ORDIN nr. 870 din 31 mai 2011
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 870 din 31 mai 2011
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 544 din 31 mai 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011  Având în vedere:
  - Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătăţii nr. Cs.A. 6.291 din 31 mai 2011 şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 2.064 din 31 mai 2011;
  - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare,
  în temeiul dispoziţiilor:
  - art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 12 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate organizează tipărirea, distribuirea, înserierea şi numerotarea formularelor de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, formulare ce conţin elemente de protecţie împotriva falsificării şi contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1."
  2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  3. În anexa nr. 2, la capitolul II, partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "Formularele de prescripţii medicale se completează în succesiunea numerelor şi în ordinea cronologică a consultaţiilor.
  Formularele cu regim special - prescripţii medicale vor avea inscripţionat codul de bare aferent seriei şi numărului formularelor respective."
  4. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul 1, literele a), b) şi e) vor avea următorul cuprins:
  "a) se completează cu denumirea cabinetului medical sau a unităţii medicale, adresa completă, casa de asigurări de sănătate cu care medicul a încheiat contractul/convenţia, numărul contractului de furnizare de servicii medicale sau al convenţiei. Medicii pot aplica şi codul de bare aferent numărului contractului/convenţiei de furnizare de servicii medicale;
  b) se alege prin bifare cu «x» categoria de furnizor de servicii medicale, după cum urmează:
  - «MF» - medicină de familie;
  - «Amb. Spec.» - ambulatoriul de specialitate (inclusiv cabinetele de medicină dentară); medicii angajaţi ai unui spital care prestează servicii în baza contractului încheiat între spital şi casa de asigurări de sănătate pentru servicii ambulatorii de specialitate vor bifa căsuţa «Amb. Spec.» atunci când eliberează prescripţii medicale pacienţilor consultaţi în ambulatoriul de specialitate al spitalului;
  - «Spital» - pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti, inclusiv cele autorizate de Ministerul Sănătăţii să furnizeze servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi;
  - «Altele» - conform prevederilor contractului-cadru şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, ale hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
  - «MF-MM» - se bifează atunci când medicul de familie prescrie medicamente pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii; reţeta eliberată de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii va constitui o reţetă distinctă;
  ..............................................................
  e) «Aprobat comisie» - în cazul în care se prescriu medicamente pentru care tratamentul se efectuează cu aprobarea comisiilor constituite în acest sens la nivelul caselor de asigurări de sănătate sau la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, după caz, se notează: grupa de boală cronică aferentă afecţiunii care a fost aprobată de comisie [G(X)]/numărul programului [P(X)], numărul şi data emiterii deciziei de aprobare. În cazul prescrierii acestor medicamente, medicul prescriptor trebuie să păstreze anexat la foaia de observaţie a pacientului/fişa pacientului (FO/RC) o copie a referatului/deciziei de aprobare, emis/emisă de comisii.
  «Semnătură medic» - se execută semnătura medicului care a emis prescripţia şi se aplică parafa acestuia."
  5. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul 2 litera e), subpunctul (i) va avea următorul cuprins:
  "(i) pentru cetăţenii români se completează codul numeric personal al asiguratului, format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 căsuţe; se poate aplica şi codul de bare aferent CNP-ului asiguratului beneficiar;".
  6. În anexa nr. 2, la capitolul II, punctul 5 va avea următorul cuprins:
  "5. «Semnătură medic» (parafă/cod) - se execută semnătura medicului care a emis prescripţia şi se aplică parafa şi codul corespunzător acestuia; medicii pot aplica şi codul de bare aferent codului de parafă."
  7. În anexa nr. 2, la capitolul II, punctul 11 va avea următorul cuprins:
  "11. «Taxare» - farmacistul va menţiona în rubrica «Denumire comercială» şi în faţa persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicitul acestuia) medicamentele pe care le eliberează. În cazul testelor de automonitorizare, farmacia va specifică în cadrul acestei rubrici sintagma «teste de automonitorizare», iar la rubrica «Valoare compensare» va înscrie suma rezultată ca urmare a înmulţirii numărului de teste de automonitorizare eliberate cu preţul de decontare stabilit pentru un test de automonitorizare. În situaţia în care primitorul renunţă la anumite DCI-uri/medicamente şi/sau materiale sanitare cuprinse în prescripţia medicală, farmacistul le anulează în faţa primitorului, pe toate exemplarele prescripţiei medicale, prin tăiere cu o linie sau prin înscrierea menţiunii «anulat», nefiind permisă eliberarea altor medicamente/ materiale sanitare din farmacie în cadrul sumei respective. În cazul DCI-urilor din sublista B prescrise pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună, la rubrica «Valoare compensare» se vor trece pentru fiecare medicament valoarea de compensare corespunzătoare aplicării cotei de 50% din preţul de referinţă, notându-se în paranteză «CNAS», şi valoarea de compensare de 40% din preţul de referinţă, notându-se în paranteză «MS», pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţului de referinţă este de până la nivelul prevăzut în contractul-cadru.
  În rubrica «Total» din secţiunea «Taxare» se vor trece totalurile: A, B, C1, C2, C3."
  8. În anexa nr. 3, titlul va avea următorul cuprins:
  "LISTA
  abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi cele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, conform prevederilor respectivelor documente"
  9. În anexa nr. 3, la codurile ţărilor "IL" şi "NO", în căsuţa "Acord internaţional", sintagma "DA" se înlocuieşte cu sintagma "NU".


