LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998
privind protecţia noilor soiuri de plante
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 31 decembrie 1998  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Obiectul protecţiei
  Drepturile amelioratorului asupra noilor soiuri de plante din toate genurile şi speciile sunt recunoscute şi aparate pe teritoriul României prin eliberarea unui brevet de soi de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.


  Articolul 2

  Definiţii
  În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos semnifica, după cum urmează:
  a) soi - grup de plante aparţinând unui taxon botanic de cel mai jos rang cunoscut, care poate fi:
  1. definit prin expresia caracterelor rezultând dintr-un anumit genotip sau dintr-o anumită combinaţie de genotipuri;
  2. distinct faţă de orice alt grup de plante prin expresia a cel puţin unuia dintre caracterele menţionate la pct. 1;
  3. considerat ca o entitate, cu privire la capacitatea sa de a fi reprodus ca atare.
  Este considerat soi şi hibridul cu formele parentale;
  b) soi protejat - soi cultivat pentru care a fost acordat un brevet de soi de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
  c) material de înmulţire - seminţe, plante întregi sau diferite părţi de plante, care au capacitatea sa reproduca plante întregi;
  d) ameliorator este:
  1. persoana care a creat sau a descoperit şi dezvoltat un nou soi;
  2. persoana care a angajat persoana prevăzută la pct. 1 sau care i-a comandat acesteia activitatea de creare ori de descoperire de noi soiuri, când legea aplicabilă în cauza sau contractul prevede că dreptul de ameliorator aparţine celui dintâi;
  3. succesorul în drepturi al persoanei prevăzute la pct. 1 sau pct. 2, după caz;
  e) solicitant - persoana care a înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci protecţia prin brevet a unui nou soi;
  f) titular al brevetului de soi - persoana care deţine brevetul de soi;
  g) oficiu - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
  h) teste de creştere - experientele organizate în vegetaţie pentru determinarea distinctivitatii, omogenitatii şi stabilitatii noului soi faţă de un soi-martor.


  Articolul 3

  Tratamentul naţional
  De dispoziţiile prezentei legi beneficiază şi persoanele fizice sau juridice străine cu domiciliul, respectiv cu sediul în afară teritoriului României, în condiţiile convenţiilor internaţionale privind protecţia noilor soiuri, la care România este parte.


  Articolul 4

  Reprezentare
  Persoanele fizice şi juridice care solicită protecţia pentru un nou soi pot fi reprezentate în procedurile privind protecţia de noi soiuri, în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, de către un mandatar autorizat, cu domiciliul, respectiv cu sediul în România. Pentru persoanele străine reprezentarea prin mandatar autorizat este obligatorie.


  Capitolul 2 Brevetabilitatea noilor soiuri de plante


  Articolul 5

  Condiţii pentru acordarea protecţiei
  Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci acorda protecţie pentru un nou soi de planta şi eliberează brevetul de soi, dacă acesta este:
  a) nou;
  b) distinct;
  c) omogen;
  d) stabil;
  e) poarta o denumire în conformitate cu prevederile art. 15.


  Articolul 6

  Noutatea
  (1) Soiul este nou, dacă la data înregistrării cererii de brevet de soi sau la data invocarii priorităţii materialul de înmulţire sau recoltat nu a fost vândut şi nici nu a fost pus, printr-un alt mod, la dispoziţie terţilor de către ameliorator sau cu acordul acestuia, în scopul exploatării comerciale a noului soi:
  a) pe teritoriul României, cu mai mult de un an înaintea depunerii cererii de brevet de soi;
  b) pe teritoriul altor state, cu mai mult de 6 ani înaintea depunerii cererii de brevet de soi pentru pomi fructiferi, viţă de vie şi arbori ornamentali şi cu mai mult de 4 ani pentru celelalte specii.
  (2) De asemenea, nu îşi pierde noutatea soiul care:
  a) face obiectul unui contract de transmitere de drepturi, dacă anterior înregistrării cererii nu a avut loc exploatarea comercială a noului soi;
  b) face obiectul unui acord între ameliorator şi o altă persoană, în virtutea căruia amelioratorul autorizeaza producerea materialului de înmulţire sub controlul sau;
  c) face obiectul unui acord al amelioratorului cu un terţ privind efectuarea unui studiu sau experiment în plin camp sau în laborator ori a unor experimentari pe un esantion mic de plante în vederea evaluării noului soi;
  d) a fost pus la dispoziţie unui terţ, sub forma de material de înmulţire sau ca material recoltat, ca urmare a folosirii în scopurile specificate la art. 29, şi care nu este folosit pentru inmultiri ulterioare, aceste acte nefiind considerate ca exploatare comercială a noului soi, în sensul prevederilor art. 29;
  e) a fost pus la dispoziţie, ca urmare a faptului ca amelioratorul a expus soiul într-o expoziţie recunoscută oficial;
  f) a fost pus la dispoziţie unui organism oficial, în cadrul unei obligaţii legale sau pe bază de contract, în vederea producerii, reproducerii, multiplicării, condiţionarii sau a depozitarii, fără ca persoana care a solicitat protecţia să îşi piardă dreptul exclusiv de exploatare a soiului, cu condiţia ca nici o alta punere la dispoziţie în scop comercial sa nu fi fost facuta anterior; dacă o astfel de punere la dispoziţie a soiului a fost utilizata pentru producerea unui hibrid şi acesta a fost comercializat, se aplică prevederile alin. (1);
  g) a fost pus la dispoziţie de o unitate sau de o firma unei alte unităţi sau unei firme căreia îi este subordonata sau dacă amândouă unităţile sau firmele aparţin în întregime unei terţe unităţi sau firme, cu condiţia sa nu fi avut loc o alta punere la dispoziţie.


  Articolul 7

  Distinctivitatea
  (1) Soiul este distinct, dacă se deosebeşte clar, prin unul sau mai multe caractere relevante care rezultă dintr-un anumit genotip sau dintr-o combinaţie de genotipuri, de orice alt soi a cărui existenta este notoriu cunoscută la data depunerii cererii de brevet de soi la Oficiul se Stat pentru Invenţii şi Mărci sau, după caz, la data de prioritate invocată.
  (2) Caracterele care definesc şi determina distinctivitatea unui nou soi pot fi de natura morfologica sau fiziologica, cu condiţia ca aceste caractere să poată fi recunoscute şi descrise.
  (3) Este considerat notoriu cunoscut la data depunerii cererii de brevet de soi în special acel soi care a făcut obiectul unui titlu de protecţie, al unei cereri depuse pentru acordarea unui brevet de soi sau al unei alte forme de protecţie similară sau care este înregistrat într-un registru oficial de soiuri din orice ţara, cu condiţia ca cererea sa conducă la acordarea protecţiei solicitate pentru acel soi.


