HOTĂRÎRE nr. 567 din 21 septembrie 1992
privind fuzionarea Societăţii Comerciale "Precon" - S.A. Oradea cu Societatea Comercială "Sme" - S.A. Oradea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 octombrie 1992  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă fuzionarea Societăţii Comerciale "Precon" - S.A. Oradea cu Societatea Comercială "Sme" - S.A. Oradea, înfiinţate prin hotărîrea Guvernului nr. 1340/1990.


  Articolul 2

  Urmare fuziunii, Societatea Comercială "Sme"- S.A. Oradea se desfiinţează, iar activul şi pasivul se preiau pe bază de proces-verbal, conform bilanţului la 31.08.1992, de către Societatea Comercială "Precon" - S.A. care continua activitatea.


  Articolul 3

  Obiectul de activitate, sediul şi capitalul social al Societăţii Comerciale "Precon" - S.A. sînt cuprinse în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 care fac parte din prezenta hotărîre.


  Articolul 4

  Patrimoniul net al Societăţii Comerciale "Precon" - S.A. Oradea, în valoare de 190.082 mii lei, este determinat conform Hotărîrii Guvernului nr. 945/1990, definitivarea acestuia finalizindu-se pe baza reevaluarii, în condiţiile prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 26/1992.


  Articolul 5

  Se modifica corespunzător anexa nr. 1 - poz. 19 şi 23 -, precum şi anexa nr. 2 - poz. 19 şi 23 - din Hotărîrea Guvernului nr. 1340/1990.


  Articolul 6

  Orice dispoziţie contrară prezentei hotărîri se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul lucrărilor publice şi
  amenajării teritoriului
  Victor Dumitrache,
  secretar de stat


  Anexa 1
  LISTA
  societăţilor comerciale pe acţiuni în domeniul construcţiilor, care fuzionează
                 
    Nr. crt.Denumirea societăţilor comerciale care fuzioneazăDenumirea societăţii comerciale înfiinţată prin fuziuneObiectul de activitate al societăţii comerciale rezultate prin fuziuneSediul societăţii comerciale care se înfiinţeazăValoarea capitalului social iniţial, din care:Societatea comercială care îşi încetează activitatea
    a) fonduri fixe
    b) mijloace circulante
    - mii lei -
    0123456
      "Precon" - S.A. Oradea"Precon" - S.A. OradeaRealizarea în ţară şi în străinătate de lucrări de construcţii:Oradea, str. Cazaban nr. 50, judeţul Bihor190.082 din care:"Sme" - S.A. Oradea poz. 23 din H.G. nr. 1.340/1990
    - realizarea şi comercializarea dea) 105.926
    -poz. 19 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 1.340/1990 "Sme" - S.A. Oradea   produse şi materiale necesare activităţii de construcţii, lucrări de mecanizare şi transport auto;b) 84.156
    - prestări servicii cu utilaje de construcţii şi mijloace de transport în ţară şi străinătate, reparaţii la utilaje;    
    -poz. 23 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 1.340/1990   - realizarea şi comercializarea de produse şi piese de schimb pentru utilaje de construcţii, precum şi orice reparaţii pentru maşini şi autoturisme ale persoanelor fizice şi juridice; ambutisare pentru numere de circulaţie auto;      
          - proiectare în construcţii, consulting, marketing, încercări şi verificări de laborator, studii topo;      
          - acordarea de asistenţă tehnică şi instalaţii în tehnica de calcul, ofertare şi contractare;      
          - activitate de cantine;      
          - activitate de comerţ interior şi exterior, cu amănuntul şi cu ridicata, pentru orice tipuri de produse;      
          - executarea transportului de persoane, turism intern şi internaţional.      


  Anexa 2
  STATUTUL
  Societăţii Comerciale "Precon" - S.A.

  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata


  Articolul 1

  Denumirea societăţii
  Denumirea societăţii este Societatea Comercială "Precon" - S.A.
  În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanind de la societate, denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele: "societate pe acţiuni" sau initialele "S.A.", de sediul societăţii, de capitalul social şi numărul de înregistrare la Registrul comerţului.


  Articolul 2

  Forma juridică a societăţii
  Societatea Comercială "Precon" - S.A. este persoana juridică română, avînd forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.


  Articolul 3

  Sediul societăţii
  Sediul societăţii este în România, Oradea, str. Cazaban nr. 50, judeţul Bihor.
  Sediul societăţii poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii.
  Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenţii, situate şi în alte localităţi din ţara şi din străinătate.


