NORME din 23 noiembrie 2016
privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 decembrie 2016


  Notă

  ──────────

  Aprobate prin Hotărârea nr. 879 din 23 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 970 din 5 decembrie 2016

  ──────────


  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Prezentele norme reglementează pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, definiţi potrivit art. 1^1 lit. ae) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.
  (2) Pot avea acces la pregătirea profesională prevăzută la art. 2 şi la atestarea profesională prevăzută la art. 3 persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7^1 alin. (1) lit. b)-d) din Lege.


  Capitolul II Pregătirea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere


  Articolul 2

  (1) Pregătirea profesională în vederea obţinerii certificatului de manager de transport în regim de taxi şi închiriere se realizează numai în centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor pentru pregătirea managerilor de transport şi are ca scop însuşirea de către candidaţi a cunoştinţelor şi competenţelor specifice domeniilor şi temelor conform programului de pregătire profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) În vederea participării la cursurile de pregătire profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, candidaţii se înscriu la un centru de pregătire şi perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, completând în acest scop o cerere şi depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:
  a) cerere;
  b) actul de identitate, în copie;
  c) actele care demonstrează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7^1 alin. (1) lit. b)-d) din Lege, respectiv:
  (i) certificat de cazier judiciar, în original, prin care se atestă inexistenţa condamnării pentru una dintre faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Lege;
  (ii) copie de pe diploma de absolvire a liceului, de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de persoane, valabil, sau de pe certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, valabil;
  (iii) declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiei de a avea reşedinţa curentă în România, în original.
  (3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) pct. (ii) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul, ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că prezentul act este conform cu originalul" şi semnare.
  (4) Cursurile de pregătire profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere au o durată de 30 de ore, se desfăşoară în baza programului de pregătire prevăzut în anexa nr. 1 şi sunt susţinute de lectori atestaţi pentru pregătirea managerilor de transport, conform reglementărilor în vigoare, de către Ministerul Transporturilor.
  (5) În vederea organizării cursurilor de pregătire a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate întocmesc şi transmit Ministerului Transporturilor suporturile de curs.
  (6) Suportul de curs trebuie întocmit şi actualizat astfel încât:
  a) să fie în concordanţă cu reglementările în vigoare;
  b) să urmărească însuşirea de către candidaţi a temelor programului de pregătire prevăzut în anexa nr. 1;
  c) să aibă un conţinut adaptat necesităţilor de învăţare ale candidaţilor.


  Capitolul III Atestarea profesională a managerilor de transport


  Articolul 3

  (1) Pot participa la examenul pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere doar candidaţii care au absolvit cursul de pregătire profesională, în termen de maximum 12 luni de la data absolvirii. Candidaţii care nu au promovat examenul în acest termen trebuie să urmeze un nou curs de pregătire.
  (2) Certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere se obţine în urma promovării de către candidaţi a unui examen, care constă dintr-o probă cu durata de 60 de minute, cuprinzând 60 de întrebări cu 4 variante de răspuns, dintre care una singură este corectă.
  (3) Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să răspundă corect la cel puţin 70% din întrebările prevăzute la alin. (2).
  (4) Examinarea pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere se organizează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu respectarea prevederilor art. 67 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare.


  Capitolul IV Certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere


  Articolul 4

  (1) Modelul certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere este prevăzut în anexa nr. 2.
  (2) Certificatele de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere sunt eliberate de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. persoanelor care au promovat examenul prevăzut la art. 3 alin. (2).
  (3) În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R următoarele documente:
  a) cerere;
  b) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
  c) copie de pe diploma de absolvire a liceului sau de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de persoane, valabil, sau de pe certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, valabil;
  d) dovada achitării tarifului de eliberare a certificatului de competenţă profesională a managerului de transport.
  (4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. b) şi c) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul, ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, ca prezentul act este conform cu originalul" şi semnare.
  (5) Certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere se eliberează în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
  (6) Cu ocazia depunerii documentelor prevăzute la alin. (3), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează deponentului o dovadă înlocuitoare a certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, cu valabilitate de 10 de zile calendaristice de la data depunerii.
  (7) În cazul pierderii, furtului sau deteriorării certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, deţinătorul acestuia are obligaţia de a solicita Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. înlocuirea certificatului deţinut, care se face cu plata tarifului prevăzut la alin. (3) lit. d).
  (8) Dacă în cursul ultimelor 12 luni de valabilitate a certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere titularul a urmat cursurile prevăzute la art. 2 şi a promovat examenul prevăzut la art. 3 alin. (2), noul certificat de competenţă profesională se eliberează cu o valabilitate de 10 ani, care începe în ziua următoare ultimei zile de valabilitate a certificatului deţinut anterior.


