LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (**republicată**)privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 6 mai 2009 Notă
  **) Republicată în temeiul dispozițiilor art. II din Legea nr. 271/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituțională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 4 octombrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 202/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 25 mai 2006, a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 5 iulie 2006 și a mai fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 15 noiembrie 2006, aprobată prin Legea nr. 41/2007, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituțională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 27 aprilie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 271/2007.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, denumită în continuare Agenția Națională, este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
  -----------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.
  (2) Agenția Națională este organizată și funcționează în temeiul principiului tripartitismului.(3) Agenția Națională are sediul în municipiul București.


  Articolul 2

  Agenția Națională asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activității unităților din subordine, în scopul aplicării unitare a legislației în domeniul specific de activitate și al realizării atribuțiilor ce le revin acestora, potrivit legii.


  Articolul 3
  (1) Agenția Națională aplică politicile și strategiile privind ocuparea forței de muncă și formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu respectarea următoarelor principii:
  a) accesul nediscriminatoriu la serviciile prestate în domeniul ocupării și formării profesionale și asigurarea egalității de șanse pe piața internă a forței de muncă;
  b) imparțialitatea în posibilele interese divergente dintre angajatori și forța de muncă;
  c) respectarea caracterului concurențial al activităților de pe piața muncii;
  d) confidențialitatea datelor personale ale clienților;
  e) transparență față de cetățeni și față de celelalte instituții ale statului, ale Uniunii Europene și față de societatea civilă;
  f) subsidiaritatea;
  g) adaptabilitatea serviciilor la modificările din mediul social și economic;
  h) eficiența managementului fondurilor publice.
  (2) În aplicarea politicilor și strategiilor prevăzute la alin. (1), Agenția Națională are următoarele obiective principale:
  a) stimularea ocupării forței de muncă și creșterea gradului de ocupare a forței de muncă;
  b) stimularea încadrării tinerilor absolvenți ai instituțiilor de învățământ în cadrul unui proces coerent de tranziție de la sistemul educațional la piața muncii;
  c) prevenirea șomajului;
  d) stimularea participării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la serviciile de formare profesională și de evaluare a competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale;
  e) creșterea șanselor de ocupare și a incluziunii sociale a unor categorii de persoane care se confruntă cu dificultăți la încadrarea în muncă prin servicii și măsuri active de stimulare a ocupării;
  f) protecția persoanelor supuse riscului pierderii locului de muncă în cadrul sistemului asigurărilor pentru șomaj;
  g) protecția salariaților angajatorilor în stare de insolvență, în condițiile prevăzute de Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare;
  h) facilitarea liberei circulații a lucrătorilor în statele membre ale Uniunii Europene și în statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European, precum și în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri sau convenții.

  -----------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.


  Capitolul II Organizarea și funcționarea Agenției Naționale

  Articolul 4
  (1) Agenția Națională este organizată și funcționează potrivit prevederilor prezentei legi și ale statutului propriu, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Structura organizatorică și numărul maxim de posturi se stabilesc prin statutul propriu.


  Articolul 5
  (1) Agenția Națională are în subordine următoarele unități cu personalitate juridică:
  a) agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, servicii publice deconcentrate, denumite în continuare agenții teritoriale;
  b) centrele regionale de formare profesională a adulților, denumite în continuare centre regionale;
  c) Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu.
  (2) Agenția Națională are în subordine unități fără personalitate juridică de implementare a programelor pentru dezvoltarea resurselor umane, finanțate din fonduri ale Uniunii Europene, organizate la nivel regional.(3) Organizarea și funcționarea unităților prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin statutul Agenției Naționale.(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, unitățile prevăzute la alin. (2) se transformă în organisme intermediare regionale pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, trec în subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și se finanțează din bugetul de stat, prin diminuarea corespunzătoare a numărului de posturi de la bugetul asigurărilor pentru șomaj și suplimentarea numărului de posturi la bugetul de stat.


