LEGE nr. 505 din 28 decembrie 2006
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 30 decembrie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 35 din 26 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 7 august 2006, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:
  "3^1. Alineatul (2) al articolului 33 va avea următorul cuprins:
  «(2) În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, competenţa revine organului fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat fiecare sediu permanent. În cazul în care activitatea unui sediu permanent se desfăşoară pe raza teritorială a mai multor organe fiscale, competenţa revine acelui organ fiscal în a cărui rază teritorială începe activitatea acelui sediu permanent.»"
  2. La articolul I punctul 5, alineatul (11) al articolului 42 va avea următorul cuprins:
  "(11) Termenul pentru emiterea unui acord de preţ în avans este de 12 luni în cazul unui acord unilateral, respectiv de 18 luni în cazul unui acord bilateral sau multilateral, după caz. Termenul pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate este de 45 de zile. Dispoziţiile art. 68^1 sunt aplicabile în mod corespunzător."
  3. La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 68^2 va avea următorul cuprins:
  "(2) Obligaţiile fiscale se consideră a fi îndeplinite în termen, fără perceperea de majorări de întârziere sau aplicarea de sancţiuni prevăzute de lege, dacă acestea se execută în termen de 60 de zile de la încetarea evenimentelor prevăzute la alin. (1)."
  4. La articolul I, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:
  "10^1. La articolul 81, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
  «(4) Nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale. În cazul contribuabililor care au obligaţia declarării bunurilor sau veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obligaţiei fiscale se face prin estimarea bazei de impunere, potrivit art. 66. Impunerea din oficiu nu se face în cazul contribuabililor inactivi sau al celor din evidenţa specială, atât timp cât se găsesc în această situaţie.»"
  5. La articolul I, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, cu următorul cuprins:
  "13^1. La articolul 111, alineatele (1)-(4) vor avea următorul cuprins:
  «ARTICOLUL 111
  Ordinea stingerii datoriilor
  (1) Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanţă fiscală principală pe care îl stabileşte contribuabilul.
  (2) În cadrul tipului de impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă reprezentând creanţă fiscală, stabilit de contribuabil, stingerea se efectuează, de drept, în următoarea ordine:
  a) sumele datorate în contul ratei din luna curentă din graficul de plată a obligaţiei fiscale pentru care s-a aprobat eşalonare la plată, precum şi dobânda datorată în luna curentă din grafic sau suma amânată la plată, împreună cu dobânzile datorate pe perioada amânării, în cazul în care termenul de plată se împlineşte în luna curentă, precum şi obligaţiile fiscale curente de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii acordate;
  b) obligaţiile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii, cu excepţia cazului în care s-a început executarea silită, când se aplică prevederile art. 166 în mod corespunzător;
  c) sumele datorate în contul următoarelor rate din graficul de plată a obligaţiei fiscale pentru care s-a aprobat eşalonare, până la concurenţa cu suma eşalonată la plată sau până la concurenţa cu suma achitată, după caz, precum şi suma amânată la plată împreună cu dobânzile datorate pe perioada amânării, după caz;
  d) obligaţiile cu scadenţe viitoare, la solicitarea contribuabilului.
  (3) Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte astfel:
  a) în funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile fiscale principale;
  b) în funcţie de data comunicării, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de organele competente, precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii;
  c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil.
  (4) Organul fiscal competent va înştiinţa debitorul despre modul în care s-a efectuat stingerea prevăzută la alin. (2).»"
  6. La articolul I, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu următorul cuprins:
  "14^1. La articolul 112, după litera e) a alineatului (5) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  «f) fonduri comunitare, cum ar fi PHARE, ISPA, fonduri structurale şi fond de coeziune.»"
  7. La articolul I, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1, cu următorul cuprins:
  "15^1. După alineatul (5^1) al articolului 112 se introduce un nou alineat, alineatul (5^2), cu următorul cuprins:
  «(5^2) Pentru celelalte creanţe fiscale, ordinea prevăzută la alin. (5) se aplică de fiecare autoritate competentă pentru creanţele fiscale pe care le administrează.»"
  8. La articolul I, după punctul 27 se introduc două noi puncte, punctele 27^1 şi 27^2, cu următorul cuprins:
  "27^1. La articolul 158 alineatul (4), litera k) va avea următorul cuprins:
  «k) menţiunea că ofertanţii sunt obligaţi să depună în cazul vânzării la licitaţie, până la termenul prevăzut la alin. (7), o taxă de participare ori o scrisoare de garanţie bancară, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei;»
  27^2. La articolul 158, litera b) a alineatului (7) va avea următorul cuprins:
  «b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, potrivit alin. (11) ori (12);»"
  9. La articolul I punctul 28, alineatul (11) al articolului 158 va avea următorul cuprins:
  "(11) Taxa de participare reprezintă 10% din preţul de pornire a licitaţiei şi se plăteşte în lei la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului. În termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal de licitaţie, organul fiscal va restitui taxa de participare participanţilor care au depus oferte de cumpărare şi care nu au fost declaraţi adjudecatari, iar în cazul adjudecării, taxa se reţine în contul preţului. Taxa de participare nu se restituie ofertanţilor care nu s-au prezentat la licitaţie, celui care a refuzat încheierea procesului-verbal de adjudecare, precum şi adjudecatarului care nu a plătit preţul. Taxa de participare care nu se restituie se face venit la bugetul de stat, cu excepţia cazului în care executarea silită este organizată de organele fiscale prevăzute la art. 35, caz în care taxa de participare se face venit la bugetele locale."
