LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 24 iulie 2001
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, potrivit anexelor nr. I-VIII, care fac parte integrantă din prezenta lege.
  (la 30-04-2007, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. )


  Articolul 2
  (1) Reteaua naționala de localități este compusa din localități urbane și din localități rurale, ierarhizate pe ranguri, potrivit anexelor nr. II-IV.(2) Potrivit prezentei legi, ierarhizarea localităților pe ranguri este următoarea:
  a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanța europeană;
  b) rangul I - municipii de importanță națională, cu influență potențială la nivel european;
  c) rangul II - municipii de importanță interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități;
  d) rangul III - orașe;
  e) rangul IV - sate reședința de comună;
  f) rangul V - sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor.


  Articolul 3
  (1) Trecerea localitatilor de la un rang la altul se face prin lege, la propunerea consiliilor locale, cu consultarea populatiei prin referendum și a instituțiilor implicate, în condițiile legii, cu respectarea principalilor indicatori cantitativi și calitativi minimali prevăzuți în anexa nr. II, pentru localitățile urbane, și în anexa nr. IV, pentru localitățile rurale.(1^1) Documentația de fundamentare privind trecerea unui oras de la rangul III la rangul II - municipiu de importanța interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în reteaua de localități - va cuprinde Fișa orașului propus să fie declarat municipiu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. VI.
  (la 30-04-2007, Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. )
  (1^2) Documentația de fundamentare privind trecerea unui sat-reședința de comuna de la rangul IV la rangul III - orașe - va cuprinde Fisa comunei propuse să fie declarata oras, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. VII.
  (la 30-04-2007, Alin. (1^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. )
  (1^3) Datele din fisele prevăzute la alin. (1^1) și (1^2), care fac obiectul înregistrărilor oficiale cu prilejul recensamantului populatiei și al locuintelor, vor fi inscrise atât cu valorile corespunzătoare ultimului recensamant, a caror confirmare se face prin aviz, emis de Institutul Național de Statistica, cat și cu valorile actualizate la data întocmirii fisei. În cazul acestora din urma, avizul Institutului Național de Statistica se referă doar la populatia înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fisa.
  (la 30-04-2007, Alin. (1^3) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. )
  (2) Principalii indicatori, elementele și nivelurile de dotare prevăzute de lege pentru ierarhizarea localitatilor urbane și rurale vor sta la baza criteriilor de stabilire a impozitelor și taxelor.


  Articolul 4
  (1) Guvernul sprijina declararea de orașe noi, preponderent în zonele lipsite de orașe pe o raza de 25-30 km - cuprinse în tabelele de la pct. 6.0 și 6.1 ale anexei nr. II și marcate pe harta în anexa nr. III -, prin unificarea comunei care are posibilitatile cele mai mari de dezvoltare și o pozitie favorabila în cadrul zonei cu una sau mai multe comune invecinate, pe baza hotărârilor adoptate în acest sens de consiliile locale implicate, ca urmare a acordului populatiei din comunele respective, exprimat prin referendumurile locale desfășurate în condițiile legii. În condiții similare, Guvernul poate acorda sprijin pentru declararea de municipii noi, prin unificarea unui oras cu una sau mai multe comune din imediata vecinatate.(2) Pentru a permite accesul la fondurile structurale acordate de Uniunea Europeana comunelor în care s-au produs scaderi accentuate de populatie, cuprinse în tabelele de la pct. 5.0 și 5.1 ale anexei nr. IV și situate în zonele marcate pe harta în anexa nr. V, Guvernul incurajeaza unificarea administrativa a cate doua sau mai multe dintre aceste comune care sunt invecinate, la inițiativa autorităților administrației publice locale și ca urmare a vointei exprimate prin referendum local de către populatia din comunele interesate.(2^1) Guvernul sprijină declararea de municipii noi, dacă situația economică și socială a zonei va fi favorizată de acest fapt, prin unificarea unuia sau mai multor municipii cu unul sau mai multe orașe și/sau mai multe comune din imediata vecinătate, în limitele aceluiași județ, pe baza hotărârilor adoptate în acest sens de consiliile locale implicate, ca urmare a acordului populației din unitățile administrativ-teritoriale respective, exprimat prin referendumurile locale desfășurate în condițiile legii.
  (la 10-06-2010, Alin. (2^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 106 din 3 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 7 iunie 2010. )
  (3) Pentru aplicarea dispozițiilor alin. (1), (2) și (2^1), Guvernul asigură:
  a) întocmirea, aprobarea și promovarea de către Ministerul Administrației și Internelor a unor proiecte de lege pentru declararea de orașe prin unificarea administrativă a două sau mai multe comune sau, după caz, declararea de municipii, prin înglobarea în cadrul unui oraș a mai multe comune sau prin unificarea unuia sau mai multor municipii cu unul sau mai multe orașe și/sau mai multe comune din imediata vecinătate, având la bază scrisoarea comună de intenție a autorităților administrației publice din unitățile administrativ-teritoriale interesate și documentația corespunzătoare;
  b) sume de la bugetul de stat, pentru cofinanțarea proiectelor de investiții ale unităților administrativ-teritoriale nou-înființate, care beneficiază de fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea infrastructurii locale.
  (la 10-06-2010, Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 106 din 3 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 7 iunie 2010. )
  (4) Proiecte de lege având ca obiect declararea de orașe sau municipii în condițiile alin. (1), (2) și (2^1) pot fi întocmite și promovate și de alți inițiatori prevăzuți de Constituție, pe baza hotărârilor adoptate în acest sens de consiliile locale implicate, ca urmare a acordului populației din unitățile administrativteritoriale respective, exprimat prin referendumurile locale desfășurate potrivit legii, fiind aplicabile și în aceste cazuri prevederile alin. (3) lit. b).
  (la 10-06-2010, Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 106 din 3 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 7 iunie 2010. )

  (la 30-04-2007, Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. )


  Articolul 5
  (1) Organizarea de noi comune se face prin lege, la propunerea consiliului local, în urma consultării prin referendum local a populatiei din unitatea administrativ-teritoriala de la care se preiau localitățile rurale și a populatiei din unitatile administrativ-teritoriale care preiau localitățile rurale în cauza, pe baza documentatiei prin care se atesta indeplinirea condițiilor minime cuprinse în anexa nr. IV.(2) Documentația prevăzută la alin. (1) va cuprinde Fisa comunei propuse să fie infiintata, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. VIII.
  (la 30-04-2007, Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. )
  (3) Datele din Fisa comunei propuse să fie infiintata, care fac obiectul înregistrărilor oficiale cu prilejul recensamantului populatiei și al locuintelor, vor fi inscrise atât cu valorile corespunzătoare ultimului recensamant, a caror confirmare se face prin aviz emis de Institutul Național de Statistica, cat și cu valorile actualizate la data întocmirii fisei. În cazul acestora din urma, avizul Institutului Național de Statistica se referă doar la populatia înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fisa.
  (la 30-04-2007, Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. )


  Articolul 5^1
  (1) Unitatile administrativ-teritoriale care se reinfiinteaza sunt delimitate și marcate teritorial pe baza vechilor hotare existente la data desfiintarii lor și după un plan cadastral întocmit de initiator și avizat de oficiul judetean de cadastru și publicitate imobiliara. Planul cadastral avizat se supune consultării publice, prin referendum local, și după aprobare va face parte integrantă din legea de aprobare a infiintarii noii unități administrativ-teritoriale.(2) În cazul unităților administrativ-teritoriale nou-înființate, marcarea hotarelor administrativ-teritoriale, precum și a limitelor intravilanelor se face pe baza planului cadastral întocmit de către initiatori și avizat de către oficiul judetean de cadastru și publicitate imobiliara.(3) În cazul în care apar divergente în procesul de delimitare teritoriala a doua sau mai multe unități administrativ-teritoriale, prefectul mediaza conflictul.(4) Dacă în urma procesului de mediere, părțile nu ajung la un acord, planul cadastral se întocmește conform solutiei propuse de initiator.(5) Consiliile locale supun consultării populatiei, prin referendum local, odata cu hotărârile de înființare a unităților administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1) și (2), și planurile cadastrale de delimitare teritoriala a acestora.(6) Cheltuielile legate de intocmirea și avizarea planurilor cadastrale fac parte din cheltuielile aferente organizarii referendumului.
  (la 27-07-2006, Art. 5^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 308 din 12 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 24 iulie 2006. )


  Articolul 6

  Abrogat.
  (la 30-04-2007, Art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. )


  Articolul 7
  (1) În vederea dezvoltării echilibrate a teritoriului din zona Capitalei României și a municipiilor de rangul I sau a municipiilor reședință de județ, unitățile administrativ-teritoriale de bază din aceste zone se pot asocia într-un parteneriat voluntar în scopul înființării de zone metropolitane aferente spațiului urban. Asocierea contribuie la întărirea complementarităților între aceste unități și factorii de decizie interesați în dezvoltarea teritoriului.
  (la 15-12-2011, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 264 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011. )
  (2) Zonele metropolitane prevăzute la alin. (1) funcționează ca entități independente fără personalitate juridica.(3) Zonele metropolitane pot functiona pe un perimetru independent de limitele unităților administrativ-teritoriale, stabilit de comun acord de autoritățile administrației publice locale.


  Articolul 8

  Asociația zonei metropolitane, cu acordul consiliilor locale și cu consultarea populatiei în condițiile legii, în a carei raza teritoriala s-a constituit, adopta programul de dezvoltare a zonei.


  Articolul 9

  În vederea optimizarii evolutiei marilor aglomerari urbane, prin lege se pot înființa în cadrul acestora zone de dezvoltare. Legea va prevedea perimetrul, durata de functionare, cadrul instituțional de administrare, precum și facilitatile acordate.


  Articolul 10

  În vederea protejarii elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a localităților urbane și a asigurării de spații de agrement și recreare, în planurile urbanistice elaborate și aprobate potrivit legii se va prevedea înființarea de centuri sau zone verzi în jurul Capitalei României și al municipiilor de rangul I.


  Articolul 11

  Planurile de dezvoltare națională, regionale, inclusiv cele transfrontaliere și de dezvoltare pentru integrarea în spatiul european, precum și cele sectoriale se vor elabora pe baza prevederilor secțiunilor Planului de amenajare a teritoriului național - Căi de comunicație, Ape, Zone protejate, Rețeaua de localități, Zone de risc natural, precum și ale altor secțiuni ale Planului de amenajare a teritoriului național aprobate prin lege.


  Articolul 12

  Nerespectarea prevederilor prezentei legi conduce la anularea actelor, inclusiv a măsurilor și prevederilor de dezvoltare enumerate la art. 11.


  Articolul 13

  Autoritățile administrației publice centrale și ale administrației publice locale vor coopera pentru asigurarea aplicarii prevederilor prezentei legi.

  Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 14 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
  p. PRESEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  VALER DORNEANU


  Anexa nr. I

  DEFINIREA
  principalilor termeni utilizati1. Localitate– forma de așezare stabilă a populației în teritoriu, alcătuind un nucleu de viață umană, cu structuri și marimi variabile, diferențiate în funcție de specificul activităților de producție dominante ale locuitorilor, caracteristicile organizării administrativ-teritoriale, numărul de locuitori, caracterul fondului construit, gradul de dotare social-culturală și de echipare tehnico-edilitară.
  În functie de specificul și de ponderea activității economice dominante, de numărul de locuitori, caracterul fondului construit, densitatea populației și a locuințelor, de nivelul de dotare social-culturală și de echipare tehnică localitățile se împart în două mari grupe: localități urbane și localități rurale.
  2. Localitate urbană– localitate în care majoritatea resurselor de muncă este ocupată în activități neagricole cu un nivel diversificat de dotare și echipare, exercitând o influența socioeconomică constantă și semnificativă asupra zonei înconjurătoare.3. Localitate rurală (sat)– localitate în care:
  a) majoritatea forței de muncă se află concentrată în agricultură, silvicultură, pescuit, oferind un mod specific și viabil de viața locuitorilor săi, și care prin politicile de modernizare își va păstra și în perspectivă specificul rural;
  b) majoritatea forței de muncă se află în alte domenii decât cele agricole, silvice, piscicole, dar care oferă în prezent o dotare insuficientă necesară în vederea declarării ei ca oraș și care, prin politicile de echipare și de modernizare, va putea evolua spre localitățile de tip urban.
  4. Unități administrativ - teritoriale– potrivit legii unitățile administrativ-teritoriale sunt comunele, orașele și județele.
  Unitatile administrativ-teritoriale de bază sunt orașele și comunele care cuprind una sau mai multe localități.
  5. Orașul – unitate administrativ-teritorială de bază definită potrivit prevederilor art. 99 din Codul administrativ, declarată ca atare prin lege.
  Ca unitate administrativ-teritorială de bază orașul are două componente:
  a) componenta teritorială - intravilanul, care reprezintă suprafața de teren ocupată sau destinată construcțiilor și amenajărilor (de locuit, social-culturale, industriale, de depozitare, de producție, de circulație, de recreare, de comerț etc.) și extravilanul care reprezintă restul teritoriului administrativ al orașului;
  b) componenta demografică socioeconomică, care constă în grupurile de populație și activitățile economice, sociale și politico-administrative ce se desfășoară pe teritoriul localității.
  Dimensiunile, caracterul și funcțiile orașului prezintă mari variații, dezvoltarea sa fiind strâns corelată cu cea a teritoriului căruia îi aparține.

