HOTĂRÂRE nr. 278 din 8 mai 2019privind organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 26 mai 2019, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 9 mai 2019
  Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 420/2019 pentru organizarea unui referendum național,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15^1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Acțiunile necesare pentru organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 26 mai 2019 se realizează potrivit Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2019.


  Articolul 2

  Se aprobă modelele buletinelor de vot nr. 1 și 2 ce vor fi utilizate la referendumul național din data de 26 mai 2019, prevăzute în anexele nr. 1 și 2.


  Articolul 3

  Se aprobă modelele listelor electorale suplimentare folosite în țară, respectiv în străinătate și extrasului de pe lista electorală suplimentară, prevăzute în anexele nr. 3-5.


  Articolul 4
  (1) Cheltuielile suplimentare generate de organizarea referendumului național din data de 26 mai 2019 se suportă de la bugetul de stat.(2) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de tipărirea proceselor-verbale privind rezultatele referendumului național se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică.(3) Pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (2) se suplimentează bugetele Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național de Statistică pe anul 2019, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2019, conform anexei nr. 6.(4) Cheltuielile suplimentare prevăzute la alin. (1) de resortul Autorității Electorale Permanente și Ministerului Afacerilor Externe se suportă prin bugetele acestora aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2019, în volumul și structura bugetelor autorităților prevăzute la alin. (3).


  Articolul 5
  (1) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 asigură și efectuarea operațiunilor tehnice necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național din data de 26 mai 2019.(2) Prefecții pot solicita, în condițiile legii, personal din cadrul altor autorități publice implicate în procedura referendumului pentru a fi desemnat în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale județene și birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București.(3) Tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru referendumul național din data de 26 mai 2019 se asigură prin direcțiile teritoriale de statistică și/sau prin Institutul Național de Statistică.


  Articolul 6
  (1) Prefecții stabilesc graficul de distribuire a buletinelor de vot necesare desfășurării referendumului național din data de 26 mai 2019.(2) Ministerul Afacerilor Interne și Autoritatea Electorală Permanentă acordă sprijin de specialitate prefecților și primarilor, în vederea realizării la termen și în condiții corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 26 mai 2019.


  Articolul 7
  (1) Pentru dotarea birourilor electorale ale secțiilor de votare cu urne de vot pentru referendumul național din data de 26 mai 2019, primarii utilizează urne de vot de la scrutinele anterioare și aflate în stare de funcționare.(2) În cazurile în care urnele de vot recuperate de la scrutinele anterioare nu sunt suficiente, se achiziționează unele noi de către instituțiile prefectului, în limita fondurilor alocate, conform standardelor stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă, în condițiile legii.


  Articolul 8

  Ministerul Afacerilor Externe comunică Autorității Electorale Permanente, în timp util, necesarul de buletine de vot pentru secțiile de votare din străinătate.


  Articolul 9

  Coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de lege pentru organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 26 mai 2019 se realizează de către comisiile tehnice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 101/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.


  Articolul 10

  Primarii întocmesc și asigură tipărirea listelor electorale permanente și asigură urnele de vot pentru referendumul național din data de 26 mai 2019.


  Articolul 11

  Hotărârea Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 1 martie 2019, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (2), litera l) va avea următorul cuprins:
  l) cheltuielile pentru dotarea și funcționarea sediilor secțiilor de votare, precum și pentru amenajarea localurilor de vot;
  2. În anexă, punctul III va aveaurmătorul cuprins:
  „III. Autoritatea Electorală Permanentă51.013.64117.9444.03225.617
  Aparat propriu51.011517.4333.95121.399
  Biroul Electoral Central51.013.626511814.218“


  Articolul 12

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă

  București, 8 mai 2019.
  Nr. 278.

  Anexa nr. 1

  MODELUL*)
  buletinului de vot nr. 1 ce va fi utilizat la referendumul național din data de 26 mai 2019

  *) Modelul buletinului de vot este reprodus în facsimil.
  NOTE:– Buletinul de vot are formatul A5.– A doua pagină a buletinului de vot (versoul primei coperți) va rămâne goală, având înscrisă, în subsol, doar numerotarea paginii.– Pe pagina a treia a buletinului de vot (versoul coperții finale) se imprimă întrebarea nr. 1, precum și pătratele, cu latura de 4 cm, cuprinzând afirmația și negația.– Ultima pagină a buletinului de vot (coperta finală) va rămâne goală, pentru aplicarea ștampilei de control.– Literele care se înscriu pe prima pagină a buletinului de vot se tipăresc cu litere corp 24 Times New Roman.– Literele ce compun întrebarea înscrisă pe pagina a treia se tipăresc cu litere corp 24 Times New Roman.– Literele ce cuprind afirmația sau negația din pătratele înscrise pe pagina a doua se tipăresc cu litere corp 48 Times New Roman, cu majuscule.– La imprimarea buletinelor de vot se utilizează cerneală neagră.


