ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 20 din 8 martie 2017pentru completarea art. 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea art. 26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017
  Având în vedere Scrisoarea nr. 1.436 din 1 martie 2017 a comisarului european Vytenis Andriukaitis referitoare la riscul mare pe care îl reprezintă pentru România evoluția pestei porcine africane în apropierea granițelor sale,
  considerând situația deosebit de preocupantă și serioasă, sens în care este necesar ca, în regim de urgență, să fie luate măsuri care să intensifice controalele la punctele de intrare în România de la frontiera cu Ucraina și Republica Moldova, pentru a preveni introducerea virusului cu produse din carne de porc contaminată din aceste țări sau riscul contaminării prin purtătorii de boală,
  deoarece România are obligația să implementeze recomandările descrise în Strategia privind pesta porcină africană pentru partea de est a Uniunii Europene și avându-se în vedere activarea măsurilor privind combaterea și controlul bolii, așa cum sunt prevăzute în planul național de contingență pentru pesta porcină africană,
  având în vedere că, din punctul de vedere al riscului contaminării, frontiera de stat a României reprezintă teritoriul vulnerabil prin care, în lipsa unor măsuri imediate și adecvate, există riscul introducerii virusului de către purtători,
  având în vedere necesitatea acoperirii unor riscuri la adresa securității și siguranței alimentare a populației, în vederea combaterii unor situații de criză apărute ca urmare a focarelor de pestă porcină africană care se manifestă în țările vecine care au frontieră cu România, iar răspândirea bolii în România ar conduce la restricții comerciale care pot afecta întreg sectorul de creștere a porcilor,
  apariția pestei porcine africane pe teritoriul României ar avea efecte deosebit de grave asupra economiei naționale, alimentației populației, sectorului de creștere a suinelor, comerțului cu produse din carne de porc și asupra locurilor de muncă,
  luând în considerare necesitatea adaptării actelor normative în vigoare la situații de criză, precum și specificitatea activității referitoare la frontiera de stat a României, care reclamă instituirea unor instrumente juridice adecvate, capabile să elimine riscul extinderii focarelor de pestă porcină africană, dar și eventuale alte situații care se manifestă în mod similar - boli sau infecții la animalele sălbatice - și care pot produce aceleași consecințe în rândul populației, asupra economiei sau în plan social,
  luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență poate avea consecințe nefavorabile atât în plan economic, cât și în plan social, cu impact deosebit de grav asupra securității și siguranței alimentare a populației,
  deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  La articolul 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația confirmării oficiale, în condițiile legii, a unui focar de pestă porcină africană sau a unui focar de altă boală infecțioasă pe teritoriul unui stat vecin, vânarea organizată a animalelor sălbatice pe adâncimea prevăzută la alin. (1) este permisă numai ziua și numai de la fâșia de protecție a frontierei de stat către interior, de către gestionarii fondurilor de vânătoare, cu avizul prealabil al șefului sectorului de poliție de frontieră.


  Articolul II

  Articolul 26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situații de excepție, motivate de menținerea biodiversității faunei sălbatice și de păstrarea echilibrului ecologic, administratorul, la propunerea autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului și autorității naționale sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobă prin ordin restrângerea sau extinderea perioadei de vânătoare la unele specii de interes cinegetic.2. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Prin excepție de la lit. A pct. 13 din anexa nr. 1, pentru specia mistreț (Sus scrofa) mascul, femelă și purcel, perioada de vânătoare se extinde pe tot parcursul anului, în limita cotelor de recoltă aprobate de îndată, din momentul confirmării oficiale a unui focar de pestă porcină africană pe suprafața unuia sau mai multor fonduri cinegetice până la dispariția pestei porcine de pe teritoriul României, oricând Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor consideră necesar în situația creșterii gradului de risc pentru pesta porcină africană.
  (la 24-12-2017, Alineatul (4) din Punctul 2. , Articolul II a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 256 din 19 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 21 decembrie 2017 )

  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana Petcu
  p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Csutak Nagy Laszlo
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Daniel Constantin

  București, 8 martie 2017.
  Nr. 20.