NORME METODOLOGICE din 11 aprilie 2001de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 aprilie 2001 Notă
  *) Aprobate prin HOTARÂREA nr. 384 din 11 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 aprilie 2001.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Cetățenii români cu domiciliul în România, denumiți în continuare cetățeni români, care lucrează în străinătate, beneficiază de protecție în condițiile stabilite de Legea nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, și de acordurile, înțelegerile, tratatele sau convențiile încheiate de Guvernul României, prin autoritățile competente, cu autoritățile publice similare din alte state.
  (la 24-09-2018, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )


  Articolul 2

  Prezentele norme metodologice au drept scop stabilirea criteriilor și a procedurilor care să permită aplicarea prevederilor Legii nr. 156/2000, cu modificările ulterioare, referitoare la:
  a) medierea în vederea angajării cetățenilor români în străinătate;
  b) protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate;
  c) controlul activității de plasare a forței de muncă în străinătate
  (la 24-09-2018, Litera c) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )

  (la 23-08-2002, Articolul 2 din Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )


  Articolul 2^1

  Abrogat.

  (la 24-09-2018, Articolul 2^1 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )


  Capitolul I^1 Înregistrarea agenților de plasare a forței de muncă
  (la 24-09-2018, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )

  Articolul 2^2
  (1) Pentru desfășurarea activității de mediere pe teritoriul României, în vederea angajării cetățenilor români în străinătate, agenții de plasare a forței de muncă, prevăzuți la art. 1^2 lit. b) din lege, au obligația de a se înregistra la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își au sediul social și de a notifica înființarea de sucursale, puncte de lucru ori alte sedii secundare inspectoratului teritorial de muncă unde sunt înregistrați și inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială funcționează respectivele sedii secundare, cu 5 zile lucrătoare anterior începerii prestării activității de plasare în acele locații.(2) Înregistrarea, respectiv notificarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin depunerea sau transmiterea, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin poșta electronică, la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială agenții de plasare a forței de muncă își au sediul, respectiv la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială funcționează sediile secundare, a documentelor prevăzute la art. 8^1 din lege, a formularului prevăzut în anexa nr. 3, precum și a următoarelor documente:
  a) certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie;
  b) certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte faptul că nu se află în procedura de faliment sau dizolvare, în copie;
  c) documentul de identitate al reprezentantului legal, în copie;
  d) acte doveditoare sau declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al agentului de plasare, sub sancțiunea falsului în declarații, astfel cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte că acesta nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra libertății persoanei, infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile sau înșelăciune, prevăzute de Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  (3) Condiția prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. d) din lege se consideră îndeplinită dacă agentul de plasare are încadrată cel puțin o persoană care este titulară a unei calificări profesionale în domeniul resurselor umane și care a desfășurat activitatea de recrutare personal în vederea angajării, pe teritoriul României sau în străinătate.
  (la 24-09-2018, Capitolul I^1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )


  Articolul 2^3
  (1) Furnizorii de servicii de plasare a forței de muncă, prevăzuți la art. 1^2 lit. e) din lege, pot desfășura pe teritoriul României activitatea de plasare a forței de muncă în străinătate cu respectarea tuturor condițiilor stabilite de lege. (2) Pentru desfășurarea activității de plasare în condițiile prevăzute la art. 8^2 alin. (1) din lege, furnizorii de servicii de plasare a forței de muncă au obligația de a notifica inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială au înregistrat sediul permanent pe teritoriul României, cu 5 zile lucrătoare anterior începerii prestării serviciilor de plasare.(3) Notificarea prevăzută la alin. (2) se realizează, prin depunerea sau transmiterea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin poșta electronică, la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială furnizorul de servicii de plasare a forței de muncă are înregistrat sediul permanent, a formularului prevăzut în anexa nr. 4, precum și a următoarelor documente:
  a) documentul care atestă autorizarea sau înregistrarea furnizorului ca agent de plasare a forței de muncă, eliberat de autoritatea competentă din statul membru de stabilire, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  b) documente justificative din care să rezulte calitatea reprezentantului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă constituit pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European de a desfășura activitatea de plasare pe teritoriul României în numele și pentru acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  c) certificatul constatator emis de autoritățile competente din statul de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă din care să rezulte faptul că acesta nu se află în procedura de insolvență, faliment sau dizolvare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  d) certificatul de înregistrare fiscală a sediului permanent pe teritoriul României a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  e) documentul care atestă dreptul furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă de folosință a spațiului în care se desfășoară activitatea de plasare, întocmit și înregistrat în condițiile legii, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  f) documentul de identitate al reprezentantului legal și al reprezentantului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă pe teritoriul României, în copie;
  g) contractele de oferte ferme de locuri de muncă în străinătate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  h) documentele doveditoare emise de autoritățile competente din statul de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă care să ateste faptul că reprezentantul legal, precum și reprezentantul acestuia pe teritoriul României nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra libertății persoanei, infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor sau înșelăciune, prevăzute de legislația din statul de stabilire, ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu serviciile de plasare de forță de muncă pe care le prestează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  i) contractele individuale de muncă sau documentele echivalente contractului de muncă potrivit legislației statului de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă încheiate cu personalul care urmează să presteze pe teritoriul României activitățile specifice de plasare forță de muncă pentru străinătate;
  j) documentele care atestă calificarea în domeniul resurselor umane a personalului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă, ce desfășoară activitatea de recrutare pe teritoriul României.
  (4) Pentru desfășurarea activității de plasare, în condițiile prevăzute la art. 8^2 alin. (2) din lege, furnizorii de servicii de plasare a forței de muncă au obligația de a notifica inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială intenționează să desfășoare activitatea, cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea prestării serviciilor de plasare. (5) Notificarea prevăzută la alin. (4) se realizează prin depunerea sau transmiterea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin poșta electronică la inspectoratul teritorial de muncă a formularului prevăzut în anexa nr. 5, precum și a următoarelor documente:
  a) documentul care atestă autorizarea sau înregistrarea furnizorului ca agent de plasare a forței de muncă, eliberat de autoritatea competentă din statul membru de stabilire, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  b) documente justificative din care să rezulte calitatea reprezentantului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă, constituit pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, de a desfășura activitatea de plasare pe teritoriul României în numele și pentru acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  c) certificatul constatator emis de autoritățile competente din statul de stabilire din care să rezulte faptul că furnizorul de servicii de plasare a forței de muncă nu se află în procedura de insolvență, faliment sau dizolvare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  d) documentul care atestă dreptul de folosință a spațiului în care se desfășoară activitatea de plasare, întocmit și înregistrat la autoritatea fiscală competentă, în condițiile legii, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  e) documentul de identitate al reprezentantului legal și al reprezentantului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă pe teritoriul României, în copie;
  f) contractele de oferte ferme de locuri de muncă în străinătate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  g) declarația pe propria răspundere cu privire la serviciile de plasare de forță de muncă prestate în alte județe, sub sancțiunea falsului în declarații, astfel cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare;
  h) documentele doveditoare emise de autoritățile competente din statul de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă care să ateste faptul că reprezentantul legal, precum și reprezentantul acestuia pe teritoriul României nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra libertății persoanei, privind traficul și exploatarea persoanelor sau înșelăciune, prevăzute de legislația din respectivul stat de stabilire, ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu serviciile de plasare de forță de muncă pe care le prestează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  i) contractele individuale de muncă sau documentele echivalente contractului de muncă potrivit legislației statului de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă încheiate cu personalul care urmează să presteze pe teritoriul României activitățile specifice de plasare în străinătate;
  j) documentele care atestă calificarea în domeniul resurselor umane a personalului furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă, ce desfășoară activitatea de recrutare pe teritoriul României.
  (6) Obligația de notificare reglementată în prezentul articol se consideră îndeplinită numai dacă este însoțită de toate documentele prevăzute la alin. (3), respectiv alin. (5).(7) Documentele prevăzute la alin. (3), respectiv alin. (5), care sunt redactate într-o limbă străină, sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română a acestora.
  (la 24-09-2018, Capitolul I^1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )


  Capitolul II Abrogat
  (la 23-08-2002, Capitolul II a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )


  Articolul 3

  Abrogat.

  (la 23-08-2002, Articolul 3 din Capitolul 2 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )

  Articolul 4

  Abrogat.

  (la 23-08-2002, Articolul 4 din Capitolul 2 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )

  Articolul 5

  Abrogat.

  (la 23-08-2002, Articolul 5 din Capitolul 2 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )

  Articolul 6

  Abrogat.

