ORDONANŢĂ nr. 41 din 12 august 1994 (*actualizată*)
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
(actualizată la data de 29 aprilie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  Ţinând seama că în perioada de timp care s-a scurs de la constituirea statului român modern, România a aderat la un număr de organizaţii internaţionale interguvernamentale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, existente la momentul respectiv,
  având în vedere importanţa participării, în continuare, la aceste organizaţii pentru dezvoltarea cooperării cu alte state şi pentru promovarea intereselor ţării noastre,
  în temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

  Articolul 1

  Se aprobă lista organizaţiilor internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru care se vor achita cotizaţii anuale, conform baremurilor stabilite de fiecare organizaţie (anexa nr. 1).


  Articolul 2

  Ministerul Finanţelor este autorizat să repartizeze fondurile prevăzute în legea bugetului de stat pentru plată, în mod eşalonat, a cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale, conform anexei nr. 2.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministru de stat,
  ministrul afacerilor externe,
  Teodor Viorel Meleşcanu
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 12 august 1994.
  Nr. 41.

  Anexa 1

  LISTA ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE INTERGUVERNAMENTALE LA CARE
  ROMÂNIA ESTE MEMBRĂ
  I. Organizaţii internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza unor legi, decrete, hotărâri ale Guvernului
  ------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Instituţia
                                                                română care coor-
                                                      Anul donează relaţiile
  Nr. Denumirea organizaţiei Sediul Anul aderării cu organizaţia
  crt. înfiinţării României internaţională
                                                                   respectivă
  -------------------------------------------------------------------------------
   0 1 2 3 4 5
  -------------------------------------------------------------------------------
   1. Organizaţia Naţiunilor New York 1945 1955 Ministerul Afacerilor
      Unite (O.N.U.) Externe
      - Comitetul O.N.U. pen- Geneva 1966 1970
        tru eliminarea discri-
        minării rasiale ;
      - Convenţia contra tor- New York 1984 1990
        turii şi a altor tra-
        tamente aplicate cu
        cruzime, inumane sau
        degradante
   2. Organizaţia Naţiunilor Roma 1945 1961 Ministerul Agricultu-
      Unite pentru Alimentaţie rii şi Alimentaţiei
      şi Agricultura (F.A.O.)
   3. Organizaţia Internaţio- Geneva 1919 1919 Ministerul Muncii şi
      nală a Muncii (O.I.M.) Protecţiei Sociale
   4. Agenţia Internaţională Viena 1957 1957 Ministerul Afacerilor
      pentru Energia Atomică Externe; Ministerul
      (A.I.E.A.) Cercetării şi Tehno-
                                                            logiei
   5. Organizaţia Meteorolo- Geneva 1873 1948 Ministerul Apelor,
      gică Mondială (O.M.M.) Pădurilor şi Pro-
                                                            tectiei Mediului
   6. Organizaţia Mondială a Madrid 1975 1975 Ministerul Turismului
      Turismului (O.M.T.)
   7. Organizaţia Maritimă Londra 1948 1948 Ministerul Transpor-
      Internaţională (O.M.I.) turilor
   8. Uniunea Poştală Univer- Berna 1874 1874 Ministerul Comuni-
      sala (U.P.U.) caţiilor
   9. Uniunea Internaţională Geneva 1865 1865 Ministerul Comuni-
      de Telecomunicaţii caţiilor
      (U.I.T.)
  10. Organizaţia Aviaţiei Montreal 1944 1965 Ministerul Transpor-
      Civile Internaţionale turilor
      (O.A.C.I.)
  11. Acordul General pentru Geneva 1947 1971 Ministerul Comerţului
      Tarife şi Comerţ
      (G.A.T.T.)
  12. Organizaţia Mondială a Geneva 1927 1927 O.S.I.M.
      Proprietăţii Intelectuale
      (O.M.P.I.)
  13. Organizaţia Mondială a Geneva 1946 1948 Ministerul Sănătăţii
      Sănătăţii (O.M.S.)
  14. Organizaţia Naţiunilor Viena 1979 1980 Ministerul Industri-
      Unite pentru Dezvoltare ilor
      Industrială (O.N.U.D.I.)
  15. Organizaţia Naţiunilor Paris 1945 1956 Ministerul Culturii
      Unite pentru Educaţie,
      Ştiinţă şi Cultură
      (U.N.E.S.C.O.)
  16. Comisia Dunării Budapesta 1948 1949 Ministerul Afacerilor
      Externe
  17. Consiliul Europei Strasbourg 1949 1993 Ministerul Afacerilor
      Externe
  18. Uniunea Latină Madrid 1954 1979 Ministerul Afacerilor
      Externe
  19. Federaţia Mondială a Geneva 1956 Ministerul Afacerilor
      Asociaţiilor pentru Externe
      Naţiunile Unite
      (F.M.A.N.U.)
  20. Biroul Paris 1931 1960 Ministerul Afacerilor Externe
      Internaţional
      al Expoziţiilor
      (B.I.E.)
  21. Conferinţa Europeană a Paris 1957 1992 Ministerul Transpor-
