HOTĂRÎRE Nr. 516 din 5 august 1994
privind taxa de abonament pentru Societatea Română de Radiodifuziune
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 265 din 20 septembrie 1994  În aplicarea art. 44 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi functio- narea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune,
  Guvernul României hotărăşte:

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Posesorii receptoarelor radio de orice fel sunt obligaţi, conform legii, la plata taxei de abonament pentru serviciul public efectuat de Societatea Română de Radiodifuziune.


  Articolul 2

  (1) Pentru receptoarele radio aflate în posesia persoanelor fizice se va plati un singur abonament pe familie, indiferent de numărul şi felul aparatelor de recepţie deţinute la domiciliu sau în autoturismele proprietate personală.
  (2) Prin familie, în sensul alineatului precedent, se înţelege: soţul, sotia, copiii, precum şi orice alte persoane, în cazul în care locuiesc în comun şi gospodăresc împreună.


  Articolul 3

  (1) Persoanele juridice sunt obligate sa plătească taxa de abonament Societăţii Române de Radiodifuziune în condiţiile prezentei hotărâri.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi unităţilor fără personalitate juridică posesoare de receptoare radio.
  (3) Persoanele juridice şi unităţile fără personalitate juridică cu cont în banca sunt obligate ca în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri sa încheie cu Societatea Română de Radiodifuziune contracte pentru plata taxei de abonament radio.


  Articolul 4

  Taxele de abonament pe categorii de abonati sunt stabilite în anexa nr. 1.


  Capitolul 2 Încasarea taxei de abonament şi calitatea de abonat


  Articolul 5

  (1) Taxa de abonament este lunară şi se va incasa de la persoanele fizice de către Regia Autonomă de Electricitate "Renel", în numele şi pentru Societatea Română de Radiodifuziune, în baza unui contract de mandat, o dată cu plata energiei electrice consumate.
  (2) Persoanele fizice care nu poseda receptoare radio vor completa o declaraţie în acest sens (anexa nr. 2), pe baza căreia vor fi excluse de la obligaţia plăţii taxei de abonament.
  (3) Regia Autonomă de Electricitate "Renel" încasează taxa de abonament şi primeşte, atunci când este cazul, declaraţiile prevăzute la alineatul precedent.
  (4) Condiţiile concrete de efectuare a serviciilor prevăzute la alin. (3) vor fi stabilite prin contractul de mandat.


  Articolul 6

  (1) Pentru neplata la termen a taxei de abonament, abonatii plătesc penalităţi pentru fiecare zi de întârziere: 0,20% pentru primele 30 de zile şi 0,40% pentru ceea ce depăşeşte 30 de zile.
  (2) Penalităţile se calculează începând cu cea dea 5-a zi de la data înştiinţării de plată, pentru persoanele fizice, şi din prima zi a lunii următoare celei pentru care este datorată taxa, pentru persoanele juridice.


  Articolul 7

  Încetarea plăţii taxei de abonament se obţine prin procedura prevăzută la art. 5 alin. (2), aceasta operind din luna următoare celei în care s-a formulat declaraţia.


  Articolul 8

  Sunt scutite de plată taxei de abonament căminele de batrini, creşele, grădiniţele, căminele de copii, misiunile diplomatice străine şi familiile membrilor acestora, pe bază de reciprocitate, salariaţii şi pensionării Societăţii Române de Radiodifuziune, pensionării Radioteleviziunii Române şi alte categorii stabilite în baza unor dispoziţii legale.


  Articolul 9

  Procedura de executare silită a abonatilor care se sustrag plăţii taxei de abonament şi nivelul penalitatilor pentru plata cu întârziere a taxei sunt cele stabilite, potrivit legii, pentru sumele datorate organelor fiscale.


  Capitolul 3 Sancţiuni


  Articolul 10

  (1) Fapta persoanei care completează declaraţia cu date nereale sau care face afirmaţii neadevărate în legătură cu deţinerea receptoarelor radio constituie, în condiţiile Codului penal, infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
  (2) În situaţia prevăzută mai sus, se percep despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute în anexa nr. 1, pentru o perioadă retroactivă de 3 ani.


  Articolul 11

  Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3) din prezenta hotărâre constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 300.000 lei, cei în culpa datorind şi despăgubiri civile stabilite potrivit art. 10 alin. (2).


