HOTĂRÂRE nr. 77 din 31 ianuarie 2000
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Funcţiei Publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 2 februarie 2000  În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 207/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Ministerului Funcţiei Publice,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Ministerul Funcţiei Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rolul de a asigura aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul administraţiei publice centrale şi locale şi de a coordona elaborarea strategiei şi politicilor în domeniul funcţiei publice.


  Articolul 2

  Ministerul Funcţiei Publice are sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1.


  Articolul 3

  În vederea realizării rolului sau, Ministerul Funcţiei Publice îndeplineşte următoarele funcţii:
  a) funcţia de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare, în domeniul administraţiei publice;
  b) funcţia de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul sau de activitate;
  c) funcţia de administrare, prin care se asigura administrarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată din patrimoniul sau, potrivit prevederilor legale;
  d) funcţia de reprezentare, prin care se asigura în numele statului român reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul sau de activitate;
  e) funcţia de autoritate de stat, prin care se asigura urmărirea aplicării şi controlul respectării reglementărilor în domeniul sau de activitate, precum şi al funcţionarii instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa.


  Articolul 4

  În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 3 Ministerul Funcţiei Publice îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  I. În domeniul administraţiei publice centrale:
  a) aplica programul de reforma a administraţiei publice centrale, stabilit în Programul de guvernare;
  b) analizează, corelează şi avizează strategiile şi programele de reforma instituţională elaborate de ministere şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, înaintate spre aprobare Guvernului; raportează periodic Guvernului despre stadiul realizării măsurilor privind reforma administraţiei publice centrale;
  c) analizează, corelează şi avizează reglementările din domeniul serviciilor publice şi face propuneri Guvernului de simplificare a procedurilor administrative;
  d) iniţiază şi elaborează împreună cu ministerele de resort proiecte de acte normative în domeniul reformei administraţiei publice centrale sau, după caz, da avize conforme pentru proiectele din domeniul sau de activitate, iniţiate de alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale;
  e) elaborează şi monitorizează implementarea programelor privind îmbunătăţirea relaţiilor şi comunicării dintre autorităţile administraţiei publice şi dintre acestea şi utilizatori;
  f) efectuează direct sau cu sprijinul persoanelor fizice şi/sau juridice specializate analize şi studii în domeniul reformei instituţionale;
  g) încheie contracte de asistenţa tehnica de specialitate pentru realizarea programelor în domeniul sau de activitate, coordonând execuţia acestora;
  h) asigura reprezentarea în relaţiile cu organismele internaţionale în scopul promovării politicilor în domeniul sau de activitate.
  II. În domeniul administraţiei publice locale:
  a) elaborează studii şi programe pentru realizarea reformei în administraţia publică locală şi urmăreşte implementarea acestora;
  b) elaborează proiecte de acte normative în domeniul administraţiei publice locale sau, după caz, analizează şi avizează proiectele de acte normative din acest domeniu, iniţiate de ministere şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale;
  c) propune, analizează şi promovează proiectele de acte normative în domeniul administraţiei publice locale, iniţiate de prefecţi, consilii judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
  d) îndrumă metodologic autorităţile administraţiei publice locale în procesul de aplicare a legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului;
  e) realizează, în numele Guvernului, controlul ierarhic asupra prefecţilor cu privire la exercitarea de către aceştia a atribuţiilor prevăzute de lege, precum şi a sarcinilor încredinţate de către Guvern, asigurând respectarea dispoziţiilor legale;
  f) colaborează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale la stabilirea măsurilor corespunzătoare cu privire la soluţionarea de către serviciile publice descentralizate a problemelor de interes local;
  g) analizează, sintetizeaza şi prezintă Guvernului, pe baza rapoartelor întocmite de prefecţi, evoluţia stării generale economice, sociale, culturale şi administrative a judeţelor şi a municipiului Bucureşti, precum şi cea a realizării Programului de guvernare;
  h) îndrumă şi controlează îndeplinirea atribuţiilor specifice autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul protecţiei civile;
  i) iniţiază proiecte de hotărâri privind acordarea unor sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale;
  j) propune Guvernului măsuri de modificare, suspendare şi, după caz, de anulare a actelor administrative emise de prefecţi, dacă acestea încalcă prevederile legale sau sunt inoportune;
  k) întocmeşte rapoarte cu privire la cele constatate în urma controalelor efectuate la prefecturi, primării şi consilii judeţene şi propune măsuri corespunzătoare, pe care le prezintă Guvernului spre informare sau, după caz, spre aprobare;
  l) asigura pregătirea şi elaborarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului privind numirea şi eliberarea din funcţie a prefecţilor şi a subprefecţilor;
  m) aproba organizarea oficiilor prefecturale;
  n) analizează şi propune Guvernului măsuri de mediere a divergentelor dintre serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, organizate în judeţe şi în municipiul Bucureşti, pe de o parte, şi autorităţile administraţiei publice locale, pe de altă parte;
  o) elaborează şi prezintă Guvernului spre aprobare propuneri tehnice şi financiare cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului electoral şi asigura îndeplinirea lor;
  p) sprijină, îndrumă şi controlează activitatea de stare civilă, de autoritate tutelara şi de ocrotire a minorilor şi a persoanelor cu handicap, exercitată de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi celelalte atribuţii delegate acestora, potrivit legii; pentru asigurarea îndeplinirii acestor atribuţii, colaborează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale cu atribuţii în aceste domenii;
  q) elaborează propuneri privind organizarea administrativ-teritorială a României, în colaborare cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale interesate;
  r) analizează şi prezintă Guvernului propunerile de atribuire şi de schimbare a denumirilor de localităţi şi de judeţe; organizează şi actualizează evidenta acestor denumiri, în condiţiile legii;
  s) analizează documentaţia referitoare la trecerea în categorii superioare a unor unităţi administrativ-teritoriale şi constata îndeplinirea criteriilor legale;
  t) coordonează activitatea de elaborare a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, pe baza propunerilor autorităţilor administraţiei publice locale, întocmind în acest scop proiecte de acte normative pe care le supune spre aprobare Guvernului;
  u) colaborează cu Ministerul de Interne şi cu Agenţia Naţionala pentru Comunicaţii şi Informatica pentru asigurarea unei evidente corecte a populaţiei;
  v) colaborează cu Agenţia Naţionala pentru Comunicaţii şi Informatica pentru informatizarea administraţiei publice locale;
  w) sprijină autorităţile administraţiei publice locale în procesul de încheiere şi derulare a acordurilor de cooperare transfrontaliera, interregionala, de înfrăţire, asociere şi cooperare cu alte autorităţi similare din ţara şi din străinătate; în acest scop, colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale;
  x) propune Ministerului Finanţelor criterii de repartizare pe comune, oraşe, municipii şi judeţe a sumelor defalcate din veniturile bugetului de stat;
  y) colaborează cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi cu celelalte organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniul administraţiei publice locale.
  III. În domeniul funcţiei publice:
  a) avizează proiectele de acte normative elaborate de Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici; avizul are caracter conform;
  b) avizează normele şi instrucţiunile emise de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.


