PLAN DE ACȚIUNE din 19 august 2021pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2021 - 2024
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 bis din 2 septembrie 2021 Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 884 din 19 august 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 2 septembrie 2021.

  Prezentul document prevede activitățile pentru atingerea obiectivelor stabilite prin Strategie, aflate în atribuțiile membrilor Comisiei pentru Managementul Imigrației. Astfel, fiecărei direcții de acțiune îi sunt atribuite una sau mai multe activități desfășurate, prevăzute fiecare cu rezultatul urmărit, indicatorii de monitorizare, precum și termenul de îndeplinire, instituția responsabilă și sursa de finanțare.
  La finalul perioadei de implementare a prezentului Plan, va fi întocmit Raportul de monitorizare și evaluare a îndeplinirii obiectivelor stabilite prin Strategia națională privind imigrația 2021 - 2024, care, după obținerea aprobărilor necesare, va fi făcut public.
  Prezentul Plan prevede 4 obiective generale, 15 obiective specifice, 53 direcții de acțiune și 126 acțiuni desfășurate. Totodată, este prevăzută o legendă care va ajuta la urmărirea și înțelegerea ușoară a activităților propuse a se desfășura în următorii doi ani.
  Legendă:
  MAI - Ministerul Afacerilor Interne
  IGI - Inspectoratul General pentru Imigrări
  IGPR - Inspectoratul General al Poliției Române
  IGPF - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
  IGJR - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române
  IGSU - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
  DGPI - Direcția Generală de Protecție Internă din cadrul M.A.I.
  DGMO - Direcția Generală Management Operațional din cadrul M.A.I.
  DGMRU - Direcția Generală Management Resurse Umane din cadrul M.A.I.
  DGF - Direcția Generală Financiară
  DGL - Direcția Generală Logistică
  UPP - Unitatea de Politici Publice
  DGAESRI - Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale din cadrul M.A.I.
  DCCO - Direcția de Combatere a Criminalității Organizare din cadrul IGPR
  MMPS - Ministerul Muncii și Protecției Sociale
  ANOFM - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
  DPOCMP - Direcția Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesională
  ANDPDCA - Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții
  ANES - Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
  IM - Inspecția Muncii
  MS - Ministerul Sănătății
  MAE - Ministerul Afacerilor Externe
  DC - Departamentul Consular
  ME - Ministerul Educației
  MDLPA - Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației
  SIE - Serviciul de Informații Externe SRI - Serviciul Român de Informații JAD - Joint Action Day
  ANC - Autoritatea Națională pentru Calificări din cadrul ME
  MEAT - Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
  UNHCR - Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați
  CNRR - Consiliul Național Român pentru Refugiați
  OIM - Organizația Internațională pentru Migrație
  Comisia - Grupul de coordonare pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația, constituit în baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 572/2008, cu modificările și completările ulterioare
  BESA - Biroul European de Sprijin pentru Azil
  FRONTEX - Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
  SELEC - Centrul Sud-Est-European de Aplicare a Legii
  EUROPOL - Oficiul European de Poliție
  RTT - Resortisanții țărilor terțe
  FAMI - Fondul pentru Migrație, Azil și Integrare
  CTU - Centrul de Tranzit în Regim de Urgență
  ITO - Informații din Țările de Origine
  CEA - Curricula Europenă în Domeniul Azilului
  CRPCSA - Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil
  CRI - Centrul Regional pentru Integrare
  COM - Comisia Europeană
  ANITP - Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane din cadrul M.A.I.
  MApN - Ministerul Apărării Naționale
  DGIA - Direcția Generală de Informații a Apărării
  ANPIS - Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială din subordinea MMPS
  DGASPC - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
  MD/OC - misiuni diplomatice/oficii consulare ale României

  COMISIA pentru MANAGEMENTUL IMIGRAȚIEI
  Obiectiv strategic: A) Gestionarea eficientă a fenomenului migraționist

  Obiectiv strategic: A) Gestionarea eficientă a fenomenului migraționist

  Obiectiv specific: A.1) Promovarea condițiilor de intrare, ședere și ieșire din România

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  A.1.1) Informarea străinilor, angajatorilor, autorităților și a altor categorii relevante de persoane fizice sau juridice din România cu privire la legislația română în materie de imigrare

  Organizarea unor campanii de informare în beneficiul străinilor/angajatorilor și a autorităților cu atribuții în domeniul de referință

  Limitarea migrației ilegale

  ■ Nr. campanii de informare
  ■ Nr. materiale informative afișate pe site-urile MMPS și IGI
  ■ Nr. străini informați
  ■ Nr. angajatori informați

  Termen: Conform calendarelor stabilite Responsabil: MAI prin IGI, MAE prin DC, MMPS prin ANOFM, DPOCMP, Inspecția Muncii Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  Instruirea personalului consular din cadrul misiunilor diplomatice române conform calendarelor proiectelor de monopol finanțate din fonduri FAMI

  Îmbunătățirea cunoașterii în domeniu a personalului consular din cadrul misiunilor diplomatice române

  ■ Nr. sesiuni de instruire
  ■ Nr. persoane, angajate în cadrul misiunilor diplomatice române, informate

  Colaborarea la nivel regional între IGI și AJOFM- uri, prin susținerea de sesiuni de informare a potențialilor beneficiari, de către AJOFM-uri, în cadrul Centrelor Regionale de Integrare, la solicitarea IGI

  Limitarea migrației ilegale

  ■ Nr. sesiuni de informare organizate în cadrul Centrelor Regionale de Integrare

  Termen: La solicitare Responsabil: MAI prin IGI, MMPS prin ANOFM
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  A.1.2) Informarea cetățenilor în statele de origine, direct, prin intermediul ofițerilor de legătură (ILO) sau prin misiunile diplomatice ale României și a autorităților de emigrare din statele respective, cu privire la legislația română în materie de imigrare

  Desfășurarea unor activități de informare în beneficiul străinilor/a autorităților de emigrare din statul de origine/a misiunilor diplomatice ale acestor state în România, cât și a ofițerilor de legătură trimiși în state terțe

  Limitarea migrației ilegale și facilitarea accesului cetățenilor străini la informațiile de interes public în domeniul migrației legale

  ■ Nr. activități/campanii de informare
  ■ Nr. materiale informative afișate pe site-urile MMPS și IGI sau puse la dispoziția autorităților, la solicitare acestora
  ■ Nr. străini informați
  ■ Nr. autorități de emigrare din statul de origine și misiuni diplomatice ale acestora, informate

  Termen: La solicitare Responsabil: MAI prin IGI, MAE prin DC, MMPS prin DPOCMP
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  Obiectiv strategic: A) Gestionarea eficientă a fenomenului migraționist

  Obiectiv specific: A.2) Simplificarea accesului pe teritoriul României a străinilor, în scop de angajare în muncă/detașare și dezvoltarea sistemului de acces al investitorilor proveniți din state terțe pe piața din România

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  A.2.1) Analizarea permanentă, de către instituțiile competente, a pieței forței de muncă autohtone și stabilirea contingentelor anuale de lucrători nou admiși pe piața forței de muncă din România, în funcție de nevoile identificate

  - Monitorizarea pieței forței de muncă autohtone de către instituțiile cu competență în domeniu pentru identificarea deficitelor de forță de muncă din România

  îmbunătățirea cunoașterii situației actuale a pieței forței de muncă din România

  ■ Nr. analize anuale privind domeniile deficitare de forță de muncă din România

  Termen: anual, în decembrie
  Responsabil: MMPS prin ANOFM, DPOCMP, MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  - Elaborarea anuală a HG privind stabilirea contingentului de lucrători nou admiși pe piața forței de muncă din România

  Asigurarea unui control al numărului străinilor care intră pe teritoriul României și limitarea numărului
  lucrătorilor străini pentru care se plătesc contribuții de asigurări sociale în statul de origine

  ■ Nr. hotărâri de Guvern propuse spre adoptare

  A.2.2) Avizarea/negocierea unor acorduri bilaterale cu țări terțe interesate în admiterea propriilor cetățeni pe piața forței de muncă din România

  - Participarea instituțiilor și autorităților membre ale CMI la procesul de avizare/negociere a unor acorduri bilaterale cu țări terțe, în domeniul vizat de Strategie

  Dezvoltarea colaborării la nivel internațional, între autoritățile competente în domeniul schimbului de forță de muncă, inclusiv prin folosirea ofițerilor de legătură în materie de imigrație trimiși în state terțe

  ■ Nr. acorduri bilaterale avizate/negociate

  Termen: 21.12.2021 Responsabil: MMPS prin DPOCMP și direcțiile de specialitate, ANOFM, MAI prin IGI, MAE,
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  A.2.3) Stimularea angajatorilor în scopul încadrării în muncă a cetățenilor proveniți din state terțe, care și-au finalizat studiile în România