  (la 05-07-2019, Punctul 5. din Anexa nr. I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 636, PARTEA a X-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )
  5^1. Municipiul – unitate administrativ-teritorială definită potrivit art. 100 din Codul administrativ, declarată ca atare prin lege.
  (la 05-07-2019, Anexa nr. I a fost completată de Punctul 2, Articolul 636, PARTEA a X-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )
  6. Comuna – unitate administrativ-teritorială de bază definită potrivit art. 98 din Codul administrativ.
  (la 05-07-2019, Punctul 6. din Anexa nr. I a fost modificat de Punctul 3, Articolul 636, PARTEA a X-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )
  7. Teritoriu administrativ– suprafața delimitată prin lege pentru județe, municipii, orașe și comune. Este constituit din suprafața agricolă (teren arabil, pășuni și fânețe, vii și livezi), suprafața fondului forestier, suprafața ocupată de construcții și amenajări de infrastructură (căi de comunicație, altele decât cele aparținând domeniului public al statului, echipare energetică, lucrări de gospodărire a apelor), ape și bălți și suprafața aferentă intravilanului (constructii și amenajari), delimitată prin planurile urbanistice.8. Retea de localități– totalitatea localitatilor de pe un teritoriu (național, judetean, zona functionala), ale caror existenta și dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relatii desfășurate pe multiple planuri (politico-administrativ, social-cultural, economic etc.). Reteaua de localități este constituita din localități urbane și localități rurale.9. Ierarhizarea functionala a localitatilor urbane și rurale– clasificarea localitatilor pe ranguri în functie de importanța în retea și de rolul teritorial,– asigurându-se un sistem de servire a populației eficient din punct de vedere economic și social și o dezvoltare echilibrată a localităților în teritoriu.10. Rang– expresie a importantei actuale și în perspectiva imediata a unei localități în cadrul retelei din punct de vedere administrativ, politic, social, economic, cultural etc., în raport cu dimensiunile ariei de influența polarizate și cu nivelul de decizie pe care îl implica în alocarea de resurse. Aceasta importanța trebuie să își gaseasca corespondentul și în nivelul de modernizare.11. Zona metropolitană– zona constituita prin asociere, pe bază de parteneriat voluntar, între marile centre urbane (Capitala României și municipiile de rangul I) și localitățile urbane și rurale aflate în zona imediata, la distante de până la 30 km, între care s-au dezvoltat relatii de cooperare pe multiple planuri.12. Centura verde– zona delimitată în jurul Capitalei României și al municipiilor de rangul I, în vederea protejării elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a acestor municipii și a asigurării spatiilor suplimentare de agrement și recreare.13. Zona de dezvoltare– perimetru delimitat în cadrul teritoriului administrativ al unui municipiu sau în cadrul unei zone metropolitane în care se propun unele facilități de natură fiscală, în scopul favorizarii dezvoltării economice prin atragerea de investiții de capital străin sau autohton.14. Zona de influență– teritoriul și localitățile care înconjoară un centru urban și care sunt influențate direct de evoluția orașului și de relațiile de intercondiționare și de cooperare care se dezvoltă pe linia activităților economice, a aprovizionării cu produse agroalimentare, a accesului la dotările sociale și comerciale, a echipării cu elemente de infrastructură și cu amenajări pentru odihnă, recreere și turism. Dimensiunile zonei de influență sunt în relație directă cu marimea și cu funcțiunile centrului urban polarizator.15. Sistem urban– sistem de localități invecinate între care se stabilesc relații de cooperare economică, socială și culturală, de amenajare a teritoriului și de protecție a mediului, echipare tehnico-edilitară, fiecare pastrandu-și autonomia administrativă.


  Anexa nr. II

  LOCALITĂȚI URBANE1.0. Principalii indicatori cantitativi și calitativi minimali de definire a localitatilor urbane*)

  Nr.
  crt.

  Indicatori minimali

  Municipiu

  Oras

  1.*)

  Numar de locuitori

  40.000

  10.000

  2.*)

  Populatia ocupata în activități
  neagricole (% din totalul
  populatiei ocupate)

  85%

  75%

  3.*)

  Dotarea locuintelor cu instalații de
  alimentare cu apa

  80%

  70%

  4.*)

  Dotarea locuintelor cu baie și WC în
  locuinta (% din totalul
  locuintelor)

  75%

  55%

  5.*)

  Dotarea locuintelor cu instalatie de
  incalzire centrala (% din
  totalul locuintelor)

  45%

  35%

  6.

  Numar de paturi în spitale la 1000 de
  locuitori

  10

  7

  7.

  Numar de medici la 1000 de locuitori

  2,3

  1,8

  8.

  Unități de invatamant

  postliceal

  liceal sau
  alta forma
  de invata-
  mant
  secundar

  9.

  Dotari culturale și sportive

  sali de spectacol,
  eventual teatre,
  institutii muzicale,
  biblioteci publice,
  stadion, sali de
  sport

  sali de
  spectacol,
  biblioteci
  publice,
  spatii
  pentru
  activități
  sportive

  10.

  Locuri în hoteluri

  100

  50

  11.

  Străzi modernizate (% din lungimea
  totala a strazilor)

  60%

  50%

  12.

  Străzi cu retele de distribuție a apei
  (% din lungimea totala
  a strazilor)

  70%

  60%

  13.

  Străzi cu conducte de canalizare
  (% din lungimea totala
  a strazilor)

  60%

  50%

  14.

  Epurarea apelor uzate

  racordarea la o
  statie de epurare
  cu treapta mecanica
  și biologica

  racordarea
  la o statie
  de epurare
  cu treapta
  mecano-
  chimica

  15.

  Străzi cu retele de hidranti exteriori
  pentru stingerea incendiilor
  (% din lungimea totala a strazilor)

  70%

  60%

  16.

  Spatii verzi (parcuri, gradini publice
  scuaruri) mp/locuitor

  15

  10

  17.

  Depozit controlat de deseuri cu acces
  asigurat  ----
  *) Vor fi inscrise atât valorile corespunzătoare ultimului recensamant al populatiei și locuintelor, a caror confirmare se face prin aviz emis de Institutul Național de Statistica, cat și valorile actualizate la data întocmirii fisei. În cazul acestora din urma, avizul Institutului Național de Statistica se referă doar la populatia înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fisa.
  (la 30-04-2007, Tabelul de la pct. 1.0 din anexa II a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. )
  2.0. Ierarhizarea localităților urbane existente pe ranguri

  Rangul

  Statutul localității

  Numărul de localități

  0

  municipiu, capitală

  1

  I

  municipii

  11

  II

  municipii

  81

  II

  orașe

  172
  3.0. Elemente și nivel de dotare ale localităților urbane de rangul 0 și ale localităților urbane de rangul I3.1. Localizare geografică favorabilă:
  Situare geostrategica de interes international sau european, constituind centre de dezvoltare și atractivitate, localizate în lungul axelor majore de cai de comunicatie de importanța internationala/europeana.
  3.2. Populație:
  a) numar important de locuitori: minimum 200.000 de locuitori;
  b) formare profesionala de înaltă specializare: forta de muncă cu o calificare superioara și pregatire continua, caracterizata prin flexibilitate/dinamism;
  c) identitate proprie: identificarea caracterului specific al orasului simultan cu constiinta apartenentei sale la grupa orașelor de acelasi rang.
  3.3. Accesibilitate:
  La nivel international, paneuropean: accesibilitate directa la reteaua majoră de cai de comunicatii paneuropene (rutiere, feroviare, navale și aeriene)
  La nivel național: accesibilitate la reteaua de cai de comunicatii naționale (autostrăzi, drumuri expres, cai ferate cu viteza mare/sporita, cai navigabile maritime sau fluviale, porturi, aeroporturi).
  3.4. Functiuni economice: baza economica la înalt nivel tehnologic și flexibila (sector secundar, servicii productive, social-culturale și de natura informatica).3.5. Nivel de dotare/echipare:
  Localitățile asigura un potențial de gazduire/primire a unor functii și echipamente ale caror importanța, calitate și capacitate corespund standardelor/cerințelor europene. Caracterul international sau european al acestor localități consta în caracterul și dimensiunea internationala sau europeana a functiilor și echipamentelor lor.
  3.6. Principalele categorii și tipuri de dotari, echipamente pentru rangurile 0 și I:

  - instituții de decizie politică,
  juridică și economică de importanță
  internațională, națională sau
  regională:


  - instituții naționale și regionale de
  reputație internațională/europeană
  sau active în domeniul relațiilor
  internaționale/europene:


  - instituții străine și internaționale
  cu sediul permanent:  - diferite organizații cu sucursale,
  filiale și agenții în
  străinătate:
  - alte dotări/echipamente:
  ● educație, cercetare
  științifică:


  ● sănătate:
  ● cultură:
  ● comerț, servicii comerciale
  prestate populației și
  agenților economici:

  ● mass-media:
  ● sport, agrement:
  ● protecția mediului:

  ● alimentare cu apă și
  canalizare:

  ● culte:


  ● transport/comunicații:  ● ordine publică, apărarea
  țării și siguranță națională:

  - Parlament, Guvern, ministere și alte
  instituții centrale, instanțe supreme
  (Curtea Supremă de Justiție,
  Curtea Constituțională,
  Consiliul Legislativ), ambasade etc.;
  - sedii ale administrației publice
  locale, sedii de servicii
  descentralizate în teritoriu ale
  ministerelor și ale altor organe
  centrale, judecătorii, tribunale,
  parchete, sedii ale organizațiilor
  politice, sedii de sindicat, fundații,
  sedii ale unor organizații
  neguvernamentale etc.;
  - sedii ale filialelor organismelor
  internaționale, mari instituții
  naționale cu caracter științific
  de deschidere internațională/
  europeană (academie, centre
  și institute naționale de cercetare
  etc.);
  - sedii pentru congrese și conferințe,
  sedii pentru expoziții și târguri,
  hoteluri de lux și de mare capacitate,
  școli internaționale, birouri pentru
  profesiuni recunoscute pe plan
  internațional, de arbitraj
  internațional etc.
  - firme și bănci străine, diverse alte
  instituții social-economice,
  culturale și științifice, organizații
  internaționale neguvernamentale,
  instituții științifice
  străine (școli, universități),
  consulate și alte reprezentanțe
  diplomatice, comerciale, turistice
  etc.
  - sedii financiar-bancare, de asigurări,
  sedii ale unor organizații
  culturale și științifice;

  - universități, institute de învățământ
  superior diversificate, institute
  naționale de cercetare sau filiale
  ale acestora;
  - clinici universitare și spitale;
  - muzee, teatre dramatice, de comedie,
  de revistă, de păpuși, operă, ope-
  retă, filarmonică, săli de concerte,
  săli polivalente, mari biblioteci,
  edituri, tipografii;
  - centre de comerț și de afaceri,
  burse de valori și de mărfuri,
  servicii comerciale diversificate
  și de înaltă calitate;
  - sistem cu rază de difuzare și
  acoperire internațională/europeană
  sau regională, agenții de presă,
  posturi naționale și regionale de
  radio și televiziune;
  - complexuri sportive, stadioane, săli
  de competiții sportive de nivel
  internațional/european, național sau
  regional, piscine, patinoare
  artificiale, bază turistică și de
  agrement diversificată, parcuri,
  grădini botanice, zoologice,
  cazinouri, cluburi pentru sport și
  agrement etc.;
  - agenții de protecție a mediului și
  servicii ecologice dotate cu
  echipamente specifice pentru
  menținerea unui mediu de calitate
  (organizarea auditului
  de mediu, igiena urbană etc.);
  - rețele de alimentare cu apă, sistem
  colector de canalizare, stație
  de epurare;
  - centre ecumenice, mitropolii,
  episcopii, arhidioceze, dioceze,
  centre ale cultelor autorizate;
  - aeroporturi internaționale, gări
  feroviare racordate la rețeaua
  europeană, servicii de poștă cu
  acoperire internațională;
  - instituții specifice și racordate la
  organizații internaționale.
  3.7. Localități urbane de rangul 0

  Nr.
  crt.
  Localitatea Statutul localității
  Numărul de locuitori
  la 1 ianuarie 1999
  1. București municipiu Capitala României2.013.911
  3.8. Localități urbane de rangul I
  Sunt de rangul I urmatoarele localități:

  Nr.
  crt.
  Localitatea Statutul localității Județul
  Numărul de locuitori
  la 1 ianuarie 1999
  1.Bacău municipiu reședință de județBacău 210.469
  2.Brașov municipiu reședință de județBrașov 314.219
  3.Brăila - sistem urban - Brăila 233.447
  4.Galați municipii reședință de județGalați 328.596
  5.Cluj-Napoca municipiu reședință de județCluj 331.476
  6.Constanța municipiu reședință de județConstanța342.394
  7.Craiova municipiu reședință de județDolj 314.920
  8.Iași municipiu reședință de județIași 348.489
  9.Oradea municipiu reședință de județBihor 221.824
  10.Ploiești municipiu reședință de județPrahova 251.981
  11.Timișoara municipiu reședință de județTimiș 329.111
  4.0. Elemente și nivel de dotare ale localitatilor urbane de rangul II4.1. Municipii reședință de județ4.1.1. Populație– de la circa 50.000 la circa 200.000 de locuitori– zona de influență: circa 200.000-500.000 de locuitori4.1.2. Raza de servire: circa 60-80 km4.1.3. Accesul la caile de comunicatie: acces direct la cel puțin două sisteme majore de cai de comunicatie (traseu de cale ferata principala, drumuri naționale ce tranziteaza sau pornesc din acel loc, eventual aeroport, porturi și/sau gari fluviale)4.1.4. Functiuni economice: capacitati de productie diversificate din sectorul secundar și al serviciilor productive, social-culturale și informative cu raza de servire prioritar judeteana4.1.5. Nivel de dotare-echipare:

  - instituții de decizie politică,
  administrativă, juridică de
  importanță județeană:

  - educație, cercetare științifică:  - sănătate, asistență socială:


  - cultură:
  - comerț, servicii comerciale
  prestate populației și agenților
  economici:

  - turism:

  - mass-media:


  - finanțe, bănci, asigurări:

  - sport, agrement:  - protecția mediului:  - alimentare cu apă și canalizare:


  - culte:


  - transport/comunicații:


  - ordine, securitate:

  - sedii ale administrației publice locale;
  sedii de servicii descentralizate în
  teritoriu ale ministerelor și ale altor
  organe centrale neguvernamentale;
  sedii de partid, de sindicat, sedii ale
  organizațiilor neguvernamentale;
  - judecătorii, tribunale, procuratură,
  parchet și alte instituții juridice;
  - institute de învățământ superior sau
  filiale ale acestora, colegii, institute
  sau filiale ale unor institute naționale
  de cercetare;
  - spital clinic universitar sau spital
  general, spitale de specialitate, stație
  de salvare județeană, asistență de
  specialitate (boli cronice, persoane cu
  handicap, recuperări funcționale, centre
  psihiatrice), cămine de bătrâni, centre
  de recuperare, orfelinate etc.;
  - case de cultură cu săli de spectacol,
  eventual teatre, săli de concert, de
  expoziție, de conferințe, săli
  polivalente, cluburi, muzee, biblioteci,
  edituri, tipografii etc.;
  - centre comerciale, camere de comerț,
  centre de afaceri, burse de valori
  și de mărfuri, magazine specializate
  pentru vânzări cu ridicata și cu
  amănuntul, magazine de prezentare,
  servicii diversificate de înaltă
  calitate; posibilități de organizare
  a unor târguri importante;
  - hoteluri de 3 stele cu cel puțin 200 de
  locuri;
  - mass-media județeană (posturi de radio
  și de televiziune), publicații
  cotidiene sau periodice;
  - sucursale sau filiale ale unităților
  financiar-bancare și de asigurări;
  - zone de recreare și agrement, grădini
  zoologice, săli de competiții sportive
  de nivel național/regional, județean,
  stadioane și alte dotări diversificate
  pentru petrecerea timpului liber și
  sport (săli polivalente, terenuri de
  sport, piscine, eventual patinoare
  artificiale etc.);
  - agenții de protecție a mediului și
  servicii dotate cu echipamente
  specifice pentru menținerea unui mediu
  de calitate și a igienei urbane;
  - rețele de alimentare cu apă, sistem
  colector de canalizare, stație de
  epurare;
  - lăcașuri de cult, episcopii, sedii
  eparhiale, vicariate, subcentre ale
  cultelor autorizate;
  - gări, autogări, transport în comun,
  centrale telefonice automate, fax,
  poștă etc;
  - instituții specifice cerințelor la nivel
  județean.
  4.2. Alte municipii4.2.1. Populație– de regulă între 25.000 și circa 70.000 de locuitori;– din zona de influență: între circa 30.000 și circa 100.000 de locuitori4.2.2. Raza de servire: circa 20 km4.2.3. Accesul la caile de comunicatie: acces direct la calea ferata, drum național, drum judetean și accese facile ale localitatilor din zona de influență4.2.4. Funcțiuni economice: capacități de producție diversificate din sectorul secundar și tertiar, eventual și din agricultură4.2.5. Nivel de dotare-echipare:

  - administrație publică, autorități
  judecătorești, partide politice,
  sindicat:
  - educație, cercetare științifică:


  - sănătate, asistență socială:


  - cultură:


  - comerț, servicii comerciale:
  - turism:

  - finanțe, bănci, asigurări:

  - sport, agrement:

  - protecția mediului:


  - alimentare cu apă și canalizare:


  - culte:
  - transport/comunicații:

  - ordine, securitate:

  - sedii ale administrației publice locale;
  judecătorie, parchet, sedii de partid,
  de sindicat și alte asociații;
  - gimnazii, licee generale și de
  specialitate, colegii, școli de maiștri;
  - filiale ale unor institute de cercetare;
  - spital general, stație de salvare,
  dispensar, leagăn de copii, creșe,
  cămine de bătrâni;
  - case de cultură, cinematograf,
  biblioteci publice, muzee, săli de
  expoziție, club etc.
  - unități comerciale diversificate:
  magazine universale și specializate,
  supermagazine, piață agroalimentară;
  - unități pentru prestări de servicii
  diversificate și/sau flexibile;
  - hotel de 3 stele cu minimum 50 de
  locuri;
  - sucursale sau filiale ale unităților
  financiar-bancare și de asigurări;
  - stadioane, terenuri și săli de sport
  (competiții de nivel județean sau
  local), alte spații destinate sportului,
  grădini publice și alte spații verzi
  amenajate pentru petrecerea timpului
  liber;
  - servicii dotate cu echipamente specifice
  pentru protecția mediului, monitorizarea
  emisiilor poluante și igiena urbană;
  - rețele de alimentare cu apă, sistem
  colector de canalizare, stație de
  epurare;
  - protopopiate, parohii;
  - gară, autogară, poștă, centrală
  telefonică;
  - poliție, obiective specifice.
  4.3. Localități urbane de rangul II
  Sunt de rangul II urmatoarele localități:

  Nr.
  crt.
  Localitatea Statutul localității Județul
  Numărul de locuitori
  la 1 ianuarie 1999
  1.Aiud municipiu Alba 28.909
  2.Adjud municipiu Vrancea 20.776
  3.Alba Iulia municipiu reședință de județAlba 72.615
  4.Alexandria municipiu reședință de județTeleorman 58.651
  5.Arad municipiu reședință de județArad 184.290
  6.Baia Mare municipiu reședința de județMaramureș 150.613
  7.Bârlad municipiu Vaslui 78.633
  8.Bistrița municipiu reședință de județBistrița-Năsăud87.355
  9.Blaj municipiu Alba 21.819
  10.Botoșani municipiu reședință de județBotoșani 128.591
  11.Brad municipiu Hunedoara 18.075
  12.Buzău municipiu reședință de județBuzău 147.627
  13.Calafat municipiu Dolj 21.227
  14.Caracal municipiu Olt 39.276
  15.Caransebeș municipiu Caraș-Severin 31.199
  16.Carei municipiu Satu Mare 25.590
  17.Călărași municipiu reședință de județCălărași 77.669
  18.Câmpia Turzii municipiu Cluj 29.852
  19.Câmpina municipiu Prahova 40.569
  20.Câmpulung municipiu Argeș 43.634
  21.
  Câmpulung
  Moldovenesc
  municipiu Suceava 21.862
  22.Codlea municipiu Brașov 24.814
  23.Curtea de Argeșmunicipiu Argeș 34.867
  24.Dej municipiu Cluj 41.120
  25.Deva municipiu reședință de județHunedoara 76.498
  26.Dorohoi municipiu Botoșani 35.298
  27.Drăgășani municipiu Vâlcea 22.499
  28.
  Drobeta-Turnu
  Severin
  municipiu reședință de județMehedinți 118.069
  29.Făgăraș municipiu Brașov 44.535
  30.Fălticeni municipiu Suceava 33.867
  31.Fetești municipiu Ialomița 36.649
  32.Focșani municipiu reședință de județVrancea 98.581
  33.Gherla municipiu Cluj 24.232
  34.Giurgiu municipiu reședință de județGiurgiu 72.763
  35.Hunedoara municipiu Hunedoara 79.967
  36.Huși municipiu Vaslui 33.320
  37.Lugoj municipiu Timiș 49.028
  38.Mangalia municipiu Constanța 43.924
  39.Medgidia municipiu Constanța 46.783
  40.Mediaș municipiu Sibiu 62.543
  41.Miercurea-Ciuc municipiu reședință de județHarghita 46.819
  42.Motru municipiu Gorj 25.860
  43.
  Odorheiu
  Secuiesc
  municipiu Harghita 39.661
  44.Oltenița municipiu Călărași 31.434
  45.Onești municipiu Bacău 60.507
  46.Orăștie municipiu Hunedoara 24.354
  47.Orșova municipiu Mehedinți 15.379
  48.Pașcani municipiu Iași 45.898
  49.Petroșani municipiu Hunedoara 50.964
  50.Piatra-Neamț municipiu reședință de județNeamț 124.859
  51.Pitești municipiu reședință de județArgeș 187.001
  52.Rădăuți municipiu Suceava 32.151
  53.Râmnicu Sărat municipiu Buzău 42.125
  54.Râmnicu Vâlcea municipiu reședință de județVâlcea 119.791
  55.Reghin municipiu Mureș 38.925
  56.Reșita municipiu reședință de județCaraș-Severin 93.590
  57.Roman municipiu Neamț 81.803
  58.Roșiori de Vedemunicipiu Teleorman 36.603
  59.Satu Mare municipiu reședință de județSatu Mare 130.072
  60.Săcele municipiu Brașov 29.967
  61.Sebeș municipiu Alba 29.475
  62.Sfântu Gheorghemunicipiu reședință de județCovasna 66.896
  63.Sibiu municipiu reședință de județSibiu 169.299
  64.
  Sighetu
  Marmației
  municipiu Maramureș 44.433
  65.Sighișoara municipiu Mureș 36.222
  66.Slatina municipiu reședință de județOlt 87.137
  67.Slobozia municipiu reședință de județIalomița 56.310
  68.Suceava municipiu reședință de județSuceava 118.311
  69.Târgoviște municipiu reședință de județDâmbovița 99.086
  70.Târgu Jiu municipiu reședință de județGorj 98.206
  71.Târgu Mureș municipiu reședință de județMureș 164.928
  72.Târgu Secuiesc municipiu Covasna 22.251
  73.Târnăveni municipiu Mureș 29.828
  74.Tecuci municipiu Galați 46.785
  75.Tulcea municipiu reședință de județTulcea 95.957
  76.Turnu Măgurele municipiu Teleorman 35.527
  77.Turda municipiu Cluj 60.998
  78.Urziceni municipiu Ialomița 19.088
  79.Vaslui municipiu reședință de județVaslui 79.070
  80.Vatra Dornei municipiu Suceava 17.864
  81.Zalău municipiu reședință de județSălaj 71.148
  5.0. Elemente și nivel de dotare ale localitatilor urbane de rangul III5.1. Populație:– de regulă de la circa 5.000 la circa 30.000 de locuitori;– din zona de influență: între circa 5.000 și 40.000 de locuitori5.2. Raza de servire: circa 10-20 km5.3. Accesul la căile de comunicație: acces direct la drum național sau județean, la centrul de rang superior și legături facile cu localitățile din zona de influență5.4. Funcțiuni economice: capacități de producție din domeniul secundar (industrie prelucrătoare și construcții), terțiar (servicii sociale și comerciale) și primar (industrie extractivă, agricultură, piscicultură, silvicultură)5.5. Nivel de dotare-echipare:

  - administrație publică,
  autorități judecătorești
  și asociații:
  - educație:

  - sănătate, asistență socială:  - cultură:


  - comerț, prestări de servicii:

  - turism:
  - finanțe-bănci, asigurări:


  - sport, agrement:  - protecția mediului:
  - alimentare cu apă și
  canalizare:
  - culte:
  - transport-comunicații:

  - ordine, securitate:

  - primărie, judecătorie, parchet, tribunal,
  notariat, sedii pentru diferite asociații;

  - învățământ preșcolar, primar, gimnazial,
  liceal;
  - spital general sau secție-spital,
  maternitate, dispensar policlinic, stație
  de salvare, creșă, farmacie, cămin de
  bătrâni;
  - casă de cultură, cinematograf, bibliotecă
  publică, muzee, sală de expoziții,
  club etc.
  - magazine universale și magazine
  specializate, piața agroalimentară;
  - hotel de două stele cu minimum 50 de locuri;
  - sucursale sau filiale de bănci, instituții
  de credit și societăți de asigurare,
  C.E.C.;
  - terenuri, eventual stadion mic, săli de
  sport, eventual pentru competiții
  locale, grădini publice și alte spații
  verzi amenajate;
  - serviciu de protecție a mediului;
  - rețele de alimentare cu apă, sistem colector
  de canalizare, stație de epurare;
  - lăcaș de cult;
  - autogară, eventual gară, poștă, centrală
  telefonică;
  - sedii de poliție și de jandarmerie.
  5.6. Localități urbane de rangul III:
  Sunt de rangul III următoarele localități:

  Nr.
  crt.
  Localitatea Statutul localității Județul
  Numărul de locuitori
  la 1 ianuarie 1999
  1.Abrud oraș Alba 6.803
  2.Agnita oraș Sibiu 12.115
  3.Aleșd oraș Bihor 10.852
  4.Anina oraș Caraș-Severin 10.594
  5.Aninoasa oraș Hunedoara 6.108
  6.Avrig oraș Sibiu 16.215
  7.Azuga oraș Prahova 6.119
  8.Babadag oraș Tulcea 10.878
  9.Baia de Aramă oraș Mehedinți 5.724
  10.Baia de Arieș oraș Alba 4.877
  11.Baia Sprie oraș Maramureș 15.735
  12.Balș oraș Olt 23.147
  13.Baraolt oraș Covasna 10.464
  14.Basarabi oraș Constanța 11.070
  15.Băicoi oraș Prahova 20.234
  16.Băile Govora oraș Vâlcea 3.147
  17.Băile Herculaneoraș Caraș-Severin 6.051
  18.Băile Olănești oraș Vâlcea 4.814
  19.Băile Tușnad oraș Harghita 1.802
  20.Băilești oraș Dolj 22.231
  21.Bălan oraș Harghita 9.295
  22.Beclean oraș Bistrița-Năsăud12.033
  23.Beiuș oraș Bihor 12.089
  24.Berești oraș Galați 3.926
  25.Bicaz oraș Neamț 8.911
  26.Bocșa oraș Caraș-Severin 19.023
  27.Boldești-Scăenioraș Prahova 11.505
  28.Bolintin-Vale oraș Giurgiu 11.464
  29.Borsec oraș Harghita 3.109
  30.Borșa oraș Maramureș 27.247
  31.Breaza oraș Prahova 18.863
  32.Brezoi oraș Vâlcea 7.589
  33.Budești oraș Călărași 9.596
  34.Buftea oraș Ilfov 19.617
  35.Buhuși oraș Bacău 21.993
  36.Bumbești-Jiu oraș Gorj 11.882
  37.Bușteni oraș Prahova 11.787
  38.Buziaș oraș Timiș 8.128
  39.Cavnic oraș Maramureș 5.494
  40.Călan oraș Hunedoara 14.714
  41.
  Călimănești-
  Căciulata
  oraș Vâlcea 8.923
  42.Câmpeni oraș Alba 8.587
  43.Cehu Silvaniei oraș Sălaj 8.468
  44.Cernavodă oraș Constanța 20.514
  45.Chișineu-Criș oraș Arad 8.724
  46.Cisnădie oraș Sibiu 17.204
  47.Comarnic oraș Prahova 13.532
  48.Comănești oraș Bacău 26.237
  49.Copșa Mică oraș Sibiu 5.157
  50.Corabia oraș Olt 21.932
  51.Costești oraș Argeș 12.091
  52.Covasna oraș Covasna 12.306
  53.
  Cristuru
  Secuiesc
  oraș Harghita 11.291
  54.Cugir oraș Alba 30.244
  55.Curtici oraș Arad 9.762
  56.Dărăbani oraș Botoșani 12.002
  57.Dărmănești oraș Bacău 14.232
  58.Deta oraș Timiș 7.059
  59.Drăgănești-Olt oraș Olt 13.181
  60.Dumbrăveni oraș Sibiu 8.812
  61.Eforie oraș Constanța 9.294
  62.Făget oraș Timiș 7.519
  63.Făurei oraș Brăila 4.626
  64.Fieni oraș Dâmbovița 8.092
  65.Filiași oraș Dolj 20.159
  66.Fundulea oraș Călărași 6.217
  67.Găești oraș Dâmbovița 16.598
  68.Geoagiu oraș Hunedoara 6.290
  69.Gheorgheni oraș Harghita 21.245
  70.Gura Humorului oraș Suceava 16.740
  71.Hațeg oraș Hunedoara 12.507
  72.Hârlău oraș Iași 12.260
  73.Hârșova oraș Constanța 11.198
  74.Horezu oraș Vâlcea 7.446
  75.Huedin oraș Cluj 9.955
  76.Ianca oraș Brăila 12.886
  77.Iernut oraș Mureș 9.833
  78.Ineu oraș Arad 10.416
  79.Isaccea oraș Tulcea 5.614
  80.Însurăței oraș Brăila 7.501
  81.
  Întorsura
  Buzăului
  oraș Covasna 9.081
  82.Jibou oraș Sălaj 12.283
  83.Jimbolia oraș Timiș 10.497
  84.Lehliu Gară oraș Călărași 6.667
  85.Lipova oraș Arad 11.491
  86.Luduș oraș Mureș 18.647
  87.Lupeni oraș Hunedoara 31.409
  88.Măcin oraș Tulcea 11.803
  89.Mărășești oraș Vrancea 13.070
  90.Marghita oraș Bihor 18.650
  91.Mihăilești oraș Giurgiu 7.161
  92.Mioveni oraș Argeș 35.889
  93.Mizil oraș Prahova 17.075
  94.Moinești oraș Bacău 25.532
  95.Moldova Nouă oraș Caraș-Severin 15.112
  96.Moreni oraș Dâmbovița 22.868
  97.Nădlac oraș Arad 8.422
  98.Năsăud oraș Bistrița-Năsăud11.365
  99.Năvodari oraș Constanța 34.669
  100.Negrești oraș Vaslui 10.481
  101.Negrești-Oaș oraș Satu Mare 16.356
  102.Negru Vodă oraș Constanța 5.529
  103.Nehoiu oraș Buzău 12.650
  104.Novaci oraș Gorj 6.151
  105.Nucet oraș Bihor 2.851
  106.Ocna Mureș oraș Alba 15.697
  107.Ocna Sibiului oraș Sibiu 4.184
  108.Ocnele Mari oraș Vâlcea 3.591
  109.Odobești oraș Vrancea 7.985
  110.Oravița oraș Caraș-Severin 15.222
  111.Otopeni oraș Ilfov 10.515
  112.Oțelu Roșu oraș Caraș-Severin 13.128
  113.Ovidiu oraș Constanța 13.458
  114.Panciu oraș Vrancea 9.834
  115.Pâncota oraș Arad 7.418
  116.Petrila oraș Hunedoara 28.742
  117.Piatra Olt oraș Olt 6.583
  118.Plopeni oraș Prahova 10.083
  119.Pogoanele oraș Buzău 7.614
  120.Predeal oraș Brașov 6.735
  121.Pucioasa oraș Dâmbovița 16.489
  122.Râșnov oraș Brașov 16.242
  123.Rovinari oraș Gorj 12.603
  124.Rupea oraș Brașov 6.246
  125.Salonta oraș Bihor 20.006
  126.Săveni oraș Botoșani 8.685
  127.Sângeorz-Băi oraș Bistrița-Năsăud10.702
  128.Sânnicolau Mareoraș Timiș 13.007
  129.Scornicești oraș Olt 13.751
  130.Sebiș oraș Arad 6.829
  131.Segarcea oraș Dolj 8.704
  132.Seini oraș Maramureș 9.439
  133.Simeria oraș Hunedoara 14.571
  134.Sinaia oraș Prahova 14.636
  135.Siret oraș Suceava 10.003
  136.Slănic oraș Prahova 7.249
  137.Slănic Moldova oraș Bacău 5.375
  138.Solca oraș Suceava 4.687
  139.Sovata oraș Mureș 12.219
  140.Strehaia oraș Mehedinți 12.564
  141.Sulina oraș Tulcea 5.140
  142.
  Șimleu
  Silvaniei
  oraș Sălaj 17.053
  143.Ștei oraș Bihor 9.466
  144.Tălmaciu oraș Sibiu 9.147
  145.Tășnad oraș Satu Mare 10.188
  146.Târgu Bujor oraș Galați 8.044
  147.
  Târgu
  Cărbunești
  oraș Gorj 9.338
  148.Târgu Frumos oraș Iași 13.763
  149.Târgu Lăpuș oraș Maramureș 14.139
  150.Târgu Neamț oraș Neamț 22.634
  151.Târgu Ocna oraș Bacău 14.184
  152.Techirghiol oraș Constanța 7.388
  153.Teiuș oraș Alba 7.338
  154.Titu oraș Dâmbovița 10.711
  155.Toplița oraș Harghita 16.839
  156.Topoloveni oraș Argeș 10.329
  157.Țăndărei oraș Ialomița 14.591
  158.Țicleni oraș Gorj 5.205
  159.Uricani oraș Hunedoara 12.177
  160.Urlați oraș Prahova 11.858
  161.Valea lui Mihaioraș Bihor 10.665
  162.Vașcău oraș Bihor 3.032
  163.
  Vălenii de
  Munte
  oraș Prahova 13.898
  164.Vânju Mare oraș Mehedinți 7.074
  165.Victoria oraș Brașov 10.896
  166.Videle oraș Teleorman 12.498
  167.Vișeu de Sus oraș Maramureș 18.444
  168.Vlăhița oraș Harghita 7.392
  169.Vulcan oraș Hunedoara 33.186
  170.Zărnești oraș Brașov 26.520
  171.Zimnicea oraș Teleorman 16.787
  172.Zlatna oraș Alba 9.254
  Notă
  LEGEA nr. 353 din 6 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 18 iunie 2002 prevede:
  Art. 1
  (1) Comuna Balcesti, județul Valcea, se declara oras.
  (2) Satele Benesti, Carlogani, Chirculesti, Gorunesti, Irimesti, Otetelisu, Preotesti și Satu Poieni apartin orasului Balcesti.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 429 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 10 iulie 2002 prevede:
  Art. 1
  Comuna Babeni, județul Valcea, se declara oras.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 674 din 19 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002 prevede:
  Art. 1
  Comuna Ghimbav, județul Brasov, se declara oras.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități se modifica în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 263 din 13 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 19 iunie 2003 prevede:
  Art. 1
  (1) Comuna Miercurea Nirajului, județul Mures, se declara oras.
  (2) Satele Beu, Dumitrestii, Laureni, Mosuni, Sardu Nirajului, Tampa și Veta apartin orasului Miercurea Nirajului.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica corespunzător.

  LEGEA nr. 336 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 10 iulie 2003 prevede:
  Art. 1
  (1) Comuna Saliste, județul Sibiu, se declara oras.
  (2) Satele Aciliu, Amnas, Crint, Gales, Fantanele, Mag, Sacel, Sibiel și Vale apartin orasului Saliste.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al RomĂniei, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 382 din 30 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 6 octombrie 2003 prevede:
  Art. 1
  (1) Comuna Sarmasu, județul Mures, se declara oras.
  (2) Satele Balda, Larga, Morut, Sarmasel, Sarmasel-Gara, Titiana și Visinelu apartin orasului Sarmasu.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 408 din 17 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 22 octombrie 2003 prevede:
  Art. 1
  (1) Comuna Roznov, județul Neamt, se declara oras.
  (2) Satele Chintinici și Slobozia apartin orasului Roznov.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 409 din 17 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 22 octombrie 2003 prevede:
  Art. 1
  (1) Comuna Sangeorgiu de Padure, județul Mures, se declara oras.
  (2) Satele Bezid, Bezidu Nou și Lotu apartin orasului Sangeorgiu de Padure.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 410 din 17 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 22 octombrie 2003 prevede:
  Art. 1
  (1) Comuna Berbesti, județul Valcea, se declara oras.
  (2) Satele Damteni, Dealu Alunis, Rosioara, Targu Gangulesti și Valea Mare apartin orasului Berbesti.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 582 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003 prevede:
  Art. 1
  (1) Comuna Murgeni, județul Vaslui, se declara oras.
  (2) Satele Carja, Floreni, Latesti, Raiu, Sarateni, Schineni apartin orasului Murgeni.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 583 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003 prevede:
  Art. 1
  (1) Comuna Santana, județul Arad, se declara oras.
  (2) Satul Caporal Alexa aparține orasului Santana.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 12 din 24 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 3 martie 2004 prevede:
  Art. 1
  (1) Comuna Sacueni, județul Bihor, se declara oras.
  (2) Satele Sacueni, Cadea, Ciocaia, Cubulcut, Olosig, Sannicolau de Munte apartin orasului Sacueni.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a "Reteaua de localități", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 45 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 19 martie 2004 prevede:
  Art. 1
  (1) Comuna Ungheni, județul Mures, se declara oras.
  (2) Satele Cerghid, Cerghizel, Moresti, Recea, Sausa și Vidrasau apartin orasului Ungheni.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 79 din 26 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 1 aprilie 2004 prevede:
  Art. 1
  (1) Comuna Ștefănești, județul Botoșani, se declară oraș.
  (2) Localitățile componente ale orasului Stefanesti sunt: Stefanesti, Badiuti, Bobulesti, Stanca și Stefanesti-Sat.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 80 din 26 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 1 aprilie 2004 prevede:
  Art. 1
  (1) Comuna Flămânzi, județul Botoșani, se declară oraș.
  (2) Localitățile componente ale orașului Flămânzi sunt: Flămânzi, Nicolae Bălcescu și Poiana.
  (3) Satele Chițoveni și Prisăcani aparțin orasului Flămânzi.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 81 din 26 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 1 aprilie 2004 prevede:
  Art. 1
  (1) Comuna Bucecea, județul Botosani, se declară oraș.
  (2) Localitățile componente ale orașului Bucecea sunt: Bucecea și Călinești.
  (3) Satul Bohoghina aparține orasului Bucecea.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 83 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, modificată de LEGEA nr. 37 din 17 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019, prevede:
  Art. 1
  (1) Se aprobă declararea ca orașe a unor comune din județele Arad, Arges, Constanta, Dolj, Gorj, Ialomita, Maramures, Olt, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș.
  (2) Denumirea și componenta comunelor declarate orașe sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.
  Anexa
  ORAȘELE DECLARATE

  Județul

  Orașul declarat

  Denumirea

  Localități componente ale orașului

  Sate ce aparțin orașului

  1

  2


  3


  4

  ARAD

  PECICA  1.

  Bodrogu Vechi

  2.

  Sederhat

  3.

  Turnu

  ARGEȘ

  ȘTEFĂNEȘTI  1.

  Ștefănești

  2.

  Enculești

  3.

  Golești

  4.

  Izvorani

  5.

  Ștefăneștii Noi

  6.

  Valea Mare-Podgoria

  7.

  Viișoara

  8.

  Zăvoi

  DOLJ

  DĂBULENI  1.

  Chiașu


  BECHET

  1.

  BECHET  GORJ

  TURCENI

  1.

  TURCENI

  1.

  Gârbovu  2.

  Jilțu

  2.

  Murgești

  3.

  Strâmba-Jiu

  4.

  Valea Viei


  TISMANA

  1.

  TISMANA

  1.

  Celei

  2.

  Costeni

  3.

  Gornovița

  4.

  Isvarna

  5.

  Pocruia

  6.

  Racoți

  7.

  Sohodol

  8.

  Topești

  9.

  Vâlcele

  10.

  Vânăta

  IALOMIȚA

  AMARA


  FIERBINȚI-TÂRG  1.

  Fierbinții de Jos

  2.

  Fierbinții de Sus

  3.

  Grecii de Jos

  MARAMUREȘ

  SĂLIȘTEA DE SUS

  1.

  SĂLIȘTEA DE SUS
  ȘOMCUTA MARE

  1.

  ȘOMCUTA MARE

  1.

  Buteasa  2.

  Buciumi

  2.

  Codru Butesii  3.

  Ciolt

  3.

  Finteușu Mare  4.

  Hovrila

  5.

  Vălenii Șomcutei
  TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ

  1.

  TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ

  1.

  Bozânta Mare  2.

  Băița

  2.

  Merișor  3.

  Bușag

  3.

  Ulmoasa  4.

  Nistru
  ULMENI

  1.

  ULMENI

  1.

  Arduzel  2.

  Tohat

  2.

  Chelința

  3.

  Mânău

  4.

  Someș-Uileac

  5.

  Țicău

  6.

  Vicea

  OLT

  POTCOAVA

  1.

  POTCOAVA

  1.

  Potcoava-Fălcoeni

  2.

  Sinești

  3.

  Trufinești

  4.

  Valea Merilor

  SATU MARE

  ARDUD

  1.

  Ardud

  1.

  Ardud-Vii  2.

  Mădăras

  2.

  Baba Novac

  3.

  Gerăușa

  4.

  Sărătura

  SIBIU

  MIERCUREA SIBIULUI  1.

  Apoldu de Sus

  2.

  Dobârca

  SUCEAVA

  BROȘTENI

  1.

  BROȘTENI

  1.

  Cotârgași  2.

  Hăleasa

  2.

  Dârmoxa  3.

  Lungeni

  3.

  Frasin  4.

  Neagra

  4.

  Holda

  5.

  Holdița

  6.

  Pietroasa


  CAJVANA  1.

  Codru


  DOLHASCA  1.

  Budeni

  2.

  Gulia

  3.

  Poiana

  4.

  Poienari

  5.

  Probota

  6.

  Siliștea Nouă

  7.

  Valea Poienei


  FRASIN

  1.

  FRASIN

  1.

  Doroteia  2.

  Bucșoaia

  2.

  Plutonița


  LITENI  1.

  Corni

  2.

  Roșcani

  3.

  Rotunda

  4.

  Siliștea

  5.

  Vercicani


  MILIȘĂUȚI

  1.

  MILIȘĂUȚI

  1.

  Gara  2.

  Bădeuți

  2.

  Lunca


  SALCEA

  1.

  SALCEA

  1.

  Prelipca  2.

  Mereni

  3.

  Plopeni

  4.

  Văratec
  VICOVU DE SUS

  1.

  VICOVU DE SUS

  2.

  Bivolăria  TIMIȘ

  CIACOVA  1.

  Cebza

  2.

  Macedonia

  3.

  Obad

  4.

  Petroman


  GĂTAIA

  1.

  Gătaia

  1.

  Butin  2.

  Sculia

  2.

  Percosova

  3.

  Șemlacu Mare

  4.

  Șemlacu Mic


  RECAȘ  1.

  Bazoș

  2.

  Herneacova

  3.

  Izvin

  4.

  Nadăș

  5.

  Petrovaselo

  6.

  Stanciova

  LEGEA nr. 86 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 9 aprilie 2004 prevede:
  Art. 1
  Comuna Popesti-Leordeni, județul Ilfov, se declara oras.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 87 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 9 aprilie 2004 prevede:
  Art. 1
  Comuna Voluntari, județul Ilfov, se declara oras.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 134 din 26 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 29 aprilie 2004 prevede:
  Art. 1
  Comuna Cazanesti, județul Ialomita, se declara oras.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II, pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 203 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004 prevede:
  Art. 1
  (1) Comuna Pătârlagele, județul Buzău, se declară oraș, având în componență localitățile Pătârlagele, Calea Chiojdului, Crâng, Fundăturile, Gornet, Lunca, Mărunțișu și Mănăstirea.
  (2) Satele Muscel, Poienile, Sibiciu de Sus, Stroești, Valea Lupului, Valea Sibiciului și Valea Viei aparțin orasului Pătârlagele.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 332 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 22 iulie 2004 prevede:
  Art. 1
  Comuna Dragomiresti, județul Maramures, se declara oras.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 543 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6 decembrie 2004 prevede:
  Art. 1
  (1) Comuna Racari, județul Dambovita, se declara oras.
  (2) Localitățile componente ale orasului Racari sunt: Racari, Ghergani, Mavrodin, Ghimpati, Colacu, Sabiesti, Balanesti și Stanesti.