      Miniştrilor de Tran- turilor
      sporturi (C.E.M.T.)
  22. Conferinţa Europeană a Bonn 1959 1990 Ministerul Comuni-
      Administraţiilor de caţiilor
      Posta şi Telecomunicaţii
      (C.E.P.T.)
  23. Convenţia de la Basel Basel 1989 1991 Ministerul Apelor,
      privind controlul Pădurilor şi Protec-
      deşeurilor toxice tiei Mediului
  24. Convenţia privind zonele 1991 1991 Ministerul Apelor,
      umede de importanţă inter- Pădurilor şi Pro-
      naţională, în special ca tectiei Mediului
      habitat al păsărilor
  25. Comisia Internaţională Paris 1928 1928 Ministerul Apelor,
      a Marilor Baraje Pădurilor şi Pro-
                                                            tecţiei Mediului
  26. Convenţia de la Viena Viena 1987 1993 Ministerul Apelor,
      pentru protejarea Pădurilor şi Pro-
      stratului de ozon tecţiei Mediului
  27. Protocolul de la Mont- Montreal 1987 1993 Ministerul Apelor,
      real pentru protejarea Pădurilor şi Pro-
      stratului de ozon tecţiei Mediului
  28. Comisia Europeană de Roma 1953 1993 Ministerul Agricultu-
      Lupta contra Febrei rii şi Alimentaţiei
      Aftoase
  29. Oficiul Internaţional Paris 1924 1927 Ministerul Agricultu-
      al Epizootiilor rii şi Alimentaţiei
  30. Oficiul Internaţional Paris 1924 1957 Ministerul Agricultu-
      al Viei şi Vinului rii şi Alimentaţiei
  31. Comisia Internaţională New Delhi 1950 1958 Ministerul Agricultu-
      pentru Irigaţii şi rii şi Alimentaţiei
      Drenaje
  32. Societatea Internatio- Haga 1959 1960 Ministerul Agricultu-
      nală pentru Ştiinţe rii şi Alimentaţiei
      Horticole
  33. Organizaţia Europeană Paris 1951 1958 Ministerul Agricultu-
      şi Mediterană pentru rii şi Alimentaţiei
      Protecţia Plantelor
  34. Comisia Sericicolă Paris 1969 Ministerul Agricultu-
      Internaţională rii şi Alimentaţiei
  35. Asociaţia Internaţio- Zurich 1924 1958 Ministerul Agricultu-
      nală pentru Controlul rii şi Alimentaţiei
      Seminţelor (I.S.T.A.)
  36. Interpol Paris 1923 1973 Ministerul de Interne
  37. Organizaţia Mondială Geneva 1971 1978 Ministerul Culturii
      a Proprietăţii Inte-
      lectuale - Uniunea de O.M.P.I. O.M.P.I.
      la Berna - drepturi de
      autor 1886 - 1927
                                          Berna
  38. Fondul Cultural al Strasbourg 1954 1991 Ministerul Culturii
      Consiliului Europei
  39. Centrul Internaţional Roma 1958 1960 Ministerul Culturii
      Roma de Studii pentru
      Conservarea şi Restaura-
      rea Bunurilor Culturale
  40. Fondul Patrimoniului Paris 1972 1990 Ministerul Culturii
      Cultural Mondial
  41. Consiliul de Cooperare Bruxelles 1950 1968 Ministerul Finanţelor
      Vamală (C.C.V.)
  42. Biroul Internaţional Bruxelles 1890 1892 Ministerul Finanţelor
      pentru Tarife Vamale
  43. Conferinţa de la Haga Haga 1893 1991 Ministerul Justiţiei
      de Drept Internaţional
      Privat
  44. Curtea Permanentă de Haga 1899 1899 Ministerul Justiţiei
      Arbitraj de la Haga
  45. Biroul Internaţional Sevres- 1875 1883 Biroul Român de
      pentru Măsuri şi Franta Metrologie Legală
      şi Greutăţi
  46. Biroul Internaţional de Paris 1955 1956 Biroul Român de
      Metrologie Legală Metrologie Legală
  47. Institutul Internaţional Voorburg- 1885 1961 Comisia Naţionala
      de Statistică Olanda pentru Statistica
  48. Uniunea Interparlamen- Geneva 1889 1891 Parlamentul României
      ţara - Camera Deputaţilor
  49. Organizaţia Internaţio- Geneva 1946 1950 Institutul Român de
      nală de Standardizare Standardizare
      (I.S.O.)
  50. Comitetul European pen- Bruxelles 1973 1991 Institutul Român de
      tru Standardizare în Standardizare
      Electrotehnică (CENELEC)
  51. Comitetul European de Bruxelles 1961 1991 Institutul Român de
      Standardizare (C.E.N.) Standardizare
  52. Institutul European de Sophia- 1988 1991 Institutul Român de
      Standardizare în Tele- Antipolis- Standardizare
      comunicaţii (E.T.S.I.) Franta
  53. Reţeaua Internaţională Viena 1979 1991 Institutul Român de
      de Terminologie (TERMNET) Standardizare
  54. Institutul Unificat de Dubna- 1956 1956 Ministerul Cercetării
      de Cercetări Nucleare Federaţia şi Tehnologiei
      (I.U.C.N.) Rusa
  55. Societatea Europeană de Geneva 1968 1968 Ministerul Cercetării
      Fizica şi Tehnologiei
  56. Centrul Internaţional New Berry- 1928 1971 Ministerul Cercetării
      de Seismologie Anglia şi Tehnologiei
  57. Centrul Internaţional de Moscova 1969 1969 Ministerul Cercetării
      Informare Ştiinţifică şi Tehnologiei
      şi Tehnică
  58. Organizaţia Internaţio- Londra 1959 1991 Oficiul pentru Pro-
      nală a Uniunilor de tectia Consumatorilor
      Consumatori (I.O.C.U.)
  59. Comisia Electrotehnica Geneva 1906 1906 Ministerul Industri-
      Internaţională (C.E.I.) ilor

