HOTĂRÂRE nr. 523 din 24 iulie 2013
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 august 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 1 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1 alineatul (4), dupâ litera b^3) ae introduce o nouă literă, litera b^4), cu următorul cuprins:
  "b^4) ordin de aprobare a proiectului major - ordin al ordonatorului de credite cu rol de autoritate de management prin care se aprobă depunerea de cereri de rambursare pentru proiecte majore din domeniul mediu, după stabilirea admisibilităţii de către Comisia Europeană, proiecte care respectă criteriile aprobate de comitetul de monitorizare pentru programul respectiv, în vederea includerii pe declaraţii de cheltuieli transmise către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 , a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii anterior emiterii deciziei Comisiei Europene conform art. 41 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 ."
  2. La articolul 2, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
  "(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c), cheltuielile realizate în cadrul proiectelor majore din domeniul mediu, pentru care s-a stabilit admisibilitatea de către Comisia Europeană, dar pentru care nu s-a emis o decizie a Comisiei Europene în aplicarea art. 41 al Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 , dacă îndeplinesc următoarele condiţii specifice:
  a) a fost emis ordinul de aprobare a depunerii cererilor de rambursare de către beneficiari în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) lit. b^4);
  b) sunt în conformitate cu prevederile cererii de finanţare pentru care a fost stabilită admisibilitatea de către Comisia Europeană.
  (6) În cazul în care, în aplicarea art. 41 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 , Comisia Europeană refuză să contribuie integral sau parţial la finanţarea proiectului major, cheltuielile rambursate din Programul operaţional sectorial Mediu, până la data aducerii la cunoştinţă a deciziei, vor fi recuperate de la beneficiar, în conformitate cu legislaţia în vigoare."
  3. La articolul 13, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
  "(6) Pentru implementarea prevederilor art. 2 alin. (5) autoritatea de management elaborează în termen de 30 de zile metodologia de punere în aplicare prin ordin al ministrului coordonator al autorităţii de management."
  PRIM-MINI9TRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
  Rovana Plumb
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlăţean
  Bucureşti, 24 iulie 2013.
  Nr. 523.
  ----