ORDIN nr. 691 din 23 ianuarie 2024privind modificarea anexei nr. 4 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.333/2021
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 6 martie 2024
  În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022,
  luând în considerare prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului național de dezvoltare locală și a Programului național de investiții „Anghel Saligny“,
  în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 4 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.333/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 22 septembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat

  București, 23 ianuarie 2024.
  Nr. 691.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 4 la normele metodologice)
  Județul ...................
  UAT ......................
  Tel. ......................., e-mail .................
  Nr. ....../data ...........
  SOLICITARE
  de transfer fonduri de la bugetul de stat

  Având în vedere Contractul de finanțare înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu nr. ...(număr/data).... și la UAT ......... cu nr. ....(număr/data)..., pentru obiectivul de investiții „..........“, solicităm transferul sumei de ................ lei, de la bugetul de stat, astfel:– pentru servicii de proiectare ............ lei, cu TVA, aferentă facturii nr./dată ..........;– pentru lucrări de execuție ......... lei, cu TVA, aferentă facturii nr./dată ..........;– pentru alte cheltuieli .........., în valoare de ..... lei, cu TVA, aferentă ...(document)... nr./dată .......... .
  Indicatori realizați până la data transmiterii solicitării, conform:– anexei nr. 4 a [ ]– anexei nr. 4 b [ ]– anexei nr. 4 c [ ]– anexei nr. 4 d [ ]
  Data estimată de finalizare a obiectivului de investiție (conform contractului de lucrări și actelor adiționale aferente): ............. .
  Subsemnatul, ............., având funcția de .........., în calitate de reprezentant legal al UAT ........, județul ..........., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, următoarele*1), *2):
  *1) Pct. 2, 3 sau 4 se completează, după caz, doar în situația în care se solicită transferul sumelor de la bugetul de stat pentru obiective de investiții din categoria prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022, în funcție de situația de la art. 4 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022, în care se încadrează obiectivul.
  *2) Pct. 5 se completează doar în situația în care se solicită transferul sumelor de la bugetul de stat pentru obiective de investiții din categoria prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022, dacă obiectivul de investiții se încadrează în situația de la art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului național de dezvoltare locală și a Programului național de investiții „Anghel Saligny“.1. Lucrările/Serviciile/Alte cheltuieli solicitate la plată sunt executate/prestate/efectuate la data solicitării și se încadrează în categoriile de cheltuieli care se pot finanța de la bugetul de stat, conform art. 4 alin. (5) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.333/2021, cu modificările și completările ulterioare.2. Lucrările pentru care solicit transferul de sume de la bugetul de stat sunt executate în intravilanul localității, pe un amplasament unde există sistem de alimentare cu apă și canalizare.3. Lucrările pentru care solicit transferul de sume de la bugetul de stat sunt executate în extravilanul localității.4. Lucrările pentru care solicit transferul de sume de la bugetul de stat se realizează pe un amplasament unde nu pot fi realizate sisteme de alimentare cu apă și canalizare, deoarece nu sunt viabile economic, conform memoriului justificativ încărcat în platforma digitală.5. Lucrările pentru care solicit transferul de sume de la bugetul de stat se realizează pe un amplasament din interiorul localităților, iar sistemele de alimentare cu apă și/sau canalizare ce fac obiectul unor investiții situate pe același amplasament cu obiectivul de investiții sunt finanțate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare, iar operatorul regional al serviciului de alimentare cu apă și/sau canalizare declară pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că soluția tehnică aplicată pentru sistemele finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare nu implică intervenții asupra drumului finanțat în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny“.

  Primar/Președinte/Reprezentant legal,
  Numele și prenumele .....................
  Semnătura ............................

  --------