ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 21 aprilie 2008
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 25 aprilie 2008  Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii indicativului solvabilităţii instituţiilor de credit cu capital integral sau majoritar de stat, în condiţiile unei politici orientate spre creditare şi a unei concurenţe acerbe pe piaţa internă, care reflectă necesitatea unei recapitalizări continue a acestora,
  întrucât neadoptarea acestor măsuri ar putea afecta activitatea instituţiilor de credit cu capital integral sau majoritar de stat, datorită capitalizării insuficiente în comparaţie cu celelalte bănci, generând scăderea ratingului bancar şi, implicit, restrângerea activităţii,
  aceste elemente vizând interesul public şi reprezentând situaţii extraordinare şi de urgenţă,
  în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(3) Societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obligaţia să vireze dividendele la instituţia publică implicată, definită potrivit art. 3 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel.
  ........................................................................................
  (5) Sunt exceptate de la obligaţia repartizării profitului pentru destinaţia şi în cuantumul prevăzut la alin. (1) lit. f) societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se angajează prin împrumuturi externe contractate fără garanţia statului să nu distribuie dividende în situaţia neîndeplinirii anumitor parametri de performanţă financiară sau a altor angajamente prevăzute în aceste împrumuturi, precum şi instituţiile de credit cu capital integral sau majoritar de stat."
  2. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
  "(6) Instituţiile de credit cu capital integral sau majoritar de stat îşi pot majoră capitalul social prin utilizarea (capitalizarea) profitului net al societăţii pe perioada 2008-2013."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Bucureşti, 21 aprilie 2008.
  Nr. 49.
  ----