  Articolul 6
  (1) Pentru realizarea obiectivelor sale, Agenția Națională are, în principal, următoarele atribuții:
  a) asigură implementarea politicilor de ocupare a forței de muncă elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în concordanță cu Strategia europeană de ocupare a forței de muncă;
  b) elaborează, implementează, finanțează și cofinanțează programe privind ocuparea și formarea profesională a forței de muncă, precum și acțiuni specifice domeniului său de activitate, pe baza politicilor și strategiilor elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;
  c) urmărește aplicarea unitară a legislației care reglementează măsurile de protecție socială, prevenire a șomajului și stimulare a ocupării forței de muncă finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și controlează respectarea de către unitățile din subordine a prevederilor legale incidente în domeniul de activitate;
  d) propune spre aprobare, anual, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice programele de ocupare și planurile de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
  e) participă la implementarea măsurilor prevăzute în planurile și programele guvernamentale vizând ocuparea forței de muncă, aprobate potrivit legii;
  f) îndeplinește atribuțiile prevăzute de dispozițiile legale privind ucenicia la locul de muncă;
  g) îndeplinește atribuțiile prevăzute de dispozițiile legale privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior;
  h) asigură implementarea proiectelor specifice domeniului de activitate finanțate din fonduri europene nerambursabile;
  i) organizează, în condițiile legii, stabilirea și plata drepturilor bănești ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj;
  j) organizează, în condițiile legii, stabilirea și plata creanțelor ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale;
  k) administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj și gestionează Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale;
  l) repartizează resursele financiare necesare structurilor deconcentrate;
  m) urmărește realizarea execuției bugetului asigurărilor pentru șomaj și a Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale și organizează activitatea de evidență contabilă aferentă acestora;
  n) furnizează, anual, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice datele necesare pentru fundamentarea și elaborarea proiectului bugetului asigurărilor pentru șomaj;
  o) înaintează Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice propuneri cu privire la actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției, în vederea asigurării îndeplinirii atribuțiilor deținute potrivit legii, precum și măsurile de protecție socială, de prevenire a șomajului și de stimulare a ocupării forței de muncă finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj;
  p) exercită atribuțiile ce îi revin în calitate de membru al rețelei europene de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES);
  q) asigură coordonarea rețelei naționale a serviciilor de ocupare a forței de muncă, componentă a rețelei EURES, în calitate de Birou național de coordonare;
  r) colaborează cu Biroul european de coordonare a compensării ofertelor și cererilor de locuri de muncă și cu celelalte birouri naționale de coordonare din cadrul rețelei EURES;
  s) implementează prevederile acordurilor juridice bilaterale în domeniul schimbului de forță de muncă încheiate de România;
  t) este organism de legătură pentru prestațiile de șomaj în aplicarea regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
  u) organizează și monitorizează activitatea de implementare a prevederilor referitoare la prestația de șomaj din regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială la nivelul Agenției Naționale și al agențiilor teritoriale;
  v) organizează, coordonează și monitorizează activitatea de informare și consiliere a persoanelor care doresc să presteze muncă în statele membre ale Uniunii Europene și în statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European, precum și în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri, convenții și înțelegeri;
  w) promovează, în colaborare cu celelalte instituții competente, măsuri de asigurare și protejare a drepturilor și libertăților cetățenilor români care lucrează în străinătate;
  x) îndeplinește funcțiile care îi revin în calitate de membru din partea României al Asociației Mondiale a Serviciilor Publice de Ocupare;
  y) organizează, în condițiile legii, activitatea privind acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;
  z) gestionează Registrul național al furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă și Registrul național al furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă din alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care prestează transfrontalier servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă pe teritoriul României;
  aa) organizează și monitorizează activitatea agențiilor teritoriale privind controlul, îndeplinirea măsurilor asigurătorii și efectuarea executării silite a creanțelor bugetare reprezentând debite constituite la bugetul asigurărilor pentru șomaj, altele decât cele provenind din neplata contribuțiilor;
  bb) elaborează bilanțul anual de ocupare la nivel național și județean;
  cc) elaborează și/sau coordonează și finanțează studii, analize, prognoze privind piața muncii și impactul măsurilor active de stimulare a ocupării forței de muncă;
  dd) calculează și face publici indicatorii statistici privind piața forței de muncă, conform prevederilor legale;
  ee) administrează sistemul informatic la nivelul Agenției Naționale și al structurilor sale teritoriale;
  ff) coordonează activitățile privind asigurarea resurselor umane, organizează formarea profesională, perfecționarea și specializarea personalului la nivelul Agenției Naționale și al structurilor sale teritoriale;
  gg) promovează serviciile oferite de Agenția Națională și de structurile sale teritoriale, asigură informarea operativă a beneficiarilor asupra accesării acestor servicii și editează materiale informative în domeniul său de activitate.
  hh) îndeplinește calitatea de Punct unic de contact național pentru integrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată;
  (la 12-10-2017, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 12 octombrie 2017 )
  ii) coordonează interinstituțional la nivel național punerea în aplicare a măsurilor pentru integrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată.
  (la 12-10-2017, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 12 octombrie 2017 )

  -----------
  Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.
  (2) Agenția Națională îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege.


  Articolul 7
  (1) În vederea realizării indicatorilor cantitativi și calitativi rezultați din cuantificarea măsurilor cuprinse în Strategia guvernamentală în domeniul ocupării forței de muncă, denumiți în continuare indicatori de performanță managerială, între ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și președintele Agenției Naționale se încheie un contract anual de performanță managerială, cu avizul prealabil al consiliului de administrație al Agenției Naționale.
  -----------
  Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.
  (2) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale exercită controlul asupra modului în care sunt implementate strategiile și politicile elaborate în domeniul ocupării forței de muncă, precum și asupra realizării indicatorilor de performanță managerială.(3) Președintele Agenției Naționale prezintă trimestrial rapoarte cu privire la stadiul îndeplinirii indicatorilor prevăzuți în contractul de performanță managerială.(4) Raportul anual privind îndeplinirea indicatorilor de performanță managerială se prezintă de către președintele Agenției Naționale ministrului muncii, familiei și protecției sociale, pentru aprobare.(5) Contractul anual de performanță managerială prevăzut la alin. (1) este valabil atât pentru Agenția Națională, cât și pentru agențiile teritoriale și centrele regionale.
  -----------
  Alin. (5) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.