  Capitolul V Obligaţiile centrelor de pregătire şi perfecţionare


  Articolul 5

  Centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor care desfăşoară cursuri de pregătire a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere au obligaţia:
  a) să înscrie la cursuri şi să efectueze pregătirea numai pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările legale pentru admiterea la cursuri, verificând în acest sens documentele şi valabilitatea acestora;
  b) să organizeze şi să desfăşoare cursurile de pregătire a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, în conformitate cu reglementările în vigoare;
  c) să efectueze pregătirea managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere în conformitate cu programul prevăzut în anexa nr. 1;
  d) să utilizeze la pregătire lectori atestaţi pentru pregătirea managerilor de transport conform reglementărilor în vigoare;
  e) să ţină evidenţa cursanţilor care urmează cursurile;
  f) să păstreze la sediul unde s-au desfăşurat cursurile, pentru o perioadă de minimum 10 ani, dosarele prevăzute la art. 2 alin. (2).


  Capitolul VI Dispoziţii finale


  Articolul 6

  Autoritatea Rutieră Română - A.R.R ţine evidenţa certificatelor de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere şi a documentelor privitoare la susţinerea probelor examenelor prevăzute la art. 3 alin. (2).


  Articolul 7

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.


  Anexa 1

  la norme
  Programul de pregătire profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere
  *Font 8*
  ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │ Domeniul │ Tema │Total 30 de ore│
  │ │ ├───────────────┤
  │ │ │ Nr. de ore: │
  ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │A. Elemente de │Contracte utilizate în activitatea de transport rutier în regim│ │
  │drept civil │de închiriere, precum şi drepturile şi obligaţiile care decurg │ │
  │ │din acestea │ 1 │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Negocierea unui contract cu valabilitate legală în ceea ce │ │
  │ │priveşte condiţiile de transport │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Analiza reclamaţiilor referitoare la daunele produse │ │
  │ │persoanelor sau bagajelor acestora în timpul unui accident │ │
  │ │survenit în cursul transportului sau referitor la daunele │ │
  │ │datorate întârzierii, precum şi efectele acestei reclamaţii │ │
  │ │asupra responsabilităţii sale contractuale │ │
  ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │B. Elemente de │Condiţii şi formalităţi pentru exercitarea comerţului, │ │
  │drept comercial │obligaţiile generale ale comercianţilor (înmatriculare, │ │
  │ │registre comerciale etc.) şi consecinţele falimentului │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Forme de organizare juridică a operatorilor economici. Condiţii│ │
  │ │de înfiinţare şi funcţionare │ │
  ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │C. Elemente de │Rolul şi funcţionarea diferitelor instituţii sociale care │ │
  │drept social │intervin în sectorul transportului rutier (ministere, agenţii, │ │
  │ │inspectorate, sindicate, comitete de întreprindere, delegaţi ai│ │
  │ │personalului, inspectori ai muncii etc.) │ 1 │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Regulile aplicabile contractelor de muncă referitoare la │ │
  │ │diferitele categorii de lucrători ai transportatorului │ │
  │ │autorizat (forma contractelor, obligaţiile părţilor, condiţiile│ │
  │ │şi durata muncii, concediile plătite, remuneraţia, desfacerea │ │
  │ │contractului) │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Normele aplicabile în materie de pregătire profesională a │ │
  │ │conducătorilor auto care desfăşoară transport în regim de taxi │ │
  │ │şi în regim de închiriere şi a managerilor de transport în │ │
  │ │regim de taxi şi de închiriere │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Specificul mediului şi riscurile exercitării ocupaţiei de │ │
  │ │conducătorul auto în regim de taxi şi regim de închiriere. │ │
  │ │Măsuri de diminuare a riscului practicării acestei profesii şi │ │
  │ │moduri de acţiune în caz de incident │ │
  ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │D. Elemente de │Impozitarea vehiculelor │ 1 │
  │drept fiscal ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Taxele asupra anumitor vehicule utilizate pentru transportul │ │
  │ │rutier, precum şi taxele de trecere şi taxele de utilizare │ │
  │ │pentru folosirea anumitor infrastructuri │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Alte obligaţii de natură fiscală │ │
  ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │E. Gestiunea │Dispoziţiile legale şi practicile privind utilizarea cecurilor,│ │
  │comercială şi │a cambiilor, a biletelor la ordin, a cardurilor de credit şi a │ │
  │financiară a │altor mijloace sau metode de plată │ 3 │
  │întreprinderii ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Forme de credit (bancare, documentare, depozite de garantare, │ │
  │ │ipoteci, leasing, de închiriere, factoring etc.); sarcinile şi │ │
  │ │obligaţiile care decurg din acestea │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Bilanţul contabil şi interpretarea lui │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Contul de profit şi pierderi şi interpretarea lui │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii întreprinderii│ │
