ORDONANTA nr. 87 din 30 august 2001 (*actualizata*)
privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor
(actualizata până la data de 1 februarie 2003*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 1 septembrie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 februarie 2003 cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 139 din 1 aprilie 2002; ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2003.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Capitolul 1 Dispozitii generale


  Articolul 1

  Prezenta ordonanţă are ca obiect stabilirea cadrului pentru organizarea, gestionarea, reglementarea şi monitorizarea serviciului public de salubrizare în localităţi, ţinându-se seama de strategia naţionala cu privire la deseurile solide şi de prevederile directivelor Uniunii Europene.


  Articolul 2

  Salubrizarea localitatilor este un serviciu public local de gospodarie comunala, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat şi controlat de autorităţile administraţiei publice locale.


  Articolul 3

  Serviciul public de salubrizare, parte componenta a serviciilor publice de gospodarie comunala, este organizat şi funcţionează pe baza urmatoarelor principii:
  a) protectia sănătăţii publice;
  b) autonomia locala şi descentralizarea;
  c) responsabilitatea faţă de cetăţeni;
  d) conservarea şi protectia mediului înconjurător;
  e) calitatea şi continuitatea serviciului;
  f) tarife echitabile şi accesibile tuturor consumatorilor;
  g) nediscriminarea şi egalitatea tuturor consumatorilor;
  h) transparenta, consultarea şi antrenarea în decizii a cetatenilor;
  i) administrarea corecta şi eficienta a bunurilor din proprietatea publică şi a banilor publici;
  j) securitatea serviciului;
  k) dezvoltarea durabila.


  Articolul 4

  Serviciul public de salubrizare cuprinde urmatoarele activităţi:
  a) precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea reziduurilor solide, cu excepţia deseurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special;
  b) înfiinţarea şi administrarea depozitelor ecologice de reziduuri şi producerea de compost;
  c) incinerarea şi producerea de energie termica;
  d) maturatul, spalatul cailor publice, întreţinerea spatiilor
  verzi şi a parcurilor;
  e) curatarea şi transportul zapezii de pe caile publice şi menţinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet;
  f) preselectarea şi organizarea reciclarii deseurilor;
  g) dezinsectia, dezinfectia şi deratizarea.


  Articolul 5

  Pentru asigurarea dezvoltării durabile în domeniul salubritatii consiliile locale stabilesc strategia de dezvoltare şi functionare pe termen mediu şi lung a serviciilor de salubrizare, ţinând seama de documentatiile de urbanism şi de programele de dezvoltare economico-sociala a unităţii administrativ-teritoriale.
  -------------
  Art. 5 a fost modificat prin pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 1 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2002.


  Articolul 6

  (1) Serviciile publice de salubrizare se organizeaza pentru satisfacerea nevoilor populatiei, ale instituţiilor publice şi ale agentilor economici.
  (2) Nu fac obiectul prezentei ordonante serviciile de colectare, transport şi neutralizare a deseurilor toxice şi/sau periculoase.


  Articolul 7

  Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să asigure realizarea urmatoarelor obiective:
  a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa ale cetatenilor prin susţinerea dezvoltării economice a localitatilor, stimularea mecanismelor economiei de piaţa şi a unei infrastructuri edilitare moderne;
  b) promovarea calităţii şi eficientei acestor servicii;
  c) dezvoltarea durabila a serviciilor;
  d) protectia mediului înconjurător.
  -------------
  Art. 7 a fost modificat prin pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 1 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2002.


  Capitolul 2 Organizarea şi functionarea serviciilor publice de salubrizare


  Secţiunea 1 Gestiunea serviciilor publice de salubrizare


  Articolul 8

  (1) Relatiile dintre prestatorii de servicii de salubrizare şi utilizatori se desfăşoară pe baze contractuale.
  (2) Între autorităţile administraţiei publice locale şi prestatorii de servicii de salubrizare se pot incheia contracte de delegare de gestiune şi concesiune.
  -------------
  Alin. (2) al art. 8 a fost modificat prin pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 1 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2002.


  Articolul 9

  (1) Gestiunea serviciilor publice de salubrizare se realizează în urmatoarele modalităţi:
  a) gestiune directa;
  b) gestiune indirecta sau gestiune delegata.
  (2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor publice de salubrizare se face prin hotărâre a consiliilor locale sau judetene, după caz.