  Articolul 8
  (1) Personalul Agenției Naționale și al unităților din subordine este format din funcționari publici și salariați încadrați pe bază de contract individual de muncă.(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual din sectorul bugetar.


  Articolul 9
  (1) Patrimoniul Agenției Naționale este constituit din bunuri mobile și imobile aflate în proprietate publică sau deținute în proprietatea privată a acesteia.(2) Bunurile mobile și imobile aflate în proprietate publică sunt date în administrarea Agenției Naționale, pentru îndeplinirea funcțiilor sale, în condițiile legii.(3) Bunurile mobile și imobile deținute în proprietatea privată a Agenției Naționale se constituie din surse proprii, donații sau din alte surse, potrivit legii.


  Articolul 10

  Pentru dezvoltarea activităților Agenției Naționale, respectiv ale unităților din subordine, autoritățile publice centrale și locale atribuie, în condițiile prevăzute de lege, terenuri, clădiri și spații.


  Articolul 11
  (1) Cheltuielile privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale, a agențiilor teritoriale, precum și a Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu se asigură integral din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în limita sumelor aprobate cu această destinație.
  -----------
  Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.
  (2) Cheltuielile privind organizarea și funcționarea centrelor regionale se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile legii.


  Capitolul III Conducerea Agenției Naționale

  Secţiunea 1 Consiliul de administrație

  Articolul 12
  (1) Agenția Națională este condusă de un consiliu de administrație, format din reprezentanți ai Guvernului, precum și ai confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național, alcătuit din 15 membri, după cum urmează:
  a) 5 membri, reprezentanți ai Guvernului, numiți prin decizie a primului-ministru;
  b) 5 membri desemnați de confederațiile sindicale reprezentative la nivel național;
  -----------
  Lit. b) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.

  c) 5 membri desemnați de confederațiile patronale reprezentative la nivel național.
  -----------
  Lit. c) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.
  (2) Sunt reprezentative la nivel național confederațiile sindicale și patronale care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.(3) Fiecare dintre confederațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) are de drept un loc în consiliul de administrație, dacă numărul lor este de cel mult 5 organizații. În cazul unui număr mai mare de organizații candidate, nominalizarea se face prin consens, iar, în caz de dezacord, prin vot, în cadrul fiecărei părți, cu majoritatea de trei pătrimi din numărul total al confederațiilor.
  -----------
  Alin. (3) al art. 12 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.


  Articolul 13
  (1) În consiliul de administrație poate fi desemnată persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  a) are capacitate deplină de exercițiu;
  b) are cetățenie română și domiciliul în România;
  c) nu a suferit condamnări penale.
  (2) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, precum și cetățenilor statelor semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European.


  Articolul 13^1
  (1) Mandatul membrilor consiliului de administrație este de 4 ani, putând fi reînnoit.(2) Cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor în exercițiu în consiliul de administrație al Agenției Naționale, confederațiile sindicale, respectiv confederațiile patronale reprezentative la nivel național încep, la notificarea Agenției Naționale, negocierile în vederea desemnării noilor membri.(3) Confederațiile prevăzute la alin. (2) cărora li s-au repartizat locuri în consiliul de administrație vor comunica Agenției Naționale numele membrilor desemnați, cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea mandatului membrilor în exercițiu.(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situația în care până la data încetării mandatului membrilor în exercițiu nu sunt numiți sau desemnați, în condițiile prezentei legi, noii membri, mandatul membrilor în exercițiu ai consiliului de administrație se prelungește până la numirea noilor membri.
  -----------
  Art. 13^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.


  Articolul 14
  (1) Calitatea de membru al consiliului de administrație încetează în următoarele situații:
  a) la expirarea mandatului;
  b) în caz de deces;
  c) în caz de demisie;
  d) în cazul revocării de către partea care l-a numit sau l-a desemnat, după caz;
  e) în cazul în care nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 13 alin. (1);
  f) în situația în care confederația patronală sau confederația sindicală care l-a desemnat își pierde calitatea de confederație reprezentativă la nivel național.
  (2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b-e), în termen de 15 zile lucrătoare, organizația din care făcea parte persoana căreia i-a încetat calitatea de membru al consiliului de administrație va numi sau va desemna, după caz, o altă persoană, până la expirarea duratei mandatului inițial.(3) În situația prevăzută la alin (1) lit. f), confederațiile sindicale și/sau patronale, după caz, reprezentative la nivel național vor stabili alte confederații din rândul acestora, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3), care să își desemneze membrii în consiliul de administrație.(4) În cazul în care membrii numiți sau desemnați absentează nemotivat de la cel mult 3 ședințe consecutive ale consiliului de administrație, Agenția Națională poate solicita revocarea acestora.
  -----------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.


