LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 (*actualizată*)
privind piaţa de capital
(actualizată la data de 15 ianuarie 2015*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Titlul I DISPOZIŢII GENERALE


  Articolul 1

  (1) Prezenta lege reglementează înfiinţarea şi funcţionarea pieţelor de instrumente financiare, cu instituţiile şi operaţiunile specifice acestora, precum şi a organismelor de plasament colectiv, în scopul mobilizării disponibilităţilor financiare prin intermediul investiţiilor în instrumente financiare.
  (2) Prezenta lege se aplică activităţilor şi operaţiunilor prevăzute la alin. (1), desfăşurate pe teritoriul României.
  (3) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său.
  (3^1) În exercitarea atribuţiilor stabilite în statutul său, Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., poate fi furnizor de formare, pregătire şi perfecţionare profesională, evaluator de competenţe profesionale în domeniul pieţei de capital. De asemenea, A.S.F. echivalează automat diplomele, atestatele şi certificatele emise de organismele internaţionale.
  ----------
  Alin. (3^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce un nou punct al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (4) Prevederile prezentei legi nu se aplică instrumentelor pieţei monetare, care sunt reglementate de Banca Naţională a României, şi titlurilor de stat care sunt emise de Ministerul Finanţelor Publice, dacă emitentul alege pentru tranzacţionarea acestora o altă piaţă decât cea reglementată, definită conform art. 125.
  (5) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul administrării datoriei publice în care sunt implicate Banca Naţională a României, băncile centrale ale statelor membre şi alte entităţi naţionale din statele membre cu funcţii similare acestora, Ministerul Finanţelor Publice, precum şi alte entităţi publice.


  Articolul 2

  (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  1. acţionar semnificativ - persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane care acţionează în mod concertat şi care deţine direct sau indirect o participaţie de cel puţin 10% din capitalul social al unei societăţi comerciale sau din drepturile de vot, ori o participaţie care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie, după caz;
  1^1. agent delegat - persoana fizică sau juridică care, sub responsabilitatea deplină şi necondiţionată a unei singure societăţi de servicii şi activităţi de investiţii în numele căreia acţionează, în baza unui contract, promovează clienţilor sau clienţilor potenţiali servicii de investiţii şi/sau servicii conexe, preia şi transmite instrucţiunile sau ordinele de la clienţi referitoare la instrumente financiare ori servicii de investiţii, plasează instrumente financiare şi/sau furnizează clienţilor sau clienţilor potenţiali servicii de consultanţă privind aceste instrumente ori servicii;
  ----------
  Pct. 1^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 şi modificat prin înlocuirea unei sintagme de art. 205 din acelaşi act normativ.
  1^2. client profesional - clientul care posedă experienţa, cunoştinţele şi capacitatea de a lua decizia investiţională şi de a evalua riscurile pe care aceasta le implică; pentru a fi considerat profesional, clientul trebuie să se încadreze în categoriile menţionate în reglementările emise de C.N.V.M. şi să îndeplinească criteriile prevăzute în aceleaşi reglementări, conform normelor europene
  ----------
  Pct. 1^2 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  2. compensarea - înlocuirea creanţelor şi obligaţiilor rezultând din ordine de transfer pe care unul sau mai mulţi participanţi le emit în favoarea altui participant sau altor participanţi, sau pe care le primesc de la aceştia, cu o creanţă sau o obligaţie netă unică, astfel încât această unică creanţă netă să fie pretinsă, respectiv această unică obligaţie netă să fie datorată;
  3. cont comun de investiţii - investiţie realizată în contul a două sau mai multor persoane sau asupra căreia două sau mai multe persoane au drepturi care pot fi exercitate prin semnătura uneia sau mai multor persoane dintre cele menţionate;
  4. emitent - entitatea cu sau fără personalitate juridică ce a emis, emite sau intenţionează să emită instrumente financiare;
  5. entităţi reglementate - persoanele fizice şi juridice, precum şi entităţile fără personalitate juridică a căror activitate este reglementată şi/sau supravegheată de către C.N.V.M.;
  6. filială - societate comercială în cadrul căreia există un asociat sau un acţionar aflat într-una dintre situaţiile prevăzute la pct. 27;
  6^1. firmă de investiţii - orice persoană juridică a cărei activitate curentă o constituie prestarea unuia sau a mai multor servicii de investiţii către terţi şi/sau desfăşurarea uneia sau a mai multor activităţi de investiţii pe baze profesionale prevăzute la art. 5 alin. (1), incluzând societăţile de servicii de investiţii financiare, definite conform art. 6;
  ----------
  Pct. 6^1 al alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 1^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  7. fond de investiţii - organism de plasament colectiv fără personalitate juridică;
  8. fond deschis de investiţii - organism de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, ale cărui unităţi de fond fac obiectul unei emisiuni şi răscumpărări continue;
  9. grup - reprezintă un ansamblu de societăţi comerciale compus dintr-o societate-mamă, filialele sale şi entităţi în care societatea-mamă sau filialele sale deţin o participare, precum şi societăţile comerciale legate una de alta printr-o relaţie care face necesară consolidarea conturilor şi consolidarea raportului anual;
  9^1. informaţii esenţiale - informaţii fundamentale şi structurate în mod corespunzător care trebuie furnizate investitorilor pentru a le permite să înţeleagă natura şi riscurile aferente emitentului, garantului şi valorilor mobiliare care le sunt oferite sau care sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi, fără a aduce atingere art. 184 alin. (4) lit. b), să decidă care sunt ofertele de valori mobiliare pe care să le ia în considerare. Cu privire la ofertă şi la valorile mobiliare în cauză, informaţiile esenţiale includ următoarele elemente:
  (i) o scurtă descriere a riscurilor asociate emitentului şi eventualilor garanţi şi a principalelor caracteristici ale acestora, inclusiv activele, pasivele şi situaţia financiară;
  (ii) o descriere succintă a riscurilor asociate şi a caracteristicilor esenţiale ale investiţiei în valorile mobiliare în cauză, inclusiv orice drepturi aferente acestor valori mobiliare;
  (iii) condiţiile generale ale ofertei, inclusiv cheltuielile estimate percepute investitorului de emitent sau de ofertant;
  (iv) detalii privind admiterea la tranzacţionare;
  (v) motive ale ofertei şi destinaţia prevăzută a veniturilor rezultate în urma ofertei;
  ----------
  Pct. 9^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  10. instituţie de credit - entitate definită conform art. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare;
  11. instrumente financiare înseamnă:
  a) valori mobiliare;
  b) instrumente ale pieţei monetare;
  c) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
  d) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii şi pe curs de schimb valutar şi orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilităţii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori în fonduri băneşti;
  e) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii (o rată) şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi decontate în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere);
  f) opţiuni, contracte futures, swap-uri şi alte contracte derivate în legătură cu mărfuri şi care pot fi decontate fizic, cu condiţia să fie tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi/sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare;
  g) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor prevăzute la lit. f) şi neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ţinându-se seama, printre altele, dacă sunt compensate şi decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marjă în mod regulat;
  h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;
  i) contracte financiare pentru diferenţe;
  j) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii şi pe curs de schimb valutar şi orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu, aprobări pentru emisii de substanţe sau rate ale inflaţiei ori alţi indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părţi (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere), precum şi orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligaţii, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiţie, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ţinându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare şi sunt compensate şi decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în marjă în mod regulat;
  k) alte instrumente financiare calificate ca atare conform legislaţiei europene;
  -----------
  Pct. 11 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  12. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la pct. 11 lit. d)-j);
  -----------
  Pct. 12 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  13. instrumente ale pieţei monetare - instrumente financiare care se tranzacţionează de regulă în cadrul pieţei monetare;
  14. intermediari - societăţi de servicii şi activităţi de investiţii autorizate de C.N.V.M., instituţii de credit autorizate de Banca Naţională a României, în conformitate cu legislaţia bancară aplicabilă, precum şi entităţi de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii şi activităţi de investiţii de natura celor prevăzute la art. 5;
  -----------
  Pct. 14 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  15. investitori calificaţi - persoanele sau entităţile care, potrivit reglementărilor C.N.V.M.:
  a) se încadrează în categoria de clienţi profesionali;
  b) sunt tratate, la cerere, drept clienţi profesionali sau sunt recunoscute drept contrapărţi eligibile, cu excepţia cazului în care au solicitat să nu fie tratate drept clienţi profesionali.
  -----------
  Pct. 15 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  16. legături strânse - situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:
  a) participare, care înseamnă deţinerea în mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăţi comerciale;
  b) control, care înseamnă relaţia dintre societatea-mamă şi o filială sau o relaţie similară între orice persoană fizică sau juridică şi o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societăţii-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă şi situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una şi aceeaşi persoană printr-o relaţie de control;
  17. ofertant sau persoana care iniţiază o ofertă - persoana juridică sau fizică ce oferă valori mobiliare publicului sau se oferă să cumpere valori mobiliare;
  18. ofertă publică de valori mobiliare - înseamnă comunicarea adresată unor persoane, făcută sub orice formă şi prin orice mijloace, care prezintă informaţii suficiente despre termenii ofertei şi despre valorile mobiliare oferite, astfel încât să permită investitorului să adopte o decizie cu privire la vânzarea, cumpărarea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. Această definiţie se va aplica, de asemenea, şi în situaţia plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari;
  19. ofertă publică de preluare - oferta publică de cumpărare care are ca rezultat, pentru cel care o promovează, dobândirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăţi comerciale;
  19^1. operator independent - un intermediar care în mod organizat, frecvent şi sistematic încheie tranzacţii pe cont propriu prin executarea ordinelor clienţilor în afara pieţelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacţionare;
  ----------
  Pct. 19^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  20. organisme de plasament colectiv - entităţi organizate, cu sau fără personalitate juridică, denumite în continuare O.P.C., care atrag în mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice şi/sau juridice, în scopul investirii acestora, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi şi reglementările C.N.V.M.;
  20^1. participaţie calificată - deţinerea, directă sau indirectă, într-o S.S.I.F a cel puţin 10% din capitalul social ori din drepturile de vot sau care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra administrării S.S.A.I. în care este deţinută participaţia respectivă.
  ----------
  Pct. 20^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 5 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  21. persoană - orice persoană fizică sau juridică;
  22. persoane implicate:
  a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun;
  b) persoane care participă direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea obţinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acţiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziţie de control;
  c) persoane fizice din cadrul societăţii emitente care au atribuţii de conducere sau control;
  d) soţii, rudele şi afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice menţionate la lit. a) - c);
  e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administraţie în cadrul unui emitent;
  23. persoane care acţionează în mod concertat - două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent. Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acţionează în mod concertat:
  a) persoanele implicate;
  b) societatea-mamă împreună cu filialele sale, precum şi oricare dintre filialele aceleiaşi societăţi-mamă între ele;
  c) o societate comercială cu membrii consiliului său de administraţie şi cu persoanele implicate, precum şi aceste persoane între ele;
  d) o societate comercială cu fondurile ei de pensii şi cu societatea de administrare a acestor fonduri;
  24. abrogat.
  ----------
  Pct. 24 al alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de pct. 6 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  25. programul de ofertă - un plan care ar permite emiterea, în mod continuu sau repetat în decursul unei perioade de timp determinate, a valorilor mobiliare, altele decât cele de tipul titlurilor de capital;
  27. societate-mamă - persoană juridică, acţionar sau asociat al unei societăţi comerciale care se află în una din următoarele situaţii:
  a) deţine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta;
  b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie în societatea respectivă;
  c) poate exercita o influenţă semnificativă asupra entităţii la care este acţionar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entităţi;
  d) este acţionar sau asociat al unei entităţi şi:
  1. a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei în ultimele două exerciţii financiare, sau
  2. controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalţi acţionari sau asociaţi, majoritatea drepturilor de vot;
  28. state membre - statele membre ale Uniunii Europene şi celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European;
  29. stat membru de origine:
  a) statul membru în care este situat sediul social al societăţii care prestează servicii şi activităţi de investiţii sau de administrare de investiţii; dacă, în conformitate cu legea naţională, societatea nu are un sediu social, statul membru, de origine este acela în care este situat sediul central;
  ---------
  Lit. a) a pct. 29 al alin. (1) al art. 2 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme.
  b) statul membru în care este situat sediul social al societăţii care administrează un sistem de tranzacţionare; dacă, în conformitate cu legea naţională, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela în care este situat sediul central;
  c) statul membru în care societatea de administrare a unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca fond deschis de investiţii îşi are sediul social, precum şi statul membru în care se află sediul social al societăţii de investiţii, în cazul unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca societate de investiţii;
  30. stat membru gazdă:
  a) statul membru în care o societate de servicii şi activităţi de investiţii sau o societate de administrare a investiţiilor are o sucursală sau îşi desfăşoară activitatea;
  --------
  Lit. a) a pct. 30 al alin. (1) al art. 2 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme.
  b) statul membru, altul decât statul membru de origine al respectivului organism de plasament colectiv în valori mobiliare, în care sunt comercializate titluri de participare emise de acesta;
  31. sucursală - structură organizată, fără personalitate juridică separată a unei societăţi comerciale, care prestează unul sau toate serviciile pentru care societatea a fost autorizată, în conformitate cu mandatul dat de aceasta. Toate sediile înfiinţate în România de către o societate cu sediul social sau central situat într-un stat membru vor fi tratate ca fiind o singură sucursală;
  32. titluri de participare - unităţi de fond sau acţiuni emise de organisme de plasament colectiv, în funcţie de modul de constituire al acestora;
  33. valori mobiliare:
  a) acţiuni emise de societăţi comerciale şi alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piaţa de capital;
  b) obligaţiuni şi alte titluri de creanţă, inclusiv titluri de stat, negociabile pe piaţa de capital;
  ----------
  Lit. b) a pct. 33 al alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  c) orice alte titluri negociate în mod obişnuit, care dau dreptul de a achiziţiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dând loc la o decontare în bani, cu excepţia instrumentelor de plată;
  34. titluri de capital - acţiuni şi alte valori mobiliare asimilabile acţiunilor, precum şi orice alt tip de valori mobiliare, conferind dreptul de a le dobândi ca urmare a unei conversii sau a exercitării acestui drept, în măsura în care valorile din a doua categorie sunt emise de acelaşi emitent sau de către o entitate care aparţine grupului din care face parte respectivul emitent;
  35. titluri, altele decât cele de tipul titlurilor de capital - toate valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital;
  36. valori mobiliare emise în mod continuu sau repetat - valori mobiliare de acelaşi tip şi/sau clasă emise continuu ori în cel puţin două tranşe distincte pe o perioadă de 12 luni.
  37. administrare de portofolii individuale - gestionarea discreţionară şi individualizată de portofolii incluzând unul sau mai multe instrumente financiare, în cadrul unui mandat acordat de client.
  ----------
  Pct. 37 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  (2) C.N.V.M. poate emite, din oficiu sau la cererea unei părţi interesate, acte administrative care să cuprindă aprecieri motivate în legătură cu calificarea unei persoane, instituţii, situaţii, informaţii, operaţiuni, acte juridice ori instrumente negociabile cu privire la includerea în, sau excluderea din sfera termenilor şi expresiilor cu semnificaţia stabilită la alin. (1).
  (3) Orice persoană fizică sau juridică, dacă se consideră vătămată în drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al C.N.V.M. de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti.
  (3^1) Actele C.N.V.M. sunt executorii.
  ----------
  Alin. (3^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 7 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (4) Se consideră refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege şi faptul de a nu răspunde petiţionarului în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, de la data înregistrării cererii.
  (4^1) A.S.F. exercită atribuţii de supraveghere, investigare şi control, pentru a căror realizare poate acţiona în oricare dintre următoarele moduri: direct, în colaborare cu alte entităţi ale pieţei, cu alte autorităţi prin sesizarea organelor judiciare competente.
  ----------
  Alin. (4^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 7^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (5) În scopul exercitării atribuţiilor de supraveghere, investigare şi control, A.S.F. poate:
  ----------
  Partea introductivă a alin. (5) al art. 2 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 7^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  a) să verifice modul de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale şi statutare ale administratorilor, directorilor, directorilor executivi, precum şi ale altor persoane în legătură cu activitatea entităţilor reglementate;
  ----------
  Lit. a) a alin. (5) al art. 2 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 7^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  b) să solicite consiliului de administraţie al entităţilor reglementate, prevăzute la lit. a), întrunirea membrilor acestuia sau, după caz, convocarea adunării generale a acţionarilor, stabilind problemele ce trebuie înscrise pe ordinea de zi;
  c) să solicite tribunalului competent să dispună convocarea de adunări generale ale acţionarilor, în cazul în care nu sunt respectate prevederile lit. b). Instanţa va soluţiona aceste cereri de urgenţă şi cu precădere.
  ----------
  Lit. c) a alin. (5) al art. 2 a fost modificată de pct. 8 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  d) să solicite informaţii şi/sau să examineze orice documente, să obţină copii, extrase şi să ridice orice documente ale entităţilor reglementate, ale emitenţilor sau ale altor entităţi care desfăşoară activităţi sau care efectuează operaţiuni în legătură cu piaţa de capital şi cu instrumentele financiare;
  ----------
  Lit. d) a alin. (5) al art. 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  e) să efectueze inspecţii şi/sau controale la sediul entităţilor reglementate şi al celor care desfăşoară activităţi sau efectuează operaţiuni în legătură cu piaţa de capital şi cu instrumentele financiare şi să solicite, dacă se impune, concursul instituţiilor/autorităţilor/organelor competente pentru exercitarea acestui drept;
  ----------
  Lit. e) a alin. (5) al art. 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  f) să audieze orice persoană şi să solicite informaţii în legătură cu activităţile desfăşurate de aceasta pe piaţa de capital şi/sau în legătură cu solicitări de asistenţă formulate de autorităţi similare A.S.F., în baza acordurilor internaţionale la care A.S.F. este parte.
  ----------
  Lit. f) a alin. (5) al art. 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  g) să sigileze orice încăpere care aparţine entităţilor ce desfăşoară activităţi sau care efectuează operaţiuni în legătură cu piaţa de capital în care se află documente sau alte evidenţe legate de activitatea acestora, pe durata investigaţiei şi în măsura în care aceasta se impune;
  ----------
  Lit. g) a alin. (5) al art. 2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  h) să dispună măsurile necesare astfel încât entităţile ce desfăşoară activităţi sau care efectuează operaţiuni în legătură cu piaţa de capital şi cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile prezentei legi, ale reglementărilor A.S.F. şi ale celorlalte acte normative privind piaţa de capital;
  ----------
  Lit. h) a alin. (5) al art. 2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  i) să solicite încetarea oricărei activităţi care este contrară prevederilor prezentei legi, reglementărilor A.S.F. şi celorlalte acte normative privind piaţa de capital;
  ----------
  Lit. i) a alin. (5) al art. 2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  j) să interzică exercitarea temporară a activităţii profesionale;
  ----------
  Lit. j) a alin. (5) al art. 2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  k) să solicite informaţii auditorilor entităţilor care desfăşoară activităţi sau care efectuează operaţiuni în legătură cu piaţa de capital şi cu instrumentele financiare;
  ----------
  Lit. k) a alin. (5) al art. 2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  l) să suspende tranzacţiile cu instrumente financiare şi/sau să retragă de la tranzacţionare instrumentele financiare;
  ----------
  Lit. l) a alin. (5) al art. 2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  m) să sesizeze organele judiciare competente;
  ----------
  Lit. m) a alin. (5) al art. 2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  n) să solicite entităţilor reglementate şi celor care desfăşoară activităţi sau efectuează operaţiuni în legătură cu piaţa de capital şi cu instrumentele financiare să permită efectuarea de verificări de către auditori sau de către experţi, la cererea motivată a acestora;
  ----------
  Lit. n) a alin. (5) al art. 2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  o) să solicite şi să fie în drept să primească de la instituţiile de credit autorizate de către Banca Naţională a României informaţii necesare investigaţiilor A.S.F., precum şi pentru a răspunde solicitărilor de asistenţă primite de A.S.F. în baza acordurilor internaţionale la care A.S.F. este parte.
  ----------
  Lit. o) a alin. (5) al art. 2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (6) Registrul C.N.V.M., ţinut în conformitate cu prevederile prezentei legi, are caracter public.
  (7) Prestarea neautorizată a oricăror activităţi care cad sub incidenţa prezentei legi, utilizarea neautorizată a sintagmelor servicii şi activităţi de investiţii, societate de servicii şi activităţi de investiţii, agent pentru servicii şi activităţi de investiţii, societate de administrare a investiţiilor, societate de investiţii, fond deschis de investiţii, piaţă reglementată şi bursă de valori, asociate cu oricare din instrumentele financiare definite la alin. (2) pct. 11, cu mărfuri, sau a oricărei combinaţii între acestea, fără respectarea condiţiilor legale, atrage răspunderea potrivit legii.
  ---------
  Alin. (7) al art. 2 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme.


  Titlul II INTERMEDIARI


  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 3

  (1) Serviciile şi activităţile de investiţii prevăzute la art. 5, privind instrumentele financiare definite la art. 2 alin. (1) pct. 11, pot fi prestate cu titlu profesional numai de intermediarii definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 14.
  ----------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme.
  (2) Intermediarii care prestează servicii şi activităţi de investiţii în România vor fi înscrişi în registrul ţinut de C.N.V.M., după cum urmează:
  -----------
  Partea introd. a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme.
  a) societăţile de servicii şi activităţi de investiţii şi intermediarii din statele nemembre, în baza autorizaţiei acordate de C.N.V.M.;
  -----------
  Lit. a) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme.
  b) instituţiile de credit, autorizate de Banca Naţională a României;
  c) echivalentul instituţiilor de credit şi al societăţilor de servicii şi activităţi de investiţii, autorizate de către autorităţile competente din statele membre.
  ----------
  Lit. c) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme.
  (3) În toate actele oficiale, intermediarul trebuie să precizeze, pe lângă datele sale de identificare, numărul şi data înscrierii în Registrul C.N.V.M.
  (4) Drepturile conferite de prevederile prezentului titlu nu pot fi extinse asupra serviciilor prestate în calitate de contraparte a statului, a Băncii Naţionale a României sau a altor instituţii şi autorităţi publice care îndeplinesc funcţii similare în legătură cu politica monetară, cursul de schimb, datoria publică şi administrarea rezervelor statului.
  (5) Prevederile capitolelor V şi IX, precum şi cele ale art. 23 alin. (4), art. 24, art. 25 şi art. 42 alin. (1) şi (2) se aplică corespunzător şi instituţiilor de credit, supravegherea respectării acestora fiind asigurată de C.N.V.M.
  (6) Respectarea condiţiilor de autorizare şi a cerinţelor de adecvare a capitalului instituţiilor de credit este supravegheată de către Banca Naţională a României.


  Articolul 4

  (1) Serviciile şi activităţile de investiţii se realizează prin persoane fizice, acţionând ca agenţi pentru servicii şi activităţi de investiţii. Aceştia îşi desfăşoară activitatea exclusiv în numele intermediarului ai cărui angajaţi sunt şi nu pot presta servicii şi activităţi de investiţii în nume propriu.
  ----------
  Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme.
  (1^1) S.S.A.I. poate delega unor agenţi delegaţi următoarele activităţi:
  a) promovarea serviciilor de investiţii şi/sau a serviciilor conexe;
  b) preluarea şi transmiterea ordinelor primite de la clienţi sau de la potenţialii clienţi;
  c) furnizarea de consultanţă de investiţii în legătură cu instrumentele financiare şi serviciile de investiţii şi/sau servicii conexe prestate de S.S.A.I.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 9 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (2) Nici o persoană fizică sau juridică nu poate presta servicii şi activităţi de investiţii fără a fi înscrisă în Registrul C.N.V.M.
  ----------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme.
  (3) C.N.V.M. emite reglementări privind autorizarea şi înscrierea agenţilor pentru servicii şi activităţi de investiţii şi a agenţilor delegaţi în Registrul C.N.V.M., precum şi privind situaţiile de incompatibilitate ale acestora, în condiţiile legii.
  ----------
  Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 10 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 şi de art. 205 din acelaşi act normativ, prin înlocuirea unei sintagme.


  Capitolul II

  Servicii şi activităţi de investiţii
  ----------
  Titlul cap. II a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.

  Articolul 5

  (1) Serviciile şi activităţile de investiţii reglementate de prezenta lege sunt:
  a) preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
  b) executarea ordinelor în numele clienţilor;
  c) tranzacţionarea pe cont propriu;
  d) administrarea portofoliilor;
  e) consultanţa pentru investiţii;
  f) subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;
  g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;
  h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacţionare
  ----------
  Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 11 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (1^1) Serviciile conexe reglementate de prezenta lege sunt:
  a) păstrarea în siguranţă şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanţiilor;
  b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacţii cu unul ori mai multe instrumente financiare, în cazul în care respectiva societate de servicii şi activităţi de investiţii care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacţie;
  -----------
  Lit. b) a alin. (1^1) al art. 5 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  c) consultanţă acordată entităţilor cu privire la structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe acesteia, precum şi consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile unor entităţi;
  d) servicii de schimb valutar în legătură cu serviciile de investiţii prestate;
  e) cercetare pentru investiţii şi analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare;
  f) servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;
  g) serviciile şi activităţile de investiţii prevăzute la alin. (1), precum şi serviciile conexe de tipul celor prevăzute la lit. a)-f) legate de activul-suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. e), f), g) şi j), în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile şi activităţile de investiţii şi serviciile conexe.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 12 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (2) C.N.V.M. va emite reglementări privind serviciile şi activităţile prestate conform prevederilor alin. (1).
  ----------
  Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 13 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Capitolul III

  Societăţile de servicii şi activităţi de investiţii
  ---------
  Titlul cap. III a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.

  Articolul 6

  (1) Societăţile de servicii de investiţii financiare, denumite în continuare S.S.I.F., sunt persoane juridice române, constituite sub forma unor societăţi pe acţiuni, emitente de acţiuni nominative, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) S.S.I.F. funcţionează numai în baza autorizaţiei C.N.V.M. şi prestează cu titlu profesional, în limita autorizaţiei acordate, serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe prevăzute la art. 5 şi alte activităţi care, potrivit reglementărilor ce vor fi emise de C.N.V.M. sau potrivit dispoziţiilor art. 776 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pot fi desfăşurate de S.S.I.F.
  (3) Activităţile care, potrivit reglementărilor ce vor fi emise de C.N.V.M. sau potrivit dispoziţiilor art. 776 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, sunt supuse unor autorizări, aprobări sau avize pot fi desfăşurate de S.S.I.F. numai după obţinerea acestor autorizări.
  (4) C.N.V.M. supraveghează S.S.I.F. numai cu privire la obiectul de activitate autorizat de către aceasta.
  ----------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 167 din 9 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 15 octombrie 2012.