  (la 23-08-2002, Articolul 6 din Capitolul 2 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )

  Capitolul III

  Condiții și modalități pentru desfășurarea activității de mediere
  (la 23-08-2002, Titlul capitolului III a fost modificat de Punctul 4, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )


  Articolul 7
  (1) Activitățile de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate constau, în principal, în:
  a) constituirea unei bănci de date privind solicitanții de locuri de muncă și ofertele de locuri de muncă în străinătate;
  b) identificarea locurilor de muncă oferite de angajatori, persoane juridice sau persoane fizice din străinătate, ori de parteneri de mediere străini;
  c) publicarea locurilor de muncă și a condițiilor de ocupare a acestora;
  d) preselecția sau, după caz, selecția candidaților, corespunzător cerințelor locurilor de muncă oferite și în concordanță cu pregătirea, aptitudinile și interesele acestora, consultanță și îndrumare pentru angajare, sprijin pentru redactarea unor documente necesare angajării, traduceri de acte, orice alte activități conexe;
  (la 24-09-2018, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )

  e) întreprinderea demersurilor pentru angajarea persoanelor selectate pe locurile de muncă oferite.
  (2) În vederea efectuării activității de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate, agenții de plasare a forței de muncă, precum și furnizorii de servicii de plasare a forței de muncă încheie în formă scrisă cu cetățenii români care solicită să lucreze în străinătate contracte de mediere care vor cuprinde elementele și clauzele prevăzute în anexa nr. 1.
  (la 24-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )
  (3) Abrogat.
  (la 24-09-2018, Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )


  Articolul 8

  Abrogat.

  (la 23-08-2002, Articolul 8 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 7, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )

  Articolul 9
  (1) Abrogat.
  (la 23-08-2002, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 8, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 ) (2) Abrogat.
  (la 24-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 ) (3) Abrogat.
  (la 24-09-2018, Alineatul (3) din Articolul 9 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )


  Articolul 10

  Abrogat.

  (la 24-09-2018, Articolul 10 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )

  Articolul 11

  Abrogat.

  (la 23-08-2002, Articolul 11 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 10, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )

  Articolul 12

  Abrogat.

  (la 24-09-2018, Articolul 12 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )

  Articolul 13

  Agenții de plasare a forței de muncă, precum și furnizorii de servicii de plasare a forței de muncă cu sediu permanent în România au obligația să transmită trimestrial, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului încheiat, inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își au sediul social, respectiv sediul permanent, situația privind persoanele mediate și angajate în străinătate, conform modelului din anexa nr. 2.
  (la 24-09-2018, Articolul 13 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )


  Capitolul IV Abrogat
  (la 23-08-2002, Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 13, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )


  Articolul 14

  Abrogat.

  (la 23-08-2002, Articolul 14 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 13, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )

  Articolul 15

  Abrogat.

  (la 23-08-2002, Articolul 15 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 13, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )

  Capitolul V Accesul la măsurile de protecție socială al cetățenilor români care lucrează în străinătate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori străini

  Articolul 16
  (1) Abrogat.
  (la 24-09-2018, Alineatul (1) din Articolul 16 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 ) (2) Pentru a beneficia de prestațiile acordate de sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, precum și al asigurărilor pentru șomaj cetățenii români care lucrează în străinătate trebuie să depună la instituțiile competente documentele corespunzătoare, după cum urmează:
  a) la casa teritorială de pensii, Contractul de asigurare în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;
  b) la agenția pentru ocuparea forței de muncă judeteana sau a municipiului București, Contractul de asigurare pentru șomaj.
  (3) Abrogat.
  (la 24-09-2018, Alineatul (3) din Articolul 16 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )
  (la 23-08-2002, Articolul 16 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 14, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )


  Articolul 17

  Cetățenii români care se angajează în străinătate în țările cu care România are încheiate acorduri internaționale de securitate socială beneficiază de drepturile de protecție socială prevăzute de aceste reglementări.


  Capitolul VI

  Coordonarea și controlul activității de plasare  a forței de muncă în străinătate
  (la 24-09-2018, Titlul capitolului VI a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )


  Articolul 18

  Abrogat.

  (la 24-09-2018, Articolul 18 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )

  Articolul 19
  (1) Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României vor urmări și vor transmite Ministerului Muncii și Solidarității Sociale date și informații privind aplicarea nediscriminatorie a legislației locale și respectarea prevederilor legii române aplicabile, precum și modul în care agenții de ocupare a forței de muncă și persoanele angajate în străinătate își respecta obligațiile legale.(2) În cazurile în care se vor constata încălcări ale prevederilor legale ori contractuale misiunile diplomatice și oficiile consulare vor sesiza, direct sau la cererea autorităților române interesate, organele abilitate din statul pe al cărui teritoriu cetățenii români sunt angajați, în vederea reglementării situației.