  Articolul II

  (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu 1 iunie 2011.
  (2) Până la epuizarea stocurilor formularelor de prescripţii medicale elaborate conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, cu modificările şi completările ulterioare, acestea pot fi utilizate în paralel cu formularul de prescripţii medicale elaborat conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la acelaşi ordin, modificată conform prezentului ordin, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2011.
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Preşedintele Casei Naţionale
  de Asigurări de Sănătate,
  Nicolae-Lucian Duţă


  Anexa
  (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 832/302/2008)
                                                   ┌────────────────────────┐
                                                   │COD DE BARE │
                       REGIM SPECIAL │ │
                                                   └────────────────────────┘
                                                   Serie ..... Numar ......

   1. Unitatea medicală Aprobat Comisie [][][][][][][][][][][][][][][][][]
                              Semnătură medic
                              prescriptor ................. [] MF

      CUI ................ L.S. [] Amb. Spec.
      Sediu (localitate,
      str., nr.) .............. [] Spital
      Judeţul ................. ┌──┬──┐
      Casa de asigurări/ Nr. zile │ │ │ [] Altele
      Nr. contract/convenţie prescriere └──┴──┘
      ....................... [] MF - MM

  --------------------------------------------------------------------------------

   2. Asigurat la CAS: ........ FO/RC ...... [] Salariat [] Revoluţionar
      Nume .................................... [] Co-asigurat [] Handicap
      Prenume ................................. [] Liber [] PNS ....
      Adresa: ................................. profesionist [] Ajutor
              ................................. [] Copil social
                                                    (< 18 ani) [] Şomaj
                                                 [] Elev/Ucenic/ [] Personal
                                                    Student contractual
                                                    (18-26 ani) [] Card Euro-
                                                 [] Gravidă/Lehuză pean (CE)
                                                 [] Pensionar [] Acorduri
                                                 [] Veteran interna-
                                                                      ţionale
                                                 [] 0-700 lei/lună [] Alte
                                                                      categorii

    CNP ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬-┬-┬-┬-┬-┬-┬-┐ ┌──┬──┐
    CE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | | | | | | | │ │ │
    PASS└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘ Cetăţenia:└──┴──┘

  --------------------------------------------------------------------------------
   3. Diagnostic:

  --------------------------------------------------------------------------------

   4. Dată prescriere .../.../... Semnătură medic ...... Parafa

  ┌─────┬─────────┬─────┬─────────┬───┬────────────────────┬────┬─────────┐
  │Pozi-│ % │Listă│Cod boală│Tip│Denumire comună │D.S.│Cantitate│
  │ţia │Preţ ref.│ │ │dg.│internaţională/ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Denumire comercială/│ │ │
  │ │ │ │ │ │FF/Concentraţie │ │ │
  ├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤
  │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤
  │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤
  │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤
  │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤
  │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤
  │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤
  │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────┴─────────┴─────┴─────────┴───┴────────────────────┴────┴─────────┘


   5. Am primit medicamentele [] Asigurat Nume: ......... Prenume ........

                                [] Împuternicit Adresa .........................


    CNP ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬-┬-┬-┬-┬-┬-┬-┐ B.I. (C.I.) Seria ... Nr. ...
    CE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | | | | | | | Semnătură Data eliberării
    PASS└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘ primitor reţetei
                                                    ........ ................

   6. Taxare

      Semnificaţia coloanei I din tabelul de mai jos este următoarea:
      I - Valoare compensare

   ┌───┬────┬─────┬──────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┬───────┬───┐
   │Po-│ % │Listă│Categ.│Denumire│Cantitate│ Preţ │ Preţ │Valoare│ I │
   │zi-│Preţ│ │boală │ comer- │eliberată│amănunt/│referinţă/│amănunt│ │
   │ţia│ref.│ │ │ cială │ │ UT │ UT │ │ │
   ├───┼────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼───┤
   │ │░░░░│ │░░░░░░│ │░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░│ │░░░│
   │ │░░░░│ │░░░░░░│ │░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░│ │░░░│
   │ │░░░░│ │░░░░░░│ │░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░│ │░░░│
   │ │░░░░│ │░░░░░░│ │░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░│ │░░░│
   │ │░░░░│ │░░░░░░│ │░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░│ │░░░│
   │ │░░░░│ │░░░░░░│ │░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░│ │░░░│
   │ │░░░░│ │░░░░░░│ │░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░│ │░░░│
   │ │░░░░│ │░░░░░░│ │░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░│ │░░░│
   │ │░░░░│ │░░░░░░│ │░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░│ │░░░│
   │ │░░░░│ │░░░░░░│ │░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░│ │░░░│
   └───┴────┴─────┴──────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┴───────┴───┘

      Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.

    Total A: B: C1: C2: C3: OTC:

    Contribuţie asigurat: Data eliberării: Bon fiscal nr.

    Numele şi semnătura
    persoanei care eliberează L.S. Farmacie

  -------