  Articolul 8

  Omogenitatea
  Soiul este omogen, dacă, supus variatiilor previzibile pe parcursul ciclului de înmulţire, plantele rămân suficient de uniforme în caracterele relevante, inclusiv în examinarea distinctivitatii soiului, ca şi în orice alte caractere folosite pentru descrierea soiului.


  Articolul 9

  Stabilitatea
  Soiul este stabil, dacă, după inmultiri repetate sau în cazuri speciale, la sfârşitul fiecărui ciclu de înmulţire, caracterele relevante pentru stabilirea distinctivitatii sau oricare alte caractere folosite pentru descrierea soiului rămân neschimbate.


  Capitolul 3 Dreptul la protecţie


  Articolul 10

  Dreptul la eliberarea brevetului de soi
  (1) Dreptul la eliberarea brevetului de soi aparţine amelioratorului. În cazul în care acest drept a fost transmis în condiţiile art. 35, dreptul aparţine persoanei căreia i s-a transmis acest drept.
  (2) Dacă mai mulţi amelioratori au creat în comun un nou soi, dreptul la eliberarea brevetului de soi aparţine în comun acestora.
  (3) Dreptul la eliberarea brevetului de soi poate aparţine în comun amelioratorului şi oricărei alte persoane, dacă amelioratorul şi cealaltă persoana declara în scris ca sunt de acord să deţină în comun dreptul asupra brevetului de soi.
  (4) Amelioratorul care a creat un nou soi în timpul serviciului este îndreptăţit, dacă nu este altfel prevăzut în contractul sau individual de muncă, sa i se recunoască dreptul de ameliorator şi sa primească o remuneraţie echitabila.
  (5) La stabilirea cuantumului remuneraţiei se vor avea în vedere valoarea economică a soiului, precum şi veniturile unităţii care ar putea fi obţinute din exploatarea soiului, estimate pe toată durata de valabilitate a brevetului de soi. Mărimea remuneraţiei se stabileşte printr-un contract încheiat între ameliorator/amelioratori şi unitate, iar în lipsa acordului dintre părţi, de instanţa judecătorească.
  (6) În cazul în care printr-o hotărâre judecătorească se constată că o persoană, alta decât cea menţionată în brevetul de soi, este indreptatita la eliberare, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci eliberează brevetul de soi persoanei îndreptăţite şi publică schimbarea în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.


  Capitolul 4 Procedura de examinare a cererii de eliberare a brevetului de soi


  Articolul 11

  Depunerea cererii de brevet de soi
  Cererea de brevet de soi se depune la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci de orice persoană fizica sau juridică care are dreptul la eliberarea brevetului de soi, conform art. 10, sau de reprezentantul acesteia, în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 12

  Conţinutul cererii de brevet de soi
  (1) Cererea de brevet de soi trebuie să conţină:
  a) solicitarea eliberării unui brevet de soi şi datele de identificare a solicitantului sau, dacă este cazul, a solicitanţilor;
  b) propunerea privind denumirea noului soi;
  c) precizarea taxonului botanic, denumirea în limba latina şi denumirea populara;
  d) chestionarul tehnic în care noul soi este prezentat într-o formă standardizata;
  e) invocarea priorităţii, decurgând dintr-o primă cerere depusa într-un alt stat, dacă este cazul.
  (2) Cererea de brevet de soi va fi însoţită de:
  a) dovada de plată a taxei de înregistrare a cererii;
  b) documentele care confirma prioritatea, în cazul în care aceasta este revendicata;
  c) procura, în cazul în care solicitantul este reprezentat de un mandatar autorizat;
  d) o declaraţie a solicitantului pe propria răspundere, din care să rezulte ca soiul pentru care se solicita protecţia nu a fost exploatat comercial, în conformitate cu prevederile art. 6;
  e) numele amelioratorului/amelioratorilor şi o declaraţie din partea solicitantului, potrivit căreia, după propria sa cunoştinţa, nici o altă persoană nu a mai fost implicata în ameliorarea sau în descoperirea şi dezvoltarea noului soi;
  f) actul de cesiune a dreptului la eliberarea brevetului de soi, dacă solicitantul nu este aceeaşi persoana cu amelioratorul;
  g) orice alte documente şi informaţii, care pot da indicaţii despre provenienţă şi testarea noului soi sau despre o primă cerere de brevet de soi depusa într-o alta ţara;
  h) originea geografică a soiului.
  (3) Cererea de brevet de soi trebuie să se refere numai la un singur soi.
  (4) Întreaga documentaţie trebuie prezentată în limba română.


  Articolul 13

  Data depozitului reglementar al cererii de brevet de soi
  (1) Data depozitului reglementar al cererii de brevet de soi este data înregistrării cererii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, conţinând cel puţin elementele cuprinse la art. 12 alin. (1) lit. a)-d), însoţită de dovada plăţii taxei de înregistrare a cererii.
  (2) Data depozitului reglementar al cererii de brevet de soi este cea stabilită la alin. (1) şi în cazul în care, pentru motive justificate, solicitanţii, persoane fizice sau juridice străine, au depus documentaţia într-o limbă străină, cu condiţia ca în termen de 3 luni de la înregistrarea cererii de brevet de soi să depună o traducere în limba română a documentaţiei.


  Articolul 14

  Dreptul de prioritate
  (1) Depozitul cererii de brevet de soi asigura un drept de prioritate, cu începere de la data constituirii acestuia, faţă de orice alt depozit efectuat ulterior pentru un soi care nu se poate distinge clar de acest soi, conform art. 7.
  (2) Orice persoană care a depus anterior o primă cerere într-un stat membru al unei convenţii internaţionale în domeniul protecţiei noilor soiuri, la care România este parte, beneficiază de un drept de prioritate de 12 luni de la data depunerii primei cereri, dacă solicita în acest termen la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci eliberarea unui brevet pentru acelaşi soi, cu condiţia ca prima cerere sa existe la data invocarii priorităţii.
  (3) Pentru dovedirea priorităţii din alt stat, solicitantul trebuie să prezinte la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, într-un interval de 3 luni de la depunerea cererii, o copie autentificată de pe documentele primei cereri, precum şi materialul de înmulţire sau alte documente din care să rezulte ca soiul este identic pentru ambele cereri.
  (4) Recunoaşterea priorităţii solicitate conform alin. (3) se face sub condiţia achitării taxei de prioritate prevăzute de lege.
  (5) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) sau neplata taxei de prioritate atrage nerecunoasterea priorităţii invocate.
  (6) Actele săvârşite în intervalul prevăzut la alin. (2), cum ar fi depunerea altei cereri, publicarea sau folosirea soiului care constituie obiectul primei cereri, nu constituie un motiv de respingere a cererii ulterioare şi nici nu dau naştere la drepturi pentru terţi.