  Articolul 15
  (1) Consiliul de administrație se întrunește lunar, în ședințe ordinare, la inițiativa președintelui.(2) Consiliul de administrație se poate întruni ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare, la inițiativa președintelui sau a cel puțin 7 din numărul membrilor săi, cu condiția ca fiecare parte să fie reprezentată.(3) Convocarea consiliului de administrație se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței stabilite, aducându-se la cunoștință membrilor ordinea de zi a întrunirii.(4) Proiectele materialelor de pe ordinea de zi a ședinței consiliului de administrație sunt puse la dispoziția membrilor săi cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței.


  Articolul 16
  (1) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea numai în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi, cu condiția ca fiecare parte să fie reprezentată.(2) La ședințele consiliului de administrație, președintele poate invita persoane ce dețin funcții de conducere în cadrul Agenției Naționale, precum și specialiști.(3) În cazul în care nu poate participa la ședințele consiliului de administrație, președintele poate desemna un membru al acestuia pentru a exercita funcția de președinte de ședință.(4) Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul majorității simple a membrilor, respectiv cu întrunirea numărului de jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți, cu condiția ca fiecare parte să fie reprezentată.(5) Membrii consiliului de administrație, care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al doilea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului de administrație, nu pot participa la dezbateri și nici la adoptarea hotărârilor.(6) La fiecare ședință a consiliului de administrație se întocmește un proces-verbal semnat de toți membrii consiliului de administrație prezenți.
  -----------
  Alin. (6) al art. 16 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.


  Articolul 17
  (1) Membrii consiliului de administrație, cu excepția președintelui, beneficiază de o indemnizație de ședință de 10% din indemnizația președintelui Agenției Naționale.(2) Cuantumul sumelor cuvenite lunar unui membru al consiliului de administrație pentru participarea la ședințe este de maximum 20% din indemnizația președintelui Agenției Naționale.


  Articolul 18
  (1) În exercitarea actului de conducere, consiliul de administrație al Agenției Naționale are următoarele atribuții:
  a) coordonează activitatea Agenției Naționale;
  b) avizează proiectele programelor naționale anuale privind ocuparea și formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
  c) aprobă planurile anuale de formare profesională a personalului propriu al Agenției Naționale și al unităților din subordine;
  d) avizează datele necesare pentru fundamentarea și elaborarea bugetului asigurărilor pentru șomaj;
  e) aprobă defalcarea bugetului asigurărilor pentru șomaj pe unitățile din subordinea Agenției Naționale în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii;
  f) aprobă situația financiară anuală și contul de execuție bugetară;
  g) aprobă programul anual de investiții și urmărește realizarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale;
  h) stabilește măsuri și adoptă hotărâri privind îmbunătățirea activității Agenției Naționale;
  i) aprobă tematica studiilor, cercetărilor și analizelor privind domeniul specific de activitate al Agenției Naționale;
  j) aprobă organizarea compartimentelor funcționale ale Agenției Naționale în cadrul structurii organizatorice aprobate;
  k) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale;
  l) analizează rapoartele de activitate ale Agenției Naționale și bilanțul anual de ocupare;
  m) analizează activitatea unităților din subordinea Agenției Naționale și propune măsuri în vederea îmbunătățirii acesteia;
  n) aprobă înființarea de centre regionale, în limita numărului de posturi aprobate, precum și județele arondate acestora;
  o) aprobă înființarea de agenții locale pentru ocuparea forței de muncă, de centre proprii de formare profesională, precum și de puncte de lucru, în limita numărului de posturi aprobate;
  p) aprobă structura organizatorică-cadru a unităților prevăzute la art. 5;
  q) aprobă regulamentul-cadru de organizare și funcționare al unităților prevăzute la art. 5;
  r) hotărăște cu privire la utilizarea donațiilor și a bunurilor dobândite, în condițiile legii, din alte surse decât bugetul asigurărilor pentru șomaj;
  s) aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare.
  -----------
  Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.
  (2) Alte atribuții ale consiliului de administrație pot fi stabilite prin statutul Agenției Naționale.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, consiliul de administrație adoptă hotărâri.(4) Membrii consiliului de administrație răspund, în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate prin hotărârile adoptate în exercitarea mandatului, în funcție de votul exprimat.
  -----------
  Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.


  Secţiunea a 2-a Președintele

  Articolul 19
  (1) Președintele Agenției Naționale este și președinte al consiliului de administrație, fiind numit prin decizie a primului-ministru, din rândul reprezentanților Guvernului în consiliul de administrație, la propunerea ministrului muncii, familiei și protecției sociale.(2) Președintele exercită o funcție asimilată funcțiilor de demnitate publică.(3) Președintele are rang de secretar de stat și beneficiază de drepturile salariale, precum și de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru funcția de secretar de stat.(4) În cadrul aparatului central al Agenției Naționale se organizează și funcționează, în condițiile legii, cabinetul președintelui Agenției Naționale.


  Articolul 20
  (1) Ministrul muncii, familiei și protecției sociale deleagă atribuțiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru șomaj președintelui Agenției Naționale.(2) În situațiile prevăzute la art. 21 alin. (2) și în situația în care președintele Agenției Naționale se află în imposibilitatea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (1), acestea se deleagă de ministrul muncii, familiei și protecției sociale secretarului general sau înlocuitorului acestuia.