  Articolul 10

  (1) În cadrul gestiunii directe autorităţile administraţiei publice locale îşi asuma nemijlocit toate sarcinile şi responsabilitatile privind organizarea, conducerea, administrarea şi gestionarea serviciilor publice de salubrizare.
  (2) Gestiunea directa se realizează de către consiliul local prin compartimente organizate ca servicii publice.
  (3) Desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor publice de salubrizare, organizate şi exploatate în sistemul gestiunii directe, se face pe baza unui regulament de organizare şi functionare aprobat de către consiliul local.
  -------------
  Alin. (2) al art. 10 a fost modificat prin pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 1 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2002.


  Articolul 11

  (1) În cazul gestiunii delegate autorităţile administraţiei publice locale pot apela, pentru realizarea serviciilor de salubrizare, la unul sau mai mulţi operatori de servicii publice, cărora le incredinteaza, în baza unui contract de delegare a gestiunii sau de concesiune, gestiunea propriu-zisa a serviciilor de salubrizare, precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor publice necesare în vederea realizării acestora.
  (2) Delegarea gestiunii sau concesiunea se face în condiţiile respectarii contractului-cadru de delegare sau de concesiune şi a regulamentului-cadru de delegare sau de concesiune a serviciilor publice locale. Contractul-cadru şi regulamentul-cadru de delegare sau de concesiune a serviciilor publice locale se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante.
  -------------
  Alin. (2) al art. 11 a fost modificat prin pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 1 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2002.


  Articolul 12

  (1) În procesul delegării, în conformitate cu competentele şi atribuţiile ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a serviciilor de salubrizare, precum şi dreptul de a urmări şi controla:
  a) respectarea şi indeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorii furnizori/prestatori de servicii publice;
  b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;
  c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;
  d) administrarea, exploatarea, conservarea şi menţinerea în functiune, dezvoltarea şi/sau modernizarea sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana incredintata prin contractul de delegare a gestiunii sau de concesiune;
  e) respectarea tarifelor pentru serviciile publice.
  (2) Aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului public de salubrizare, a regulamentului de organizare şi functionare a acestuia, a criteriilor şi procedurilor de exercitare a controlului, precum şi a actelor de autoritate stabilite de lege intră în competenţa exclusiva a consiliului local sau judetean, după caz.
  (3) Consiliile locale sau judetene pot delega integral ori parţial numai activităţile de:
  a) operare;
  b) gestionare şi administrare a serviciilor publice de salubrizare;
  c) pregatire şi realizare a investitiilor aferente acestora;
  d) colectare a sumelor datorate de utilizatori.
  -------------
  Alin. (1) şi (3) ale art. 12 au fost modificate prin pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 1 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2002.


  Articolul 13

  (1) Finantarea şi realizarea investitiilor aferente serviciilor publice de salubrizare se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investitiilor publice, în temeiul principiilor prevăzute la art. 8 din Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001, precum şi al principiilor autonomiei financiare a prestatorilor, al suportabilitatii utilizatorilor şi al recuperării integrale prin tarif a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare.
  (2) Pentru finantarea investitiilor necesare în vederea dezvoltării şi modernizarii infrastructurii serviciilor de salubrizare autorităţile administraţiei publice locale pot apela la credite interne şi/sau externe sau se pot adresa unor investitori privati cărora le pot concesiona serviciul respectiv pe o perioadă limitata, în functie de specificul activităţii, astfel:
  a) pentru o durată de până la 5 ani - activităţile de amenajare, întreţinere şi curatare a spatiilor verzi, precum şi dezinsectia, dezinfectia şi deratizarea în localităţi;
  b) pentru o durată de până la 8 ani - activităţile de precolectare, colectare şi transport al deseurilor menajere, precum şi curatenia şi stropitul cailor publice rutiere, deszapezirea şi întreţinerea acestora pe timp de iarna în condiţii de inghet sau de polei;
  c) pentru o durată de până la 20 de ani - activităţile de incinerare a deseurilor şi de producere a energiei termice prin acest procedeu, precum şi înfiinţarea şi administrarea depozitelor ecologice, inclusiv selectarea şi reciclarea deseurilor.
  (3) Mijloacele materiale pe care investitorul privat le realizează din fonduri proprii rămân în proprietatea acestuia pe toata perioada derularii contractului de concesiune, precum şi după expirarea acestuia, dacă nu s-a stabilit altfel.
  -------------
  Alin. (2) al art. 13 a fost modificat prin pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 1 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2002.