  62. TRACECA Baku 1998 1998 Ministerul
                                                             Transporturilor,
                                                             Construcţiilor
                                                             şi Turismului
           Aderări în curs de ratificare de către Parlamentul României
  1.*) Organizaţia pentru Haga 1993 1993 Ministerul Afacerilor
      Interzicerea Armelor Externe
       Chimice
  2.*) Agenţia de Cooperare Paris 1970 1993 Ministerul Afacerilor
      Culturală şi Tehnică Externe
       (A.C.C.T.)
  -------------------------------------------------------------------------------

  ----------
  *) Plata cotizaţiilor pentru aceste organizaţii trebuie să se efectueze în cursul anului 1994.
  ----------
  Poziţia 20 de la pct. I din anexa 1 a fost modificată de pct. 1 al art. XIX, Secţiunea a 10-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004, pubicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.
  II. Organizaţiile internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor instituţii centrale
  -------------------------------------------------------------------------------
                                                   Instituţia
                                                   română care
                                                   coordonează
  Nr. Denumirea organi- Anul Anul relaţiile cu Explicaţii
  crt. zaţiei Sediul înfi- aderării organizaţia
                                 inţării României internaţională
                                                     respectivă
  -------------------------------------------------------------------------------
   0 1 2 3 4 5 6
  -------------------------------------------------------------------------------
   1. Conferinţa pentru Viena 1975 1975 Ministerul România a semnat
      Securitate şi Co- Afacerilor Actul final al
      operare în Europa Externe Conferinţei pentru
      (C.S.C.E.) Securitate şi Co-
                                                               operare în Europa
   2. Adunarea Parlamen- Copenhaga 1991 1991 Ministerul Parlamentul Româ-
      ţara a Conferinţei Afacerilor niei participă cu
      pentru Securitate Externe reprezentanţi la
      şi Cooperare în reuniuni
      Europa
   3. Organizaţia pentru Istambul 1992 1992 Ministerul Membru fondator
      Cooperare Economică Afacerilor
      a Marii Negre Externe
   4. Academia Diploma- Paris 1926 1926 Ministerul Membru fondator
      tică Internaţională Afacerilor
                                                  Externe
   5. Conferinţa Euro- Neuilly 1954 1991 Ministerul Aprobare viceprim-
      peana a Aviaţiei sur Seine Transpor- ministru
      Civile (C.E.A.C.) turilor
   6. Asociaţia Interna- Bruxelles 1885 1975 Ministerul Aderare comunicată
      ţională Permanentă reactua- Transpor- de Ministerul
      a Congreselor de lizat în turilor Transporturilor
      Navigaţie 1990
      (A.I.P.C.N.)
   7. Asociaţia Interna- Paris 1908 1957 Ministerul Reactualizat ;
      ţională Permanentă Transpor- aprobare viceprim-
      a Congreselor Ruti- turilor ministru
      ere (A.I.P.C.R.) din anul 1991
   8. Autostrada trans- Varşovia 1977 1977 Ministerul Aprobare viceprim-
      europeană N-S (TEM). Transpor- ministru
      Proiect regional turilor
      sub egida C.E.E./
      O.N.U. şi P.N.U.D.
   9. Carta Europeană a Bruxelles 1991 1991 Ministerul Aprobarea primu-
      Energiei Industriilor lui-ministru, din
                                                                anul 1991
  10. Federaţia Interna- Haga 1913 1990 Ministerul Aprobare viceprim
      ţională pentru Lo- Lucrărilor -ministru din anul
      cuire, Urbanism şi Publice şi 1990
      Amenajarea Terito- Amenajării
      riului (F.I.H.U.A.T.) Teritoriului
  11. Comisia Internaţio- Monte 1925 1925 Ministerul Hotărârea condu-
      nală pentru Exploa- Apelor, Padu- cerii Academiei
      tarea Ştiinţifică rilor şi Pro- Române
      a Mării Mediterane tectiei
      (C.I.E.S.M.) Mediului
  12. Federaţia Europeană Roma 1971 Ministerul România participă
      de Zootehnie Agriculturii din anul 1971
                                                  şi Alimenta-
                                                  tiei
  13. Sistemul OCDE pen- Paris 1931 1969 Ministerul România participă
      tru certificarea Agriculturii din anul 1969
      seminţelor desti- şi Alimenta-
      nate comerţului tiei
      internaţional
  14. Asociaţia Interna- Paris 1957 1966 Ministerul România participă
      ţionala de Semna- Apărării din anul 1966
      lizare Maritimă Naţionale
  15. Comitetul Interna- Liege- 1921 1923 Ministerul România participă
      ţional de Medicină Belgia Apărării din anul 1923
      şi Farmacie Militară Naţionale
  16. Comisia Interna- Porrentruy 1926 1974 Ministerul România participă
      ţionala de Istorie - Elveţia Apărării din anul 1974
      Militară Naţionale
  17. Asociaţia Interna- Quebec 1989 1993 Ministerul România participă
      ţională a Arhivelor de Interne din anul 1993
      Francofone
  18. Consiliul Interna- Paris 1948 1956 Ministerul România participă
      ţional al Arhivelor de Interne din anul 1956
  19. Comitetul Tehnic Paris 1895 1895 Ministerul Membru fondator
      Internaţional pen- de Interne
      tru Prevenirea şi
      Stingerea Incendi-
      ilor
  20. Consiliul Interna- Paris 1946 1958 Ministerul România participă
      ţional al Muzeelor Culturii din anul 1958
  21. Institutul Inter- Paris 1948 1957 Ministerul România participă
      naţional de Teatru Culturii din anul 1957
  22. Uniunea Internaţio- Praga 1929 1929 Ministerul H.C.M. nr. 468/
      nală a Marionetis- Culturii 1959
      tilor
  23. Consiliul Interna- Paris 1947 1960 Ministerul România participă
      ţional al Muzicii Culturii din anul 1960
  24. Asociaţia Interna- Franta 1965 1965 Ministerul România participă
      ţională a Teatrelor Culturii din anul 1965
      pentru Copii
  25. Federaţia Interna- Haga 1930 1961 Ministerul România participă
      ţională a Asociaţi- Culturii din anul 1961
      ilor de Bibliotecari
  26. Asociaţia Interna- Copenhaga 1970 1993 Ministerul România participă
      ţională a Teatrelor Culturii din anul 1993
      de Amatori
  27. Consiliul Interna- Franta 1965 1970 Ministerul România participă
      ţional al Monumen- Culturii din anul 1970
      telor şi Siturilor
      Istorice
  28. Asociaţia Autorita- 1983 Ministerul România participă
      tilor care Contro- Finanţelor din anul 1983
      leaza Asigurările
      din Ţările în Curs
      de Dezvoltare
  29. Institutul Interna- Roma 1926 1927 Ministerul Procesul-verbal al
      ţional pentru Uni- Justiţiei Comisiei Consi-
      ficarea Dreptului liului Consultativ
      Privat (UNIDROIT) de pe lângă M.A.E.
                                                               din 2 decembrie
                                                                1927
  30. Federaţia Interna- Paris 1960 1960 Academia România participă
      ţională de Astro- Română din anul 1960
      nautică (I.A.F.)
  31. Uniunea Geografică Edmonton 1959 1959 Academia H.C.M. nr. 653/
      Internaţională Română 1959
      (I.B.U.)
  32. Federaţia Interna- Fribourg 1973 Academia România participă
      ţională a Societă- Româăa din anul 1973
      ţilor de Filozofie
  33. Uniunea Internaţio- Montreal 1951 1964 Academia România participă
      nală de Ştiinţe Română din anul 1964
      Psihologice
      (I.U.P. sys)
  34. Comitetul Interna- Geneva 1926 1974 Academia România participă
      ţional de Ştiinţe Română din anul 1974
      Istorice (C.I.S.H.)
  35. Asociaţia Interna- Bucureşti 1963 1963 Academia România participă
      ţională de Studii Română din anul 1963
      Sud-Est Europene
      (A.I.E.S.E.E.)
  36. Asociaţia Interna- Paris 1959 Academia România participă
      ţională de Ştiinţe Română din anul 1959
      Economice
  37. Federaţia Interna- Haga 1895 1958 Ministerul România participă
      ţională de Informa- Cercetării din anul 1958
      re şi Documentare şi Tehnologiei
  38. Uniunea Mondială a 1972 Secretaria- România participă
      Nevăzătorilor tul de Stat din anul 1972
                                                  pentru
                                                  Handicapaţi
  39. Uniunea Europeană 1972 Secretaria- România participă
      a Nevăzătorilor tul de Stat din anul 1972
                                                  pentru
                                                  Handicapaţi
  40. Asociaţia Interna- Paris 1951 1972 Secretaria- România participă
      ţională a Sahului tul de Stat din anul 1972
      în Braille pentru
                                                  Handicapaţi
  41. Federaţia Mondială Roma 1951 1963 Secretaria- România participă
      a Surzilor tul de Stat din anul 1963
                                                  pentru
                                                  Handicapaţi
  42. Sistemul O.C.D.E. Paris 1931 1969 Ministerul Adresa Secreta-
      pentru aplicarea Agriculturii riatului General
      normelor interna- şi Alimenta- al Consiliului
      ţionale la fructe tiei de Miniştri nr.
      şi legume proaspete 451/I.D./2 iulie
                                                                1969
  43. O.C.D.E. - Paris 1960 1993 Ministerul România
      Comitetul Industriei participă
      oţelului şi din anul
                                                  Comerţului 1993
  44. O.C.D.E. - Paris 1960 1998 Ministerul România
      Comitetul Industriei participă
      pentru industria şi din anul
      construcţiilor Comerţului 1998
      navale
  45. Reţeaua Roma 2004 2004 Agenţia România
      Internaţională Naţională participă
      pentru pentru din anul
      Întreprinderi Întreprinderi 2004
      Mici şi Mijlocii Mici şi
      (I.N.S.M.E.) Mijlocii şi
                                                  Cooperaţie
  46. Centrul Paris 1960 2004 Ministerul România
      pentru Afacerilor participă
      Dezvoltare Externe din anul
      (OCDE) 2004
  47. OCDE - Programul Paris 1961 2004 Agenţia România participă
      pentru dezvoltare Naţională ca membru cu
      economică şi creare pentru drepturi depline
      a locurilor de Întreprin- din decembrie
      muncă (Programul deri Mici 2004
      LEED - Local şi Mijlocii
      la nivel local şi Cooperaţie
      Employment and
      Economic
      Development
      Programme)
  48. OCDE - Comitetul Paris 1961 2005 Ministerul România
      Transporturilor Transporturilor,participă
      Maritime Construcţiilor din anul
                                                  şi Turismului 2005
  49. Europae 1040 1999 2002 Ministerul România
      Archaeologiae Bruxelles, Culturii participă
      Consilium rue Champ şi din anul
      (EAC) du Roi 37 Cultelor 2002