  Articolul 21
  (1) Mandatul președintelui este de 4 ani, putând fi reînnoit.(2) Mandatul președintelui încetează prin demisie, prin revocare la propunerea ministrului muncii, familiei și protecției sociale, sau prin deces.


  Articolul 22
  (1) În exercitarea actului de conducere, președintele are următoarele atribuții:
  a) conduce activitatea Agenției Naționale;
  b) asigură implementarea de către Agenția Națională și unitățile din subordine a politicilor de ocupare a forței de muncă elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;
  c) reprezintă Agenția Națională în raporturile cu autoritățile administrației publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum și cu organisme din țară și din străinătate;
  d) conduce ședințele consiliului de administrație;
  e) asigură punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administrație;
  f) aprobă statul de funcții al Agenției Naționale;
  g) aprobă structurile organizatorice ale unităților prevăzute la art. 5, elaborate pe baza structurii organizatorice-cadru;
  h) aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale unităților prevăzute la art. 5, elaborate pe baza regulamentului-cadru de organizare și funcționare;
  i) asigură elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern/managerial;
  j) aprobă programul de control măsuri active pentru compartimentul de control măsuri active din cadrul aparatului central al Agenției Naționale;
  k) aprobă planurile de audit public intern;
  l) dezvoltă relații de colaborare cu instituții similare din alte țări, în limita competențelor prevăzute de lege;
  m) asigură promovarea imaginii Agenției Naționale;
  n) îndeplinește atribuțiile ce revin, potrivit legii, ordonatorului principal de credite;
  o) aprobă numirea, promovarea, modificarea și încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului din subordine, în condițiile legii;
  p) aprobă indicatorii de performanță specifici, pe baza cărora se încheie contractele de performanță managerială cu conducătorii unităților din subordine.
  -----------
  Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.
  (2) Alte atribuții ale președintelui pot fi stabilite prin statutul Agenției Naționale.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, precum și în vederea îndeplinirii hotărârilor consiliului de administrație, președintele emite ordine.(4) În cazul în care președintele Agenției Naționale se află în imposibilitatea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de prezenta lege, acestea se exercită de secretarul general al Agenției Naționale, cu excepția celor ce decurg din calitatea de președinte al consiliului de administrație.
  -----------
  Alin. (4) al art. 22 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.
  (5) Președintele poate delega atribuții, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) lit. n) și la art. 20 alin. (1), în condițiile legii, secretarului general.
  -----------
  Alin. (5) al art. 22 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.
  (6) Prin ordinul de delegare se vor preciza limitele și condițiile delegării.
  -----------
  Alin. (6) al art. 22 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.


  Secţiunea a 3-a Secretarul general

  Articolul 23
  (1) Activitatea executivă a Agenției Naționale este coordonată de un secretar general.(2) Secretarul general al Agenției Naționale face parte din categoria înalților funcționari publici și este numit în condițiile legii.


  Articolul 24
  (1) În exercitarea actului de conducere, secretarul general are următoarele atribuții:
  a) coordonează activitatea compartimentelor funcționale din cadrul Agenției Naționale, potrivit statutului acesteia;
  b) coordonează activitatea unităților aflate în subordinea Agenției Naționale;
  c) asigură realizarea programelor de ocupare și de formare profesională la nivel național și teritorial;
  d) asigură coordonarea elaborării studiilor, rapoartelor, analizelor, prognozelor și bilanțurilor de ocupare;
  e) prezintă consiliului de administrație rapoarte și analize cu privire la activitatea Agenției Naționale;
  f) coordonează activitatea privind reprezentarea în instanță a Agenției Naționale și a unităților din subordine;
  g) îndeplinește atribuțiile delegate de președinte potrivit art. 22 alin. (5);
  h) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului de administrație și a ordinelor emise de președintele Agenției Naționale;
  i) supune spre aprobare consiliului de administrație al Agenției Naționale regulamentele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. k) și q);
  j) supune spre aprobare președintelui Agenției Naționale structurile organizatorice prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. g), precum și regulamentele prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. h);
  k) coordonează elaborarea metodologiilor de aplicare unitară a legislației din domeniul specific de activitate;
  l) asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemelor de management al calității.
  -----------
  Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.
  (2) Alte atribuții ale secretarului general pot fi stabilite prin statutul Agenției Naționale și se prevăd în fișa postului.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, secretarul general emite decizii cu caracter nenormativ.(4) Înlocuitorul de drept al secretarului general se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale.


  Articolul 25
  (1) Secretarul general poate delega o parte din atribuțiile sale înlocuitorului de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop, cu aprobarea președintelui Agenției Naționale, în condițiile legii.(2) Prin actul de delegare se vor preciza limitele și condițiile delegării.