  Articolul 5

  (1) Ministerul Funcţiei Publice preia şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin actele normative în vigoare pentru Departamentul pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale şi pentru Departamentul pentru Administraţie Publică Locală.
  (2) Ministerul Funcţiei Publice îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative.
  (3) Ministerul Funcţiei Publice derulează proiecte şi programe cu finanţare interna şi internationala în domeniul reformei administraţiei publice centrale şi locale.


  Articolul 6

  În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Funcţiei Publice colaborează cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane juridice şi fizice.


  Articolul 7

  În scopul îndeplinirii funcţiilor sale Ministerul Funcţiei Publice are dreptul să solicite informaţii de la ministere, de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de la instituţii publice.


  Articolul 8

  (1) Ministerul Funcţiei Publice este condus de ministru.
  (2) Ministrul funcţiei publice este ordonator principal de credite.
  (3) Ministrul funcţiei publice reprezintă ministerul în raporturile cu Guvernul, cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice şi cu persoane juridice şi fizice române sau străine.


  Articolul 9

  Ministrul funcţiei publice coordonează activitatea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.


  Articolul 10

  (1) Ministrul funcţiei publice are în subordine, în activitatea de conducere, 2 secretari de stat şi un subsecretar de stat.
  (2) Atribuţiile şi competentele secretarilor de stat şi ale subsecretarilor de stat sunt stabilite de ministrul funcţiei publice prin ordin.


  Articolul 11

  În exercitarea atribuţiilor sale ministrul emite, după caz, ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.


  Articolul 12

  (1) Ministerul Funcţiei Publice are un secretar general, funcţionar public, numit în condiţiile legii.
  (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare şi/sau alte atribuţii încredinţate de ministru, realizand legăturile functionale între structurile ministerului.


  Articolul 13

  (1) Structura organizatorică a Ministerului Funcţiei Publice este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) În structura organizatorică pot funcţiona departamente, direcţii generale, direcţii, servicii, birouri şi colective temporare de lucru, conform legislaţiei în vigoare.
  (3) Structura organizatorică detaliată, circuitul documentelor, atribuţiile şi sarcinile personalului din aparatul Ministerului Funcţiei Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, care se aproba prin ordin al ministrului.
  (4) Numărul maxim de posturi este de 175, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.


  Articolul 14

  Ministrul funcţiei publice va stabili prin ordin:
  a) numărul posturilor aferente funcţiilor publice de conducere şi de execuţie;
  b) numărul de posturi ce pot fi ocupate de către persoane angajate pe bază de contract individual de muncă.


  Articolul 15

  Stabilirea numărului de autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.


  Articolul 16

  De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Funcţiei Publice continua contractele şi programele de asistenţa interna şi externa derulate de Departamentul pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale şi Departamentul pentru Administraţie Publică Locală.


  Articolul 17

  (1) Până la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2000 Secretariatul General al Guvernului va asigura fondurile necesare pentru funcţionarea Ministerului Funcţiei Publice. Sumele respective vor face obiectul regularizării între Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Funcţiei Publice.
  (2) Ministerul Finanţelor va asigura şi va introduce în bugetul de stat pe anul 2000 sumele necesare pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Funcţiei Publice, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  (3) Bunurile mobile aflate în dotarea Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi a Departamentului pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale se transmit, pe bază de protocol, din administrarea Secretariatului General al Guvernului în administrarea Ministerului Funcţiei Publice.
  (4) Cheltuielile de participare la cote-părţi de întreţinere şi reparaţii, aferente spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea Ministerul Funcţiei Publice, vor fi incluse în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia. Sumele respective vor face obiectul regularizării între Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Funcţiei Publice.


  Articolul 18

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 106/1998 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 26 februarie 1998, şi Hotărârea Guvernului nr. 976/1998 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 31 decembrie 1998, precum şi orice alte prevederi contrare.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul funcţiei
  publice,
  Vlad Rosca
  Secretarul general
  al Guvernului,
  Radu Stroe
  Ministrul muncii
  şi protecţiei sociale,
  Smaranda Dobrescu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexă

  MINISTERUL FUNCȚIEI PUBLICE
  -----