ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 (*actualizată*)
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
(actualizată la data de 3 iunie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  Conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 13 din 15 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate constatându-se că prevederile art. 78 alin. (1^1) şi (1^3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 sunt constituţionale în măsura în care schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor în Registrul agricol se realizează de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

  ──────────

  În contextul crizei economico-financiare actuale din România care a afectat şi afectează în continuare sectorul agricol,
  având în vedere nevoia stringentă de redresare economică în condiţiile actualei crize economice mondiale, resimţită în mod drastic şi la nivelul economiei naţionale,
  în considerarea faptului că Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementării acestora în termenul prevăzut,
  ţinând cont de importanţa creşterii animalelor şi de facilitarea accesului acestora la suprafeţele de pajişti disponibile, aflate atât în domeniul public, cât şi în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, începând cu luna mai 2013, în condiţiile în care pentru majoritatea crescătorilor de animale singura sursă de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obţinută de pe pajişti,
  în condiţiile în care Legea nr. 214/2011 instituie obligativitatea concesionării suprafeţelor de teren ocupate cu pajişti, aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, doar asociaţiilor locale de crescători de animale şi având în vedere că suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale nu pot fi concesionate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, este necesară reglementarea în regim de urgenţă a modului de utilizare a pajiştilor.
  Luând în considerare faptul că utilizatorii de pajişti beneficiază de plăţi unice pe suprafaţă, iar termenul-limită de solicitare a acestora este 15 mai 2013,
  situaţia extraordinară se motivează prin necesitatea urgentă de adoptare a unei noi reglementări în domeniul pajiştilor, în vederea eliminării inadvertenţelor ce conduc la producerea de efecte juridice negative, a evitării blocajului implementării schemelor de plăţi pe suprafaţă pentru anul 2013.
  Luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative, concretizate în dificultăţi în asigurarea hranei animalelor, fapt care conduce la diminuarea producţiilor zootehnice cu impact direct asupra asigurării resurselor alimentare pentru populaţie,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl reprezintă reglementarea organizării, administrării şi exploatării pajiştilor permanente din extravilanul localităţilor.
  -----------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.
  (1^1) Pajiştile permanente din extravilanul localităţilor, denumite în continuare pajişti permanente, sunt terenuri consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane, care nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de cel puţin 5 ani sau mai mult, aşa cum este prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, denumit în continuare Regulament.
  -----------
  Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.
  (1^2) Pajiştile permanente pot include şi alte specii, precum arbuştii şi/sau arborii, utilizaţi şi pentru păşunat, cu condiţia ca iarba şi alte plante furajere să rămână predominante, precum şi terenurile bune pentru păşunat care fac parte din practicile şi obiceiurile locului, unde, în mod obişnuit, suprafeţele de păşunat nu sunt predominant acoperite cu iarbă şi cu alte plante furajere erbacee.
  -----------
  Alin. (1^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.
  (2) Abrogat.
  -----------
  Alin. (2) al art. 1 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.
  (3) În categoria pajişti sunt cuprinse şi:
  a) păşunile împădurite cu consistenţa mai mică de 0,4, calculată numai pentru suprafaţa ocupată efectiv de vegetaţia forestieră;
  b) păşunile alpine;
  c) păşunile situate în zonele inundabile ale râurilor şi în Lunca Dunării şi Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării".
  (4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică pajiştilor care urmează să fie împădurite, dacă împădurirea se realizează cu respectarea condiţiilor de mediu potrivit legii, exceptând plantaţiile de brazi de Crăciun şi speciile cu creştere rapidă, cultivate pe termen scurt, aşa cum este prevăzut în ultimul paragraf al alin. (2) al art. 6 din Regulament.


