METODOLOGIE din 28 septembrie 2020privind echivalarea de către inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București a perioadelor de studii efectuate în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul special al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 2 octombrie 2020 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 5.638 din 28 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 896 din 2 octombrie 2020.


  Articolul 1
  (1) Prezenta metodologie se aplică de către inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, pentru echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul special al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), de cetățeni români, cetățeni din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană și de cetățeni care solicită sau beneficiază de o formă de protecție internațională.(2) Perioadele de studii pentru care se aplică prevederile prezentei metodologii sunt cele corespunzătoare învățământului general obligatoriu, ciclului superior al liceului, perioadelor de studii de nivel profesional și postliceal nefinalizate cu diplomă.


  Articolul 2
  (1) Dosarul pentru echivalarea perioadelor de studii menționate la art. 1 conține:
  a) cerere;
  b) foaie matricolă pentru clasele din România (dacă este cazul) - original;
  c) documente școlare din care să rezulte nivelul, durata și promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea - copii și traduceri autorizate;
  d) document de identificare valabil al elevului - copie;
  e) alte documente, dacă este cazul (adeverință emisă de autoritatea competentă din țara de origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii).
  (2) Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ pot solicita aplicantului depunerea documentelor prevăzute la alin. (1) și în altă formă decât cea stabilită în prezenta metodologie (original, copie simplă sau legalizată, traducere autorizată și/sau legalizată etc.).


  Articolul 3
  (1) Dosarul prevăzut la art. 2 se depune:
  a) la inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București;
  b) la unitatea de învățământ la care elevul participă la cursuri în calitate de audient, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
  (2) Dosarul se poate depune fizic sau online, conform procedurilor interne stabilite de către inspectoratele școlare.(3) Persoanele din cadrul inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București nominalizate să evalueze dosarele de echivalare verifică existența în dosar a documentelor prevăzute la art. 2 și, în cazul în care constată că dosarul nu este complet, înștiințează solicitantul în vederea transmiterii documentelor care lipsesc.(4) Evaluarea în vederea echivalării presupune analizarea documentelor școlare și a foilor matricole din străinătate sau de la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, și identificarea claselor efectuate în străinătate sau la organizațiile menționate.(5) Echivalarea se realizează la nivelul ultimei clase absolvite sau în curs de absolvire.(6) Termenul de soluționare a dosarului de echivalare este de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet la inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București.


  Articolul 4

  Pentru evaluarea dosarului de echivalare nu se percep taxe.


  Articolul 5
  (1) Atestatul de echivalare emis de inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București este valabil pentru înscrierea în orice unitate de învățământ preuniversitar din rețeaua Ministerului Educației și Cercetării, la încadrarea pe piața forței de muncă și pentru înscrierea la cursuri de formare profesională. (2) Atestatul original este eliberat:
  a) titularului sau părinților sau tutorilor legal instituiți sau unui împuternicit care va prezenta unității de învățământ unde se va înscrie solicitantul o copie conformă cu originalul ce va fi păstrată în arhiva acesteia;
  b) în format electronic, cu semnătură digitală, pentru solicitările depuse online.
  (3) Atestatul va fi transmis, la cerere, unității de învățământ unde se va înscrie solicitantul pentru a fi eliberat titularului sau părinților sau tutorilor legal instituiți sau unui împuternicit. (4) În evidențele școlare ale elevei/elevului se consemnează următoarele: „echivalat clasele ….. (Se menționează clasele promovate în străinătate.) pe baza Atestatului nr. …. (Se menționează numărul atestatului emis de inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București.) din data …. (Se menționează data emiterii atestatului.).


  Articolul 6
  (1) Evaluarea dosarelor în vederea echivalării se efectuează de către o comisie formată din minimum 3 persoane desemnate din cadrul inspectoratului școlar județean/ Inspectoratului Școlar al Municipiului București, care să facă dovada absolvirii unei instituții de învățământ superior de lungă durată cu diplomă de licență, a ciclului al II-lea de studii universitare de master sau cu diplome echivalente. (2) Fișa postului persoanelor nominalizate la alin. (1) se completează cu atribuția de evaluare a dosarelor de echivalare de către conducerea inspectoratului școlar județean/ Inspectoratului Școlar al Municipiului București.


  Articolul 7
  (1) Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) menține permanent legătura și organizează întâlniri de instruire cu persoanele nominalizate de inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, la sediul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.(2) Pe perioada desfășurării instruirii, care nu va depăși 3 zile, cheltuielile pentru deplasare și cazare sunt suportate de inspectoratele școlare județene.


  Articolul 8

  Inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București colaborează permanent cu C.N.R.E.D. în vederea recunoașterii și transmit anual, la solicitarea C.N.R.E.D., o situație centralizată a atestatelor de recunoaștere emise.

  ----