  - Promovarea universităților românești în vederea atragerii de cetățeni străini la studii prin favorizarea rămânerii pe teritoriul național și a accesului la un loc de muncă pentru absolvenții de studii superioare specializate
  - Dezvoltarea cooperării cu ministerele/ asociațiile/ organismele interesate în stabilirea nevoii de instruire/ pregătire a cetățenilor din state terțe pentru domeniile/ profesiile ce prezintă interes

  Asigurarea condițiilor necesare atragerii acelor categorii de imigranți care pot contribui la acoperirea unor domenii deficitare ori cu impact în dezvoltarea economică

  ■ Nr. cetățeni străini aflați la studii
  ■ Nr. absolvenți din state terțe care aleg să rămână și să lucreze în România, în domenii deficitare

  Termen: 31.12.2021 Cine propune: ME, MMPS, MS, MAI prin IGI Responsabil: MAI prin IGI, MAE
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  A.2.4) Acordarea de facilități prin scutirea de la îndeplinirea unor condiții la acordarea vizei de lungă ședere/sau prelungirea dreptului de ședere în scopul desfășurării de activități comerciale

  - Realizarea unor consultări între MAI, MAE și MEAT, în scopul identificării unor soluții pentru îmbunătățirea mediului economic românesc

  Mediu economic românesc îmbunătățit

  ■ Nr. consultări între MAI, MAE și MEEMA
  ■ Nr. soluții pentru îmbunătățirea mediului economic românesc

  Termen: 31.12.2021 Cine propune: MAI prin IGI Responsabil: MAI prin IGI, MAE, MEAT
  Surse de finanțare: Buget de stat:

  Obiectiv strategic: A) Gestionarea eficientă a fenomenului migraționist

  Obiectiv specific: A.3) Prevenirea și combaterea eficientă a migrației ilegale, a migrației ilegale în conexiune cu terorismul, a traficului de imigranți și a exploatării prin muncă a angajaților străini

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  A.3.1) Creșterea colaborării dintre autoritățile române competente pentru prevenirea și combaterea imigrației ilegale, a traficului de migranți și a muncii nedeclarate a străinilor

  ● Sprijinirea Inspectoratului General pentru Imigrări de către Jandarmeria Română prin folosirea, la solicitare, a efectivelor din cadrul inspectoratelor de jandarmi județene și a grupărilor de jandarmi mobile în afara zonei de responsabilitate, pentru:
  - asigurarea transportului cetățenilor terți cu ședere ilegală cu mijloace auto din dotarea Jandarmeriei Române (dacă mijloacele auto din dotarea I.G.I. nu sunt suficiente sau adecvate) până la centrele de cazare aparținând I.G.I./de la un centru de cazare la altul;
  - însoțirea transportului cetățenilor terți cu ședere ilegală în situația în care acesta se realizează cu mijloace auto din dotarea I.G.I.
  - însoțirea, respectiv, asigurarea mijloacelor auto din dotarea Jandarmeriei Române (dacă mijloacele auto din dotarea IGI nu sunt suficiente) pentru asigurarea transportului cetățenilor terți cu ședere ilegală îndepărtați sub escortă la frontierele României

  - Nivel ridicat și eficient de cooperare între Inspectoratul General pentru Imigrări și Jandarmeria Română

  ■ Nr. acțiuni de sprijin
  ■ Nr. străini transferați

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI și Jandarmeria Română
  Surse de finanțare: Buget de stat

  ● Elaborarea și implementarea:
  - Planului anual de cooperare operativă pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale a străinilor și a traficului de migranți pe teritoriul României Planului de cooperare operativă pentru depistarea angajaților străini ilegali și combaterea muncii nedeclarate a străinilor

  - Eficiență crescută a activităților derulate în ceea ce privește prevenirea și combaterea muncii nedeclarate prin dezvoltarea cooperării între instituțiile statului

  ■ Nr. străini depistați cu ședere ilegală
  ■ Nr. măsuri dispuse
  ■ Nr. acțiuni și controale proprii și
  în cooperare realizate
  ■ Nr. întâlniri de lucru în vederea
  evaluării activităților
  ■ Nr. străini depistați fără forme de
  muncă legale
  ■ Nr. acțiuni și controale proprii și în cooperare pentru depistarea angajaților străini aflați în situații ilegale și combaterea muncii nedeclarate a străinilor
  ■ Valoare sancțiuni contravenționale aplicate angajatorilor
  ■ Nr. întâlniri de lucru în vederea evaluării activităților

  Termen: Permanent
  Responsabil: MAI prin IGI, Poliția Română, SRI, Poliția de Frontieră Română și Jandarmeria Română, MMPS prin IM
  Surse de finanțare: Buget de stat


  - Efectuarea unei acțiuni de mare amploare de prevenire și combatere a traficului de migranți, cu participarea la nivel național a I.G.P.R.-D.C.C.O., I.G.P.F.-D.C.M.I.I.T. și Î.G.I., iar la nivel extern cu participarea partenerilor din cadrul Western Balkans Task Force, în concordanță cu calendarul stabilit de EUROPOL - EMSC (JAD-ul dedicat traficului de migranți].

  - Reducerea fenomenului traficului de migranți

  ■ Nr. grupări infracționale destructurate
  ■ Nr. migranți ilegali depistați

  Termen: 31.12.2021
  Responsabil: MAI prin IGI, Poliția Română și Poliția de Frontieră Română
  Surse de finanțare: Buget de stat


  - Efectuarea de activități specifice de strângere de informații pe linia traficului de migranți în vederea identificării de noi grupări infracționale, moduri de operare, safe-house-uri si rute utilizate.

  ■ Nr. informații culese și valorificate

  Termen: Permanent
  Responsabil: MAI prin Poliția Română; SIE
  Surse de finanțare: Buget de stat


  - Evaluarea riscurilor, amenințărilor și a vulnerabilităților, care pot afecta procesul decizional și capacitatea de contracarare a fenomenului migrației ilegale și a traficului de migranți, inclusiv cadrul de cooperare specifici, precum și formularea de propuneri de remediere

  - Remedierea, actualizarea, îmbunătățirea cadrului de cooperare

  ■ Nr. evaluări realizate și diseminate
  ■ Nr. acțiuni de remediere

  Termen: Permanent
  Responsabil: MAI prin DGPI, IGI, Poliția de Frontieră Română, Poliția Română, Jandarmeria Română, MMPS prin IM
  Surse de finanțare: Buget de stat


  - Realizarea unor evaluări privind riscurile grave la adresa climatului de ordine publică și siguranței cetățeanului generate de eventuale acțiuni antisociale sau context favorizate de prezența în comunitate a unor cetățeni ai statelor terțe

  - Prevenirea declanșării unor tulburări ale ordinii publice
  - Reducerea susceptibilității cetățenilor români la acțiuni de dezinformare ce au ca subiect activ cetățenii sau acțiuni ai cetățenilor statelor terțe

  ■ Nr. informări

  Termen: Permanent
  Responsabil: MAI prin DGPI, Poliția Română, Jandarmeria Română
  Surse de finanțare: Buget de stat

  A.3.2) Creșterea operativității și capacității de depistare, transport, cazare și returnare a imigranților ilegali

  - Îndepărtarea de pe teritoriul României a cetățenilor străini cu ședere ilegală prin forțe proprii și prin intermediul operațiunilor de returnare organizate/coordonate de Agenția Frontex
  - Repatrierea voluntară asistată a străinilor
  - Introducerea unor măsuri alternative eficace la luarea în custodie publică, în special în ceea ce privește minorii neînsoțiți și familiile
  - Participarea la cursuri de specializare/perfecționare și în misiuni Frontex
  - Monitorizarea activităților de returnare a cetățenilor terți cu ședere ilegală și participarea cu ofițeri de legătură în sistemul european
  - Dotarea continuă a structurilor de imigrări cu mijloace de ordine publică și asigurarea protecției polițiștilor de imigrări Asigurarea de mijloace auto IGI adecvate aferente transportului cetățenilor terți cu ședere ilegală

  - Contribuirea la asigurarea climatului de ordine și siguranță publică în România
  - Contribuirea la angajamentele asumate la nivel european privind aplicarea corespunzătoare a Directivei returnare

  ■ Nr. cetățeni străini returnați forțat
  ■ Nr. cetățeni străini repatriați voluntar asistați
  ■ Nr. zboruri comune la care s-a participat
  ■ Nr. cetățeni străini returnați prin intermediul zborurilor charter (JRO) și comerciale (schedulled flights)
  ■ Nr. persoane specializate instruite
  ■ Nr. personal care au participat în misiuni Frontex
  ■ Nr. operațiuni de returnare monitorizate
  ■ Nr. ofițeri de legătură participanți în misiuni

  Termen: Permanent
  Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  A.3.3) Prevenirea exploatării prin muncă a angajaților străini.