  Secţiunea 1 Capitalul iniţial


  Articolul 7

  (1) Capitalul iniţial al unei S.S.I.F. va fi determinat cu respectarea reglementărilor Uniunii Europene, putând fi format din unul sau mai multe din elementele prevăzute la lit. a)-e) ale paragrafului 1 al art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.
  (2) S.S.I.F. care nu efectuează tranzacţii cu instrumente financiare pe cont propriu sau care nu se angajează să subscrie în cadrul emisiunilor de instrumente financiare pe baza unui angajament ferm, dar care deţine fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor şi oferă unul sau mai multe dintre următoarele servicii va dispune de un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro:
  a) preluarea şi transmiterea ordinelor investitorilor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
  b) executarea ordinelor investitorilor, cu privire la instrumente financiare;
  c) administrarea portofoliilor de investiţii individuale în instrumente financiare.
  (3) S.S.I.F. care execută ordinele investitorilor referitoare la instrumente financiare poate să deţină asemenea instrumente în cont propriu dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
  a) asemenea poziţii apar numai ca rezultat al incapacităţii societăţii de a executa întocmai ordinele investitorilor;
  b) valoarea totală de piaţă a tuturor poziţiilor de acest fel este supusă unui plafon de 15% din capitalul iniţial al societăţii;
  c) societatea îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 92-95 şi partea a IV-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
  d) asemenea poziţii au caracter accidental şi provizoriu şi sunt limitate în mod strict la timpul necesar de a duce la îndeplinire tranzacţia în cauză.
  (4) S.S.I.F. dispune de un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei a 50.000 euro în cazul în care nu este autorizată să tranzacţioneze pe cont propriu sau să subscrie în cadrul emisiunilor de instrumente financiare în baza unui angajament ferm şi nu deţine fondurile sau instrumentele financiare ale clienţilor.
  (5) Deţinerea de către o S.S.I.F. de poziţii pe instrumente financiare, care nu se află în portofoliul tranzacţionabil al respectivei S.S.I.F., cu scopul de a investi fondurile proprii nu va fi considerată tranzacţionare în legătură cu serviciile prevăzute la alin. (2) sau în cazurile prevăzute la alin. (3).
  (6) S.S.I.F. care sunt autorizate să presteze numai consultanţă de investiţii şi/sau să preia şi să transmită ordinele investitorilor, fără a deţine fondurile sau instrumentele financiare ale clienţilor lor şi care din acest motiv nu se pot afla în poziţie debitoare faţă de respectivii clienţi, dispun după caz de:
  a) un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei a 50.000 euro;
  b) asigurare de răspundere civilă profesională cu acoperire pe întreg teritoriul Uniunii Europene sau o altă garanţie comparabilă de angajare a răspunderii pentru neglijenţă profesională, reprezentând cel puţin 1.000.000 euro pentru fiecare cerere de despăgubire şi în total 1.500.000 euro pe an pentru toate cererile de despăgubire; sau
  c) o combinaţie de capital iniţial şi asigurare de răspundere civilă profesională sub o formă din care să rezulte un nivel al acoperirii echivalent cu cel prevăzut la lit. a) şi b).
  (7) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător şi S.S.I.F. care sunt autorizate să presteze servicii de administrare a portofoliilor individuale, fără a deţine fondurile sau instrumentele financiare ale clienţilor lor şi care din acest motiv nu se pot afla în poziţie debitoare faţă de respectivii clienţi, conform prevederilor legislaţiei Uniunii Europene.
  (8) S.S.I.F., altele decât cele prevăzute la alin. (2) - (7), vor dispune de un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei a 730.000 euro.
  (9) În scopul respectării cerinţelor prevăzute de legislaţia Uniunii Europene, A.S.F. modifică, prin hotărâre a Consiliului A.S.F., nivelul capitalului iniţial al S.S.I.F.
  (10) Cursul de referinţă la care se face referire în acest articol se stabileşte anual conform prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.


  Secţiunea a 2-a Autorizarea, suspendarea şi retragerea autorizaţiei


  Articolul 8

  (1) S.S.A.I. va fi autorizată de C.N.V.M. să presteze servicii şi activităţi de investiţii, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  ----------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  a) societatea este constituită sub forma juridică a unei societăţi comerciale pe acţiuni;
  b) sediul social şi sediul central, după caz, reprezentând locul unde se află centrul principal de conducere şi de administrare a activităţii, sunt situate în România;
  c) obiectul de activitate constă în prestarea serviciilor şi desfăşurarea activităţilor de investiţii, precum şi prestarea serviciilor conexe, după caz, prevăzute la art. 6, pe care societatea le va presta;
  ----------
  Lit. c) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 14 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  d) calificarea, experienţa profesională şi integritatea administratorilor, conducătorilor, auditorilor şi persoanelor din cadrul compartimentului de control intern corespund prevederilor reglementărilor C.N.V.M.;
  e) dovada existenţei capitalului iniţial minim, subscris şi integral vărsat în numerar, în funcţie de serviciile şi activităţile de investiţii ce vor fi prestate;
  ----------
  Lit. e) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  f) prezentarea planului de afaceri, descrierea structurii organizatorice şi a regulilor de ordine internă;
  g) prezentarea contractului încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de C.N.V.M. şi Camera Auditorilor Financiari din România;
  h) acţionarii care deţin o participaţie calificată în cadrul S.S.A.I. respectă criteriile stabilite prin reglementările C.N.V.M. privind regulile de procedură şi criteriile aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la o societate de servicii şi activităţi de investiţii;
  ----------
  Lit. h) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 14 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 şi de art. 205 din acelaşi act normativ, prin înlocuirea unei sintagme.
  i) alte cerinţe prevăzute în reglementările C.N.V.M.
  (1^1) Persoanele care deţin calitatea de membru în consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere al unui S.S.I.F. pot deţine concomitent şi calitatea de membru în consiliul de administraţie sau, după caz, în consiliul de supraveghere la cel mult alte două entităţi autorizate de A.S.F.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 14^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (2) Autorizaţia acordată de C.N.V.M. unei S.S.A.I. va menţiona expres serviciile şi activităţile de investiţii pe care aceasta le poate presta conform prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 1 şi 2 şi nu poate cuprinde exclusiv serviciile conexe menţionate la art. 5 alin. (1) pct. 2.
  ---------
  Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  (3) În situaţia în care S.S.A.I. se află în legături strânse cu o altă persoană fizică sau juridică, C.N.V.M. acordă autorizaţia de a presta servicii şi activităţi de investiţii acestei S.S.A.I., numai dacă aceste legături strânse nu împiedică realizarea atribuţiilor de supraveghere, potrivit prezentei legi.
  ---------
  Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  (4) C.N.V.M. acordă autorizaţia S.S.A.I., în termen de maximum 6 luni de la data transmiterii documentaţiei complete prevăzute de reglementările în vigoare sau emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată care poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la data comunicării ei.
  (5) S.S.A.I. poate începe activitatea la data acordării autorizaţiei, sub condiţia dobândirii calităţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor.


  Articolul 9

  S.S.A.I. are obligaţia să respecte condiţiile de autorizare, cerinţele prudenţiale şi de adecvare a capitalului stabilite prin prezenta lege şi prin reglementările C.N.V.M., pe toată durata desfăşurării activităţii, şi va notifica sau va supune în prealabil autorizării, după caz, orice modificare în modul ei de organizare şi funcţionare, în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M.


  Articolul 10

  C.N.V.M. este în drept să nu acorde autorizaţia pentru prestarea de servicii şi activităţi de investiţii unei societăţi comerciale, dacă:
  ---------
  Partea introd. a art. 10 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  a) se află în procedură de insolvenţă, potrivit legii;
  ---------
  Lit. a) a art. 10 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  b) oricare dintre acţionarii săi semnificativi, membri ai consiliului de administraţie sau conducătorii societăţii:
  1. se află în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de reglementările C.N.V.M. sau deţine o poziţie semnificativă într-o societate comercială care se încadrează în prevederile lit. a);
  2. este incapabil ori a fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, sau pentru cele prevăzute de prezenta lege;
  ----------
  Pct. 2 al lit. b) a art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. 152 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
  3. a fost sancţionat de C.N.V.M., Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de alte autorităţi de reglementare a pieţelor financiare cu interzicerea exercitării oricărei activităţi profesionale, pentru perioada în care această interdicţie rămâne în vigoare;
  c) C.N.V.M. constată că dispoziţiile legale, reglementările emise în aplicarea acestora sau cele administrative, existente în statul nemembru care guvernează statutul persoanelor având legături strânse cu S.S.A.I., ori dificultăţile în implementarea acestor dispoziţii împiedică realizarea unei supravegheri prudenţiale eficiente ori că supravegherea din statul nemembru al unui intermediar străin care a solicitat autorizarea unei sucursale este insuficientă;
  d) C.N.V.M. nu a fost informată cu privire la identitatea acţionarilor persoane fizice şi/sau juridice care deţin în mod direct sau indirect poziţii semnificative în S.S.A.I. sau cu privire la mărimea deţinerilor acestor acţionari;
  e) C.N.V.M. constată că acţionarii, persoane fizice sau juridice, care deţin în mod direct sau indirect poziţii semnificative în S.S.A.I., nu corespund cerinţelor asigurării unei gestiuni sănătoase şi prudente a S.S.A.I. şi realizării unei supravegheri prudenţiale eficiente potrivit prezentei legi;
  f) societatea solicitantă nu dispune de capitalul iniţial, prevăzut în reglementările C.N.V.M.;
  g) deşi cerinţele stipulate la art. 8 alin. (1) sunt îndeplinite, se dovedeşte că nu se poate asigura o administrare sănătoasă şi prudentă a S.S.A.I.


  Articolul 11

  C.N.V.M. este în drept să suspende autorizaţia S.S.A.I. pentru o perioadă cuprinsă între 5 şi 90 de zile, în caz de nerespectare a prevederilor prezentei legi sau ale reglementărilor C.N.V.M., numai dacă nu sunt întrunite condiţiile pentru retragerea autorizaţiei sau pentru alte sancţiuni mai grave prevăzute de lege. Suspendarea poate fi prelungită la expirarea termenului iniţial, dar nu mai mult de 30 de zile peste termenul maxim stabilit în prezentul articol.


  Articolul 12

  (1) C.N.V.M. este în drept să retragă autorizaţia de a presta servicii şi activităţi de investiţii unei S.S.A.I., în următoarele situaţii:
  ----------
  Partea introd. a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  a) S.S.A.I. nu a început să presteze serviciile de investiţii pentru care a fost autorizată, în termen de 12 luni de la primirea autorizaţiei sau nu a prestat nici unul din serviciile autorizate de C.N.V.M., prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 1, pe o perioadă mai mare de 6 luni, cu excepţia situaţiei în care C.N.V.M. a suspendat autorizaţia pe această perioadă;
  b) S.S.A.I. nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei;
  c) S.S.A.I. nu respectă reglementările privind adecvarea capitalului, stabilite de C.N.V.M.;
  d) S.S.A.I. sau agenţii săi pentru servicii şi activităţi de investiţii nu respectă reglementările C.N.V.M. şi/sau ale pieţelor reglementate;
  ----------
  Lit. d) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  e) dacă evenimente ulterioare acordării autorizaţiei creează incompatibilitate în prestarea de servicii şi activităţi de investiţii;
  ---------
  Lit. e) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  f) alte cazuri prevăzute de reglementările C.N.V.M.
  (2) La solicitarea expresă a unei S.S.A.I., în baza unei declaraţii de renunţare, C.N.V.M. retrage autorizaţia de a presta servicii şi activităţi de investiţii, în conformitate cu reglementările emise în acest sens.
  ----------
  Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  (3) C.N.V.M. anulează autorizaţia unei S.S.I.F. în cazul în care aceasta a fost obţinută pe baza unor declaraţii sau informaţii false ori care au indus în eroare.
  (4) S.S.A.I., care au primit autorizaţia pentru a furniza numai serviciile şi activităţile de investiţii menţionate la art. 5 alin. (1) lit. d) şi e), pot fi autorizate să administreze O.P.C.V.M.-uri în calitate de «societăţi de administrare a investiţiilor», în condiţiile în care renunţă la autorizaţia obţinută conform art. 8.
  ----------
  Alin. (4) al art. 12 a fost introdus de pct. 15 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 13

  (1) C.N.V.M. va solicita informaţii şi se va consulta cu autorităţile competente ale unui stat membru înaintea autorizării unei S.S.A.I., atunci când aceasta este:
  a) o filială a unui intermediar autorizat în acel stat membru;
  b) o filială a societăţii-mamă a unui intermediar autorizat în acel stat;
  c) este controlată de aceleaşi persoane fizice sau juridice care controlează un intermediar autorizat în acel stat membru.
  (2) Autorităţile competente din statele membre, responsabile cu supravegherea instituţiilor de credit sau a societăţilor de asigurare, vor fi consultate înainte de acordarea autorizaţiei unui S.S.A.I., care este:
  a) filiala unei instituţii de credit sau a unei societăţi de asigurare autorizate într-un stat membru;
  b) filiala societăţii-mamă a unei instituţii de credit sau a unei societăţi de asigurare autorizate într-un stat membru;
  c) controlată de aceleaşi persoane fizice sau juridice ce controlează o instituţie de credit sau o societate de asigurare autorizată într-un stat membru.


  Secţiunea a 3-a Conducătorii, administratorii, controlul intern şi acţionarii semnificativi


  Articolul 14

  (1) Conducerea S.S.A.I. trebuie să fie asigurată de cel puţin două persoane. Conducătorii trebuie să fie angajaţi ai S.S.A.I. cu contract individual de muncă şi pot fi membri ai consiliului de administraţie.
  (2) Conducătorii sunt persoanele care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare ale S.S.A.I., sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea zilnică a acesteia şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea intermediarului; în această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul S.S.A.I., a sucursalelor şi a altor sedii secundare. În cazul sucursalelor intermediarilor, persoane juridice străine care prestează servicii şi activităţi de investiţii pe teritoriul României, conducătorii sunt persoanele împuternicite de intermediarul, persoană juridică străină, să conducă activitatea sucursalei şi să angajeze legal în România intermediarul, persoană juridică străină.
  ----------
  Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  (3) Conducătorii trebuie să asigure efectiv conducerea curentă a activităţii S.S.A.I., să exercite exclusiv funcţia pentru care au fost numiţi şi cel puţin unul dintre aceştia să ateste cunoaşterea limbii române. Ei trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care să se circumscrie activităţii financiare sau să fi absolvit cursuri post-universitare în unul dintre aceste domenii şi să aibă o experienţă de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau al pieţei de capital.


  Articolul 15

  Administrarea unei S.S.A.I. poate fi asigurată numai de către persoane fizice.


  Articolul 16

  S.S.A.I. va organiza un compartiment de control intern specializat pentru supravegherea respectării de către societate şi personalul acesteia a legislaţiei în vigoare incidente pieţei de capital, precum şi a normelor interne.


  Articolul 17

  Condiţiile privind autorizarea personalului, organizarea şi funcţionarea compartimentului de control intern vor fi prevăzute prin reglementările C.N.V.M.


  Articolul 18

  (1) Orice persoană care îşi propune să achiziţioneze, direct sau indirect, acţiuni la o S.S.A.I., prin care ar dobândi o poziţie semnificativă, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M., indicând mărimea poziţiei avute în vedere.
  (2) Orice acţionar semnificativ care îşi propune să-şi mărească participaţia, astfel încât aceasta să atingă sau să depăşească 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot, ori care intenţionează ca respectiva S.S.A.I. să devină o filială a sa, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M.
  (3) C.N.V.M. se va pronunţa în termen de 90 de zile de la data notificării şi, dacă este cazul, poate interzice, prin decizie, dobândirea unei asemenea poziţii. În cazul aprobării, decizia C.N.V.M. va stabili şi termenul maxim în care trebuie să se realizeze dobândirea poziţiei notificate.
  (4) Orice persoană care îşi propune să-şi diminueze, direct sau indirect, poziţia semnificativă din cadrul unei S.S.A.I. trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M., indicând mărimea poziţiei avute în vedere.
  (5) Orice acţionar semnificativ care îşi propune să-şi diminueze, direct sau indirect, participaţia, care reprezintă mai puţin de 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot, ori care are ca rezultat pierderea de către S.S.A.I. a calităţii de filială a sa, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M.
  (6) Dacă persoana prevăzută la alin. (1) şi (2) este o S.S.A.I., o instituţie de credit sau o societate de asigurare autorizată în alt stat, societatea-mamă a unei S.S.A.I., a unei instituţii de credit sau a unei societăţi de asigurare autorizate în alt stat, o persoană fizică sau juridică ce controlează o S.S.A.I., o instituţie de credit ori o societate de asigurare autorizată în alt stat, şi dacă, urmare a acelei achiziţii, S.S.A.I.-ul în care persoana care intenţionează să achiziţioneze acţiuni va deveni filiala acesteia sau va fi controlată de aceasta, intenţia de dobândire a acţiunilor va face obiectul unei consultări prealabile, aşa cum a fost prevăzută la art. 13.
  (7) S.S.A.I. va informa C.N.V.M., de îndată ce va lua la cunoştinţă, cu privire la orice achiziţie sau înstrăinare a acţiunilor sale, care ar conduce la depăşirea sau situarea sub nivelurile prevăzute la alin. (1), (2), (4) şi (5).
  (8) Periodic, cel puţin anual, S.S.A.I. va comunica C.N.V.M. identitatea acţionarilor ei semnificativi şi mărimea participaţiilor acestora şi, după caz, orice alte date şi informaţii cu privire la aceste persoane, solicitate prin reglementările C.N.V.M.


  Articolul 19

  (1) C.N.V.M. poate interzice unei persoane dobândirea unei poziţii prevăzute la art. 18 alin. (1) şi (2) dacă, ţinând seama de necesitatea de a garanta administrarea prudentă a societăţii, apreciază că persoana care ar ocupa o astfel de poziţie poate prejudicia funcţionarea în bune condiţii a societăţii sau o bună supraveghere a acesteia.
  (2) În scopul verificării integrităţii unui acţionar al unei S.S.A.I. sau a unei persoane care intenţionează să achiziţioneze, direct sau indirect, acţiuni ale unei S.S.A.I., C.N.V.M. poate solicita furnizarea datelor de identificare a oricărui acţionar, persoană fizică şi/sau juridică, ce deţine, în mod direct sau indirect, o poziţie semnificativă.


  Articolul 20

  (1) În situaţia în care acţionarii semnificativi, membrii consiliului de administraţie, conducătorii sau personalul compartimentului de control intern nu asigură administrarea prudentă a S.S.A.I., C.N.V.M. va dispune măsurile necesare pentru remedierea situaţiei, care se pot referi, printre altele, la interdicţii, sancţiuni împotriva administratorilor şi/sau a conducerii, precum şi împotriva persoanelor din cadrul compartimentului de control intern.
  (2) Măsuri similare pot fi aplicate şi persoanelor vinovate de nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) şi (2).
  (3) În cazul în care dobândirea sau majorarea unei poziţii semnificative a fost efectuată fără acordul C.N.V.M., drepturile de vot aferente sunt nule de drept, iar eventualele voturi deja exprimate vor fi anulate corespunzător.


  Articolul 21

  În cazul în care influenţa exercitată de către persoanele la care se face referire la art. 18 alin. (1) şi (2) şi art. 20 riscă să prejudicieze administrarea unei S.S.A.I., C.N.V.M. va adopta măsuri pentru suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acţiunilor deţinute de respectivii acţionari.


  Capitolul IV Reguli prudenţiale


  Articolul 22

  În scopul protecţiei investitorilor, asigurării stabilităţii, competitivităţii şi bunei funcţionări a pieţelor, C.N.V.M. va emite reglementări privind cerinţele prudenţiale şi de adecvare a capitalului pentru evaluarea corectă a riscurilor, în scopul prevenirii şi limitării efectelor acestora.


  Articolul 23

  (1) Intermediarii autorizaţi de C.N.V.M. au obligaţia să prezinte situaţiile lor financiare, precum şi rapoarte periodice.
  (2) C.N.V.M va emite reglementări privind conţinutul, forma şi termenele de transmitere a rapoartelor menţionate la alin. (1).
  (3) C.N.V.M. poate verifica veridicitatea datelor înscrise în situaţiile financiare şi în raportările periodice, prin inspecţii.
  (4) Intermediarii sunt obligaţi să păstreze, pe o perioadă de cel puţin 5 ani, informaţiile şi datele privind serviciile şi activităţile de investiţii prestate în conformitate cu prevederile art. 5, în legătură cu un instrument financiar tranzacţionat, indiferent dacă aceste tranzacţii s-au desfăşurat pe o piaţă reglementată sau nu.
  ---------
  Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.


  Articolul 24

  (1) Intermediarii vor respecta în orice moment, pe parcursul desfăşurării activităţii lor, regulile de prudenţialitate stabilite de C.N.V.M. Aceste reguli prudenţiale se vor referi, fără a se limita la:
  a) proceduri administrative şi contabile corespunzătoare, de control şi siguranţă pentru procesarea electronică a datelor, precum şi mecanisme adecvate de control intern, inclusiv reguli referitoare la tranzacţiile personale ale salariaţilor;
  b) proceduri adecvate care să asigure separarea instrumentelor financiare aparţinând investitorilor de cele aparţinând intermediarului, în scopul protejării drepturilor lor de proprietate, în special în situaţia insolvenţei intermediarului, precum şi împotriva folosirii acestor instrumente financiare de către intermediari, în tranzacţiile pe cont propriu, în afara situaţiei în care investitorii consimt în mod expres;
  c) proceduri adecvate care să asigure separarea fondurilor investitorilor cu scopul protejării dreptului de proprietate, cu excepţia instituţiilor de credit, care să prevină folosirea acestor fonduri în interesul firmei;
  d) păstrarea înregistrărilor tranzacţiilor desfăşurate, pentru a permite C.N.V.M. să supravegheze respectarea regulilor prudenţiale, regulilor de conduită în afaceri, precum şi a altor cerinţe legislative şi reglementare;
  e) existenţa unei structuri organizatorice care trebuie să minimizeze riscul unui conflict de interese între investitor şi intermediar ori între investitorii aceluiaşi intermediar. În situaţia înfiinţării unei sucursale, structura organizatorică a acesteia nu trebuie să contravină regulilor de conduită pentru evitarea conflictului de interese, stabilite de către statul membru gazdă.
  (2) Creditorii unui intermediar nu pot apela, în nicio situaţie, la activele investitorilor, inclusiv în cazul procedurii de insolvenţă. Un intermediar nu poate folosi instrumentele financiare unui client în scopul efectuării tranzacţiilor încheiate pe cont propriu sau în contul altui client, cu excepţia cazului în care clientul îşi dă în prealabil acordul în scris. Fondurile unui client pot fi folosite în scopul efectuării tranzacţiilor încheiate pe cont propriu numai de către instituţiile de credit.
  -----------
  Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 16 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (3) Activele investitorilor sunt exceptate de la procedura executării silite prin poprire, în cazul în care împotriva intermediarului a fost pornită procedura executării silite.
  ----------
  Alin. (3) al art. 24 a fost introdus de pct. 17 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 25

  Înaintea prestării de servicii şi activităţi de investiţii, intermediarii vor informa investitorii cu privire la fondurile sau schemele de compensare a investitorilor.
  ----------
  Art. 25 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.


  Capitolul V Reguli de conduită


  Articolul 26

  (1) Intermediarii şi agenţii pentru servicii şi activităţi de investiţii sunt obligaţi să respecte regulile de conduită emise de C.N.V.M., precum şi regulile emise de pieţele reglementate pe care aceştia tranzacţionează.
  (2) Implementarea şi supravegherea respectării regulilor de conduită de către toţi intermediarii care prestează servicii şi activităţi de investiţii pe teritoriul României vor fi asigurate de către C.N.V.M.
  ----------
  Art. 26 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.


  Articolul 27

  (1) Reglementările C.N.V.M. vor implementa principii, care vor lua în considerare calitatea persoanei pentru care este prestat serviciul. Conform acestor principii, intermediarul trebuie, cel puţin:
  a) să acţioneze onest, imparţial şi cu diligenţă profesională în scopul protejării intereselor investitorilor şi a integrităţii pieţei;
  b) să angajeze toate resursele, să elaboreze şi să utilizeze eficient procedurile interne necesare prestării serviciilor şi activităţilor de investiţii;
  ----------
  Lit. b) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  c) să solicite de la investitori informaţii referitoare la situaţia lor financiară, experienţa investiţională şi obiectivele cu privire la serviciile solicitate;
  d) să transmită investitorilor toate informaţiile relevante privind tranzacţiile în care contrapartea este intermediarul;
  e) să încerce să evite conflictele de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să asigure investitorilor un tratament imparţial;
  f) să desfăşoare activitatea în conformitate cu reglementările C.N.V.M. aplicabile administrării activităţii, în scopul protejării intereselor investitorilor şi a integrităţii pieţei.
  (2) În cazul în care un intermediar execută un ordin, în vederea aplicării regulilor prevăzute la alin. (1), va fi evaluată natura profesională a investitorului, pornind de la persoana care a dat ordinul, indiferent dacă acest ordin a fost plasat direct de investitor sau indirect printr-un alt intermediar.


