ORDONANTA nr. 67 din 13 august 2004
privind instituirea la nivel naţional a Reţelei de informaţii contabile agricole
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 24 august 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Capitolul I Instituirea la nivel naţional a Reţelei de informaţii contabile agricole


  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează, pentru a răspunde nevoilor politicii agricole româneşti, Reţeaua de informaţii contabile agricole, denumita în continuare RICA.
  (2) Scopul RICA este de a culege informaţii contabile necesare pentru:
  a) stabilirea anuală a veniturilor exploataţiilor agricole din câmpul de observare definit la art. 2 alin. (1) lit. f);
  b) efectuarea unei analize a activităţii economice a exploataţiilor agricole din câmpul de observare.
  (3) Datele obţinute în conformitate cu prezenta ordonanţă stau la baza întocmirii de către autoritatea competentă a rapoartelor privind situaţia agriculturii şi a pieţelor produselor agricole, precum şi a celor privind veniturile realizate de exploatatiile agricole în România, rapoarte prezentate anual Guvernului şi Parlamentului.


  Articolul 2

  (1) În sensul prezentei ordonanţe, expresiile de mai jos au următorul înţeles:
  a) şeful exploatatiei - reprezintă persoana fizica răspunzătoare de gestiunea curenta a unei exploataţii agricole;
  b) clasa exploatatiei - reprezintă un ansamblu de exploataţii agricole care aparţin aceloraşi clase de orientare tehnico-economică şi de dimensiune economică;
  c) exploatatie participanta - reprezintă orice exploatatie agricolă care furnizează informaţii pentru RICA;
  d) regiune RICA - reprezintă teritoriul sau o parte a teritoriului României delimitata pentru selectarea exploataţiilor participante;
  e) informaţii contabile - reprezintă orice date tehnice, economice şi financiare referitoare la o exploatatie agricolă, care constau în înregistrări efectuate în mod sistematic şi cronologic pe întreaga perioadă a exerciţiului financiar;
  f) camp de observare - reprezintă acele exploataţii agricole care au o mărime economică egala sau mai mare decât un prag exprimat în unităţi de dimensiune economică.
  (2) Clasele de orientare tehnico-economică şi de dimensiune economică menţionate la alin. (1) lit. b), regiunea RICA menţionată la alin. (1) lit. d) şi câmpul de observare şi pragul menţionate la alin. (1) lit. f) vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.


  Capitolul II Stabilirea veniturilor exploatatiei agricole


  Articolul 3

  (1) Pentru a putea fi selectata ca exploatatie participanta o exploatatie agricolă trebuie:
  a) să aibă o mărime economică egala sau mai mare decât pragul care a fost menţionat la art. 2 alin. (1) lit. f);
  b) să aibă evidenţa contabilă şi să fie condusă de o persoană dispusă să permită punerea informaţiilor contabile la dispoziţia autorităţii competente;
  c) să fie reprezentativa alături de alte exploataţii la nivelul fiecărei regiuni RICA a câmpului de observare.
  (2) Numărul exploataţiilor participante în fiecare an la RICA se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.


  Articolul 4

  (1) Autoritatea competenţa pentru organizarea, implementarea şi funcţionarea RICA este Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
  (2) Autoritatea responsabilă pentru selectarea exploataţiilor participante este Comitetul Naţional pentru RICA.
  (3) Autoritatea care efectuează, sub coordonarea metodologică a Institutului Naţional de Statistica, ancheta anuală necesară colectării informaţiilor contabile de la exploatatiile agricole selectate este Agenţia de Legătură.


  Articolul 5

  (1) Comitetul Naţional pentru RICA, denumit în continuare Comitet Naţional, se constituie prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.
  (2) Sarcinile Comitetului Naţional prevăd aprobarea:
  a) planului pentru selectarea exploataţiilor participante, cu specificarea distribuirii pe categorii de exploataţii şi a regulilor detaliate pentru selectarea acestora;
  b) raportului de implementare a planului de selectare a exploataţiilor participante.
  (3) Preşedintele Comitetului Naţional este numit de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale dintre membrii acestui comitet. Comitetul Naţional ia decizii în unanimitate. În cazul în care unanimitatea nu este întrunită, deciziile se iau de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Preşedintele Comitetului Naţional convoacă şedinţele acestuia. Serviciile de secretariat sunt asigurate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Comitetul Naţional îşi adopta propriul regulament de procedura.
  (4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale poate înfiinţa pentru fiecare dintre regiunile RICA, definite la art. 2 alin. (1) lit. d), un comitet regional pentru RICA, denumit în continuare Comitet regional. Comitetul regional va avea obligaţia sa coopereze cu Agenţia de Legătură, pentru selectarea exploataţiilor participante.
  (5) Comitetul Naţional este consultat pentru:
  a) verificarea conformitatii cu dispoziţiile art. 3, privind planul de selectare a exploataţiilor participante;
  b) examinarea critica şi aprecierea rezultatelor anuale ponderate ale RICA, ţinând seama, în special, de informaţiile provenite din alte surse statistice agricole şi din conturile naţionale.