  - Campanii de informare privind sancțiunile si măsurile aplicabile împotriva angajatorilor care încalcă drepturile angajaților cetățeni străini;
  - Campanii de informare a cetățenilor străini privind drepturile pe care le au ca angajați și mecanismele de remediu pe care le pot accesa în cazul unor potențiale situații de conflict/abuz la locul de muncă;
  - Diversificarea mijloacelor prin care se asigură accesul la informare și consiliere individualizată pentru angajații RTT

  - Diminuarea numărului de cazuri de exploatare prin muncă a angajaților străini.

  ■ Număr de campanii de informare desfășurate.
  ■ Număr de sesizări depuse la IGI/ITM/instanță cu privire la situații de abuz la locul de muncă.
  ■ Număr de controale efectuate de către IGI/ITM și număr de măsuri dispuse.

  Termen: Permanent
  Responsabil: IGI, MMPS
  Surse de finanțare: Buget de stat,

  A.3.4) Identificarea, izolarea și departajarea operativilor/foștilor membri ai unor organizații teroriste, în cazul unei eventuale prezențe a acestora în fluxurile de migrație ilegală și adoptarea de măsuri preventive specifice

  - Realizarea de sesiuni de instruire comune pentru optimizarea capacității de depistare a operativilor / foștilor membri ai unor organizații teroriste;
  - Transmiterea de către SRI a indicatorilor și elementelor pe care cadrele MAI trebuie să le aibă în vedere în cazul depistării categoriilor de persoane de interes;
  - Realizarea schimbului de date și informații, în vederea adoptării măsurilor legale care se impun.

  - Prevenirea intrării pe teritoriul național a persoanelor suspecte de terorism

  ■ Număr de ședințe de instruire
  ■ Număr de semnalări
  ■ Număr măsuri adoptate

  Termen: Permanent
  Responsabil: SRI, MAI
  Surse de finanțare: Buget național

  A.3.5) Prevenirea materializării unor acțiuni care amenință climatul național de securitate, în ipoteza în care acestea sunt desfășurate de imigranți pe linia implicării în activități de natură teroristă- (auto) radicalizare, propagandă jihadistă, sprijin în favoarea unor organizații teroriste sau chiar acțiuni violente.

  - Realizarea interviului de securitate, în condițiile Legii nr. 535/2004, în scopul obținerii de date și informații circumscrise domeniului prevenirii și combaterii terorismului;
  - Adoptarea de decizii operative comune, conform legislației în vigoare, în urma evaluării rezultatelor măsurilor de verificare derulate de SRI și MAI;
  - Îndepărtarea de către MAI a persoanelor asupra cărora au fost adoptate decizii în acest sens conform legislației.

  - Prevenirea derulării de activități teroriste pe teritoriul național de către persoanele suspecte de terorism
  - Îndepărtarea de pe teritoriul național a persoanelor împotriva cărora a fost adoptată o astfel de măsură, potrivit legislației în vigoare
  Prevenirea deplasării pe teritoriul național a persoanelor care prezintă un pericol pentru securitatea națională, în condițiile legii

  ■ Număr de semnalări
  ■ Număr măsuri de prevenire adoptate
  ■ Număr persoane îndepărtate

  Termen: Permanent
  Responsabil: MAI, SRI
  Surse de finanțare: Buget național

  Obiectiv strategic: B) Consolidarea sistemului național de azil și asigurarea conformității standardele europene și internaționale

  Obiectiv strategic: B) Consolidarea sistemului național de azil și asigurarea conformității cu standardele europene și internaționale

  Obiectiv specific: B.1) Procesarea cererilor de azil în mod eficient și conform standardelor legale naționale, europene și internaționale aplicabile

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  B.1.1) Asigurarea serviciilor de interpretare, a consilierii și asistenței juridice a solicitanților de azil;

  - Actualizarea bazei de date cu interpreți, în funcție de evoluția situației operative, în vederea procesării cu celeritate a cererilor de protecție internațională
  - Pregătirea noilor interpreți identificați pe linia adaptării serviciilor la grupul țintă
  - Acordarea de asistență și consiliere juridică solicitanților de azil.

  - Interpretare asigurată pentru solicitanții de azil -Acordarea de asistență și consiliere juridică solicitanților de azil

  ■ Nr. contracte semnate
  ■ Nr. interpreți pregătiți
  ■ Nr. sesiuni de pregătire organizate
  ■ Numărul solicitanților de azil consiliați și asistați din punct de vedere juridic.

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.1.2) Consolidarea mecanismului de control al calității procedurii de azil și actualizarea procedurilor operaționale de lucru

  - Evaluarea calității procedurii de azil de către IGI și UNHCR în baza prevederilor Acordului de Cooperare pentru continuarea colaborării după finalizarea proiectului „Dezvoltarea Continuă a Calității Sistemelor de Azil în Uniunea Europeană”, semnat la data de 28.09.2011.
  - Modificarea/completarea procedurilor operaționale de lucru în funcție de necesitățile operative existente și de modificare a cadrului legal.

  -Practică unitară și funcționarea efectivă și corespunzătoare a mecanismelor interne de evaluare a calității procedurii de azil asigurate
  -Procedură de azil eficientizată

  ■ Nr. și categ. de documente procedurale revizuite
  ■ Nr. misiuni de evaluare organizate la nivelul centrelor regionale ale IGI
  ■ Nr. proceduri operaționale revizuite

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.1.3) Consolidarea dialogului între factorii de decizie în cadrul procedurii de azil, în vederea asigurării unei interpretări și aplicări uniforme a principiilor și conceptelor specifice în domeniu, precum și în scopul identificării de bune practici și a diseminării acestora

  - Organizarea de consultări între instituțiile și autoritățile publice, ONG-urile, organizațiile internaționale și alți actori, implicați în procedura de azil în vederea dezvoltării unei practici unitare la nivel național

  - Procedura de azil îmbunătățită pe baza bunelor practici identificate

  ■ Nr. consultări organizate

  Termen: Conform calendarului stabilit de echipa de proiect Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.1.4) Adaptarea cadrului legal național, în funcție de modificările aduse acquis-ului european și continuarea dezvoltării și întărirea mecanismelor prin care se asigură menținerea unei practici unitare și eficiente pe linia procesării cererilor de azil la nivel național

  - Formularea de propuneri de modificare a cadrului legal național, în funcție de eventualele modificări a legislației europene din domeniul azilului
  - Elaborarea de instrumente practice de lucru, diseminarea acestora și pregătirea personalului pentru folosirea acestora

  - Eficientizarea activității de procesare a cererilor de azil la nivel național
  - Un număr cât mai scăzut de cazuri în care este prelungit termenul de soluționare în etapă administrativă, dar nu mai mult de 15% din numărul total de cazuri/an

  ■ Nr. propuneri de modificare a cadrului legal național, formulate (dacă este cazul)
  ■ Nr. de activități de pregătire pentru personalul IGI
  ■ Nr. personal IGI pregătit
  ■ Nr. și tipul instrumentelor practice diseminate

  Termen: În funcție de data intrării în vigoare/ data aplicării/data limită de transpunere a actelor normative/data publicării instrumentelor practice de lucru
  Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat

  B.1.5) Limitarea abuzurilor la procedura de azil

  - Elaborarea/revizuirea de teste de naționalitate
  - Aplicarea măsurilor restrictive, dacă este cazul
  - Pregătirea personalului relevant în vederea identificării documentelor care prezintă suspiciuni privind autenticitatea

  - Măsuri eficiente pentru limitarea abuzului la procedura de azil națională

  ■ Nr. hotărâri emise în procedură accelerată, la frontieră, ca inadmisibile
  ■ Nr. testelor de naționalitate elaborate/ revizuite
  ■ Nr. identificări în baza analizelor lingvistice realizate, dacă este cazul ■ Nr. de măsuri restrictive dispuse;
  ■ Nr. participanți și nr. activități de pregătire a personalului relevant în vederea identificării documentelor care prezintă suspiciuni privind autenticitatea

  Termen: Permanent Cine propune: MAI prin IGI
  Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.1.6) Adaptarea practicilor și procedurilor naționale pentru procesarea corespunzătoare a cererilor de azil ale persoanelor vulnerabile și referirea acestora către serviciile specializate

