ORDIN nr. 1.018 din 26 septembrie 2006
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare EMAS
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 27 octombrie 2006  În baza prevederilor art. 9 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de înregistrare EMAS, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Bucureşti, 26 septembrie 2006.
  Nr. 1.018.


  Anexa
  PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE EMAS

  Capitolul I Prevederi generale


  Articolul 1

  (1) Organismul naţional competent pentru aplicarea Procedurii de înregistrare EMAS este constituit din Comitetul consultativ EMAS şi Biroul EMAS, conform prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Prezenta procedură se aplică tuturor organizaţiilor sau părţilor organizaţiilor care solicită înregistrare EMAS.


  Articolul 2

  (1) Competenţa pentru acordarea înregistrării EMAS revine Comitetului consultativ EMAS.
  (2) Comitetul consultativ EMAS decide prin vot acordarea înregistrării EMAS după evaluarea documentelor necesare înregistrării EMAS şi a informaţiilor deţinute cu privire la organizaţia solicitantă, conform prevederilor art. 12 alin. (3) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Calitatea de membru titular al Comitetului consultativ EMAS se pierde, prin excludere, la propunerea majorităţii celorlalţi membri titulari ai Comitetului consultativ EMAS, ca urmare a constatării încălcării prevederilor art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului consultativ EMAS şi a Biroului EMAS, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 790/2006.


  Capitolul II

  Secţiunea 1 Depunerea şi conţinutul solicitării de înregistrare EMAS


  Articolul 3

  (1) În vederea obţinerii înregistrării EMAS organizaţia înaintează Biroului EMAS din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului solicitarea de înregistrare EMAS, care trebuie să conţină următoarele documente:
  a) cererea de înregistrare EMAS, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;
  b) documentele de susţinere a solicitării înregistrării EMAS, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun în 3 exemplare pe suport hârtie şi într-un exemplar pe suport electronic.
  (3) La data depunerii solicitării de înregistrare EMAS data validării declaraţiei de mediu nu trebuie să depăşească 8 luni.


  Articolul 4

  (1) Pentru obţinerea înregistrării EMAS a unei organizaţii care operează pe mai multe amplasamente, cererea de înregistrare EMAS se completează pentru fiecare amplasament.
  (2) Organizaţiile care operează pe amplasamente temporare pot obţine înregistrarea EMAS numai dacă se face dovada că acestea sunt incluse în procedura de verificare efectuată de către verificatorul de mediu.
  (3) Pentru înregistrarea EMAS a mai multor organizaţii independente care îşi desfăşoară activitatea într-o zonă restrânsă ca o singură organizaţie comună, acestea trebuie să demonstreze că exercită o responsabilitate comună în gestionarea problemelor de mediu şi a impactului semnificativ asupra mediului.
  (4) Organizaţiile pentru care nu poate fi definit corespunzător un amplasament specific pot obţine înregistrarea EMAS numai prin integrarea acestuia în sistemul de management de mediu şi prin descrierea precisă în declaraţia de mediu a domeniului de activitate şi a infrastructurii.


  Articolul 5

  (1) Biroul EMAS efectuează analiza preliminară şi stabileşte dacă documentele sunt corect întocmite şi dacă organizaţia îndeplineşte condiţiile legale pentru obţinerea înregistrării EMAS. În funcţie de rezultatul analizei preliminare, documentele sunt supuse analizei propriu-zise efectuate de Comitetul consultativ EMAS.
  (2) Biroul EMAS verifică dacă:
  a) toate secţiunile relevante din cererea de înregistrare EMAS sunt completate corect;
  b) au fost depuse toate documentele de susţinere a solicitării înregistrării;
  c) organizaţia sau partea din organizaţie întruneşte toate condiţiile legale pentru obţinerea înregistrării EMAS, în special respectarea tuturor cerinţelor de reglementare din domeniul protecţiei mediului;
  d) verificatorul de mediu care a condus verificarea şi validarea informaţiilor organizaţiei este acreditat pentru domeniul de activităţi al organizaţiei pentru care se solicită înregistrarea EMAS.