  Articolul 15

  Denumirea soiului
  (1) Soiul va purta o denumire generica pentru a permite identificarea acestuia.
  (2) Denumirea soiului se menţionează în brevetul eliberat şi va fi folosită şi după expirarea duratei de valabilitate a brevetului de soi.
  (3) Denumirea soiului trebuie să fie diferita de orice denumire care desemnează un alt soi existent, aparţinând aceleiaşi specii de plante sau unei specii înrudite îndeaproape cu aceasta.
  (4) Denumirea soiului nu trebuie să fie compusa numai din cifre, cu excepţia cazurilor când aceasta practica este recunoscută pentru desemnarea anumitor soiuri.
  (5) Denumirea soiului nu trebuie să induca în eroare sau sa dea naştere la confuzii cu privire la caracterele soiului, la valoarea sau la identitatea acestuia sau a amelioratorului.
  (6) Dacă o cerere de eliberare a unui brevet de soi este depusa în acelaşi timp în România şi în alte tari, soiul trebuie să fie înregistrat cu aceeaşi denumire în toate ţările în care s-a depus o astfel de cerere, cu excepţia cazului când denumirea este apreciată de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci ca nepotrivita.
  (7) Dacă, în virtutea unui drept obţinut anterior, o denumire este folosită pentru un alt soi sau poate crea confuzie în utilizarea denumirii altui soi, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci va cere solicitantului sa stabilească o alta denumire pentru soiul sau.
  (8) În vederea stabilirii unei denumiri corecte, solicitantul poate cere la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu plata taxei de examinare prealabile, efectuarea unei cercetări documentare privind denumirea soiului.
  (9) Orice persoană care oferă, spre vânzare sau comercializare, material de înmulţire aparţinând soiului protejat este obligată sa folosească denumirea acestui soi, chiar după expirarea termenului de valabilitate a protecţiei soiului.
  (10) În cazul în care soiul protejat este oferit spre vânzare sau este comercializat, pe soiul protejat se poate aplica o marca de produs sau un alt semn distinctiv, care să permită identificarea soiului pe piaţa.
  (11) Denumirea soiului se înregistrează în Registrul Naţional al Brevetelor de Soiuri Protejate o dată cu eliberarea brevetului de soi.
  (12) În cazul în care cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la alin. (1)-(9) nu este îndeplinită, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate hotărî radierea denumirii înregistrate.


  Articolul 16

  Examinarea formala a cererii de brevet de soi
  (1) În termen de doua luni de la depunerea cererii de brevet de soi pentru un nou soi, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci examinează documentaţia depusa de solicitant, sub aspectul regularitatii formale, respectiv al îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1)-(4) şi la art. 12.
  (2) Dacă în urma examinării formale se constată că cererea îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), aceasta se înregistrează în Registrul Naţional al Cererilor de Brevete de Soiuri. Înscrierea în Registrul Naţional al Cererilor de Brevete de Soiuri se notifica solicitantului.
  (3) Cererile de brevet de soi pentru noile soiuri înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci se publică, în termen de 3 luni de la data înregistrării, în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, secţiunea Soiuri protejate prin brevete.
  (4) În cazul în care cererea de brevet de soi nu îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 10 şi 12, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci hotărăşte, în cadrul unei comisii de examinare, respingerea cererii.


  Articolul 17

  Examinarea în fond a cererii de brevet de soi
  (1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci va examina în fond, în termen de 9 luni de la data înregistrării cererii, documentaţia cererii de brevet de soi privind noutatea şi denumirea soiului, în conformitate cu prevederile art. 6, 15 şi 16.
  (2) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci notifica solicitantului sau succesorului sau în drepturi rezultatul examinării în fond a cererii; în cazul unui rezultat negativ, se acordă un termen de maximum 3 luni pentru răspuns.
  (3) Pentru motive justificate, solicitantul poate cere prelungirea cu doua luni a termenului de răspuns acordat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
  (4) Dacă în urma examinării în fond Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci hotărăşte, în cadrul comisiei de examinare, ca cererea îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6, 10, 12 şi 16, aceasta va fi supusă examinării tehnice de către autoritatea naţionala competenţa, căreia Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci îi va transmite documentaţia în termen de o luna de la luarea hotărârii.
  (5) Dacă cererea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6, 10, 12 şi 16, iar solicitantul nu răspunde în termen notificării Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi nici nu cere o prelungire a termenului de răspuns, oficiul respinge cererea.


  Articolul 18

  Examinarea tehnica a noului soi
  (1) Soiul va fi supus unei examinari tehnice pentru a se stabili:
  a) dacă soiul aparţine taxonului botanic declarat;
  b) îndeplinirea condiţiilor de distinctivitate, omogenitate şi stabilitate, prevăzute la art. 7-9;
  c) descrierea oficială a soiului.
  (2) Examinarea tehnica a noului soi va fi efectuată de către o autoritate naţionala competenţa, dacă solicitantul nu prezintă la înregistrarea cererii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci teste de creştere efectuate de o alta autoritate competentă, recunoscută internaţional.
  (3) În cazul în care testele de creştere pentru un nou soi nu au fost efectuate de autoritatea naţionala sau de o autoritate recunoscută internaţional, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate lua în considerare raportul tehnic efectuat de o alta autoritate competentă, cu acordul solicitantului, cumpărat sub condiţia plăţii taxei prevăzute de lege.
  (4) Autoritatea naţionala competenţa sau unitatea delegată pentru testare efectuează lucrările necesare verificării îndeplinirii prevederilor art. 7-9. Solicitantul va pune la dispoziţie executantului testelor materialul de înmulţire în cantitatea cerută şi va notifica Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci data transmiterii materialului de înmulţire.
  (5) În termen de 2 ani de la iniţierea testelor de creştere, autoritatea naţionala competenţa, pe baza rezultatelor obţinute, întocmeşte un raport care trebuie să conţină rezultatele testarilor, caracterele morfologice şi fiziologice ale soiului testat în comparatie cu soiul-martor şi concluziile cu privire la îndeplinirea prevederilor art. 7-9.
  (6) Dacă testele sunt efectuate de o autoritate competentă străină sau de către ameliorator, acestea pot fi supuse unei analize de către autoritatea naţionala. Confirmarea valabilităţii testelor se face printr-o notificare, transmisă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci în termen de 6 luni de la primirea documentaţiei. Respingerea valabilităţii testelor se va face în scris şi motivat de către autoritatea naţionala.
  (7) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci respinge cererea de brevet de soi, dacă valabilitatea testelor este infirmata de către autoritatea naţionala.
  (8) Hotărârea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate fi contestată de solicitant la comisia de reexaminare din cadrul oficiului în termen de 3 luni de la comunicare.
  (9) Comisia de reexaminare poate hotărî:
  a) admiterea contestaţiei solicitantului, dispunând acordarea brevetului de soi;
  b) admiterea contestaţiei solicitantului, dispunând retransmiterea cererii pentru examinarea de fond şi, după caz, refacerea testelor;
  c) respingerea contestaţiei solicitantului.