  │ │pe baza indicatorilor financiari │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Bugetul întreprinderii de transport │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Preţul de cost (costuri fixe, costuri variabile, fonduri de │ │
  │ │exploatare, amortismente etc.). Calculul preţului de cost │ │
  │ │pentru fiecare vehicul, kilometru sau cursă. Formarea tarifului│ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ │Organigrama personalului întreprinderii. Planuri de lucru │ 2 │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Principiile marketingului, ale publicităţii şi ale relaţiilor │ │
  │ │publice, inclusiv ale serviciilor de transport în regim de taxi│ │
  │ │şi închiriere, ale promovării vânzărilor şi ale elaborării │ │
  │ │fişierelor de clienţi │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Aplicaţiile electronice utilizate în domeniul transportului │ │
  │ │rutier în regim de taxi şi închiriere │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Tipuri de asigurări proprii transporturilor rutiere (asigurări │ │
  │ │de răspundere, de viaţă, asigurarea bunurilor, a bagajelor), │ │
  │ │precum şi garanţiile şi obligaţiile care decurg din acestea │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Regulile referitoare la facturarea serviciilor de transport │ │
  │ │rutier de persoane în regim de închiriere │ │
  ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │F. Accesul la │Reglementări privind efectuarea transporturilor rutiere în │ │
  │piaţă │regim de taxi şi în regim de închiriere. Noţiunile şi │ │
  │ │terminologia specifice │ 8 │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Documente necesare pentru executarea serviciilor de transport │ │
  │ │rutier în regim de taxi şi în regim de închiriere. Proceduri de│ │
  │ │verificare pentru a asigura prezenţa, atât în întreprindere, │ │
  │ │cât şi la bordul vehiculelor, a documentelor corespunzătoare, │ │
  │ │şi anume a documentelor referitoare la vehicul, la conducătorul│ │
  │ │auto şi la cursă │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Organizarea pieţei interne a transporturilor rutiere în regim │ │
  │ │de taxi şi de închiriere. Accesul la piaţa serviciilor de │ │
  │ │transport în regim de taxi şi în regim de închiriere │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Activităţi conexe transportului rutier de persoane în regim de │ │
  │ │taxi şi închiriere │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Elemente care determină calitatea transportului în regim de │ │
  │ │taxi şi de închiriere. Ţinuta conducătorului auto, a │ │
  │ │autoturismului, confortul deplasării, siguranţa rutieră │ │
  │ │ │ │
  ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │G. Standarde │Tipuri constructive de vehicule şi elementele caracteristice │ │
  │tehnice şi │acestora (caroserie, motor, sisteme de transmisie, sisteme de │ │
  │aspecte ale │frânare etc.). Limitarea poluării chimice şi fonice a mediului │ │
  │operării │urban │ 4 │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Omologarea de tip, înmatricularea, agrearea şi inspecţia │ │
  │ │tehnică a vehiculelor │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Mentenanţa vehiculelor şi a echipamentelor acestora. │ │
  │ │Întreţinerea zilnică, predarea şi primirea autovehiculului │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Taximetrul şi lampa taxi │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Staţia de emisie-recepţie │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ │Clienţi cu nevoi speciale. Clienţi dificili │ 4 │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Rezolvarea situaţiilor conflictuale şi a reclamaţiilor │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Avantajele oferite clientului │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Obligaţii ale transportatorului autorizat, ale taximetristului/│ │
  │ │conducătorului auto şi ale clientului │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Contravenţii şi sancţiuni │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Autorităţi cu atribuţii în domeniul transportului în regim de │ │
  │ │taxi şi închiriere │ │
  ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │H. Siguranţa │Condiţii pentru conducătorii auto (onorabilitate, permis de │ │
  │rutieră şi │conducere, avize medicale şi psihologice, certificate de │ │
  │securitatea │atestare profesională etc.) │ 4 │
  │transportului ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Măsurile necesare pentru asigurarea faptului că toţi │ │
  │ │conducătorii auto respectă regulile, interdicţiile şi │ │
  │ │restricţiile de circulaţie (limitări de viteză, acordarea │ │
  │ │priorităţii, oprire şi staţionare, folosirea farurilor, │ │
  │ │semnalizarea schimbării direcţiei de mers etc.) │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Sarcinile conducătorilor auto privind respectarea normelor de │ │
  │ │siguranţă referitoare, pe de o parte, la starea vehiculului şi │ │
  │ │a echipamentului său şi, pe de altă parte, la conducerea │ │
  │ │preventivă │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ │Elaborarea şi punerea în aplicare a procedurilor de conduită în│ │
  │ │caz de accident şi a procedurilor corespunzătoare pentru a │ │
  │ │evita repetarea accidentelor sau a încălcărilor grave ale │ │
  │ │legislaţiei 2 │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
  │ │Forme de infracţionalitate cu incidenţă în transportul în regim│ │
  │ │de taxi şi închiriere. Măsuri de prevenire şi modalităţi de │ │
  │ │acţiune în caz de necesitate │ │
  └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘


  Anexa 2

  la norme
  Modelul certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere
  (culoare galben Pantone 102 sau cât mai apropiată de aceasta,
  format finit 290 x 145 mm, hârtie din celuloză de 100 g/mp
  sau mai mult, cu elemente de siguranţă)
  *Font 8*

  ┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Matca │ ┌───────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │
  │ │ │(denumirea autorităţii │ │AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ│ │
  │CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ A │ │publice centrale pentru│ │ ARR │ │
  │MANAGERULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI│ │transporturi) │ └──────────────────────────┘ │
  │ ŞI ÎNCHIRIERE │ └───────────────────────┘ │
  │ │ │
  │ Nr.______________ │ │
  │ │ CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ A MANAGERULUI DE │
  │ Nume ................................ │ TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI ŞI ÎNCHIRIERE │
  │ │ │
  │ Prenume ............................. │ NR. ______________ │
  │ │ │
  │ CNP ................................. │ Prezentul certificat atestă faptul că __________________, │
  │ │ │
  │ Data eliberării ..................... │ născut (ă) la data de ______ în localitatea ____________, │
  │ │ │
  │ Valabil de la ....................... │ judeţ ___________, a promovat examenul privind competenţa │
  │ │ │
  │ până la ............................. │ profesională a managerului de transport în regim de taxi │
  │ │ │
  │ Sunt de acord ca datele cu caracter │ şi închiriere desfăşurat în localitatea ________________, │
  │ personal să fie prelucrate şi să │ │
  │ intre în baza de date a Autorităţii │ în data de _________________ . │
  │ Rutiere Române ARR, care se obligă să │ │
  │ respecte drepturile prevăzute în │ Certificatul reprezintă dovada competenţei profesionale │
  │ Legea nr. 677/2001. │ │
  │ │ a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere │
  │ Semnătura titularului ................ │ │
  │ │ a titularului, prevăzută de Legea nr. 38/2003 privind │
  │ │ │
  │ │ transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, │
  │ │ │
  │ │ cu modificările şi completările ulterioare. │
  │ │ │
  │ │ Valabil de la __________, până la _____________, │
  │ │ │
  │ │ │
  │ │ AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR │
  │ │ DIRECTOR GENERAL │
  │ │ │
  └─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

  ----