  Articolul 6

  (1) Dacă cerinţele prevăzute la art. 5 nu sunt îndeplinite, Biroul EMAS realizează, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării, după caz, următoarele:
  a) comunică în scris conducerii organizaţiei respingerea motivată a solicitării, concomitent cu returnarea documentelor depuse, fără a mai înregistra organizaţia în baza de date;
  b) solicită în scris conducerii organizaţiei completări la documentele depuse.
  (2) Organizaţia are obligaţia să transmită completările la documentele depuse, în termen de 15 zile de la primirea solicitării. Nerespectarea termenului atrage respingerea solicitării şi returnarea documentaţiei depuse.


  Articolul 7

  Dacă cerinţele prevăzute la art. 5 sunt îndeplinite, Biroul EMAS realizează, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării, următoarele:
  a) înregistrează cererea de înregistrare EMAS în baza de date privind înregistrarea EMAS şi atribuie organizaţiei un număr de cod;
  b) informează în scris conducerea organizaţiei cu privire la începerea procedurii de înregistrare EMAS;
  c) înştiinţează Comitetul consultativ EMAS şi Comisia de acreditare în legătură cu primirea solicitării şi cu rezultatul analizei preliminare. Biroul EMAS convoacă Comitetul consultativ EMAS în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înştiinţării;
  d) dispune afişarea informaţiei privind depunerea solicitării de înregistrare EMAS a organizaţiei pe pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului în a cărei rază de competenţă se află organizaţia sau acea parte a organizaţiei pentru care se solicită înregistrarea EMAS;
  e) solicită agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului în a cărei rază de competenţă se află organizaţia sau acea parte a organizaţiei pentru care se solicită înregistrarea EMAS situaţia respectării în ultimii 2 ani de la data depunerii solicitării a reglementărilor de mediu şi fixează un termen de 10 zile pentru primirea informaţiilor solicitate.


  Secţiunea a 2-a Evaluarea observaţiilor părţilor interesate


  Articolul 8

  (1) Părţile interesate pot să îşi facă cunoscută opinia şi să transmită Biroului EMAS, în scris, comentariile asupra solicitării de înregistrare EMAS, în termen de 30 de zile de la data afişării informaţiei prevăzute la art. 7 lit. d).
  (2) Biroul EMAS transmite în scris conducătorului organizaţiei comentariile primite din partea părţilor interesate, în termen de 5 zile de la primirea acestora.
  (3) Comentariile justificate ale părţilor interesate se supun analizei Comitetului consultativ EMAS în cadrul primei întruniri de verificare a conformităţii organizaţiei solicitante.


  Secţiunea a 3-a Evaluarea solicitării de înregistrare EMAS


  Articolul 9

  (1) Toate documentele solicitării de înregistrare EMAS ale organizaţiei, care au trecut de analiza preliminară a Biroului EMAS, se supun analizei detaliate efectuate de Comitetul consultativ EMAS.
  (2) Documentele trebuie să fie corect întocmite şi să prezinte Comitetului consultativ EMAS toate informaţiile necesare pentru luarea deciziei.
  (3) La întrunirea de verificare a conformităţii organizaţiei solicitante, în vederea obţinerii înregistrării EMAS, poate fi convocat şi verificatorul de mediu acreditat care a condus verificarea şi validarea informaţiilor conţinute în documentele de susţinere a solicitării.
  (4) Comitetul consultativ EMAS poate solicita Comisiei de acreditare referinţe care să demonstreze că activităţile verificatorului de mediu în legătură cu organizaţia solicitantă s-au desfăşurat corect.


  Articolul 10

  (1) Dacă la prima întrunire de verificare a conformităţii organizaţiei solicitante Comitetul consultativ EMAS constată că organizaţia nu îndeplineşte toate condiţiile legale pentru obţinerea înregistrării EMAS, în special a cerinţelor de reglementare din domeniul protecţiei mediului, se trece la etapa de evaluare a neconformităţii cu prevederile legale din domeniul protecţiei mediului.
  (2) Dacă se constată că în ultimii 2 ani de la data solicitării obţinerii înregistrării EMAS organizaţia a încălcat cerinţele de reglementare din domeniul protecţiei mediului şi a produs un impact asupra mediului, verificatorul de mediu şi organizaţia au obligaţia să semneze şi să transmită Comitetului consultativ EMAS o declaraţie validată de către verificatorul de mediu, prin care să dovedească că daunele au fost reparate şi că s-au luat toate măsurile pentru a preveni apariţia altor situaţii similare.
  (3) Comitetul consultativ EMAS, prin Biroul EMAS, solicită de la autorităţile competente pentru controlul respectării măsurilor de protecţie a mediului, desemnate conform legislaţiei din domeniul protecţiei mediului, următoarele:
  a) informaţii suplimentare asupra prejudiciului adus mediului;
  b) copie de pe actele de constatare a contravenţiilor, întocmite de agenţii constatatori;
  c) copie de pe actele de constatare şi cercetare a infracţiunilor, întocmite de organele de urmărire penală, conform competenţelor legale.