  - Elaborarea, îmbunătățirea și implementarea, sub coordonarea IGI, a Mecanismului de identificare timpurie și evaluare a nevoilor individuale ale persoanelor vulnerabile
  - Pregătirea personalului IGI și a personalului altor instituții/autorități sau ONG-uri cu atribuții, în vederea implementării corespunzătoare a mecanismului sus-menționat
  - Acordarea de asistență medicală și psihologică, socială sau de alt tip, adecvată nevoilor solicitanților de azil ce fac parte din categoria persoanelor vulnerabile
  - Înființarea de posturi și încadrarea în IGI de asistenți sociali cu aviz de exercitare a profesiei și înscriși în Registrul național al asistenților sociali din România, pregătiți pentru identificarea grupului țintă și acordarea asistenței adecvate, solicitanților de azil ce fac parte din categoria persoanelor vulnerabile, urmărind respectarea prevederilor legislative în domeniul asistenței sociale”.
  - Încadrarea în centrele regionale ale IGI de psihologi, pregătiți pentru identificarea grupului țintă și acordarea asistenței psihologice adecvate, solicitanților de azil ce fac parte din categoria persoanelor vulnerabile

  -Proces eficient de identificare și referire a cazurilor vulnerabile

  ■ Nr. personal IGI care a participat la activități de pregătire
  ■ Nr. asistenți sociali și al altor categorii de personal din cadrul ONG-urilor, autorităților locale și al altor instituții cu atribuții pe această linie, pregătiți în implementarea mecanismului
  ■ Nr. solicitanților de azil identificați ca persoane vulnerabile și referiți serviciilor specializate;

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI și ANITP, MMPS, ANDPDCA
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.1.7) Asigurarea accesului la informații din țările de origine pentru toate părțile implicate în procedura de azil

  - Elaborarea de termeni de referință și editarea și traducerea în limba română de rapoarte de țară pentru primele 5 țări de origine furnizoare de solicitanți de azil, în funcție de evoluția situației operative din România
  - Elaborarea de buletine informative bilunare
  - Gestionarea, accesul și actualizarea Portalului Național INDICIUM
  - Organizarea și desfășurarea, la nivel național, a unui seminar tematic pe linia standardelor de calitate și a ultimelor evoluții din perspectiva ITO.

  - Decizii documentate corespunzător în procedura de azil

  ■ Nr. răspunsuri punctuale ITO furnizate prin intermediul portalului național
  ■ Nr. rapoarte de țară și rapoartelor tematice ITO afișate pe portal
  ■ Nr. de pagini cu ITO traduse
  ■ Nr. de sesiuni de actualizare, acces și mentenanță pentru Portalul INDICIUM
  ■ Nr. practicieni în domeniul azilului care au beneficiat de ITO în cadrul seminarului național

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  Obiectiv strategic: B) Consolidarea sistemului național de azil și asigurarea conformității cu standardele europene și internaționale

  Obiectiv specific: B.2) Eficientizarea procesului de determinare a statului membru responsabil cu analizarea cererii de protecție internațională

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  B.2.1) Participarea la aplicarea mecanismului Dublin și derularea procedurilor prevăzute de Regulament, coroborată cu dezvoltarea instituțională pe această linie

  - Soluționarea cererilor primite de către autoritățile române conform prevederilor Regulamentului Dublin III
  -Organizarea și monitorizarea transferurilor Dublin în România
  -Participarea la întâlnirile organizate de BESA în cadrul rețelei Dublin cu reprezentanți ai celorlalte State Membre, în vederea coordonării eforturilor pe linia procedurii Dublin la nivel european, schimbului de bune practici și analizării proiectelor legislative inițiate de Comisia Europeană în domeniul de referință

  - Realizarea
  transferurilor Dublin în România și îmbunătățirea derulării procedurii Dublin la nivel național

  - Nr. cereri primite de la satele membre
  - Nr. răspunsuri transmise de către România
  - Nr. transferuri realizate efectiv din statele membre în România
  - Nr. întâlniri/grupuri de lucru/ seminarii la care au participat reprezentanți ai IGI
  - Nr. reprezentanți IGI participanți la evenimente descrise mai sus

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.2.2) Continuarea dezvoltării și consolidării mecanismului prin care se asigură combaterea abuzului la procedura de azil la nivel național

  - Identificarea străinilor solicitanți de protecție internațională din România care fac obiectul procedurii de determinare a statului membru responsabil și organizarea/monitorizarea transferurilor acestora

  - Răspunsuri acceptate de către statele membre
  - Realizarea
  Transferurilor Dublin în statul membru responsabil

  - Nr. cereri acceptate de către statele membre
  - Nr. transferuri realizate efectiv din România în statele membre

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.2.3) Îmbunătățirea procedurilor de identificare a solicitanților de azil fără documente de identitate/călătorie, a membrilor de familie ai acestora și a străinilor cu ședere ilegală, precum și a procedurilor specifice persoanelor vulnerabile și a clauzelor discreționare în contextul aplicării regulamentului Dublin III

  - Întocmirea/actualizarea procedurilor specifice
  - Elaborarea unui instrument de lucru care să stabilească standardele operaționale și indicatorii utilizați pentru identificarea potențialelor cazuri specifice procedurii Dublin
  - Dezvoltarea chestionarelor preliminare adaptate la specificul cazurilor

  - Identificarea solicitanților de azil fără documente de identitate/călătorie, a membrilor de familie ai acestora, a străinilor cu ședere ilegală și a persoanelor vulnerabile, care fac obiectul procedurii Dublin

  - Instrument elaborat la nivel instituțional
  - Nr. cazuri identificate
  - Nr. chestionare preliminare adaptate la specificul cazurilor

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.2.4) Dezvoltarea sistemului de date EURODAC în vederea optimizării identificării cazurilor care fac obiectul procedurii Dublin

  - Upgradarea sistemului de date Eurodac conform modificărilor legislative la nivel european
  - Extinderea sistemului de date Eurodac la nivel național

  - Identificarea străinilor solicitanți de protecție internațională și a străinilor cu ședere ilegală care fac obiectul procedurii Dublin - Aplicarea principiului non-refoulement în cazul solicitanților de protecție internațională/beneficiari a unei forme de protecție internațională

  ■ Numărul stațiilor de lucru EURODAC achiziționate/îmbunătățite la nivel național

  Termen: 31.12.2021 Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.2.5) Consolidarea cooperării bilaterale cu statele membre participante la mecanismul Dublin

  - Elaborarea documentației privind încheierea de acorduri bilaterale cu statele membre aflate sub presiune migraționistă
  - Schimb de date și informații cu statele membre participante la mecanismul Dublin

  - Sprijinirea statelor membre aflate sub presiune imigraționistă prin preluarea unor solicitanți de azil
  - Facilitarea aplicării procedurii Dublin la nivel european

  ■ Nr. documentații elaborate
  ■ Nr. persoane preluate din alte state membre
  ■ Nr. cazuri pentru care s-a asigurat schimbul de date și informații

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  Obiectiv strategic: B) Consolidarea sistemului național de azil și asigurarea conformității cu standardele europene și internaționale

  Obiectiv specific: B.3) Asigurarea condițiilor de recepție și asistență pentru solicitanții de azil

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  B.3.1) Dezvoltarea și implementarea unor mecanisme de evaluare și asigurare a standardelor de calitate a condițiilor de recepție

  - Crearea unui cadru procedural de reglementare a desfășurării activității de control/evaluare a calității condițiilor de recepție
  - Identificarea indicatorilor specifici de monitorizare și evaluare a calității condițiilor de recepție la nivelul fiecărui centru regional de proceduri și cazare din subordinea IGI

  -Asigurarea calității condițiilor de recepție

  ■ Procedură de lucru elaborată
  ■ Indicatori specifici identificați

  Termen: 31.12.2021 Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.3.2) Asigurarea condițiilor de recepție prin resursele necesare de la buget și prin atragerea de resurse complementare și încheierea unor parteneriate în acest domeniu, cu reprezentanți (O.N.G.-uri) ai societății civile și cu organizațiile internaționale

  - Acordarea de servicii de cazare, ajutor financiar, asistență medicală, asistență psihologică, asistență socială, sesiuni de consiliere și organizarea de sesiuni de orientare culturală
  - Asigurarea și îmbunătățirea transferului solicitanților de protecție internațională între centrele regionale IGI

  - Condiții de recepție adaptate nevoilor individuale ale solicitanților de protecție internațională

  ■ Nr. solicitanți de azil care au beneficiat de:
  ● cazare
  ● ajutor financiar
  ● asistență medicală
  ● asistență psihologică
  ● asistență socială
  ● sesiuni de consiliere
  ● sesiuni de orientare culturală
  ■ Nr. solicitanți de azil transferați între centrele regionale IGI
  ■ Nr. misiuni de transfer între centrele regionale

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.3.3) Îmbunătățirea mecanismului de identificare timpurie a persoanelor vulnerabile și elaborarea unui mecanism de referire către instituțiile statului cu atribuții în asistența persoanelor vulnerabile (inclusiv victime ale violenței de gen și violenței domestice) și specializarea acestora în acest domeniu

