ORDIN nr. 3.411 din 3 martie 2017
privind elaborarea manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017  În temeiul prevederilor art. 69 şi art. 94 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările şi completările ulterioare,
  ţinând cont de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, şi prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,
  ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de asigurare şi de gestionare a manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Procedura de achiziţie a manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a, prevăzută în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.559/2013 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare, se aplică doar pentru elaborarea, evaluarea, achiziţia şi distribuirea manualelor pentru ciclul primar din învăţământul preuniversitar.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 6

  Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul educaţiei naţionale,

  Pavel Năstase

  Bucureşti, 3 martie 2017.
  Nr. 3.411.

  Anexa 1

  METODOLOGIE 03/03/2017


  Anexa 2

  PROCEDURA 03/03/2017


  Anexa 3

  METODOLOGIE 03/03/2017