ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 21 decembrie 2006
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006  Având în vedere faptul că, de la data aderării la Uniunea Europeană, România va participa la procesul de decizie comunitar, ceea ce impune ca, la nivelul Guvernului, să existe o structură care să coordoneze procesul de formare a poziţiei naţionale în problematica afacerilor europene şi să garanteze îndeplinirea obligaţiilor României ce izvorăsc din statutul de stat membru al Uniunii Europene şi care să fie funcţională la data de 1 ianuarie 2007,
  ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a Guvernului României în relaţia cu structurile comunitare,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează Departamentul pentru Afaceri Europene, ca structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, subordonată primului-ministru, responsabilă cu coordonarea la nivel naţional a afacerilor europene, prin preluarea activităţii, posturilor şi personalului Secretariatului permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru şi a activităţii, posturilor şi personalului Direcţiei generale evaluare şi pregătire pentru aderare şi Direcţiei generale armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrării Europene, începând cu 1 ianuarie 2007.
  (2) Sediul Departamentului pentru Afaceri Europene este în Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1.


  Articolul 2

  (1) Departamentul pentru Afaceri Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, coordonează procesul de gestionare a ansamblului afacerilor europene.
  (2) Departamentul pentru Afaceri Europene are ca principal obiect de activitate coordonarea procesului de formulare a politicilor şi strategiilor din domeniul afacerilor europene, inclusiv pregătirea poziţiei coerente şi unitare a României în cadrul structurilor comunitare.
  (3) În scopul asigurării coordonării interministeriale a procesului de formulare a politicilor şi strategiilor din domeniul afacerilor europene, prin hotărâre a Guvernului se constituie un Comitet de coordonare a afacerilor europene, organism de lucru fără personalitate juridică şi cu caracter decizional, aflat în coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene.


  Articolul 3

  (1) Departamentul pentru Afaceri Europene are următoarele atribuţii:
  a) coordonează, monitorizează şi sprijină îndeplinirea obligaţiilor care decurg din prevederile Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, a celorlalte angajamente rezultate din procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precum şi a strategiilor şi programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene;
  b) realizează coordonarea interministerială în vederea elaborării poziţiilor României pe problematica afacerilor europene, scop în care:
  1. asigură coerenţa intersectorială a poziţiilor naţionale pentru tematicile europene;
  2. examinează şi avizează poziţiile care vor fi exprimate de România în cadrul Consiliului Uniunii Europene, inclusiv mandatele generale aprobate de Guvern şi adresate Consiliului Uniunii Europene, Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER) şi grupurilor de lucru ale Consiliului;
  3. conduce reuniunile săptămânale de coordonare ale Comitetului de Coordonare a Afacerilor Europene, denumit în continuare Comitetul de Coordonare;
  4. participă la reuniunile grupurilor de experţi constituite pe problematici specifice;
  5. supune dezbaterii Comitetului de Coordonare aspectele aflate în divergenţă între ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi nesoluţionate la nivelul grupurilor de experţi;
  6. prezintă primului-ministru şi Guvernului propuneri pentru soluţionarea divergenţelor rămase nerezolvate la nivelul Comitetului de Coordonare;
  7. asigură că toate instituţiile competente participă la procesul de elaborare şi formulare a poziţiilor României;
  8. urmăreşte transmiterea, în timp util, de către Ministerul Afacerilor Externe, a deciziilor luate prin procedurile de coordonare interministerială, sub formă de instrucţiuni, la Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană;
  9. organizează registrul poziţiilor naţionale elaborate şi transmise cu privire la proiectele de acte normative comunitare;
  10. monitorizează participarea reprezentanţilor României la comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Europene;
  c) coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, elaborarea documentelor necesare pentru participarea la reuniunile Consiliului European;
  d) coordonează procesul de notificare electronică a legislaţiei naţionale care transpune acquis-ul comunitar către Comisia Europeană şi informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea directivelor comunitare;
  e) asigură coordonarea interministerială în vederea transpunerii directivelor comunitare şi a deciziilor-cadru;
  f) coordonează procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislaţiei naţionale în vigoare cu actele normative comunitare şi formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere şi implementare;
  g) avizează, în mod obligatoriu, proiectele de acte normative care urmăresc transpunerea în legislaţia naţională a actelor normative comunitare şi le examinează, sub aspectul compatibilităţii cu reglementările comunitare, la solicitarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, propunerile legislative, în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora;
  h) asigură informarea Parlamentului României, a autorităţilor centrale, locale şi a structurilor asociative ale autorităţilor locale şi regionale cu privire la activitatea legislativă a Uniunii Europene, cu excepţia acţiunilor de politică externă şi de securitate comună, care sunt de competenţa Ministerului Afacerilor Externe;
  i) coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, dispozitivul interministerial vizând informarea Parlamentului României cu privire la poziţiile adoptate de către România la nivelul Consiliului Uniunii Europene;
  j) coordonează fundamentarea de către ministerele de resort a poziţiilor României în procedurile precontencioase şi contencioase în faţa instanţelor şi a instituţiilor comunitare, scop în care:
  1. reprezintă România în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene, precum şi în relaţia cu celelalte instituţii comunitare, în cadrul procedurilor de încălcare a legislaţiei comunitare prevăzute în art. 226-228 şi 230-232 din Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene;
  2. reprezintă România în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi în relaţia cu celelalte instituţii comunitare, în cadrul procedurilor prevăzute la art. 234, precum şi la art. 235 şi 237 din Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene;
  3. împreună cu instituţiile responsabile, întocmeşte documentele necesare şi îndeplineşte actele de procedură impuse de procedurile menţionate la pct. 1 şi 2, asigurând corespondenţa cu instanţele şi instituţiile comunitare;
  k) organizează Centrul Naţional SOLVIT;
  l) reprezintă punctul naţional de contact pentru problematica pieţei interne şi pentru Oficiul TAIEX al Comisiei Europene;
  m) coordonează procesul de elaborare, adoptare şi urmăreşte implementarea Strategiei postaderare a României, Strategiei de dezvoltare durabilă, Planului naţional de reformă şi Strategiei privind piaţa internă în România;
  n) participă la sau coordonează, după caz, elaborarea strategiilor sectoriale relevante în raport cu politicile comunitare;
  o) reprezintă punctul tehnic de contact şi asigură responsabilul naţional în problematica Strategiei Lisabona;
  p) coordonează procesul de comunicare internă privind integrarea României în Uniunea Europeană;
  q) asigură activitatea executivă şi de secretariat a Comitetului de Coordonare şi urmăreşte îndeplinirea deciziilor stabilite de acesta.
  (2) Departamentul pentru Afaceri Europene îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul său de activitate stabilite prin acte normative.