  Articolul 2

  În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) iarbă şi alte plante furajere erbacee - toate plantele erbacee care se găsesc în mod tradiţional pe păşunile şi fâneţele naturale sau care sunt incluse în amestecurile specifice pentru însămânţări şi supraînsămânţări, din familiile de graminee şi de leguminoase utilizate ca furaje în hrana animalelor erbivore, pe baza cărora se calculează producţia, valoarea nutriţională a pajiştii şi capacitatea de păşunat;
  b) păşuni şi fâneţe - suprafeţe agricole înscrise în actele de proprietate cu aceste categorii de folosinţă, care sunt destinate producerii de furaje, iarbă şi alte plante erbacee pentru animale, recoltate prin cosire sau valorificate prin păşunare;
  -----------
  Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.
  c) unitate vită mare (UVM) - unitate de măsură standard stabilită pe baza necesarului de hrană al fiecărei specii de animale, care permite conversia diferitelor categorii de animale;
  d) utilizator de păşuni şi fâneţe:
  (i) crescător de animale, persoană fizică, având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE)/crescător de animale, persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, având animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în RNE, care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă păşuni şi fâneţe, conform clasificării statistice a activităţilor economice în Uniunea Europeană pentru producţia vegetală şi animală, care deţine legal dreptul de folosinţă asupra suprafeţei agricole şi care valorifică păşunea prin păşunare cu efective de animale sau prin cosire cel puţin o dată pe an; sau
  (ii) persoană fizică ori persoană juridică de drept privat care are la dispoziţie, în condiţiile legii, suprafaţa agricolă, care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă păşuni şi fâneţe şi care o valorifică prin cosire cel puţin o dată pe an;
  -----------
  Lit. d) a art. 2 a fost modificată de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015.
  e) Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) - colecţia de date în format electronic care cuprinde informaţiile de identificare a fiecărei exploataţii din România, potrivit Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare;
  f) deţinători de pajişti - titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori deţinători precari ai pajiştilor;
  -----------
  Lit. f) a art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.
  g) schimbarea destinaţiei suprafeţelor de pajişte - schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor/scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişte.


  Articolul 3

  Sunt supuse regimului de organizare, administrare şi exploatare următoarele categorii de pajişti:
  a) pajişti proprietate publică a statului, administrate de Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS;
  b) pajişti proprietate publică a comunelor, oraşelor, municipiilor şi a municipiului Bucureşti, administrate de consiliile locale ale acestora;
  c) pajişti proprietate privată a statului, administrate de ADS;
  d) pajişti proprietate privată a comunelor, oraşelor, municipiilor şi a municipiului Bucureşti, administrate de consiliile locale ale acestora;
  e) pajişti proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice;
  f) pajişti proprietate publică a statului, administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.


  Articolul 4

  (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin intermediul registrului agricol va centraliza anual suprafeţele din categoria de folosinţă pajişti permanente pentru verificarea, controlul şi menţinerea suprafeţei totale ocupate cu pajişti în România la data de 1 ianuarie 2007, aşa cum este prevăzut în art. 6 alin. (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003.
  (2) Suprafaţa din categoria de folosinţă prevăzută la alin. (1) se actualizează în registrul agricol potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările ulterioare.
  (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin autorităţile cu atribuţii în domeniu aflate în subordinea sa, este autoritatea competentă pentru verificarea respectării prevederilor alin. (1).
  -----------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014. Notă

  ──────────

  Conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 13 din 15 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate constatându-se că prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, sunt constituţionale în măsura în care obligaţia de menţinere în categoria de folosinţă a pajiştilor incumbă deţinătorilor de pajişti înregistrate ca atare în Registrul agricol la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013.