  Secţiunea a 2-a Operatorii de servicii publice de salubrizare


  Articolul 14

  (1) Pot fi operatori de servicii publice de salubrizare societăţile comerciale autorizate sa furnizeze/presteze servicii publice în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor Legii serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001 şi ale prezentei ordonante.
  (2) Operatorii de servicii publice de salubrizare beneficiaza, în temeiul prezentei ordonante, de acelasi regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate.
  (3) Operatorii de servicii publice de salubrizare vor fi atestati de către o comisie organizata în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare. Regulamentul de functionare, precum şi criteriile pentru eliberarea licentei de operare vor fi stabilite de Autoritatea Naţionala de Reglementare.
  (4) Se exceptează de la prevederile alin. (3) operatorii de servicii publice care au obţinut pe bază de licitaţie publică contracte de delegare sau de concesiune, incheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante. Exceptarea opereaza până la expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul respectiv.
  (5) Delegarea gestiunii şi concesionarea serviciilor publice de salubrizare către operatorii atestati se fac prin licitaţie publică, în conformitate cu prevederile regulamentului de delegare a serviciilor publice locale.
  -------------
  Alin. (3) al art. 14 a fost modificat prin pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 1 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2002.


  Articolul 15

  (1) Operatorii de servicii publice de salubrizare pot fi privatizati în condiţiile legii.
  (2) Hotărârea de privatizare aparţine consiliului local sau judetean sub a cărui autoritate îşi desfăşoară activitatea operatorul de servicii publice de salubrizare.
  (3) Privatizarea, respectiv vanzarea bunurilor din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, în parte sau în totalitate, se poate face numai prin procedura de licitaţie publică, concomitent cu delegarea serviciului public de salubrizare sau cu concesiunea acestuia.


  Articolul 16

  (1) Societăţile comerciale de gospodarie comunala înfiinţate de consiliile locale sau judetene potrivit legii pot fi de interes local sau judetean, în functie de limitele teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea.
  (2) Societăţile comerciale de gospodarie comunala înfiinţate de consiliile locale îşi pot desfăşura activitatea şi în alte localităţi, pe baze contractuale.
  (3) Operatorul care presteaza mai multe tipuri de servicii va tine evidente distincte pe fiecare activitate, având contabilitate separata pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de operare.
  (4) Consiliile locale se pot asocia în vederea organizarii unor servicii publice de salubrizare sau a realizării unor obiective specifice comune.


  Capitolul 3 Drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor şi operatorilor


  Articolul 17

  (1) Garantarea dreptului de a beneficia de serviciul public de salubrizare pentru toţi utilizatorii, persoane fizice şi juridice, se stabileste prin regulamentul de organizare şi functionare a serviciului public de salubrizare, care va fi elaborat prin hotărâre a consiliului local sau judetean, după caz, cu respectarea regulamentului-cadru aprobat de Guvern.
  (2) Utilizatorii vor avea dreptul de acces fără discriminare la informaţiile publice cu privire la serviciile publice de salubrizare, atât prestatorul cat şi autoritatea locala având obligaţia de a comunică informaţii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifara şi la clauzele contractuale.
  (3) Hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la serviciul public de salubrizare vor fi aduse la cunoştinţa publică şi orice utilizator din aria de prestare a serviciului public de salubrizare are dreptul sa conteste prevederile acestora, în condiţiile legii.
  (4) Utilizatorii au obligaţia să respecte clauzele contractului de salubrizare şi să îşi achite oblibaţiile de plată în conformitate cu prevederile acestuia.


  Articolul 18

  Drepturile prestatorilor de servicii publice de salubrizare se inscriu în contractele de delegare sau în regulamentele de functionare, pentru serviciile aflate în administrare directa, sau în contractele de concesiune, pentru serviciile cedate spre administrare agentilor economici, urmarindu-se asigurarea echilibrului contractual pe baza urmatoarelor principii:
  a) incasarea tarifului aferent serviciului public prestat şi actualizarea periodica a acestuia în raport cu indicele de inflatie;
  b) modificarea tarifului în situaţiile de schimbare semnificativa a echilibrului contractual.