  Capitolul IV Unitățile din subordinea Agenției Naționale

  Secţiunea 1 Agențiile teritoriale

  Articolul 26

  Agențiile teritoriale sunt servicii publice deconcentrate, constituite la nivel județean, precum și al municipiului București, care au, în principal, următoarele atribuții:
  a) asigură înregistrarea în evidențe a persoanelor în căutarea unui loc de muncă și a șomerilor, în condițiile legii;
  b) încheie, în condițiile legii, contracte de asigurare pentru șomaj;
  c) stabilesc și plătesc, în condițiile legii, drepturile bănești ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj;
  d) furnizează și finanțează servicii de prevenire a șomajului și de stimulare a ocupării forței de muncă, în concordanță cu strategiile și politicile de ocupare a forței de muncă și cu tendințele care se manifestă pe piața internă a forței de muncă;
  e) asigură înregistrarea în evidențe a locurilor de muncă vacante comunicate de angajatori potrivit legii;
  f) consiliază și orientează persoanele în căutarea unui loc de muncă și realizează punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu;
  g) organizează și prestează, gratuit sau contra cost, în condițiile legii, servicii de formare profesională și de evaluare și certificare a competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale pentru persoanele neîncadrate în muncă și pentru alte categorii de beneficiari prevăzute de lege;
  h) asigură implementarea programelor specifice domeniului de activitate finanțate din fonduri europene nerambursabile;
  i) stabilesc și plătesc, în condițiile legii, creanțele ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale;
  j) asigură realizarea indicatorilor prevăzuți în contractele anuale de performanță managerială;
  k) acreditează, în condițiile legii, furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;
  l) implementează prevederile legale privind ucenicia la locul de muncă și gestionează Registrul angajatorilor de ucenici;
  m) controlează respectarea de către persoanele fizice și juridice a prevederilor legale care reglementează sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;
  n) gestionează resursele financiare alocate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii;
  o) îndeplinesc măsurile asigurătorii și efectuează executarea silită a creanțelor bugetare reprezentând debite constituite la bugetul asigurărilor pentru șomaj, altele decât cele provenind din neplata contribuțiilor;
  p) asigură servicii de informare și consiliere a persoanelor care doresc să presteze muncă în statele membre ale Uniunii Europene și în statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European, precum și în alte state cu care România a încheiat tratate, convenții, acorduri și înțelegeri;
  q) sunt instituții competente pentru aplicarea prevederilor referitoare la prestația de șomaj din regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
  r) asigură acordarea prestațiilor de șomaj stabilite prin valorificarea perioadelor de asigurare realizate în alte state membre ale Uniunii Europene și în statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European și Elveția, în condițiile prevăzute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
  s) editează materiale informative în domeniul propriu de activitate.
  ș) asigură punerea în aplicare a măsurilor pentru integrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată, în calitate de punct unic de contact la nivel teritorial;
  (la 12-10-2017, Articolul 26 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 12 octombrie 2017 )

  t) asigură coordonarea interinstituțională, la nivel teritorial, privind punerea în aplicare a măsurilor pentru integrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată.
  (la 12-10-2017, Articolul 26 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 12 octombrie 2017 )

  -----------
  Art. 26 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.


  Articolul 27
  (1) În vederea realizării sarcinilor ce le revin, cu aprobarea consiliului de administrație, în subordinea agențiilor teritoriale se pot înființa agenții locale pentru ocuparea forței de muncă, denumite în continuare agenții locale, centre proprii de formare profesională, precum și puncte de lucru, unități fără personalitate juridică.(2) Agențiile locale pentru ocuparea forței de muncă se pot constitui la nivelul municipiilor reședință de județ, la nivelul principalelor localități din cadrul fiecărui județ, precum și la nivelul sectoarelor municipiului București.(3) Centrele proprii de formare profesională se pot constitui la nivelul agențiilor teritoriale și la nivelul agențiilor locale.(4) Punctele de lucru se organizează și funcționează în subordinea agențiilor locale.


  Articolul 28
  (1) Conducerea agențiilor teritoriale se exercită de directori executivi și directori executivi adjuncți.(2) Conducerea agențiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului București se exercită de directori executivi adjuncți.


  Articolul 29
  (1) Ocuparea posturilor de directori executivi și directori executivi adjuncți ai agențiilor teritoriale, precum și ai agențiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului București se face pe bază de concurs organizat în condițiile legii.(2) Directorii executivi și directorii executivi adjuncți au statut de funcționari publici și sunt numiți de președintele Agenției Naționale, în condițiile legii.


  Articolul 30

  Atribuțiile directorilor executivi și ale directorilor executivi adjuncți prevăzuți la art. 28, precum și înlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin regulamentele de organizare și funcționare ale agențiilor teritoriale și se prevăd în fișa postului.


  Articolul 31
  (1) Directorii executivi ai agențiilor teritoriale au calitatea de ordonatori terțiari de credite.(2) Directorii executivi pot delega această calitate, precum și o parte din atribuții înlocuitorilor de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop.(3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele și condițiile delegării.


  Articolul 32

  În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin potrivit legii, directorii executivi ai agențiilor teritoriale sunt sprijiniți de consilii consultative tripartite.