  50. Federaţia 372 2000 2005 Ministerul România
      Internaţională Elizabeth Culturii participă
      a Consiliilor St., Surry şi Cultelor, din anul
      Artelor şi a Hills, Administraţia 2005
      Agenţiilor Sydney, Fondului
      Culturale (IFACCA) Australia Cultural
                                                  Naţional
  51. Reţeaua Europeană Bruxelles 2004 2007 Consiliul România
      a Consiliilor Superior al participă
      Judiciare Magistraturii din anul
      (RECJ) 2007
  52. Reţeaua Europeană Bruxelles 2003 2007 Institutul România
      de Formare Naţional al participă
      Judiciară Magistraturii din anul
      (EJTN) 2007
  53. OCDE - Comitetul Paris 1961 2010 Institutul România
      de Statistică Naţional de participă,
      (CSTAT) Statistică începând
                                                  coordonează cu anul 2010,
                                                  colaborarea cu statut de
                                                  României observator
                                                  cu OCDE pe permanent,
                                                  domeniul la
                                                  statisticii activitatea
                                                                  Comitetului
                                                                  pentru
                                                                  Statistică
  54. OCDE - Comitetul Paris 1961 2010 Ministerul România
      pentru Agricultură Agriculturii participă,
      (CoAg) şi începând
                                                  Dezvoltării cu anul 2010,
                                                  Rurale ca observator
                                                                  permanent
  55. Reţeaua Europeană Haga 1995 2001 Institutul România
      a Institutelor de Naţional de participă
      Ştiinţe Expertize din anul
      Criminalistice Criminalistice 2001
      (ENFSI)
  56. Conferinţa 2011 2011 Curtea România
      Mondială a Constituţională participă
      Justiţiei a României din anul
      Constituţionale 2011
  57. Reţeaua Euro-Arabă Amman 2010 2010 Institutul România
      de Formare Naţional al participă din
      Judiciară Magistraturii 2010
      (REAFJ)
  58. Forumul 1998 2004 Oficiul România
      European al Naţional participă
      Registrelor al Registrului din anul
      Comerţului Comerţului 2004
      (ECRF)
  59. Forumul Auckland, 2003 2010 Oficiul România
      Registrelor Noua Naţional al participă
      Comerţului Zeelandă Registrului din anul
      - CRF Comerţului 2010
  60. Asociaţia Pontefract, 1995 2009 Oficiul România
      Internaţională Anglia Naţional al participă
      a Registrului din anul
      Reglementatorilor Comerţului 2009.
      de
      Insolvenţă
      - IAIR
  61. Registrul Roma, 1992 2012 Oficiul România
      European al Italia Naţional participă
      Comerţului al din anul
     (European Registrului 2011
      Business Comerţului
      Register -
      EBR)
  62. Academia Muenchendorfer 2010 2010 Ministerul România
      Internaţională Strasse 2, Justiţiei participă
      Anticorupţie 2361, din anul
                         Laxenburg, 2010
                         Austria
  63. Organizaţia Haga, Olanda 2010 2011 Administraţia România
      Europeană a Naţională participă
      Serviciilor a din anul
      Penitenciare Penitenciarelor 2011
      şi
      Corecţionale -
      EuroPris
  64. Asociaţia Place du 1983 2012 Înalta Curte România
      Internaţională Palais - de Casaţie participă
      a Înaltei Royal 75100 şi Justiţie din anul
      Jurisdicţii Paris 01, 2012
      Administrative SP-Franţa
      (AIHJA)
  -------------------------------------------------------------------------------