  Capitolul VI^1 Contravenții
  (la 24-09-2018, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )

  Articolul 19^1
  (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 10.000 la 20.000 lei următoarele fapte:
  a) nerespectarea obligației de înregistrare, respectiv notificare, în condițiile prevăzute la art. 2^2 alin. (2) și art. 2^3 alin. (3) și (5);
  b) neincluderea în contractul de mediere a tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1;
  c) nerespectarea termenului de înregistrare, respectiv notificare, prevăzut la art. 2^2 alin. (1) și art. 2^3 alin. (2) și (4);
  d) încălcarea prevederilor art. 13.
  (2) Verificarea îndeplinirii de către agenții de plasare, respectiv de către furnizorii de servicii de plasare a forței de muncă, a condițiilor prevăzute de prezentele norme, precum și constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către inspectorii de muncă.
  (la 24-10-2018, Capitolul VI^1 a fost completat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )


  Articolul 19^2

  Contravențiilor prevăzute la art. 19^1 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 24-09-2018, Capitolul VI^1 a fost completat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )


  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 20

  Contractele agenților economici care au primit avizul sa plaseze forta de muncă pe teritoriul Statului Israel, precum și contractele individuale de muncă ale cetățenilor români cu acești angajatori, încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, se vor derula în continuare în condițiile în care au fost încheiate.
  (la 23-08-2002, Articolul 20 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 16, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )


  Articolul 20^1

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
  (la 24-09-2018, Capitolul VII a fost completat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )


  Articolul 21

  Abrogat.

  (la 23-08-2002, Articolul 21 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 17, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )

  Articolul 22

  La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se abroga Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii și protecției sociale nr. 311/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, și Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii și protecției sociale nr. 439/1996 privind înființarea Comisiei speciale pentru punerea în aplicare a Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii și protecției sociale nr. 311/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 4 octombrie 1996.