  - Activități de pregătire a personalului IGI și a altor instituții cu atribuții în asistarea persoanelor vulnerabile în rândul solicitanților de azil
  - Elaborarea unei proceduri de identificare și asistare a persoanelor vulnerabile în rândul solicitanților de azil, la nivelul IGI

  - Capacitate ridicată de identificare timpurie a persoanelor vulnerabile

  ■ Nr. de persoane pregătite din cadrul IGI și a altor instituții cu atribuții
  ■ Nr. de solicitanți de azil vulnerabili identificați și asistați
  ■ Procedură elaborată și aprobată la nivelul IGI

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI, MMPS, ANDPDCA și ANITP
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  - Evaluarea inițială a persoanelor detectate ca potențiale victime ale traficului de persoane
  - Derularea în comun de activități subscrise referirii spre asistență a migranților identificați în situații de victimă a traficului de persoane
  - Îmbunătățirea, monitorizarea și evaluarea asistenței primite de către persoanele vulnerabile referite către instituții cu atribuții în domeniu

  ■ Nr. evaluări inițiale
  ■ Nr. acțiuni derulate
  ■ Nr. monitorizări

  B.3.4) Dezvoltarea mecanismului prin care se asigură combaterea abuzului la procedura de azil la nivel național

  - Aplicarea măsurilor de limitare și retragere a condițiilor materiale de primire pentru solicitanții de azil, în condițiile stabilite de lege

  - Limitarea abuzului la procedura de azil

  ■ Nr. persoane față de care s-a luat măsura de limitare/retragere a condițiilor materiale de primire la nivelul Centrelor Regionale de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil
  ■ Total sumă:

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI, MMPS, DGASPC
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.3.5) Adaptarea condițiilor de recepție la standardele europene aplicabile

  - Dezvoltarea infrastructurii de cazare a centrelor regionale destinate solicitanților de azil inclusiv prin adaptarea condițiilor de cazare la nevoile grupurilor vulnerabile
  - Crearea de spații de cazare și adaptarea serviciilor în centrele de plasament pentru minorii neînsoțiți solicitanții de azil și minorii beneficiari ai unei forme de protecție

  - Condițiile de recepție răspund nevoilor individuale ale persoanelor

  ■ Lucrări de modernizare, reabilitare realizate la centrele regionale IGI
  ■ Nr. de locuri în centrele de plasament alocate minorilor neînsoțiți solicitanți de azil și minori beneficiari ai unei forme de protecție

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI, DGASPC
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.3.6) Îmbunătățirea asistenței acordate persoanelor vulnerabile și monitorizarea acestora

  - Asigurarea reprezentării legale a minorilor neînsoțiți solicitanți de azil și refugiați, inclusiv a celor cazați în centrele de recepție IGI, în relația cu toate autoritățile cu atribuții în domeniul asistenței și protecției copilului (precum educație, sănătate, asistență socială etc.)
  - Asigurarea serviciilor de management de caz pentru minorii neînsoțiți solicitanți de azil și refugiați.
  - Asigurarea serviciilor de interpretare pentru minorii neînsoțiți în centrele de plasament.
  - Monitorizarea asistenței specifice acordate minorilor neînsoțiți.
  - Asigurarea plății drepturilor la alocația de stat pentru minorii rezidenți, în condițiile legii.
  - Acordarea ajutorului nerambursabil pentru refugiați, în condițiile legislației naționale.

  - Toți minorii neînsoțiți beneficiază de reprezentare legală efectivă și management de caz

  ■ Număr de minori neînsoțiți cărora li s-a asigurat reprezentare legală
  ■ Număr rapoarte de monitorizare

  Termen: Permanent Responsabil:
  MMPS prin DGASPC-uri MAI prin IGI
  ANPIS
  Surse de finanțare: Buget de stat

  Obiectiv strategic: B) Consolidarea sistemului național de azil și asigurarea conformității cu standardele europene și internaționale

  Obiectiv specific: B.4) Consolidarea mecanismului de integrare socială a persoanelor care au dobândit o formă de protecție în România și a celor cu ședere legală

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  B.4.1) Continuarea derulării programelor de integrare pentru persoanele care au dobândit o formă de protecție în România și a celor cu ședere legală

  - Întâlniri de coordonare organizate între centrele regionale ale IGI, autoritățile cu atribuții în domeniul integrării și ONG-urile care derulează proiecte
  - Cooperarea ONG-urilor cu ofițerii de integrare din cadrul centrelor regionale ale IGI prin:
  ● participarea la interviurile cu persoanele din grupul țintă
  ● stabilirea planului individual de integrare comun IGI-beneficiar-ONG
  ● Organizarea și desfășurarea cursurilor de inițiere în limba română, conform metodologiilor în vigoare
  - Acordarea de asistență și suport pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor cu o formă de protecție și a celor cu ședere legală în România prin dezvoltarea unor mecanisme de recunoaștere a calificărilor refugiaților și înlesnirea participării refugiaților la cursuri de calificare

  - Identificarea de noi acțiuni eligibile pentru finanțare prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare
  - Intensificarea colaborării dintre IGI și ONG-urile care derulează proiecte - Asistența specifică acordată fiecărei persoane din grupul țintă în funcție de nevoile individuale identificate

  ■ Nr. întâlniri de coordonare cu autoritățile locale și ONG -urile care implementează proiecte
  ■ Nr. planuri individuale stabilite în comun între IGI - beneficiar și ONG-uri
  ■ Nr. de persoane asistate în cadrul programului de integrare

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  - Asigurarea participării beneficiarilor unei forme de protecție și a celor cu ședere legală la cursurile de inițiere în limba română

  ■ Nr. participanți
  ■ Nr. cursuri de inițiere

  Termen: Permanent
  Responsabil: ME
  Surse de finanțare: Buget de stat

  - Persoane care au dobândit o formă de protecție și a celor cu ședere legală în România cuprinse în programe de ocupare și de formare profesională

  ■ Nr. de persoane cu protecție internațională care participă la programele de ocupare și formare profesională

  Termen: Permanent Responsabil: MMPS prin ANOFM, ME și ANC Surse de finanțare: Buget de stat

  B.4.2) Cunoașterea situației privind integrarea cetățenilor statelor terțe în România și a legislației naționale cu privire la promovarea egalității de șanse

  - Elaborarea de cercetări, analize sau studii în domeniul integrării și în cel al promovării egalității de șanse și tratament în parteneriat cu alte instituții publice sau cu mediul privat
  - Dezvoltarea platformei on-line care să asigure implementarea indicatorilor specifici integrării
  - Elaborarea Raportului anual privind integrarea străinilor cu o formă de protecție

  - Crearea bazelor pentru un viitor Centru de cercetare, documentare și informare în domeniul imigrației, azilului și integrării

  ■ Nr. de cercetări, analize sau studii desfășurate/elaborate sau aflate în desfășurare
  ■ Nr. de instituții cu responsabilități în domeniul integrării care implementează date pe platforma online
  ■ Raport anual privind integrarea străinilor cu o formă de protecție, elaborat

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.4.3) Îmbunătățirea mecanismului de cooperare interinstituțională a autorităților/ instituțiilor implicate în procesul integrării cetățenilor statelor terțe

  - Realizarea de activități de pregătire a personalului din instituțiile publice cu privire la modificările legislative în domeniul integrării și pentru utilizarea și introducerea datelor conform platformei

  - Crearea unor rețele locale de sprijin în domeniul integrării

  ■ Nr. reprezentanți din cadrul instituțiilor cu responsabilități în domeniul integrării, participanți la sesiunile de pregătire specifică
  ■ Nr. activități de pregătire

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.4.4) Promovarea unei educații favorabile incluziunii sociale prin adaptarea cadrului legal la specificul elevilor migranți și eliminarea obstacolelor din calea participării resortisanților țărilor terțe minori la educația preșcolară și școlară prin adaptarea la nevoile specifice ale acestora

  - Revizuirea/completarea unor acte normative interne pentru școlarizarea la nivelul învățământului preuniversitar

  - Cadrul legal adaptat incluziunii sociale

  ■ Nr. propuneri de revizuire și completare a cadrului legal

  Termen: Permanent
  Responsabil: ME
  Surse de finanțare: Buget de stat

  B.4.5) Conștientizarea opiniei publice din România cu privire la fenomenul imigrației și al integrării cetățenilor statelor terțe prin derularea de activități și campanii de informare

  - Campanie de conștientizare, promovată prin intermediul canalelor mass-media (presă scrisă, internet, radio TV, rețele de socializare)
  - Elaborarea și distribuirea de pliante în orașele din țară cu comunități importante de străini, crearea și afișarea banerelor/afișelor pe panouri publicitare
  - Cercetare în rândul populației

  - Informarea populației asupra fenomenului imigrației și al integrării cetățenilor statelor terțe
  - Cunoașterea imaginii publice a străinilor în societatea românească