  Art. 2
  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

  Art. 3
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător, iar anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 207 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 iulie 2005 prevede:
  Art. 1
  (1) Comuna Chitila, județul Ilfov, se declara oras.
  (2) Localitățile componente ale comunei Chitila sunt Chitila și Rudeni.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 385 din 16 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.155 din 20 decembrie 2005 prevede:
  Art. 1
  (1) Comuna Podu Iloaiei, județul Iași, se declară oraș.
  (2) Localitățile componente ale orasului Podu Iloaiei sunt Podu Iloaiei și Budai.
  (3) Satele care aparțin orasului Podu Iloaiei sunt Cositeni, Holm și Scobalteni.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea IV - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 413 din 29 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.195 din 30 decembrie 2005 prevede:
  Art. 1
  Comuna Pantelimon, județul Ilfov, se declara oras.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a "Reteaua de localități", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 414 din 29 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.195 din 30 decembrie 2005 prevede:
  Art. 1
  (1) Comuna Magurele, județul Ilfov, se declara oras.
  (2) Localitățile componente ale orasului Magurele sunt: Magurele, Alunisu, Dumitrana, Pruni și Varteju.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a "Reteaua de localități", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 415 din 29 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.195 din 30 decembrie 2005 prevede:
  Art. 1
  Comuna Bragadiru, județul Ilfov, se declara oras.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a "Reteaua de localități", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător.

  LEGEA nr. 322 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006 prevede:
  Art. 1
  (1) Comuna Livada, județul Satu Mare, se declara oras.
  (2) Localitățile componente ale orasului Livada sunt: Livada, Adrian, Dumbrava și Livada Mica.

  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Reteaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător."

  Prin LEGEA nr. 580 din 31 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 5 noiembrie 2001, orasul Moinesti, județul Bacau, a fost declarat municipiu.
  Prin LEGEA nr. 581 din 31 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 5 noiembrie 2001, orasul Salonta, județul Bihor, a fost declarat municipiu.
  Prin LEGEA nr. 494 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 12 iulie 2002, orasul Toplita, județul Harghita, se declara municipiu.
  Prin LEGEA nr. 259 din 13 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 19 iunie 2003, orasul Moreni, județul Dambovita, se declara municipiu.
  Prin LEGEA nr. 391 din 30 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 6 octombrie 2003, orasul Beius, județul Bihor, se declara municipiu.
  Prin LEGEA nr. 547 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 20 decembrie 2003, orasul Lupeni, județul Hunedoara, se declara municipiu.
  Prin LEGEA nr. 548 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 20 decembrie 2003, orasul Vulcan, județul Hunedoara, se declara municipiu.
  Prin LEGEA nr. 584 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003, orasul Gheorgheni, județul Harghita, se declara municipiu.
  Prin LEGEA nr. 585 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003, orasul Marghita, județul Bihor, se declara municipiu.
  Conform art. 4 din LEGEA nr. 37 din 17 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019, la anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, punctele 5.6 și 6.1 se modifică în mod corespunzător.
  Articolele 1-3 din LEGEA nr. 37 din 17 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019 prevăd:
  Articolul 1
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, orașul Băneasa, județul Constanța, trece la rangul de comună, deținut anterior intrării în vigoare a Legii nr. 83/2004 pentru declararea ca orașe a unor comune.
  (2) Comuna Băneasa are în componență satele Băneasa, Făurei, Negureni și Tudor Vladimirescu.
  (3) Reședința comunei Băneasa este satul Băneasa.

  Articolul 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

  Articolul 3
  Legea nr. 83/2004 pentru declararea ca orașe a unor comune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 7 aprilie 2004, se modifică în mod corespunzător.
  6.0. Zone lipsite de orașe pe o rază de circa 25-30 km, care necesită acțiuni prioritare pentru dezvoltarea de localități cu rol de servire intercomunală
  Zona Județul
  Suprafața
  orientativă
  (ha)

  Numărul
  de locuitori
  la 1 ianuarie
  1999

  Numărul
  de
  comune

  Numărul
  de
  sate
  Zona 1
  Constanța
  Tulcea
  Total zona 1

  147.156
  181.397
  328.553

  25.769
  39.719
  65.488

  8
  14
  22

  31
  52
  83
  Zona 2
  Constanța
  Total zona 2

  157.150
  157.150

  36.160
  36.160

  11
  11

  51
  51
  Zona 3
  Brăila
  Călărași
  Ialomița
  Total zona 3

  36.115
  30.834
  80.898
  147.847

  13.774
  11.896
  30.857
  56.527

  4
  2
  10
  16

  15
  6
  26
  47
  Zona 4
  Argeș
  Olt
  Teleorman
  Total zona 4

  84.586
  57.019
  82.339
  223.944

  42.396
  32.323
  44.999
  119.718

  13
  10
  14
  37

  52
  27
  50
  129
  Zona 5
  Dolj
  Total zona 5

  177.423
  177.423

  101.701
  101.701

  21
  21

  52
  52
  Zona 6
  Dolj
  Gorj
  Vâlcea
  Total zona 6

  33.764
  65.823
  184.012
  283.599

  12.432
  36.148
  118.507
  167.087

  4
  11
  35
  50

  41
  74
  279
  394
  Zona 7
  Dolj
  Mehedinți
  Total zona 7

  102.778
  79.882
  182.660

  38.230
  38.714
  76.944

  17
  11
  28

  72
  31
  103
  Zona 8
  Arad
  Timiș
  Total zona 8

  152.554
  53.713
  206.267

  30.200
  7.016
  37.216

  12
  6
  18

  83
  28
  111
  Zona 9
  Arad
  Bihor
  Total zona 9

  29.019
  75.393
  104.412

  8.329
  37.007
  42.336

  3
  10
  13

  19
  60
  79
  Zona 10
  Sălaj
  Total zona 10

  111.983
  111.983

  31.469
  31.469

  13
  13

  70
  70
  Zona 11
  Maramureș
  Sălaj
  Total zona 11

  41.417
  48.481
  89.898

  24.173
  14.035
  38.208

  5
  7
  12

  33
  52
  85
  Zona 12
  Bistrița-Năsăud
  Cluj
  Mureș
  Total zona 12

  82.187
  44.716
  68.322
  195.225

  31.459
  19.054
  40.952
  91.207

  11
  8
  14
  33

  67
  42
  104
  213
  Zona 13
  Botoșani
  Iași
  Total zona 13

  118.290
  59.072
  177.362

  73.208
  29.437
  102.645

  17
  7
  24

  89
  39
  128
  Zona 14
  Iași
  Vaslui
  Total zona 14

  49.789
  46.054
  95.843

  31.724
  24.723
  56.447

  9
  8
  17

  31
  41
  72
  Zona 15
  Bacău
  Iași
  Neamț
  Vaslui
  Total zona 15

  134.037
  43.213
  22.398
  222.906
  422.554

  66.819
  35.951
  12.710
  99.720
  215.200

  20
  8
  4
  28
  60

  176
  50
  28
  198
  452
  Zona 16
  Buzău
  Vrancea
  Total zona 16

  159.832
  228.597
  388.429

  96.782
  75.311
  172.093

  29
  22
  51

  241
  149
  390
  Zona 17
  Brăila
  Buzău
  Galați
  Vrancea
  Total zona 17

  59.288
  13.203
  94.792
  33.965
  201.248

  15.372
  4.506
  72.921
  13.966
  106.765

  7
  2
  13
  4
  26

  27
  5
  26
  17
  75

  NOTĂ:
  Reprezentarea grafică a zonelor cuprinse în prezenta anexă este redată în anexa nr. III.
  6.1. Zone lipsite de orașe pe o rază de circa 25-30 km, care necesită acțiuni prioritare pentru dezvoltarea de localități cu rol de servire intercomunală
  LISTA CUPRINZÂND COMUNELE
  Zona Județul Denumirea comunei
  Zona 1 Constanța 1. Cogealac
  2. Crucea
  3. Mihai Viteazu
  4. Nicolae Bălcescu
  5. Pantelimon
  6. Siliștea
  7. Târgușor
  8. Vulturu
  Tulcea 1. Baia
  2. Beidaud
  3. Casimcea
  4. Cerna
  5. Ciucurova
  6. Dăeni
  7. Dorobanțu
  8. Hamcearca
  9. Horia
  10. Izvoarele
  11. Ostrov
  12. Peceneaga
  13. Stejaru
  14. Topolog
  Total zona 1: 22 de comune
  Zona 2 Constanța 1. Adamclisi
  2. Aliman
  3. Băneasa
  4. Cobadin
  5. Deleni
  6. Dobromir
  7. Dumbrăveni
  8. Independența
  9. Ion Corvin
  10. Lipnița
  11. Oltina
  Total zona 2: 11 comune
  Zona 3 Brăila 1. Ciocile
  2. Cireșu
  3. Roșiori
  4. Ulmu
  Călărași 1. Dragalina
  2. Dragoș Vodă
  Ialomița 1. Axintele
  2. Balaciu
  3. Căzănești
  4. Ciochina
  5. Cocora
  6. Grindu
  7. Munteni-Buzău
  8. Reviga
  9. Sălcioara
  10. Sfântu Gheorghe
  Total zona 3: 16 comune
  Zona 4 Argeș 1. Bârla
  2. Căldăraru
  3. Hârsești
  4. Izvoru
  5. Mirosi
  6. Mozăceni
  7. Negrași
  8. Popești
  9. Recea
  10. Slobozia
  11. Ștefan cel Mare
  12. Teiu
  13. Ungheni
  Olt 1. Crâmpoia
  2. Icoana
  3. Mihăești
  4. Movileni
  5. Nicolae Titulescu
  6. Radomirești
  7. Seaca
  8. Șerbănești
  9. Tufeni
  10. Văleni
  Teleorman 1. Balaci
  2. Ciolănești
  3. Dobrotești
  4. Gratia
  5. Necșești
  6. Poeni
  7. Sârbeni
  8. Scurtu Mare
  9. Siliștea
  10. Siliștea-Gumești
  11. Tătărăștii de Jos
  12. Tătărăștii de Sus
  13. Trivalea-Moșteni
  14. Zâmbreasca
  Total zona 4: 37 de comune
  Zona 5 Dolj 1. Amărăștii de Jos
  2. Amărăștii de Sus
  3. Apele Vii
  4. Bârca
  5. Bechet
  6. Bistreț
  7. Castranova
  8. Călărași
  9. Celaru
  10. Daneți
  11. Dăbuleni
  12. Dioști
  13. Dobrești
  14. Gângiova
  15. Gighera
  16. Goicea
  17. Măceșu de Sus
  18. Măceșu de Jos
  19. Mârșani
  20. Ostroveni
  21. Sadova
  Total zona 5: 21 de comune
  Zona 6 Dolj 1. Bulzești
  2. Farcaș
  3. Melinești
  4. Murgasi
  Gorj 1. Berlești
  2. Bustuchin
  3. Căpreni
  4. Crușeț
  5. Dănciulești
  6. Hurezani
  7. Logrești
  8. Stejari
  9. Stoina
  10. Turburea
  11. Țânțăreni
  Vâlcea 1. Alunu
  2. Amărăști
  3. Băbeni
  4. Bălcești
  5. Berbești
  6. Copăceni
  7. Dănicei
  8. Drăgoești
  9. Făurești
  10. Fârtățești
  11. Galicea
  12. Ghioroiu
  13. Glăvile
  14. Grădiștea
  15. Gușoeni
  16. Ionești
  17. Lădești
  18. Lăpușata
  19. Livezi
  20. Mateești
  21. Măciuca
  22. Olanu
  23. Orlești
  24. Pesceana
  25. Popești
  26. Roești
  27. Roșiile
  28. Scundu
  29. Sinești
  30. Stănești
  31. Stoilești
  32. Șirineasa
  33. Tetoiu
  34. Valea Mare
  35. Zătreni
  Total zona 6: 50 de comune
  Zona 7 Dolj 1. Botoșești-Paia
  2. Brabova
  3. Carpen
  4. Cernătești
  5. Gogoșu
  6. Grecești
  7. Orodel
  8. Plenița
  9. Predești
  10. Sălcuța
  11. Seaca de Pădure
  12. Secu
  13. Sopot
  14. Terpezița
  15. Vârtop
  16. Vela
  17. Verbița
  Mehedinți 1. Bălăcița
  2. Bâcleș
  3. Cujmir
  4. Dârvari
  5. Garla Mare
  6. Gruia
  7. Obârșia de Câmp
  8. Oprișor
  9. Pristol
  10. Salcia
  11. Vânători
  Total zona 7: 28 de comune
  Zona 8 Arad 1. Bata
  2. Birchiș
  3. Bârzava
  4. Brazii
  5. Gurahonț
  6. Hălmagiu
  7. Hălmăgel
  8. Petriș
  9. Pleșcuța
  10. Săvârșin
  11. Vărădia de Mureș
  12. Vârfurile
  Timiș 1. Bara
  2. Bogda
  3. Brestovăț
  4. Ghizela
  5. Mașloc
  6. Secaș
  Total zona 8: 18 comune
  Zona 9 Arad 1. Apateu
  2. Craiva
  3. Hășmaș
  Bihor 1. Căpâlna
  2. Ceica
  3. Cociuba Mare
  4. Drăgești
  5. Holod
  6. Lăzăreni
  7. Olcea
  8. Sâmbăta
  9. Șoimi
  10. Tinca
  Total zona 9: 13 comune
  Zona 10 Sălaj 1. Almașu
  2. Buciumi
  3. Cizer
  4. Cuzaplac
  5. Dragu
  6. Fildu de Jos
  7. Halmășd
  8. Hida
  9. Plopiș
  10. Sag
  11. Sânmihaiu Almașului
  12. Valcău de Jos
  13. Zimbor
  Total zona 10: 13 comune
  Zona 11 Maramureș 1. Boiu Mare
  2. Mireșu Mare
  3. Șomcuta Mare
  4. Ulmeni
  5. Valea Chioarului
  Sălaj 1. Gâlgău
  2. Ileanda
  3. Letca
  4. Lozna
  5. Poiana Blenchii
  6. Rus
  7. Zalha
  Total zona 11: 12 comune
  Zona 12 Bistrița-Năsăud 1. Budești
  2. Chiochiș
  3. Galații Bistriței
  4. Lechința
  5. Matei
  6. Miceștii de Câmpie
  7. Milaș
  8. Silivașu de Câmpie
  9. Sânmihaiu de Câmpie
  10. Teaca
  11. Urmeniș
  Cluj 1. Buza
  2. Cămărașu
  3. Cătina
  4. Frata
  5. Geaca
  6. Mociu
  7. Pălatca
  8. Suatu
  Mureș 1. Band
  2. Cozma
  3. Crăiești
  4. Fărăgău
  5. Grebenișu de Câmpie
  6. Miheșu de Câmpie
  7. Pogăceaua
  8. Râciu
  9. Sărmașu
  10. Sânpetru de Câmpie
  11. Șăulia
  12. Șincai
  13. Valea Largă
  14. Zau de Câmpie
  Total zona 12: 33 de comune
  Zona 13 Botoșani 1. Albești
  2. Călărași
  3. Dobârceni
  4. Durnești
  5. Flămânzi
  6. Frumușica
  7. Hlipiceni
  8. Lunca
  9. Mihălășeni
  10. Prăjeni
  11. Răușeni
  12. Ripiceni
  13. Românești
  14. Santa Mare
  15. Ștefănești
  16. Todireni
  17. Trușești
  Iași 1. Andrieșeni
  2. Bivolari
  3. Gropnița
  4. Probota
  5. Șipote
  6. Trifești
  7. Vlădeni
  Total zona 13: 24 de comune
  Zona 14 Iași 1. Ciortești
  2. Costuleni
  3. Cozmești
  4. Dolhești
  5. Gorban
  6. Grozești
  7. Moșna
  8. Prisăcani
  9. Răducăneni
  Vaslui 1. Arsura
  2. Botești
  3. Bunești-Averești
  4. Codăești
  5. Dănești
  6. Drânceni
  7. Miclești
  8. Tăcuta
  Total zona 14: 17 comune
  Zona 15 Iași 1. Dagâța
  2. Ipatele
  3. Mironeasa
  4. Scânteia
  5. Șcheia
  6. Tansa
  7. Țibana
  8. Țibănești
  Neamț 1. Bozieni
  2. Oniceni
  3. Poienari
  4. Valea Ursului
  Bacău 1. Colonești
  2. Corbasca
  3. Dealu Morii
  4. Filipeni
  5. Găiceana
  6. Glăvănești
  7. Horgești
  8. Huruiești
  9. Izvoru Berheciului
  10. Lipova
  11. Motoșeni
  12. Oncești
  13. Parincea
  14. Pâncești
  15. Plopana
  16. Podu Turcului
  17. Răchitoasa
  18. Stănișești
  19. Tătărăști
  20. Vultureni
  Vaslui 1. Albești
  2. Alexandru Vlahuță
  3. Banca
  4. Berezeni
  5. Blăgești
  6. Bogdănești
  7. Bogdănița
  8. Costești
  9. Dimitrie Cantemir
  10. Dragomirești
  11. Fălciu
  12. Găgești
  13. Gherghești
  14. Hoceni
  15. Iana
  16. Ivănești
  17. Lunca Banului
  18. Mălușteni
  19. Murgeni
  20. Poienești
  21. Puiești
  22. Pungești
  23. Roșiești
  24. Șuletea
  25. Vetrișoaia
  26. Viișoara
  27. Voinești
  28. Vutcani
  Total zona 15: 60 de comune
  Zona 16 Buzău 1. Beceni
  2. Berca
  3. Bisoca
  4. Bozioru
  5. Brăești
  6. Buda
  7. Calvini
  8. Cănești
  9. Cătina
  10. Cernătești
  11. Chiliile
  12. Cislău
  13. Cozieni
  14. Lopătari
  15. Măgura
  16. Mărgăritești
  17. Mânzălești
  18. Murgești
  19. Odăile
  20. Pardoși
  21. Pănătău
  22. Pătârlagele
  23. Pârscov
  24. Sărulești
  25. Scorțoasa
  26. Tisău
  27. Valea Salciei
  28. Vintilă Vodă
  29. Viperești
  Vrancea 1. Andreiașu de Jos
  2. Bârsești
  3. Chiojdeni
  4. Câmpuri
  5. Dumitrești
  6. Gura Caliței
  7. Jitia
  8. Mera
  9. Năruja
  10. Nereju
  11. Nistorești
  12. Paltin
  13. Poiana Cristei
  14. Răcoasa
  15. Reghiu
  16. Soveja
  17. Tulnici
  18. Valea Sării
  19. Vidra
  20. Vintileasca
  21. Vizantea Livezi
  22. Vrâncioaia
  Total zona 16: 51 de comune
  Zona 17 Brăila 1. Gemenele
  2. Măxineni
  3. Racovița
  4. Râmnicelu
  5. Românu
  6. Salcia Tudor
  7. Scorțaru Nou
  Buzău 1. Balta Alba
  2. Vâlcelele
  Galați 1. Costache Negri
  2. Cuca
  3. Cudalbi
  4. Foltești
  5. Frumușița
  6. Fundeni
  7. Grivița
  8. Ivești
  9. Liești
  10. Măstăcani
  11. Pechea
  12. Rediu
  13. Scânteiești
  Vrancea 1. Bălești
  2. Ciorăști
  3. Măicănești
  4. Nănești
  Total zona 17: 26 de comune

