HOTĂRÂRE nr. 412 din 2 aprilie 2003
pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţa medico-sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 15 aprilie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţa medico-sociale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 2 aprilie 2003.
  Nr. 412.


  Anexa 1
  NORME
  privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţa medico-sociale

  Articolul 1

  (1) Unităţile de asistenţa medico-sociale sunt instituţii publice specializate, cu personalitate juridică, în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, care acorda servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale.
  (2) Persoanele care beneficiază de servicii furnizate în unităţile prevăzute la alin. (1) sunt persoane cu nevoi medico-sociale stabilite conform prevederilor legale în vigoare, care, după caz, necesita supraveghere, asistare, îngrijire, tratament, precum şi servicii de insertie şi reinsertie socială.
  (3) Internarea în unităţile prevăzute la alin. (1) se face la recomandarea unităţilor sanitare sau la solicitarea persoanelor fizice ori juridice, în baza unei grile de evaluare medico-socială a persoanei. Conţinutul-cadru al acestui document se aproba prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.


  Articolul 2

  (1) Unităţile de asistenţa medico-sociale se înfiinţează ca instituţii rezidentiale sau de zi, prin hotărâre a consiliului local ori, după caz, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin reorganizarea unor unităţi sanitare, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi al Ministerului Administraţiei Publice.
  (2) Reorganizarea se va realiza după evaluarea de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a performantei unităţii sanitare, a potenţialului acesteia de transformare în unitate de asistenţa medico-socială, ţinând cont de nevoile medico-sociale ale populaţiei.
  (3) Propunerea de înfiinţare a unităţii de asistenţa medico-sociale se face de către preşedintele consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, sau de către primar, după caz, pe baza documentaţiei şi fundamentarii prezentate de serviciul public de asistenţa socială de la nivelul consiliilor judeţene sau al consiliilor locale.


  Articolul 3

  (1) Prin hotărârea de înfiinţare a unităţii de asistenţa medico-socială adoptată de consiliul local sau, după caz, de consiliul judeţean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, se vor aproba regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică, precum şi numărul de personal ale acesteia.
  (2) Conducerea unităţilor de asistenţa medico-sociale este asigurata de către director.
  (3) În realizarea atribuţiilor sale directorul este sprijinit de un consiliu consultativ compus din 5 membri desemnaţi după cum urmează:
  a) un reprezentant al autorităţii administraţiei publice locale prin a carei hotărâre a fost înfiinţată unitatea de asistenţa medico-socială;
  b) un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
  c) un reprezentant al direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
  d) un reprezentant al casei de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
  e) un reprezentant al societăţii civile.


  Articolul 4

  (1) Personalul existent în unităţile sanitare care se reorganizează se preia de către unitatea de asistenţa medico-socială, cu încadrarea în statul de funcţii aprobat.
  (2) În contractele individuale de muncă ale persoanelor preluate se va prevedea obligaţia acestora de a urma formele de pregătire profesională în domeniul cerut de angajator.
  (3) Personalul de specialitate medico-sanitar care nu a fost preluat în condiţiile alin. (1) va fi redistribuit de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.


  Articolul 5

  (1) Bunurile aflate în administrarea unităţilor sanitare care se reorganizează trec în administrarea unităţilor de asistenţa medico-sociale, conform protocolului de predare-primire încheiat între acestea.
  (2) Aparatura medicală existenta în unităţile care se reorganizează va fi redistribuita, după caz, de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, la alte unităţi sanitare publice, în funcţie de necesitaţi.


  Articolul 6

  Pentru realizarea serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (1) unităţile de asistenţa medico-sociale încheie convenţii de parteneriat sau contracte cu furnizorii publici ori privati care acorda astfel de servicii.


  Articolul 7

  (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţilor de asistenţa medico-sociale se aproba de către consiliul local sau consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, cu avizul casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.
  (2) Cheltuielile curente şi de capital ale unităţilor de asistenţa medico-sociale se asigura din venituri proprii şi din subvenţii acordate din bugetul local în funcţie de subordonare. Subvenţiile de la bugetele locale sunt acordate pentru asigurarea serviciilor sociale, în condiţiile legii, pentru cheltuieli de întreţinere şi gospodărire, reparaţii, consolidări, dotări independente.


  Articolul 8

  Veniturile proprii ale unităţilor de asistenţa medico-sociale se constituie din:
  a) sume decontate de casele de asigurări de sănătate, pentru servicii medicale furnizate pe bază de contract, conform contractelor-cadru de acordare a asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi conform normelor de aplicare a acestora;
  b) contribuţii personale ale beneficiarilor, după caz, stabilite prin hotărârile consiliilor locale sau ale consiliilor judeţene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii;
  c) sponsorizări, donaţii, alte venituri potrivit legii.


  Articolul 9

  Finanţarea unor cheltuieli pentru reparaţia şi amenajarea clădirilor în care vor funcţiona unităţile de asistenţa medico-sociale înfiinţate în condiţiile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local poate fi susţinută de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în condiţiile legii.


  Articolul 10

  În aplicarea prezentelor norme Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Administraţiei Publice vor emite instrucţiuni.
  -------