  ■ Nr. apariții pe canalele mass-media (presă scrisă, internet, radio TV)
  ■ Nr. pliante, banere și afișe elaborate și distribuite
  ■ Cercetare cu privire la percepția populației autohtone față de cetățenii statelor terțe

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.4.6) Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare și evaluare a integrării

  - Dezvoltarea unui set comun de indicatori privind evaluarea integrării, în domenii precum: angajarea, educația, incluziune socială

  - Mecanism de integrare performant

  ■ Nr. indicatori stabiliți în vederea evaluării procesului de integrare

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.4.7) Implementarea instrumentelor practice de la nivel european în domeniul integrării

  - Dezvoltarea unor instrumente moderne de evaluare lingvistică și învățare on-line a limbii române pentru resortisanții țărilor terțe din România

  - Mecanism de integrare performant

  ■ Nr. descriptori de limbă română elaborați conform Cadrului european de referință pentru învățarea limbilor străine
  ■ Nr. materiale didactice de tip e-learning

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI, ME prin instituția/instituțiile desemnate oficial
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  Obiectiv strategic: B) Consolidarea sistemului național de azil și asigurarea conformității cu standardele europene și internaționale

  Obiectiv specific: B.5) Relocarea refugiaților și a solicitanților de azil și evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție și relocarea ulterioară a acestora

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  B.5.1) Continuarea programului național de relocare a refugiaților în România și participarea la schema comună a Uniunii Europene de relocare

  - Realizarea activităților ce decurg din angajamentele asumate de România cu privire la relocarea, în perioada 2020-2021, a cotei de 200 de refugiați din Turcia, Iordania sau Liban
  - Participarea la stabilirea planurilor de relocare anuale și la adoptarea unor scheme specifice de relocare la nivelul UE
  - Participarea la întâlnirile Comitetului de Relocare la nivel înalt prezidat de Comisia Europeană și la grupurile de lucru organizate pe această tematică de UNHCR și EUAA (BESA)

  - Respectarea angajamentelor asumate de către România
  - Participarea activă a României la eforturile comunității internaționale privind procesul de relocare extra-UE a cetățenilor statelor terțe

  ■ Nr. persoane selectate
  ■ Nr. persoane relocate
  ■ Nr. întâlniri la care s-a participat

  Termen: Conform calendarelor stabilite Responsabil: MAI prin IGI, DGAESRI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.5.2) Implicarea activă în mecanismele create la nivelul organismului european din domeniul azilului

  - Organizarea de operațiuni de relocare prin intermediul facilităților dezvoltate de EUAA (BESA), în funcție de disponibilitate

  - Participarea activă a României la întâlnirile și grupurile de lucru la nivel european

  ■ Nr. activități desfășurate prin intermediul facilităților EUAA(BESA)

  Termen: 31.12.2021 Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.5.3)Încheierea unui Memorandum de înțelegere între Guvernul României și Organizația Internațională pentru Migrație privind cooperarea în domeniul relocării

  - Stabilirea responsabilităților în cadrul operațiunilor de relocare cu privire la: misiunile de selecție ale IGI în statele de prim azil, realizarea programelor de orientare culturală dinaintea plecării, evaluarea medicală pentru călătorie și transferul în România

  - Eficientizarea procesului de relocare

  ■ Memorandum de înțelegere încheiat

  Termen: 31.12.2021 Responsabil: MAI prin IGI, MAE
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.5.4) Identificarea de căi complementare de admisie pe teritoriul României

  - Identificarea de căi complementare de
  admisie în România
  - Adaptarea cadrului legislativ național

  - Extinderea modalităților de admisie în România a persoanelor aflate în nevoie de relocare

  ■ Soluții propuse în vederea extinderii modalităților de admisie în România a cetățenilor statelor terțe în nevoie de relocare

  Termen: Conform calendarelor stabilite Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.5.5) Continuarea aplicării Acordului tripartit în România prin evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție internațională si relocarea ulterioară a acestora

  - Îndeplinirea de către România a obligațiilor asumate cu privire la evacuarea temporară a persoanelor aflate în nevoie urgentă de protecție internațională

  - Gestionarea eficientă a problematicii refugiaților evacuați temporar în România

  ■ Nr. refugiați evacuați în România
  ■ Nr. refugiați relocați ulterior în alte state

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.5.6) Asigurarea promovării și a transferului de expertiză către alte state de relocare, cu privire la practica României legată de înființarea CTU și derularea Acordului tripartit în România

  - Promovarea procesului de relocare în regim de urgență, desfășurat prin intermediul CTU, în cadrul Rețelei Europene privind Relocarea, Consultărilor Anuale Tripartite în domeniul Relocării și în cadrul altor întâlniri pe linie de relocare organizate la nivel UE.

  - Promovarea imaginii României ca stat de bune practici pe linia evacuării temporare a persoanelor aflate în nevoie urgentă de prorecție internațională

  ■ Nr. activități la care s-a participat

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  Obiectiv strategic: B) Consolidarea sistemului național de azil și asigurarea conformității cu standardele europene și internaționale

  Obiectiv specific: B.6) Dezvoltarea cooperării cu organismul european responsabil cu gestionarea problematicii în domeniul azilului și cu alte organisme europene și internaționale

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  B.6.1) Sprijinirea activității organismului european responsabil cu gestionarea problematicii în domeniul azilului și a statelor membre la nevoie

  - Participarea la misiunile de sprijin pentru statele membre UE organizate sub egida organismului responsabil, la reuniunile Consiliului Director și la grupurilor de lucru organizate în cadrul acestuia

  - Aplicarea principiului solidarității
  - Sprijinirea sistemelor de azil din statele membre aflate în dificultate

  ■ Nr. experți detașați în cadrul misiunilor de sprijin operațional
  ■ Nr. state membre sprijinite
  ■ Nr. reuniuni la care s-a participat
  ■ Nr. grupuri de lucru la care s-a participat

  Termen: Conform calendarelor stabilite Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  B.6.2) Consolidarea cooperării practice prin schimbul de bune practici cu autoritățile din statele membre ale Uniunii Europene și acordarea de asistență tehnică în domeniul azilului statelor terțe

  - Participarea la întâlnirile organizate în cadrul programelor de schimb de experiență/expertiză și bune practici cu autoritățile din alte state ale UE
  - Participarea la sesiunile/ întâlnirile/ grupurile de lucru organizate pe linie de acordare asistență tehnică statelor terțe în domeniul azilului

  - îmbunătățirea sistemului național de azil
  - Consolidarea și eficientizarea procedurii de azil și/sau asigurarea unor soluții durabile pentru situația persoanelor aflate în nevoie internațională de protecție în state terțe

  ■ Nr. activități la care s-a participat
  ■ Nr. reprezentanți la întâlniri

  Termen: Conform calendarelor stabilite Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  Obiectiv strategic: C) Întărirea capacității de răspuns a statului român în fața unui aflux de imigranți la frontierele teritoriului național, generat de situații de criză de natură politică, socială, economică, militară sau de către un hazard natural ori ca urmare a distrugerii sau avarierii considerabile a unei infrastructuri critice

  Obiectiv strategic: C) Întărirea capacității de răspuns a statului român în fața unui aflux de imigranți la frontierele teritoriului național, generat de situații de criză de natură politică, socială, economică, militară sau de către un hazard natural ori ca urmare a distrugerii sau avarierii considerabile a unei infrastructuri critice

  Obiectiv specific: C.1) Pregătirea prealabilă și gestionarea unitară și integrată a acțiunilor întreprinse în situații de criză

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  C.1.1) Îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul gestionării situațiilor de criză determinate de un aflux de imigranți

  - Organizarea unor grupuri de lucru, planificarea și efectuarea unor activități de tipul exercițiilor de alertare/testare a capacității operaționale, simulând diverse scenarii în corelare cu predicțiile și evoluția operativă, pentru verificarea unor ipoteze cuprinse sau care pot fi cuprinse în documentele de planificare de la nivelul M.A.I. din domeniul imigrației

  - Verificarea viabilității ipotezelor cuprinse sau care pot fi cuprinse în documentele de planificare de la nivelul MAI.
  - Testarea nivelului de reacție, a fluxurilor informaționale și decizionale
  - Elaborarea propunerilor deremediere/îmbunătățire a formatelor existente și implementarea lecțiilor învățate

  ■ Nr. grupuri de lucru stabilite
  ■ Nr. scenarii planificate și testate
  ■ Nr. propuneri de remediere/îmbunătățire elaborate
  ■ Nr. lecții identificate
  ■ Nr. lecții învățate

  Termen: anual
  Responsabil: MAI prin DGMO, IGI, Poliția de Frontieră Română, Poliția Română, Jandarmeria Română, DGPI și IGSU
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  - Realizarea unor avertizări timpurii sau evaluări de etapă privind evoluția fenomenului migraționist cu impact asupra statelor membre UE, cu accent pe identificarea de trenduri

