ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 7 iulie 1998(*actualizată*)
privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
(actualizată până la data de 13 septembrie 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 septembrie 2009 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: DECIZIA nr. 923 din 23 iunie 2009.
  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite prezenta ordonanţa de urgenţă.

  Articolul 1

  Clădirile, împreună cu terenul aferent, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţa de urgenţă, care au aparţinut comunităţilor (organizaţii, culte religioase) cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România şi au fost trecute după anul 1940 în patrimoniul statului român prin măsuri de constrângere, confiscare, naţionalizare sau manevre dolosive, se restituie titularilor sau succesorilor acestora.


  Articolul 2

  (1) În scopul verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 1, se instituie, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, o comisie specială formată, pe baze paritare, din reprezentanţi ai Guvernului şi ai comunităţilor prevăzute în anexa.
  (2) Comisia va stabili succesorii din cadrul comunităţilor care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor revendicate şi va avea sarcina de a întocmi, pe baza de acte doveditoare, documentaţia pentru fiecare imobil în parte. Transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexa va avea loc la data semnării protocolului redactat de comisie.
  (3) Comisia prevăzută la acest articol este abilitată să examineze, cu respectarea aceleiaşi proceduri, cererile de restituire şi a altor imobile din aceasta categorie, care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România. După identificarea acestor imobile, comisia va supune Guvernului propuneri corespunzătoare.


  Articolul 2

  Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se va realiza la data încheierii protocoalelor de predare-preluare între actualii deţinători ai imobilelor şi succesorii stabiliţi, menţionând concret drepturile actualilor deţinători.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru delegat pe lângă
  primul-ministru pentru
  minorităţi naţionale,
  Gyorgy Tokay