  Articolul 28

  (1) Prestarea de servicii şi activităţi de investiţii, în contul investitorilor, se va face pe baza unui contract, redactat în două exemplare, dintre care unul va fi remis clientului.
  ----------
  Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  (2) Reglementările C.N.V.M. vor stipula conţinutul şi clauzele minime ale contractelor încheiate cu investitorii, inclusiv pentru contractele la distanţă.
  (3) Prin contract la distanţă se înţelege orice contract, referitor la servicii şi activităţi de investiţii, încheiat între un intermediar, în calitate de ofertant, şi un investitor, în calitate de beneficiar de servicii şi activităţi de investiţii, în cadrul unui sistem de vânzări sau prestări de servicii şi activităţi de investiţii la distanţă, organizat de către ofertant, care, pentru derularea contractului, foloseşte exclusiv unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanţă, începând cu momentul încheierii contractului, până la expirarea acestuia.
  ----------
  Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  (4) Reglementările prevăzute la alin. (2) vor cuprinde modalităţile prin care pot fi furnizate servicii şi activităţi de investiţii la distanţă, în baza unui contract la distanţă, precizând expres mijloacele de comunicare la distanţă, inclusiv cele de comunicare electronică, precum şi perioada pentru care acesta a fost încheiat.
  ----------
  Alin. (4) al art. 28 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  (5) Reglementările prevăzute la alin. (2) vor cuprinde, în plus, prevederi referitoare la obligaţia intermediarului de a informa investitorul, precum şi consimţământul acestuia de a încheia un astfel de contract, care să-i permită intermediarului să presteze servicii şi activităţi de investiţii la distanţă.
  ----------
  Alin. (5) al art. 28 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  (6) Prin mijloace de comunicare la distanţă se înţelege orice mijloc care, fără a necesita prezenţa fizică simultană a ofertantului şi a beneficiarului de servicii şi activităţi de investiţii, poate fi utilizat pentru realizarea acordului de voinţă între părţi şi a obiectului contractului.
  ---------
  Alin. (6) al art. 28 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  (7) Investitorul va avea o perioadă de 14 zile, de la încheierea contractului, pentru a rezilia unilateral contractul încheiat la distanţă, fără a-i fi percepute acestuia comisioane penalizatoare sau fără a-şi motiva decizia de retragere. În cazul în care investitorul reziliază unilateral contractul, el va putea fi obligat să plătească serviciile prestate în concordanţă cu clauzele contractului. Derularea contractului se va realiza numai după ce investitorul şi-a exprimat acordul.
  (8) Dreptul de a rezilia unilateral un astfel de contract nu se va aplica serviciilor şi activităţilor de investiţii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe pieţele financiare care pot apărea în timpul perioadei de retragere din contract şi sunt independente de prestatorii de servicii şi activităţi de investiţii, fiind legate de:
  ---------
  Partea introd. a alin. (8) al art. 28 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  a) operaţiuni de schimb valutar;
  b) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţa mai mică de un an şi certificate de depozit;
  c) valori mobiliare;
  d) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
  e) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;
  f) contracte forward pe rata dobânzii (FRA);
  g) swap-uri pe rata dobânzii, curs de schimb şi acţiuni;
  h) opţiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. b) - c), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include şi opţiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii.
  (9) Reglementările prevăzute la alin. (2), (4) şi (5) pot prevedea, pentru crearea şi dezvoltarea unui sistem eficient şi adecvat, procedura plângerii prealabile şi proceduri de consiliere a litigiilor privind serviciile şi activităţi de investiţii.
  ---------
  Alin. (9) al art. 28 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.


  Capitolul VI Traderi


  Articolul 29

  Traderii sunt persoane juridice care efectuează exclusiv în nume şi pe cont propriu tranzacţii cu instrumente financiare derivate, de natura contractelor futures şi cu opţiuni.


  Articolul 30

  (1) Traderii vor fi autorizaţi în condiţiile prevăzute prin reglementările C.N.V.M. şi vor fi înscrişi în Registrul C.N.V.M.
  (2) Cerinţele privind capitalul traderilor vor fi stabilite prin reglementările C.N.V.M.


  Articolul 31

  Traderii pot opera numai cu acordul operatorului de piaţă şi în conformitate cu reglementările respectivei pieţe reglementate.


  Articolul 32

  (1) Compensarea şi decontarea tranzacţiilor efectuate de traderi se realizează numai prin intermediari, acţionând în cadrul aceleiaşi pieţe reglementate, ca membri compensatori.
  (2) Responsabilitatea cu privire la obligaţiile ce decurg din derularea tranzacţiilor efectuate de traderi revine şi membrilor compensatori cu care aceştia au încheiate contracte de compensare.


  Articolul 33

  Traderilor le este interzis:
  a) să deţină fonduri sau instrumente financiare ale altor persoane;
  b) să negocieze şi să încheie tranzacţii, în numele şi în contul altor persoane;
  c) să încheie cu alte persoane înţelegeri exprese sau tacite, cu scopul de a acţiona concertat pe pieţele reglementate;
  d) să se afle în relaţii de muncă cu un alt intermediar sau cu un operator de piaţă.


  Articolul 34

  Prevederile art. 4 alin. (3), art. 23, art. 24 alin. (1) lit. d) şi ale art. 26 vor fi aplicate corespunzător şi traderilor, conform reglementărilor emise de C.N.V.M.


  Capitolul VII Consultanţii de investiţii şi agenţiile de rating


  Articolul 35

  (1) Prestarea, cu titlu profesional a serviciilor de consultanţă de investiţii, cu privire la instrumentele financiare, se efectuează de către consultanţii de investiţii, persoane fizice sau juridice, înscrise în Registrul C.N.V.M.
  (2) Prin consultanţă de investiţii se înţelege recomandarea personală dată unui client, în legătură cu una sau mai multe tranzacţii cu instrumente financiare.
  (3) C.N.V.M. va emite reglementări privind:
  a) condiţiile pentru obţinerea autorizaţiei de a presta servicii de consultanţă privind instrumentele financiare, de către persoane fizice sau juridice, altele decât intermediarii, incluzând şi cerinţele de capital pentru desfăşurarea acestei activităţi;
  b) procedurile referitoare la condiţiile de funcţionare, supraveghere, raportare şi verificare a consultanţilor de investiţii;
  c) suspendarea şi retragerea autorizaţiei de consultant de investiţii.
  (4) Prestarea de servicii de consultanţă de investiţii exclude preluarea sau executarea ordinelor investitorilor pentru achiziţionarea sau înstrăinarea de instrumente financiare, administrarea portofoliilor investitorilor, precum şi decontarea tranzacţiilor, inclusiv deţinerea de disponibilităţi băneşti sau instrumente financiare în contul investitorilor.
  (5) Consultanţii de investiţii sunt subiect al regulilor de conduită, adoptate de către C.N.V.M., în conformitate cu prevederile art. 27.


  Articolul 36

  (1) C.N.V.M. va emite reglementări privind criteriile de agreere a agenţiilor de rating care evaluează şi notează emitenţii admişi la tranzacţionare şi instrumentele financiare tranzacţionate pe pieţele reglementate.
  (2) Agenţiile de rating vor informa C.N.V.M. cu privire la orice rating realizat în legătură cu entităţile şi instrumentele menţionate la alin. (1).


  Capitolul VIII Operaţiuni transfrontaliere


  Secţiunea I Sucursale ale societăţilor de servicii şi activităţi de investiţii, persoane juridice române şi libera circulaţie a serviciilor

  ---------
  Titlul secţ. I a cap. VIII a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.

  Articolul 37

  S.S.A.I. poate presta servicii şi activităţi de investiţii:
  ---------
  Partea introd. a art. 37 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  a) într-un stat membru, potrivit prevederilor art. 38 şi 39;
  ----------
  Lit. a) a art. 37 a fost modificată de pct. 18 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  b) într-un stat nemembru, în baza autorizaţiei acordate de C.N.V.M., conform reglementărilor emise în acest sens.


  Articolul 38

  (1) S.S.A.I., persoană juridică română, care intenţionează să deschidă o sucursală într-un stat membru, va comunica acest lucru C.N.V.M., împreună cu următoarele informaţii:
  a) un plan de afaceri, care va cuprinde serviciile şi activităţile de investiţii ce urmează a fi prestate prin intermediul sucursalei şi structura organizatorică a acesteia;
  ---------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  b) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei;
  c) adresa sediului sucursalei;
  d) schemele de compensare a investitorilor, aplicabile pentru protecţia investitorilor sucursalei.
  (2) În termen de 3 luni de la primirea comunicării, C.N.V.M. va transmite autorităţii competente din statul membru gazdă informaţiile primite sau, după caz, va refuza transmiterea acestora şi va informa S.S.A.I. în consecinţă, împreună cu motivele refuzului.
  (3) C.N.V.M. poate emite o decizie privind respingerea cererii de aprobare a deschiderii unei sucursale într-un stat membru de către o S.S.A.I., persoană juridică română, dacă pe baza informaţiilor deţinute şi a documentaţiei prezentate de S.S.A.I., constată că:
  a) S.S.A.I. nu dispune de capacitate administrativă sau de o situaţie financiară adecvată, în raport cu serviciile şi activităţile de investiţii ce urmează a fi prestate prin intermediul sucursalei;
  ----------
  Lit. a) a alin. (3) al art. 38 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  b) S.S.A.I. înregistrează o evoluţie necorespunzătoare a situaţiei financiare.
  (4) În cazul modificării conţinutului uneia dintre informaţiile prevăzute la alin. (1), S.S.A.I. va comunica, în scris, această modificare C.N.V.M. şi autorităţii competente din statul membru gazdă, cu cel puţin o lună înainte de implementarea schimbării.
  (5) C.N.V.M. va comunica autorităţii competente din statul membru gazdă orice modificare a informaţiilor comunicate anterior, în conformitate cu alin. (2).


  Articolul 39

  (1) Orice S.S.A.I. care intenţionează să presteze servicii şi activităţi de investiţii pe teritoriul unui stat membru, pentru prima dată, în temeiul liberei circulaţii a serviciilor, va comunica C.N.V.M. următoarele informaţii:
  ---------
  Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  a) statul membru în care intenţionează să opereze;
  b) un plan de afaceri, precizând, în special, serviciul sau serviciile de investiţii pe care intenţionează să le presteze.
  (2) În termen de o lună de la primirea informaţiilor menţionate la alin. (1), C.N.V.M. va transmite aceste informaţii autorităţilor competente din statul membru gazdă. După expirarea acestui termen, S.S.A.I. poate începe să presteze serviciile şi activităţile de investiţii în cauză, în statul membru gazdă.
  ---------
  Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  (3) În situaţia în care se modifică conţinutul informaţiilor transmise în conformitate cu alin. (1) lit. b), S.S.A.I. va comunica această modificare, în scris, C.N.V.M. şi statului membru gazdă, înainte de aplicarea acesteia, în vederea transmiterii, dacă este necesar, a oricărei modificări sau completări ce trebuie aduse informaţiilor comunicate.


  Articolul 39^1

  (1) S.S.A.I., persoane juridice române, pot desfăşura activităţile prevăzute în autorizaţia acordată de C.N.V.M. pe teritoriul unui stat nemembru, numai prin înfiinţarea unei sucursale. Pentru scopurile prezentei legi, toate sediile înfiinţate pe teritoriul unui stat nemembru sunt considerate o singură sucursală.
  (2) Înfiinţarea unei sucursale într-un stat nemembru este supusă aprobării prealabile a C.N.V.M., conform reglementărilor emise de aceasta.
  (3) C.N.V.M. poate respinge cererea de aprobare a înfiinţării sucursalei dacă, pe baza informaţiilor deţinute şi a documentaţiei prezentate de S.S.A.I., persoană juridică română, consideră că:
  a) S.S.A.I. nu dispune de un management adecvat sau de o situaţie financiară corespunzătoare, în raport cu activitatea propusă a fi desfăşurată prin intermediul sucursalei;
  b) cadrul legislativ existent în statul nemembru şi/sau modul de aplicare a acestuia împiedică exercitarea de către C.N.V.M. a funcţiilor sale de supraveghere;
  c) S.S.A.I. înregistrează o evoluţie necorespunzătoare a indicatorilor de prudenţă financiară sau nu îndeplineşte alte cerinţe stabilite prin prezenta lege ori prin reglementările emise în aplicarea acesteia.
  (4) Orice modificare a elementelor care sunt avute în vedere la aprobarea înfiinţării sucursalei este supusă aprobării prealabile a C.N.V.M.
  ----------
  Art. 39^1 a fost introdus de pct. 19 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 40

  (1) Supravegherea prudenţială a serviciilor şi activităţilor de investiţii prestate de S.S.A.I., în statele membre şi nemembre, fie direct, fie prin înfiinţarea de sucursale, va fi asigurată de C.N.V.M., fără a prejudicia atribuţiile autorităţilor competente din statele gazdă.
  (2) În vederea exercitării atribuţiilor sale de supraveghere, C.N.V.M. va coopera cu autorităţile competente din statele membre în cadrul cărora S.S.A.I. prestează direct servicii şi activităţi de investiţii sau îşi înfiinţează sucursale.
  (3) În situaţia în care dispune sancţiuni, restricţii sau retragerea autorizaţiei unei S.S.A.I., C.N.V.M. va notifica, imediat, autoritatea competentă din statul membru în care respectiva societate prestează servicii şi activităţi de investiţii.
  (4) Prevederile speciale din legislaţia bancară referitoare la operaţiunile transfrontaliere vor fi aplicabile instituţiilor de credit autorizate în România, ce intenţionează să presteze servicii şi activităţi de investiţii, principale şi conexe, în străinătate, precum şi prevederile referitoare la prestarea unor asemenea servicii de investiţii în România, de către instituţii de credit din state membre sau din state nemembre.
  ---------
  Art. 40 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.


  Secţiunea a 2-a Intermediari din state membre


  Articolul 41

  (1) Intermediarii autorizaţi şi supravegheaţi de autoritatea competentă dintr-un stat membru pot presta în România, în limita autorizaţiei acordate de statul membru de origine, servicii şi activităţi de investiţii, conform art. 5 alin. (1), în mod direct sau printr-o sucursală, în baza principiului liberei circulaţii a serviciilor, fără a fi necesară obţinerea unei autorizaţii din partea C.N.V.M.
  ----------
  Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  (2) Intermediarii prevăzuţi la alin. (1) vor avea sediul central în statul membru care le-a acordat autorizaţia şi în care îşi desfăşoară activitatea.
  (3) Intermediarii prevăzuţi la alin. (1) îşi pot promova serviciile prin toate mijloacele de comunicare disponibile în România, cu respectarea regulilor de publicitate stabilite de C.N.V.M.
  (4) În termen de 2 luni de la primirea comunicării din partea autorităţii competente din statul membru de origine, privind prestarea de servicii prin intermediul unei sucursale, cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 38 alin. (1), C.N.V.M. va comunica intermediarului în cauză, dacă este necesar, condiţiile, regulile de conduită, în conformitate cu care, în scopul protejării interesului general, sucursala din România urmează să îşi desfăşoare activitatea.
  (5) Sucursala îşi poate începe activitatea la data comunicării C.N.V.M. sau la data expirării termenului prevăzut la alin. (4).
  (6) Orice intenţie de modificare a informaţiilor cuprinse în comunicarea primită de C.N.V.M., potrivit alin. (4), trebuie să fie notificată de către intermediarul în cauză, cu cel puţin o lună înainte de data la care modificarea respectivă urmează să fie efectuată.
  (7) C.N.V.M. va emite reglementări pentru aplicarea prezentei secţiuni, cu respectarea legislaţiei comunitare aplicabile.


  Articolul 42

  (1) Intermediarii autorizaţi în statele membre pot avea acces pe o piaţă reglementată din România să presteze servicii de natura celor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c), precum şi în sistemele de compensare-decontare aferente acestor pieţe, fie:
  a) direct, în baza liberei circulaţii a serviciilor sau prin înfiinţarea de sucursale;
  b) indirect, prin înfiinţarea de filiale ori achiziţionarea unei S.S.A.I. care este deja membră sau are acces pe o piaţă reglementată sau într-un sistem de compensare-decontare.
  (2) Accesul pe o piaţă reglementată sau într-un sistem de compensare-decontare al intermediarilor prevăzuţi la alin. (1) este condiţionat de respectarea reglementărilor emise de operatorul de piaţă şi de sistemele de compensare-decontare, aprobate de C.N.V.M., a regulilor de conduită şi a standardelor profesionale impuse persoanelor care desfăşoară activităţi în numele acestor intermediari.


  Secţiunea a 3-a Intermediari din state nemembre


  Articolul 43

  Înfiinţarea de sucursale pe teritoriul României de către intermediarii din statele nemembre va fi supusă autorizării C.N.V.M. Condiţiile de autorizare sunt:
  a) satisfacerea de către sucursală a cerinţelor prevăzute la art. 8;
  b) autorizaţia societăţii şi prevederile legale din ţara de origine, în legătură cu serviciile şi activităţile de investiţii pe care societatea de servicii şi activităţi de investiţii intenţionează să le presteze pe teritoriul României, prin intermediul sucursalei;
  ---------
  Lit. b) a art. 43 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  c) existenţa în ţara de origine a unor prevederi legale de autorizare, supraveghere, precum şi structură organizatorică, similare cu cele din România;
  d) existenţa unui acord de cooperare între C.N.V.M. şi autoritatea competentă din ţara de origine;
  e) îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate în ţara de origine, în limitele permise de acordul internaţional.


  Capitolul IX Fondul de compensare a investitorilor


  Articolul 44

  (1) Fondul de compensare a investitorilor, denumit în continuare Fond, este persoană juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, în baza actului constitutiv, aprobat în prealabil de C.N.V.M.
  (2) Acţionarii Fondului sunt intermediarii şi societăţile de administrare a investiţiilor, care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii. Pot fi acţionari ai Fondului operatorii de piaţă, depozitarul central şi alte entităţi reglementate şi supravegheate de C.N.V.M.
  (3) C.N.V.M. va stabili, prin reglementări, principiile privind organizarea şi funcţionarea Fondului, procedura de compensare, inclusiv cu privire la termene, şi obligaţii de transparenţă.


  Articolul 45

  (1) Intermediarii autorizaţi să presteze servicii şi activităţi de investiţii şi societăţile de administrare a investiţiilor, care administrează portofolii individuale de investiţii, trebuie să fie membri ai Fondului.
  ---------
  Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  (2) Entităţile menţionate la alin. (1) au obligaţia ca, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să înfiinţeze şi să supună autorizării C.N.V.M., S.C. Fondul de compensare a investitorilor - S.A.


  Articolul 46

  (1) Scopul Fondului este de a compensa investitorii, în condiţiile prezentei legi şi ale reglementărilor C.N.V.M., în situaţia incapacităţii membrilor Fondului de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparţinând investitorilor, care au fost deţinute în numele acestora, cu ocazia prestării de servicii şi activităţi de investiţii sau de administrare a portofoliilor individuale de investiţii.
  ----------
  Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  (2) În sensul prezentului capitol, prin investitor se înţelege orice persoană care a încredinţat fonduri băneşti sau instrumente financiare unui membru al Fondului, în scopul prestării de servicii şi activităţi de investiţii.
  ----------
  Alin. (2) al art. 46 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  (3) Valoarea creanţei unui investitor va fi calculată conform dispoziţiilor legale şi contractuale, luând în considerare compensarea şi creanţele reciproce de compensat, care sunt aplicabile pentru stabilirea, la data constatării sau a hotărârii menţionate la art. 47 alin. (1), a sumei de bani sau a valorii, determinate, dacă este posibil, la valoarea de piaţă a instrumentelor financiare aparţinând investitorilor, pe care membrul Fondului nu le poate plăti sau returna, în condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) şi (2).
  (4) Fondul compensează, în mod egal şi nediscriminatoriu, investitorii, în limita unui plafon stabilit anual, prin ordin al preşedintelui C.N.V.M.
  (5) Sunt exceptate de la compensare următoarele categorii de investitori:
  a) investitorii calificaţi;
  b) administratorii, inclusiv conducătorii, directorii, cenzorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului, acţionarii acestora cu deţineri mai mari de 5% din capitalul social, precum şi investitorii cu statut similar în cadrul altor societăţi din acelaşi grup cu membrii Fondului;
  c) soţii, rudele şi afinii până la gradul I, precum şi persoanele care acţionează în numele investitorilor menţionaţi la lit. b);
  d) persoanele juridice din cadrul aceluiaşi grup cu membrii Fondului;
  c) investitorii, persoane fizice sau juridice, care sunt direct răspunzători pentru fapte care au agravat dificultăţile financiare ale membrului sau au contribuit la deteriorarea situaţiei financiare a acestuia.
  (6) Fondul va suspenda orice plată pentru investitorii care se află în cercetare penală, în legătură cu o acţiune decurgând din sau având legătură cu spălarea banilor, până la pronunţarea unei hotărâri definitive de către instanţa competentă.
  ----------
  Alin. (6) al art. 46 a fost modificat de pct. 2 al art. 152 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 47

  (1) Fondul va compensa investitorii, în oricare din următoarele situaţii:
  a) C.N.V.M. a constatat că, pentru moment, din punctul ei de vedere, un intermediar sau o societate de administrare a investiţiilor care administrează portofolii individuale de investiţii, din motive ce sunt legate direct de situaţia financiară, nu este în măsură să-şi îndeplinească obligaţiile rezultate din creanţele investitorilor şi nici nu există perspectiva de a-şi onora aceste obligaţii în cel mai scurt timp;
  b) autoritatea judiciară competentă, pentru motive legate direct sau indirect de situaţia financiară a unui membru al Fondului, a emis o hotărâre definitivă, având ca efect suspendarea posibilităţii investitorilor de a-şi exercita drepturile cu privire la valorificarea creanţelor asupra respectivei societăţi.
  (2) Compensaţia va fi asigurată pentru drepturile decurgând din incapacitatea unui membru al Fondului de a:
  a) returna fondurile băneşti aparţinând investitorilor şi deţinute în numele acestora, în legătură cu activităţile lor de investiţii;
  b) returna investitorilor orice instrument financiar ce le aparţine şi este deţinut şi administrat în numele lor, în legătură cu activitatea lor de investiţii.
  (3) În cazul în care intermediarul este o instituţie de credit, orice situaţie similară celei prevăzute la alin. (1) va fi transmisă C.N.V.M., de către Banca Naţională a României.
  (4) În cazul în care compensaţia este asigurată de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, nici un investitor nu are dreptul la o dublă compensaţie.


  Articolul 48

  (1) În situaţiile prevăzute la art. 47, Fondul va publica pe website-ul propriu, la sediul tuturor unităţilor teritoriale ale membrului aflat în imposibilitatea de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare aparţinând investitorilor, precum şi în cel puţin două cotidiane de difuzare naţională, informaţii privind: incapacitatea membrului de a-şi onora obligaţiile faţă de investitori, locul, modul şi perioada de timp în care se pot înregistra cererile de despăgubire, precum şi data începerii plăţii compensaţiilor către investitori.
  (2) Fondul se subrogă de drept în drepturile investitorilor, pentru o sumă egală cu plăţile pe care le-a efectuat pentru compensarea fondurilor băneşti şi/sau instrumentelor financiare. Fondul se va înscrie în tabloul creditorilor pentru respectiva sumă, în cazul lichidării judiciare a membrilor săi.


  Articolul 49

  (1) Fondul va avea următoarele resurse financiare:
  a) contribuţia iniţială a membrilor, plătită în conformitate cu reglementările C.N.V.M.;
  b) contribuţia anuală şi/sau specială plătită de membri;
  c) venituri din investirea resurselor Fondului;
  d) venituri din recuperarea creanţelor compensate de Fond;
  e) împrumuturi pe termen scurt care să acopere în exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compensărilor;
  f) alte venituri stabilite prin reglementări de către C.N.V.M.
  (2) Cheltuielile legate de administrarea şi funcţionarea Fondului vor fi acoperite pe seama veniturilor din investirea resurselor Fondului, precum şi din alte venituri stabilite prin reglementări de către C.N.V.M.
  (3) Resursele financiare aflate la dispoziţia Fondului nu vor putea fi investite decât în titluri de stat sau în alte instrumente cu venit fix, garantate integral de stat până la 31 decembrie 2004, urmând ca ulterior, aceste plasamente să se diversifice în active cu risc scăzut, în conformitate cu reglementările emise de C.N.V.M.
  (4) Fondul nu distribuie dividende şi nu poate acorda împrumuturi.


  Articolul 50

  C.N.V.M. va stabili anual, prin ordin al preşedintelui, plafoanele sumelor prevăzute la art. 46 alin. (3).


  Articolul 51

  Contribuţiile plătite de membrii Fondului nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare sau al dizolvării membrilor Fondului.


  Articolul 52

  Fondul va prezenta C.N.V.M. un raport anual de activitate, cel mai târziu până la data de 30 aprilie.


  Titlul III ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV


  Capitolul I Societăţile de administrare a investiţiilor


  Secţiunea 1 Dispoziţii generale


  Articolul 53

  Abrogat.
  -----------
  Art. 53 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Secţiunea a 2-a Abrogată

  ----------
  Secţ. a 2-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.

  Articolul 54

  Abrogat.
  -----------
  Art. 54 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 55

  Abrogat.
  -----------
  Art. 55 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 56

  Abrogat.
  ------------
  Art. 56 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Secţiunea a 3-a

  Abrogată.
  ------------
  Secţ. a 3-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.

  Articolul 57

  Abrogat.
  ----------
  Art. 57 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Secţiunea a 4-a

  Abrogată.
  ----------
  Secţ. a 4-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.

  Articolul 58

  Abrogat.
  ----------
  Art. 58 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 59

  Abrogat.
  ----------
  Art. 59 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Secţiunea a 5-a

  Abrogată.
  ----------
  Secţ. a 5-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.

  Articolul 60

  Abrogat.
  ----------
  Art. 60 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 61

  Abrogat.
  ---------
  Art. 61 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 62

  Abrogat.
  ---------
  Art. 62 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 63

  Abrogat.
  ----------
  Art. 63 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Capitolul II

  Abrogat.
  ----------
  Cap. II a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.

  Articolul 64

  Abrogat.
  ---------
  Art. 64 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 65

  Abrogat.
  ---------
  Art. 65 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 66

  Abrogat.
  ---------
  Art. 66 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 67

  Abrogat.
  ---------
  Art. 67 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Capitolul III

  Abrogat.
  ----------
  Cap. III a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.

  Articolul 68

  Abrogat.
  ---------
  Art. 68 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Capitolul IV ---------

  Cap. IV a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.

  Articolul 69

  Abrogat.
  ---------
  Art. 69 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 70

  Abrogat.
  ---------
  Art. 70 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 71

  Abrogat.
  ---------
  Art. 71 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 72

  Abrogat.
  ---------
  Art. 72 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 73

  Abrogat.
  ---------
  Art. 73 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 74

  Abrogat.
  ---------
  Art. 74 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 75

  Abrogat.
  ---------
  Art. 75 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Capitolul V ---------

  Cap. V a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.

  Secţiunea 1

  Abrogată.
  ---------
  Secţ. 1 a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.

