ORDIN nr. 979 din 6 iulie 2016
pentru modificarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 542/2003
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 15 iulie 2016  Având în vedere prevederile art. 9 şi art. 11 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Metodologia privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 542/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 17 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 6 alineatul (2), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "i) actualizează anual lista reglementărilor tehnice în vigoare din domeniul construcţiilor, pe care o transmite spre publicare pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la secţiunea «Construcţii», în vederea asigurării accesului liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public."
  2. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - (1) Valorificarea reglementărilor tehnice se face prin publicarea acestora, în conformitate cu prevederile ordinului de aprobare, şi pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la secţiunea «Construcţii», în vederea asigurării accesului liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public."


  Articolul II

  În tot cuprinsul Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 542/2003, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele sintagme se înlocuiesc astfel:
  a) "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" şi "M.L.P.T.L." cu "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice", respectiv cu "M.D.R.A.P.";
  b) "ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei" cu "ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice";
  c) "Direcţia generală tehnică în construcţii" şi "D.G.T.C." cu "Direcţia generală dezvoltare regională şi infrastructură", respectiv cu "D.G.D.R.I.";
  d) "Direcţia generală economică şi relaţii bugetare" şi "D.G.E.R.B." cu "Direcţia generală management financiar, resurse umane şi achiziţii", respectiv cu "D.G.M.F.R.U.A.";
  e) "Direcţia generală juridică şi contencios" şi "D.G.J.C." cu "Direcţia generală juridică şi relaţia cu Parlamentul", respectiv cu "D.G.J.R.P.".


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Bucureşti, 6 iulie 2016.
  Nr. 979.
  ---------