  NOTĂ:
  Reprezentarea grafică a localităților urbane cuprinse în prezenta anexă este redată în anexa nr. III.
  Notă
  Conform art. 4 din LEGEA nr. 37 din 17 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019, la anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, punctele 5.6 și 6.1 se modifică în mod corespunzător.
  Articolele 1-3 din LEGEA nr. 37 din 17 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 21 ianuarie 2019 prevăd:
  Articolul 1
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, orașul Băneasa, județul Constanța, trece la rangul de comună, deținut anterior intrării în vigoare a Legii nr. 83/2004 pentru declararea ca orașe a unor comune.
  (2) Comuna Băneasa are în componență satele Băneasa, Făurei, Negureni și Tudor Vladimirescu.
  (3) Reședința comunei Băneasa este satul Băneasa.

  Articolul 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

  Articolul 3
  Legea nr. 83/2004 pentru declararea ca orașe a unor comune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 7 aprilie 2004, se modifică în mod corespunzător.
  Notă
  *) A se vedea Nota de la pct. 5.6 din anexa nr. II.


  Anexa nr. III


  Anexa nr. IV

  LOCALITATI RURALE1.0 Ierarhizarea localitatilor rurale pe ranguri
  Ierarhizarea localităților rurale pe ranguri este următoarea:
  Nr. Rangul Statutul localității

  1.1.
  1.2

  IV
  V

  sate reședință de comună
  sate componente ale comunelor și sate
  aparținând municipiilor sau orașelor
  2.0. Elemente și nivel de dotare ale localitatilor rurale de rang IV
  Rangul IV este atribuit satelor reședința de comuna. Dotarile minime obligatorii necesare în vederea servirii tuturor satelor din cadrul comunei respective sunt:– sediu de primarie;– grădinița, școala primara și gimnaziala;– dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic;– posta, servicii telefonice;– sediu de politie și de jandarmerie;– camin cultural cu biblioteca;– magazin general, spatii pentru servicii;– teren de sport amenajat;– parohie;– cimitir;– statie/halta C.F. sau statie de transport auto;– dispensar veterinar;– sediu al serviciului de pompieri;– puncte locale pentru depozitarea controlata a deseurilor;– alimentare cu apa prin cismele stradale.
  3.0. Elemente și nivel de dotare ale localitatilor rurale de rang V
  Rangul V este atribuit satelor componente ale comunelor și satelor aparținând municipiilor sau orașelor. Existenta unor dotari publice sau comerciale și dimensiunea acestora sunt determinate de numărul de locuitori și de specificul asezarii. Dotarile minime obligatorii în satele având peste 200 de locuitori sunt:– școala primara;– punct sanitar;– magazin pentru comert alimentar și nealimentar.
  Aceste dotari sunt necesare și în cazul satelor având o populatie de până la 200 de locuitori, când satele respective sunt izolate, situate la distante de peste 3-5 km față de satul cel mai apropiat care dispune de astfel de dotari.
  4.0. Condiții necesare pentru înființarea de comune

  1 *)

  Numar de locuitori - minimum 1.500

  2 *)

  Populatia ocupata în activități neagricole (% din totalul populatiei
  ocupate) minimum 25%

  3 *)

  Locuinte construite după anul 1960 (% din numărul total de locuinte)
  minimum 45%

  4.

  Potențial economic care să asigure echilibrul bugetar al comunei

  5.

  Legaturi între satul-reședința de comuna și celelalte sate pe drumuri
  publice modernizate/cu imbracaminti usoare (% din totalul drumurilor)

  6.


  Situarea fiecaruia dintre satele componente ale comunei propuse spre
  înființare la distanta mai mare de 5 km față de actualul sat-reședința
  de comuna

  7.


  Reducerea distantei totale între satele componente ale comunei propuse
  spre înființare și actualul sat-reședința, în raport cu distanta totala
  dintre acestea și satul-reședința al comunei înființate - minimum 15 km

  8.

  Spatii construite pentru institutii și dotari:
  - primarie
  - școala primara și gimnaziala
  - dispensar uman, farmacie sau punct farmaceutic
  - post de politie
  - statie/halta CF sau statie transport auto  *) După declararea noii comune, este necesară completarea dotarilor
  minime obligatorii în satul-reședința de comuna, conform pct. 2.0.

  ----
  *) Vor fi inscrise atât valorile corespunzătoare ultimului recensamant al populatiei și locuintelor, a caror confirmare se face prin aviz emis de Institutul Național de Statistica, cat și valorile actualizate la data întocmirii fisei. În cazul acestora din urma, avizul se referă doar la populatia înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fisa."
  Condițiile menționate la pct. 4.0 trebuie să fie indeplinite și de comuna care rămâne după desprinderea unei comune noi.
  Principalii indicatori cantitativi și calitativi minimali de definire a localitatilor urbane prevăzuți în anexa nr. II trebuie să fie indepliniti și în cazul orașelor sau municipiilor din care s-au desprins noi comune.
  (la 30-04-2007, Tabelul de la pct. 4.0 din anexa IV a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007. )
  5.0. Comune în care s-au produs scaderi accentuate de populatie în perioada 1966-1998, care necesita acțiuni de sprijin și revitalizare

  Nr.
  crt

  Județul
  Comune cu scaderi de populatie

  Scaderi de 30,0-50,0%

  Scaderi de peste 50%

  Numărul
  de
  comune  %
  din
  numărul
  total
  de
  comune

  %
  din
  supra-
  fața
  totala

  %
  din
  popu-
  latia
  rurala

  Numărul
  de
  comune  %
  din
  numărul
  total
  de
  comune

  %
  din
  supra-
  fața
  totala

  %
  din
  popu-
  latia
  rurala

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  7.
  8.
  9.
  10.
  11.

  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.
  23.
  24.
  25.
  26.
  27.
  28.
  29.
  30.
  31.
  32.
  33.
  34.
  35.
  36.
  37.
  38.
  39.
  40.
  41.

  Alba
  Arad
  Arges
  Bacau
  Bihor
  Bistrita-
  Nasaud
  Botosani
  Brasov
  Braila
  Buzau
  Caras-
  Severin
  Calarasi
  Cluj
  Constanta
  Covasna
  Dambovita
  Dolj
  Galați
  Giurgiu
  Gorj
  Harghita
  Hunedoara
  Ialomita
  Iasi
  Ilfov
  Maramures
  Mehedinti
  Mures
  Neamt
  Olt
  Prahova
  Satu Mare
  Salaj
  Sibiu
  Suceava
  Teleorman
  Timiș
  Tulcea
  Vaslui
  Valcea
  Vrancea

  25
  19
  21
  14
  27
  5

  33
  13
  17
  31
  24

  16
  30
  11
  2
  1
  36
  17
  14
  2
  7
  19
  21
  12
  3
  5
  24
  27
  10
  16
  5
  23
  27
  15
  1
  37
  27
  15
  31
  13
  8

  38,5
  28,4
  22,6
  17,7
  31,4
  9,4

  48,5
  30,2
  43,6
  38,3
  34,8

  33,3
  40,5
  20,4
  6,1
  1,3
  38,3
  30,3
  30,4
  3,2
  14,3
  33,9
  42,8
  14,1
  7,9
  8,1
  40,7
  30,0
  14,3
  17,0
  5,8
  41,0
  49,0
  28,3
  1,1
  42,0
  36,0
  34,9
  43,7
  16,9
  13,6

  36,0
  34,0
  23,6
  13,6
  27,4
  8,4

  47,6
  37,3
  43,3
  34,0
  34,5

  34,6
  42,9
  22,2
  2,5
  1,6
  36,2
  28,8
  31,9
  1,9
  16,0
  31,7
  37,8
  11,6
  9,6
  5,2
  38,9
  22,2
  9,8
  19,7
  3,5
  47,6
  54,8
  31,9
  0,5
  46,2
  40,5
  49,6
  41,6
  16,7
  12,0

  29,6
  20,7
  18,6
  10,2
  24,1
  6,8

  39,7
  20,2
  35,1
  28,1
  27,7

  28,1
  34,5
  14,0
  2,5
  0,5
  28,5
  16,2
  24,0
  1,6
  8,9
  29,4
  32,2
  7,8
  3,0
  2,8
  33,0
  19,4
  8,3
  13,2
  2,1
  30,0
  45,1
  27,2
  0,5
  40,2
  29,6
  26,3
  33,0
  10,2
  9,3

  10
  5
  2
  1
  1
  4

  -
  2
  2
  4
  7

  4
  18
  3
  -
  -
  5
  1
  5
  -
  1
  10
  3
  1
  -
  -
  7
  8
  -
  2
  1
  -
  6
  8
  -
  5
  4
  3
  1
  -
  -

  15,3
  7,5
  2,1
  1,3
  1,2
  7,5

  -
  4,7
  5,1
  4,9
  10,1

  8,3
  24,3
  5,5
  -
  -
  5,3
  1,8
  10,9
  -
  2,0
  17,8
  6,1
  1,2
  -
  -
  11,8
  8,9
  -
  2,1
  1,2
  -
  10,9
  15,1
  -
  5,7
  5,3
  7,0
  1,4
  -
  -

  13,4
  8,0
  13,2
  0,9
  1,7
  4,4

  -
  3,4
  3,4
  2,0
  5,8

  6,9
  24,2
  3,8
  -
  -
  5,2
  1,1
  13,2
  -
  1,3
  13,9
  7,9
  0,5
  -
  -
  12,5
  6,1
  -
  1,6
  0,6
  -
  11,7
  13,8
  -
  4,9
  3,9
  6,7
  0,9
  -
  -

  7,1
  2,6
  1,4
  0,4
  0,7
  3,2

  -
  1,6
  2,1
  1,2
  4,7

  3,9
  12,9
  1,7
  -
  -
  2,6
  0,7
  6,3
  -
  0,6
  7,8
  2,9
  0,3
  -
  -
  7,8
  3,9
  -
  0,8
  0,2
  -
  5,4
  7,2
  -
  2,7
  0,7
  2,6
  0,6
  -
  -

  TOTAL:

  704

  26,2

  27,2

  18,3

  134

  5,0

  5,0

  1,9

  NOTĂ:
  Reprezentarea grafica a localitatilor rurale cuprinse în prezenta anexa este redata în anexa nr. V.
  5.1. Lista cuprinzand comunele în care s-au produs scaderi accentuate de populatie în perioada 1966-1998, care necesita acțiuni de sprijin și revitalizare