  Anexa nr. 2

  MODELUL*)
  buletinului de vot nr. 2 ce va fi utilizat la referendumul național din data de 26 mai 2019

  *) Modelul buletinului de vot este reprodus în facsimil.
  NOTE:– Buletinul de vot are formatul A5.– A doua pagină a buletinului de vot (versoul primei coperți) va rămâne goală, având înscrisă, în subsol, doar numerotarea paginii.– Pe pagina a treia a buletinului de vot (versoul coperții finale) se imprimă întrebarea nr. 2, precum și pătratele, cu latura de 4 cm, cuprinzând afirmația și negația.– Ultima pagină a buletinului de vot (coperta finală) va rămâne goală, pentru aplicarea ștampilei de control.– Literele care se înscriu pe prima pagină a buletinului de vot se tipăresc cu litere corp 24 Times New Roman.– Literele ce compun întrebarea înscrisă pe pagina a treia se tipăresc cu litere corp 24 Times New Roman.– Literele ce cuprind afirmația sau negația din pătratele înscrise pe pagina a doua se tipăresc cu litere corp 48 Times New Roman, cu majuscule.– La imprimarea buletinelor de vot se utilizează cerneală neagră.


  Anexa nr. 3


  Modelul listei electorale suplimentare utilizate la secțiile de votare din țară

  ROMÂNIA
  JUDEȚUL*) .................................
  *) În cazul municipiului București se înscrie sintagma „Municipiul București“.

  Municipiul, orașul, comuna**) ........
  **) În cazul municipiului București se înscrie sintagma „Sectorul nr. ...“.

  Pag. ................
  Secția de votare nr. .....................
  LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ
  pentru referendumul național din 26 mai 2019


  Nr. crt.

  Semnătura alegătorului

  Numele și prenumele alegătorului

  Codul numeric personal

  Domiciliul alegătorului (conform mențiunilor din actul de identitate)

  Seria și nr. actului de identitate

  ...

  ...

  ...

  ...

  Numele, prenumele și semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare ........................
  Numele, prenumele și semnăturile membrilor biroului electoral al secției de votare care au consemnat datele de identificare ale alegătorilor în lista electorală suplimentară: ..........................................................................................................................
  NOTE:– Lista electorală suplimentară se semnează de către președintele biroului electoral al secției de votare, precum și de către membrii biroului electoral al secției de votare care au înscris alegătorii în lista electorală suplimentară, aceștia având obligația de a-și înscrie numele și prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ștampila de control a biroului electoral al secției de votare.– Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.


  Anexa nr. 4


  Modelul listei electorale suplimentare utilizate la secțiile de votare din străinătate

  Denumirea statului ............................

  Pag. ................

  Denumirea localității ........

  Secția de votare nr. .....................

  LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ
  pentru referendumul național din 26 mai 2019


  Nr.
  crt.

  Semnătura alegătorului

  Numele și prenumele alegătorului

  Codul numeric personal

  Domiciliul alegătorului
  (conform mențiunilor din actul de identitate)

  Seria și nr. actului de identitate

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  Numele, prenumele și semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare ........................
  Numele, prenumele și semnăturile membrilor biroului electoral al secției de votare care au consemnat datele de identificare ale alegătorilor în lista electorală suplimentară: ..........................................................................................................................
  NOTE:– Lista electorală suplimentară se semnează de către președintele biroului electoral al secției de votare, precum și de către membrii biroului electoral al secției de votare care au înscris alegătorii în lista electorală suplimentară, aceștia având obligația de a-și înscrie numele și prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ștampila de control a biroului electoral al secției de votare.– Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.


  Anexa nr. 5


  Modelul extrasului de pe lista electorală suplimentară  EXTRAS


  de pe lista electorală suplimentară

  utilizat pentru alegătorii care votează


  prin intermediul urnei speciale


  Pag. ................


  Secția de votare nr. .....................

  ROMÂNIA
  JUDEȚUL*) ...........................
  *) În cazul municipiului București se înscrie sintagma „Municipiul București“.
  Municipiul, orașul, comuna**).......................
  **) În cazul municipiului București se înscrie sintagma „Sectorul nr. ......“.
  Localitatea aparținătoare sau satul .....................
  Strada ........................
  EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ
  pentru referendumul național din 26 mai 2019


  Nr.
  crt.

  Semnătura alegătorului

  Numele și prenumele alegătorului

  Codul numeric personal

  Domiciliul alegătorului
  (conform mențiunilor din actul de identitate)

  Seria și nr. actului de identitate

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  Numele, prenumele și semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare ........................
  Numele, prenumele și semnăturile membrilor biroului electoral al secției de votare care însoțesc urna specială: ..........................................................................
  NOTE:– Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.– La finalul extrasului se aplică ștampila de control a biroului electoral al secției de votare.


  Anexa nr. 6

  Suplimentarea bugetelor Ministerului Afacerilor Interne, Secretariatului General al Guvernului și Serviciului de Telecomunicații Speciale
  pentru cheltuielile aferente organizării și desfășurării referendumului național din data de 26 mai 2019

  - mii lei -

  INSTITUȚIA

  Capitol

  Cheltuieli

  TOTAL

  Personal

  Bunuri și servicii

  Active nefinanciare

  I. Ministerul Afacerilor Interne

  51.01

  18.000

  5.000

  -

  23.000

  1. Instituțiile prefectului

  51.01

  18.000

  5.000

  -

  23.000

  II. Secretariatul General al Guvernului

  51.01

  -

  544

  -

  544

  - Institutul Național de Statistică

  51.01

  -

  544

  -

  544

  1. Aparat propriu

  51.01

  -

  5

  -

  5

  2. Direcțiile teritoriale de statistică

  51.01

  539

  -

  539

  III. Serviciul de Telecomunicații Speciale

  61.01

  739

  1.480

  1.850

  4.069

  TOTAL GENERAL

  18.739

  7.024

  1.850

  27.613

  ----