  Anexa nr. 1

  CONTRACT DE MEDIERE
  nr. ........... din .....................
  I. Părțile contractante
  Societatea ....................., denumită în continuare agent de plasare/furnizor de servicii de plasare a forței de muncă, cu sediul social/secundar în ........…...../...................., înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului
  (adresa completă)
  cu nr. .........., cod fiscal .............., reprezentată prin domnul/doamna ................., având funcția de ................,
  și
  ......................./..................., denumit/denumită în continuare solicitant, posesor/posesoare al/a
  (numele și prenumele persoanei mediate)
  actului de identitate seria ........ nr. ......., cod numeric personal .............., de profesie ........................, domiciliat/domiciliată în ..............,
  (adresa completă)
  au convenit următoarele:
  II. Obiectul contractului de mediere1. Medierea în vederea angajării solicitantului la ........(denumirea angajatorului din străinătate)....... din .......(țara)......2. Îndeplinirea tuturor formalităților pentru încheierea contractului individual de muncă3. Îndeplinirea formalităților privind medierea în vederea angajăriiIII. Durata contractului de mediere
  Durata contractului de mediere este de ............................... de la data încheierii.
  IV. Obligațiile părților1. Obligațiile agentului de plasare/furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă:
  a) să ofere un loc de muncă în concordanță cu pregătirea, aptitudinile și interesele solicitantului pe durata prezentului contract;
  b) să asigure, după caz, testarea aptitudinilor solicitantului;
  c) să facă demersurile necesare pentru încheierea contractului individual de muncă sau a documentului echivalent conform legislației statului de destinație cu angajatorul din străinătate;
  d) în situația în care în statul în care se realizează plasarea forma de angajare nu se realizează prin încheierea unui contract de muncă, agentul de plasare/furnizorul de servicii de plasare a forței de muncă va asigura comunicarea, către salariatul cetățean român, înainte de plecarea acestuia din România, a documentului echivalent contractului de muncă potrivit legislației statului de destinație, atât în limba română, cât și în limba statului în care se află stabilit sau își desfășoară activitatea angajatorul;
  e) să asigure întocmirea unui exemplar al contractului individual de muncă sau al documentului echivalent conform legislației statului de destinație și în limba română;
  f) să întocmească un dosar al solicitantului care trebuie să conțină cel puțin următoarele documente:(i) în copie: actul de identitate, actele de calificare și contractul individual de muncă sau documentul echivalent, în limba română;(ii) în original: certificatul medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci, contractul de mediere, certificatul de cazier judiciar, dovada emisă de structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, din care să rezulte că solicitantul nu are interdicția legală de a părăsi localitatea ori alte limitări ale exercitării dreptului la liberă circulație în afara granițelor țării, dovada emisă de serviciul public pentru asistență socială/primărie, din care să rezulte că părinții/părintele solicitanți/solicitant de locuri de muncă în străinătate au/a notificat acestora intenția de a lucra în străinătate
  g) să asigure confidențialitatea datelor personale;
  h) să restituie toate documentele depuse de solicitant, în cazul în care nu i-a găsit loc de muncă corespunzător sau acesta renunță la mediere;
  i) să suporte costurile aferente repatrierii, în condițiile prevăzute la art. 11^2 din Legea nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Obligațiile solicitantului:
  a) să prezinte toate documentele și să furnizeze toate informațiile necesare pentru căutarea unui loc de muncă corespunzător în străinătate;
  b) să participe la acțiunile de testare organizate de agentul de plasare/furnizorul de servicii de plasare a forței de muncă, în vederea selectării pentru a fi angajat în străinătate;
  c) să anunțe agentul de plasare/furnizorul de servicii de plasare a forței de muncă în cazul renunțării la serviciile de mediere ale acestuia;
  d) să achite taxele legale și costurile legate de deplasarea în străinătate, dacă acestea nu sunt suportate de angajator potrivit contractului individual de muncă;
  e) să respecte obligațiile prevăzute în contractul individual de muncă.
  V. Cerințele și condițiile locului de muncă:1. datele de identificare ale angajatorului străin;2. funcția, meseria sau ocupația;3. durata angajării, condițiile de angajare, de încetare a angajării sau de reangajare;4. durata timpului de muncă și de repaus;5. tariful orar și/sau salariul lunar, moneda în care se efectuează plata, modalitățile de plată și datele de plată a salariului;6. sporuri, ore suplimentare și alte drepturi salariale;7. cazurile în care pot fi urmărite drepturile salariale;8. durata, modul de acordare și drepturile bănești aferente concediului de odihnă;9. condițiile de muncă și de climă, măsurile de sănătate și securitate în muncă;10. asigurarea medicală și de viață a angajaților români, în aceleași condiții cu cetățenii din țara de destinație;11. acordarea de despăgubiri în caz de boli profesionale, accidente de muncă sau deces;12. condițiile de cazare sau, după caz, de închiriere a unei locuințe și de asigurare a hranei;13. condițiile de transport la locul de muncă și de repatriere a salariaților români, inclusiv în caz de boli profesionale, accidente de muncă sau deces;14. obiceiurile locului și orice alte aspecte specifice de natură a pune în pericol viața, libertatea sau siguranța salariaților români; 15. taxele, impozitele și contribuțiile care grevează asupra veniturilor angajaților cetățeni români, asigurându-se, după caz, evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contribuții de asigurări sociale; 16. datele de contact ale misiunilor diplomatice/oficiilor consulare ale României în statul de destinație. VI. Modificarea și completarea contractului de mediere
  Modificarea și completarea clauzelor contractului de mediere pot fi făcute numai prin acordul de voință al părților, prin act adițional la contract, încheiat în formă scrisă.
  VII. Încetarea contractului de mediere
  Prezentul contract de mediere încetează:
  a) la data semnării contractului individual de muncă cu angajatorul străin;
  b) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă obiectul contractului de mediere nu s-a realizat;
  c) prin acordul de voință al părților;
  d) dacă beneficiarul refuză oferta de muncă în străinătate;
  e) prin reziliere.

  În cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin contract, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.
  Dacă partea în culpă, în termen de ........ zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate rezilia în mod unilateral contractul de mediere și poate solicita despăgubiri, potrivit legii.
  VIII. Litigii
  În caz de neînțelegeri sau dispute, părțile vor încerca soluționarea în mod amiabil a acestora.
  În cazul în care nu se reușește soluționarea în mod amiabil, părțile convin ca acestea să fie soluționate de instanțele judecătorești competente, potrivit legii.
  IX. Dispoziții finale
  Contractul de mediere intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

  Prezentul contract de mediere s-a încheiat la sediul agentului de plasare/furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
  Agent de plasare/
  Furnizor de servicii de plasare a forței de muncă,
  ……………............………..
  Solicitant,
  ……………............………..

  (la 24-09-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )


  Anexa nr. 2

  Denumirea agentului de plasare/furnizorului de servicii de plasare a forței de muncă ...............................
  Codul unic de înregistrare ...........................................
  Date de contact:– din România:
  adresă ...............................................................
  telefon/fax .........................................................
  e-mail/ pagină web ...........................................
  – din statul de stabilire:
  adresă ................................................................
  telefon/fax .........................................................
  e-mail/pagină web .............................................