  Articolul 19

  (1) Agentii economici care opereaza în domeniul serviciilor publice de salubrizare a localitatilor vor face dovada competentei tehnico-organizatorice şi a celei privind calificarea personalului şi vor asigura o dotare tehnico-materiala care să asigure efectuarea calitativa a tuturor tipurilor de servicii contractate.
  (2) Agentii economici trebuie să faca dovada bonitatii lor materiale, iar persoanele fizice care au calitatea de administrator al agentilor economici nu trebuie să aibă cazier judiciar.
  (3) Prestatorii de servicii publice de salubrizare vor fi atestati în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante.
  (4) Vor fi supuse atestării atât compartimentele consiliului local, organizate ca servicii publice, cat şi operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de salubrizare existenti, precum şi compartimentele consiliului local şi operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de salubrizare care se vor înfiinţa după intrarea în vigoare a prezentei ordonante.
  (5) Pot participa la licitatii pentru obtinerea contractelor de delegare a serviciului public de salubrizare numai agentii economici atestati.
  (6) Atestatul este valabil 5 ani, indiferent de specificul activităţii pentru care s-a facut atestarea.
  -------------
  Alin. (1) al art. 19 a fost modificat prin pct. 1 al art. 2 din ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.


  Articolul 20

  Prestatorii de servicii publice de salubrizare au faţă de utilizatori urmatoarele obligaţii:
  a) să respecte regulile asumate prin contractul de delegare;
  b) sa presteze serviciul la utilizatorii cu care a incheiat contract de accesare şi utilizare a serviciului;
  c) sa serveasca toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost autorizat/atestat, în condiţiile prevederilor regulamentului local de utilizare a serviciilor publice de salubrizare;
  d) să respecte angajamentele luate prin contractele de delegare cu privire la nivelurile serviciilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
  e) sa furnizeze autorităţii administraţiei publice locale informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionarii şi dezvoltării serviciilor publice de salubrizare, în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi/sau de concesiune şi cu prevederile legale în vigoare;
  f) sa puna în aplicare metode performante de management, care să conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achiziţiile de lucrari, bunuri şi servicii.
  -------------
  Lit. d) a art. 20 a fost modificata prin pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 1 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2002.


  Capitolul 4 Drepturi şi obligaţii ale autorităţii administraţiei publice locale


  Articolul 21

  În exercitarea atribuţiilor ce le revin în domeniul administrarii şi conducerii serviciilor publice de salubrizare autorităţile administraţiei publice locale pot adopta hotărâri sau pot emite dispozitii privitoare la:
  a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a dotarilor existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme publice de salubrizare, în condiţiile legii;
  b) coordonarea proiectarii şi executiei lucrărilor de investitii în scopul realizării acestora intr-o conceptie unitara, corelata cu programele de dezvoltare economicosociala a localitatilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;
  c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotarilor publice aferente serviciilor publice de salubrizare;
  d) asocierea în vederea realizării unor investitii de interes comun din infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciilor publice de salubrizare;
  e) delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare, precum şi încredinţarea spre administrare a bunurilor aparţinând patrimoniului public din infrastructura aferenta; operaţiunile de delegare se pot realiza numai prin licitaţie publică organizata în condiţiile legii;
  f) participarea cu capital sau cu bunuri la societăţi comerciale pentru realizarea de lucrari şi servicii publice de salubrizare;
  g) contractarea sau garantarea imprumuturilor pentru finantarea programelor de investitii din infrastructura aferenta serviciilor publice de salubrizare, extinderi, dezvoltari de capacitati, reabilitări şi modernizari;
  h) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor de serviciu pe baza normelor-cadru elaborate de Ministerul Administraţiei Publice;
  i) stabilirea taxelor şi aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare, cu respectarea reglementarilor în vigoare;
  -------------
  Lit. d) şi e) ale art. 21 au fost modificate prin pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 1 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2002.


  Articolul 22

  Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare va cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la cantitatea şi calitatea serviciului prestat şi la indicatorii de performanţă: ritmicitatea serviciului, tarifele practicate şi modul de încasare a facturilor, redevente, raspunderea contractuala, forta majoră, durata contractului, clauze privind rezilierea contractului sau alte clauze specifice.
  -------------
  Art. 22 a fost modificat prin pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 1 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2002.


  Articolul 23

  (1) Autorităţile administraţiei publice locale au faţă de operatorii de servicii publice de salubrizare urmatoarele drepturi:
  a) sa aprobe ajustarile de pret propuse de operator;
  b) sa sanctioneze operatorul de servicii publice de salubrizare în cazul în care acesta nu opereaza la parametrii de eficienta la care s-a obligat.
  (2) În cazuri deosebite autorităţile administraţiei publice locale pot solicita comisiei de atestare retragerea licentei operatorului cu care au incheiat contract de concesiune a serviciului de salubrizare.