  Articolul 4

  Durata societăţii
  Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării la Registrul comerţului.


  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate al societăţii


  Articolul 5

  Scopul societăţii este realizarea şi comercializarea de lucrări în domeniul construcţiilor şi realizarea de prestaţii cu mijloace de mecanizare în acelaşi domeniu, în condiţii de eficienta.


  Articolul 6

  Obiectul de activitate al societăţii este: realizarea în ţara şi în străinătate de lucrări de construcţii, realizarea şi comercializarea de produse şi materiale necesare activităţii de construcţii; lucrări de mecanizare şi transport auto, prestaţii cu utilaje de construcţii şi mijloace de transport în ţara şi străinătate, reparaţii la utilaje, realizarea şi comercializarea de produse şi piese de schimb pentru utilaje de construcţii, precum şi orice reparaţii pentru maşini şi autoturisme ale persoanelor fizice şi juridice; ambutisare pentru numere de circulaţie auto; consulting, marketing, proiectare în construcţii, încercări şi verificări de laborator, studii topo, asistenţa tehnica şi instalaţii în tehnica de calcul, ofertare şi contractare, activitate de cantine; comerţ intern şi extern cu amănuntul şi cu ridicată pentru orice tipuri de produse, transport de persoane, turism intern şi internaţional.


  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile


  Articolul 7

  Capitalul social
  Capitalul social iniţial al societăţii comerciale nou înfiinţate este de 190.082 mil. lei.
  Capitalul social se divide în 380.164 acţiuni nominative, în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.
  Capitalul social iniţial este deţinut integral de statul român, ca acţionar unic, pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii.


  Articolul 8

  Acţiunile
  Acţiunile nominative ale societăţii vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
  Acţiunile vor purta timbrul sec al societăţii şi semnatura a doi administratori.
  Societatea va tine evidenta acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul societăţii, sub îngrijirea consiliului de administraţie.


  Articolul 9

  Reducerea sau mărirea capitalului social
  Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărîrii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.


  Articolul 10

  Drepturi şi obligaţii decurgind din acţiuni
  Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi alte drepturi prevăzute în statut.
  Deţinerea acţiunii implica adeziunea de drept la statut.
  Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
  Obligaţiile societăţii sînt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.
  Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din profitul societăţii ce i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor sau a cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidarea societăţii, efectuată în condiţiile prevăzute în statut.


  Articolul 11

  Cesiunea acţiunilor
  Acţiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decît un proprietar pentru fiecare acţiune.
  Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se poate face în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.


  Articolul 12

  Pierderea acţiunilor
  În cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa. După 6 luni va putea obţine un duplicat al acţiunilor.


  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor


  Articolul 13

  Atribuţii
  Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii, care decide asupra activităţii acesteia şi asigura politica ei economică, financiară şi comercială.
  Adunările generale ale acţionarilor sînt ordinare şi extraordinare şi au următoarele atribuţii principale:
  a) aproba structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie;
  b) aleg membrii consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanţi, le stabilesc remuneraţia, îi descarca de activitate şi îi revoca;
  c) numesc directorul (directorul general), îi stabilesc remuneraţia, îl descarca de activitate şi îl revoca;
  d) stabilesc competentele şi răspunderile consiliului de administraţie şi comisiei de cenzori;
  e) stabilesc nivelul de salarizare a personalului angajat la societate, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
  f) aproba şi modifica programele de activitate şi bugetul societăţii;
  g) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarea de garanţii;
  h) examinează, aproba sau modifica bilanţul şi contul de profit şi pierderi după analizarea raportului consiliului de administraţie şi al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz; aproba repartizarea profitului între acţionari;
  i) hotărăsc cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, filiale şi agenţii;
  j) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi la cesiunea acţiunilor;
  k) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum şi la transformarea formei juridice a societăţii;
  l) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea şi lichidarea societăţii;
  m) hotărăsc cu privire la executarea de reparaţii capitale şi realizarea de investiţii noi;
  n) hotărăsc cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie (directorul general), directorul, adjunctilor acestuia şi a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societăţii;
  o) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea.
  În perioada în care statul este acţionar unic, hotărîrile în problemele prevăzute la lit. l) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societăţii.
  Atribuţiile adunărilor generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor se diferentiaza potrivit legii.


