ORDIN nr. 1.043 din 16 iulie 2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 29 iulie 2010
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale economice nr. Cs.A. 7.765/2010,
  având în vedere prevederile art. 191 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Se aprobă Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aplică spitalelor publice, finanțate integral din venituri proprii, din rețeaua Ministerului Sănătății.
  ---------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.088 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 16 septembrie 2015.(2^1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale spitalelor din rețeaua administrației publice locale se întocmesc, se aprobă și se execută potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și fac parte din bugetul general al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
  ---------
  Alin. (2^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.088 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 16 septembrie 2015.
  (3) Pentru ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, normele metodologice de elaborare a bugetului de venituri și cheltuieli se aprobă prin ordin sau decizie de conducătorul acestora, după caz, cu avizul Ministerului Sănătății.


  Articolul 2

  Direcțiile din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică și unitățile sanitare publice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 896/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 7 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila

  București, 16 iulie 2010.
  Nr. 1.043.

  Anexa

  NORME METODOLOGICE
  pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public