  ----------
  Poziţiile 59-64 de la pct. II din anexa 1 au fost introduse de pct. 1 al art. 8 din LEGEA nr. 118 din 24 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 26 aprilie 2013.
  III. Organizaţii internaţionale guvernamentale la care România a aderat ca urmare a aprobărilor conducerii Academiei Române sau a altor instituţii centrale
  -------------------------------------------------------------------------------
                                                  Instituţia
                                                  română care
                                                  coordonează
  Nr. Denumirea Anul relaţiile cu Explicaţii
  crt. organizaţiei Sediul Anul aderării organizaţia
                                 înfi- României internaţională
                                inţării respectivă
  -------------------------------------------------------------------------------
   0 1 2 3 4 5 6
  -------------------------------------------------------------------------------
   1. Federaţia Interna- 1958 Ministerul Hotărârea condu-
      ţională de Control Industriilor cerii Academiei
      în Automatică Române
      (I.F.A.C.)
   2. Institutul Natio- Londra 1948 1957 Ministerul Hotărârea condu-
      nal de Sudura Industriilor cerii Academiei
                                                                Române
   3. Uniunea Interna- Morges- 1948 Ministerul Hotărârea condu-
      ţională pentru Elveţia Apelor, Pădu- cerii Academiei
      Conservarea Naturii rilor şi Române
      şi Resurselor Sale Protecţiei
      (I.U.C.N.) Mediului
   4. Institutul Interna- Roma 1993 Ministerul Aprobare în şe-
      ţional de Resurse Agriculturii dinţă de Guvern
      Genetice Vegetale şi Alimen- din 24 martie
                                                  tatiei 1993
   5. Comisia Interna- Paris 1950 1965 Ministerul Hotărârea condu-
      ţională de Culturii cerii Academiei
      Numismatica Române
   6. Organizaţia Inter- Praga 1968 1970 Ministerul România participă
      naţională a Sceno- Culturii din anul 1970
      grafilor, Tehnicieni-
      lor şi Arhitecţilor
      de Teatru
   7. Federaţia Interna- Berna 1950 1960 Ministerul România participă
      ţională de Arta Culturii din anul 1960
      Fotografică
   8. Societatea Inter- Paris 1923 1923 Ministerul Aprobarea Uniunii
      naţională de Muzica Culturii compozitorilor şi
      Contemporană muzicologilor din
                                                                anul 1990
   9. Uniunea Interna- Nisa 1949 1991 Ministerul România participă
      ţională a Federa- Culturii din anul 1991
      ţiilor Grupurilor
      Folclorice
  10. Consiliul Interna- Confelans 1970 1991 Ministerul România participă
      ţional al Organi- - Franta Culturii din anul 1991
      zatiilor de Festi-
      valuri Folclorice
  11. Sistemul interna- Paris 1974 1990 Ministerul Aprobare vice-
      naţional de inre- Culturii prim-ministru din
      gistrare a publica- anul 1990
      tiilor în serie
      (I.S.D.S.)
  11^1. Agenţia Londra 2005 2005 Biblioteca România
       Internaţională Naţională participă
       ISBN a României- din
                                                  Centrul anul
                                                  Naţional 2005
                                                  ISBN-
                                                  ISSN-CIP
  12. Consiliul Interna- Bruxelles 1931 1955 Academia Hotărârea condu-
      ţional al Uniuni- Română cerii Academiei
      lor Ştiinţifice Române
      (I.C.S.U.)
  13. Uniunea Academică Bruxelles 1919 1929 Academia Hotărârea condu-
      Internaţională Română cerii Academiei
      (I.A.U.) Române
  14. Uniunea Interna- Rio de 1957 Academia Hotărârea condu-
      ţională de Matema- Janeiro Română cerii Academiei
      tică (I.M.U.) Române
  15. Uniunea Astrono- Cambridge 1928 1928 Academia Hotărârea condu-
      mică Internatio- 1967 Română cerii Academiei
      nală (U.A.I.) reafiliere Române
  16. Comitetul Interna- Paris 1963 Academia Hotărârea condu-
      ţional pentru Cer- Română cerii Academiei
      cetarea Spaţiului Române
      (C.O.S.P.A.R.)
  17. Uniunea Internatio- Oxford 1963 Academia România participă
      nala de Chimie Română din anul 1963
      Pura şi Aplicată
  18. Confederaţia Inter- Toronto 1992 Academia Hotărârea condu-
      naţională de Anali- Română cerii Academiei
      za Termica (I.C.T.A.) Române
  19. Uniunea Interna- Paris 1955 1966 Academia Aprobarea M.A.E.
      ţională de Ştiinţe Română nr. 10/8435/28.
      Biologice (I.U.B.S.) 07.1967
  20. Federaţia Europeană Londra 1963 Academia România participă
      a Societăţilor de Română din anul 1963
      Biochimie
  21. Uniunea Interna- Copenhaga 1919 1966 Academia România participă
      ţională de Geode- Română din anul 1966
      zile şi Geofizică
      (I.U.G.G.)
  22. Uniunea Interna- Hanovra 1969 Academia România participă
      ţională de Ştiinţe Română din anul 1969
      Geologice
  23. Programul Interna- Stockholm 1991 Academia Hotărârea condu-
      ţional Geosfera- Română cerii Academiei
      Biosfera (Global Române
      change)
  24. Asociaţia Interna- Oslo 1971 Academia România participă
      ţionalâ de Ştiinţe Română din anul 1971
      Politice (I.P.S.A.)
  25. Asociaţia Interna- Londra 1970 Academia România participă
      ţională de Istorie Română din anul 1970
      Economică
  26. Uniunea Interna- Montpellier 1959 Academia Hotărârea condu-
      ţională de Istorie Frankfurt/ Română cerii Academiei
      şi Filozofie a Main Române
      Ştiinţei :
      - Divizia de logica,
      metodologie şi filo-
      zofie a ştiinţei
      - Divizia de istorie
      a ştiinţei
  27. Comitetul Interna- Leiden 1965 Academia Hotărârea condu-
      ţional Permanent al Română cerii Academiei
      Lingvistilor Române
      (C.I.P.L.)
  28. Uniunea Interna- New York 1956 Academia Hotărârea condu-
      ţională de Mecanică Română cerii Academiei
      Teoretică şi Apli- Române
      câtă
  29. Comitetul Interna- 1953 Secretariatul România participă
      ţional al Sportu- de Stat pentru din anul 1953
      lui pentru Surzi Handicapaţi
      (C.I.S.S.)
  30. Comitetul Interna- Olanda 1945 1953 Secretariatul România participă
      ţional al Şahului de Stat pentru din anul 1953
      Tăcut Handicapaţi
  31. Organizaţia Euro- Danemarca 1924 1992 Secretariatul România participă
      peana a Sporturilor de Stat pentru din anul 1992
      pentru Surzi Handicapaţi
  32. Organizaţia Inter- Moscova 1973 1974 Ministerul Decretul nr. 125/
      naţională de Cola- Industriilor 1974
      borare Economică
      şi Tehnico-Ştiinţi-
      fică în Domeniul
      Industriei Electro-
      tehnice
      (INTERELECTRO)
  33. Asociaţia de Drept Londra 1967 Ministerul România participă
      Internaţional Afacerilor din anul 1967
                                                  Externe
  -------------------------------------------------------------------------------