  Articolul 11

  În cazul în care există neclarităţi privind informaţiile furnizate în documentaţia de susţinere a solicitării, Comitetul consultativ EMAS, prin Biroul EMAS, solicită organizaţiei informaţii suplimentare asupra secţiunilor respective.


  Articolul 12

  (1) Comitetul consultativ EMAS fixează un termen de 15 zile lucrătoare pentru primirea informaţiilor şi documentelor suplimentare prevăzute la art. 10 şi 11.
  (2) Reprogramarea întrunirii Comitetului consultativ EMAS pentru evaluarea completărilor la documentaţia depusă nu trebuie să depăşească 30 de zile lucrătoare de la data primirii completărilor solicitate.
  (3) Biroul EMAS înştiinţează în scris organizaţia cu privire la reprogramarea întrunirii Comitetului consultativ EMAS şi despre motivul luării acestei decizii.


  Articolul 13

  (1) Comitetul consultativ EMAS decide continuarea procedurii de înregistrare EMAS dacă, după primirea informaţiilor şi a documentelor suplimentare prevăzute la art. 10 şi 11, se constată că organizaţia face dovada respectării tuturor cerinţelor legale necesare obţinerii înregistrării EMAS.
  (2) Biroul EMAS comunică în scris organizaţiei continuarea procedurii de înregistrare EMAS.


  Secţiunea a 4-a Refuzul solicitării înregistrării EMAS


  Articolul 14

  (1) Comitetul consultativ EMAS, în urma analizei detaliate, decide refuzul solicitării înregistrării EMAS în următoarele cazuri:
  a) documentele nu sunt corect întocmite şi/sau nu prezintă Comitetului consultativ EMAS toate informaţiile necesare pentru luarea deciziei;
  b) Comitetul consultativ EMAS primeşte un raport de supraveghere de la Comisia de acreditare, în care se demonstrează că activităţile verificatorului de mediu nu s-au realizat într-o manieră corespunzătoare, care să garanteze că organizaţia solicitantă îndeplineşte cerinţele necesare obţinerii înregistrării EMAS;
  c) pe baza informaţiilor primite de la autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului Comitetul consultativ EMAS este informat de Biroul EMAS că organizaţia solicitantă nu întruneşte toate condiţiile legale pentru obţinerea înregistrării EMAS, în special în ceea ce priveşte respectarea tuturor cerinţelor de reglementare din domeniul protecţiei mediului;
  d) organizaţia nu transmite informaţiile prevăzute la art. 11 în termenul prevăzut la art. 12 alin. (1).
  (2) Refuzul solicitării înregistrării EMAS va ţine seama de cauzele şi de gravitatea abaterii de la cerinţele legale pentru obţinerea înregistrării EMAS şi se decide în urma consultării:
  a) părţilor interesate;
  b) agenţiilor teritoriale pentru protecţia mediului şi comisariatelor teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu în a căror rază de competenţă se află organizaţia sau acea parte a organizaţiei pentru care se solicită obţinerea înregistrării EMAS.


  Articolul 15

  (1) În cazul refuzului solicitării înregistrării EMAS, organizaţia reia procedura de înregistrare EMAS de la etapa iniţială.
  (2) Biroul EMAS informează în scris organizaţia, în termen de 10 zile lucrătoare de la data întrunirii Comitetului consultativ EMAS, asupra motivaţiei refuzului solicitării înregistrării EMAS, concomitent cu returnarea documentelor depuse.