  - Îmbunătățirea gradului de cunoaștere privind sursele de migrație, factorii declanșatori/favorizanți, rutele și țările de destinație vizate

  ■ Nr. produse analitice realizate și diseminate

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin DGPI, IGI, IGPF; SIE.
  Surse de finanțare: Buget de stat

  - Informarea constantă și oportună a factorilor decidenți despre intenții, rute și destinații vizate de migranții ilegali

  - Consolidarea cunoașterii situaționale privind impactul fenomenului asupra intereselor naționale
  - Contractarea narativelor ostile/panicarde, prin care i se poate induce opiniei publice ideea că mase mari de migranți ilegali au ca destinație țara noastră

  ■ Nr. informări
  ■ Nr. migranți depistați că încearcă să treacă ilegal frontiera
  ■ Nr. migranți depistați cu ședere ilegală pe teritoriul național
  ■ Nr. incidente de ordine publică generate de prezența sau preconizata prezență a unui număr mare de migranți pe teritoriul național

  Termen: Permanent Responsabil: MAI prin DGPI, IGI, Poliția de Frontieră Română, Poliția Română și Jandarmeria Română; SIE
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  - Pregătirea tematică a personalului instituțiilor și autorităților din cadrul Comisiei pentru Managementul Imigrației, precum și a unităților administrativ teritoriale/ județene/ municipiului București, în domeniul situațiilor de criză

  - Nivel ridicat de cunoaștere a domeniului situațiilor de criză

  ■ Nr. activități de pregătire
  ■ Nr. persoane pregătite

  Termen: anual
  Responsabil: MAI prin IGI, Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  C.1.2) Consolidarea mecanismului de cooperare interinstituțională din punct de vedere operațional în situații de criză determinate de un aflux de imigranți, printre care se pot afla și membri/adepți ai unor organizații teroriste

  - Elaborarea și prezentarea factorilor decidenți a unor analize specifice pentru evaluarea riscurilor și a situației operative în domeniul migrației și azilului, precum și fundamentarea unor propuneri de modificare a legislației specifice, dacă este cazul

  - Fundamentarea deciziilor factorilor decidenți
  - Modificări legislative benefice în domeniul migrației și azilului, dacă este cazul

  ■ Nr. informări valorificate
  ■ Nr. analize realizate
  ■ Nr. decidenți beneficiari ai analizelor
  ■ Nr. propuneri de modificare a legislației specifice

  Termen: 31.12.2021 Responsabil: MAI prin DGMO, IGI, Poliția Română, DGPI și Poliția de Frontieră Română; SRI; SIE.
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  - Elaborarea Planului de acțiune la nivel național pentru organizarea și planificarea activităților, în contextul creșterii capacității de a gestiona eficient mișcări necontrolate ale populației

  - Răspuns eficient în domeniul mișcărilor necontrolate de populație

  ■ Plan elaborat și transmis spre aprobare

  Termen: 01.04.2021 Responsabil: MAI prin IGSU Surse de finanțare-. Buget de stat

  - Elaborarea și promovarea spre avizare/aprobare în CSAȚ a Concepției naționale privind gestionarea eficientă a mișcărilor necontrolate ale populației

  - Răspuns eficient în domeniul mișcărilor necontrolate de populație

  ■ Concepție elaborată și promovată spre avizare/aprobare

  Termen: 31.12.2021 Responsabil: MAI prin IGSU, DGMO
  Surse de finanțare: Buget de stat

  C.1.3) Dotarea Inspectoratului General pentru Imigrări cu echipamente și mijloace de mobilitate și îmbunătățirea infrastructurii fizice destinate gestionării situațiilor de criză determinate de un aflux de imigranți

  - Crearea și dotarea unui centru operațional destinat managementului situațiilor de criză determinate de un aflux de imigranți, cu echipamente IT și mobilier moderne;
  -Dotarea structurilor teritoriale din zonele cu risc ridicat de apariție a unui aflux de imigranți, cu mijloace de mobilitate cu tehnică de înregistrare audio-video și pe timp de noapte și de comunicare cu centrul operațional destinat unor astfel de situații
  - Dotarea Inspectoratului General pentru Imigrări cu infrastructură de tip tabere mobile, cu grad ridicat de versatilitate în materie de transport, instalare și operaționalizare

  - Decizii în domeniul operațional fundamentate și documentate temeinic cu date și informații culese timp real
  - Creșterea capacității de cazare a IGI în situații de criză

  ■ Număr inițiative de absorbție de fonduri externe nerambursabile

  Termen: 31.12.2022 Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  Obiectiv strategic: C) Întărirea capacității de răspuns a statului român în fața unui aflux de imigranți la granița teritoriului național


  Obiectiv specific: C.2) Participarea la efortul comun de combatere a amenințărilor hibride


  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare


  C.2.1) Creșterea gradului de conștientizare în rândul instituțiilor privind conceptul de amenințare hibridă

  - Realizarea unor mape cu documente de conștientizare privind problematica, la nivelul fiecărui structuri a M.A.I. cu atribuții în gestionarea fenomenului migraționist
  - Stabilirea unui canal prin care pot fi comunicate instituțiilor abilitate cele mai bune practici asociate gestionării unor situații în care prezența (inclusiv iminentă sau preconizată) a unor mase mari de migranți pe teritoriul național a fost speculată de un actor ostil

  - Creșterea gradului de conștientizare
  - Abordare în regim integrat (whole of government) a problematicii
  - Contracararea unor narative ostile axate pe prezența masivă a unor migranți ilegali

  ■ Nr. documente de informare realizate
  ■ Nr. bune practici diseminate, respectiv adaptate și implementate la nivel național

  Termen: Conform calendarelor stabilite
  Responsabil: MAI prin DGPI, IGI, Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română
  Surse de finanțare: Buget de stat


  Obiectiv strategic: D) Capabilități susținute necesare implementării politicilor în domeniul migrației, azilului și integrării străinilor

  Obiectiv strategic: D) Capabilități susținute necesare implementării politicilor în domeniul migrației, azilului și integrării străinilor

  Obiectiv specific: D.1) Dezvoltarea/modernizarea infrastructurii fizice și creșterea mobilității la nivelul structurilor I.G.I.

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  D.1.1) Adăugarea de noi infrastructuri și servicii de cazare și suport la capabilitățile IGI, precum și dezvoltarea/ modernizarea celor existente dimensionate în funcție de nevoi și de situația operativă

  - Modernizarea/adaptarea/dezvoltarea infrastructurii și licențierea serviciilor sociale destinate solicitanților de azil, beneficiarilor de protecție internațională și a străinilor luați în custodie publică, inclusiv a persoanelor cu dizabilități

  - Capacități fizice și servicii moderne, adaptate noilor realități sociale
  - Creșterea eficienței și eficacității activităților specifice, prin reducerea resurselor materiale si financiare utilizate, precum și a timpului de reacție în cazul unor categorii de activități

  ■ Nr. lucrări de extindere/modernizare a infrastucturii fizice a IGI
  ■ Nr. lucrări de noi infrastructuri de cazare

  Termen: 31.12.2022 Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  - Identificarea și implementarea de noi infrastructuri fizice și servicii de cazare, adaptate inclusiv nevoilor specifice de acces ale persoanelor cu dizabilități

  - Analizarea oportunității și, dacă este cazul, dezvoltarea de one-stop shops

  - Acordarea centrelor de proceduri și cazare a solicitanților de azil, precum și celor nou înființate, a calității de ordonator terțiar de credite, pentru a asigura cheltuirea fondurilor disponibile direct și judicios

  ■ Nr. centre de proceduri și cazare a solicitanților de azil cu calitatea de ordonator terțiar de credite

  Termen: 31.12.2021 Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat

  - Asigurarea din punct de vedere logistic și financiar a tuturor structurilor teritoriale prin preluarea in finanțare a acestora de către ordonatorul secundar și cei tertiari de la nivelul IGI, având în vedere că structurile teritoriale pentru imigrări sunt asigurate, din punct de vedere logistic, de către inspectoratele județene de poliție.

