HOTĂRÂRE nr. 216 din 26 ianuarie 2001
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 6 februarie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, denumita în continuare Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea directa a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.


  Articolul 2

  Autoritatea exercita următoarele funcţii: funcţia de strategie, funcţia de reglementare, funcţia de administrare, funcţia de reprezentare şi funcţia de autoritate de stat.


  Articolul 3

  În exercitarea funcţiei de strategie Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a) elaborează studii şi prognoze pentru evaluarea sistemului naţional de protecţie a copilului şi al adopţiei, în vederea fundamentarii strategiei de reforma în aceste domenii, precum şi pentru evaluarea impactului privind aplicarea obiectivelor strategice;
  b) fundamentează şi elaborează strategia naţionala de reforma a sistemului de protecţie a copilului şi al adopţiei, cu respectarea convenţiilor internaţionale la care România este parte, şi o supune spre aprobare Guvernului;
  c) elaborează şi fundamentează programe de interes naţional în domeniul protecţiei copilului şi al adopţiei şi le supune spre aprobare Guvernului;
  d) promovează şi sprijină formarea iniţială şi permanenta a specialiştilor care acţionează în domeniul protecţiei copilului şi al adopţiei.


  Articolul 4

  În exercitarea funcţiei de reglementare Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a) elaborează proiecte de acte normative în domeniul protecţiei copilului şi al adopţiei, în vederea realizării obiectivelor reformei sistemului naţional de protecţie a copilului şi al adopţiei;
  b) elaborează norme, metodologii şi standarde pentru funcţionarea serviciilor şi instituţiilor care asigura promovarea şi respectarea drepturilor copilului, îngrijirea şi protecţia copiilor aflaţi în dificultate şi a celor cu handicap, precum şi a celor care desfăşoară activităţi în domeniul adopţiei;
  c) elaborează regulamente-cadru orientative şi ghiduri metodologice pentru organizarea şi funcţionarea tuturor serviciilor şi instituţiilor care asigura îngrijirea şi protecţia drepturilor copilului, precum şi a celor care desfăşoară activităţi în domeniul adopţiei;
  d) avizează proiectele de acte normative care au ca obiect reglementarea unor aspecte legate de domeniul propriu de activitate;
  e) stabileşte indicatorii de performanţă pentru programele de interes naţional, care se aproba prin ordin al secretarului de stat.


  Articolul 5

  În exercitarea funcţiei de administrare Autoritatea are următoarele atribuţii principale:
  a) gestionează bunurile proprietate publică şi privată a statului, pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz;
  b) gestionează fondurile alocate pentru finanţarea programelor de interes naţional din domeniul protecţiei copilului şi al adopţiei;
  c) finanţează sau, după caz, cofinanteaza proiecte în cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei copilului şi al adopţiei;
  d) proiectează şi aplica sistemul de monitorizare pentru estimarea necesarului de finanţare a serviciilor şi instituţiilor de protecţie a copilului, inclusiv prin adopţie, precum şi pentru revizuirea aplicării standardelor de funcţionare a acestora;
  e) fundamentează şi propune adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea finanţării adecvate a instituţiilor şi serviciilor de protecţie a copilului, inclusiv prin adopţie;
  f) gestionează baza de date constituită la nivelul sistemului naţional de protecţie a copilului, inclusiv prin adopţie.


  Articolul 6

  În exercitarea funcţiei de reprezentare Autoritatea are următoarele atribuţii principale:
  a) desfăşoară şi dezvolta relaţii de colaborare şi cooperare internationala în domeniul specific;
  b) negociaza şi încheie colaborări în domeniul propriu de activitate cu organisme interne şi internaţionale;
  c) reprezintă statul în raporturile cu instanţele judecătoreşti şi cu persoanele fizice şi juridice din ţara şi din străinătate, în domeniul sau de activitate;
  d) asigura reprezentarea, în faţa instanţelor judecătoreşti, a Comitetului Roman pentru Adoptii.