  Secţiunea a 5-a Acordarea înregistrării EMAS


  Articolul 16

  (1) Comitetul consultativ EMAS decide prin vot acordarea înregistrării EMAS dacă informaţiile cuprinse în documentele necesare obţinerii înregistrării EMAS sunt concludente şi dacă în urma evaluării observaţiilor părţilor interesate în legătură cu organizaţia se constată că aceasta îndeplineşte toate condiţiile legale pentru obţinerea înregistrării EMAS.
  (2) În cazul deciziei favorabile de acordare a înregistrării EMAS, Biroul EMAS, în termen de 5 zile de la luarea deciziei, realizează următoarele:
  a) atribuie un număr de înregistrare şi include organizaţia în Lista organizaţiilor înregistrate EMAS;
  b) îl informează pe conducătorul organizaţiei despre acordarea înregistrării EMAS şi solicită dovada achitării tarifului de înregistrare.


  Articolul 17

  (1) După primirea dovezii privind achitarea tarifului de înregistrare, Biroul EMAS elaborează Certificatul de înregistrare EMAS.
  (2) Certificatul de înregistrare EMAS se semnează de reprezentantul cu funcţie de conducere al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, membru în cadrul Comitetului consultativ EMAS, şi se transmite organizaţiei solicitante.
  (3) Certificatul de înregistrare EMAS este valabil o perioadă de 3 ani de la data înregistrării.


  Secţiunea a 6-a Depunerea şi conţinutul solicitării de reînnoire a înregistrării EMAS


  Articolul 18

  (1) În vederea obţinerii reînnoirii înregistrării EMAS, organizaţia înaintează Biroului EMAS din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului solicitarea de reînnoire a înregistrării EMAS, care trebuie să conţină următoarele documente:
  a) cererea de reînnoire a înregistrării EMAS, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;
  b) documentele de susţinere a solicitării de reînnoire a înregistrării EMAS, prevăzute la art. 13^1 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun cu cel puţin 60 de zile înainte de data expirării Certificatului de înregistrare EMAS existent, în 3 exemplare pe suport hârtie şi într-un exemplar pe suport electronic.


  Articolul 19

  (1) Procedura de reînnoire a înregistrării EMAS parcurge procedura de înregistrare EMAS.
  (2) În cazul în care Comitetul consultativ EMAS decide reînnoirea înregistrării EMAS, Biroul EMAS emite un nou Certificat de înregistrare EMAS după ce organizaţia face dovada achitării tarifului de înregistrare EMAS.


  Secţiunea a 7-a Suspendarea şi anularea înregistrării EMAS


  Articolul 20

  (1) Organizaţia înregistrată EMAS are obligaţia să actualizeze anual informaţiile din declaraţia de mediu, iar în cazul schimbării acestora, să valideze anual informaţiile cuprinse în declaraţia de mediu şi să pună aceste informaţii la dispoziţia publicului şi a altor părţi interesate.
  (2) Biroul EMAS, prin agenţiile teritoriale pentru protecţia mediului, asigură verificarea respectării prevederilor alin. (1).
  (3) În cazul constatării nerespectării prevederilor alin. (1), Biroul EMAS înştiinţează Comitetul consultativ EMAS.


  Articolul 21

  (1) Comitetul consultativ EMAS suspendă sau anulează, după caz, înregistrarea EMAS în situaţia în care:
  a) primeşte un raport de supraveghere de la Comisia de acreditare, în care se demonstrează că activităţile verificatorului de mediu nu s-au realizat într-o manieră corespunzătoare, care să garanteze că organizaţia îndeplineşte cerinţele necesare menţinerii înregistrării EMAS;
  b) Biroul EMAS înştiinţează Comitetul consultativ EMAS că organizaţia nu respectă prevederile art. 20 alin. (1);
  c) Biroul EMAS înştiinţează Comitetul consultativ EMAS despre sesizările scrise, primite de la agenţia teritorială pentru protecţia mediului sau de la comisariatele teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu şi de la alte părţi interesate, că organizaţia nu mai îndeplineşte toate condiţiile legale pentru menţinerea înregistrării EMAS, în special în ceea ce priveşte respectarea tuturor cerinţelor de reglementare din domeniul protecţiei mediului;
  d) Biroul EMAS înştiinţează Comitetul consultativ EMAS cu privire la primirea unei declaraţii de renunţare la înregistrarea EMAS, semnată de conducătorul organizaţiei, prin care se solicită anularea înregistrării EMAS.