  Articolul 24

  În exercitarea competentelor şi a responsabilitatilor ce le revin autorităţile administraţiei publice vor urmări cu prioritate:
  a) gestionarea serviciilor publice de salubrizare pe criterii de competitivitate şi de eficienta manageriala;
  b) promovarea reabilitarii infrastructurii aferente serviciilor publice de salubrizare;
  c) monitorizarea obiectiva şi controlul periodic al activităţilor de prestare a serviciilor publice de salubrizare şi luarea de măsuri în cazul în care operatorul nu asigura performanta pentru care s-a obligat;
  d) elaborarea nivelurilor serviciilor ăi aprobarea acestora numai dupâ ce au fost supuse dezbaterii publice;
  e) consultarea cu utilizatorii de servicii publice de salubrizare în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale, adoptarea normelor locale şi negocierea contractelor de delegare a gestiunii;
  f) informarea periodica a utilizatorilor de servicii publice de salubrizare asupra politicilor de dezvoltare din acest domeniu, precum şi asupra necesităţii de instituire a unor taxe;
  g) medierea conflictelor dintre utilizatorul şi operatorul de servicii publice de salubrizare, la cererea uneia dintre părţi.
  -------------
  Lit. d) a art. 24 a fost modificata prin pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 1 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2002.


  Articolul 25

  Autorităţile administraţiei publice locale au faţă de operatorii de servicii publice de salubrizare urmatoarele obligaţii:
  a) să asigure tratament egal pentru toţi operatorii de servicii publice de salubrizare din cadrul comunităţii respective şi să asigure prin normele locale adoptate în exercitarea prerogativelor stabilite prin prezenta lege un mediu de afaceri transparent;
  b) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile publice, cu precadere la acele informaţii care asigura pregătirea ofertelor şi participarea la licitatii;
  c) sa aduca la cunoştinţa publică, în condiţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, hotărârile şi dispozitiile având ca obiect serviciul public de salubrizare;
  d) sa stabileasca partenerii privati pentru proiectele de asociere sau de formare de societăţi mixte, numai pe bază de licitaţie organizata în conformitate cu prevederile legale;
  e) sa achite operatorilor de servicii publice de salubrizare sumele convenite prin contract pentru prestaţiile pe care acestia le efectueaza;
  f) sa pastreze confidentialitatea informaţiilor, altele decat cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de servicii publice de salubrizare;
  g) sa achite contravaloarea prestatiilor pe care le-au efectuat pe bază de contract.


  Articolul 26

  Patrimoniul public şi patrimoniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru prestarea serviciilor publice de salubrizare, vor fi încredinţate spre administrare, pe perioada contractului de concesiune sau de delegare de gestiune, prestatorului de servicii publice de salubrizare cu care s-a incheiat contractul, iar acesta va plati proprietarului o redeventa.


  Articolul 27

  Împotriva hotărârilor consiliilor locale sau judetene, adoptate în aplicarea prezentei ordonante, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.


  Capitolul 5 Sancţiuni


  Articolul 28

  Incalcarea dispoziţiilor prezentei ordonante atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, după caz.


  Articolul 29

  (1) Sunt considerate contraventii, dacă nu au fost savarsite în astfel de condiţii încât sa constituie infractiune potrivit Codului penal, şi se sancţionează cu amendă urmatoarele fapte:
  a) prestarea uneia dintre activităţile reglementate de prezenta ordonanţă fără existenta atestării legale sau fără contract de concesiune, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
  b) încredinţarea unui contract de delegare de gestiune sau de concesiune pentru una dintre activităţile de salubrizare fără licitaţie publică sau unui operator neatestat, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
  (2) Consiliile locale şi consiliile judetene vor stabili faptele care constituie contraventii în domeniul serviciilor publice de salubrizare, altele decat cele prevăzute la alin. (1), potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.


  Articolul 30

  Contraventiilor prevăzute la art. 29 li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.


  Articolul 31

  Constatarea contraventiilor prevăzute de prezenta ordonanţă şi aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele imputernicite de ministrul administraţiei publice, ministrul apelor şi protectiei mediului, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala, de presedintii consiliilor judetene şi de primari sau de imputernicitii acestora.
  -------------
  Art. 31 a fost modificat prin pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 1 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2002.
  Art. 31 a fost modificat prin pct. 2 al art. 2 din ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.


  Capitolul 6 Dispozitii finale


  Articolul 32

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 33

  La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga orice dispozitii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  P. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  ----------------