  Articolul 7

  În exercitarea funcţiei de autoritate de stat Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a) monitorizează şi asigura respectarea principiilor şi normelor stabilite prin Convenţia cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, precum şi prin celelalte convenţii internaţionale din domeniul sau de activitate, la care România este parte;
  b) centralizează şi sintetizeaza informaţiile referitoare la aspectele prevăzute la lit. a), elaborează şi prezintă rapoarte, conform art. 44 pct. 1 din Convenţia cu privire la drepturile copilului;
  c) monitorizează şi controlează activităţile de aplicare a strategiei naţionale de reforma a sistemului de protecţie a copilului, inclusiv prin adopţie;
  d) monitorizează şi controlează respectarea standardelor minime pentru organizarea şi funcţionarea sistemului de servicii şi instituţii care asigura promovarea şi respectarea drepturilor copilului, îngrijirea copiilor aflaţi în dificultate şi a celor cu handicap, precum şi în ceea ce priveşte adoptia;
  e) asigura îndrumarea şi controlul activităţilor specifice domeniului sau de activitate şi propune instituţiilor competente stabilirea răspunderii disciplinare, materiale, contravenţionale sau penale, după caz, a persoanelor vinovate de săvârşirea abaterilor constatate;
  f) propune autorităţilor competente suspendarea sau încetarea activităţilor care pun în pericol grav şi iminent sănătatea sau dezvoltarea fizica ori psihică a copilului şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice responsabile;
  g) acţionează pentru prevenirea sau, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte sau fapte care încalcă principiile şi normele convenţiilor internaţionale la care România este parte, în domeniul drepturilor copilului şi al adopţiei;
  h) monitorizează informaţiile privind: finanţarea instituţiilor şi serviciilor care asigura îngrijirea şi protecţia drepturilor copilului şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul adopţiei, indicatorii de eficienta a acestora, precum şi modul de cheltuire a resurselor financiare alocate acestor servicii şi instituţii.


  Articolul 8

  (1) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin Autoritatea colaborează şi cooperează cu autorităţile şi cu instituţiile publice române şi străine, cu organizaţii internaţionale, organizaţii neguvernamentale, precum şi cu alte persoane juridice sau fizice din ţara şi din străinătate.
  (2) În realizarea activităţilor de protecţie a copilului Autoritatea colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, coordonând metodologic serviciile publice specializate pentru protecţia copilului aflate în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi comisiile pentru protecţia copilului organizate la nivelul judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, republicată, cu modificările ulterioare.
  (3) În scopul îndeplinirii funcţiilor sale Autoritatea are dreptul, în condiţiile legii, să solicite şi sa primească informaţii ce interesează domeniul sau de activitate de la celelalte organe ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la instituţii publice, de la organizaţiile neguvernamentale şi de la persoanele fizice sau juridice.
  (4) Autoritatea poate furniza informaţii, la solicitare, în limitele dispoziţiilor legale în vigoare.


  Articolul 9

  (1) Autoritatea este condusă de un secretar de stat, ajutat de un subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru.
  (2) Secretarul de stat conduce întreaga activitate a Autorităţii şi o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu Secretariatul General al Guvernului, cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice şi cu persoane juridice şi fizice, române sau străine.
  (3) În exercitarea atribuţiilor sale secretarul de stat emite ordine şi instrucţiuni.
  (4) Secretarul de stat răspunde în faţa Guvernului şi a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului pentru întreaga activitate a Autorităţii.
  (5) Subsecretarul de stat coordonează activitatea executivă şi de secretariat a Comitetului Roman pentru Adoptii, îndeplineşte atribuţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin ordin al secretarului de stat.
  (6) Secretarul general al Autorităţii îndeplineşte atribuţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi/sau alte atribuţii încredinţate de secretarul de stat, realizand legăturile functionale între structurile instituţiei, şi este salarizat potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie.
  (7) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie se aproba prin ordin al secretarului de stat, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 10

  În cazul în care secretarul de stat nu îşi poate exercita atribuţiile ce îi revin subsecretarul de stat exercita aceste atribuţii, cu înştiinţarea primului-ministru şi a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.


  Articolul 11

  (1) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În structura Autorităţii, prin ordin al secretarului de stat se pot organiza servicii, birouri şi colective temporare de lucru.
  (2) Circuitul documentelor, atribuţiile şi sarcinile personalului din aparatul propriu al Autorităţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.