  Articolul 76

  Abrogat.
  ---------
  Art. 76 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 77

  Abrogat.
  ---------
  Art. 77 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 78

  Abrogat.
  --------
  Art. 78 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 79

  Abrogat.
  --------
  Art. 79 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 80

  Abrogat.
  ---------
  Art. 80 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 81

  Abrogat.
  ---------
  Art. 81 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 82

  Abrogat.
  ---------
  Art. 82 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Secţiunea a 2-a

  Abrogată.
  ---------
  Secţ. a 2-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.

  Articolul 83

  Abrogat.
  ---------
  Art. 83 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 84

  Abrogat.
  ---------
  Art. 84 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 85

  Abrogat.
  ---------
  Art. 85 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 86

  Abrogat.
  ---------
  Art. 86 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 87

  Abrogat.
  ---------
  Art. 87 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Secţiunea a 3-a

  Abrogată.
  ---------
  Secţ. a 3-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.

  Articolul 88

  Abrogat.
  ---------
  Art. 88 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 89

  Abrogat.
  ---------
  Art. 89 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 90

  Abrogat.
  ---------
  Art. 90 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 91

  Abrogat.
  ---------
  Art. 91 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Secţiunea a 4-a

  Abrogată.
  ---------
  Secţ. a 4-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.

  Articolul 92

  Abrogat.
  ---------
  Art. 92 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 93

  Abrogat.
  ---------
  Art. 93 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 94

  Abrogat.
  ---------
  Art. 94 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 95

  Abrogat.
  ---------
  Art. 95 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 96

  Abrogat.
  ---------
  Art. 96 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 97

  Abrogat.
  ---------
  Art. 97 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 98

  Abrogat.
  ---------
  Art. 98 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 99

  Abrogat.
  ---------
  Art. 99 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 100

  Abrogat.
  ---------
  Art. 100 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Secţiunea a 5-a

  Abrogată.
  ---------
  Secţ. a 5-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.

  Articolul 101

  Abrogat.
  ---------
  Art. 101 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 102

  Abrogat.
  ---------
  Art. 102 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 103

  Abrogat.
  ---------
  Art. 103 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 104

  Abrogat.
  ---------
  Art. 104 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Secţiunea a 6-a

  Abrogată.
  ---------
  Secţ. a 6-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.

  Articolul 105

  Abrogat.
  ---------
  Art. 105 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 106

  Abrogat.
  ---------
  Art. 106 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 107

  Abrogat.
  ---------
  Art. 107 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 108

  Abrogat.
  ---------
  Art. 108 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Secţiunea a 7-a

  Abrogată.
  ---------
  Secţ. a 7-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.

  Articolul 109

  Abrogat.
  ---------
  Art. 109 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 110

  Abrogat.
  ---------
  Art. 110 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Secţiunea a 8-a

  Abrogată.
  ---------
  Secţ. a 8-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.

  Articolul 111

  Abrogat.
  ---------
  Art. 111 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 112

  Abrogat.
  ---------
  Art. 112 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 113

  Abrogat.
  ---------
  Art. 113 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Capitolul VI Organisme de plasament colectiv, altele decât O.P.C.V.M.


  Secţiunea 1 Dispoziţii generale


  Articolul 114

  (1) Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile A.O.P.C care atrag în mod public resurse financiare ale persoanelor fizice şi/sau juridice şi care se constituie sub forma:
  a) fondurilor închise de investiţii, care sunt înfiinţate pe bază de contract de societate civilă şi care au obligaţia de a răscumpăra titlurile de participare la intervale de timp prestabilite sau la anumite date, în conformitate cu documentele de constituire;
  b) societăţile de investiţii de tip închis care sunt înfiinţate prin act constitutiv emit un număr limitat de acţiuni şi sunt tranzacţionate pe o piaţă.
  (2) A.O.P.C. prevăzute la alin. (1) sunt obligate să se înregistreze la C.N.V.M. şi să respecte regulile prevăzute în prezentul capitol.
  (3) Abrogat.
  ----------
  Alin. (3) al art. 114 a fost abrogat de pct. 21 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (4) Abrogat.
  ----------
  Alin. (4) al art. 114 a fost abrogat de pct. 21 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (5) Se interzice A.O.P.C. să ofere public titluri de participare, dacă nu respectă prevederile alin. (2).


  Articolul 115

  (1) A.O.P.C. care atrag în mod privat resurse financiare şi care sunt administrate de o S.A.I. se supun prevederilor art. 114 alin. (2).
  (2) A.O.P.C. care fac apel privat la resurse financiare şi care nu sunt administrate de o S.A.I. vor stabili prin documentele constitutive reguli privind politica de investiţii, conduită în afaceri şi transparenţă.
  (3) Documentele emise de A.O.P.C, prevăzute la alin. (2), trebuie să conţină în mod expres un avertisment cu privire la faptul că acestor organisme nu le sunt aplicabile dispoziţiile prezentului titlu.
  (4) A.O.P.C. menţionate la alin. (2), care sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, sunt supuse prevederilor titlului VI.


  Articolul 116

  (1) C.N.V.M. va emite reglementări specifice fiecărui tip de A.O.P.C., cu privire la:
  a) conţinutul minim al documentelor de constituire;
  b) investiţiile permise şi limitările aplicabile acestora;
  c) valoarea de emisiune sau valoarea nominală a unui titlu de participare, după caz, sau/şi valoarea investiţiei individuale a unui investitor;
  d) regulile de tranzacţionare a titlurilor de participare;
  e) cerinţe privind calificarea, experienţa profesională şi integritatea membrilor organelor de conducere ale unui A.O.P.C. autoadministrat.
  (2) C.N.V.M. va emite reglementări comune fondurilor închise de investiţii şi societăţilor de investiţii de tip închis, cu privire la:
  a) obligaţiile de transparenţă, informare şi raportare;
  b) regulile de conduită;
  c) regulile de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv nearmonizate din state membre şi nemembre;
  d) modalitatea de calcul al valorii activului net.


  Secţiunea a 2-a Fondurile închise de investiţii


  Articolul 117

  (1) Fondurile închise de investiţii înregistrate la C.N.V.M. sunt administrate de o S.A.I.
  (2) Abrogat.
  ----------
  Alin. (2) al art. 117 a fost abrogat de pct. 22 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Secţiunea a 3-a Societăţile de investiţii de tip închis


  Articolul 118

  O societate de investiţii de tip închis înregistrată la C.N.V.M. este administrată de o S.A.I. sau de un consiliu de administraţie.


  Articolul 119

  (1) Abrogat.
  ----------
  Alin. (1) al art. 119 a fost abrogat de pct. 23 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (2) Societăţile de investiţii de tip închis îşi pot răscumpăra propriile acţiuni, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 şi cu respectarea reglementărilor C.N.V.M.


  Secţiunea a 4-a Societăţile de investiţii financiare


  Articolul 120

  (1) Prevederile prezentului capitol, referitoare la societăţile de investiţii de tip închis înregistrate la C.N.V.M., se aplică corespunzător şi societăţilor de investiţii financiare, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare, denumite în continuare S.I.F.
  (2) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la conţinutul minim al actului constitutiv al unei S.I.F., care vor include cel puţin următoarele:
  a) reguli privind emisiunea, deţinerea şi vânzarea acţiunilor;
  b) modalitatea de calcul a activului net;
  c) reguli prudenţiale privind politica de investiţii;
  d) condiţii de înlocuire a depozitarului şi reguli de asigurare a protecţiei acţionarilor în astfel de situaţii;
  e) reguli privind remunerarea administratorilor şi dimensionarea cheltuielilor de administrare, în situaţia S.I.F.-urilor care nu se autoadministrează;
  f) identitatea, cerinţele privind calificarea, experienţa profesională şi integritatea membrilor organelor de conducere.
  (3) Acţiunile unei S.I.F. sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată.
  (4) Prin derogare de la prevederile art. 114 alin. (1) lit. b), referitoare la emiterea unui număr limitat de acţiuni, majorarea capitalului social al unei S.I.F. se va realiza numai prin ofertă publică de acţiuni, pe baza unui prospect aprobat de C.N.V.M., în conformitate cu prevederile titlului V al prezentei legi şi ale Legii nr. 31/1990.


  Capitolul VII Protecţia deţinătorilor de titluri de participare


  Articolul 121

  Abrogat.
  ----------
  Art. 121 a fost abrogat de pct. 24 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 122

  (1) Prevederile art. 21 se aplică în mod corespunzător A.O.P.C., S.A.I. şi societăţilor de investiţii autoadministrate.
  (2) C.N.V.M. este în drept să suspende un administrator, în situaţia în care se constată că influenţa exercitată de către acesta poate prejudicia administrarea A.O.P.C., S.A.I. sau a societăţii de investiţii, autorizate de C.N.V.M.


  Articolul 123

  C.N.V.M. va elabora reglementări privind fuziunea şi divizarea unui S.A.I., O.P.C.V.M. şi A.O.P.C.


  Titlul IV PIEŢELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE ŞI DEPOZITARUL CENTRAL


  Capitolul I Pieţele reglementate


  Secţiunea 1 Dispoziţii generale


  Articolul 124

  (1) Pieţele reglementate de instrumente financiare se organizează şi se administrează de către o persoană juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, emitentă de acţiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990, autorizată şi supravegheată de C.N.V.M., denumită în continuare operator de piaţă.
  (2) C.N.V.M. va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, orice decizie privind acordarea/retragerea autorizaţiei unui operator de piaţă.
  (3) Operatorii de piaţă autorizaţi să funcţioneze în România vor fi înscrişi în Registrul C.N.V.M.
  (4) Lista pieţelor reglementate autorizate va fi comunicată statelor membre, precum şi Comisiei Europene, împreună cu regulamentele, instrucţiunile şi procedurile privind operaţiunile pe aceste pieţe, precum şi orice modificări ulterioare ale acestora.
  (5) Societatea care administrează o piaţă reglementată are legitimitate procesuală activă, respectiv pasivă, pentru orice drepturi şi obligaţii, pretenţii şi reclamaţii legate de activitatea pieţelor administrate.


  Articolul 125

  O piaţă reglementată este un sistem pentru tranzacţionarea instrumentelor financiare, astfel cum au fost definite la art. 2 alin. (1) pct. 11, şi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, definite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră realizate în conformitate cu legislaţia europeană în vigoare şi care:
  a) funcţionează regulat;
  b) este caracterizată de faptul că reglementările emise şi supuse aprobării C.N.V.M. definesc condiţiile de funcţionare, de acces pe piaţă, condiţiile de admitere la tranzacţionare a unui instrument financiar şi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;
  c) respectă cerinţele de raportare şi transparenţă în vederea asigurării protecţiei investitorilor stabilite de prezenta lege, precum şi reglementările emise de C.N.V.M., potrivit legislaţiei europene.
  ------------
  Art. 125 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 167 din 9 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 15 octombrie 2012.


  Secţiunea a 2-a Autorizarea, funcţionarea şi retragerea autorizaţiei operatorilor de piaţă


  Articolul 126

  (1) Condiţiile şi documentaţia ce trebuie să însoţească cererea de autorizare, precum şi procedura de autorizare a operatorului de piaţă vor fi stabilite prin reglementări C.N.V.M. şi se vor referi în principal la:
  a) capitalul social minim al societăţii pe acţiuni şi resursele financiare necesare pentru desfăşurarea activităţii;
  b) obiectul exclusiv de activitate, constând în administrarea pieţelor reglementate, precum şi a activităţilor conexe în legătură cu aceasta;
  ------------
  Litera b) a alin. (1) al art. 126 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 167 din 9 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 15 octombrie 2012.
  c) structura acţionariatului, identitatea şi integritatea acţionarilor care exercită o influenţă semnificativă asupra membrilor consiliului de administraţie şi directorilor sau, după caz, membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului;
  ----------
  Lit. c) a alin. (1) al art. 126 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 24^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  d) planul de afaceri, structura organizatorică şi regulile de ordine interioară;
  e) condiţiile de calificare, experienţă profesională şi reputaţie care trebuie îndeplinite, respectiv cazurile de incompatibilitate şi conflict de interese care trebuie evitate de către membrii consiliului de administraţie şi de directori sau, după caz, de membrii consiliului de supraveghere şi de membrii directoratului, din cadrul operatorului de piaţă;
  ----------
  Lit. e) a alin. (1) al art. 126 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 24^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  f) dotarea tehnică şi resursele;
  g) contractul încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de C.N.V.M. şi Camera Auditorilor Financiari din România.
  (2) Condiţiile care stau la baza acordării autorizaţiei trebuie respectate pe toată durata de funcţionare a operatorului de piaţă. Orice modificare a acestora trebuie supusă, în prealabil, autorizării C.N.V.M.
  (3) Operatorul de piaţă nu poate limita numărul persoanelor cu drept de acces pe piaţa reglementată administrată.


  Articolul 127

  Cererea de autorizare a operatorului de piaţă va fi respinsă, după caz, dacă:
  a) documentaţia prezentată nu este întocmită în conformitate cu reglementările în vigoare sau datele furnizate sunt incomplete ori incorecte;
  b) documentaţia prezentată este insuficientă pentru a se stabili dacă operatorul de piaţă îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu reglementările în vigoare;
  c) administratorii şi personalul cu funcţii de conducere ai operatorului de piaţă nu au calificarea şi experienţa profesională adecvate funcţiei lor, conform reglementărilor C.N.V.M.;
  d) transparenţa pieţei, buna desfăşurare a tranzacţiilor şi protecţia investitorilor nu sunt asigurate;
  c) nu sunt respectate prevederile prezentei legi sau ale reglementărilor C.N.V.M.


  Articolul 128

  C.N.V.M. este în drept să retragă autorizaţia unui operator de piaţă:
  a) dacă operatorul de piaţă nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza autorizării;
  b) dacă operatorul de piaţă nu şi-a exercitat obiectul de activitate pentru care a fost autorizat, pe o perioadă mai mare de 6 luni;
  c) dacă autorizaţia a fost obţinută pe baza unor declaraţii sau informaţii false ori care au indus în eroare;
  d) dacă operatorul de piaţă a încălcat prevederile prezentei legi ori ale reglementărilor emise de C.N.V.M.;
  e) în caz de fuziune sau divizare;
  f) la cererea acestuia.


  Articolul 129

  (1) Niciun acţionar al unui operator de piaţă nu poate deţine, direct sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, mai mult de 20% din totalul drepturilor de vot.
  (2) Orice achiziţie de acţiuni ale operatorului de piaţă, care conduce la o deţinere de 20% din totalul drepturilor de vot, este notificată operatorului de piaţă în termenul stabilit prin reglementările emise de A.S.F. şi este supusă în prealabil aprobării A.S.F.
  (3) Orice înstrăinare de acţiuni ale operatorului de piaţă care conduce la scăderea sub pragul de deţinere de 20% este notificată operatorului de piaţă şi A.S.F., în termenul prevăzut de reglementările emise de A.S.F.
  (4) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele cu privire la dobândirea de acţiuni aferente pragului prevăzut la alin. (2), astfel cum sunt stabilite prin reglementările emise de A.S.F., sau se omite obţinerea aprobării A.S.F., dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute cu nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) este suspendat de drept, urmând a se aplica procedura stabilită la art. 283.
  (5) În situaţia în care acţiunile emise de operatorul de piaţă sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, obligaţia notificării operatorului de piaţă cu privire la înstrăinarea acţiunilor sale revine şi depozitarului central, în termenul şi în condiţiile prevăzute de reglementările emise de A.S.F.
  ----------
  Art. 129 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.


  Articolul 130

  (1) Membrii consiliului de administraţie sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere al operatorului de piaţă sunt validaţi individual de A.S.F., înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceştia.
  (2) Personalul din conducerea executivă, soţul/soţia sau rudele acestora, precum şi afinii până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi acţionari, administratori, cenzori, angajaţi, agenţi pentru servicii de investiţii financiare, reprezentanţi ai compartimentului de control intern la un intermediar sau persoane implicate cu acesta.
  (3) Membrii consiliului de administraţie şi directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere şi membrii directoratului operatorului de piaţă sunt obligaţi să notifice în scris acestuia natura şi întinderea interesului ori a relaţiilor materiale, dacă:
  a) este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piaţă;
  b) este membru al consiliului de administraţie sau, după caz, membru al consiliului de supraveghere al unei persoane juridice care este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piaţă;
  c) se află în legături strânse sau are o relaţie materială cu o persoană care este parte într-un contract încheiat cu operatorul de piaţă;
  d) se află în situaţia care ar putea influenţa adoptarea deciziei în cadrul şedinţelor consiliului de administraţie sau, după caz, consiliului de supraveghere.
  (4) Condiţiile de calificare, experienţă profesională şi reputaţie care trebuie îndeplinite, respectiv cazurile de incompatibilitate şi conflict de interese care trebuie evitate de către membrii consiliului de administraţie, directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere şi membrii directoratului sunt stabilite prin reglementări A.S.F.
  ----------
  Art. 130 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 25^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 131

  Operatorul de piaţă trebuie să identifice şi să prevină, prin reglementări proprii, orice conflicte de interese între el, acţionarii săi, administratorii şi piaţa reglementată, în scopul asigurării bunei funcţionări a acesteia.


  Articolul 132

  C.N.V.M. va stabili, prin reglementări, condiţiile generale în care se vor desfăşura tranzacţiile cu instrumente financiare admise la tranzacţionare pe pieţele reglementate din România, procedurile de efectuare a tranzacţiilor şi termenele în care intermediarii implicaţi vor raporta respectivele tranzacţii.


  Articolul 133

  (1) Operatorii de piaţă vor asigura respectarea normelor privind transparenţa şi protecţia investitorilor, conform reglementărilor emise de C.N.V.M.
  (2) Reglementările, cotaţiile pieţelor reglementate, precum şi volumele de tranzacţionare sunt informaţii de interes public şi trebuie făcute accesibile publicului, cel puţin pe paginile de internet ale operatorului de piaţă.
  (3) În scopul evaluării de către investitori, în orice moment, a termenilor unei tranzacţii pe care intenţionează să o efectueze şi să verifice după aceea condiţiile în care această tranzacţie a fost executată, operatorul de piaţă trebuie să pună la dispoziţia acestora informaţiile prevăzute în reglementările C.N.V.M. care vor stabili mijloacele, forma şi termenul în care trebuie să fie furnizate aceste informaţii, în funcţie de natura, dimensiunea şi nevoile pieţei reglementate în cauză şi ale investitorilor care operează pe această piaţă.
  (4) Operatorul de piaţă trebuie să respecte cerinţele C.N.V.M. cu privire la prevenirea şi depistarea abuzului pe piaţă.


  Secţiunea a 3-a Reglementările emise de operatorul de piaţă


  Articolul 134

  (1) Modul de organizare şi funcţionare a pieţei reglementate este stabilit prin reglementări proprii, emise de către operatorul de piaţă, adoptate de către adunarea generală a acţionarilor şi aprobate de către C.N.V.M., în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale legislaţiei comunitare aplicabile.
  (2) Reglementările prevăzute la alin. (1) vor stabili, cel puţin următoarele:
  a) condiţiile şi procedurile de admitere, excludere şi suspendare a intermediarilor la şi de la tranzacţionare;
  b) condiţiile şi procedurile de admitere, excludere şi suspendare a instrumentelor financiare la şi de la tranzacţionare;
  c) condiţiile, procedurile de tranzacţionare, precum şi obligaţiile intermediarilor şi emitenţilor admişi la tranzacţionare;
  d) standardele profesionale impuse persoanelor care efectuează operaţiuni pe piaţa reglementată;
  e) procedurile privind modul de determinare şi publicare a preţurilor şi a cotaţiilor;
  f) tipurile de contracte şi operaţiuni permise;
  g) administrarea şi diseminarea informaţiilor către public;
  h) standardele contractuale şi sistemul de compensare-decontare utilizat;
  i) mecanisme de securitate şi control al sistemelor informatice, pentru asigurarea păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor stocate, a fişierelor şi bazelor de date, inclusiv în situaţia unor evenimente deosebite.
  (3) Competenţa privind aprobarea reglementărilor stabilite la alin. (1) şi alin. (2) lit. b)-g) poate fi delegată consiliului de administraţie al operatorului de piaţă.
  (4) Consiliul de administraţie are obligaţia de a notifica C.N.V.M. în legătură cu orice încălcare a prezentei legi, a reglementărilor C.N.V.M. şi a regulilor pieţei, precum şi măsurile adoptate în acest sens.
  (5) Nivelul comisioanelor şi al tarifelor practicate de operatorul de piaţă vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor şi notificate C.N.V.M.
  (6) Operatorul de piaţă poate stabili un sistem de arbitraj pentru rezolvarea disputelor între intermediari şi/sau emitenţii ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzacţionare pe pieţele administrate de către operatorul respectiv.


  Secţiunea a 4-a Supravegherea pieţelor reglementate


  Articolul 135

  (1) C.N.V.M. supraveghează pieţele reglementate în scopul asigurării transparenţei, funcţionării corespunzătoare a activităţii de tranzacţionare şi a protecţiei investitorilor.
  (2) C.N.V.M. stabileşte reguli pentru înregistrarea şi arhivarea datelor cu privire la tranzacţionarea instrumentelor financiare pe pieţele reglementate, precum şi termenele şi condiţiile de păstrare a acestor informaţii.
  (3) în exercitarea prerogativelor sale de supraveghere şi control ale pieţelor reglementate, C.N.V.M. poate numi un inspector ale cărui principale atribuţii sunt:
  a) urmăreşte respectarea reglementărilor legale incidente;
  b) participă, fără drept de vot, la adunarea generală a acţionarilor şi la şedinţele consiliului de administraţie al operatorului de piaţă, putând formula observaţii şi putând cere ca acestea să fie incluse în procesul-verbal al şedinţei;
  c) are acces liber în toate incintele, la toate documentele, informaţiile şi evidenţele operatorului de piaţă;
  d) informează şi propune C.N.V.M. măsuri pentru orice situaţie constatată.
  (4) Operatorul de piaţă va asigura mijloacele şi condiţiile necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor inspectorului, prevăzute la alin. (3).


  Articolul 136

  (1) C.N.V.M. poate solicita operatorului de piaţă transmiterea de date, informaţii şi documente, în mod periodic sau în orice alt mod, stabilind şi termenul în care acestea vor fi transmise.
  (2) C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de operatorul de piaţă.
  (3) C.N.V.M. poate efectua inspecţii şi poate adopta măsurile necesare în ceea ce priveşte operatorul de piaţă respectiv.


  Articolul 137

  (1) C.N.V.M. poate suspenda o parte sau toate operaţiunile cu instrumente financiare, în cazul în care constată că nu sunt respectate prevederile legale şi/sau apreciază că este imposibilă menţinerea unei pieţe ordonate, putând fi afectate interesele investitorilor.
  (2) Orice decizie de suspendare, luată conform alin. (1), precum şi motivele care au stat la baza acesteia vor fi aduse imediat la cunoştinţa publicului şi vor fi publicate în Buletinul C.N.V.M.


  Articolul 138

  În cazul retragerii autorizaţiei unui operator de piaţă, începând cu data precizată în decizie nu vor mai putea fi efectuate operaţiuni cu instrumente financiare pe acea piaţă, iar ordinele de tranzacţionare înregistrate de intermediari şi încă neexecutate până la acea dată devin nule de drept, dând loc la restituirea valorilor mobiliare şi sumelor depozitate, respectiv a comisioanelor încasate, operaţiunile încheiate până la această dată urmând a fi finalizate la scadenţele lor, intermediarii fiind ţinuţi să respecte clauzele contractelor încheiate cu investitorii acestora. Aceleaşi măsuri vor fi aplicate şi în situaţia prevăzută la art. 137 alin. (1).


  Capitolul II Sisteme alternative de tranzacţionare


  Articolul 139

  (1) Sistemul alternativ de tranzacţionare poate fi administrat, prin derogare de la art. 6, de către intermediarii autorizaţi sau de către operatorul de piaţă, denumiţi în continuare operatori de sistem.
  (1^1) Prevederile art. 130 se aplică şi în cazul operatorului de sistem.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 139 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 25^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (2) Valorile mobiliare care nu îndeplinesc cerinţele de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată pot fi tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare.
  (3) Operatorii de sistem supun avizării C.N.V.M. intenţia de constituire a sistemului alternativ de tranzacţionare şi solicită aprobarea acesteia.
  (4) Se supun aprobării C.N.V.M. administrarea sistemului, descrierea completă a caracteristicilor acestuia şi regulile de funcţionare.
  (5) Regulile de funcţionare a sistemului alternativ de tranzacţionare vor cuprinde cel puţin următoarele:
  a) procedurile de tranzacţionare;
  b) procedurile referitoare la informaţiile puse la dispoziţia participanţilor şi publicului, înainte şi după tranzacţionare;
  c) tipul şi numărul participanţilor, precum şi condiţiile de acces la sistemul alternativ de tranzacţionare;
  d) instrumentele financiare tranzacţionate.
  (6) C.N.V.M. poate solicita modificarea procedurilor emise de operatorul sistemului alternativ de tranzacţionare.


  Articolul 140

  (1) Sistemul alternativ de tranzacţionare trebuie să fie astfel structurat încât:
  a) să asigure derularea ordonată şi corectă a operaţiunilor;
  b) să asigure intermediarilor acces nediscriminatoriu la sistemul alternativ de tranzacţionare şi un tratament egal participanţilor;
  c) să garanteze că procedurile aplicabile sistemului sunt în măsură să asigure posibilitatea de a obţine cel mai bun preţ, la un moment dat;
  d) să asigure suficiente informaţii cu privire la ordinele date şi tranzacţiile încheiate, în conformitate cu standarde minime de transparenţă;
  e) să respecte cerinţele C.N.V.M. cu privire la prevenirea şi detectarea abuzurilor pe piaţă, prevenirea spălării banilor şi a finanţării de acte de terorism.
  (2) Participanţii la sistemul alternativ de tranzacţionare vor fi informaţi de către operatorul de sistem cu privire la obligaţiile lor de compensare-decontare a tranzacţiilor în cadrul sistemului.


  Articolul 141

  Operatorul de sistem monitorizează respectarea de către participanţi a contractelor încheiate de aceştia.


  Articolul 142

  (1) C.N.V.M. va emite norme generale privind constituirea, supravegherea şi funcţionarea sistemelor alternative de tranzacţionare.
  (2) C.N.V.M. poate numi un inspector pentru delegarea puterilor de supraveghere şi control ale sistemelor alternative de tranzacţionare.


