METODOLOGIE din 29 mai 2020de organizare și desfășurare a probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, pentru anul școlar 2019-2020
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 29 mai 2020 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 4.422 din 29 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 29 mai 2020.


  Articolul 1

  Prezenta metodologie reglementează modul de organizare și desfășurare a probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și cei ai claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV pentru absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, proveniți din învățământul liceal de stat în anul școlar 2019-2020.


  Articolul 2

  Atestatul este un act prin care se confirmă pregătirea profesională de specialitate, dobândită de absolvenții unităților de învățământ liceal, cursuri de zi. Acesta li se eliberează absolvenților claselor menționate la art. 1, care au promovat probele de specialitate prevăzute la art. 7.


  Articolul 3
  (1) Candidații proveniți din învățământul de stat pot susține probele pentru obținerea atestatului de competență lingvistică, fără taxă, de două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiționate de achitarea unor taxe de examen.(2) Candidații din învățământul particular susțin probele pentru obținerea atestatului de competență lingvistică într-un centru de examen organizat astfel:
  a) pentru unitățile de învățământ acreditate, în unitatea respectivă;
  b) pentru unitățile de învățământ autorizate, înființate conform legii, într-un centru de examen aparținând învățământului de stat, stabilit de inspectoratul școlar județean/al municipiului București (ISJ/ISMB); în acest caz candidații vor plăti o taxă de examen.
  (3) Taxele prevăzute la alin. (1) și alin. (2) lit. b) vor fi stabilite de fiecare inspectorat școlar. La stabilirea cuantumului taxelor se iau în calcul toate cheltuielile per candidat.


  Articolul 4

  Pentru anul școlar 2019-2020 organizarea și desfășurarea probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și cei ai claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV pentru absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, se organizează la nivelul unității de învățământ liceal la care sunt înscriși și cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b).


  Articolul 5
  (1) La nivelul fiecărei unități de învățământ liceal de stat și particular acreditat se constituie, prin decizie internă, Comisia pentru organizarea și desfășurarea probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică/atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV, alcătuită din:
  a) președinte - directorul/directorul adjunct al unității de învățământ (fără drept de notare);
  b) secretar - responsabilul catedrei de specialitate/comisiei metodice din unitatea de învățământ respectivă (fără drept de notare);
  c) membri evaluatori - profesori de specialitate, de regulă din aceeași unitate de învățământ în care învață elevii, cu drept de notare. Un membru al comisiei va fi desemnat responsabil cu respectarea normelor de protecție a muncii.
  (2) În vederea organizării și desfășurării probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică/a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV, comisia prevăzută la alin. (1) îndeplinește următoarele atribuții:
  a) organizează, coordonează și răspunde de desfășurarea probelor pentru obținerea atestatului;
  b) centralizează și gestionează proiectele depuse la secretariatul unității de învățământ de către elevii care se înscriu pentru susținerea probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV;
  c) organizează subcomisiile pentru evaluarea și notarea proiectelor candidaților, precum și echivalarea probei scrise cu media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu (IX-XII) la limba modernă la care se solicită atestarea, pentru absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare. O subcomisie de examinare este formată din câte doi membri evaluatori;
  d) afișează rezultatele probelor la finalizarea etapei de evaluare. Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor sunt: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele candidatului, județul de proveniență/municipiul București, unitatea de învățământ de proveniență și rezultatul obținut la probe. Aceste informații se afișează în format letric și electronic la nivelul unității de învățământ, fiind menținute timp de o lună;
  e) stochează/arhivează datele personale ale elevilor pe perioada evaluării portofoliilor și, ulterior, conform prevederilor legale în vigoare.
  (3) Fiecare unitate de învățământ liceal își elaborează propria procedură de organizare și desfășurare a probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și cei ai claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV pentru absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, în baza prevederilor prezentei metodologii.


  Articolul 6
  (1) Înscrierea candidaților pentru obținerea atestatului se face la secretariatul unității de învățământ la care elevul este înscris sau pe care l-a absolvit (în cazul candidaților din seriile anterioare), online, prin intermediul poștei electronice - la adresa de e-mail a unității de învățământ - sau, în situații excepționale, prin prezență fizică, în perioada 4-5 iunie 2020.(2) Pentru înscrierea în vederea obținerii atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV, absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulativ:
  a) să fi efectuat practica pedagogică la limba modernă la care solicită atestarea;
  b) să aibă media generală a claselor a IX–a-a XII–a la limba modernă la care solicită atestarea minimum 8 (opt).
  (3) La momentul înscrierii, în funcție de profilul absolvit, elevii care se înscriu online transmit la secretariatul unității de învățământ, prin poșta electronică, lucrările prevăzute la art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a), semnate și scanate.(4) În cazul în care elevii se înscriu prin prezență fizică depun la secretariatul unității de învățământ lucrările prevăzute la art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a) semnate.


  Articolul 7
  (1) Pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, proba pentru obținerea atestatului de competență lingvistică constă în elaborarea și prezentarea unui proiect de 8-10 pagini, pe o temă de cultură și civilizație (aleasă până la sfârșitul semestrului I), care să reflecte una dintre temele din programa școlară de cultură și civilizație, fixate de catedra de specialitate din unitatea de învățământ liceal și prezentarea acestuia în format PowerPoint.(2) Pentru absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, probele pentru obținerea atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV constau în:
  a) elaborarea unui proiect didactic pentru clasele I-IV la limba modernă la care se solicită atestarea și prezentarea acestuia în format PowerPoint;
  b) echivalarea probei scrise cu media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu (IX-XII) la limba modernă la care se solicită atestarea.


  Articolul 8
  (1) Evaluarea lucrărilor prevăzute la art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și echivalarea probei scrise prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b) se realizează în perioada 8-12 iunie 2020.(2) Fiecare lucrare este evaluată separat de către doi evaluatori.(3) Fiecare evaluator va acorda câte o notă cuprinsă între 10 și 100 de puncte, pe baza criteriilor de evaluare prezentate în anexa nr. 2 la ordin. Diferența dintre notele celor doi profesori evaluatori nu poate depăși 10 puncte.


  Articolul 9
  (1) Pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv si bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, media finală pentru evaluarea proiectului este media aritmetică a notelor finale acordate de fiecare evaluator, note care se obțin prin transformarea punctelor de la 10 la 100 în note de la 1 la 10.(2) Media minimă pentru promovarea examenului și obținerea atestatului este 7 (șapte).


  Articolul 10
  (1) Pentru absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, nota finală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei notelor acordate de fiecare evaluator pentru proiectul didactic prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. a) și a notei obținute în urma echivalării probei scrise cu media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu (IX-XII) la limba modernă la care se solicită atestarea.(2) Media minimă pentru promovarea probelor și obținerea atestatului este 8 (opt).


  Articolul 11

  Nu se admit contestații la niciuna dintre probe.


  Articolul 12

  Atestatul se eliberează de secretariatul unității de învățământ liceal în care au fost susținute probele, după promovarea de către candidați a clasei a XII-a.


  Articolul 13

  Eliberarea atestatului nu este condiționată de promovarea examenului de bacalaureat.


  Articolul 14

  Documentele aferente susținerii probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și cei ai claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV pentru absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, inclusiv proiectele elevilor, se arhivează conform prevederilor legale în vigoare.

  -----