  Articolul 4

  Pentru realizarea atribuţiilor sale, Departamentul pentru Afaceri Europene:
  a) este inclus în circuitul informaţional al sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene, care se instituie prin hotărâre a Guvernului;
  b) solicită autorităţilor şi instituţiilor publice din cadrul administraţiei publice centrale şi locale informaţii necesare desfăşurării activităţii sale;
  c) stabileşte raporturi de colaborare cu instituţiile şi organismele comunitare prin intermediul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.


  Articolul 5

  (1) Finanţarea Departamentului pentru Afaceri Europene se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
  (2) Resursele financiare necesare funcţionării Departamentului pentru Afaceri Europene se cuprind în bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se suplimentează cu sumele aprobate pentru activitatea Secretariatului permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Direcţiei generale evaluare şi pregătire pentru aderare şi Direcţiei generale armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrării Europene.


  Articolul 6

  (1) Conducerea Departamentului pentru Afaceri Europene se exercită de către un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, ordonator terţiar de credite.
  (2) Secretarul de stat reprezintă Departamentul pentru Afaceri Europene în raporturile cu autorităţile publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.
  (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul de stat emite ordine, în condiţiile legii.
  (4) Secretarul de stat conduce reuniunile Comitetului de Coordonare, care se desfăşoară săptămânal.
  (5) Secretarul de stat participă la şedinţele Guvernului României, în calitate de invitat.


  Articolul 7

  (1) În structura organizatorică a Departamentului pentru Afaceri Europene funcţionează direcţii, servicii, birouri şi compartimente.
  (2) Structura organizatorică şi statul de funcţii se aprobă prin decizie a primului-ministru.
  (3) Numărul de posturi de specialitate ale Departamentului pentru Afaceri Europene este de 115, exclusiv demnitarul.


  Articolul 8

  Numărul maxim de posturi al Ministerului Integrării Europene se diminuează cu 77, cel al Cancelariei Primului-Ministru cu 11, iar numărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi a Cancelariei Primului-Ministru, finanţate potrivit legii, se suplimentează cu 116 posturi.


  Articolul 9

  (1) Personalul Departamentului pentru Afaceri Europene este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.
  (2) Departamentul pentru Afaceri Europene desemnează, dintre specialiştii săi, consilieri şi/sau experţi care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Numărul maxim de posturi pentru personalul detaşat în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană este de 4 posturi, acesta putând fi modificat prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Personalului Departamentului pentru Afaceri Europene trimis în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană îi sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.
  (4) Se diminuează cu cele 4 posturi alocate Departamentului pentru Afaceri Europene numărul de 9 posturi, alocate pentru personalul Ministerului Integrării Europene detaşat în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană prin art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 243/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene şi prin anexa la Hotărârea Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, cu modificările şi completările ulterioare, care se modifică în mod corespunzător.
  (5) Numărul de 4 posturi alocate pentru personalul Departamentului pentru Afaceri Europene detaşat în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană este inclus în cele 77 de posturi preluate de la Ministerul Integrării Europene.


  Articolul 10

  (1) Mijloacele fixe şi obiectele de inventar utilizate de Secretariatul permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru şi de Direcţia generală evaluare şi pregătire pentru aderare şi Direcţia generală armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrării Europene, inclusiv tehnica de calcul şi birotica, se transmit fără plată din administrarea Cancelariei Primului-Ministru şi a Ministerului Integrării Europene în administrarea Departamentului pentru Afaceri Europene, pe bază de protocol încheiat între instituţiile implicate.
  (2) Protocoalele de predare-preluare se încheie până la data de 30 ianuarie 2007 şi vor cuprinde prevederile bugetare pe anul 2007, structura de personal preluată, precum şi activele şi pasivele structurilor care se transferă, respectiv Secretariatul permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Direcţia generală evaluare şi pregătire pentru aderare şi Direcţia generală armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrării Europene.


  Articolul 11

  Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru, Ministerului Integrării Europene şi Secretariatului General al Guvernului, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pe baza protocoalelor de predare-preluare.


  Articolul 12

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Integrării Europene va supune Guvernului spre adoptare proiectul de act normativ pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 243/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 1 martie 2006.


  Articolul 13

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:
  a) art. 2 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) Hotărârea Guvernului nr. 1.552/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Secretariatului permanent pentru afaceri europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2004.
  c) Hotărârea Guvernului nr. 1.552/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Secretariatului permanent pentru afaceri europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2004.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul delegat pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Radu Stroe
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Ion-Mircea Plângu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Cătălin Ionel Dănilă,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 21 decembrie 2006.
  Nr. 133.
  ----