  10. La articolul I, după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 28^1, cu următorul cuprins:
  "28^1. La articolul 158, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alineatele (12) şi (13), cu următorul cuprins:
  «(12) Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii pot constitui şi garanţii, în condiţiile legii, sub forma scrisorii de garanţie bancară.
  (13) Scrisoarea de garanţie bancară, constituită în condiţiile alin. (12), se valorifică de organul de executare în cazul în care ofertantul este declarat adjudecatar şi/sau în situaţiile prevăzute la alin. (11) teza a treia.»"
  11. La articolul I punctul 29, alineatul (2) al articolului 160 va avea următorul cuprins:
  "(2) Dacă adjudecatarul nu plăteşte preţul, licitaţia se va relua în termen de 10 zile de la data adjudecării. În acest caz, adjudecatarul este obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitaţie şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie este mai mic, diferenţa de preţ. Adjudecatarul va putea să achite preţul oferit iniţial şi să facă dovada achitării acestuia până la termenul prevăzut la art. 158 alin. (7), caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie."
  12. La articolul I punctul 36, după alineatul (3) al articolului 174^20 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
  "(3^1) Orice acţiune iniţiată în statul membru al autorităţii solicitate pentru rambursarea sumelor recuperate sau compensare, în ceea ce priveşte recuperarea creanţelor constatate în temeiul alin. (3), trebuie notificată autorităţii solicitante în scris de către autoritatea solicitată, de îndată ce aceasta din urmă este informată asupra acţiunii în cauză. În măsura în care este posibil, autoritatea solicitată implică autoritatea solicitantă în procedurile de regularizare a sumei de rambursat şi a compensaţiei datorate. Pe baza unei motivări scrise a autorităţii solicitate, autoritatea solicitantă transferă sumele rambursate şi compensaţia plătită, în termen de două luni de la primirea cererii."
  13. La articolul I punctul 36, articolul 174^22 va avea următorul cuprins:
  "ARTICOLUL 174^22
  Rambursarea cheltuielilor de recuperare
  (1) Autoritatea solicitată va cere autorităţii solicitante rambursarea cheltuielilor de recuperare în următoarele situaţii:
  a) în situaţia în care autoritatea solicitată a efectuat acţiuni recunoscute ca fiind nejustificate din punctul de vedere al realităţii creanţei sau al valabilităţii titlului emis de autoritatea solicitantă;
  b) atunci când statul membru în care îşi are sediul autoritatea solicitată convine cu statul membru în care îşi are sediul autoritatea solicitantă asupra unor modalităţi specifice de rambursare, în cazul în care recuperarea creanţei pune probleme deosebite, implică cheltuieli foarte mari sau se înscrie în cadrul luptei împotriva crimei organizate. În această situaţie, autoritatea solicitată formulează o cerere motivată şi anexează o estimare detaliată a costurilor cerute a fi rambursate de autoritatea solicitantă. Aceasta confirmă în scris primirea cererii de rambursare în cel mai scurt timp şi în orice caz în termen de 7 zile de la primire. În termen de două luni de la data confirmării de primire a cererii, autoritatea solicitantă anunţă autoritatea solicitată dacă şi în ce măsură acceptă modalităţile de rambursare propuse. În cazul în care autoritatea solicitată şi autoritatea solicitantă nu ajung la un acord, autoritatea solicitată va continua procedurile de recuperare prevăzute de legislaţia în vigoare în statul membru în care aceasta din urmă îşi are sediul.
  (2) În cazul în care recuperarea creanţelor de către autorităţile solicitate din celelalte state membre se face în condiţiile alin. (1) lit. b), aprobarea costurilor cerute a fi rambursate se face de către conducătorii autorităţilor competente prevăzute la art. 174^3."
  14. La articolul I, după punctul 40 se introduce un nou punct, punctul 40^1, cu următorul cuprins:
  "40^1. La articolul 190, literele d) şi x) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:
  «d) nerespectarea programului de lucru al antrepozitului fiscal de producţie de alcool etilic şi de distilate, aşa cum a fost aprobat de autoritatea fiscală competentă;
  .............................................................
  x) funcţionarea instalaţiilor de producere alcool etilic şi de distilate, fără program aprobat;»"
  15. La articolul I, după punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 43, cu următorul cuprins:
  "43. La articolul 200, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  «(1^1) În situaţia în care confiscările dispuse de procurori sau de instanţele de judecată privesc sume exprimate în monedă străină, sumele se vor converti în lei la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data rămânerii definitive a măsurii confiscării.»"
  16. La articolul IV, după litera b) a alineatului (2) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
  "c) dispoziţiile art. 171^1 alin. (4) teza a doua din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă."


  Articolul II

  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 28 decembrie 2006.
  Nr. 505.
  -------