  ----------
  Poziţia 11^1 de la pct. III din anexa 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 197 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.179 din 28 decembrie 2005.


  Anexa 2

  EŞALONAREA PLĂŢII COTIZAŢIILOR LA ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE
  LA CARE ROMÂNIA ESTE MEMBRĂ

  Anexa 2.1.

  COTIZAŢII
  la organismele internaţionale din sistemul O.N.U.
  ------------------------------------------------------------------------------
                                                                    Sume propuse
                                                                      la plată
  Nr. Organismul internaţional Valută în anul 1994
  crt. (cotizaţii
                                                                     curente plus
                                                                       restante)
  -------------------------------------------------------------------------------
   0 1 2 3
  -------------------------------------------------------------------------------
                         Ministerul Afacerilor Externe
   1. Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.)
      - bugetul ordinar $ S.U.A. 2.109.052
      - forte O.N.U. de menţinere a păcii $ S.U.A. 1.423.203
   2. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
      Industrială (O.N.U.D.I.) $ S.U.A. 16.769
                                                     Şilingi austrieci 1.750.280
   3. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie,
      Ştiinţa şi Cultura (U.N.E.S.C.O.) $ S.U.A. 898.653

                 Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
   4. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie
      şi Agricultura (F.A.O.) $ S.U.A. 1.492.601

              Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
   5. Organizaţia Internaţională a Muncii (O.I.M.) Franci elveţieni 934.451

               Ministerul Cercetării şi Tehnologiei
   6. Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică
      (A.I.E.A.)
      - bugetul ordinar $ S.U.A. 234.599
      - contribuţie voluntară $ S.U.A. 49.725

           Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
   7. Organizaţia Meteorologică Mondială (O.M.M.) Franci elveţieni 268.824

                           Ministerul Turismului
   8. Organizaţia Mondială a Turismului (O.M.T.) $ S.U.A. 62.212
                                                          Pesetas 4.455.000
                          Ministerul Transporturilor
   9. Organizaţia Maritimă Internaţională (O.M.I.) lire 100.745
  10. Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale
      (O.A.C.I.) $ S.U.A. 77.920

                          Ministerul Comunicaţiilor
  11. Uniunea Poştală Universala (U.P.U.) Franci elveţieni 110.000
  12. Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii
      (U.I.T.) Franci elveţieni 175.000

                          Ministerul Comerţului
  13. Acordul General pentru Tarife şi Comerţ
      (G.A.T.T.) Franci elveţieni 464.522
                          Ministerul Sănătăţii
  14. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (O.M.S.) $ S.U.A. 2.443.936
  -------------------------------------------------------------------------------
              Total în echivalent dolari S.U.A. 10.656.012
  -------------------------------------------------------------------------------


  Anexa 2.2

  COTIZAŢII
  la alte organisme internaţionale
  -------------------------------------------------------------------------------
                                                                     Sume propuse
                                                                      la plată
  Nr. Organismul internaţional Valută în anul 1994
  crt. (cotizaţii
                                                                     curente plus
                                                                     restante)
  -------------------------------------------------------------------------------
   0 1 2 3
  -------------------------------------------------------------------------------
                      Ministerul Afacerilor Externe
   1. Comisia Dunării Franci elveţieni 186.650
   2. Consiliul Europei Franci francezi 15.466.758
   3. Organizaţia pentru Interzicerea Armelor
      Chimice $ S.U.A. 12.007
                                                     Florini olandezi 58.547

   4. Uniunea Latină ECU 10.385
   5. Federaţia Mondială a Asociaţiilor pentru
      Naţiunile Unite (F.M.A.N.U.) Franci elveţieni 1.150
   6. Academia Diplomatică Internaţională Franci francezi 19.000
   7. Asociaţia de Drept Internaţional $ S.U.A. 300
   8. Comitetul O.N.U. pentru Eliminarea
      Discriminării Rasiale $ S.U.A. 1.184
   9. Convenţia contra torturii şi a altor
      tratamente aplicate cu cruzime, inumane sau
      degradante $ S.U.A. 6.500
  10. Biroul Internaţional al Expoziţiilor (B.I.E.) Franci francezi 45.000

                  Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
   1. Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile
      (C.E.A.C.) Franci francezi 58.390
   2. Asociaţia Internaţională Permanentă a Congre-
      selor de Navigaţiei (A.I.P.C.N.) Franci belgieni 45.000
   3. Asociaţia Internaţională Permanentă a Congre-
      selor Rutiere (A.I.P.C.R.) Franci francezi 18.000
   4. Autostrada transeuropeană N-S (T.E.M.) $ S.U.A. 7.500
   5. Conferinţa Europeană a Miniştrilor de
      Transporturi (C.E.M.T.) Franci francezi 61.453
   6. Secretariatul Permanent euro 7.000
      al Comisiei Interguvernamentale
      TRACECA
   7. OCDE - Comitetul
      Transporturilor Maritime euro 5.000

                 Ministerul Comunicaţiilor
   1. Conferinţa Europeană a Administraţiilor de
      Posta şi Telecomunicaţii (C.E.P.T.) ECU 2.178