  Comune cu scăderi de populație
  de 30-50%

  Comune cu scăderi de populație
  de peste 50%
  Județul Denumirea comunei Județul Denumirea comunei
  Alba 1. Albac Alba 1. Almașu Mare
  2. Arieșeni 2. Ceru-Băcăinți
  3. Avram Iancu 3. Doștat
  4. Berghin 4. Fărău
  5. Blandiana 5. Întregalde
  6. Bucium 6. Mogoș
  7. Cenade 7. Ohaba
  8. Cergău 8. Ponor
  9. Ciuruleasa 9. Râmeț
  10. Gârbova 10. Roșia de Secaș
  11. Gârda de Sus
  12. Hopârta
  13. Horea
  14. Livezile
  15. Lopadea Nouă
  16. Mirăslău
  17. Noșlac
  18. Ocoliș
  19. Poiana Vadului
  20. Poșaga
  21. Scărișoara
  22. Sohodol
  23. Șpring
  24. Valea Lungă
  25. Vidra
  Arad 1. Bârzava Arad 1. Bata
  2. Birchiș 2. Șilindia
  3. Cermei 3. Șiștarovăț
  4. Chisindia 4. Tauț
  5. Conop 5. Zerind
  6. Craiva
  7. Dieci
  8. Dorgoș
  9. Grăniceri
  10. Hălmăgel
  11. Hășmaș
  12. Mișca
  13. Petriș
  14. Pilu
  15. Pleșcuța
  16. Șicula
  17. Socodor
  18. Târnova
  19. Zărand
  Argeș 1. Bârla Argeș 1. Arefu
  2. Brăduleț 2. Nucșoara
  3. Căldăraru
  4. Corbeni
  5. Cotmeana
  6. Dâmbovicioara
  7. Hârsețti
  8. Lunca Corbului
  9. Mozăceni
  10. Negrași
  11. Popești
  12. Recea
  13. Rociu
  14. Sălătrucu
  15. Săpata
  16. Stolnici
  17. Suseni
  18. Teiu
  19. Uda
  20. Ungheni
  21. Vedea
  Bacău 1. Berești-BistrițaBacău 1. Izvoru Berheciulu
  2. Colonești
  3. Dealu Morii
  4. Filipeni
  5. Letea Veche
  6. Lipova
  7. Motoșeni
  8. Oncești
  9. Plopana
  10. Roșiori
  11. Secuieni
  12. Strugari
  13. Tătărăști
  14. Vultureni
  Bihor 1. Abram Bihor 1. Husasău de Tinca
  2. Boianu Mare
  3. Brusturi
  4. Căpâlna
  5. Cefa
  6. Cetariu
  7. Cherechiu
  8. Chișlaz
  9. Ciuhoi
  10. Cociuba Mare
  11. Copăcel
  12. Criștioru de Jos
  13. Derna
  14. Drăgești
  15. Holod
  16. Lăzăreni
  17. Mădăraș
  18. Sacadat
  19. Sălacea
  20. Sălard
  21. Sâmbăta
  22. Sârbi
  23. Șimian
  24. Șinteu
  25. Spinuș
  26. Tarcea
  27. Viișoara
  Bistrița-Năsăud 1. Budești
  Bistrița-
  Năsăud

  1. Miceștii de
  Câmpie
  2. Chiochiș 2. Milaș
  3. Matei
  3. Sânmihaiu de
  Câmpie

  4. Silivașu de
  Câmpie
  4. Urmeniș
  5. Târlișua
  Botoșani 1. Avrămeni
  2. Bălușeni
  3. Brăești
  4. Concești
  5. Cordăreni
  6. Corlăteni
  7. Coțușca
  8. Dângeni
  9. Dobârceni
  10. George Enescu
  11. Gorbănești
  12. Havârna
  13. Hănești
  14. Hilișeu-Horia
  15. Hlipiceni
  16. Lunca
  17. Manoleasa
  18. Mihăileni
  19. Mitoc
  20. Păltiniș
  21. Rădăuți-Prut
  22. Răuseni
  23. Ripiceni
  24. Roma
  25. Santa Mare
  26. Suharău
  27. Știubieni
  28. Todireni
  29. Unțeni
  30. Văculești
  31. Vârfu Câmpului
  32. Viișoara
  33. Vlăsinești
  Brașov 1. Bunești Brașov 1. Beclean
  2. Cața 2. Ticușu
  3. Fundata
  4. Hârseni
  5. Jibert
  6. Lisa
  7. Mândra
  8. Părău
  9. Recea
  10. Șercaia
  11. Șoarș
  12. Ucea
  13. Viștea
  Brăila 1. Berteștii de JosBrăila 1. Racovița
  2. Bordei Verde 2. Scorțaru Nou
  3. Ciocile
  4. Cireșu
  5. Frecăței
  6. Galbenu
  7. Grădiștea
  8. Măxineni
  9. Râmnicelu
  10. Românu
  11. Roșiori
  12. Salcia Tudor
  13. Siliștea
  14. Surdila-Greci
  15. Unirea
  16. Vișani
  17. Zăvoaia
  Buzău 1. Amaru Buzău 1. Chiliile
  2. Bălăceanu 2. Murgești
  3. Balta Albă 3. Odăile
  4. Blăjani 4. Pardoși
  5. Boldu
  6. Bozioru
  7. Brădeanu
  8. Breaza
  9. C. A. Rosetti
  10. Cănești
  11. Colți
  12. Cozieni
  13. Ghergheasa
  14. Glodeanu Sărat

  15. Glodeanu-
  Siliștea
  16. Mărgăritești
  17. Mihăilești
  18. Năeni
  19. Padina
  20. Pănătău
  21. Pietroasele
  22. Puiești
  23. Racovițeni
  24. Robeasca
  25. Săgeata
  26. Sărulești
  27. Scorțoasa
  28. Scutelnici
  29. Valea Salciei
  30. Vâlcelele
  31. Ziduri
  Caraș-Severin 1. Bănia Caraș-Severin1. Brebu
  2. Berliște 2. Brebu Nou
  3. Berzasca 3. Ciuchici
  4. Buchin 4. Ciudanovița
  5. Cărbunari 5. Fârliug
  6. Ciclova Română 6. Ocna de Fier
  7. Copăcele 7. Zorlențu Mare
  8. Doclin
  9. Dognecea
  10. Ezeriș
  11. Forotic
  12. Goruia
  13. Lăpușnicel
  14. Mehadia
  15. Naidăș
  16. Prigor
  17. Ramna
  18. Sasca Montană
  19. Socol
  20. Târnova
  21. Țicvaniu Mare
  22. Văliug
  23. Vărădia
  24. Vermeș
  Călărași
  1. Alexandru
  Odobescu
  Călărași 1. Frăsinet
  2. Belciugatele 2. Gurbănești
  3. Ciocănești 3. Ulmu
  4. Cuza Voda 4. Valea Argovei
  5. Dichiseni
  6. Dor Mărunt
  7. Dorobanțu
  8. Grădiștea
  9. Ileana
  10. Lupșanu
  11. Nicolae Bălcescu
  12. Radovanu
  13. Sărulești
  14. Sohatu
  15. Vâlcelele
  16. Vlad Țepeș
  Cluj 1. Așchileu Cluj 1. Aiton
  2. Băișoara 2. Aluniș
  3. Căianu 3. Beliș
  4. Călățele 4. Bobalna
  5. Cămărașu 5. Borșa
  6. Căpușu Mare 6. Buza
  7. Cătina 7. Chințeni
  8. Ceanu Mare 8. Ciurila
  9. Cojocna 9. Cornești
  10. Dăbâca 10. Geaca
  11. Feleacu 11. Mărgău
  12. Fizeșu Gherlii 12. Pălatca
  13. Frata 13. Panticeu
  14. Garbău 14. Petreștii de Jos
  15. Izvoru Crișului 15. Ploscoș
  16. Jichișu de Jos 16. Recea-Cristur
  17. Jucu 17. Vad
  18. Măguri-Răcătău 18. Vultureni
  19. Mănăstireni
  20. Mintiu Gherlii
  21. Mociu
  22. Moldovenești
  23. Săcuieu
  24. Sâncraiu
  25. Sânmartin
  26. Sânpaul
  27. Suatu
  28. Tureni
  29. Țaga
  30. Valea Ierii
  Constanța 1. Adamclisi Constanța 1. Dumbrăveni
  2. Aliman 2. Ion Corvin
  3. Cerchezu 3. Vulturu
  4. Deleni
  5. Dobromir
  6. Gârliciu
  7. Lipnița
  8. Oltina
  9. Ostrov
  10. Saraiu
  11. Seimeni
  Covasna 1. Comandău
  2. Ilieni
  Dâmbovița 1. Cornățelu
  Dolj 1. Afumați Dolj 1. Brabova
  2. Bistreț 2. Gogoșu
  3. Botoșești-Paia 3. Seaca de Pădure
  4. Bulzești 4. Terpezița
  5. Carpen 5. Vârvoru de Jos
  6. Celaru
  7. Cernătești
  8. Cioroiași
  9. Drăgotești
  10. Drănic
  11. Ghercești
  12. Gighera
  13. Gângiova
  14. Goicea
  15. Grecești
  16. Ișalnița
  17. Izvoare
  18. Măceșu de Jos
  19. Măceșu de Sus
  20. Mischii
  21. Murgași
  22. Negoi
  23. Orodel
  24. Ostroveni
  25. Perișor
  26. Radovan
  27. Robănești
  28. Sălcuța
  29. Seaca de Câmp
  30. Secu
  31. Siliștea Crucii
  32. Sopot
  33. Teslui
  34. Urzicuța
  35. Valea Stanciului
  36. Vela
  Galați 1. Bălăbănești Galați 1. Cuca
  2. Bălășești
  3. Băleni
  4. Berești-Meria
  5. Cavadinești
  6. Certești
  7. Corni
  8. Gohor
  9. Jorăști
  10. Nămoloasa
  11. Oancea
  12. Priponești
  13. Scânteiești
  14. Smulți
  15. Suceveni
  16. Vârlezi
  17. Vlădești
  Giurgiu 1. Bucșani Giurgiu 1. Gogoșari
  2. Bulbucata 2. Răsuceni
  3. Călugăreni 3. Schitu
  4. Daia 4. Stănești
  5. Găujani 5. Stoenești
  6. Ghimpați
  7. Gostinari
  8. Greaca
  9. Iepurești
  10. Izvoarele
  11. Letca Nouă
  12. Putineiu
  13. Singureni
  14. Toporu
  Gorj 1. Arcani
  2. Câlnic
  Harghita 1. Atid Harghita 1. Săcel
  2. Dârjiu
  3. Mărtiniș
  4. Merești
  5. Plăieșii de Jos
  6. Șimonești
  7. Ulieș
  Hunedoara 1. Baia de Criș Hunedoara 1. Balșa
  2. Băița 2. Bătrâna
  3. Bănița 3. Bulzeștii de Sus
  4. Blăjeni 4. Bunila
  5. Boșorod 5. Burjuc
  6. Brănișca 6. Lelese
  7. Cârjiți
  7. Lunca Cernii de
  Jos
  8. Cerbal 8. Teliucu Inferior
  9. Densuș 9. Toplița
  10. Dobra 10. Unirea
  11. Ghelari
  12. Gurasada
  13. Lăpugiu de Jos
  14. Mărtinești
  15. Pestișu Mic
  16. Ribița
  17. Tomești
  18. Vorța
  19. Zam
  Ialomița 1. Adâncata Ialomița 1. Axintele
  2. Albești 2. Drăgoești
  3. Balaciu 3. Giurgeni
  4. Bărcănești
  5. Brazii
  6. Ciocârlia
  7. Ciochina
  8. Ciulnița
  9. Cocora
  10. Cosâmbești
  11. Grindu
  12. Miloșești
  13. Perieți
  14. Reviga
  15. Sălcioara
  16. Sfântu Gheorghe
  17. Sinești
  18. Sudiți
  19. Valea Ciorii
  20. Valea Măcrișului
  21. Vlădeni
  Iași 1. Andrieșeni Iași 1. Cucuteni
  2. Coarnele Caprei
  3. Costuleni
  4. Cozmești
  5. Dobrovăț
  6. Grozești
  7. Ipatele
  8. Moșna
  9. Prisăcani
  10. Românești
  11. Tansa
  12. Țuțora
  Ilfov 1. Dascălu
  2. Nuci
  3. Petrăchioaia
  Maramureș 1. Ariniș
  2. Asuaju de Sus
  3. Băsești
  4. Bicaz
  5. Vima Mica
  Mehedinți 1. Balta Mehedinți 1. Bâcleș
  2. Bălăcița 2. Cireșu
  3. Bâlvănești 3. Godeanu
  4. Breznița-Motru 4. Pădina
  5. Burila Mare 5. Poroina Mare
  6. Căzănești 6. Prunișor
  7. Corlățel 7. Vlădaia
  8. Devesel
  9. Dubova
  10. Dumbrava
  11. Greci
  12. Hușnicioara
  13. Ilovăț
  14. Izvoru Bârzii
  15. Livezile
  16. Malovăț
  17. Obârșia de Câmp
  18. Oprișor
  19. Podeni
  20. Pristol
  21. Rogova
  22. Șișești
  23. Vânători
  24. Vânjuleț
  Mureș 1. Apold Mureș 1. Băla
  2. Ațintiș 2. Bichiș
  3. Bahnea 3. Cozma
  4. Beica de Jos 4. Iclănzel
  5. Bogata 5. Papiu Ilarian
  6. Chiheru de Jos 6. Râciu
  7. Coroisânmărtin 7. Vețca
  8. Crăiești 8. Viișoara
  9. Cucerdea
  10. Cuci
  11. Fântânele
  12. Fărăgău

  13. Grebenișu de
  Câmpie
  14. Hodoșa
  15. Măgherani
  16. Miheșu de Câmpie
  17. Neaua
  18. Ogra
  19. Pogăceaua
  20. Sânger

  21. Sânpetru de
  Câmpie
  22. Șăulia
  23. Șincai
  24. Suplac
  25. Tăureni
  26. Voivodeni
  27. Zagăr
  Neamț 1. Bahna
  2. Bârgăuani
  3. Dragomirești
  4. Făurei
  5. Icușești
  6. Moldoveni
  7. Poienari
  8. Războieni
  9. Stănița
  10. Tupilați
  Olt 1. Bărăști Olt 1. Făgețelu
  2. Colonești 2. Topana
  3. Corbu
  4. Cungrea
  5. Leleasca
  6. Mihăești
  7. Oporelu
  8. Pleșoiu
  9. Radomirești
  10. Seaca
  11. Spineni
  12. Sprâncenata
  13. Tătulești
  14. Teslui
  15. Vâlcele
  16. Văleni
  Prahova
  1. Ariceștii
  Zeletin
  Prahova 1. Jugureni