  Capitolul III Compensarea şi decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate


  Articolul 143

  (1) Condiţiile generale privind operaţiunile de compensare şi decontare, precum şi cele de decontare brută pentru tranzacţiile cu instrumente financiare, altele decât cele derivate, care pot avea loc în cadrul sistemului de compensare-decontare, sunt stabilite de către C.N.V.M. împreună cu Banca Naţională a României şi cu alte autorităţi competente, după caz.
  (2) Prevederile din prezentul capitol nu se aplică sistemelor de compensare şi decontare a operaţiunilor cu instrumente ale pieţei monetare şi nici celor cu titluri de stat efectuate în afara pieţei reglementate definite de prezenta lege, precum şi celor derulate în sistemele de tranzacţionare autorizate de Banca Naţională a României şi organizate de instituţiile de credit.


  Articolul 144

  (1) Autorizarea şi supravegherea sistemului la care se face referire la art. 143 şi a societăţii ce administrează acest sistem se va face de către C.N.V.M. împreună cu Banca Naţională a României şi cu alte autorităţi competente, după caz.
  (2) În acest scop, C.N.V.M. va putea solicita administratorilor sistemului de compensare-decontare, angajaţilor societăţii ce administrează sistemul de compensare-decontare şi participanţilor la sistemul de compensare-decontare să furnizeze informaţiile necesare referitoare la compensarea şi decontarea tranzacţiilor.
  (3) C.N.V.M. poate efectua inspecţii la sediul societăţii care administrează sistemul de compensare şi decontare a tranzacţiilor.


  Articolul 145

  (1) Transferul dreptului de proprietate privind instrumentele financiare, altele decât cele derivate, are loc, la data decontării, în cadrul sistemului de compensare-decontare, pe baza principiului livrare contra plată.
  (2) Valorile mobiliare cumpărate pot fi înstrăinate începând cu momentul cumpărării lor, conform regulilor pieţei pe care se tranzacţionează respectivele valori mobiliare şi regulilor depozitarului central.
  ----------
  Art. 145 a fost modificat de pct. 26 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Capitolul IV Depozitarul central


  Secţiunea 1 Dispoziţii generale


  Articolul 146

  (1) Depozitarul central este acea persoană juridică, constituită sub forma societăţii pe acţiuni, emitentă de acţiuni nominative, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorizată şi supravegheată de A.S.F., care efectuează operaţiunile de depozitare a instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, precum şi orice operaţiuni în legătură cu acestea.
  ----------
  Alin. (1) al art. 146 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 26^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (2) Depozitarul central va efectua operaţiuni de compensare-decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare, altele decât cele derivate, în conformitate cu prevederile art. 143.
  ----------
  Alin. (2) al art. 146 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 26^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (3) Prevederile prezentului titlu nu se aplică depozitarului titlurilor de stat.
  (4) Emitenţii pentru care se efectuează operaţiuni de depozitare încheie contracte cu depozitarul central, care efectuează şi operaţiuni de registru pentru aceştia, furnizând informaţii, în conformitate cu prevederile prezentului articol sau la solicitarea acestora. Depozitarul central este competent să furnizeze informaţii autorităţilor competente cu privire la acţionarii emitenţilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Alin. (4) al art. 146 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  (4^1) Acţionarii sau, după caz, intermediarii au obligaţia de a transmite depozitarului central copia cărţii de identitate pentru persoane fizice, copia certificatului de înregistrare sau un document din care să rezulte constituirea entităţii sau un document similar conform dreptului naţional al acţionarului.
  ----------
  Alin. (4^1) al art. 146 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  (5) Depozitarul central va furniza emitenţilor informaţiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente instrumentelor financiare depozitate, putând presta servicii pentru îndeplinirea obligaţiilor emitentului faţă de deţinătorii de instrumente financiare.
  ----------
  Alin. (5) al art. 146 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 26^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (5^1) Emitenţii efectuează plata dividendelor şi a oricăror altor sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare prin intermediul depozitarului central şi al participanţilor la sistemul compensare-decontare şi registru.
  ----------
  Alin. (5^1) al art. 146 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  (6) În vederea determinării structurii acţionariatului unui emitent, la o anumită dată de referinţă, intermediarii vor raporta depozitarului central titularii subconturilor individualizate deţinute de aceştia.
  (7) Raportarea prevăzută la alin. (6) se va efectua astfel:
  a) pentru un anumit instrument financiar, în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării depozitarului central;
  b) pentru toate instrumentele financiare, în termen de 3 zile lucrătoare de la datele de 30 iunie şi 31 decembrie.
  ----------
  Alin. (7) al art. 146 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 26^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 147

  Toate clasele de instrumente financiare, altele decât cele derivate, tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare vor fi depozitate, în mod obligatoriu, la depozitarul central autorizat, în vederea efectuării în mod centralizat a operaţiunilor cu instrumente financiare şi asigurării unei evidenţe unitare a acestor operaţiuni.
  ----------
  Art. 147 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 26^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Secţiunea a 2-a Înfiinţarea şi funcţionarea depozitarului central


  Articolul 148

  (1) Condiţiile, documentaţia ce trebuie să însoţească cererea de autorizare, precum şi procedura de autorizare a depozitarului central vor fi stabilite prin reglementări emise de către C.N.V.M. şi se vor referi cel puţin la:
  a) capitalul social minim al societăţii pe acţiuni;
  b) obiectul principal de activitate şi activităţile conexe ce pot fi prestate;
  c) structura acţionariatului;
  d) condiţiile de integritate, calificare şi experienţă profesională ce trebuie îndeplinite de administratori şi de personalul cu funcţii de conducere din cadrul societăţii;
  e) dotarea tehnică şi resursele;
  f) calitatea acţionarilor;
  g) auditorii financiari ai societăţii.
  (2) Condiţiile care stau la baza acordării autorizaţiei trebuie respectate pe toată durata de funcţionare a societăţii. Orice modificare a acestora trebuie supusă, în prealabil, autorizării C.N.V.M.
  (3) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, depozitarul central nu va distribui dividende, profitul obţinut fiind utilizat, în principal, pentru dezvoltarea propriilor sisteme de operare.


  Articolul 149

  (1) Reglementările privind organizarea şi funcţionarea depozitarului central vor fi supuse aprobării C.N.V.M., înaintea intrării în vigoare a acestora.
  (1^1) Condiţiile de calificare, experienţă profesională şi reputaţie care trebuie îndeplinite, respectiv cazurile de incompatibilitate şi conflict de interese care trebuie evitate de către membrii consiliului de administraţie, directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere şi membrii directoratului sunt stabilite prin reglementări A.S.F.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 149 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 26^3 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (2) Nivelul comisioanelor şi al tarifelor percepute de depozitarul central va fi aprobat de adunarea generală a acţionarilor acestuia şi notificat C.N.V.M.
  (3) Membrii consiliului de administraţie al depozitarului central sunt validaţi individual de C.N.V.M., înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceştia.


  Articolul 150

  (1) Acţionarii depozitarului central nu pot deţine mai mult de 5% din drepturile de vot, excepţie făcând operatorii de piaţă, care pot deţine până la 75% din drepturile de vot, cu aprobarea C.N.V.M.
  (2) Orice achiziţie de acţiuni ale depozitarului central, care va duce la o deţinere de 5% din totalul drepturilor de vot, va fi supusă în prealabil aprobării C.N.V.M.
  (3) Orice înstrăinare de acţiuni va fi notificată C.N.V.M., în termenul prevăzut de reglementările emise de către aceasta.
  (4) În cazul în care nu se respectă cerinţele cu privire la integritatea acţionarilor sau se omite obţinerea aprobării C.N.V.M., drepturile de vot aferente acţiunilor deţinute cu nerespectarea cerinţelor menţionate sunt suspendate de drept, aplicându-se procedura stabilită la art. 283.


  Articolul 151

  (1) Conturile de instrumente financiare deschise la depozitarul central de intermediari vor fi evidenţiate astfel încât să se asigure separarea instrumentelor financiare deţinute în nume propriu de cele deţinute în contul clienţilor acestora.
  ----------
  Alin. (1) al art. 151 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 26^4 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (2) Participanţii la sistemul de compensare-decontare au obligaţia de a ţine subconturi individualizate de instrumente financiare deţinute în contul clienţilor lor şi de a înregistra zilnic în registrul propriu deţinerile, pe fiecare client, pentru fiecare clasă de instrumente financiare.
  ----------
  Alin. (2) al art. 151 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 26^4 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (3) Depozitarul central va fi direct răspunzător pentru asigurarea zilnică a concordanţei dintre cantitatea de instrumente financiare înregistrată în conturile de instrumente financiare şi cantitatea de instrumente financiare emise.
  ----------
  Alin. (3) al art. 151 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 26^4 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (4) Garanţiile financiare şi ipotecile mobiliare asupra instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, se constituie şi se execută potrivit reglementărilor emise de A.S.F., cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  ----------
  Alin. (4) al art. 151 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care modifică pct. 27 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (5) Executarea silită a garanţiilor financiare asupra instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, a ipotecilor mobiliare asupra instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, sau, după caz, executarea silită iniţiată ca urmare a instituirii procedurii popririi/sechestrului asupra instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, se realizează potrivit reglementărilor emise de A.S.F., cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  ----------
  Alin. (5) al art. 151 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care modifică pct. 27 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (6) Însuşirea instrumentelor financiare care fac obiectul unei ipoteci mobiliare sau al popririi/sechestrului se poate realiza numai în situaţia în care nu a fost posibilă stingerea creanţei prin vânzarea instrumentelor financiare respective printr-un intermediar, pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare.
  ----------
  Alin. (6) al art. 151 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care modifică pct. 27 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 152

  C.N.V.M. va emite reglementări privind operaţiunile desfăşurate de depozitarul central şi entităţile pentru care efectuează aceste operaţiuni.


  Secţiunea a 3-a Supravegherea depozitarului central


  Articolul 153

  (1) C.N.V.M. supraveghează activitatea depozitarului central pentru a asigura transparenţa operaţiunilor, buna desfăşurare a activităţii şi protecţia investitorilor.
  (2) C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de depozitarul central.


  Articolul 154

  C.N.V.M. poate solicita depozitarului central să transmită periodic date, informaţii şi documente, poate organiza inspecţii la sediul depozitarului central şi poate cere să i se pună la dispoziţie toate documentele necesare, cu precizarea procedurilor şi termenelor de transmitere a acestora.


  Articolul 155

  (1) Instrumentele financiare păstrate în conturile deschise la depozitarul central nu vor putea fi considerate ca aparţinând patrimoniului acestuia şi nu vor putea face obiectul niciunei pretenţii din partea creditorilor depozitarului.
  ----------
  Alin. (1) al art. 155 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 27^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică inclusiv în cazul falimentului sau lichidării administrative a depozitarului central.


  Articolul 156

  În cadrul declanşării procedurii de faliment împotriva depozitarului central, judecătorul-sindic va numi lichidatorul, cu acordul C.N.V.M.


  Capitolul V

  Contrapartea centrală şi casa de compensare
  ----------
  Denumirea capitolului V a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 27^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.

  Secţiunea 1 Dispoziţii generale


  Articolul 157

  (1) Contrapartea centrală este o persoană juridică care se interpune între contrapărţile la contractele tranzacţionate pe una sau mai multe pieţe financiare, devenind astfel cumpărător pentru fiecare vânzător şi vânzător pentru fiecare cumpărător.
  (2) A.S.F. este autoritatea competentă responsabilă de îndeplinirea sarcinilor care decurg din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, pentru autorizarea şi supravegherea contrapărţilor centrale stabilite pe teritoriul României.
  (3) Casa de compensare este o entitate responsabilă de calcularea poziţiilor nete ale intermediarilor, ale unei posibile contrapărţi centrale şi/sau ale unui posibil agent de decontare.
  (4) Casa de compensare pentru instrumente financiare derivate acţionează în calitate de contraparte centrală.
  (5) Aceeaşi entitate poate fi autorizată să acţioneze ca o contraparte centrală, atât pentru instrumentele financiare derivate, cât şi pentru instrumentele financiare, altele decât cele derivate.
  ----------
  Art. 157 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 27^3 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 158

  C.N.V.M. va emite reglementări în conformitate cu legislaţia comunitară, referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească membrii compensatori, precum şi procedura pentru deţinerea, colectarea garanţiilor financiare, denumite în continuare marje, compensarea şi garantarea poziţiilor deţinute de membrii compensatori, inclusiv în nume propriu, precum şi criteriile de administrare a fondurilor băneşti ale casei de compensare şi ale contrapărţii centrale.


  Secţiunea a 2-a Înfiinţarea şi funcţionarea casei de compensare şi a contrapărţii centrale


  Articolul 159

  (1) Casa de compensare şi contrapartea centrală sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societăţi pe acţiuni, emitente de acţiuni nominative, plătite integral în numerar, la momentul depunerii cererii de autorizare.
  (2) A.S.F. reglementează înfiinţarea şi funcţionarea casei de compensare şi a contrapărţii centrale, pentru a garanta siguranţa tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate şi cu alte instrumente financiare decât cele derivate, în conformitate cu normele europene.
  ----------
  Alin. (2) al art. 159 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 27^4 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (3) Prevederile art. 148 şi 149 se vor aplica în mod corespunzător casei de compensare şi contrapărţii centrale.
  ----------
  Alin. (3) al art. 159 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 27^4 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 160

  Abrogat.
  ----------
  Art. 160 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 27^5 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 161

  (1) Marjele constituite în numele membrilor compensatori nu vor putea fi considerate ca aparţinând activelor casei de compensare/contrapărţii centrale şi nu vor putea face obiectul cererii sau plăţii creditorilor casei de compensare/ contrapărţii centrale.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică inclusiv în cazul falimentului sau lichidării administrative a casei de compensare/contrapărţii centrale.
  ----------
  Art. 161 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 27^6 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Secţiunea a 3-a Reglementări referitoare la activitatea casei de compensare şi a contrapărţii centrale


  Articolul 162

  (1) Reglementările contrapărţii centrale sunt supuse aprobării A.S.F. şi privesc cel puţin cerinţele aferente contrapărţilor centrale conform Regulamentului (UE) nr. 648/2012, altor norme ale Uniunii Europene relevante şi reglementărilor emise de A.S.F.
  (2) Reglementările contrapărţii centrale sunt supuse aprobării A.S.F., în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.
  (3) Contrapartea centrală solicită aprobarea prealabilă a B.N.R. pentru sistemul de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, precum şi pentru orice modificare a acestuia.
  ----------
  Art. 162 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 27^7 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 163

  (1) Casa de compensare şi contrapartea centrală trebuie să respecte principiul evidenţierii separate a înregistrărilor lor de cele ale membrilor compensatori.
  (2) Casa de compensare şi contrapartea centrală trebuie să îndeplinească cerinţele de interes public, să promoveze obiectivele deţinătorilor şi utilizatorilor şi să permită un acces corect şi deschis, pentru a facilita ieşirea ordonată din sistem a participanţilor care nu mai îndeplinesc criteriile de a fi membri, criterii ce sunt făcute publice.
  (3) Casa de compensare şi contrapartea centrală trebuie să pună la dispoziţia participanţilor suficiente informaţii pentru a identifica şi a evalua corect riscurile şi costurile asociate serviciilor casei de compensare şi contrapărţii centrale.


  Secţiunea a 4-a Supravegherea casei de compensare şi a contrapărţii centrale


  Articolul 164

  Casa de compensare şi contrapartea centrală trebuie să asigure desfăşurarea activităţii în mod ordonat, transparenţa operaţiunilor, precum şi raportarea periodică şi corectă.


  Articolul 165

  C.N.V.M. va supraveghea activitatea casei de compensare şi a contrapărţii centrale şi va putea solicita acestora să comunice date, informaţii şi documente, va putea organiza inspecţii la sediul acestora şi va putea cere să i se pună la dispoziţie toate documentele necesare, cu precizarea procedurilor şi termenelor de transmitere a acestora.


  Articolul 166

  C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de casa de compensare şi contrapartea centrală.


  Articolul 167

  În cadrul declanşării procedurii de faliment împotriva contrapărţii centrale/casei de compensare, judecătorul-sindic numeşte lichidatorul, cu consultarea A.S.F.
  ----------
  Art. 167 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 27^8 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Capitolul VI Finalitatea transferurilor în sistemul de compensare-decontare


  Secţiunea 1 Dispoziţii generale


  Articolul 168

  (1) În înţelesul prezentului capitol:
  a) instituţie este o entitate care participă la sistemul de compensare-decontare şi care este obligată să execute obligaţiile financiare rezultate din ordinele de transfer emise în cadrul respectivului sistem de compensare-decontare, definită la art. 2 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 253/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) participant este o instituţie, o contraparte centrală, un agent de decontare, o casă de compensare sau un operator de sistem de compensare-decontare. Potrivit regulilor sistemului, participantul poate acţiona în acelaşi timp în toate sau doar în unele dintre aceste calităţi;
  c) participant indirect este o instituţie, o contraparte centrală, un agent de decontare, o casă de compensare sau un operator de sistem de compensare-decontare, care are o relaţie contractuală cu un participant la sistem care execută ordine de transfer şi în temeiul căreia participantul indirect poate transmite ordine de transfer în respectivul sistem, cu condiţia ca participantul indirect să fie cunoscut operatorului de sistem de compensare-decontare. Pentru prevenirea riscului sistemic, un participant indirect poate fi considerat participant, fără ca aceasta să limiteze responsabilitatea participantului prin intermediul căruia participantul indirect transmite ordine de transfer în respectivul sistem de compensare-decontare;
  d) operatorul sistemului de compensare-decontare este entitatea ori entităţile responsabile din punct de vedere legal de operarea unui sistem de compensare-decontare. Un operator de sistem de compensare-decontare poate să acţioneze inclusiv în calitate de agent de decontare, contraparte centrală sau casă de compensare;
  e) sisteme de compensare-decontare interoperabile sunt două sau mai multe sisteme de compensare-decontare ai căror operatori de sistem au încheiat acorduri în temeiul cărora este posibilă executarea ordinelor de transfer dintr-un sistem în altul;
  f) agent de decontare este o entitate care pune la dispoziţia altor participanţi la sistemul de compensare-decontare conturi de decontare prin care ordinele de transfer din sistem sunt decontate şi care poate acorda credite respectivilor intermediari şi/sau contrapărţii centrale, în scopul decontării;
  g) procedura de insolvenţă este procedura prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 10 din Legea nr. 253/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică sistemului de compensare-decontare, definit la alin. (3), tuturor participanţilor la sistemele de compensare-decontare şi tuturor garanţiilor financiare constituite în cadrul participării la un sistem de compensare-decontare.
  (3) Sistemul de compensare-decontare este un sistem definit la art. 2 alin. (2) pct. 1 din Legea nr. 253/2004, cu modificările şi completările ulterioare, autorizat de C.N.V.M. sau altă autoritate competentă a statelor membre din Spaţiul Economic European, după caz. O convenţie încheiată între operatorii unor sisteme de compensare-decontare interoperabile nu constituie un sistem.
  ----------
  Art. 168 a fost modificat de pct. 28 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Secţiunea a 2-a Decontarea şi ordinele de transfer


  Articolul 169

  (1) Momentul din care un ordin de transfer este considerat introdus în sistemul de compensare-decontare trebuie să fie clar precizat prin regulile sistemului de compensare-decontare.
  ----------
  Alin. (1) al art. 169 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 28^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (1^1) Un ordin de transfer introdus în sistem nu va putea fi revocat de către un participant la sistemul de compensare-decontare sau de către un terţ, după termenul stabilit prin regulile sistemului respectiv.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 169 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 28^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (2) Ordinele de transfer şi compensarea sunt valabile, îşi produc efectele juridice şi sunt opozabile terţilor chiar şi în cazul deschiderii procedurii de insolvenţă asupra unui participant, cu condiţia ca respectivele ordine de transfer să fi fost introduse în sistem înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvenţă. Aceasta se aplică inclusiv în cazul deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva unui participant la sistemul de compensare-decontare în cauză sau la un sistem interoperabil ori împotriva operatorului unui sistem interoperabil care nu este participant, cu condiţia ca respectivele ordine de transfer să fi fost introduse în sistem înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvenţă.
  ----------
  Alin. (2) al art. 169 a fost modificat de pct. 29 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (3) Prin excepţie, dacă ordinele de transfer sunt introduse în sistem după momentul deschiderii procedurii de insolvenţă şi sunt executate în ziua deschiderii procedurii de insolvenţă, aceste ordine de transfer şi compensarea îşi produc efectele juridice şi sunt opozabile terţilor, cu condiţia ca operatorul sistemului de compensare-decontare să poată dovedi, după momentul decontării, că nu a cunoscut şi nu era ţinut să cunoască faptul că s-a deschis procedura de insolvenţă.
  ----------
  Alin. (3) al art. 169 a fost modificat de pct. 29 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (4) Nicio normă juridică, regulă, dispoziţie sau practică vizând anularea unor contracte şi tranzacţii încheiate înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvenţă nu poate conduce la anularea ordinelor de transfer, a compensărilor, a plăţilor şi transferurilor ulterioare, menţionate la alin. (1) şi (2).
  ----------
  Alin. (4) al art. 169 a fost modificat de pct. 29 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (5) În cazul sistemelor de compensare-decontare interoperabile, fiecare sistem va stabili, în propriile reguli de sistem, momentul introducerii în sistem a unui ordin de transfer, astfel încât să asigure, pe cât posibil, coordonarea în această privinţă a regulilor tuturor sistemelor interoperabile în cauză. Regulile unui sistem de compensare-decontare privind momentul introducerii în sistem a ordinelor de transfer nu vor fi afectate de regulile celorlalte sisteme de compensare-decontare cu care acesta este interoperabil, cu excepţia cazului în care regulile tuturor sistemelor de compensare-decontare interoperabile includ prevederi exprese în acest sens.
  ----------
  Alin. (5) al art. 169 a fost introdus de pct. 30 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Secţiunea a 3-a Dispoziţii privind procedurile de insolvenţă

  ----------
  Titlul secţ. a 3-a a cap. VI a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.

  Articolul 170

  (1) În înţelesul prezentei legi, momentul deschiderii procedurilor de insolvenţă este momentul în care autoritatea competentă pronunţă hotărârea de deschidere a procedurii respective.
  (2) Autoritatea competentă care a pronunţat hotărârea de deschidere a procedurii de insolvenţă va comunica imediat decizia sa către C.N.V.M., prin fax sau poştă electronică, cu confirmare de primire.
  ----------
  Art. 170 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.


  Articolul 171

  (1) Procedurile de insolvenţă nu au efect retroactiv cu privire la drepturile şi obligaţiile participanţilor, drepturile şi obligaţiile care reies din/sau sunt în legătură cu participarea lor la sistemul de compensare-decontare, stabilite înainte de momentul deschiderii procedurilor respective. Această prevedere se aplică inclusiv cu privire la drepturile şi obligaţiile unui participant la un sistem de compensare-decontare interoperabil sau ale operatorului unui sistem de compensare-decontare interoperabil care nu este participant.
  (2) După deschiderea procedurilor de insolvenţă împotriva unui participant sau a unui operator al unui sistem de compensare-decontare interoperabil, agentul de decontare, în numele şi pe contul participantului, în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractate în legătură cu participarea la sistem, încheiate înainte de începerea procedurilor de insolvenţă, poate folosi:
  a) fonduri şi instrumente financiare disponibile în contul de decontare al participantului;
  b) garanţii financiare destinate să îndeplinească obligaţiile participantului în legătură cu participarea la sistem.
  (3) Garanţiile financiare şi depozitele constituite în sistemul de compensare-decontare sau într-un sistem de compensare-decontare interoperabil de către un participant sau de operatorul sistemului de compensare-decontare împotriva căruia s-au declanşat procedurile de insolvenţă nu vor fi afectate de deschiderea acestora. Drepturile patrimoniale ale participantului sau ale operatorului sistemului de compensare-decontare rămase după executarea obligaţiilor contractate în legătură cu participarea la sistemul de compensare-decontare sau la un sistem de compensare-decontare interoperabil, înainte de începerea procedurilor de insolvenţă, vor putea fi folosite în cadrul procedurii.
  (4) În cazul deschiderii procedurilor de insolvenţă împotriva unui participant sau a operatorului sistemului de compensare-decontare, instrumentele financiare şi/sau fondurile băneşti deţinute în numele şi pe contul investitorilor participantului ori ai operatorului nu vor putea face obiectul cererii sau plăţii creditorilor respectivului participant ori ai operatorului sistemului de compensare-decontare.
  ----------
  Art. 171 a fost modificat de pct. 31 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 172

  Executarea contractelor de garanţie financiară încheiate de entităţi reglementate de C.N.V.M., în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată prin Legea nr. 222/2004, se va face cu respectarea reglementărilor emise de C.N.V.M.


  Titlul V OPERAŢIUNI DE PIAŢĂ


  Capitolul I Ofertele publice


  Secţiunea 1 Dispoziţii comune


  Articolul 173

  (1) Orice persoană care intenţionează să facă o ofertă publică înaintează A.S.F. o cerere de aprobare a prospectului, în cazul ofertei publice de vânzare, sau a documentului de ofertă, însoţit de un anunţ, în cazul ofertei publice de cumpărare, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.
  ----------
  Alin. (1) al art. 173 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  (2) După aprobarea prospectului/documentului de ofertă, acesta trebuie să fie disponibil publicului, cel mai târziu la data iniţierii derulării ofertei publice.


  Articolul 174

  (1) Oferta publică derulată fără aprobarea prospectului/documentului de ofertă ori cu nerespectarea condiţiilor stabilite prin decizia de aprobare este nulă de drept şi atrage pentru cei în culpă aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege.
  (2) Ofertantul va fi obligat faţă de investitorii de bună-credinţă la restituirea plăţilor şi la daune-interese decurgând din nulitatea tranzacţiilor încheiate pe baza unei astfel de oferte.