  Articolul 6

  (1) Agenţia de Legătură se organizează prin transformarea compartimentului RICA existent în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în serviciu independent, în cadrul aceluiaşi minister.
  (2) Agenţia de Legătură are următoarele obligaţii principale:
  a) sa informeze Comitetul Naţional, structurile teritoriale ale autorităţii competente, birourile de contabilitate şi alte organizaţii/instituţii implicate în RICA asupra regulilor detaliate de aplicare şi să se asigure ca aceste reguli sunt implementate complet;
  b) sa alcatuiasca şi sa trimită Comitetului Naţional pentru aprobare planul pentru selectarea exploataţiilor participante care trebuie alcătuit pe baza celor mai recente date statistice şi raportul de implementare a planului de selectare a exploataţiilor participante;
  c) sa stabilească lista exploataţiilor participante şi lista birourilor de contabilitate şi a altor organizaţii/instituţii implicate în RICA, dispuse şi capabile sa completeze fişele exploataţiilor participante în conformitate cu clauzele contractelor prevăzute la art. 9 şi 14;
  d) sa colecteze fişele exploataţiilor participante transmise de către structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, birourile de contabilitate şi alte organizaţii/instituţii implicate în RICA şi sa verifice corectitudinea informaţiilor completate;
  e) să prezinte Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în termen de 9 luni de la încheierea exerciţiului financiar anterior, fişele exploataţiilor participante, completate corect;
  f) sa transmită către Comitetul Naţional, structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, birourile de contabilitate şi către toate organizaţiile/instituţiile implicate în RICA cererile de informare menţionate la art. 16 şi sa înainteze Guvernului răspunsurile relevante.


  Articolul 7

  (1) Fiecare exploatatie participanta constituie subiectul unei fise individuale şi anonime.
  (2) Informaţiile contabile furnizate de fiecare fişa a exploatatiei participante trebuie să asigure:
  a) caracterizarea exploatatiei participante din punct de vedere al factorilor de producţie ai acesteia;
  b) evaluarea venitului exploatatiei participante în diversele sale forme;
  c) verificarea corectitudinii completării.
  (3) Tipul de informaţii contabile care urmează să fie furnizate printr-o fişa a exploatatiei, forma în care astfel de informaţii urmează să fie prezentate, definiţiile şi instrucţiunile referitoare la acestea sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.


  Articolul 8

  Şeful unei exploataţii agricole selectate ca exploatatie participanta alege dintr-o lista alcătuită în acest scop de către Agenţia de Legătură un birou de contabilitate sau o organizaţie/instituţie care poate să completeze fişa exploatatiei în conformitate cu clauzele contractului prevăzut la art. 9.


  Articolul 9

  (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale încheie cu fiecare dintre birourile de contabilitate, organizaţiile/instituţiile alese în conformitate cu art. 8 un contract prin care acestea din urma se angajează, în schimbul unui onorariu standard, sa completeze fişele exploataţiilor participante într-un mod care să respecte dispoziţiile art. 7.
  (2) Clauzele acestui contract, care trebuie să fie aceleaşi în toate regiunile RICA, sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.
  (3) Până la încheierea contractelor menţionate anterior, îndatoririle birourilor de contabilitate, organizaţiilor/instituţiilor contractante sunt îndeplinite de către structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.


  Capitolul III Culegerea de informaţii contabile în scopul unei analize a activităţii economice a exploataţiilor agricole


  Articolul 10

  Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale gestionează întreaga activitate din acest domeniu şi pune în practica angajamentele asumate prin Documentul de poziţie pentru cap. 7 - Agricultura (CONF-RO 0102) şi Documentul de poziţie complementar II pentru acelaşi capitol.


  Articolul 11

  În conformitate cu procedura prevăzută în art. 19 se stabilesc:
  a) obiectul analizelor menţionate la art. 1 alin. (2) lit. b);
  b) modalităţile de selectare şi numărul exploataţiilor participante, în funcţie de obiectivele fiecărei analize.


  Articolul 12

  (1) Fiecare exploatatie selectata în conformitate cu dispoziţiile art. 11 lit. b) face obiectul unei fise speciale care este individuală şi anonima. Aceasta fişa a exploatatiei include informaţiile contabile solicitate conform art. 7 alin. (2) şi toate informaţiile şi detaliile contabile suplimentare ce sunt necesare pentru fiecare analiza.
  (2) Tipul de informaţii contabile furnizate printr-o fişa specială a exploatatiei, forma în care astfel de informaţii sunt prezentate, definiţiile şi instrucţiunile referitoare la acestea sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.
  (3) Fişele speciale ale exploataţiilor sunt completate de birouri de contabilitate, organizaţii/instituţii, alese în conformitate cu prevederile art. 13.


  Articolul 13

  Şeful unei exploataţii agricole, a cărui exploatatie este selectata în conformitate cu dispoziţiile art. 11 lit. b), alege dintr-o lista alcătuită în acest scop de către Agenţia de Legătură un birou de contabilitate sau o organizaţie/instituţie care poate să completeze fişa specială a exploatatiei în conformitate cu clauzele contractului prevăzut în art. 14.