  Articolul 22

  (1) Comitetul consultativ EMAS se întruneşte în termen de 15 zile de la data primirii informaţiilor prevăzute la art. 21 pentru stabilirea modalităţii şi termenului de consultare cu părţile interesate şi cu autorităţile publice competente, în vederea începerii procedurii de suspendare sau de anulare a înregistrării EMAS, în funcţie de natura şi de amploarea nerespectării condiţiilor legale necesare menţinerii înregistrării EMAS.
  (2) În termen de 5 zile de la data întrunirii Comitetului consultativ EMAS, Biroul EMAS informează în scris Comisia de acreditare, verificatorul de mediu care a verificat şi validat informaţiile organizaţiei, autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului, comisariatul teritorial al Gărzii Naţionale de Mediu în a cărei rază de competenţă se află organizaţia, părţile interesate şi conducătorul organizaţiei despre începerea motivată a procedurii de suspendare a înregistrării EMAS şi termenul fixat pentru consultare, care nu trebuie să depăşească 15 zile lucrătoare.


  Articolul 23

  (1) După efectuarea consultărilor, în termen de 10 zile, Biroul EMAS convoacă Comitetul consultativ EMAS în vederea analizării neconformităţilor organizaţiei, pe baza dovezilor furnizate de părţile consultate. În funcţie de amploarea neconformităţilor, Comitetul consultativ EMAS decide asupra suspendării înregistrării EMAS pentru o perioadă de timp determinată, dar nu mai mare de un an, sau asupra anulării înregistrării EMAS.
  (2) În termen de 5 zile de la luarea deciziei, Biroul EMAS comunică organizaţiei decizia de suspendare sau de anulare a înregistrării EMAS şi motivele care au stat la baza acesteia.


  Articolul 24

  (1) După înlăturarea neconformităţilor care au dus la suspendarea înregistrării EMAS, dar nu mai târziu decât termenul limită pentru care s-a dispus suspendarea, organizaţia solicită Comitetului consultativ EMAS ridicarea suspendării înregistrării EMAS şi transmite Biroului EMAS documentele doveditoare privind conformarea.
  (2) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1), Biroul EMAS solicită autorităţilor competente situaţia conformării şi convoacă Comitetul consultativ EMAS în termen de 10 zile de la primirea acesteia.
  (3) Comitetul consultativ EMAS analizează solicitarea organizaţiei de ridicare a suspendării şi decide în consecinţă.
  (4) Biroul EMAS informează organizaţia în termen de 10 zile în legătură cu decizia şi, în cazul unei decizii favorabile, înscrie ridicarea suspendării în Registrul naţional EMAS.


  Articolul 25

  (1) Dacă organizaţia nu a înlăturat neconformităţile în termenul limită pentru care s-a decis suspendarea, Biroul EMAS înştiinţează Comitetul consultativ EMAS asupra acestui fapt.
  (2) Comitetul consultativ EMAS decide anularea înregistrării EMAS în termen de 30 de zile de la data înştiinţării, iar Biroul EMAS informează în termen de 5 zile organizaţia asupra anulării înregistrării EMAS.
  (3) Organizaţia căreia i s-a anulat înregistrarea EMAS poate să solicite o nouă înregistrare EMAS, în condiţiile respectării tuturor condiţiilor legale necesare obţinerii înregistrării EMAS, şi să reia procedura de înregistrare EMAS de la etapa iniţială.


  Secţiunea a 8-a Soluţionarea contestaţiilor


  Articolul 26

  (1) Împotriva deciziei Comitetului consultativ EMAS privind refuzul înregistrării EMAS, a deciziei de suspendare sau de anulare a înregistrării EMAS organizaţia poate să depună contestaţie.
  (2) Contestaţia se motivează în scris şi se înaintează Biroului EMAS în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei.
  (3) Comitetul consultativ EMAS soluţionează contestaţia în termen de 10 zile de la depunerea acesteia.
  (4) În urma analizării contestaţiei, Comitetul consultativ EMAS decide cu votul majorităţii membrilor săi admiterea sau respingerea acesteia.
  (5) În cazul admiterii contestaţiei, Comitetul consultativ EMAS dispune, după caz, înregistrarea EMAS, anularea suspendării, respectiv revocarea deciziei de anulare a înregistrării EMAS.
  (6) Decizia privind soluţionarea contestaţiei se comunică de către Biroul EMAS contestatarului, în scris, în termen de 5 zile.