  ──────────


  Articolul 5

  (1) Pajiştile se folosesc pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje.
  (2) Se interzice scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor din extravilanul localităţilor.
  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor situate în extravilan se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru:
  a) amplasarea obiectivelor de interes naţional, judeţean sau local, declarate de utilitate publică, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
  b) înfiinţarea de noi capacităţi de producere a energiei regenerabile, în condiţiile legii, care să nu afecteze buna exploatare a pajiştilor;
  c) lucrări privind apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţională, declarate de utilitate publică în condiţiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată;
  d) operaţiuni şi lucrări legate de explorarea, dezvoltarea, exploatarea ţiţeiului şi a altor resurse minerale naturale, desfăşurate în baza acordurilor de concesiune petrolieră, operaţiuni şi lucrări de construcţii în legătură cu acestea şi operaţiuni legate de extracţia, depozitarea, procesarea, transportul, distribuirea şi comercializarea producţiei de ţiţei şi resurse minerale naturale;
  e) reconstituirea dreptului de proprietate în condiţiile Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare;
  f) lucrări privind apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, declarate de utilitate publică în condiţiile Legii nr. 33/1994, republicată;
  g) lucrări în cadrul unor programe de dezvoltare locală/judeţeană/regională iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale.
  (4) Excepţiile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) şi d) se realizează cu obligaţia ca beneficiarul suprafeţei scoase definitiv din circuitul agricol al pajiştilor să recupereze din terenurile neproductive o suprafaţă egală cu cea aprobată a fi scoasă din circuitul agricol. Avizarea scoaterii definitive din circuitul agricol fără obligaţia de recuperare se face până la echivalarea suprafeţei de pajişti din România cu suprafaţa prevăzută la art. 6 alin. (2) din Regulament. Recuperarea acestor terenuri se face până la data stabilită în actul prin care se avizează scoaterea definitivă din circuitul agricol a acestor suprafeţe, astfel încât să nu scadă suprafaţa de pajişti la nivel local, judeţean sau naţional, după caz, sub cea prevăzută la art. 6 alin. (2) din Regulament.
  (5) Excepţiile prevăzute la alin. (3) lit. b) se realizează cu obligaţia ca beneficiarul pajiştilor scoase definitiv din circuitul agricol să recupereze din terenurile neproductive o suprafaţă egală cu cea aprobată a fi scoasă definitiv din circuitul agricol. Recuperarea acestor terenuri se face până la data stabilită în avizul de scoatere definitivă din circuitul agricol a acestor suprafeţe, astfel încât suprafaţa de pajişti la nivel local, judeţean sau naţional să nu scadă, după caz.
  (6) Pe terenurile recuperate prevăzute la alin. (4) şi (5) se efectuează toate lucrările necesare pentru refacerea covorului vegetal.
  (7) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişti situate în extravilanul localităţilor pentru realizarea obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (3) se face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cu respectarea prevederilor regulamentului aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (8) Pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişti nu se face recuperare.
  (9) Pajiştile pot fi introduse în intravilanul localităţilor cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi cu condiţia respectării prevederilor alin. (4) şi (5).
  (10) Pajiştile proprietate publică şi/sau privată a statului, situate în intravilanul localităţilor, pot fi scoase din circuitul agricol cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  -----------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.


  Articolul 6

  (1) Modul de gestionare a pajiştilor se stabileşte prin amenajamente pastorale.
  (2) Consiliile locale au obligaţia să elaboreze amenajamentul pastoral, valabil pentru toate pajiştile aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (3) Conţinutul amenajamentului pastoral se aprobă şi se detaliază prin normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  (4) Folosirea şi exploatarea pajiştilor se fac cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  -----------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.


  Articolul 7

  (1) Supraînsămânţarea pajiştilor se realizează numai cu seminţe de plante erbacee furajere din familiile de graminee şi leguminoase perene sau amestecuri ale acestora.
  -----------
  Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.
  (2) Supraînsămânţarea pajiştilor cuprinse în ariile protejate se realizează numai cu seminţe din specii adaptate specificului climatic din respectivele arii protejate.


  Articolul 8

  În cazul înstrăinării pajiştilor prevăzute la art. 3 lit. d) şi e), noul proprietar este obligat să menţină categoria de folosinţă a terenului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 9