  SITUAȚIA
  privind persoanele mediate și angajate în străinătate


  Denumirea angajatorului străin pentru care s-a efectuat medierea

  Codul de identificare
  al angajatorului străin
  în statul de stabilire

  Nr. de persoane cu care
  s-au încheiat contracte
  de mediere

  Numărul persoanelor angajate în străinătate în urma medierii

  Ocupația/
  Locul de muncă în străinătate

  Total

  Bărbați

  Femei

  Ocupația

  Țara

  Localitatea

  (la 24-09-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )


  Anexa nr. 3

  Formular de înregistrare a agentului de plasare
  pentru desfășurarea activității de plasare a forței de muncă în străinătate

  Denumirea agentului de plasare a forței de muncă

  Județul

  Nr. de înmatriculare

  CUI

  Localitatea

  Sectorul

  Str.

  nr.

  bl.

  sc.

  ap.

  Cod poștal

  tel.

  e-mail

  Data începerii activității de plasare a forței de muncă

  Reprezentant legal

  Nume

  Prenume

  Semnătura

  Denumirea sediului secundar (* Se menționează filială/sucursală/punct de lucru.)

  *

  Nr. de înmatriculare

  CUI

  Județul

  Localitatea

  Sectorul

  Str.

  nr.

  bl.

  sc.

  ap.

  Cod poștal

  tel.

  e-mail

  Data începerii activității de plasare a forței de muncă

  Reprezentant legal

  Nume

  Prenume

  Semnătura

  (la 24-09-2018, Actul a fost completat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )


  Anexa nr. 4

  Notificare de înregistrare a furnizorului de plasare
  pentru desfășurarea activității de plasare a forței de muncă în străinătate

  Denumirea furnizorului de plasare a forței de muncă

  Județul

  Nr. de înmatriculare

  CUI

  Localitatea

  Sectorul

  Str.

  nr.

  bl.

  sc.

  ap.

  Cod poștal

  tel.

  e-mail

  Data începerii activității de plasare a forței de muncă

  Reprezentant legal

  Nume

  Prenume

  Semnătura

  Denumirea sediului secundar (* Se menționează filială/sucursală/punct de lucru.)

  *

  Nr. de înmatriculare

  CUI

  Județul

  Localitatea

  Sectorul

  Str.

  nr.

  bl.

  sc.

  ap.

  Cod poștal

  tel.

  e-mail

  Data începerii activității de plasare a forței de muncă

  Reprezentant legal

  Nume

  Prenume

  Semnătura

  (la 24-09-2018, Actul a fost completat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )


  Anexa nr. 5

  Notificare de înregistrare a furnizorului de plasare transfrontalieră
  pentru desfășurarea activității de plasare a forței de muncă în străinătate

  Denumirea furnizorului de plasare transfrontalieră a forței de muncă

  Țara

  Nr. de înmatriculare

  CUI/
  Nr. autorizare

  Orașul

  Str.

  nr.

  Cod poștal

  tel.

  e-mail

  Reprezentant legal

  Nume

  Prenume

  Semnătura

  Adresa locației destinate activității de plasare

  Județul

  Localitatea

  Sectorul

  Str.

  nr.

  bl.

  sc.

  ap.

  Perioada de desfășurare a activității de plasare

  dată început

  dată încheiere

  Județul

  Localitatea

  Sectorul

  Str.

  nr.

  bl.

  sc.

  ap.

  Perioada de desfășurare a activității de plasare

  dată început

  dată încheiere

  Județul

  Localitatea

  Sectorul

  Str.

  nr.

  bl.

  sc.

  ap.

  Perioada de desfășurare a activității de plasare

  dată început

  dată încheiere

  Datele de identificare ale persoanei împuternicite să efectueze activitatea de plasare și ca persoană de legătură cu organele de control din România

  Nume și prenume

  Țara

  Serie/
  nr. document identitate

  CNP

  Orașul

  Str.

  nr.

  Cod poștal

  tel.

  e-mail

  Semnătura

  (la 24-09-2018, Actul a fost completat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 723 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 )  Anexa nr. 4
  Abrogată.
  (la 23-08-2002, Anexa nr. 4 a fost abrogată de Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )


  Anexa nr. 5
  Abrogată.
  (la 23-08-2002, Anexa nr. 5 a fost abrogată de Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002 )