  Articolul 27

  În cazul în care organizaţia nu depune contestaţie în termenul prevăzut la art. 26 alin. (2) sau în cazul respingerii contestaţiei de către Comitetul consultativ EMAS, în termen de 5 zile, Biroul EMAS are obligaţia:
  a) să anuleze organizaţia din Lista organizaţiilor înregistrate EMAS, dacă Comitetul consultativ EMAS a decis anularea înregistrării EMAS;
  b) să înscrie suspendarea sau anularea înregistrării EMAS în Registrul naţional EMAS;
  c) să dispună afişarea informaţiei privind suspendarea sau anularea înregistrării EMAS a organizaţiei pe pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului în a cărei rază de competenţă se află organizaţia sau acea parte a organizaţiei.


  Capitolul III Dispoziţii finale


  Articolul 28

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta anexă.


  Anexa 1

      Nr. înregistrare organizaţie: Nr. înregistrare ANPM:
      Data: Data:

                            CERERE DE ÎNREGISTRARE EMAS
                                     - model -
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │1. Date privind organizaţia │
  ├──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
  │Denumire │ │
  │ │ │
  ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
  │Nr. Înreg. Reg. Com. │ │
  ├─────────┬────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
  │Adresa │Strada, numărul │ │
  │sediului ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
  │ │Localitate │ │
  │ ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
  │ │Judeţ │ │
  │ ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
  │ │Cod poştal │ │
  ├─────────┴────────────────────┴────────────────────────────┬─────────────────┤
  │Telefon/Fax │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │Adresa de e-mail │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │Persoană de contact │ │
  │Responsabil declaraţie de mediu │ │
  │(nume, date de contact) │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │Reprezentant legal │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │Codul CAEN al activităţilor │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┬────────┤
  │Categoria de activităţi cade sub incidenţa legislaţiei │ DA │ NU │
  │privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (se │ │ │
  │va marca corespunzător) │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
  │Situaţia reglementării din punct de vedere al │Tipul │Numărul │
  │protecţiei mediului │actului │Actului │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┴────────┤
  │Număr de angajaţi │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┬────────┤
  │IMM (se va marca corespunzător) │ DA │ NU │
  └───────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘
  2. Descrierea organizaţiei
  Descrierea activităţii organizaţiei/amplasamentului pentru care se solicită înregistrare EMAS
  Organigrama organizaţiei
  Planul de situaţie al amplasamentului Subcontractori

  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │3. Numărul şi descrierea amplasamentelor pentru care se solicită │
  │ înregistrare EMAS*) │
  ├─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
  │Număr amplasament........... │ │
  ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
  │Denumirea amplasamentului │ │
  ├─────────┬───────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
  │Adresa │Strada, numărul │ │
  │sediului ├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
  │ │Localitate │ │
  │ ├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
  │ │Judeţ │ │
  │ ├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
  │ │Cod poştal │ │
  ├─────────┴───────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
  │Persoana de contact │ │
  │Responsabil declaraţie de mediu │ │
  │(nume, date de contact) │ │
  ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
  │Reprezentant legal │ │
  ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
  │Codul CAEN al activităţilor │ │
  │ │ │
  ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
  │Număr de angajaţi │ │
  ├─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
  │Telefon/fax │ │
  │adresa email/pagina web │ │
  ├─────────────────────────────────────────┼─────────────────┬─────────────────┤
  │Categoria de activităţi cade sub │DA │NU │
  │incidenţa legislaţiei privind prevenirea │ │ │
  │şi controlul integrat al poluării │ │ │
  │(se va marca corespunzător) │ │ │
  ├─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
  │Situaţia reglementării din punct de │Tipul │Numărul │
  │vedere al protecţiei mediului │actului │actului │
  └─────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘  -------
      *) Se va completa pentru fiecare amplasament în parte.
      Dacă organizaţia este identică cu amplasamentul această pagină
  nu se completează.
  4. Date privind verificatorul de mediu*)
  Nume Date de contact
  Nr. Certificatului de acreditare
  Domeniul acreditării**)
  Data planificată pentru următoarea declaraţie de mediu  -------
      *) se va completa pentru fiecare verificator de mediu care a participat la
  verificarea şi validarea informaţiilor;
      **) se va anexa copia după certificatul de acreditare a verificatorului
  de mediu.