  Articolul 19

  Testarea noului soi
  (1) În vederea testarii noului soi, autoritatea naţionala poate să organizeze teste de creştere proprii sau se poate baza pe testele efectuate de solicitant.
  (2) Testele de creştere se organizează în conformitate cu metodologia aprobată de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, pe baza normelor internaţionale privind testarea noilor soiuri.
  (3) După primirea documentaţiei şi efectuarea examinării formale, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci stabileşte, împreună cu autoritatea naţionala, locul şi cantitatea de material necesară organizării experientelor şi le notifica solicitantului, invitandu-l sa transmită materialul de înmulţire solicitat. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi autoritatea naţionala pot cere solicitantului sa transmită toate informaţiile, documentele şi materialele necesare pentru desfăşurarea examinării tehnice în bune condiţii.
  (4) Dacă în intervalul acordat informaţiile, documentele şi materialele cerute nu au fost transmise, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci respinge cererea de brevet de soi.
  (5) Solicitantul are dreptul ca, pe perioada de testare a noului soi, sa ceara vizitarea culturilor.


  Articolul 20

  Hotărârile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
  (1) Pe baza raportului tehnic al autorităţii naţionale sau al unei autorităţi recunoscute internaţional, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci stabileşte dacă noul soi îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7-9 şi la art. 16 şi, după caz, acorda brevet de soi sau respinge cererea de brevet de soi.
  (2) O hotărâre de respingere poate fi luată de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci numai după ce solicitantului i-au fost notificate motivele respingerii şi după ce i-a fost acordat un termen de cel puţin 3 luni pentru răspuns.
  (3) Hotărârile de acordare a brevetelor de soi, la care se anexează descrierea soiului protejat, se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala în termen de 3 luni de la luarea hotărârii.
  (4) Pe baza evoluţiei cunoştinţelor agrobiologice şi a metodologiei de descriere a soiului, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci sau solicitantul poate, după o consultare reciprocă, sa adapteze descrierea oficială a soiului protejat în cursul duratei de valabilitate a brevetului, fără modificarea întinderii protecţiei acordate şi a caracteristicilor noului soi. Adaptarile aduse descrierii oficiale se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.
  (5) Hotărârile luate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci pot fi contestate, motivat, de către solicitant la comisia de reexaminare din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, potrivit prevederilor art. 38 alin. (1).


  Articolul 21

  Protecţia provizorie
  (1) Pe perioada de la data publicării cererii de brevet de soi, conform art. 16 alin. (3), până la data eliberării brevetului de soi, solicitantul beneficiază provizoriu de aceleaşi drepturi conferite titularului de brevet, prevăzute la art. 27.
  (2) Încălcarea drepturilor prevăzute la alin. (1) de către terţi atrage, pentru persoanele vinovate, obligaţia de despăgubire, potrivit dreptului comun, titlul pentru plata despăgubirilor fiind executoriu după eliberarea brevetului de soi.
  (3) Persoanele care în perioada de protecţie provizorie savarsesc, fără autorizaţia titularului, actele prevăzute la art. 27 poarta răspunderea conform art. 40 alin. (2).
  (4) În cazul în care cererea de brevet de soi a fost respinsă, solicitantul nu beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1).


  Articolul 22

  Prelungirea termenului limita
  Termenele privind examinarea cererii de brevet de soi, precum şi pentru verificarea testelor de creştere a plantelor pot fi prelungite cu un an, cu plata taxelor prevăzute la nr. crt. 3 şi 4 din anexa.


  Articolul 23

  Retragerea cererii de brevet de soi
  Cererea de brevet de soi poate fi retrasă în orice moment, până la luarea hotărârii de eliberare a brevetului de soi, printr-o notificare depusa de către solicitant la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.


  Articolul 24

  Revocarea hotărârii de acordare a brevetului de soi
  (1) Orice persoană interesată poate cere Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în termen de 3 luni de la publicare, revocarea hotărârii de acordare a brevetului de soi, dacă nu este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la art. 6-10 şi la art. 15; cererea se face în scris şi trebuie motivată.
  (2) Cererea de revocare va fi examinata de către comisia de reexaminare în termen de 3 luni de la depunerea ei la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
  (3) Dacă considera necesar, comisia de reexaminare poate solicita autorităţii naţionale sa repete testele de creştere pentru soiul în cauza sau sa folosească serviciile unui specialist care să participe la reexaminarea noului soi.
  (4) Hotărârea comisiei de reexaminare se comunică părţilor în termen de 15 zile de la pronunţare.
  (5) Hotărârea comisiei de reexaminare poate fi supusă căilor de atac prevăzute la art. 38.
  (6) Hotărârile rămase definitive se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala în termen de 30 de zile.


  Articolul 25

  Eliberarea brevetului de soi şi înregistrarea denumirii soiului
  (1) Brevetul de soi este eliberat de către directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în temeiul hotărârii de acordare a brevetului de soi.
  (2) Brevetul de soi şi denumirea soiului se înscriu în Registrul Naţional al Brevetelor de Soiuri Protejate, care este public şi poate fi consultat de terţi, cu plata taxei de inspectare prevăzute de lege.
  (3) În cazul cererii depuse de mai mulţi solicitanţi, brevetul de soi se eliberează primului solicitant menţionat în cerere, iar celorlalţi li se eliberează câte un duplicat al brevetului de soi.
  (4) Amelioratorul, în cazul în care nu este titularul brevetului, este îndreptăţit sa primească, la cerere, o copie de pe brevetul de soi eliberat.