  2. Boldești-
  Grădiștea
  3. Călugăreni
  4. Salciile
  5. Tătaru
  Satu Mare 1. Acâș
  2. Andrid
  3. Beltiug
  4. Căuaș
  5. Cehal
  6. Craidorolț
  7. Doba
  8. Hodod
  9. Homoroade
  10. Moftin
  11. Pir
  12. Pișcolt
  13. Pomi
  14. Sanislău
  15. Santău
  16. Săcășeni
  17. Săuca
  18. Socond
  19. Supur
  20. Terebești
  21. Tiream
  22. Valea Vinului
  23. Viile Satu Mare
  Sălaj 1. Almașu Sălaj 1. Carastelec
  2. Băbeni 2. Cuzăplac
  3. Bălan 3. Dragu
  4. Buciumi 4. Lozna
  5. Camăr 5. Zalha
  6. Chieșd 6. Zimbor
  7. Cizer
  8. Coșeiu
  9. Creaca
  10. Cristolț
  11. Dobrin
  12. Fildu de Jos
  13. Gâlgău
  14. Gârbou
  15. Hida
  16. Horoatu Crasnei
  17. Ileanda
  18. Letca
  19. Măeriște
  20. Meseșenii de Jos
  21. Plopiș
  22. Poiana Blenchii
  23. Rus
  24. Sâg

  25. Sânmihaiu
  Almașului
  26. Someș-Odorhei
  27. Treznea
  Sibiu 1. Apoldu de Jos Sibiu 1. Alțâna
  2. Brădeni 2. Bârghiș
  3. Chirpăr 3. Bruiu
  4. Iacobeni 4. Cârțișoara
  5. Laslea 5. Ludoș
  6. Loamneș 6. Marpod
  7. Merghindeal 7. Mihăileni
  8. Micăsasa 8. Păuca

  9. Miercurea
  Sibiului
  10. Nocrich
  11. Porumbacu de Jos
  12. Șeica Mare
  13. Șeica Mică
  14. Slimnic
  15. Valea Viilor
  Suceava 1. Mușenița
  Teleorman 1. Balaci Teleorman 1. Bujoreni
  2. Bogdana 2. Călmățuiu
  3. Botoroaga 3. Necșești
  4. Călinești 4. Răsmirești
  5. Călmățuiu de Sus5. Săceni
  6. Ciolănești
  7. Ciuperceni
  8. Crângeni
  9. Crângu
  10. Didești
  11. Drăcșenei
  12. Frumoasa
  13. Furculești
  14. Măgura
  15. Mârzănești
  16. Mereni
  17. Piatra
  18. Pietroșani

  19. Plopii-
  Slăvitești
  20. Putineiu
  21. Salcia
  22. Sârbeni
  23. Scurtu Mare
  24. Segarcea-Vale
  25. Sfințești
  26. Siliștea-Gumești
  27. Slobozia Mândra
  28. Stejaru
  29. Talpa

  30. Tătărăștii de
  Jos
  31. Traian
  32. Trivalea-Moșteni
  33. Troianu
  34. Vârtoape
  35. Viișoara

  36. Vitănești
  (Purani)
  37. Zâmbreasca
  Timiș 1. Balinț Timiș 1. Bara
  2. Banloc 2. Bogda
  3. Beba Veche 3. Brestovăț
  4. Belinț 4. Secaș
  5. Bethausen
  6. Boldur
  7. Cenad
  8. Ciacova
  9. Criciova
  10. Dudeștii Vechi
  11. Fârdea
  12. Ghizela
  13. Giera
  14. Jamu Mare
  15. Lenauheim
  16. Margina
  17. Nițchidorf
  18. Ohaba Lungă
  19. Pietroasa
  20. Pișchia
  21. Racovița
  22. Sacoșu Turcesc
  23. Topolovățu Mare
  24. Tormac
  25. Traian Vuia
  26. Uivar

  27. Victor Vlad
  Delamarina
  Tulcea 1. Casimcea Tulcea 1. Beidaud
  2. Ceamurlia de Jos2. C. A. Rosetti
  3. Chilia Veche 3. Ceatalchioi
  4. Ciucurova
  5. Crișan
  6. Dorobanțu
  7. Grindu
  8. Hamcearca
  9. Horia
  10. Maliuc
  11. Murighiol
  12. Sfântu Gheorghe
  13. Slava Cercheză
  14. Topolog
  15. Valea Nucarilor
  Vaslui
  1. Alexandru
  Vlahuță
  Vaslui 1. Blăgești
  2. Arsura
  3. Bălteni
  4. Bogdana
  5. Bogdănița
  6. Boțești
  7. Bunești-Averești
  8. Coroiești
  9. Costești
  10. Crețești
  11. Dănești

  12. Dimitrie
  Cantemir
  13. Dragomirești
  14. Gârceni
  15. Gherghești
  16. Hoceni
  17. Ivănești
  18. Mălușteni
  19. Oltenești
  20. Oșești
  21. Pădureni
  22. Puiești
  23. Pungești
  24. Roșiești
  25. Șuletea
  26. Tăcuta
  27. Tătărani
  28. Viișoara
  29. Vulturești
  30. Vutcani
  31. Zăpodeni
  Vâlcea 1. Amărăști
  2. Boișoara
  3. Câineni
  4. Ghioroiu
  5. Glăvile
  6. Gușoeni
  7. Lădești
  8. Măciuca
  9. Mădulari
  10. Milcoiu
  11. Racovița
  12. Runcu
  13. Stănești
  Vrancea 1. Bălești
  2. Boghești
  3. Ciorăști
  4. Corbița
  5. Gura Caliței
  6. Nănești
  7. Tănăsoaia
  8. Tătăranu
  TOTAL: = 704 comune

  NOTĂ:
  Reprezentarea grafică a localităților rurale cuprinse în prezenta anexă este redată în anexa nr. V.


  Anexa nr. V


  Anexa nr. VI

  Model de fisa pentru declararea unui municipiu
  Județul .................
  Vizat,
  Prefect, Președintele consiliului
  judetean,
  ............... ..........................

  FISA
  orasului ......, propus să fie declarat municipiu
  A. Componenta:
  Localități componente ale municipiului: Sate ce apartin municipiului:
  --------------------------------------- -----------------------------1. ....................... 1. .......................2. ............... s.a.m.d. 2. ............... s.a.m.d.

  B. Indeplinirea principalilor indicatori cantitativi și calitativi minimali de definire a municipiilor, prevăzuți la pct. 1.0 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001:

  Nr.
  crt.


  Indicatorii minimali prevăzuți de Legea nr. 351/2001

  Indicatorii
  realizati
  de orasul
  propus sa
  fie
  declarat
  municipiu

  1.*)

  Numar de locuitori 40.000


  2.*)

  Populatia ocupata în activități neagricole (% din totalul
  populatiei ocupate) 85%  3.*)

  Dotarea locuintelor cu instalatie de alimentare cu apa
  (% din total locuinte) 80%  4.*)

  Dotarea locuintelor cu instalatie de canalizare (% din
  total locuinte) 75%  5.*)

  Dotarea locuintelor cu instalatie de incalzire centrala
  (% din total locuinte) 45%  6.

  Numar de paturi în spitale la 1.000 de locuitori 10


  7.

  Numar de medici la 1.000 de locuitori 2,3


  8.

  Unități de invatamant postliceal


  9.


  Dotari culturale și sportive: sali de spectacol, eventual
  teatre, institutii muzicale, biblioteci publice, stadion,
  sali de sport
  10.

  Locuri în hoteluri 100


  11.

  Străzi modernizate (% din lungimea totala a strazilor) 60%


  12.

  Străzi cu retele de distribuție a apei (% din lungimea
  totala a strazilor) 70%  13.

  Străzi cu conducte de canalizare (% din lungimea totala a
  strazilor) 60%  14.

  Epurarea apelor uzate: racordarea la o statie de epurare
  cu treapta mecanica și biologica  15.

  Străzi cu retele de hidranti exteriori pentru stingerea
  incendiilor (% din lungimea totala a strazilor) 70%  16.

  Spatii verzi (parcuri, gradini publice, scuaruri)
  mp/locuitor 15  17.

  Depozit controlat de deseuri cu acces asigurat


  C. Date privind referendumul:
  Referendumul local a avut loc la data de ............. . Din ........... persoane inscrise în lista pentru referendum au participat ............ persoane. Din totalul de .............. voturi valabil exprimate, un numar de .................. voturi au exprimat acordul pentru declararea ca municipiu a orasului ........................

  D. *) Institutul Național de Statistica a emis Avizul nr. ............ din ................. pentru conformitatea datelor inscrise la poz. 1-5 cu datele înregistrate la ultimul recensamant al populatiei și locuintelor, precum și pentru numărul de locuitori existent la data de 1 iulie a anului precedent celui în care s-a întocmit fisa.

  Primar, Secretar,
  ............... ...............
  Viza directiei teritoriale de statistica
  ------------
  Anexa VI a fost introdusa de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.


  Anexa nr. VII

  Model de fisa pentru declararea unui oras
  Județul ...................
  Vizat,
  Prefect, Președintele consiliului
  judetean,
  ............... .........................

  FISA
  comunei .........., propusa să fie declarata oras
  A. Componența:
  Localități componente ale orasului: Sate ce apartin orasului:
  ----------------------------------- -------------------------1. ........................ 1............................2. ............... s.a.m.d. 2. ................. s.a.m.d.

  B. Indeplinirea principalilor indicatori cantitativi și calitativi minimali de definire a orașelor, prevăzuți la pct. 1.0 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 :

  Nr.
  crt.


  Indicatorii minimali prevăzuți de Legea nr. 351/2001

  Indicatorii
  realizati
  de comuna
  propusa sa
  fie
  declarata
  oras

  1.*)

  Numar de locuitori 10.000


  2.*)

  Populatia ocupata în activități neagricole (% din totalul
  populatiei ocupate) 75%  3.*)

  Dotarea locuintelor cu instalatie de alimentare cu apa
  (% din total locuinte) 70%  4.*)

  Dotarea locuintelor cu instalatie de canalizare (% din total
  locuinte) 55%  5.*)

  Dotarea locuintelor cu instalatie de incalzire centrala
  (% din total locuinte) 35%  6.

  Numar de paturi în spitale la 1.000 de locuitori 7


  7.

  Numar de medici la 1.000 de locuitori 1,8


  8.

  Unități de invatamant liceal sau alta forma de invatamant
  secundar  9.

  Dotari culturale și sportive: sali de spectacol, biblioteci
  publice, spatii pentru activități sportive  10.

  Locuri în hoteluri 50


  11.

  Străzi modernizate (% din lungimea totala a strazilor) 50%


  12.

  Străzi cu retele de distribuție a apei (% din lungimea
  totala a strazilor) 60%  13.

  Străzi cu conducte de canalizare (% din lungimea totala a
  strazilor) 50%  14.

  Epurarea apelor uzate: racordarea la o statie de epurare cu
  treapta mecano-chimica  15.

  Străzi cu retele de hidranti exteriori pentru stingerea
  incendiilor (% din lungimea totala a strazilor) 70%  16.

  Spatii verzi (parcuri, gradini publice, scuaruri)
  mp/locuitor 15  17.

  Depozit controlat de deseuri cu acces asigurat


  C. Date privind referendumul:
  Referendumul local a avut loc la data de ........ . Din ......... persoane inscrise în lista pentru referendum au participat ........... persoane. Din totalul de ........ voturi valabil exprimate, un numar de ........ voturi au exprimat acordul pentru declararea ca oras a comunei ..........................

  D. *) Institutul Național de Statistica a emis Avizul nr. ............ din ........... pentru conformitatea datelor inscrise la poz. 1-5 cu datele înregistrate la ultimul recensamant al populatiei și locuintelor, precum și pentru numărul de locuitori existent la data de 1 iulie a anului precedent celui în care s-a întocmit fisa.

  Primar, Secretar,
  ............... ...............
  Viza directiei teritoriale de statistica
  ------------
  Anexa nr. VII a fost introdusă de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.


  Anexa nr. VIII

  Model de fisa pentru înființarea unei comune
  Județul .................
  Vizat,
  Prefect, Președintele consiliului
  judetean,
  ............... ..........................

  FISA
  comunei .........., propusa să fie infiintata
  A. Componenta:1. Satul-reședința al comunei propuse ........, preluat de la comuna/orasul .............2. Satul .........., preluat de la comuna/orasul ...........................3. Satul .................., preluat de la comuna/orasul ............... etc.
  B. Indeplinirea condițiilor necesare pentru înființarea de comune noi, prevăzute la pct. 4.0 din anexa nr. IV la Legea nr. 351/2001

  Nr.
  crt.

  Condiții necesare prevăzute prin Legea nr. 351/2001
  Condițiile
  realizate
  de comuna
  propusa sa
  fie
  infiintata

  1.*)

  Numar de locuitori - minimum 1.500


  2.*)

  Populatia ocupata în activități neagricole (% din totalul
  populatiei ocupate) - minimum 25%  3.*)

  Locuinte construite după anul 1960 (% din numărul total de
  locuinte) - minimum 45%  4**)

  Potențial economic care să asigure echilibrul bugetar al
  comunei  5.


  Legaturi între satul-reședința de comuna și celelalte sate
  pe drumuri publice modernizate/cu imbracaminti usoare (% din
  total drumuri) - minimum 50%
  6.


  Situarea fiecaruia dintre satele componente ale comunei
  propuse spre înființare la distanta mai mare de 5 km față de
  actualul sat-reședința de comuna
  7.  Reducerea distantei totale între satele componente ale
  comunei propuse spre înființare și actualul sat-reședința,
  în raport cu distanta totala între acestea și
  satul-reședința al comunei înființate - minimum 15 km

  8.

  Spatii construite pentru institutii și dotari:
  - primarie
  - școala primara și gimnaziala
  - dispensar uman, farmacie sau punct farmaceutic
  - post de politie
  - statie/halta CF sau statie transport auto  C. Date privind referendumul:
  Referendumul local a avut loc la data de ...... Din totalul de ....... persoane inscrise în lista pentru referendum au participat ............. persoane. Din totalul de ........... voturi valabile exprimate, un numar de ............ voturi au exprimat acordul pentru înființarea comunei ..........................
  D. *) Institutul Național de Statistica a emis Avizul nr. ........ din ............, pentru conformitatea datelor inscrise la poz. 1-3 cu datele înregistrate la ultimul recensamant al populatiei și locuintelor, precum și pentru numărul de locuitori existent la data de 1 iulie a anului precedent celui în care s-a întocmit fisa.

  E. **) Confirmarea potentialului economic al viitoarei comune pentru asigurarea echilibrului bugetar al acesteia revine directiei generale a finanțelor publice a județului.
  F. După modelul fisei pentru înființarea unei comune se prezinta și fisa comunei rămase după reorganizare, cu excepția prevederilor lit. C.

  Primar, Secretar,
  ............... ...............
  Viza directiei teritoriale de statistica
  Director,
  ....................
  Viza directiei generale a finanțelor publice a județului
  Director,
  ....................

  ------------------
  Anexa nr. VIII a fost introdusă de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.