                     Ministerul Industriilor
   1. Comisia Electrotehnică Internaţională (C.E.I.) Franci elveţieni 227.148
   2. INTERELECTRO - Moscova $ S.U.A. 40.000
   3. Federaţia Internaţională de Control în
      Automatică (I.F.A.C.) Franci elveţieni 4.800
   4. Institutul Internaţional de Sudură Franci elveţieni 17.380
   5. Carta Europeană a Energiei ECU 23.039

         Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
   1. Federaţia Internaţională pentru Locuire,
      Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
      (F.I.H.U.A.T.) Florini olandezi 5.324

           Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
   1. Convenţia de la Basel privind controlul
      deşeurilor toxice $ S.U.A. 4.780
   2. Convenţia privind zonele umede de importanţă
      internaţională, în special ca habitat al
      păsărilor "RAMSAR" 91 Franci elveţieni 4.228
   3. Comisia Internaţională a Marilor Baraje Franci francezi 21.687
   4. Convenţia de la Viena pentru protejarea
      stratului de ozon $ S.U.A. 524
   5. Protocolul de la Montreal pentru protejarea
      stratului de ozon $ S.U.A. 5.878
   6. Comisia Internaţională pentru Exploatarea
      Ştiinţifică a Mării Mediterane (C.I.E.S.M.) Franci francezi 80.000
   7. Uniunea Internaţională pentru Conservarea
      Naturii şi Resurselor Sale (I.U.C.N.) Franci elveţieni 35.953

              Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
   1. Comisia Europeană de Lupta contra Febrei
      Aftoase $ S.U.A. 15.600
   2. Oficiul Internaţional al Epizootiilor Franci francezi 365.770
   3. Oficiul Internaţional al Viei şi Vinului Franci francezi 510.944
   4. Federaţia Europeană de Zootehnie Franci elveţieni 15.000
   5. Comisia Internaţională pentru Irigaţii si
      Drenaje $ S.U.A. 7.220
   6. Societatea Internaţională pentru Ştiinţe
      Horticole Florini olandezi 2.300
   7. Sistemul O.C.D.E. pentru certificarea semin-
      ţelor destinate comerţului internaţional Franci francezi 27.000
   8. Organizaţia Europeană şi Mediteraneană
      pentru Protecţia Plantelor Franci francezi 146.000
   9. Sistemul O.C.D.E. pentru aplicarea normelor
      internaţionale la fructe şi legume proaspete Franci francezi 86.300
  10. Asociaţia Internaţională pentru Controlul
      Seminţelor (I.S.T.A.) Franci elveţieni 4.813
  11. Institutul Internaţional de Resurse Genetice
      Vegetale $ S.U.A. 5.000
  12. OCDE - Comitetul pentru Agricultură (CoAg) euro 10.300

                    Ministerul Apărării Naţionale
   1. Asociaţia Internaţională de Semnalizare
      Maritimă Franci francezi 29.000
   2. Comitetul Internaţional de Medicină şi
      Farmacie Militară Franci belgieni 41.600
   3. Comisia Internaţională de Istorie militară Franci elveţieni 550

                      Ministerul de Interne
   1. Interpol Franci elveţieni 138.400
   2. Asociaţia Internaţională a Arhivelor
      Francofone Franci francezi 500
   3. Consiliul Internaţional al Arhivelor $ S.U.A. 1.902
   4. Comitetul Tehnic Internaţional pentru
      Prevenirea şi Stingerea Incendiilor Franci elveţieni 2.180

                        Ministerul Culturii
   1. Fondul Cultural al Consiliului Europei Franci francezi 299.460
   2. Centrul Internaţional de Studii pentru Con-
      servarea şi Restaurarea Bunurilor
      Culturale (I.C.C.R.O.M.) $ S.U.A. 10.941
   3. Consiliul Internaţional al Muzeelor Franci francezi 46.800
   4. Institutul Internaţional de Teatru Franci francezi 13.700
   5. Comisia Internaţională de Numismatică Franci elveţieni 400
   6. Uniunea Internaţională a Marionetiştilor $ S.U.A. 1.200
   7. Consiliul Internaţional al Muzicii $ S.U.A. 1.800
   8. Asociaţia Internaţională a Teatrelor pentru
      Copii şi Tineret $ S.U.A. 350
   9. Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de
      Bibliotecari Florini olandezi 2.830
  10. Asociaţia Internaţională a Teatrelor de
      Amatori Coroane daneze 3.200
  11. Organizaţia Internaţională a Scenografilor,
      Tehnicienilor şi Arhitecţilor de Teatru $ S.U.A. 300
  12. Fondul Patrimoniului Cultural Mondial $ S.U.A. 5.254
  13. Consiliul Internaţional al Monumentelor şi
      Siturilor Istorice Franci francezi 1.560
  14. Federaţia Internaţională de Arta Fotografică Mărci germane 800
  15. Societatea Internaţională de Muzică
      Contemporană Mărci germane 2.600
  16. Uniunea Internaţională a Federaţiilor
      Grupurilor Folclorice Franci francezi 2.000
  17. Consiliul Internaţional al Organizatorilor de
      Festivaluri Folclorice $ S.U.A. 700
  18. Sistemul internaţional de înregistrare a
      publicaţiilor în serie (I.S.D.S.) Franci francezi 16.758

                       Ministerul Finanţelor
   1. Asociaţia Autorităţilor care Controlează
      Asigurările din Ţările în Curs de Dezvoltare $ S.U.A. 250
   2. Consiliul de Cooperare Vamală (C.C.V.) Franci belgieni 772.000
   3. Biroul Internaţional pentru Tarife Vamale Franci belgieni 765.451

                       Ministerul Justiţiei
   1. Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional
      Privat Florini olandezi 22.290
   2. Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga Florini olandezi 1.791
   3. Institutul Internaţional pentru Unificarea
      Dreptului Privat (UNIDROIT) euro 19.600
   4. Academia Interanaţională Anticorupţie euro 10.000

                   Biroul Român de Metrologie Legală
   1. Biroul Internaţional pentru Măsuri şi Greutăţi Franci francezi 215.881
   2. Biroul Internaţional de Metrologie Legală Franci francezi 71.240

                Institutul Naţional de Statistică
   1. Institutul Internaţional de Statistică Franci elveţieni 500
   2. OCDE - Comitetul de Statistică euro 10.300

                 Parlamentul României - Camera Deputaţilor
   1. Uniunea Interparlamentara Franci elveţieni 52.637
   2. Adunarea Parlamentară a Conferinţei pentru
      Securitate şi Cooperare în Europa $ S.U.A. 8.809