  Capitolul 5 Protecţia soiului


  Articolul 26

  Durata protecţiei soiului
  (1) Durata protecţiei soiului este de 25 de ani; termenul curge de la data eliberării brevetului de soi.
  (2) Pentru soiurile noi de pomi fructiferi, viţă de vie şi arbori ornamentali durata protecţiei este de 30 de ani; termenul curge de la data eliberării brevetului de soi.


  Capitolul 6 Drepturile titularului


  Articolul 27

  Dreptul exclusiv al titularului de brevet de soi
  (1) Titularul brevetului de soi beneficiază de dreptul exclusiv de exploatare a noului soi şi de dreptul de a interzice oricărei persoane să efectueze, fără autorizaţia sa, următoarele acte privind materialul de înmulţire şi materialul recoltat din soiul protejat:
  a) producerea sau reproducerea;
  b) condiţionarea în scopul inmultirii;
  c) oferirea spre vânzare;
  d) vânzarea sau orice alta forma de comercializare;
  e) importul;
  f) exportul;
  g) depozitarea pentru unul din scopurile menţionate la lit. a)-f).
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru soiurile care:
  a) sunt esentialmente derivate din soiul protejat, în cazul în care soiul protejat nu este el însuşi derivat;
  b) nu se disting în mod clar de soiul protejat, în conformitate cu prevederile art. 7;
  c) pentru a fi produse, este necesară folosirea repetată a soiului protejat.
  (3) În sensul prevederilor alin. (2) lit. a), un soi este considerat esentialmente derivat din altul, dacă:
  a) este predominant derivat din soiul iniţial sau dintr-un soi care, la rândul sau, este predominant derivat din soiul iniţial;
  b) este distinct, în conformitate cu art. 7, de soiul iniţial din care a derivat;
  c) este în esenta identic cu soiul iniţial în expresia caracterelor care rezultă din genotipul sau din combinatia de genotipuri ale acestuia, cu excepţia deosebirilor care rezultă din derivare.


  Articolul 28

  Excepţii de la dreptul exclusiv al titularului de brevet de soi
  (1) Drepturile titularului de brevet de soi, prevăzute la art. 27, nu se extind asupra următoarelor acte:
  a) folosirea soiului în scop personal şi în scopuri necomerciale;
  b) folosirea soiului în scopuri experimentale, precum şi în procesul de ameliorare, ca material iniţial pentru obţinerea altor soiuri.
  (2) Persoanele care folosesc soiul protejat în scopurile prevăzute la alin. (1) sunt obligate sa furnizeze titularului de brevet de soi informaţiile cerute de către acesta.


  Articolul 29

  Epuizarea dreptului titularului de brevet de soi
  Dreptul titularului de brevet de soi nu se extinde asupra actelor referitoare la materialul de înmulţire şi la materialul recoltat din soiul protejat sau dintr-un soi la care se referă art. 27 alin. (2) şi nici asupra celor referitoare la oricare parte de planta din soiul protejat sau la oricare material derivat din acest soi care a fost vândut sau a fost comercializat de către titular ori cu consimţământul acestuia, decât dacă astfel de acte implica:
  a) înmulţirea soiului protejat;
  b) exportul de material din soiul protejat într-o ţara terta care nu protejeaza soiurile de plante din genurile sau speciile cărora le aparţine soiul protejat, cu excepţia cazului când materialul exportat este destinat consumului alimentar.


  Capitolul 7 Încetarea efectelor brevetului de soi


  Articolul 30

  Anularea brevetului de soi
  (1) Persoana interesată poate solicita Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, oricând pe durata protecţiei soiului, anularea brevetului de soi.
  (2) Comisia de reexaminare va anula brevetul de soi, dacă constata una dintre situaţiile următoare:
  a) soiul nu era nou, în sensul art. 6, sau distinct, în sensul art. 7, la data depunerii cererii sau, dacă este cazul, la data invocarii priorităţii;
  b) acordarea brevetului de soi s-a bazat pe experimentarile desfăşurate, pe informaţiile şi pe documentele furnizate de ameliorator şi soiul nu a fost omogen potrivit art. 8, sau stabilit conform art. 9, la data acordării brevetului de soi;
  c) persoana căreia i s-a eliberat brevetul de soi nu era indreptatita la aceasta, cu excepţia cazului când a avut loc o transmitere a dreptului către persoana indreptatita.
  (3) Hotărârea comisiei de reexaminare se comunică părţilor în termen de 15 zile de la pronunţare şi poate fi supusă căilor de atac prevăzute la art. 38.
  (4) Hotărârea de anulare a brevetului de soi, rămasă definitivă, se înscrie în Registrul Naţional al Brevetelor de Soiuri Protejate şi se publică în Buletinul Oficial pentru Proprietate Industriala, secţiunea Soiuri protejate prin brevete.
  (5) Hotărârea de anulare a brevetului de soi produce efecte de la data depunerii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a cererii de brevet de soi.


  Articolul 31

  Decăderea din drepturi a titularului de brevet de soi
  (1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci decade titularul de brevet de soi din drepturile decurgând din acesta, atunci când constata una dintre următoarele situaţii:
  a) titularul de brevet de soi nu îşi îndeplineşte obligaţia de menţinere a soiului protejat, prevăzută la art. 33 alin. (1);
  b) titularul de brevet de soi nu da curs cererii Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci sau a autorităţii naţionale de a furniza informaţii sau material, în scopul verificării soiului protejat pe parcursul perioadei de valabilitate a brevetului de soi;
  c) titularul de brevet de soi nu propune, în termenul acordat, o denumire adecvată pentru soi, atunci când Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci solicita schimbarea denumirii soiului, deoarece aceasta nu mai satisface condiţiile prevăzute la art. 15;
  d) titularul de brevet de soi nu plăteşte taxele de menţinere în vigoare a brevetului de soi.
  (2) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci nu va proceda la decăderea titularului de brevet de soi din drepturi înainte de a-i notifica neîndeplinirea uneia dintre obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c). Decăderea titularului de brevet de soi din drepturi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala şi produce efecte de la data înscrierii în Registrul Naţional al Brevetelor de Soiuri Protejate.
  (3) Titularul de brevet de soi poate cere la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci revalidarea brevetului de soi pentru motive justificate, în termen de 6 luni de la data publicării decăderii.
  (4) Hotărârea comisiei de reexaminare privind cererea de revalidare a brevetului de soi se comunică părţilor în termen de 15 zile de la pronunţare şi poate fi supusă căilor de atac prevăzute la art. 38. Revalidarea brevetului se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.
  (5) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute la art. 25 şi 27 exploatarea soiului de către terţi în intervalul cuprins între decăderea din drepturi a titularului de brevet de soi şi revalidarea brevetului.