  ■ Nr. structuri județene pentru imigrări asigurate logistic și financiar de ordonatorul secundar și de cei terțiari

  Termen: 31.12.2021 Responsabil: MAI prin IGI, IGPR, DGL
  Surse de finanțare: Buget de stat

  - Realizarea demersurilor pentru identificarea/construirea unui imobil corespunzător operaționalizării unui Centru Operațional Integrat, în care să funcționeze structurile centrale ale IGI

  - Eficiență în procesul de management al fenomenului imigraționist

  ■ Nr. corespondențe transmise

  Termen: 31.12.2021 Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  - Înzestrarea corespunzătoare cu mijloace de mobilitate a structurilor IGI

  - Creșterea mobilității și a performanței

  ■ Nr. de mijloace de mobilitatea achiziționate

  Termen: 31.12.2021 Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  D.1.2) îmbunătățirea infrastructurii IT&C de la nivelul instituțiilor si autorităților din cadrul CMI

  - Modernizarea Sistemului Informatic de Management al Străinilor și a Sistemului de Management Electronic al Documentelor

  - Infrastructură IT&C modernă și adaptată nevoilor operative

  ■ Nr. echipamente IT achiziționate
  ■ Nr. module de accesare a EES operaționale
  ■ Nr. module dezvoltate/create
  ■ Sistem de emitere a documentelor implementat și operațional
  ■ Nr. modificări tehnice

  Termen: Conform calendarelor stabilite
  Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  - Actualizarea și adaptarea Sistemului Informatic de Management al Străinilor în vederea conectării la Sistemul European de Intrări-Ieșiri (EES]

  - Dotarea structurilor de imigrări cu dispozitive mobile de tip tabletă cu funcție preluare, interogare și transmitere fotografie și amprentă în format NIST

  - Îmbunătățirea schimbului de date între SIMS și SNIV

  - Crearea unor module dedicate fluxului de lucru cu Biroul SIRENE

  - Creșterea securității infrastructurii IT&C de imigrări

  - Implementarea unui sistem unitar pentru eliberarea documentelor temporare de identitate sub forma unor cârduri si conectarea acestuia la SIMS
  îmbunătățirea securității și reducerea încărcării administrative a EURODAC prin implementarea unor noi standarde tehnice

  - Modernizarea Data Center-ului Inspectoratului General pentru Imigrări

  - Dotarea spațiilor de lucru cu echipamente moderne, adecvate evoluției situației operative

  Obiectiv strategic: D) Capabilități susținute necesare implementării politicilor în domeniul migrației, azilului și integrării străinilor

  Obiectiv specific: D.2) Asigurarea resurselor umane și financiare, cu accent pe dimensionarea corespunzătoare a nevoilor operative și pe îmbunătățirea calității serviciilor oferite în domeniul migrației, azilului și integrării

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  D.2.1) Dezvoltarea capacității instituționale și operative a autorităților și adaptarea la evoluția indicatorilor de migrație înregistrați (resurse umane și logistice)

  - Suplimentarea statelor de organizare ale structurilor
  - Ocuparea posturilor vacante

  - Structuri dimensionate conform nevoilor actuale;
  - Servicii calitative superioare

  ■ Nr. de posturi nou înființate
  ■ Nr. de posturi vacante ocupate

  Termen: Conform calendarelor stabilite
  Responsabil-, MAI prin DGMRU,
  DGMO, DGF și IGI
  Surse de finanțare: Buget de
  stat

  D.2.2) Pregătirea personalului I.G.I. în vederea dezvoltării cunoștințelor și deprinderilor lucrătorilor în domeniile specifice de activitate

  - Pregătirea personalului IGI în context formal, prin cursuri și programe formative în cadrul instituțiilor de învățământ sau desfășurate de furnizori de pregătire profesională autorizați, cât și în context nonformal, prin activități organizate în cadrul structurilor IGI

  - Dezvoltarea competențelor în domeniile de activitate specifice IGI

  ■ Nr. de activități organizate
  ■ Nr. participanți

  Termen: Conform calendarelor stabilite
  Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  D.2.3) Alocarea de resurse umane, logistice și financiare pentru implementarea noilor obligații ce revin României necesare colaborării cu organismul european din domeniul azilului în scopul asigurării capacității acesteia de a-și îndeplini mandatul

  - Gestionarea eficientă a bugetului de stat aprobat și a FEN.

  - Asigurarea la timp a resurselor financiare structurilor operative în vederea realizării misiunilor specifice

  ■ Nr. de analize financiare efectuate în vederea virărilor de credite
  ■ Valoarea cheltuielilor efectuate din bugetul de stat
  ■ Valoarea cheltuielilor efectuate din FEN.

  Termen: Conform calendarelor stabilite
  Responsabil: MAI prin IGI,
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  D.2.4) Continuarea pregătirii personalului din cadrul altor autorități/instituții cu atribuții pe linia azilului și integrării străinilor

  - Activități de pregătire a personalului din cadrul altor autorități/ instituții cu atribuții pe linia azilului și integrării străinilor în România

  - Personal al autorităților/ instituțiilor cu atribuții pe linia azilului mai bine pregătit.

  ■ Numărul și tipul sesiunilor de pregătire;
  ■ Numărul participanților la sesiunile de pregătire.

  Termen: Conform calendarelor stabilite
  Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  Obiectiv strategic: D) Capabilități susținute necesare implementării politicilor în domeniul migrației, azilului și integrării străinilor

  Obiectiv specific: D.3) Accesarea fondurilor externe nerambursabile

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  D.3.1) Gestionarea eficientă a Programului Național FAMI 2014 - 2020 și a Programului Național FSI 2014 - 2020, în calitate de autoritate delegată FAMI și beneficiar

  - Îmbunătățirea capacității administrative și tehnice a structurilor IGI responsabile de coordonarea implementării proiectelor finanțate din surse externe și a cunoștințelor și pregătirii personalului acestora
  - Elaborarea/finanțare proiecte de monopol grant FAMI

  - Asigurarea unui grad cât mai ridicat de accesare și absorbție a fondurilor externe nerambursabile în cadrul PN FAMI

  ■ Nr. proiecte de grant FAMI atribuite spre finanțare
  ■ Nr. proiecte implementate la nivelul IGI în calitate de beneficiar în cadrul PN FAMI
  ■ Nr. participanți la sesiuni/cursuri de pregătire

  Termen: Conform calendarelor stabilite
  Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  D.3.2) Atragerea și utilizarea fondurilor din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 201-2021

  - Implementarea proiectului multianual cu titlul „îmbunătățirea sistemului național de azil și migrație”

  - Un sistem național de azil performant

  ■ Nr. activități desfășurate
  ■ Nr. achiziții

  Termen: Conform calendarelor stabilite
  Responsabil: MAI prin IGI, IGPF, Academia de Poliție; SRL
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  D.3.3) Atragerea și utilizarea fondurilor europene aferente perioadei 2021-2027

  - Încurajarea participării autorităților locale în procesul de accesare a fondurilor europene din domeniile conexe cu M.A.I. (POIDS, 2021- 2027, FAMI 2021-2027 etc.)
  - Consultarea societății civile în procesul de întocmire a documentelor programatice aferente Noului Cadru Financiar 2021-2027

  - Creșterea gradului de informare despre Noul Cadru Financiar 2021-2027

  ■ Nr. activități efectuate

  Termen: Conform calendarelor stabilite Responsabil: MAI prin DFEN, IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  Obiectiv strategic: D) Capabilități susținute necesare implementării politicilor în domeniul migrației, azilului și integrării străinilor

  Obiectiv specific: D.4) Sporirea dialogului cu societatea civilă și actorii internaționali non-statal

  Direcții de acțiune

  Acțiuni desfășurate

  Rezultate

  Indicator de monitorizare

  Termen, responsabil, surse de finanțare

  D.4.1) Promovarea Strategiei naționale privind imigrația și a Planurilor de implementare ale acesteia, precum și a Comisiei pentru Managementul
  Imigrației, din cadrul Consiliului Interministerial pentru Afaceri Interne și Justiție, atât la nivel național, cât și la nivel internațional

  - Participarea la diverse seminarii/sesiuni de comunicări și alte activități de acest tip și promovarea concepției și direcțiilor de acțiune stabilite prin Strategie

  - Creșterea gradului de conștientizare la nivelul populației, asupra fenomenului imigraționist

  ■ Nr. activități la care au participat reprezentanții Comisiei
  ■ Nr. persoane care au asistat la aceste activități

  Termen: 31.12.2021 Responsabil: MAI prin IGI
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  - Pregătirea tematică a personalului instituțiilor și autorităților din cadrul Comisiei privind documentul de politici publice (elaborare/ promovare/ monitorizare)
  - Traducerea Strategiei și Planului de acțiune în mai multe limbi internaționale și diseminarea exemplarelor în instituțiile publice cu atribuții în managementul imigrației și în locurile frecventate de cetățeni străini

  - Creșterea calității documentelor de politici publice elaborate de Comisie

  ■ Nr. activități/ training-uri/ cursuri/seminarii organizate
  ■ Nr. personal instruit
  ■ Nr. exemplare traduse
  ■ Nr. limbi internaționale în care au fost traduse
  ■ Nr. instituții/autorități/locuri publice în care au fost diseminate exemplarele

  Termen: 31.12.2021 Responsabil: MAI prin IGI/UPP
  Surse de finanțare: Buget de stat, Bugetul fondurilor externe nerambursabile

  -------