                 Institutul Român de Standardizare
   1. Organizaţia Internaţionala de Standardizare
      (I.S.O.) Franci elveţieni 112.500
   2. Comitetul European pentru Standardizare în
      Electrotehnică (C.E.N.E.L.E.C.) ECU 7.000
   3. Comitetul European de Standardizare (C.E.N.) ECU 12.000
   4. Institutul European de Standardizare în
      Telecomunicaţii (E.T.S.I.) ECU 6.780

                   Institutul de Fizică Atomică
   1. Institutul Unificat de Cercetări Nucleare
      (I.U.C.N.) - Dubna $ S.U.A. 381.900
   2. Societatea Europeană de Fizică Franci elveţieni 4.930
   3. Centrul Internaţional de Seismologie $ S.U.A. 1.660

               Institutul Naţional de Informare şi Documentare
   1. Federaţia Internaţională de Informare şi
      Documentare $ S.U.A. 195
                                                     Florini olandezi 2.448
   2. Centrul Internaţional de Informare Ştiinţi-
      fică şi Tehnică (C.I.I.S.T.) $ S.U.A. 131

                Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor
   1. Organizaţia Internaţională a Uniunilor de
      Consumatori (I.O.C.U.) $ S.U.A. 1.000

                   Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi
   1. Uniunea Mondială a Nevăzătorilor $ S.U.A. 400
   2. Uniunea Europeană a Nevăzătorilor Mărci germane 160
   3. Asociaţia Internaţională a Şahului în Braille Franci elveţieni 300
   4. Comitetul Internaţional al Sportului pentru
      Surzi (C.I.S.S.) Coroane daneze 2.075
   5. Comitetul Internaţional al Sahului Tăcut Franci elveţieni 240
   6. Federaţia Mondială a Surzilor $ S.U.A. 1.000
   7. Organizaţia Europeană a Sportului pentru
      Surzi Mărci germane 100

                        Academia Română
   1. Consiliul Internaţional al Uniunilor
      Ştiinţifice (I.C.S.U.) $ S.U.A. 8.728
   2. Uniunea Academica Internaţionala (I.A.U.) Franci belgieni 100.000
   3. Uniunea Internaţională de Matematică (I.M.U.) Franci elveţieni 4.200
   4. Uniunea Astronomică Internaţională (U.A.I.) Franci elveţieni 7.385
   5. Comitetul Internaţional pentru Cercetarea
      Spaţiului (C.O.S.P.A.R.) Franci francezi 58.035
   6. Federaţia Internaţională de Astronautică
      (I.A.F.) Franci elveţieni 1.300
   7. Confederaţia Internaţională de Analiză
      Termică (I.C.T.A.) $ S.U.A. 97
   8. Uniunea Internaţională de Ştiinţe Biologice
      (I.U.B.S.) Franci francezi 19.210
   9. Federaţia Europeană a Societăţilor de
      Biochimie Mărci germane 280
  10. Uniunea Geografică Internaţională (I.B.U.) $ S.U.A. 750
  11. Uniunea Internaţională de Geodezie şi
      Geofizica (I.U.G.G.) $ S.U.A. 2.235
  12. Uniunea Internaţională de Ştiinţe Geologice $ S.U.A. 2.900
  13. Programul Internaţional Geosfera-Biosferă
      (Global change) $ S.U.A. 1.000
  14. Asociaţia Internaţională de Ştiinţe
      Economice $ S.U.A. 1.000
  15. Asociaţia Internaţională de Ştiinţe Politice
      (I.P.S.A.) $ S.U.A. 885
  16. Asociaţia Internaţională de Istorie
      Economică Franci elveţieni 200
  17. Federaţia Internaţională a Societăţilor
      de Filozofie Franci elveţieni 400
  18. Uniunea Internaţională de Istorie şi Filozo-
      fie a Ştiinţei :
      - Divizia de logică, metodologie şi filozofie
        a ştiinţei $ S.U.A. 250
      - Divizia de istorie a ştiinţei $ S.U.A. 150
  19. Uniunea Internaţională de Ştiinţe Psiholo-
      gice (I.U.P. sys) $ S.U.A. 200
  20. Comitetul Internaţional de Ştiinţe Istorice
      (C.I.S.H.) Franci elveţieni 800
  21. Asociaţia Internaţională de Studii Sud-Est
      Europene (A.I.E.S.E.E.) $ S.U.A. 600
  22. Comitetul Internaţional Permanent al
      Lingviştilor (C.I.P.L.) $ S.U.A. 200
  23. Uniunea Internaţională de Mecanică
      Teoretică şi Aplicată $ S.U.A. 1.419

               Consiliul Superior al Magistraturii
  1. (RECJ) Reţeaua Europeană a euro echivalentul în
     Consiliilor Judiciare euro al sumei de
                                                                    15.500 lei la
                                                                data efectuării
                                                                     plăţii
              Institutul Naţional al Magistraturii
  1. (EJTN) Reţeaua Europeană euro 4.000
     de Formare Judiciară
  2. Reţeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară euro 5.000
     (REAFJ)
              Institutul Naţional de Expertize
                      Criminalistice

  1. Reţeaua Europeană a Institutelor
     de Ştiinţe Criminalistice (ENFSI) euro 2.500

              Curtea Constituţională a României
  1. Conferinţa Mondială a Justiţiei euro 1.000
     Constituţionale

              Oficiul Naţional al Registrului
                        Comerţului
  1. Forumul European al Registrelor Comerţului euro 4.000
  2. Forumul Registrelor Comerţului euro 400
  3. Asociaţia Internaţională a Reglementărilor liră
     de Insolvenţă sterlină 4.000
  4. Registrul European al Comerţului euro 15.000

              Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
  1. Asociaţia Internaţională a Înaltelor euro 310
     Jurisdicţii Administrative (AIHJA)

              Administraţia Naţională a
                  Penitenciarelor
  1. Organizaţia Europeană a Serviciilor euro 5.000
     Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris
  -------------------------------------------------------------------------------
              Total în echivalent dolari S.U.A. 4.398.062
  -------------------------------------------------------------------------------

  ----------
  Anexa 2.2 a fost completată de pct. 2-5 ale art. 8 din LEGEA nr. 118 din 24 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 26 aprilie 2013.
  -------------