  Articolul 175

  (1) Anunţul de ofertă publică poate fi lansat după emiterea deciziei de aprobare a documentului de ofertă de către A.S.F. şi trebuie publicat potrivit reglementărilor emise de A.S.F.
  ----------
  Alin. (1) al art. 175 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  (2) Anunţul de ofertă publică va conţine informaţii privind modalităţile prin care documentul de ofertă este disponibil publicului.
  ----------
  Alin. (2) al art. 175 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  (3) Prospectul/documentul de ofertă se consideră a fi disponibil publicului, într-una din următoarele situaţii:
  a) este publicat în cel puţin un ziar tipărit sau on-line, potrivit reglementărilor europene aplicabile referitoare la conţinutul şi publicarea prospectelor, precum şi la difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar;
  ----------
  Lit. a) a alin. (3) al art. 175 a fost modificat de pct. 33 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  b) poate fi obţinut de un potenţial investitor în mod gratuit, pe suport de hârtie, cel puţin la sediile ofertantului şi intermediarului respectivei oferte, sau la sediul operatorului pieţei reglementate pe care sunt admise la tranzacţionare respectivele valori mobiliare;
  c) este publicat în format electronic pe website-ul ofertantului sau, după caz, al intermediarului ofertei;
  ----------
  Lit. c) a alin. (3) al art. 175 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  d) este publicat în format electronic pe website-ul operatorului de piaţă pe care se intenţionează admiterea la tranzacţionare a respectivelor valori mobiliare;
  e) este publicat în format electronic pe website-ul C.N.V.M., în situaţia în care aceasta a decis să ofere acest serviciu.
  (3^1) Ofertantul sau persoanele însărcinate cu realizarea prospectului, care publică prospectul potrivit modalităţilor prevăzute la alin. (3) lit. a) sau b), au obligaţia să publice prospectul şi în format electronic potrivit modalităţilor prevăzute la lit. c).
  ----------
  Alin. (3^1) a fost introdus de pct. 34 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (4) Dacă prospectul/documentul de ofertă a fost făcut disponibil publicului în format electronic, o copie pe suport de hârtie trebuie furnizată, la cererea oricărui investitor, în mod gratuit, la sediul ofertantului sau al intermediarului ofertei.


  Articolul 176

  (1) Oferta publică de cumpărare devine obligatorie la data la care sunt publicate anunţul şi documentul de ofertă, iar în cazul ofertei publice de vânzare de valori mobiliare de la data la care este publicat prospectul, potrivit reglementărilor emise de A.S.F.
  (2) Prospectul sau documentul de ofertă trebuie să fie disponibil publicului ulterior aprobării acestuia de către A.S.F., în forma şi având conţinutul în care a fost aprobat.
  ----------
  Art. 176 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.


  Articolul 177

  Perioada de derulare a ofertei este cea prevăzută în prospect, în cazul ofertelor publice de vânzare de valori mobiliare sau în anunţul şi documentul de ofertă, în cazul ofertelor publice de cumpărare de valori mobiliare, dar nu poate depăşi termenele stabilite prin reglementările emise de A.S.F. La expirarea perioadei de derulare, oferta publică devine caducă.
  ----------
  Art. 177 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.


  Articolul 178

  (1) Orice comunicat cu caracter publicitar care se referă la o ofertă publică de valori mobiliare sau la admiterea unor valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să respecte prevederile prezentului articol. Alineatele (2)-(5) nu se aplică în cazul în care oferta publică de valori mobiliare nu se află sub incidenţa obligativităţii de publicare a unui prospect.
  (2) Comunicatele cu caracter publicitar anunţă că un prospect/document de ofertă a fost sau va fi publicat şi indică locul şi data din/de la care investitorii pot sau vor putea procura respectivul prospect/document de ofertă.
  (3) Difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, anterior emiterii deciziei de aprobare a documentului de ofertă/prospectului, este interzisă.
  (4) Informaţiile furnizate în cadrul comunicatelor cu caracter publicitar trebuie să fie corecte, complete şi precise. De asemenea, informaţiile trebuie să fie în concordanţă cu cele precizate în cadrul prospectului/documentului de ofertă, în cazul în care respectivul prospect/document de ofertă a fost deja publicat sau în concordanţă cu informaţiile care trebuie să figureze în acesta, în cazul în care respectivul prospect/document de ofertă se publică ulterior.
  (5) Orice informaţie difuzată oral sau în scris, inclusiv în format electronic, în ceea ce priveşte oferta publică sau admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, chiar dacă aceasta nu are caracter publicitar, trebuie să fie în concordanţă cu informaţiile prevăzute în prospectul/documentul de ofertă.
  (6) Orice formă de publicitate care incită la acceptarea ofertei publice, făcută cu prezentarea ofertei ca beneficiind de avantaje sau de alte calităţi decurgând din decizia A.S.F. de aprobare a documentului de ofertă/prospectului, constituie dol prin publicitate abuzivă sau mincinoasă, care viciază tranzacţiile probate ca fiind motivate de o asemenea prezentare.
  (7) În cazul în care publicarea unui prospect nu este obligatorie în sensul prezentei legi, informaţiile importante furnizate de către un emitent sau un ofertant şi adresate investitorilor calificaţi sau categoriilor speciale de investitori, inclusiv cele difuzate cu ocazia reuniunilor care au legătură cu ofertele de valori mobiliare, se comunică tuturor investitorilor calificaţi sau categoriilor speciale de investitori cărora această ofertă li se adresează în exclusivitate. În cazul în care publicarea prospectului este obligatorie, aceste informaţii figurează în prospect sau într-un supliment la prospect, în conformitate cu prevederile art. 179.
  (8) A.S.F. este împuternicită să verifice că desfăşurarea activităţilor publicitare privind oferta publică sau admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată de valori mobiliare este conformă cu prevederile alin. (2)-(5) şi alin. (7).
  ----------
  Art. 178 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.


  Articolul 179

  (1) Orice fapt nou semnificativ sau orice eroare materială ori inexactitate privind informaţiile cuprinse în prospect, care este de natură să influenţeze evaluarea valorilor mobiliare şi survine sau este constatată între momentul aprobării prospectului şi cel al închiderii ofertei publice ori, după caz, al începerii tranzacţionării pe o piaţă reglementată, se menţionează într-un amendament la prospect.
  (2) Acest amendament este aprobat de A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare cu respectarea aceleiaşi proceduri aplicabile în cazul aprobării prospectului şi este adus la cunoştinţa publicului în aceleaşi condiţii în care prospectul a fost adus la cunoştinţa publicului.
  ----------
  Alin. (2) al art. 179 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  (3) Rezumatul şi orice eventuală traducere a acestuia trebuie modificate sau completate, dacă este necesar, pentru a se ţine seama de noile informaţii din cadrul amendamentului.
  ----------
  Art. 179 a fost modificat de pct. 36 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 180

  În situaţia în care C.N.V.M. este solicitată cu privire la aprobarea unui prospect/document de ofertă, aceasta poate:
  a) să ceară ofertantului să insereze informaţii suplimentare în prospectul/documentul de ofertă necesare protecţiei investitorilor;
  b) să ceară ofertantului şi persoanelor care îl controlează sau sunt controlate de acesta, informaţii şi documente;
  c) să ceară auditorilor şi conducerii ofertantului şi intermediarilor, informaţii şi documente necesare în vederea protecţiei investitorilor;
  d) să dispună suspendarea derulării unei oferte de câte ori consideră necesar, pe o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare pentru fiecare suspendare, dacă există indicii temeinice privind încălcarea prevederilor prezentei legi şi a reglementărilor emise de C.N.V.M.;
  e) să dispună interzicerea sau suspendarea difuzării comunicatelor cu caracter publicitar aferente unei oferte publice de câte ori consideră necesar, pe o perioadă de maximum 10 zile lucrătoare pentru fiecare suspendare, dacă există indicii temeinice privind încălcarea prevederilor prezentei legi şi a reglementărilor emise de A.S.F.
  ----------
  Lit. e) al art. 180 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  f) să dispună revocarea deciziei de aprobare, dacă constată că derularea ofertei publice se face cu încălcarea prevederilor prezentei legi, ale reglementărilor emise de C.N.V.M., precum şi în următoarele situaţii:
  1. dacă apreciază că circumstanţe ulterioare deciziei de aprobare determină modificări fundamentale ale elementelor şi datelor care au motivat-o;
  2. când ofertantul informează C.N.V.M. că retractează oferta, înainte de lansarea anunţului de ofertă;
  g) să dispună anularea deciziei de aprobare, dacă aceasta a fost obţinută pe baza unor informaţii false, ori care au indus în eroare;
  h) să facă public faptul că un ofertant nu îşi respectă obligaţiile asumate.


  Articolul 181

  (1) Suspendarea ofertei publice opreşte curgerea perioadei de derulare a acesteia. La ridicarea sau la încetarea suspendării, derularea ofertei publice va fi reluată.
  (2) Revocarea deciziei de aprobare a documentului/prospectului, pe timpul derulării ofertei publice, lipseşte de efecte subscrierile efectuate până la momentul revocării.
  (3) Anularea deciziei de aprobare a documentului/prospectului lipseşte de efecte tranzacţiile încheiate până la data anulării, dând loc la restituirea titlurilor, respectiv a fondurilor primite de ofertanţi, voluntar sau în baza unei hotărâri judecătoreşti.


  Articolul 182

  (1) Sunt responsabili pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la realitatea, exactitatea şi acurateţea informaţiilor din prospectul/documentul de ofertă şi din anunţ, după caz:
  a) ofertantul;
  b) membrii consiliului de administraţie al ofertantului sau administratorul unic;
  c) emitentul;
  d) membrii consiliului de administraţie al emitentului;
  e) fondatorii, în caz de subscripţie publică;
  f) auditorul financiar care a certificat situaţiile financiare, ale căror informaţii au fost preluate în prospect;
  g) intermediarii ofertei;
  h) orice altă entitate care a acceptat în prospect răspunderea pentru orice informaţie, studiu sau evaluare inserată sau menţionată.
  (2) Sunt răspunzătoare, indiferent de culpă, şi sunt ţinute solidar următoarele persoane:
  a) ofertantul, dacă oricare dintre entităţile prevăzute la alin. (1) lit. b), g) şi h) este responsabilă;
  b) emitentul, dacă oricare dintre entităţile prevăzute la alin. (1) lit. d) - f) este responsabilă;
  c) managerul sindicatului de intermediere, dacă un membru al sindicatului de intermediere este responsabil.
  (3) Dreptul la despăgubire trebuie exercitat în maximum 6 luni de la data cunoaşterii deficienţei prospectului/documentului, dar nu mai târziu de 1 an de la închiderea ofertei publice.


  Secţiunea a 2-a Oferta publică de vânzare


  Articolul 183

  (1) Nici o ofertă publică de vânzare nu poate fi făcută fără publicarea unui prospect aprobat de C.N.V.M.
  (2) Oferta publică de vânzare va fi făcută printr-un intermediar autorizat să presteze servicii şi activităţi de investiţii.
  ---------
  Alin. (2) al art. 183 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), întocmirea şi publicarea unui prospect nu sunt obligatorii în următoarele cazuri:
  a) pentru următoarele tipuri de ofertă:
  1. o ofertă de valori mobiliare adresate exclusiv investitorilor calificaţi; şi/sau
  2. o ofertă de valori mobiliare adresată la mai puţin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificaţi, pe stat membru; şi/sau
  3. alte oferte de valori mobiliare specificate prin reglementările C.N.V.M., în condiţiile legii;
  b) pentru următoarele tipuri de valori mobiliare:
  1. oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite, cu ocazia unei fuziuni sau a unei divizări, cu condiţia să fie disponibil un document care conţine informaţii considerate de către C.N.V.M. ca fiind echivalente cu cele pe care trebuie să le includă prospectul, ţinând seama de cerinţele legislaţiei europene;
  2. dividendele plătite acţionarilor existenţi sub formă de acţiuni din aceeaşi clasă ca cele care dau drept la aceste dividende, atât timp cât este disponibil un document care conţine informaţii despre numărul şi natura acţiunilor, precum şi despre motivele şi caracteristicile ofertei;
  c) în alte cazuri specificate prin reglementările emise de C.N.V.M., în condiţiile legii.
  ----------
  Alin. (3) al art. 183 a fost modificat de pct. 37 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (4) Orice revânzare ulterioară a valorilor mobiliare, care au făcut anterior obiectul unui tip de ofertă prevăzut la alin. (3), va fi considerată o operaţiune distinctă, dispoziţiile art. 2 pct. 18 urmând a fi aplicate în vederea stabilirii măsurii în care respectiva operaţiune de revânzare este o ofertă publică.
  (5) În cazul O.P.C.V.M.-urilor, prospectul este întocmit potrivit prevederilor titlului I - Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital.
  ----------
  Alin. (5) al art. 183 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.


  Articolul 184

  (1) Prospectul de ofertă va conţine informaţiile care, conform caracteristicilor emitentului şi valorilor mobiliare oferite publicului, sunt necesare investitorilor, pentru a realiza o evaluare în cunoştinţă de cauză privind: situaţia activelor şi pasivelor, situaţia financiară, profitul sau pierderea, perspectivele emitentului şi ale entităţii care garantează îndeplinirea obligaţiilor asumate de emitent, dacă este cazul, precum şi a drepturilor aferente respectivelor valori mobiliare.
  (2) Prospectul de ofertă este valabil 12 luni după aprobarea sa de către C.N.V.M., putând fi folosit în cazul mai multor emisiuni de valori mobiliare, în acest interval, cu condiţia actualizării acestuia conform art. 179.
  ----------
  Alin. (2) al art. 184 a fost modificat de pct. 38 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (3) Prospectul cuprinde şi un rezumat prin care se prezintă, într-un mod concis şi într-un limbaj nontehnic, informaţii esenţiale în limba în care s-a întocmit iniţial prospectul. Forma şi conţinutul rezumatului prospectului furnizează, împreună cu prospectul, informaţii corespunzătoare privind elementele esenţiale ale valorilor mobiliare în cauză pentru a ajuta investitorii să decidă dacă să investească în astfel de valori mobiliare.
  ----------
  Alin. (3) al art. 184 a fost modificat de pct. 38 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (4) Rezumatul este întocmit într-un format comun pentru a facilita comparabilitatea cu rezumatele aferente unor valori mobiliare similare şi cuprinde informaţii esenţiale privind valorile mobiliare în cauză pentru a ajuta investitorii să decidă dacă să investească în astfel de valori mobiliare. Rezumatul trebuie să conţină şi o avertizare a potenţialilor investitori, cu privire la faptul că:
  ----------
  Partea introd. a alin. (4) al art. 184 a fost modificată de pct. 39 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  a) trebuie citit ca o introducere la prospect;
  b) orice decizie de investire trebuie să se fundamenteze pe informaţiile cuprinse în prospect, considerat în integralitatea lui;
  c) înainte de începerea procedurii judiciare, având ca obiect informaţiile cuprinse într-un prospect, reclamantul va trebui să suporte costurile aferente traducerii prospectului în limba română;
  d) răspunderea civilă, în situaţia în care rezumatul induce în eroare, este inconsistent sau inexact, sau este contradictoriu faţă de alte părţi ale prospectului, revine persoanelor care au întocmit rezumatul, incluzând şi pe cele care au efectuat traducerea, precum şi persoanele care notifică cu privire la oferte publice transfrontaliere.
  (5) În cazul în care prospectul se referă la admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a unor titluri, altele decât cele de capital, cu o valoare nominală care reprezintă cel puţin echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, nu este obligatorie furnizarea unui rezumat, cu excepţia cazului în care un stat membru solicită acest lucru, în conformitate cu legislaţia aplicabilă a respectivului stat membru. În cazul în care admiterea se realizează pe o piaţă reglementată din România, se va redacta un rezumat în limba română.
  ----------
  Alin. (5) al art. 184 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.


  Articolul 185

  (1) Prospectul poate fi întocmit într-o formă unică sau având mai multe componente, şi anume:
  a) fişa de prezentare a emitentului, conţinând informaţiile referitoare la acesta;
  b) nota privind caracteristicile valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
  c) rezumatul prospectului.
  (2) Fişa de prezentare a emitentului aprobată de C.N.V.M. este valabilă o perioadă de cel mult 12 luni.
  Fişa de prezentare, actualizată potrivit art. 179 sau art. 185 alin. (4), împreună cu nota privind valorile mobiliare şi cu rezumatul, sunt considerate ca fiind un prospect valabil.
  ----------
  Alin. (2) al art. 185 a fost modificat de pct. 40 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (3) Un emitent care are deja aprobată de către A.S.F. fişa de prezentare poate întocmi şi transmite spre aprobare numai documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), în situaţia în care intenţionează lansarea unei oferte publice sau de admitere a respectivelor valori la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.
  ----------
  Alin. (3) al art. 185 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), nota privind caracteristicele valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată va conţine şi informaţiile care ar trebui în mod normal să figureze în fişa de prezentare a emitentului, în cazul în care apare o schimbare semnificativă sau un fapt nou care ar putea afecta evaluarea investitorilor după aprobarea ultimei versiuni actualizate a fişei de prezentare, cu excepţia cazului în care aceste informaţii sunt furnizate într-un amendament potrivit art. 179. Nota privind caracteristicele valorilor mobiliare şi rezumatul sunt prezentate separat spre aprobare C.N.V.M.
  ----------
  Alin. (4) al art. 185 a fost modificat de pct. 40 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 186

  (1) În cadrul prospectului pot fi încorporate informaţii prin trimitere la unul sau mai multe documente publicate anterior ori simultan şi aprobate de C.N.V.M. sau depuse la C.N.V.M. potrivit prevederilor titlului V cap. I secţiunile 1 şi 2 şi titlului VI cap. II şi V. Aceste informaţii sunt cele mai recente informaţii de care dispune emitentul.
  (2) În situaţia în care, în cadrul prospectului, sunt încorporate informaţii potrivit prevederilor alin. (1), va fi întocmit un tabel de corespondenţă pentru a da posibilitatea investitorilor să identifice aceste informaţii.
  (3) Rezumatul prospectului nu poate cuprinde informaţii prin trimitere la alte documente potrivit prevederilor alin. (1).
  ----------
  Art. 186 a fost modificat de pct. 41 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 187

  Prospectul conţine informaţii privind emitentul şi valorile mobiliare care se oferă public sau se admit la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Conţinutul minim al informaţiilor pe care trebuie să le cuprindă prospectul, forma de prezentare a acestora, în funcţie de tipul de valori mobiliare care fac obiectul ofertei şi documentele ce trebuie să însoţească prospectul vor fi stabilite prin reglementările europene aplicabile referitoare la conţinutul şi publicarea prospectelor, precum şi la difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar sau, după caz, prin reglementări ale C.N.V.M.
  ----------
  Art. 187 a fost modificat de pct. 42 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 188

  (1) C.N.V.M. se va pronunţa în privinţa aprobării prospectului de ofertă, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.
  (2) Termenul prevăzut la alin. (1) va putea fi extins la 20 de zile lucrătoare, dacă valorile mobiliare sunt emise de un emitent care solicită pentru prima dată admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau care nu a mai oferit public valori mobiliare.
  (3) Orice cerere de informaţii suplimentare sau de modificare a celor prezentate iniţial în cadrul prospectului, iniţiată de către C.N.V.M. sau de către ofertant, va întrerupe aceste termene, care vor începe să curgă din nou de la data furnizării respectivei informaţii sau modificări.


  Articolul 189

  (1) În situaţia în care preţul final de ofertă şi numărul valorilor mobiliare oferite publicului nu pot fi incluse în cadrul prospectului, la data aprobării acestuia, prospectul conţine:
  a) criteriile şi/sau condiţiile pe baza cărora preţul final de ofertă şi numărul valorilor mobiliare oferite publicului vor fi determinate sau, în cazul preţului, valoarea maximă a acestuia; sau
  b) posibilitatea retragerii subscrierilor realizate în cel puţin două zile lucrătoare de la data când preţul final şi numărul valorilor mobiliare oferite au fost înregistrate la A.S.F. şi aduse la cunoştinţa publicului conform art. 175 alin. (3).
  ----------
  Alin. (1) al art. 189 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  (2) În cazul în care prospectul se referă la o ofertă publică de valori mobiliare, investitorii care şi-au exprimat voinţa de a subscrie valori mobiliare anterior publicării unui amendament la prospectul de ofertă au dreptul de a-şi retrage subscrierile efectuate, în termen de două zile lucrătoare după publicarea respectivului amendament, cu condiţia ca noul factor, eroare sau inexactitate prevăzută la art. 179 să fi apărut înaintea închiderii ofertei publice şi a transferului valorilor mobiliare. Această perioadă poate fi extinsă de emitent sau de ofertant, potrivit reglementărilor C.N.V.M. Data finală până la care se poate exercita dreptul de retragere trebuie precizată în cadrul amendamentului.
  ----------
  Alin. (2) al art. 189 a fost modificat de pct. 43 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (3) Dreptul investitorilor de a retrage subscrierile se exercită în condiţiile şi în limitele menţionate în prospect, ofertantul având posibilitatea de a stabili că subscrierile pot fi retrase numai în situaţiile menţionate la alin. (1) şi/sau la alin. (2), după caz.
  ----------
  Alin. (3) al art. 189 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 43^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 190

  Abrogat.
  ----------
  Art. 190 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.


  Articolul 191

  Sunt permise activităţile de solicitare a intenţiei de investiţie, în scopul evaluării succesului unei viitoare oferte, în condiţiile stabilite de C.N.V.M.


  Articolul 192

  (1) Prevederile legale privind ofertele publice de vânzare nu sunt obligatorii în cazul titlurilor de participare emise de O.P.C.V.M., precum şi în alte situaţii stabilite prin reglementări C.N.V.M.
  (2) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la ofertele publice transfrontaliere, în concordanţă cu legislaţia europeană aplicabilă.
  ---------
  Art. 192 a fost modificat de pct. 44 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Secţiunea a 3-a Oferta publică de cumpărare


  Articolul 193

  (1) Oferta publică de cumpărare reprezintă oferta unei persoane de a cumpăra valori mobiliare, adresată tuturor deţinătorilor acestora, difuzată prin mijloace de informare în masă sau comunicată pe alte căi, dar sub condiţia posibilităţii egale de receptare din partea deţinătorilor respectivelor valori mobiliare.
  (2) Oferta publică de cumpărare va fi făcută printr-un intermediar autorizat să presteze servicii şi activităţi de investiţii.
  ----------
  Alin. (2) al art. 193 a fost modificat de art. 205 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  (3) Preţul oferit în cadrul ofertelor de cumpărare va fi stabilit în conformitate cu reglementările C.N.V.M.


  Articolul 194

  (1) C.N.V.M. se va pronunţa cu privire la aprobarea documentului de ofertă, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.
  (2) Orice cerere de informaţii suplimentare sau de modificare a celor prezentate iniţial în cadrul documentului de ofertă, iniţiată de către C.N.V.M. sau de către ofertant, va întrerupe acest termen, care va începe să curgă din nou de la data furnizării respectivei informaţii sau a modificării.


  Articolul 195

  (1) Oferta publică de cumpărare trebuie să se desfăşoare în condiţii care să asigure egalitate de tratament pentru toţi investitorii.
  (2) Conţinutul minim de informaţii pe care trebuie să-l cuprindă documentul de ofertă va fi stabilit prin reglementările C.N.V.M.


  Secţiunea a 4-a Oferta publică de preluare voluntară


  Articolul 196

  (1) Oferta publică de preluare voluntară este oferta publică de cumpărare, adresată tuturor acţionarilor, pentru toate deţinerile acestora, lansată de o persoană care nu are această obligaţie, în vederea dobândirii a mai mult de 33% din drepturile de vot.
  (2) Persoana care intenţionează să deruleze o ofertă publică de preluare voluntară va transmite C.N.V.M. un anunţ preliminar, în vederea aprobării acestuia. Conţinutul minim de informaţii pe care trebuie să le cuprindă anunţul preliminar va fi stabilit prin reglementările C.N.V.M.
  (3) După aprobarea de către C.N.V.M., anunţul preliminar va fi transmis societăţii, subiect al preluării, pieţei reglementate pe care se tranzacţionează valorile mobiliare respective şi va fi publicat în cel puţin un cotidian central şi unul local din raza administrativ-teritorială a emitentului.


  Articolul 197

  (1) Consiliul de administraţie al societăţii, subiect al preluării, va transmite C.N.V.M., ofertantului şi pieţei reglementate pe care se tranzacţionează respectivele valori mobiliare poziţia sa cu privire la oportunitatea preluării, în termen de 5 zile de la primirea anunţului preliminar de ofertă.
  (2) Consiliul de administraţie poate să convoace adunarea generală extraordinară, în vederea informării acţionarilor cu privire la poziţia consiliului de administraţie în ceea ce priveşte respectiva ofertă. În cazul în care cererea privind convocarea este formulată de un acţionar semnificativ, convocarea adunării generale este obligatorie, convocatorul urmând a fi publicat în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, adunarea generală se va ţine în termen de 5 zile de la publicarea convocării într-un ziar de difuzare naţională.
  (3) De la momentul recepţionării anunţului preliminar şi până la închiderea ofertei, consiliul de administraţie al societăţii, subiect al preluării, va informa C.N.V.M. şi piaţa reglementată asupra tuturor operaţiunilor efectuate de către membrii consiliului de administraţie şi ai conducerii executive cu privire la respectivele valori mobiliare.


  Articolul 198

  (1) Consiliul de administraţie al societăţii, subiect al preluării, nu mai poate încheia nici un act şi nu poate lua nici o măsură care să afecteze situaţia patrimonială sau obiectivele preluării, cu excepţia actelor de administrare curentă, de la momentul recepţionării anunţului preliminar.
  (2) În contextul prezentei secţiuni sunt considerate a afecta situaţia patrimonială, operaţiunile incluzând, dar fără a se limita la acestea, majorări de capital social sau emisiuni de valori mobiliare care dau drept de subscripţie ori conversie în acţiuni, grevarea sau transferul unor active reprezentând cel puţin 1/3 din activul net conform ultimului bilanţ anual al societăţii.
  (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pot fi efectuate acele operaţiuni derivate din obligaţii asumate înainte de publicarea anunţului de preluare, precum şi acele operaţiuni aprobate expres de adunarea generală extraordinară, convocată special ulterior anunţului preliminar.
  (4) Ofertantul este răspunzător de toate pagubele cauzate societăţii, subiect al ofertei de preluare, dacă se probează că aceasta a fost lansată exclusiv în scopul punerii societăţii în situaţia neluării unora dintre măsurile prevăzute la alin. (2) sau al derulării acelor operaţiuni, aprobate expres de adunarea generală extraordinară, convocată special ulterior anunţului.