  Articolul 12

  (1) Constatarea contravenţiilor, stabilirea despăgubirilor civile şi a penalitatilor de întârziere a plăţii se efectuează de persoane anume împuternicite de Societatea Română de Radiodifuziune.
  (2) Contravaloarea despăgubirilor civile şi a penalitatilor de întârziere revine în totalitate Societăţii Române de Radiodifuziune.
  (3) Dispoziţiile privind contravenţiile din prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.


  Capitolul 4 Dispoziţii finale şi tranzitorii


  Articolul 13

  Nivelul taxei de abonament pe categorii de plătitori se modifica la propunerea Societăţii Române de Radiodifuziune, prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 14

  Din sumele încasate de la persoanele fizice, Regia Autonomă de Electricitate "Renel" va deduce comisionul cuvenit, iar restul sumelor se va vira în contul Societăţii Române de Radiodifuziune, la termenele şi în condiţiile stabilite prin contractul de mandat, care va cuprinde, pe lângă valoarea comisionului, şi modalităţile de încasare şi urmărire a creanţelor restante.


  Articolul 15

  Societatea Română de Radiodifuziune poate da precizări în aplicarea prevederilor acestei hotărâri.


  Articolul 16

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 1994.


  Articolul 17

  La data intrării ei în vigoare se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1164/1990 privind unele măsuri referitoare la tarifele de abonament radio-tv şi salarizarea inspectorilor remizieri, cu modificările ulterioare, art. 5 şi 6 din H.C.M. nr. 2487/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la dispoziţiile legale privind funcţionarea serviciilor de posta şi telecomunicaţii, Hotărârea Guvernului nr. 328/1993 privind unele măsuri referitoare la tarifele de abonament pentru Radioteleviziune, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


  Articolul 18

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  -----------------
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Ministrul industriilor,
  Dumitru Popescu


  Anexa 1

  LISTA
  taxelor de abonament lunar pentru receptoarele radio
    Nr. crt.Denumirea categoriilor de abonaţiTaxa de abonament lunar - lei -
    1.Persoane fizice400/familie
    2.Şcoli, unităţi de învăţământ superior, internate, centre de activitate cultural-artistică, unităţi militare, spitale400/unitate
    3.Agenţi economici care repară receptoare radio2.000/unitate
    4.Agenţi economici care comercializează receptoare radio:  
      - în mediul urban8.000/punct de desfacere
      - în mediul rural2.000/punct de desfacere
    5.Unităţi de alimentaţie publică, săli de spectacole, videoteci, discoteci1.000/aparat
    6.Unităţi hoteliere, moteluri, cabane sau pensiuni, pe perioada de funcţionare1.000/aparat
    7.Instituţii de stat, agenţi economici şi celelalte persoane juridice cu sediul în România, alţii decât cei de la nr. crt. 2, 3, 4, 5, 6600/aparat
    8.Receptoare radio instalate la bordul mijloacelor de transport ale unităţilor, instituţiilor şi agenţilor economici obligaţi la plata taxei de abonament600/aparat
    9.Radiocentrale şi staţii de amplificare10.000/staţie


  Anexa 2

  DECLARAŢIE
  Subsemnatul ............, domiciliat în localitatea .........., str. ...... nr. ....., bl. ....., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ..., judeţul ........ ..., declar pe propria răspundere ca sunt scutit în baza Legii nr. ........../ că nu posed receptor radio în apartament sau în autoturismul proprietate perso- nala şi solicit sa fiu exonerat de plată taxei de abonament.
  Accept ca realitatea acestei declaraţii să fie verificata de personalul împuternicit în acest scop, în condiţiile legii.
  Am luat cunoştinţa de conţinutul următoarelor dispoziţii legale:
  "Fapta persoanei care completează declaraţia cu date nereale sau face afirmaţii neadevărate în legătură cu deţinerea receptoarelor radio constituie, în condiţiile Codului penal, infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
  În situaţia prevăzută mai sus, se percep despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 516/1994 privind taxa de abonament pentru Societatea Română de Radiodifuziune, pentru o perioadă retroactivă de 3 ani."
  Data Semnatura
  ......................... ............................
  -----------------------