  Articolul 32

  Renunţarea la brevetul de soi
  (1) Titularul de brevet de soi poate renunţa oricând, pe durata protecţiei soiului, la brevetul de soi, pe baza unei declaraţii scrise, depusa la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
  (2) Titularul brevetului de soi este obligat sa comunice amelioratorului intenţia sa de renunţare. La cererea amelioratorului, titularul este obligat să-i transmită acestuia dreptul asupra brevetului înainte de depunerea declaraţiei scrise de renunţare.
  (3) Renunţarea la brevetul de soi produce efecte de la data înregistrării ei la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Renunţarea se înscrie în Registrul Naţional al Brevetelor de Soiuri Protejate şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.
  (4) Dacă brevetul de soi a făcut obiectul unui contract de licenţă, renunţarea este posibila numai cu acordul beneficiarului licenţei.


  Capitolul 8 Exploatarea soiului protejat


  Articolul 33

  Menţinerea soiului protejat
  (1) Titularul de brevet de soi este obligat ca, pe toată durata de valabilitate a brevetului de soi, sa menţină soiul, astfel încât acesta să-şi păstreze toate caracterele prezentate în descrierea oficială la data eliberării brevetului de soi.
  (2) Pentru verificarea distinctivitatii, omogenitatii şi a stabilitatii noului soi, autoritatea naţionala poate cere titularului de brevet de soi sa furnizeze seminţe, material de înmulţire, documente sau orice alte informaţii necesare verificării.
  (3) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate cere titularului de brevet de soi, pe toată durata de valabilitate a brevetului, informaţii şi documente din care să rezulte existenta soiului şi menţinerea caracteristicilor acestuia.
  (4) Dacă nu da curs cererii adresate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, titularul de brevet de soi este decăzut din drepturile conferite de brevetul de soi, conform art. 31 alin. (1) lit. a).


  Articolul 34

  Transmiterea drepturilor asupra soiului
  (1) Dreptul la eliberarea brevetului de soi, dreptul asupra brevetului de soi, drepturile ce decurg din înregistrarea cererii de brevet de soi la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, precum şi drepturile născute din brevetul de soi pot fi transmise altor persoane fizice sau juridice.
  (2) Transmiterea drepturilor se efectuează printr-un contract de cesiune, printr-un contract de licenţă sau prin succesiune legală ori testamentară.
  (3) Drepturile asupra unui nou soi se transmit şi în cazul urmăririi silite a titularului de brevet de soi, în condiţiile legii.
  (4) Transmiterea drepturilor nu afectează drepturile dobândite de terţi înainte de data transmiterii.
  (5) Cesiunea sau licenta exclusiva se înscrie, după caz, în Registrul Naţional al Cererilor de Brevete de Soiuri sau în Registrul Naţional al Brevetelor de Soiuri Protejate şi devine opozabilă terţilor de la data înscrierii.


  Articolul 35

  Contractul de cesiune
  Soiul pentru care s-a depus cerere de brevet sau pentru care s-a acordat un brevet poate constitui obiectul unui contract de cesiune.


  Articolul 36

  Contractul de licenţă
  (1) Un soi pentru care s-a eliberat un brevet poate constitui obiectul unui contract de licenţă.
  (2) În cazul licenţei exclusive, licentiatul beneficiază de dreptul exclusiv de exploatare a noului soi, în limitele prevăzute în contractul de licenţă.
  (3) Atunci când se acordă licenta neexclusiva, titularul de brevet de soi îşi păstrează dreptul de a acorda licenta şi altor persoane. Licentiatul nu are dreptul sa acorde terţilor un drept de exploatare a soiului pentru care a primit licenta.
  (4) Titularul de brevet de soi poate publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala oferta sa de a acorda o licenta de exploatare a soiului protejat.
  (5) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci va inregistra contractul de licenţă exclusiva în Registrul Naţional al Brevetelor de Soiuri Protejate şi îl va publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. La solicitarea persoanei interesate, se pot inregistra şi celelalte contracte de licenţă.


  Articolul 37

  Licenta obligatorie
  (1) La cererea oricărei persoane interesate, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate acorda o licenta obligatorie la expirarea unui termen de 5 ani de la data eliberării brevetului de soi, dacă:
  a) titularul de brevet de soi nu exploatează soiul protejat sau nu îşi poate justifica inactiunea;
  b) soiul protejat prezintă un interes public.
  (2) Licenta obligatorie este neexclusiva şi este acordată în condiţii determinate în ceea ce priveşte durata, exploatarea soiului şi nivelul drepturilor băneşti cuvenite titularului de brevet de soi.
  (3) Licenta obligatorie conferă beneficiarului acesteia dreptul de a primi de la titularul de brevet de soi materialul de înmulţire original.
  (4) Acordarea unei licenţe obligatorii nu împiedica titularul de brevet de soi sa exploateze soiul sau sa acorde licenţe de exploatare unor terţi.
  (5) Licenta obligatorie se acordă de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci prin comisia de reexaminare, din a carei componenta vor face parte şi reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.
  (6) În cazul constatării neîndeplinirii de către beneficiarul licenţei a obligaţiei de exploatare a soiului, în condiţiile stabilite, licenta obligatorie poate fi retrasă, la cererea titularului de brevet de soi, de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin comisia prevăzută la alin. (5).
  (7) Hotărârile comisiei de reexaminare privind acordarea sau retragerea licenţei obligatorii se comunică părţilor în termen de 15 zile de la pronunţare şi sunt supuse căilor de atac prevăzute la art. 38.
  (8) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci înregistrează licenta obligatorie în Registrul Naţional al Brevetelor de Soiuri Protejate şi o publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.


  Capitolul 9 Apărarea drepturilor privind noile soiuri de plante


  Articolul 38

  Căile de atac împotriva hotărârilor Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
  (1) Hotărârile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci pot fi contestate la oficiu de către persoanele interesate în termen de 3 luni de la comunicare.
  (2) Contestaţia sau, după caz, cererea de revocare sau de anulare a brevetului de soi va fi examinata, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia, de către comisia de reexaminare. Componenta acestei comisii va fi alta decât cea a comisiei de examinare şi va fi formată din reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi ai Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
  (3) Hotărârea comisiei de reexaminare se comunică părţilor în termen de 15 zile de la pronunţare şi poate fi atacată la Tribunalul Municipiului Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare.
  (4) Decizia Tribunalului Municipiului Bucureşti poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 15 zile de la comunicare.
  (5) La cererea instanţei judecătoreşti, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este obligat sa înainteze acesteia actele, documentele şi informaţiile necesare judecării cauzei cu care a fost investită.