  (1) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de concesiune/închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani.
  -----------
  Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.
  (2) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani.
  -----------
  Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.
  (3) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire la iniţierea procedurii de concesionare/închiriere până la data de 1 martie a fiecărui an, în baza hotărârii consiliului local al comunei, oraşului, respectiv al municipiului.
  (4) Anual, până la data de 1 martie, primarii comunelor, oraşelor, respectiv ai municipiilor verifică respectarea încărcăturii de animale/ha/contract, în corelare cu suprafeţele utilizate, şi stabilesc disponibilul de pajişti ce pot face obiectul concesionării/închirierii ulterioare.
  (5) Lucrările de întreţinere a pajiştilor şi a utilităţilor zoopastorale se vor efectua de către crescătorii de animale care le folosesc. Condiţiile şi nivelul acestor lucrări vor fi cuprinse în contractul de concesiune/închiriere, întocmit pe baza contractului-cadru aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emis în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (6) Pentru contractele încheiate potrivit alin. (1) şi (2) se va asigura o încărcătură optimă de animale pe hectar, dar nu mai mică de 0,3 UVM/ha. Metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (7) Resursele financiare rezultate din administrarea pajiştilor proprietate publică sau privată a comunelor, oraşelor, respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.
  (7^1) Preţul concesiunii/închirierii se stabileşte ţinând cont de echilibrul financiar dintre valoarea producţiei de iarbă disponibilă şi obligaţiile care îi sunt impuse utilizatorului pajiştii permanente prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral.
  -----------
  Alin. (7^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.
  (7^2) Unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, au obligaţia de a include în cadrul documentaţiei de concesiune sau închiriere a pajiştilor permanente amenajamentul pastoral şi condiţii speciale de îndeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  -----------
  Alin. (7^2) al art. 9 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.
  (7^3) Concesiunea/Închirierea pajiştilor permanente aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor se face cu respectarea dreptului de preferinţă al asociaţiilor patrimoniale ale membrilor colectivităţii locale, proprietari de animale înscrise în RNE.
  -----------
  Alin. (7^3) al art. 9 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.
  (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pentru anul 2013, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor trebuie să iniţieze procedura de concesionare/închiriere în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (9) Consiliile locale au obligaţia să aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate pajiştile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, întocmite de către specialiştii din cadrul primăriilor, al direcţiilor judeţene pentru agricultură şi din cadrul camerelor agricole judeţene aflate în subordinea consiliului judeţean şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau de către specialiştii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, după caz, conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  -----------
  Alin. (9) al art. 9 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.


  Articolul 10

  (1) În vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, persoanele fizice şi juridice proprietari/utilizatori de pajişti au obligaţia să efectueze o cosire cel puţin o dată pe an sau să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, stabilite prin amenajamentul pastoral, începând cu anul de cerere 2015.
  (2) În cazul în care proprietarii de animale membri ai colectivităţii locale sunt membri ai unei asociaţii şi exploatează în comun o suprafaţă de păşune, contractul de închiriere/concesionare se încheie cu asociaţia, în baza unui centralizator care cuprinde acordul, datele de identificare şi numărul de animale pe fiecare membru al asociaţiei.
  -----------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.


  Articolul 11

  Utilizatorii pajiştilor au obligaţia de a lua toate măsurile pentru întreţinerea acestora, cu menţinerea categoriei de folosinţă.


  Articolul 12

  (1) Pentru pajiştile aflate în proprietatea publică şi privată a statului administrate de ADS, atribuirea contractelor de concesiune, arendă şi a altor contracte de exploatare eficientă a acestora, încheiate de ADS, se face potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Pajiştile prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate numai de către crescătorii de animale, persoane fizice/juridice având animalele înscrise în RNE, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (6).
  (3) Beneficiarii constituirii şi reconstituirii dreptului de proprietate potrivit legilor proprietăţii au obligaţia de a menţine categoria de folosinţă pajişti.


  Articolul 13

  Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea administrativă, contravenţională, civilă sau penală, după caz.