  Articolul 199

  (1) Publicarea anunţului preliminar obligă ofertantul să depună la C.N.V.M., în maximum 30 de zile, documentaţia aferentă ofertei publice de preluare, în termeni nu mai puţin favorabili decât cei precizaţi în anunţul preliminar.
  (2) C.N.V.M. se va pronunţa cu privire la aprobarea documentului de ofertă, în termenul prevăzut la art. 194.
  (3) Preţul oferit în cadrul ofertelor de preluare voluntară va fi stabilit în conformitate cu reglementările C.N.V.M.


  Articolul 200

  Ofertantul sau persoanele cu care acţionează în mod concertat nu mai pot lansa, timp de un an de la închiderea ofertei de preluare precedente, o altă ofertă publică de preluare vizând acelaşi emitent.


  Secţiunea a 5-a Oferte publice concurente


  Articolul 201

  (1) Orice persoană poate lansa o contra-ofertă, având ca obiect aceleaşi valori mobiliare, în următoarele condiţii:
  a) să aibă ca obiect cel puţin aceeaşi cantitate de valori mobiliare sau să vizeze atingerea cel puţin aceleiaşi participaţii la capitalul social;
  b) să ofere un preţ cu cel puţin 5% mai mare decât cel din prima ofertă.
  (2) Lansarea contra-ofertei se va face, prin depunerea la C.N.V.M. a documentaţiei necesare, într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care prima ofertă a devenit publică.
  (3) C.N.V.M. se va pronunţa în privinţa acestor oferte, în conformitate cu prevederile art. 194 alin. (1).
  (4) Prin decizia de autorizare a contra-ofertelor, C.N.V.M. va stabili o singură dată acelaşi termen de închidere pentru toate ofertele, precum şi o dată limită până la care se pot depune spre autorizare amendamentele privind majorarea preţului în cadrul ofertelor concurente.
  (5) Termenul unic de închidere a ofertelor concurente nu poate depăşi 60 de zile lucrătoare de la data începerii derulării primei oferte.


  Secţiunea a 6-a Ofertele publice de preluare obligatorii


  Articolul 202

  Prevederile acestei secţiuni se aplică societăţilor comerciale ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată.


  Articolul 203

  (1) O persoană care, urmare a achiziţiilor sale sau ale persoanelor cu care acţionează în mod concertat, deţine mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăţi comerciale este obligată să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deţinătorilor de valori mobiliare şi având ca obiect toate deţinerile acestora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 luni de la momentul atingerii respectivei deţineri.
  (2) Până la derularea ofertei publice menţionate la alin. (1), drepturile aferente valorilor mobiliare depăşind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul acţionar şi persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat nu mai pot achiziţiona, prin alte operaţiuni, acţiuni ale aceluiaşi emitent.
  (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, au dobândit poziţia de deţinător a peste 33% din drepturile de vot, cu respectarea prevederilor legale incidente la momentul dobândirii.
  (4) Persoanele prevăzute la alin. (3) vor derula o ofertă publică obligatorie, în conformitate cu prevederile alin. (1), numai dacă, ulterior intrării în vigoare a prezentei legi îşi majorează deţinerile, astfel încât să atingă sau să depăşească 50% din drepturile de vot ale respectivului emitent. Până la derularea ofertei publice, drepturile aferente acţiunilor achiziţionate care depăşesc 50% vor fi suspendate, iar respectivul acţionar şi persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat nu mai pot achiziţiona, prin alte operaţiuni, acţiuni ale aceluiaşi emitent.


  Articolul 204

  (1) Preţul în oferta publică de preluare obligatorie este cel puţin egal cu cel mai mare preţ plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la C.N.V.M. a documentaţiei de ofertă.
  (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care ofertantul sau persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat nu au achiziţionat acţiuni ale societăţii subiect al ofertei publice de preluare obligatorii în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la C.N.V.M. a documentaţiei de ofertă sau dacă C.N.V.M., din oficiu sau ca urmare a unei sesizări în acest sens, apreciază motivat că operaţiunile prin care s-au achiziţionat acţiuni sunt de natură să influenţeze corectitudinea modului de stabilire a preţului.
  (3) În condiţiile alin. (2) şi în situaţia în care sunt respectate termenele prevăzute la art. 203, respectiv art. 205 privind depunerea la C.N.V.M. a documentaţiei de ofertă, preţul oferit în cadrul ofertei publice de preluare va fi cel puţin egal cu cel mai mare preţ dintre următoarele valori determinate de către un evaluator autorizat, potrivit legii, şi desemnat de ofertant:
  a) preţul mediu ponderat de tranzacţionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la C.N.V.M. a documentaţiei de ofertă;
  b) valoarea activului net al societăţii, împărţit la numărul de acţiuni aflat în circulaţie, conform ultimei situaţii financiare auditate;
  c) valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiză efectuată potrivit standardelor internaţionale de evaluare.
  (4) În situaţia în care nu se respectă termenele prevăzute la art. 203 sau, după caz, la art. 205 şi ofertantul sau persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat nu au achiziţionat acţiuni ale societăţii subiect al ofertei publice de preluare obligatorii în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la C.N.V.M. a documentaţiei de ofertă sau în situaţia în care C.N.V.M., din oficiu sau ca urmare a unei sesizări în acest sens, apreciază motivat că operaţiunile prin care s-au achiziţionat acţiuni sunt de natură să influenţeze corectitudinea modului de stabilire a preţului, preţul oferit în cadrul ofertei publice de preluare obligatorii este cel puţin egal cu cel mai mare preţ dintre următoarele valori determinate de către un evaluator autorizat, potrivit legii, şi desemnat de ofertant, după cum urmează:
  a) preţul mediu ponderat de tranzacţionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la C.N.V.M. a documentaţiei de ofertă;
  b) preţul mediu ponderat de tranzacţionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei la care a fost atinsă poziţia reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot;
  c) cel mai mare preţ plătit de ofertant sau de persoanele cu care acţionează în mod concertat în ultimele 12 luni anterioare datei la care a fost atinsă poziţia reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot;
  d) valoarea activului net al societăţii, împărţit la numărul de acţiuni aflat în circulaţie, conform ultimei situaţii financiare auditate anterioare datei de depunere la C.N.V.M. a documentaţiei de ofertă;
  e) valoarea activului net al societăţii, împărţit la numărul de acţiuni aflat în circulaţie, conform ultimei situaţii financiare auditate anterioare datei la care a fost atinsă poziţia reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot;
  f) valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiză efectuată potrivit standardelor internaţionale de evaluare.
  (5) În situaţia în care nu sunt aplicabile prevederile alin. (2) şi nu sunt respectate termenele prevăzute la art. 203 sau, după caz, la art. 205, preţul oferit în cadrul ofertei publice de preluare obligatorii este cel puţin egal cu cel mai mare preţ dintre următoarele valori:
  a) cel mai mare preţ plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la C.N.V.M. a documentaţiei de ofertă;
  b) cel mai mare preţ plătit de ofertant sau de persoanele cu care acţionează în mod concertat în ultimele 12 luni anterioare datei la care a fost atinsă poziţia reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot;
  c) preţul mediu ponderat de tranzacţionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la C.N.V.M. a documentaţiei de ofertă;
  d) preţul mediu ponderat de tranzacţionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei la care a fost atinsă poziţia reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot.
  (6) În situaţia în care C.N.V.M., din oficiu sau ca urmare a unei sesizări în acest sens, apreciază motivat că preţul stabilit de către un evaluator autorizat, potrivit legii, în oricare dintre situaţiile precizate la alin. (4), nu este de natură să conducă la stabilirea unui preţ echitabil în cadrul ofertei publice de preluare obligatorii, C.N.V.M. va putea solicita refacerea evaluării.
  (7) Raportul de evaluare prin care este determinat preţul în cadrul ofertelor publice de preluare obligatorii va fi pus la dispoziţia acţionarilor societăţii emitente, în aceleaşi condiţii ca şi documentul de ofertă.
  ----------
  Art. 204 a fost modificat de pct. 45 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 205

  (1) Prevederile art. 203 nu se vor aplica în cazul în care poziţia reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului a fost dobândită ca urmare a unei tranzacţii exceptate.
  (2) În contextul prezentei legi, "tranzacţie exceptată" reprezintă dobândirea respectivei poziţii:
  a) în cadrul procesului de privatizare;
  b) prin achiziţionarea de acţiuni de la Ministerul Finanţelor Publice sau de la alte entităţi abilitate legal, în cadrul procedurii executării creanţelor bugetare;
  c) în urma transferurilor de acţiuni realizate între societatea-mamă şi filialele sale sau între filialele aceleiaşi societăţi-mamă;
  d) în urma unei oferte publice de preluare voluntară adresată tuturor deţinătorilor respectivelor valori mobiliare şi având ca obiect toate deţinerile acestora.
  (3) În cazul în care dobândirea poziţiei reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se realizează în mod neintenţionat, deţinătorul unei asemenea poziţii are una dintre următoarele obligaţii alternative;
  a) să deruleze o ofertă publică, în condiţiile şi la preţul prevăzute la art. 203 şi art. 204;
  b) să înstrăineze un număr de acţiuni, corespunzător pierderii poziţiei dobândite fără intenţie.
  (4) Executarea uneia dintre obligaţiile prevăzute la alin. (3) se va face în termen de 3 luni de la dobândirea respectivei poziţii.
  (5) Dobândirea poziţiei reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se consideră neintenţionată, dacă s-a realizat ca efect al unor operaţiuni precum:
  a) reducerea capitalului, prin răscumpărarea de către societate a acţiunilor proprii, urmată de anularea acestora;
  b) depăşirea pragului, ca rezultat al exercitării dreptului de preferinţă, subscriere sau conversie a drepturilor atribuite iniţial, precum şi al convertirii acţiunilor preferenţiale în acţiuni ordinare;
  c) fuziunea/divizarea sau succesiunea.


  Secţiunea a 7-a Retragerea acţionarilor dintr-o societate comercială


  Articolul 206

  (1) Ca urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora, ofertantul are dreptul să solicite acţionarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să îi vândă respectivele acţiuni, la un preţ echitabil, în situaţia în care acesta se află în una din următoarele situaţii:
  a) deţine acţiuni reprezentând cel puţin 95% din numărul total de acţiuni din capitalul social care conferă drept de vot şi cel puţin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate;
  b) a achiziţionat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresate tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora, acţiuni reprezentând cel puţin 90% din numărul total de acţiuni din capitalul social care conferă drept de vot şi cel puţin 90% din drepturile de vot vizate în cadrul ofertei.
  ---------
  Alin. (1) al art. 206 a fost modificat de pct. 46 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (1^1) Ofertantul poate să îşi exercite dreptul prevăzut la alin. (1) în termen de 3 luni de la data închiderii ofertei publice.
  ---------
  Alin. (1^1) al art. 206 a fost introdus de pct. 47 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (2) În situaţia în care societatea a emis mai multe clase de acţiuni, prevederile alin. (1) se vor aplica separat pentru fiecare clasă.
  (3) Preţul oferit în cadrul unei oferte publice de cumpărare/preluare voluntare, în care ofertantul a achiziţionat prin subscrierile din cadrul ofertei acţiuni reprezentând cel puţin 90% din numărul total de acţiuni din capitalul social care conferă drept de vot vizate în ofertă, se consideră a fi un preţ echitabil. În cazul unei oferte publice de preluare obligatorii, preţul oferit în cadrul ofertei se consideră a fi preţ echitabil.
  ---------
  Alin. (3) al art. 206 a fost modificat de pct. 48 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (4) În condiţiile în care nu sunt aplicabile prevederile alin. (3), preţul se determină de un evaluator autorizat, potrivit legii, potrivit standardelor internaţionale de evaluare.
  ----------
  Alin. (4) al art. 206 a fost modificat de pct. 48 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (4^1) În situaţia în care C.N.V.M., din oficiu sau ca urmare a unei sesizări în acest sens, apreciază motivat că preţul stabilit de către un evaluator autorizat, potrivit legii, conform prevederilor alin. (4), nu este de natură să conducă la stabilirea unui preţ echitabil, va putea solicita refacerea evaluării.
  ----------
  Alin. (4^1) al art. 206 a fost introdus de pct. 49 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (5) Preţul stabilit potrivit prevederilor alin. (3) sau (4) se aduce la cunoştinţa publicului prin intermediul pieţei pe care se tranzacţionează, prin publicare în Buletinul C.N.V.M., pe website-ul C.N.V.M. şi în două ziare financiare de circulaţie naţională, în termen de 5 zile de la întocmirea raportului.
  -----------
  Alin. (5) al art. 206 a fost modificat de pct. 50 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (6) Societatea emitentă este retrasă de la tranzacţionare ca urmare a finalizării procedurii de exercitare a dreptului prevăzut la alin. (1).
  -----------
  Alin. (6) al art. 206 a fost introdus de pct. 51 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 207

  (1) Ca urmare a unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor deţinătorilor şi pentru toate deţinerile acestora, un acţionar minoritar are dreptul să îi solicite ofertantului care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 206 alin. (1) să îi cumpere acţiunile la un preţ echitabil, conform art. 206 alin. (3) şi (4).
  ----------
  Alin. (1) al art. 207 a fost modificat de pct. 52 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (2) În situaţia în care societatea a emis mai multe clase de acţiuni, prevederile alin. (1) se vor aplica separat, pentru fiecare clasă.
  (3) Preţul va fi determinat în conformitate cu prevederile art. 206 alin. (3). În situaţia în care este necesară numirea unui expert independent, costurile aferente vor fi suportate de către respectivul acţionar minoritar.


  Articolul 208

  C.N.V.M. va emite reglementări privind aplicarea prevederilor prezentei secţiuni.


  Titlul VI EMITENŢII


  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 209

  Emitenţii de valori mobiliare vor asigura un tratament egal pentru toţi deţinătorii de valori mobiliare, de acelaşi tip şi clasă, şi vor pune la dispoziţia acestora toate informaţiile necesare, pentru ca aceştia să-şi poată exercita drepturile.


  Articolul 210

  (1) Sunt interzise folosirea în mod abuziv a poziţiei deţinute de acţionari sau a calităţii de administrator ori de angajat al societăţii, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare şi a altor instrumente financiare deţinute, precum şi prejudicierea deţinătorilor acestora.
  (2) Deţinătorii valorilor mobiliare trebuie să îşi exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale celorlalţi deţinători şi a interesului prioritar al societăţii comerciale, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate.


  Capitolul II Prospectul în vederea admiterii la tranzacţionare


  Articolul 211

  (1) Admiterea la tranzacţionare a unor valori mobiliare pe o piaţă reglementată se va realiza după publicarea unui prospect aprobat de C.N.V.M.
  (2) C.N.V.M. va emite reglementări privind:
  a) abrogată;
  ----------
  Lit. a) a alin. (2) al art. 211 a fost abrogată de pct. 53 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  b) excepţiile de la obligativitatea publicării unui prospect sau includerii în cadrul acestuia a anumitor informaţii;
  c) admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România a unor valori mobiliare emise de nerezidenţi, în conformitate cu legislaţia comunitară aplicabilă.
  (3) Prevederile titlului V capitolul I secţiunea I şi secţiunea a 2-a se aplică corespunzător şi în cazul prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare.


  Articolul 211^1

  (1) Odată cu înaintarea cererii de aprobare de către A.S.F. a prospectului în vederea admiterii la tranzacţionare, persoana care solicită admiterea la tranzacţionare depune prospectul şi la operatorul pieţei reglementate, împreună cu, cererea provizorie de admitere la tranzacţionare şi toate celelalte documente solicitate potrivit reglementărilor emise de operatorul pieţei reglementate.
  (2) Cererea finală de admitere la tranzacţionare este înaintată către operatorul pieţei reglementate după emiterea deciziei de aprobare a prospectului de admitere la tranzacţionare de către A.S.F.
  ----------
  Art. 211^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.


  Articolul 212

  Valorile mobiliare ale unui emitent nu vor fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, dacă în urma analizării situaţiei respectivului emitent se apreciază că aceasta ar prejudicia interesele investitorilor.


  Capitolul III Condiţii specifice de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a acţiunilor


  Secţiunea 1 Condiţii referitoare la emitent


  Articolul 213

  (1) Pentru ca acţiunile unei societăţi comerciale să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) societatea să fie înfiinţată şi să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  b) societatea să aibă o capitalizare anticipată, de cel puţin echivalentul în lei al 1.000.000 euro sau, în măsura în care valoarea capitalizării nu se poate anticipa, să aibă capitalul şi rezervele, incluzând profitul sau pierderea din ultimul exerciţiu financiar, de cel puţin echivalentul în lei al 1.000.000 euro, calculat potrivit cursului de referinţă comunicat de Banca Naţională a României, la data cererii privind admiterea la tranzacţionare;
  c) societatea să fi funcţionat în ultimii 3 ani anterior solicitării de admitere la tranzacţionare şi să fi întocmit şi comunicat situaţiile financiare pentru aceeaşi perioadă, în conformitate cu prevederile legale.
  (2) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul admiterii la tranzacţionare a unor emisiuni suplimentare de acţiuni, din aceeaşi clasă ca şi cele deja admise.


  Articolul 214

  Cu aprobarea C.N.V.M., pe piaţa reglementată se pot admite la tranzacţionare şi societăţi comerciale care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 213 alin. (1) lit. b) şi c), în condiţiile în care se apreciază că:
  a) va exista o piaţă adecvată pentru respectivele acţiuni;
  b) emitentul este capabil să îndeplinească cerinţele de informare continuă şi periodică ce derivă din admiterea la tranzacţionare, iar investitorii dispun de informaţiile necesare pentru a putea evalua în cunoştinţă de cauză societatea şi acţiunile pentru care se solicită admiterea la tranzacţionare.


  Secţiunea a 2-a Condiţii referitoare la acţiuni


  Articolul 215

  Acţiunile care fac obiectul admiterii la tranzacţionare trebuie să fie liber negociabile şi integral plătite.


  Articolul 216

  În situaţia unei emisiuni de acţiuni adresate publicului, care precede admiterea la tranzacţionare, admiterea poate avea loc numai după încheierea perioadei de subscriere.


  Articolul 217

  (1) Pentru ca acţiunile unei societăţi să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, trebuie să existe un număr suficient de acţiuni distribuit publicului.
  (2) Se consideră că s-a distribuit publicului un număr suficient de acţiuni, în următoarele situaţii:
  a) acţiunile pentru care s-a solicitat admiterea la tranzacţionare sunt distribuite publicului într-o proporţie de cel puţin 25% din capitalul subscris, reprezentat de această clasă de acţiuni;
  b) este asigurată funcţionarea normală a pieţei, cu un procent mai mic de acţiuni decât cel prevăzut la lit. a), datorită numărului mare de acţiuni existente în circulaţie şi a dispersiei acestora în rândul publicului.
  (3) Condiţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică dacă acţiunile sunt distribuite publicului prin intermediul tranzacţiilor realizate pe respectiva piaţă reglementată. În acest caz, admiterea la tranzacţionare se va realiza dacă C.N.V.M. consideră că un număr suficient de acţiuni va fi distribuit publicului, prin respectiva piaţă reglementată, într-un interval scurt de timp.


  Articolul 218

  În situaţia în care solicitarea privind admiterea se realizează pentru un pachet suplimentar de acţiuni, de aceeaşi clasă ca şi cele deja admise, C.N.V.M. poate evalua dacă sunt distribuite publicului un număr suficient de acţiuni, în raport cu toate acţiunile emise, nu numai în raport cu acest pachet suplimentar.


  Articolul 219

  Solicitarea de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să acopere toate acţiunile de aceeaşi clasă care au fost deja emise.


  Capitolul IV Condiţii specifice de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a obligaţiunilor emise de societăţile comerciale, autorităţile publice şi organismele internaţionale


  Articolul 220

  (1) Pentru ca obligaţiunile emise de societăţile comerciale, autorităţile publice şi organismele internaţionale să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, este necesar ca emitentul să fie înfiinţat şi să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (2) Obligaţiunile care fac obiectul admiterii la tranzacţionare trebuie să fie liber negociabile şi integral plătite.
  (3) În situaţia unei emisiuni de obligaţiuni adresată publicului, care precede admiterea la tranzacţionare, admiterea poate avea loc numai după încheierea perioadei de subscriere.
  (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul emisiunilor continue de obligaţiuni, atunci când data de închidere a perioadei de subscriere nu este determinată.


  Articolul 221

  Solicitarea de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să acopere toate obligaţiunile de aceeaşi clasă care au fost deja emise.


  Articolul 222

  (1) Valoarea minimă a împrumutului nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei a 200.000 euro. Această prevedere nu se aplică în cazul emisiunilor continue, dacă suma împrumutului nu este determinată.
  (2) Cu aprobarea C.N.V.M. se pot admite pe o piaţă reglementată obligaţiuni pentru care nu este îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (1), dacă se apreciază că pentru respectivele obligaţiuni va exista o piaţă ordonată.


  Articolul 223

  (1) Obligaţiunile convertibile pot fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, numai dacă valorile mobiliare în care pot fi convertite sunt listate la rândul lor pe o piaţă reglementată.
  (2) Prin excepţie, obligaţiunile convertibile pot fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată fără a fi îndeplinită condiţia de la alin. (1), dacă C.N.V.M. apreciază că investitorii au la dispoziţie toate informaţiile necesare pentru a-şi forma o opinie cu privire la valoarea acţiunilor, obiect al conversiei.


  Capitolul V Transparenţa emitenţilor


  Secţiunea I Obligaţiile societăţilor comerciale ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată


  Articolul 224

  (1) Societăţile admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt obligate să se înregistreze la C.N.V.M. şi să respecte cerinţele de raportare stabilite prin reglementările C.N.V.M. şi ale pieţelor reglementate pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de acestea.
  (2) Societatea comercială trebuie să asigure un tratament egal pentru toţi acţionarii care deţin acţiuni de aceeaşi clasă.
  (3) Societatea comercială trebuie să asigure toate facilităţile şi informaţiile necesare pentru a permite acţionarilor să-şi exercite drepturile, în special:
  a) să informeze acţionarii cu privire la organizarea adunărilor generale şi să permită acestora să-şi exercite drepturile de vot;
  b) să informeze publicul cu privire la alocarea şi plata dividendelor, emiterea de noi acţiuni, inclusiv operaţiunile de distribuire, subscriere, renunţare şi conversie;
  c) să desemneze ca agent de plată o instituţie financiară, prin care acţionarii să-şi poată exercita drepturile financiare, cu excepţia cazului în care emitentul asigură el însuşi aceste servicii.
  (4) În situaţia în care societatea intenţionează să-şi modifice actul său constitutiv, trebuie să comunice proiectul de modificare C.N.V.M. şi pieţei reglementate, până la data convocării adunării generale care urmează a se pronunţa asupra amendamentului.
  (5) Societatea trebuie să informeze fără întârziere, în maximum 48 de ore, publicul, cu privire la orice noi evenimente apărute în activitatea acesteia, care nu au fost aduse la cunoştinţa acestuia şi care pot conduce la modificări ale preţului acţiunilor, datorită efectului acestor evenimente asupra situaţiei patrimoniale şi financiare sau asupra activităţii emitentului în ansamblu.
  (6) C.N.V.M. poate solicita societăţii admise la tranzacţionare toate informaţiile pe care aceasta le consideră necesare, în vederea protecţiei investitorilor şi asigurării unei funcţionări ordonate a pieţei.
  (7) C.N.V.M. poate cere unui emitent să publice informaţiile precizate la alin. (6), stabilind forma şi perioada în care trebuie să se realizeze acest lucru. În situaţia în care emitentul nu publică informaţiile solicitate, C.N.V.M. poate publica aceste informaţii, după audierea emitentului.
  (8) Un emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România şi pe una sau mai multe pieţe reglementate din cadrul statelor membre este obligat să furnizeze pieţelor informaţii echivalente.


  Articolul 225

  (1) Administratorii societăţilor admise la tranzacţionare sunt obligaţi să raporteze, de îndată, orice act juridic încheiat de către societate cu administratorii, angajaţii, acţionarii care deţin controlul, precum şi cu persoanele implicate cu aceştia, a cărui valoare cumulată reprezintă cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro.
  (2) În cazul în care societatea încheie acte juridice, cu persoanele menţionate la alin. (1), vor fi respectate interesele acesteia, în raport cu ofertele de acelaşi tip existente pe piaţă.
  (3) Rapoartele prevăzute la alin. (1) vor menţiona, într-un capitol special, actele juridice încheiate sau amendamentele la acestea şi vor preciza următoarele elemente: părţile care au încheiat actul juridic, data încheierii şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată.
  (4) Rapoartele vor menţiona şi orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a societăţii.


  Articolul 226

  (1) Orice societate comercială trebuie să informeze publicul şi C.N.V.M., fără întârziere, în legătură cu informaţiile privilegiate ce îl privesc în mod direct.
  (2) C.N.V.M. va emite reglementări privind modalităţile de informare a publicului, în conformitate cu legislaţia comunitară.
  (3) Un emitent poate, pe proprie răspundere, să amâne dezvăluirea publică a informaţiei privilegiate, la care se face referire în alin. (1), pentru a nu prejudicia interesele proprii, cu condiţia ca o astfel de amânare să nu inducă în eroare publicul, iar emitentul să poată să asigure confidenţialitatea respectivelor informaţii.
  (4) Emitentul va informa, fără întârziere, C.N.V.M. asupra deciziei de amânare a dezvăluirii, către public, a respectivei informaţii. C.N.V.M. poate obliga emitentul să dezvăluie informaţia pentru a asigura transparenţa şi integritatea pieţei.
  (5) Dacă un emitent sau o persoană care acţionează în numele sau în contul emitentului dezvăluie orice informaţie privilegiată către o terţă persoană, în exercitarea obişnuită a profesiei, astfel cum este prevăzut în art. 246 lit. a), trebuie să facă publică respectiva informaţie, simultan, în cazul unei dezvăluiri intenţionate şi, fără întârziere, în cazul unei dezvăluiri neintenţionate.
  (6) Prevederile alin. (5) nu vor fi aplicate, dacă persoana care a primit informaţia este obligată să menţină caracterul confidenţial al acesteia, indiferent dacă această îndatorire se bazează pe o lege, un regulament, un act constitutiv sau pe un contract.
  (7) Emitenţii sau persoanele care acţionează în numele sau în contul emitenţilor sunt obligaţi să întocmească o listă a persoanelor care lucrează pentru ei, în baza unui contract de muncă sau altfel, care au acces la informaţia privilegiată. Emitenţii, precum şi persoanele care acţionează în numele sau în contul acestora vor actualiza cu regularitate această listă şi o vor transmite la C.N.V.M., ori de câte ori va fi solicitată.
  (8) Prevederile alin. (1) - (7) nu se vor aplica emitenţilor care nu au solicitat sau care nu au primit aprobarea ca instrumentele financiare emise de aceştia să fie tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România sau dintr-un stat membru.