  Articolul 39

  Competentele instanţelor judecătoreşti
  Litigiile cu privire la calitatea de ameliorator, titular de brevet de soi sau cele cu privire la alte drepturi născute din brevetul de soi, inclusiv drepturile patrimoniale ale amelioratorului, din contractul de cesiune sau licenta ori cele referitoare la nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (1) şi ale art. 34 sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.


  Capitolul 10 Infracţiuni şi pedepse


  Secţiunea 1

  Articolul 40

  Infracţiunile de contrafacere şi divulgare
  (1) Constituie infracţiune de contrafacere, în sensul prezentei legi, efectuarea, fără autorizaţia titularului brevetului de soi, a oricărui act prevăzut la art. 27, precum şi a oricărui act din cele prevăzute mai jos:
  a) folosirea pentru materialul de înmulţire, produs şi vândut, a unei alte denumiri decât denumirea înregistrată a noului soi;
  b) folosirea denumirii înregistrate a unui nou soi pentru materialul de înmulţire, produs şi vândut, care nu aparţine acestui soi;
  c) atribuirea pentru materialul de înmulţire, produs şi vândut, a unei denumiri foarte apropiate de cea a soiului protejat, astfel încât să poată produce confuzii;
  d) vânzarea de material de înmulţire, cu menţiunea falsa ca aparţine soiului pentru care s-a acordat brevet de soi, inducand astfel în eroare cumpărătorul;
  e) falsul la înscrierea unui soi în Registrul Naţional al Brevetelor de Soiuri Protejate;
  f) întocmirea de rapoarte false, precum şi falsificarea documentaţiilor cerute de prezenta lege;
  g) furnizarea de documente care conţin informaţii false.
  (2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 3 milioane lei la 15 milioane lei, cuantumul acesteia fiind reactualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei. Tentativa se pedepseşte.
  (3) Divulgarea de date şi informaţii reprezentând un secret comercial referitor la un nou soi pentru care s-a depus o cerere de acordare a unui brevet de soi se pedepseşte conform legii penale. Tentativa se pedepseşte.
  (4) Dacă vreuna dintre infracţiunile prevăzute la alin. (1) şi (3) este săvârşită de un funcţionar în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani.
  (5) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a părţii vătămate.
  (6) Pentru prejudiciile cauzate titularului de brevet de soi acesta are dreptul la despăgubiri potrivit dreptului comun, iar produsele contrafăcute pot fi confiscate potrivit legii penale.


  Secţiunea a 2-a

  Articolul 41

  Acţiunea în contrafacere
  (1) O acţiune în contrafacere poate fi pornită de titular numai după publicarea cererii de brevet de soi.
  (2) Când o licenta a fost acordată şi dacă în contract nu se prevede altfel, beneficiarul licenţei nu poate introduce în justiţie o acţiune în contrafacere fără consimţământul titularului brevetului de soi.
  (3) Deţinătorul unei licenţe exclusive poate introduce o acţiune în contrafacere, dacă l-a înştiinţat pe titularul brevetului de soi şi dacă acesta nu a acţionat în termenul solicitat de licenţiat.
  (4) Când o acţiune în contrafacere a fost pornită de către titularul brevetului de soi, oricare dintre licentiati poate să intervină pentru a solicita repararea prejudiciului cauzat ca urmare a contrafacerii săvârşite.


  Capitolul 11 Măsuri asiguratorii, probe şi taxe


  Articolul 42

  Măsuri asiguratorii, probe
  (1) Titularul brevetului unui nou soi poate solicita instanţei judecătoreşti:
  a) ordonarea unor măsuri asiguratorii, atunci când exista un risc de încălcare a drepturilor decurgând din brevetul de soi şi dacă aceasta încălcare risca sa cauzeze un prejudiciu ireparabil şi dacă exista un risc de distrugere a elementelor de proba;
  b) ordonarea, imediat după urmărire, a unor măsuri privind încetarea faptelor de încălcare a drepturilor decurgând din brevetul de soi, săvârşite de o terta persoana cu ocazia introducerii în circuitul comercial a unor mărfuri importate, care implica o atingere a acestor drepturi;
  c) ordonarea măsurii confiscării sau a distrugerii materialului de înmulţire prevăzut la art. 40 alin. (1) lit. b)-d).
  (2) Instanţa va putea dispune autorului încălcării drepturilor decurgând din brevetul de soi sa informeze titularul asupra identităţii terţilor care au participat la producerea şi distribuirea materialelor de înmulţire prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. b)-d).
  (3) Pentru ordonarea măsurilor prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile dispoziţiile art. 581 şi 582 din Codul de procedură civilă.
  (4) Când ordonă măsuri asiguratorii, instanţa poate obliga reclamantul la plata unei cauţiuni, în suma stabilită de aceasta.
  (5) Instanţa va putea cere reclamantului sa furnizeze orice elemente probatorii de care dispune, pentru a dovedi ca este deţinătorul dreptului care a fost încălcat ori a cărui încălcare este inevitabila.
  (6) În cazurile în care mijloacele de proba în susţinerea pretenţiilor reclamantului se afla sub controlul pârâtului, instanţa va putea ordonă ca probele să fie produse de către pârât, sub condiţia garantarii confidenţialităţii informaţiilor, potrivit legii.
  (7) Instanţa va putea ordonă reclamantului sa plătească toate daunele cauzate pârâtului, ca urmare a unei exercitari abuzive a drepturilor procedurale cu privire la un nou soi.