  Articolul 14

  Convocarea adunării generale a acţionarilor
  Adunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie sau de unul dintre vicepreşedinţi, pe baza împuternicirii date de preşedinte.
  Adunările generale ordinare au loc cel puţin o dată pe an, la 2 luni de la încheierea exerciţiului economico-financiar, pentru examinarea bilanţului şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului pe anul în curs.
  Adunările generale extraordinare se convoacă, la cererea acţionarilor, reprezentind cel puţin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum şi în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv cu excepţia primilor 2 ani de la înfiinţarea societăţii.
  Adunarea generală va fi convocată de către administratori de cîte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.
  Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, şi într-unul din ziarele de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate.
  Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu arătarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunărilor.
  Cînd în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.
  Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii sau în alt loc din aceeaşi localitate.


  Articolul 15

  Organizarea adunării generale a acţionarilor
  Adunarea generală ordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.
  Adunarea generală extraordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.
  Adunarea generală a acţionarilor este prezidata de către preşedintele consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte.
  Preşedintele consiliului de administraţie desemnează, dintre membrii adunării generale, doi secretari care să verifice lista de prezenta a acţionarilor şi sa întocmească procesul-verbal al adunării.
  Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.
  La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societăţii, pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului.


  Articolul 16

  Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor
  Hotărîrile adunărilor generale se iau prin vot deschis.
  Actionarii votează, de regula, prin ridicare de mîini.
  La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi, ce deţin cel puţin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.
  Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea şi pentru luarea hotărîrilor referitoare la răspunderea administratorilor.
  Hotărîrile adunării generale sînt obligatorii pentru actionarii absenţi sau nereprezentati şi chiar pentru cei care au votat împotriva.


  Articolul 17

  Pînă la aplicarea prevederilor art. 39 din Legea nr. 58/1991 privind privatizarea societăţilor comerciale, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de doi împuterniciţi mandataţi de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi un împuternicit mandatat de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.


  Articolul 18

  Împuterniciţii mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat nu pot face parte din consiliul de administraţie şi nu pot fi directori ai societăţii.


  Capitolul 5 Consiliul de administraţie


  Articolul 19

  Organizarea
  Societatea comercială pe acţiuni este administrată de către consiliul de administraţie compus din 7-15 administratori, aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi pe noi perioade de 4 ani, putind avea şi calitatea de acţionari.
  Alegerea administratorilor se face de către adunarea generală a acţionarilor.
  Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acţionarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de aceeaşi acţionari care au desemnat pe predecesorul sau.
  Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas pînă la expirarea mandatului predecesorului sau.
  Pînă la constituirea adunării generale a acţionarilor, conform legii, consiliul de administraţie al societăţii comerciale va fi numit de către împuterniciţii mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat, cu acordul ministerului de resort.
  La prima şedinţa, consiliul de administraţie va alege, dintre membrii săi, un preşedinte şi 1-3 vicepreşedinţi.
  Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii ori de cîte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe luna, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de către preşedinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte.
  Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afară acestuia.
  Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administraţie şi deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.
  Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte, cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
  Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat şi de secretar.
  Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea anumitor probleme.
  În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de către preşedintele consiliului de administraţie pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acţionarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează faţă de terţi.
  Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societăţii, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.
  Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţia acţionarilor şi comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii.
  Preşedintele, vicepreşedinţii, membrii consiliului de administraţie, directorul şi adjunctii acestuia răspund, individual sau solidar, după caz, faţă de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la dispoziţiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greşelile în administrarea societăţii. În astfel de situaţii, ei vor fi revocaţi prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor.


  Articolul 20

  Atribuţiile consiliului de administraţie
  Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
  a) angajează şi concediază personalul şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia;
  b) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii pe compartimente;
  c) aproba operaţiunile de încasări şi plati, potrivit competentelor acordate;
  d) aproba operaţiunile de vînzare şi cumpărare de bunuri, în condiţiile prevederilor legale;
  e) aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
  f) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
  g) aproba încheierea sau rezilierea altor contracte, potrivit competentelor acordate;
  h) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul în curs;
  i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.


  Capitolul 6

  Articolul 21

  Comitetul de direcţie
  Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie, compus din membri aleşi de către consiliul de administraţie, fixindu-le în acelaşi timp şi salariile, potrivit legii.
  Preşedintele îndeplineşte şi funcţia de director general (director) în care calitate conduce şi comitetul de direcţie, asigurind conducerea curenta a societăţii, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administraţie, în limitele activităţii societăţii.
  Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.
  Comitetul de direcţie este obligat sa comunice, la fiecare şedinţa a consiliului de administraţie, registrul sau de deliberări.
  În comitetul de direcţie votul nu poate fi dat prin delegaţie.