  Articolul 227

  (1) Societăţile admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată vor întocmi, vor pune la dispoziţia publicului şi vor transmite C.N.V.M. şi operatorului de piaţă rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale. Rapoartele vor fi puse la dispoziţia publicului, în scris, sau în orice alt mod aprobat de C.N.V.M. Societatea va publica un comunicat de presă într-un cotidian de circulaţie naţională, prin care investitorii vor fi informaţi cu privire la disponibilitatea acestor rapoarte. Rapoartele vor fi trimise spre publicare în maximum 5 zile de la data aprobării.
  (2) Raportarea trebuie să includă orice informaţie semnificativă, pentru ca investitorii să facă o evaluare fundamentată privind activitatea societăţii, a profitului sau pierderii, precum şi să indice orice factor special care a influenţat aceste activităţi. Situaţia financiară va fi prezentată comparativ cu situaţia financiară existentă în aceeaşi perioadă a anului financiar precedent. C.N.V.M, va emite reglementări privind conţinutul acestor rapoarte.
  (3) Dacă societatea admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată întocmeşte atât situaţii financiare individuale cât şi consolidate, acestea vor fi puse la dispoziţia publicului. C.N.V.M. poate permite societăţii comerciale să pună la dispoziţia publicului fie situaţiile financiare individuale, fie cele consolidate, numai dacă celelalte situaţii financiare nu conţin informaţii suplimentare semnificative.
  (4) Societatea admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să pună la dispoziţia publicului, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar, situaţiile financiare anuale, împreună cu raportul anual, aprobate de adunarea generală a acţionarilor. Raportul anual va include şi raportul auditorului financiar ales, în concordanţă cu art. 258, precum şi comentariile integrale ale acestuia.
  (5) Raportul semestrial trebuie să fie pus la dispoziţia publicului, în termen de cel mult 2 luni de la încheierea perioadei de raportare. Dacă situaţiile financiare semestriale au fost auditate, raportul semestrial va include obligatoriu raportul auditorului financiar.


  Articolul 228

  (1) În cazul operaţiunilor de achiziţie sau vânzare a valorilor mobiliare emise de o societate admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, care fac ca drepturile de vot deţinute de o persoană să atingă, să depăşească sau să scadă sub unul din pragurile de 5%, 10%, 20%, 33%, 50%, 75% sau 90% din totalul drepturilor de vot, persoana respectivă are obligaţia să informeze, în maximum 3 zile lucrătoare de la momentul luării la cunoştinţă a respectivei operaţiuni, în mod concomitent, societatea, C.N.V.M. şi piaţa reglementată pe care sunt tranzacţionate respectivele valori mobiliare.
  (2) Atunci când pragurile de la alin. (1) sunt atinse sau depăşite de o filială a unei societăţi-mamă, această entitate va fi exceptată de la obligaţia de informare, dacă informarea a fost realizată de societatea-mamă.
  (3) Societatea admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, care a primit o informare potrivit alin. (1), trebuie să aducă la cunoştinţa publicului respectiva operaţiune, în maximum 3 zile lucrătoare.
  (4) C.N.V.M. va emite reglementări privind modalitatea de determinare a drepturilor de vot, în vederea aplicării prevederilor alin. (1).


  Secţiunea a 2-a Obligaţiile societăţilor comerciale ale căror obligaţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată


  Articolul 229

  (1) Societatea comercială trebuie să asigure un tratament egal pentru toţi deţinătorii de obligaţiuni aferente aceluiaşi împrumut, cu privire la toate drepturile conferite de acestea. Un emitent ale cărui obligaţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România şi pe una sau mai multe pieţe reglementate din cadrul statelor membre este obligat să furnizeze pieţelor informaţii echivalente.
  (2) Societatea trebuie să asigure toate facilităţile şi informaţiile necesare, pentru a permite obligatarilor să-şi exercite drepturile, în special:
  a) să publice notificări privind organizarea de adunări ale obligatarilor, plata dobânzii, exercitarea eventualelor drepturi de conversie, schimb, subscriere sau rambursare a împrumutului;
  b) să desemneze ca agent de plată o instituţie financiară, prin care deţinătorii de obligaţiuni să-şi poată exercita drepturile băneşti, cu excepţia cazului în care emitentul asigură el însuşi aceste servicii.


  Articolul 230

  În situaţia în care societatea intenţionează să-şi modifice actul constitutiv, modificare care afectează drepturile deţinătorilor de obligaţiuni, aceasta trebuie să comunice C.N.V.M. şi pieţei reglementate proiectul de modificare, până la data convocării adunării generale, care se va pronunţa asupra amendamentului.


  Articolul 231

  (1) Societatea admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să pună la dispoziţia publicului, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar, situaţiile financiare anuale auditate, împreună cu raportul anual.
  (2) Dacă societatea admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată întocmeşte atât situaţii financiare individuale cât şi consolidate, acestea vor fi puse la dispoziţia publicului. C.N.V.M. poate autoriza societatea să pună la dispoziţia publicului fie situaţiile financiare individuale, fie cele consolidate, numai dacă celelalte situaţii financiare nu conţin informaţii suplimentare semnificative.


  Articolul 232

  Societatea trebuie să informeze publicul, fără întârziere, cu privire la:
  a) orice nouă modificare majoră a activităţii sale care nu a fost făcută public şi care ar putea afecta semnificativ capacitatea societăţii de a-şi îndeplini obligaţiile asumate. C.N.V.M. poate excepta societatea de la această obligaţie, la solicitarea acesteia, dacă dezvăluirea unor anumite informaţii ar prejudicia interesele legitime ale societăţii;
  b) contractarea unor noi împrumuturi şi garanţiile constituite în vederea obţinerii acestora;
  c) orice modificare a dreptului obligatarilor care ar rezulta în special din modificarea termenilor împrumuturilor sau a ratei dobânzii;
  d) modificarea drepturilor aferente acţiunilor, în situaţia în care obligaţiunile sunt convertibile în acţiuni.


  Secţiunea a 3-a Obligaţiile autorităţilor publice şi organismelor internaţionale emitente de obligaţiuni


  Articolul 233

  (1) Organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi organismele internaţionale trebuie să asigure tratament egal investitorilor privind drepturile conferite de deţinerea respectivelor valori mobiliare. Un emitent ale cărui obligaţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România şi pe una sau mai multe pieţe reglementate din cadrul statelor membre este obligat să furnizeze pieţelor informaţii echivalente.
  (2) Organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi organismele internaţionale trebuie să asigure toate condiţiile şi informaţiile necesare investitorilor să-şi exercite drepturile. Aceste autorităţi trebuie:
  a) să publice informaţii privind convocarea adunărilor generale ale obligatarilor, plata dobânzilor şi rambursarea împrumutului;
  b) să desemneze un agent de plată, prin care obligatarii să-şi poată exercita drepturile financiare.


  Capitolul VI Dispoziţii speciale privind societăţile admise la tranzacţionare


  Articolul 234

  Pentru valorile mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, C.N.V.M. poate:
  a) să solicite emitentului să furnizeze toate informaţiile care ar putea avea efect asupra evaluării valorilor mobiliare, în vederea asigurării protecţiei investitorilor sau menţinerii unei pieţe ordonate;
  b) să suspende sau să solicite operatorului de piaţă suspendarea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare, dacă consideră că situaţia emitentului este de aşa natură încât tranzacţionarea ar fi în detrimentul investitorilor;
  c) să ia toate măsurile pentru a se asigura că publicul este corect informat;
  d) să decidă ca valorile mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată să fie retrase de la tranzacţionare, în condiţiile în care consideră că, datorită unor circumstanţe speciale, nu se mai poate menţine o piaţă ordonată pentru respectivele valori mobiliare.


  Articolul 235

  (1) Membrii consiliului de administraţie al societăţilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată pot fi aleşi prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acţionar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu.
  (1^1) În cazul în care alegerea prin metoda votului cumulativ nu este aplicată ca urmare a cererii formulate de un acţionar semnificativ, acesta are dreptul de a solicita în instanţă convocarea de îndată a unei adunări generale a acţionarilor.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 235 a fost introdus de pct. 54 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (2) Administrarea unei societăţi la care se aplică metoda votului cumulativ se va realiza de către un consiliu de administraţie format din cel puţin 5 membri.
  (2^1) Prevederile alin. (1), (1 1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul alegerii membrilor consiliului de supraveghere, în situaţia în care societatea admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată este administrată în sistem dualist.
  ---------
  Alin. (2^1) al art. 235 a fost introdus de pct. 55 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.
  (3) Reglementările privind aplicarea metodei votului cumulativ se stabilesc de C.N.V.M,


  Articolul 236

  (1) Orice majorare a capitalului social trebuie să fie hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acţionarilor.
  (2) Actul constitutiv sau adunarea generală extraordinară pot autoriza majorarea capitalului social până la un nivel maxim. În limitele nivelului fixat, administratorii pot decide, în urma delegării de atribuţii, majorarea capitalului social. Această competenţă se acordă administratorilor pe o durată de maximum un an şi poate fi reînnoită de către adunarea generală pentru o perioadă care, pentru fiecare reînnoire, nu poate depăşi un an.
  (3) Hotărârile luate de consiliul de administraţie al unei societăţi admise la tranzacţionare, în exerciţiul atribuţiilor delegate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor, vor avea acelaşi regim ca şi hotărârile adunării generale a acţionarilor, în ceea ce priveşte publicitatea acestora şi posibilitatea de contestare în instanţă.
  (4) Tarifele percepute acţionarilor care solicită eliberarea unor copii ale documentelor emise în aplicarea alin. (3) nu vor depăşi costurile necesare multiplicării.


  Articolul 237

  (1) Situaţiile financiare, inclusiv cele consolidate, ale societăţilor admise la tranzacţionare vor fi întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile şi auditate de auditori financiari, în conformitate cu reglementările privind activitatea de audit financiar.
  (2) Reprezentanţii legali ai societăţilor sunt obligaţi să pună la dispoziţia C.N.V.M., auditorilor societăţii şi/sau experţilor desemnaţi de instanţă documentele necesare exercitării atribuţiilor acestora.
  (3) Administratorul, directorul şi/sau directorul executiv sunt obligaţi să prezinte acţionarilor situaţii financiare exacte şi informaţii reale privind condiţiile economice ale societăţii.


  Articolul 238

  (1) Prin derogare de la prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, data la care va avea loc identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puţin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acţionarilor.
  ----------
  Alin. (1) al art. 238 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  (2) Odată cu fixarea dividendelor, adunarea generală a acţionarilor va stabili şi termenul în care acestea se vor plăti acţionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunării generale a acţionarilor de stabilire a dividendelor.
  (3) În cazul în care adunarea generală a acţionarilor nu stabileşte data plăţii dividendelor, potrivit alin. (2), acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acţionarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia societatea este de drept în întârziere.
  ----------
  Alin. (3) al art. 238 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.


  Articolul 239

  Hotărârea adunării generale de fixare a dividendului, se depune în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârea constituie titlu executoriu, în temeiul căruia acţionarii pot începe executarea silită împotriva societăţii, potrivit legii.


  Articolul 240

  (1) În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferinţă a acţionarilor de a subscrie noile acţiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă acţionari reprezentând cel puţin 3/4 din capitalul social subscris, şi cu votul acţionarilor care deţin cel puţin 2/3 din drepturile de vot.
  ----------
  Alin. (1) al art. 240 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  (2) Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă acţionari reprezentând cel puţin 3/4 din capitalul social subscris, şi cu votul acţionarilor care să reprezinte cel puţin 2/3 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societăţii emitente.
  ----------
  Alin. (2) al art. 240 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  (3) Evaluarea aportului în natură se face de către experţi independenţi, în conformitate cu art. 210 din Legea nr. 31/1990.
  (4) Numărul de acţiuni ce revine ca urmare a aportului în natură se determină ca raport între valoarea aportului, stabilită în conformitate cu alin. (3), şi cea mai mare valoare dintre preţul de piaţă al unei acţiuni, valoarea pe acţiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acţiunii.
  (5) În cazul ridicării dreptului de preferinţă, în conformitate cu prevederile alin. (1), numărul de acţiuni se stabileşte după criteriul enunţat la alin. (4).
  (6) C.N.V.M. va emite reglementări în aplicarea dispoziţiilor prezentului articol.


  Articolul 240^1

  (1) Hotărârile adunării generale, contrare legii sau actului constitutiv, care au drept efect modificarea capitalului social al societăţilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată ori într-un sistem alternativ de tranzacţionare pot fi atacate în justiţie, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei.
  (2) Acţiunile în anulare menţionate la alin. (1) se vor soluţiona de urgenţă şi cu precădere de către tribunale, în camera de consiliu, într-un termen de maximum 30 de zile de la data introducerii cererii de chemare în judecată.
  (3) Hotărârile date de tribunal pot fi atacate cu recurs în maximum 15 zile de la data comunicării.
  (4) Recursul se va soluţiona de urgenţă de către curţile de apel în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului pe rolul instanţei de recurs.
  ----------
  Art. 240^1 a fost introdus de pct. 56 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 241

  (1) Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societăţii, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societăţii numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor.
  (2) Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată faţă de acelaşi co-contractant sau persoane implicate ori care acţionează în mod concertat depăşeşte 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puţin creanţele la data încheierii actului juridic, precum şi asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depăşind aceeaşi valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acţionarilor.
  (3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) şi (2), oricare dintre acţionari poate solicita instanţei judecătoreşti anularea actului juridic încheiat şi urmărirea administratorilor pentru repararea prejudiciului cauzat societăţii.


  Articolul 242

  Acţionarii unei societăţi admise la tranzacţionare, care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală cu privire la fuziuni sau divizări, care implică alocarea de acţiuni ce nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, au dreptul de a se retrage din societate şi de a obţine de la aceasta contravaloarea acţiunilor, potrivit art. 133 din Legea nr. 31/1990.


  Articolul 243

  (1) Consiliul de administraţie sau directoratul, după caz, convoacă adunarea generală în termenul prevăzut la art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Termenul prevăzut la alin. (1) nu este aplicabil pentru a doua sau pentru următoarea convocare a adunării generale determinată de neîntrunirea cvorumului necesar pentru adunarea convocată pentru prima dată, cu condiţia ca:
  a) prezentul articol să fi fost respectat cu ocazia primei convocări;
  b) pe ordinea de zi să nu se fi adăugat niciun punct nou; şi
  c) să treacă cel puţin 10 zile între convocarea finală şi data adunării generale.
  (3) Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe, la data de referinţă, la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.
  (4) Data de referinţă se stabileşte de către emitent şi nu poate să fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică.
  (5) Împiedicarea accesului unui acţionar ce îndeplineşte condiţiile legii de a participa la adunarea generală a acţionarilor dă dreptul oricărei persoane interesate să ceară în justiţie anularea hotărârii adunării generale a acţionarilor.
  (6) Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor în cazul societăţilor ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.
  ----------
  Alin. (6) al art. 243 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  (6^1) Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului emitent. În această situaţie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile.
  ----------
  Alin. (6^1) al art. 243 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  (6^2) Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14, sau unui avocat.
  ----------
  Alin. (6^2) al art. 243 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  (6^3) Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al societăţii, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.
  ----------
  Alin. (6^3) al art. 243 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  (6^4) Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor pe baza unei împuterniciri indicate la alin. (6^2) de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:
  a) este un acţionar majoritar al societăţii, sau o altă entitate, controlată de respectivul acţionar;
  b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societăţii, al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
  c) este un angajat sau un auditor al societăţii ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
  d) este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).
  ----------
  Alin. (6^4) al art. 243 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  (6^5) Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condiţiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi.
  ----------
  Alin. (6^5) al art. 243 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  (7) Societăţile comerciale pot permite acţionarilor lor orice formă de participare la adunarea generală prin mijloace electronice de transmisie a datelor.
  (8) Acţionarii pot să îşi desemneze şi să îşi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor.
  (9) Societăţile au obligaţia să întocmească proceduri care să dea acţionarilor posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală. În cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor se află rezoluţii care necesită votul secret, votul prin corespondenţă va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la şedinţă.
  ----------
  Alin. (9) al art. 243 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  (9^1) În situaţia în care acţionarul care şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondenţă exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
  ----------
  Alin. (9^1) al art. 243 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  (9^2) Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenţă, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă. Acest lucru nu este necesar dacă acţionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.
  ----------
  Alin. (9^2) al art. 243 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.
  (10) Cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale a acţionarilor, societatea va pune la dispoziţia acţionarilor documentele sau informaţiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, pe website-ul propriu.
  (11) Consiliul de administraţie, respectiv directoratul sunt obligaţi să convoace adunarea generală la cererea acţionarilor precizaţi la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care cererea cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţia adunării, astfel încât adunarea să fie ţinută, la prima sau la a doua convocare, în termen de cel mult 60 de zile de la data cererii.
  ----------
  Art. 243 a fost modificat de pct. 57 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Titlul VII ABUZUL PE PIAŢĂ


  Articolul 244

  (1) Prin informaţie privilegiată se înţelege o informaţie de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulţi emitenţi ori la unul sau mai multe instrumente financiare, şi care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra preţului acelor instrumente financiare, sau asupra preţului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură.
  (2) Atunci când se referă la instrumente financiare derivate pe mărfuri, "informaţia privilegiată" înseamnă informaţia de natură precisă care nu a fost făcută public şi care se referă direct sau indirect la instrumentele financiare derivate şi pe care participanţii pe pieţele pe care se tranzacţionează respectivele instrumente financiare derivate se aşteaptă să o primească, în conformitate eu practicile de piaţă acceptate.
  (3) Practicile de piaţă acceptate se referă la practicile utilizate în cadrul uneia sau a mai multor pieţe şi care sunt agreate de C.N.V.M., în conformitate cu procedurile comunitare.
  (4) Pentru persoanele răspunzătoare de executarea ordinelor privind tranzacţionarea instrumentelor financiare, "informaţia privilegiată" înseamnă, totodată, informaţia de natură precisă, transmisă de un client, în legătură cu ordinele sale care nu au fost încă executate, referitoare în mod direct sau indirect la unul sau mai mulţi emitenţi ori la unul sau mai multe instrumente financiare, informaţie care, dacă ar fi făcută public, ar putea avea efecte semnificative asupra preţului respectivelor instrumente financiare sau asupra preţului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură.
  (5) Manipularea pieţei înseamnă:
  a) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare:
  1. care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau preţul instrumentelor financiare;
  2. care menţin, prin acţiunea uneia sau a mai multor persoane acţionând împreună, preţul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial;
  b) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înşelăciune;
  c) diseminarea de informaţii prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice altă modalitate, care dă sau ar putea să dea semnale false sau care induc în eroare asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor şi ştirilor false sau care induc în eroare, în condiţiile în care persoana care a diseminat informaţia ştia sau trebuia să ştie că informaţia este falsă sau induce în eroare. Referitor la jurnalişti, în exercitarea profesiunii lor, diseminarea informaţiilor va fi luată în considerare ţinându-se cont de regulile care reglementează activitatea acestora, excepţie făcând persoanele care utilizează aceste informaţii în scopul obţinerii, directe sau indirecte, de avantaje sau profituri.
  (6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) lit. a) persoanele care execută tranzacţii sau emit ordine de tranzacţionare şi dovedesc că motivele sunt legitime şi, totodată, aceste tranzacţii sau ordine de tranzacţionare sunt în conformitate cu practicile de piaţă acceptate pe respectiva piaţă reglementată.
  (7) În sensul prevederilor alin. (5), fără ca enumerarea să fie limitativă, următoarele situaţii sunt considerate operaţiuni de manipulare a pieţei:
  a) acţiunea unei persoane sau a unor persoane, care acţionează în mod concertat pentru a-şi asigura o poziţie dominantă asupra cererii de instrumente financiare, având ca efect fixarea, directă sau indirectă, a preţului de vânzare sau cumpărare ori crearea altor condiţii incorecte de tranzacţionare;
  b) vânzarea sau cumpărarea de instrumente financiare la momentul închiderii pieţei, cu scopul inducerii în eroare a investitorilor care acţionează pe baza preţurilor de închidere;
  c) beneficierea de accesul regulat sau ocazional la mijloacele media, electronice sau tradiţionale, prin exprimarea unei opinii în legătură cu instrumentul financiar sau indirect, în legătură cu emitentul acestuia, în condiţiile în care instrumentul era deja deţinut şi s-a profitat ulterior de impactul opiniilor exprimate cu privire la acel instrument, fără a fi făcut în acelaşi timp public acel conflict de interese, într-o manieră corectă şi eficientă.


  Articolul 245

  (1) Se interzice oricărei persoane care deţine informaţii privilegiate să utilizeze respectivele informaţii pentru dobândirea sau înstrăinarea ori pentru intenţia de dobândire sau înstrăinare, pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică oricărei persoane care deţine informaţii privilegiate:
  a) în calitatea sa de membru al consiliului de administraţie sau al structurilor manageriale sau de supraveghere ale emitentului;
  b) ca urmare a deţinerilor acesteia la capitalul social al emitentului;
  c) prin exercitarea funcţiei, profesiei sau a sarcinilor de serviciu;
  d) în mod ilegal sau fraudulos, urmare a activităţilor infracţionale.
  (3) În condiţiile în care persoana menţionată la alin. (1) este persoană juridică, interdicţia se va aplica şi persoanei fizice care a luat parte la decizia de executare a tranzacţiei pe contul respectivei persoane juridice.
  (4) Prevederile alin. (1) - (3) nu se vor aplica tranzacţiilor efectuate, în condiţiile în care persoana angajată în astfel de tranzacţii avea o obligaţie contractuală de a dobândi sau înstrăina instrumente financiare, iar acest contract a fost încheiat înainte ca persoana respectivă să deţină informaţii privilegiate.


  Articolul 246

  Se interzice oricărei persoane, subiect al interdicţiei prevăzute la art. 245 să:
  a) dezvăluie informaţii privilegiate oricăror altor persoane, exceptând situaţia în care dezvăluirea a fost făcută în exercitarea normală a activităţii, profesiei sau sarcinilor de serviciu;
  b) recomande unei persoane, pe baza unor informaţii privilegiate, să dobândească sau să înstrăineze instrumentele financiare la care se referă acele informaţii.


  Articolul 247

  Prevederile art. 245 şi art. 246 se aplică oricăror altor persoane care deţin informaţii privilegiate, în condiţiile în care respectivele persoane cunosc sau ar fi trebuit să cunoască faptul că acele informaţii sunt privilegiate.


  Articolul 248

  Este interzis oricărei persoane fizice sau juridice să se angajeze în activităţi de manipulare a pieţei.


  Articolul 249

  Operatorii de piaţă vor adopta dispoziţii structurale, în scopul prevenirii şi detectării practicilor de manipulare a pieţei.


  Articolul 250

  (1) Persoanele exercitând funcţii de conducere în cadrul unui emitent de instrumente financiare, precum şi, acolo unde este cazul, persoanele cu care acestea se află în relaţii apropiate, au obligaţia să notifice C.N.V.M. operaţiunile efectuate în contul lor, care se referă la acţiuni ale respectivului emitent, la instrumente financiare derivate sau la alte instrumente financiare asociate acestora.
  (2) Persoanele care produc sau distribuie studii privind instrumente financiare sau emitenţii de instrumente financiare, precum şi persoanele care produc sau diseminează alte informaţii prin care recomandă sau sugerează strategii de investiţii utilizând mijloace de informare în masă trebuie să se asigure că astfel de informaţii sunt corect prezentate. Aceste persoane vor indica natura interesului lor sau eventualele conflicte de interese care privesc instrumentele financiare pentru care se fac acele studii.
  (3) Orice persoană implicată profesional în tranzacţii cu instrumente financiare, care are motive rezonabile să considere că o tranzacţie se desfăşoară în baza unor informaţii privilegiate sau că aceasta ar putea constitui o acţiune de manipulare a pieţei, va notifica, fără întârziere, C.N.V.M.
  (4) Instituţiile publice care diseminează statistici ce pot influenţa semnificativ pieţele trebuie să difuzeze aceste informaţii într-o manieră echitabilă, corectă şi transparentă.


  Articolul 251

  Interdicţiile prevăzute în acest titlu nu se vor aplica tranzacţiilor desfăşurate în contextul politicilor monetare şi valutare sau a celei aferente datoriei publice, exercitate de către autorităţile competente din România, din statele membre, de către Banca Centrală Europeană sau de către persoanele care acţionează în numele acestor autorităţi.


  Articolul 252

  Interdicţiile prevăzute în acest titlu nu se vor aplica în cazul tranzacţiilor cu propriile acţiuni din cadrul programelor de răscumpărare sau în cazul tranzacţiilor care au ca obiectiv stabilizarea unui instrument financiar şi care sunt executate cu respectarea reglementărilor europene aplicabile în ceea ce priveşte programele de răscumpărare şi stabilizarea instrumentelor financiare.
  ---------
  Art. 252 a fost modificat de pct. 58 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.


  Articolul 253

  (1) Prevederile prezentului titlu se vor aplica oricărui instrument financiar, precum şi certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România sau dintr-un stat membru ori pentru care a fost înregistrată o cerere de admitere la tranzacţionare, indiferent dacă tranzacţia a avut loc sau nu în cadrul respectivei pieţe reglementate, precum şi licitaţiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de seră realizate în conformitate cu legislaţia europeană în vigoare.
  -----------
  Alin. (1) al art. 253 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 167 din 9 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 15 octombrie 2012.
  (2) Prevederile art. 245 - art. 247 se vor aplica, de asemenea, oricărui alt instrument financiar care nu a fost admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România sau dintr-un stat membru, dar a cărui valoare depinde de un instrument financiar care îndeplineşte condiţiile de la alin. (1).
  (3) Interdicţiile şi dispoziţiile prevăzute în prezentul titlu se vor aplica:
  a) operaţiunilor derulate în România sau în străinătate cu instrumente financiare şi certificate de emisii de gaze cu efect de seră care sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată situată sau operând în România