  Articolul 14

  (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale încheie cu fiecare dintre birourile de contabilitate, organizaţiile/instituţiile alese în conformitate cu prevederile art. 13 un contract prin care acestea din urma se angajează, în schimbul unui onorariu standard, sa completeze fişele speciale ale exploataţiilor participante într-un mod care să respecte dispoziţiile art. 12.
  (2) Clauzele acestui contract, care trebuie să fie aceleaşi în toate regiunile RICA, sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.
  (3) Până la încheierea contractelor menţionate anterior, îndatoririle birourilor de contabilitate, organizaţiilor/instituţiilor contractante sunt îndeplinite de către structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.


  Capitolul IV Sancţiuni


  Articolul 15

  (1) Se interzice utilizarea în scopuri de impozitare a oricăror informaţii contabile sau a altor detalii individuale obţinute de la exploatatiile participante, divulgarea sau folosirea de astfel de informaţii pentru alte scopuri decât cele specificate în art. 1.
  (2) Se interzice oricărei persoane care participa sau a participat la RICA sa divulge orice informaţii contabile individuale sau orice alte detalii individuale, de care a luat cunoştinţa în timpul exercitării îndatoririlor sau cu alta ocazie în acest context.
  (3) Încălcarea prevederilor alin. (1) şi (2) constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 30.000.000 lei la 70.000.000 lei.
  (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin persoanele anume împuternicite.
  (5) Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Capitolul V Dispoziţii finale


  Articolul 16

  (1) Comitetul Naţional, Agenţia de Legătură, structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi birourile de contabilitate, organizaţiile/instituţiile contractante sunt obligate, în cadrul zonelor respective de responsabilitate, sa furnizeze Guvernului orice informaţie pe care acesta ar putea-o solicita din partea lor cu privire la îndeplinirea îndatoririlor ce le revin în aplicarea prezentei ordonanţe.
  (2) Astfel de solicitări făcute Comitetului Naţional, structurilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sau birourilor de contabilitate, organizaţiilor/instituţiilor contractante şi răspunsurile corespunzătoare vor fi înaintate în scris, prin intermediul Agenţiei de Legătură.
  (3) În cazul în care informaţiile sunt insuficiente sau nu ajung la timp, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia de Legătură trimit experţi pentru a lucra la faţa locului.


  Articolul 17

  Comitetul Naţional examinează în fiecare an, în luna octombrie, evoluţia veniturilor exploataţiilor agricole din România, în special pe baza rezultatelor RICA actualizate. Comitetul Naţional este informat în mod regulat asupra activităţii RICA.


  Articolul 18

  Pentru a extinde baza de colectare a informaţiilor contabile necesare RICA şi în scopul stabilirii efectelor sprijinului financiar acordat de statul român producătorilor agricoli se vor lua în studiu exploatatiile agricole cu sau fără personalitate juridică, care beneficiază de sprijin financiar.


  Articolul 19

  (1) Atunci când trebuie urmată procedura prevăzută în prezentul articol, problemele sunt supuse spre examinare Comitetului Naţional de către preşedinte.
  (2) Oricare dintre membrii Comitetului Naţional poate supune acestuia spre aprobare un proiect de măsuri care trebuie îndeplinite, iar în funcţie de urgenta problemei, Comitetul Naţional emite un aviz cu privire la acest proiect de măsuri, într-un termen stabilit de către preşedinte. Preşedintele nu are drept de vot.
  (3) Agenţia de Legătură iniţiază măsuri care se vor aplica imediat; cu toate acestea, dacă măsurile respective nu sunt în conformitate cu opinia Comitetului Naţional, acestea vor fi comunicate imediat Guvernului de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
  (4) În situaţia prevăzută la alin. (3) Agenţia de Legătură poate amana punerea în aplicare a măsurilor pe care le-a initiat, pentru cel mult o luna de la data acestei comunicări, Guvernul putând lua o alta decizie în termen de o luna.
  (5) Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe se elaborează în termen de 6 luni de la data intrării acesteia în vigoare şi se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.


  Articolul 20

  (1) Fondurile pentru acoperirea costurilor de organizare, implementare şi funcţionare a RICA, pentru ca aceasta sa devină operationala în anul 2006, şi costurile privind Agenţia de Legătură, plata onorariilor standard pentru îndeplinirea îndatoririlor menţionate la art. 9 şi 14 vor fi incluse în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în secţiunea aferentă Integrării europene - construcţie instituţională.
  (2) Costurile privind funcţionarea Comitetului Naţional, a birourilor de contabilitate şi a organizaţiilor/instituţiilor contractante nu sunt incluse în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.


  Articolul 21

  Prezenta ordonanţă transpune prevederile Regulamentului 79/65/CEE de creare a unei reţele de culegere de informaţii contabile privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor agricole în Comunitatea Europeană, text consolidat cu modificările prevăzute de regulamentele 2.910/73/CEE , 2.143/81/CEE , 2.801/95/CEE şi 1.256/97/CEE .


  Articolul 22

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2005.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 13 august 2004.
  Nr. 67.
  ------