  Capitolul 7 Gestiunea societăţii


  Articolul 22

  Comisia de cenzori
  Gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de comisia de cenzori, aleasă de adunarea generală a acţionarilor, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociaţi cu excepţia cenzorilor contabili.
  În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sînt reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor.
  Adunarea generală alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari.
  Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societăţii, situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.
  Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale:
  - în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea fondurilor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
  - la încheierea exerciţiului economico-financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor societăţii, a bilanţului şi a contului de profit şi pierderi, prezentind adunării generale a acţionarilor un raport scris;
  - la lichidarea societăţii controlează operaţiunile de lichidare;
  - prezintă adunării generale a acţionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi obiectului societăţii.
  Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii şi ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale.
  Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii), sau ori de cîte ori considera necesar pentru alte situaţii.
  Atribuţiile şi modul de funcţionare ale comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.
  Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani, iar prima comisie este compusa din 3 membri.


  Capitolul 8 Activitatea societăţii


  Articolul 23

  Exerciţiul economico-financiar
  Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu începe la data constituirii societăţii.


  Articolul 24

  Personalul societăţii
  Personalul de conducere al societăţii şi cenzorii sînt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Restul personalului este angajat de către consiliul de administraţie, prin directorul general al societăţii comerciale.
  Nivelul salariilor pentru personalul societăţii, pe categorii de calificare şi funcţii, se stabileşte şi poate fi modificat de către adunarea generală a acţionarilor, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.
  Pînă la aprobarea legislaţiei în domeniu, salarizarea se face conform legislaţiei în vigoare.
  Plata salariilor, impozitelor pe acestea şi a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.
  Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii se stabilesc de către consiliul de administraţie. Premiile, gratificatiile şi alte asemenea drepturi, acordate anual personalului, pot fi plătite integral sau parţial în valută, în limita disponibilităţilor, potrivit legii.


  Articolul 25

  Amortizarea fondurilor fixe
  Amortizarea fondurilor fixe se determina şi se utilizează în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 26

  Evidenta contabila şi bilanţul contabil
  Societatea va tine evidenţa contabilă în lei şi va întocmi anual bilanţul şi contul de profit şi pierderi, avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
  Contul de profit şi pierderi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, conform legii.


  Articolul 27

  Calculul şi repartizarea profitului
  Profitul societăţii se stabileşte pe baza bilanţului aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în conformitate cu prevederile legii.
  Din profitul prevăzut în bilanţ se scade impozitul legal, precum şi sumele utilizate pentru constituirea unor fonduri aprobate în condiţiile prevederilor legale, rezultind profitul cuvenit acţionarilor, care se repartizează sub forma de dividende proporţional cu aportul acestora la capitalul social.
  Plata profitului cuvenit acţionarilor se face de societate, în condiţiile legii, în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanţului de către adunarea generală a acţionarilor.
  În cazul înregistrării de pierderi, părţile se obliga sa analizeze cauzele şi sa ia măsuri de recuperare, potrivit prevederilor legale.
  Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capital şi în limita capitalului subscris.


  Articolul 28

  Registrele societăţii
  Societatea tine registrele prevăzute de lege.


  Capitolul 9 Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii


  Articolul 29

  Modificarea formei juridice
  Societatea va putea fi transformata în alta forma de societate prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor.
  În perioada în care statul este acţionar unic, transformarea formei juridice a societăţii se va putea face prin hotărîre a Guvernului.
  Noua societate va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor.


  Articolul 30

  Dizolvarea societăţii
  Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii:
  - imposibilitatea realizării obiectului social;
  - hotărîrea adunării generale;
  - falimentul;
  - pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
  - numărul de acţionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
  - la cererea oricărui acţionar, dacă împrejurările de forta majoră şi consecinţele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acţionarilor constata ca funcţionarea societăţii nu mai este posibila;
  - în orice alte situaţii, pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor, luate în unanimitate.
  Dizolvarea societăţii comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 31

  Lichidarea societăţii
  În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.
  Lichidarea societăţii şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.


  Articolul 32

  Litigii
  Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice române sînt de competenţa organelor judecătoreşti din România.
  Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate şi persoanele juridice române pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.


  Capitolul 10

  Articolul 33

  Dispoziţii finale
  Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale.
  ----------------------