  Articolul 14

  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
  a) păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara perioadei de păşunat;
  b) introducerea pe pajişti a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin contract;
  c) neîndeplinirea de către deţinătorii sau utilizatorii de pajişti a obligaţiilor prevăzute în contract;
  d) circulaţia pe pajişti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, altele decât cele folosite pentru activităţi agricole de către cel care utilizează pajiştea, cu excepţia circulaţiei cu orice mijloace de transport în situaţii de urgenţă generate de calamităţi, accidente de orice natură, precum şi cu autovehicule, motociclete şi ATV-uri sau mopede în vederea organizării de activităţi sportive, de recreere şi turism, cu acordul deţinătorului sau al utilizatorului, în condiţiile legii;
  -----------
  Lit. d) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.
  e) nerespectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu aşa cum se prevede la art. 1 alin. (2);
  f) arderea vegetaţiei pajiştilor fără respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;
  -----------
  Lit. f) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.
  g) concesionarea/închirierea pajiştilor aflate în domeniul public sau privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt îndreptăţite potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2);
  h) amplasarea pe pajişte a altor obiective de investiţii decât cele prevăzute la art. 5 alin. (3);
  i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişte fără aprobările legale în vigoare;
  j) încălcarea prevederilor art. 9 alin. (7^1).
  -----------
  Lit. j) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.
  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. f);
  -----------
  Lit. a) a alin. (2) al art. 14 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.
  b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. a), d) şi e);
  c) cu amendă de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. b) şi c);
  d) abrogată;
  -----------
  Lit. d) a alin. (2) al art. 14 a fost abrogată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.
  e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, faptele prevăzute la lit. g)-j).
  -----------
  Lit. e) a alin. (2) al art. 14 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.
  (3) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. i) se sancţionează şi cu sancţiunea complementară constând în desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială pe cheltuiala contravenientului.


  Articolul 15

  (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de structurile centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de către primar şi persoanele împuternicite de acesta, precum şi de către poliţiştii de frontieră pentru faptele constatate în zona specifică de competenţă.
  (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. d) şi f) se fac şi de către personalul din cadrul Jandarmeriei Române, precum şi de către ofiţerii şi subofiţerii din cadrul serviciilor de urgenţă profesioniste.
  (3) Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevăzute la art. 14 alin. (2) se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz.


  Articolul 16

  Prevederile art. 14 şi 15 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 17

  (1) Drepturile şi obligaţiile ce decurg din angajamentele de agromediu încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se transmit crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice, care au încheiat contracte de concesiune/închiriere pentru suprafeţele de pajişti respective.
  (2) Obiectivelor de investiţii aprobate anterior intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru realizarea cărora este necesară scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor suprafeţe de pajişti, precum şi obiectivelor de investiţie care au fost introduse în intravilan, în condiţiile legii, prin documentaţii urbanistice PUG/PUZ, anterior intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, nu li se aplică prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.
  -----------
  Alin. (2) al art. 17 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.


  Articolul 18

  Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  -----------
  Art. 18 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.


  Articolul 19

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 noiembrie 2011, se abrogă.


  Articolul 20

  Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 78, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 78. - (1) Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor arabile, altele decât cele prevăzute la art. 77, vii şi livezi, deţinute de persoane juridice în care statul deţine majoritatea acţiunilor, se va aproba de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."
  2. La articolul 78, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Schimbarea categoriei de folosinţă în alte categorii de folosinţă a pajiştilor, înregistrate ca atare la data de 1 ianuarie 2007, aşa cum este prevăzut în primul paragraf al alin. (2) al art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2009, în Registrul agricol, este interzisă.
  (1^2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1^1) terenurile ocupate de pajişti care, prin degradare sau poluare, şi-au pierdut total ori parţial capacitatea de producţie, terenuri pe care se vor executa lucrări de ameliorare şi amenajare, potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
  -----------
  Alin. (1^2) al art. 78 din Legea nr. 18/1991 republicată de la pct. 2 al art. 20 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.
  (1^3) Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1^1) sunt lovite de nulitate absolută."
  3. După articolul 107 se introduce un nou articol, articolul 107^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 107^1. - Schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor, aşa cum sunt evidenţiate la art. 78 alin. (1^1), fără aprobările legale în vigoare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi cu sancţiunea complementară constând în desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială pe cheltuiala contravenientului."
  4. În tot cuprinsul legii, sintagma «păşuni şi fâneţe» se înlocuieşte cu sintagma «pajişti permanente».
  -----------
  Pct. 4 al art. 20 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 86 din 27 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  p. Ministrul economiei,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru energie,
  Constantin Niţă
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naţionale,
  Mircea Duşa
  Ministrul pentru societatea informaţională,
  Dan Nica
  Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
  Rovana Plumb
  Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,
  Lucia Ana Varga
  Ministrul transporturilor,
  Relu Fenechiu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 23 aprilie 2013.
  Nr. 34.
  -------