  Articolul 43

  Taxe
  (1) Taxele pentru procedurile prevăzute de prezenta lege se plătesc în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în cuantumul şi la termenele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
  (2) Persoanele fizice şi juridice române, solicitanţi sau titulari de brevete de soi, plătesc taxele în lei. Persoanele fizice şi juridice străine, care sunt solicitanţi, titulari de brevete de soi sau care au preluat un drept de proprietate industriala, plătesc taxele datorate în valută. În cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari de brevete de soi, români şi străini, taxele datorate în comun se plătesc în valută.
  (3) Solicitanţii sau titularii de brevete de soi, care nu au preluat sau nu au transmis în condiţiile legii dreptul lor până la data plăţii, plătesc taxele prevăzute în anexa, reduse cu 50% din fiecare taxa, dacă este persoana fizica sau juridică ori unitate de cercetare sau de învăţământ autohtona.
  (4) Reducerea prevăzută la alin. (3) se aplică, la data plăţii, pentru fiecare procedura în parte, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alineatul respectiv şi dacă sunt susţinute cu acte doveditoare la data plăţii.
  (5) Taxele pentru cererile de brevet de soi şi pentru brevetele de soi privind procedurile în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci constituie venituri ale acestuia şi se utilizează în regim extrabugetar, în condiţiile legii.
  (6) Din taxele încasate Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci va achită autorităţilor tehnice naţionale sau internaţionale, după caz, tarifele datorate pentru efectuarea testelor de creştere.


  Articolul 44

  Competente
  (1) Competentele pentru punerea în aplicare a prezentei legi aparţin Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.
  (2) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, ca organ de specialitate în subordinea Guvernului şi unica autoritate pe teritoriul României pentru acordarea protecţiei în domeniul proprietăţii industriale, acorda brevete de soi pentru noile soiuri, în conformitate cu prezenta lege şi cu respectarea convenţiilor internaţionale la care România este parte, şi are următoarele atribuţii:
  a) înregistrează, publică şi examinează cererile de acordare a brevetelor de soi pentru noile soiuri;
  b) organizează şi tine Registrul Naţional al Cererilor de Brevete de Soiuri şi Registrul Naţional al Brevetelor de Soiuri Protejate;
  c) editează periodic Buletinul Oficial de Proprietate Industriala - secţiunea Soiuri protejate prin brevete, care conţine informaţii cu privire la cererile de brevet de soi, la denumirea de noi soiuri şi propunerile de denumiri, precum şi la noile soiuri pentru care s-au acordat brevete;
  d) asigura schimbul de publicaţii cu administraţiile naţionale similare străine şi cu organismele şi organizaţiile internaţionale de profil;
  e) stabileşte, împreună cu Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, caracteristicile cuprinse în chestionarul tehnic, în conformitate cu normele internaţionale privind protecţia noilor soiuri;
  f) atesta reprezentanţii autorizaţi pentru procedurile privind protecţia noilor soiuri în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
  (3) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în exercitarea atribuţiilor sale:
  a) decide, din punct de vedere tehnic, asupra metodologiei de testare a noilor soiuri;
  b) cooperează cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu asociaţiile amelioratorilor, ale titularilor de brevete de soi, cu asociaţia producătorilor de seminţe şi de material de înmulţire, cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti", cu institutele şi staţiunile de cercetare de profil, în vederea stabilirii caracteristicilor legate de protecţia noilor soiuri;
  c) desemnează reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei în cadrul comisiei de reexaminare.
  (4) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei dezvolta relaţii cu organizaţiile guvernamentale similare şi cu organizaţiile internaţionale specializate, la care România este parte, în domeniul protecţiei noilor soiuri.


  Articolul 45

  Protecţia noilor soiuri în străinătate
  Persoanele fizice şi juridice române au dreptul să îşi aleagă statul în care vor să depună, pentru prima data, cererea de acordare a brevetului de soi sau a unui titlu de protecţie similar.


  Capitolul 12 Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 46

  (1) Cererile de brevete de soi, înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci în condiţiile Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie şi ale Hotărârii Guvernului nr. 152/1992 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991, pentru care nu s-a luat o hotărâre de admitere sau de respingere, se soluţionează potrivit prevederilor prezentei legi.
  (2) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.
  (3) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Guvernul va aproba, la propunerea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, regulamentul pentru aplicarea prezentei legi.
  (4) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga dispoziţiile referitoare la protecţia soiurilor şi hibrizilor de plante, prevăzute la art. 7 alin. 3 şi la art. 11 din Legea nr. 64/1991, dispoziţiile referitoare la soiuri şi hibrizi de plante din cap. III al Hotărârii Guvernului nr. 152/1992, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  PAULA IVANESCU


  Anexa 1
    TERMENELE DE PLATĂ ŞI CUANTUMUL TAXELOR pentru cererile de brevet de soi şi pentru brevetele de soi
    Nr. crt.Obiectul plăţiiTermenul de platăCuantum - mii lei*) -Cuantum - dolari S.U.A. -
    1.Înregistrarea cererii de brevet de soio dată cu cererea de înregistrare14020
    2.Invocarea priorităţii:      
      a) o dată cu înregistrarea cereriila depunerea cererii de brevet de soi sau la 3 luni de la depunere35050
      b) în termen de până la 3 luni de la depunerea cererii de brevet de soila data solicitării700100
    3.Examinarea cererii de brevet de soi pe grupe, pentru fiecare an de examinare      
      1la data solicitării910130
      2 şi 3la data solicitării56080
      4la data solicitării35050
    4.Verificarea testelor de creştere (la cerere)o dată cu solicitarea1.400200
    5.Examinarea prealabilă a denumirii unui soio dată cu solicitarea35050
    6.Eliberarea brevetului de soidupă 6 luni de la data publicării hotărârii de acordare700100
    7.Examinarea unei contestaţiio dată cu solicitarea35050
    8.Examinarea unei cereri de revocareo dată cu solicitarea1.05050
    9.Examinarea unei cereri de anulareo dată cu solicitarea1.05050
    10.Menţinerea în vigoare a unui brevet de soi:la încheierea fiecărui an de protecţie1234512345
    38350315280   55504540  
      - de la anul 1 până la anul 5      
      - anii următori, pentru fiecare an în partela încheierea fiecărui an de protecţie777006305601101009080
    11.Examinarea unei cereri de revalidare a brevetului de soio dată cu solicitarea700100
    12.Cumpărarea raportului tehnic internaţional al unui nou soio dată cu solicitarea de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci2.450350
    13.Inspectarea Registrului Naţional al Brevetelor de Soiuri Protejatela cerere35050
    14.Înregistrarea unei modificări în situaţia juridică a cererii de brevet sau a brevetului de soi:      
      a) cesiunio dată cu înregistrarea şi solicitarea înscrierii14020
      b) licenţeidem35050
      c) alte modificăriidem17525
    15.Eliberarea de duplicate, copii, adeverinţeo dată cu înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a solicitării7010
         
    Grupuri de soiuri:1.cereale şi plante tehnice;
      2.plante furajere;
      3.pomi şi arbuşti fructiferi, viţă de vie;
      4.plante legumicole, floricole şi arbori ornamentali

  -------------
      *) Se calculează la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data plăţii.

  ------------