  Anexa
  IMOBILELE
  care vor fi restituite
  *Font 7*
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                           Titularul Actul în baza
  Nr. Adresa Actul de actual al Destinaţia Folosinţă căruia a trecut Observaţii
  crt. imobilului proprietate dreptului de iniţială actuală în proprietatea
                                          proprietate statului
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   0 1 2 3 4 5 6 7
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Bucureşti, Statul român, Casa Casa de cultură Decretul Solicitant:
        Str. Batistei Inspectoratul Asociaţiei "Friedrich nr. 176/1948 comunitatea
        nr. 15, de Cultura al Germane de Schiller", germană din
        sectorul 1 Municipiului Gimnastică sediul F.D.G.R. România
                                        Bucureşti Bucureşti
   2. Arad, cartierul C.F. 422, Consiliul Căminul Dispensar de Solicitant:
        Aradu Nou, nr. topo local tineretului circumscripţie comunitatea
        Str. Cibinului 1.177-1.179 romano-catolic veterinară, germană din
        nr. 15, birouri România
        judeţul Arad Preluarea nu
                                                                                                             este notată
                                                                                                             în C.F.
   3. Avrig, C.F. 4.339 Ministerul Sanatoriul Sanatoriu Legea Solicitant:
        judeţul Sibiu C.F. 4.338 Sănătăţii Fundaţiei nr. 10/1949 comunitatea
                                                         "Samuel von germană din
                                                         Brukenthal" România
   4. Bucureşti, Tranzacţie de Consiliul Şcoala şi Teren viran Acord Solicitant:
        Calea împărţire General al capela bulgară (imobilul a internaţional, comunitatea
        Călăraşilor voluntară, Municipiului fost demolat nerespectat şi bulgarilor
        nr. 16, autentificată Bucureşti în anul 1988) denunţat cu din România
        sectorul 3 de Tribunalul nr. 216 din 31
                         Ilfov, nr. octombrie 1987
                         4.526/1934
   5. Comuna Moara, Nr. arhiva Consiliul Şcoala Şcoala Preluat Solicitant:
        satul Bulai, 40.319/1918 local poloneză abuziv comunitatea
        judeţul Suceava polonezilor
                                                                                                             din România
   6. Constanţa, Consiliul Şcoala primara Spatii de locuit Naţionalizat Solicitant:
        str. Cuza Vodă Local al musulmană în anul 1948 comunitatea
        nr. 13, judeţul Municipiului turcă din
        Constanţa Constanţa România
   7. Constanţa, Legea Ministerul Teatrul Teatrul Decretul Solicitant:
        str. Aristide nr. 83/1932, Culturii "ELPIS" de păpuşi nr. 92/1950, comunitatea
        Karatzali publicată în poziţia 7.455 elenă din
        nr. 16 Monitorul România
        (fost nr. 19), Oficial nr.
        judeţul 89/1932, cu
        Constanţa confirmarea
                         Primăriei
                         Constanţa nr.
                         17.902,
                         18.073/1994
   8*). Încetat efectele
        juridice
   9. Gherla, C.F. 400, Consiliul Fundaţia Gradiniţă, Decretul Primăria şi-a
        str. Stefan nr. topo 425 local Armeană cămin de copii nr. 218/1960 exprimat
        cel Mare şi 426 "Karacsony" acordul
        nr. 23, prealabil
        judeţul Cluj privind
                                                                                                             restituirea
                                                                                                             imobilului
                                                                                                             Solicitant:
                                                                                                             comunitatea
                                                                                                             armeană din
                                                                                                             România
  10. Bucureşti, Proces-verbal Consiliul Casa Biblioteca, Solicitant:
        int. Zalomit nr. 6.242 General al "Petofi casa de comunitatea
        nr. 6, din 23 mai Municipiului Sandor" cultura maghiară din
        sector 5 1940 Bucureşti România
  11. Timişoara, C.F. 596 Societatea Casa Maghiara Sediul Decretele nr. Solicitant:
        Bd. Revoluţiei Comercială din Timişoara redacţiei 218/1960 şi nr. comunitatea
        1989 nr. 8, "Tim Press" "Renaşterea 712/1966; Legea maghiară din
        judeţul Timiş - S.A. Bănăţeană" nr. 15/1990 România
  12. Cluj-Napoca, C.F. 1.004, Consiliul Sediul Magazine, Decretul Solicitant:
        Piaţa Unirii nr. topo 380 Local al Societăţii locuinţe, nr. 218/1960; comunitatea
        nr. 11, Municipiului Muzeului sediul Decizia maghiară din
        judeţul Cluj Cluj-Napoca Ardelean Asociaţiei Ministerului România
                                                                          Mondiale a Justiţiei
                                                                          Românilor nr. 86.311/1949
                                                                          Liberi
  13. Alba Iulia, C.F. 559, Academia Biblioteca Biblioteca, Pe baza cererii Solicitant:
        Str. Unirii nr. topo Română "Batthyaneum" arhivă consiliului comunitatea
        nr. 1-3, 1.973/1 Muzeul şi popular al maghiară din
        judeţul Alba Institutul raionului, a România
                                                         Astrologic fost atribuit Confiscat,
                                                         al Episcopiei statului prin fără inventar,
                                                         Romano-Catolice hotărâre în anul 1949.
                                                                                            judecătorească Nu figurează
                                                                                                             în Decretul
                                                                                                             nr. 176/1949
  14. Oradea, Str. C.F. 14.795, Muzeul Sediul Muzeu Decizia Solicitant:
        Stadionului C.F. 3.167 Tarii Episcopiei Sfatului comunitatea
        nr. 2, Crisurilor Romano-Catolice popular maghiară din
        judeţul Bihor orăşenesc România
                                                                                            Oradea nr.
                                                                                            2.408/1963;
                                                                                            donaţie forţată
                                                                                            pentru
                                                                                            folosinţă
                                                                                            veşnică
  15. Oradea, C.F. 507, nr. Statul român Sediul Sediul Trecut în Solicitant:
        str. Antonescu topo 2.813 Episcopiei Episcopiei folosinţă comunitatea
        nr. 27, Reformate Reformate veşnică a maghiară din
        judeţul Bihor (închiriat) statului român România
                                                                                            prin donaţie
                                                                                            forţată
  16. Săcele, C.F. 4.240, Statul român Casa Nefolosit Solicitant:
        str. Martin nr. topo 705 evanghelica (fost cămin comunitatea
        Luther nr. 118, de citit cultural) maghiară din
        judeţul Braşov România
  17. Cluj-Napoca, C.F. 1.472, Cooperativa Casa de Pensii Cooperativa Legea Solicitant:
        str. David nr. topo 675, "Solidaritatea" Unitariană, "Solidaritatea", nr. 10/1949 comunitatea
        Ferenc nr. 21, 676 locuinţe locuinţe maghiară din
        judeţul Cluj România
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 923 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 29 iulie 2009 s-a admis în parte excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile prevăzute la poziţia 8 din anexa din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1998, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.
  Conform art. 147 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, în intervalul 29 iulie 2009-12 septembrie 2009, dispoziţiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice începând cu data de 13 septembrie 2009, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  ----