  Articolul 33

  Consiliile consultative ale agențiilor teritoriale sunt alcătuite din câte 15 membri, după cum urmează:
  a) 5 membri, din care un membru reprezentant al autorităților publice locale, numit de președintele consiliului județean, și 4 membri reprezentanți ai serviciilor deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale propuse de agențiile teritoriale, numiți de prefect;
  b) 5 membri desemnați de confederațiile sindicale reprezentative la nivel național;
  c) 5 membri desemnați de confederațiile patronale reprezentative la nivel național.
  -----------
  Art. 33 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.


  Articolul 34

  Membrii consiliilor consultative ale agențiilor teritoriale reprezentând sindicatele și patronatele se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) între confederațiile sindicale, respectiv între confederațiile patronale reprezentative la nivel național.
  -----------
  Art. 34 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.


  Articolul 35

  Dispozițiile art. 13, 13^1, 14 și art. 16 alin. (1) se aplică în mod corespunzător și membrilor consiliilor consultative ale agențiilor teritoriale.
  -----------
  Art. 35 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.


  Articolul 36
  (1) Consiliile consultative ale agențiilor teritoriale se întrunesc lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea directorilor executivi sau a unei treimi din numărul membrilor acestora.(2) Convocarea consiliului consultativ se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței stabilite, aducându-se la cunoștință membrilor ordinea de zi a întrunirii.


  Articolul 37
  (1) Pentru participarea la ședințele consiliilor consultative ale agențiilor teritoriale, membrii acestora beneficiază de o indemnizație de ședință de 10% din salariul de bază al directorului executiv al agenției teritoriale.(2) În timpul mandatului lor, membrii consiliilor consultative pot fi revocați de cei care i-au numit. Revocarea poate fi efectuată și la propunerea agențiilor teritoriale, în situația înregistrării unui număr de 3 absențe succesive la întrunirile desfășurate.(3) Cuantumul sumelor cuvenite lunar unui membru al consiliului consultativ pentru participarea la ședințe nu poate depăși 20% din salariul de bază al directorului executiv al agenției teritoriale.


  Articolul 38
  (1) Consiliile consultative ale agențiilor teritoriale au, în principal, următoarele atribuții:
  A. consiliază directorii executivi în adoptarea deciziilor cu privire la:
  a) măsurile de realizare a sarcinilor ce le revin potrivit programelor elaborate în domeniul ocupării forței de muncă și indicatorilor specifici domeniului de activitate, prevăzuți în contractele de performanță managerială;
  b) repartizarea între subunități a sarcinilor ce le revin potrivit contractelor de performanță managerială;
  B. analizează:
  a) execuția bugetară lunară și situația financiară trimestrială;
  b) raportul anual de activitate, situația financiară anuală și execuția bugetară;
  C. fac propuneri cu privire la:
  a) programele de activitate ale subunităților din subordinea agențiilor teritoriale;
  b) proiectele programelor de ocupare a forței de muncă și de formare profesională la nivelul județului;
  c) proiectul de buget;
  d) înființarea și dezvoltarea punctelor de lucru.
  (2) Alte atribuții ale consiliilor consultative ale agențiilor teritoriale pot fi stabilite prin statutul Agenției Naționale.


  Secţiunea a 2-a Centrele regionale

  Articolul 39
  (1) Centrele regionale organizează și realizează, în condițiile legii, în colaborare cu agențiile teritoriale din județele care le sunt arondate prin hotărâri ale consiliului de administrație, activitatea de formare profesională a șomerilor și a altor categorii de persoane.(2) Centrele regionale pot desfășura și activități de formare profesională și de evaluare și certificare a competențelor profesionale ale șomerilor și ale altor categorii de persoane din alte județe nearondate, la solicitarea agențiilor teritoriale, a angajatorilor, precum și a altor entități interesate.
  -----------
  Art. 39 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.


  Articolul 40

  Conducerea centrelor regionale se exercită de directori și directori adjuncți.


  Articolul 41
  (1) Ocuparea posturilor de directori și directori adjuncți ai centrelor regionale se face pe bază de concurs sau examen, organizat în condițiile legii.(2) Directorii și directorii adjuncți sunt numiți de președintele Agenției Naționale, în condițiile legii.


  Articolul 42

  Atribuțiile directorilor centrelor regionale, precum și înlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin regulamentele de organizare și funcționare ale centrelor regionale și se prevăd în fișa postului.


  Articolul 43
  (1) Directorii centrelor regionale au calitatea de ordonatori terțiari de credite.(2) Directorii pot delega această calitate, precum și o parte din atribuții înlocuitorilor de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop.(3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele și condițiile delegării.


  Articolul 44

  În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin potrivit legii, directorii centrelor regionale sunt sprijiniți de consilii consultative tripartite.


  Articolul 45

  Consiliile consultative ale centrelor regionale sunt alcătuite după cum urmează:
  a) câte un membru, reprezentant al fiecărei agenții teritoriale arondate centrului regional, numit de directorul executiv al respectivei agenții;
  -----------
  Lit. a) a art. 45 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.

  b) un membru reprezentant al agenției pentru dezvoltare regională din regiunea aferentă localității în care își are sediul centrul regional, numit de conducătorul acesteia;
  c) un membru desemnat de confederațiile sindicale reprezentative la nivel național, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) teza a doua, care se aplică în mod corespunzător;
  -----------
  Lit. c) a art. 45 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.

  d) un membru desemnat de confederațiile patronale reprezentative la nivel național, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) teza a doua, care se aplică în mod corespunzător.
  -----------
  Lit. d) a art. 45 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.


