ORDIN nr. 2.016 din 15 noiembrie 2023privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2023 al Autorității Rutiere Române - A.R.R.
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1047 din 20 noiembrie 2023
  Având în vedere Referatul Direcției economice 4.297/40.272 din 9.11.2023, prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2023 al Autorității Rutiere Române - ARR,
  în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. XXI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Rutiere Române - A.R.R., cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul transporturilor și infrastructurii emite prezentul ordin.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2023 al Autorității Rutiere Române - A.R.R., care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și care se finanțează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli modificat al Autorității Rutiere Române - A.R.R. se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.


  Articolul 2
  (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli modificat al Autorității Rutiere Române - A.R.R. reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor și infrastructurii.(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu

  București, 15 noiembrie 2023.
  Nr. 2.016.

  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  modificat pe anul 2023 pentru Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

  Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2023:1) Număr mediu de personal (fără directorul general): 539 persoane;2) Câștigul mediu brut lunar: 7.262 lei/salariat;3) În câștigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu sunt cuprinse următoarele: – drepturile de delegare (suma de 383 mii lei);– suma destinată plății conducătorului unității (suma de 145.764 lei);– indemnizațiile membrilor Consiliului de conducere și Comisiei de audit de siguranță rutieră (suma de 1.055 mii lei);– drepturi salariale aferente litigiilor de muncă conform hotărârilor judecătorești și litigiilor în derulare (suma de 30 mii lei);– remunerarea comisiilor de examinare teoretică (suma de 10.224 mii lei);– remunerarea comisiilor de concurs pentru posturile vacante (suma de 144 mii lei).

  -----