      Conducătorul organizaţiei îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea
  informaţiilor incluse în documentele de susţinere a solicitării înregistrării
  EMAS, iar răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor validate revine
  verificatorului de mediu care a realizat verificarea şi validarea informaţiilor.
  5. Date privind organismul naţional competent pentru aplicarea procedurii de înregistrare EMAS
  Denumire
  Adresă
  Telefon Fax        
  Întocmit la data
  Numele conducătorului organizaţiei Funcţia Semnătura  Anexa 2

      Nr. înregistrare organizaţie: Nr. înregistrare ANPM:
      Data: Data:

                      CERERE DE REÎNNOIRE A ÎNREGISTRĂRII EMAS
                                     - model -
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │1. Date privind organizaţia │
  ├──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
  │Denumire │ │
  │ │ │
  ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
  │Nr. Înreg. Reg. Com. │ │
  ├─────────┬────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
  │Adresa │Strada, numărul │ │
  │sediului ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
  │ │Localitate │ │
  │ ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
  │ │Judeţ │ │
  │ ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
  │ │Cod poştal │ │
  ├─────────┴────────────────────┴────────────────────────────┬─────────────────┤
  │Telefon/Fax │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │Adresa de e-mail │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │Persoană de contact │ │
  │Responsabil declaraţie de mediu │ │
  │(nume, date de contact) │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │Reprezentant legal │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
  │Codul CAEN al activităţilor │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┬────────┤
  │Categoria de activităţi cade sub incidenţa legislaţiei │ DA │ NU │
  │privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (se │ │ │
  │va marca corespunzător) │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
  │Situaţia reglementării din punct de vedere al │Tipul │Numărul │
  │protecţiei mediului │actului │Actului │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┴────────┤
  │Număr de angajaţi │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┬────────┤
  │IMM (se va marca corespunzător) │ DA │ NU │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┴────────┤
  │Număr de înregistrare EMAS │ │
  │Data obţinerii înregistrării EMAS │ │
  └───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘
  2. Descrierea organizaţiei
  Descrierea activităţii organizaţiei/amplasamentului pentru care se solicită înregistrare EMAS
  Organigrama organizaţiei
  Planul de situaţie al amplasamentului Subcontractori
  3. Numărul şi descrierea amplasamentelor pentru care se solicită reînnoirea înregistrării EMAS*)
  Număr amplasament............
  Denumirea amplasamentului
  Adresa Stradă, număr Localitate Judeţ Cod poştal
  Persoana de contact Responsabil declaraţie de mediu (nume, date de contact)
  Reprezentant legal
  Codul CAEN al activităţilor
  Număr de angajaţi
  Telefon/fax adresa email/pagina web
  Categoria de activităţi cade sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (se va marca corespunzător) DA NU
  Situaţia reglementării din punct de vedere al protecţiei mediului Tipul actului Numărul actului  ---------
      *) Se va completa pentru fiecare amplasament în parte.
      Dacă organizaţia este identică cu amplasamentul această pagină nu se
  completează.
  4. Date privind verificatorul de mediu *)
  Nume Date de contact
  Nr. Certificatului de acreditare
  Domeniul acreditării **)
  Data planificată pentru următoarea declaraţie de mediu  ---------
      *) se va completa pentru fiecare verificator de mediu care a participat la
  verificarea şi validarea informaţiilor;
      **) se va anexa copia după certificatul de acreditare a verificatorului
  de mediu.

      Conducătorul organizaţiei îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea
  informaţiilor incluse în documentele de susţinere a solicitării de reînnoire
  a înregistrării EMAS, iar răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor
  validate revine verificatorului de mediu care a realizat verificarea şi
  validarea informaţiilor.
  5. Date privind organismul naţional competent pentru aplicarea procedurii de înregistrare EMAS
  Denumire
  Adresă
  Telefon Fax        
  Întocmit la data
  Numele conducătorului organizaţiei Funcţia Semnătura


  ----------