  Articolul 12

  (1) Consiliul de coordonare al Autorităţii este condus de secretarul de stat şi este compus din 17 membri, după cum urmează:
  a) 9 reprezentanţi ai unor ministere şi ai altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, respectiv câte un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Justiţiei, Ministerului de Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului Finanţelor Publice, desemnaţi prin ordin al conducătorilor acestor instituţii;
  b) 6 reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv:
  - secretarii judeţelor care se afla pe prima poziţie din cele 5 grupe de judeţe prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 502/1997 cu privire la organizarea şi funcţionarea Comitetului Roman pentru Adoptii, cu modificările ulterioare, aceştia urmând să fie înlocuiţi la fiecare 3 luni de către secretarii judeţelor care ocupa poziţia următoare, respectându-se ordinea alfabetica a denumirii judeţelor;
  - secretarul municipiului Bucureşti;
  c) un reprezentant al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
  d) un reprezentant al societăţii civile.
  (2) Consiliul de coordonare se întruneşte, la convocarea secretarului de stat, trimestrial, în şedinţe ordinare sau, ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare.
  (3) Consiliul de coordonare are următoarele atribuţii principale:
  a) asigura cooperarea Autorităţii cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale;
  b) analizează şi face recomandări cu privire la programele de interes naţional în domeniul protecţiei copilului, finanţate sau cofinantate, după caz, de Autoritate.
  (4) Consiliul de coordonare adopta recomandări în prezenta a cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor săi, cu votul majorităţii membrilor prezenţi.


  Articolul 13

  (1) Numărul maxim de posturi al Autorităţii se stabileşte prin decizie a primului-ministru şi nu include demnitarii şi numărul de posturi aferent cabinetului secretarului de stat.
  (2) Secretarul de stat şi subsecretarul de stat sunt salarizaţi potrivit art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/2001.
  (3) Salariul de baza al personalului Autorităţii se stabileşte potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/2001.


  Articolul 14

  (1) Autoritatea are în dotare următoarele mijloace de transport:
  a) 3 autoturisme, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 13/1995, cu modificările ulterioare;
  b) un autoturism pentru desfăşurarea activităţilor specifice de monitorizare şi de control în teritoriu.
  (2) Autoturismele prevăzute la alin. (1) au un consum lunar normat de carburanţi stabilit potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.


  Articolul 15

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 11 februarie 2000, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Şerban Mihailescu
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos


  Anexă


                          STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
           a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie


                                 ┌──────────────────┐
            ┌--------------------┤ SECRETAR DE STAT │
            | ┌-------------┼────────┬─┬───────┘
            | | │ CABINET│ │ ┌────────────────────┐
            | | └────────┘ │ │ CORPUL DE CONTROL │
            | | ├──────────┤ ŞI AUDIT*) │
  ┌─────────┴───┐ | │ └────────────────────┘
  │ CONSILIUL DE│ | │
  │ COORDONARE │ | ├───────────────────┐
  └─────────────┘ | │ │
  ┌────────────────┴┐ ┌────────┴──────────┐ │
  │ COMITETUL ROMAN │ │SUBSECRETAR DE STAT│ │
  │ PENTRU ADOPTII │ └────────┬──────────┘ │
  └─────────────────┘ │ │
                                            │ ┌──────┴─────────┐
                                            │ │SECRETAR GENERAL│
               ┌────────────────────────────┴───┐ └──────┬─────────┘
               │ │ ┌──────┴─────────┐
      ┌────────┴────┐ │ ┌─────┴───────┐ │
      │ DIRECŢIA │ │ │ DIRECŢIA │ ┌───┴──────┐
      │ GENERALĂ │ │ │ GENERALĂ │ │ DIRECŢIA │
      │ PENTRU │ │ │ POLITICI, │ │ ECONOMICĂ│
      │ PROTECŢIA │ │ │ STRATEGIE, │ │ŞI RESURSE│
      │ COPILULUI │ │ │ IMPLEMENTARE│ │ UMANE │
      │ PRIN ADOPŢIE│ │ └─────────────┘ └──────────┘
      └─────────────┘ │
                                         ┌──────┴────┐
                                         │ DIRECŢIA │
                                         │JURIDICĂ ŞI│
                                         │CONTENCIOS │
                                         └───────────┘

  ---------------- Notă *) Se va organiza la nivel de direcţie generală.
  ----------