  Articolul 46
  (1) Consiliile consultative ale centrelor regionale se întrunesc trimestrial sau, în mod excepțional, la cererea directorilor.(2) Convocarea consiliilor consultative se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței stabilite, aducându-se la cunoștință membrilor ordinea de zi a întrunirii.


  Articolul 47

  Dispozițiile art. 13, 131, 14, art. 16 alin. (1) și art. 37 se aplică în mod corespunzător și membrilor consiliilor consultative ale centrelor regionale.
  -----------
  Art. 47 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA nr. 15 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.


  Articolul 48
  (1) Consiliile consultative ale centrelor regionale au, în principal, următoarele atribuții:
  A. consiliază directorii în adoptarea deciziilor cu privire la:
  a) elaborarea strategiei regionale de formare profesională a adulților, corelată cu cerințele pieței muncii din regiunea pe care o deservesc;
  b) adoptarea măsurilor adecvate în scopul realizării sarcinilor ce le revin potrivit planurilor, programelor de formare profesională și indicatorilor specifici domeniului de activitate, prevăzuți în contractele de performanță;

  B. analizează:
  a) execuția bugetară lunară și situația financiară trimestrială;
  b) raportul anual de activitate, situația financiară anuală și execuția bugetară;

  C. fac propuneri cu privire la:
  a) proiectul planului anual de formare profesională;
  b) fundamentarea bugetului;

  D. promovează realizarea dialogului social la nivelul centrelor regionale, în domeniul formării profesionale a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.
  (2) Alte atribuții ale consiliilor consultative ale centrelor regionale pot fi stabilite prin statutul Agenției Naționale.


  Secţiunea a 3-a Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu

  Articolul 49

  Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu asigură, pe baza strategiilor și programelor anuale de formare a personalului aprobate de consiliul de administrație, formarea și perfecționarea personalului Agenției Naționale, precum și ale personalului din unitățile aflate în subordine.


  Articolul 50
  (1) Conducerea Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu se exercită de un director executiv.(2) Conducerea activității financiar-contabile este asigurată de un director executiv adjunct.


  Articolul 51

  Dispozițiile art. 29 se aplică în mod corespunzător și directorului executiv și, respectiv, directorului executiv adjunct ai Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu.


  Articolul 52

  Atribuțiile directorului executiv și, respectiv, directorului executiv adjunct ai Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu, precum și înlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu și se prevăd în fișa postului.


  Articolul 53
  (1) Directorul executiv al Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu are calitatea de ordonator terțiar de credite.(2) Directorul executiv poate delega o parte din atribuții înlocuitorului de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop.(3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele și condițiile delegării.


  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 54
  (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I*). Notă
  *) Legea nr. 202/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 25 mai 2006.
  (2) Agenția Națională va elabora statutul propriu**) și îl va supune spre aprobare Guvernului, în termenul prevăzut la alin. (1). Notă
  **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 privind aprobarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 55

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
  a) Legea nr. 145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 1 alin. (1);
  b) orice alte dispoziții contrare.

  NOTĂ:
  Reproducem mai jos prevederi care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 202/2006 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actelor modificatoare:– art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă:

  Articolul II

  Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, modificările ce decurg din prezenta ordonanță de urgență în structura bugetului asigurărilor pentru șomaj aprobat pe anul 2006, precum și în anexele la acesta, cu încadrarea în cheltuielile de personal și în numărul maxim de posturi.";– art. II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituțională:

  Articolul II
  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, personalul încadrat la Direcția protecția drepturilor cetățenilor români care lucrează în străinătate și la Direcția evidență și monitorizare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse***) se preia de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse***), trece în subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă și cele două direcții preluate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse***) se reorganizează.(4) Până la reorganizarea structurilor preluate, personalul prevăzut la alin. (1) și (2) își menține drepturile salariale.(5) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va modifica în mod corespunzător statutul propriu și îl va supune spre aprobare Guvernului. Notă
  ***) Conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 221/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, denumirea "Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse" s-a înlocuit cu denumirea "Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale", iar denumirea "Ministerul Economiei și Finanțelor" cu denumirea "Ministerul Economiei", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de economie, și cu denumirea "Ministerul Finanțelor Publice", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de finanțe.

  Art. III. - Se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor***) să introducă, la solicitarea ordonatorului principal de credite, modificările care se impun în volumul și în structura bugetului de stat, a bugetului asigurărilor pentru șomaj, a bugetului Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse***), precum și în anexele la acesta.
  Notă
  ***) Conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 221/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, denumirea "Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse" s-a înlocuit cu denumirea "Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale", iar denumirea "Ministerul Economiei și Finanțelor" cu denumirea "Ministerul Economiei", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de economie, și cu denumirea "Ministerul Finanțelor Publice", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de finanțe.