LEGE nr. 127 din 9 iulie 1997pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 10 iulie 1997
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:1. Articolul 7 alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Salariații care beneficiază de salariu de merit și cuantumul acestuia se stabilesc în raport cu rezultatele obținute în activitatea desfășurată. Activitatea acestor salariați se analizează în fiecare an și, în raport cu rezultatele obținute, se stabilește menținerea sau retragerea salariului de merit.2. Articolul 9 alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) În mod excepțional, Biroul permanent, la propunerea secretarului general, poate reduce la 6 luni vechimea minima necesară pentru trecerea într-o gradatie superioară.3. După articolul 12 se introduc articolele 12^1 și 12^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 12^1
  (1) Salariații care au o vechime în munca în cadrul aparatului Camerei Deputaților sau al Senatului, după caz, de cel puțin 2 ani, primesc lunar un spor de stabilitate de 5%, calculat la salariul de baza.(2) Pentru fiecare an de vechime în munca, care depășește pragul de 2 ani, la procentul prevăzut la alin. (1) se adauga câte 3 procente .(3) Sporul de stabilitate, acordat în condițiile alin. (1) și (2), nu poate depăși 20% din salariul de baza.(4) Sporul de stabilitate se acordă cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea prevăzută la alin. (1) și (2).(5) Sporul de stabilitate nu se acordă persoanelor încadrate în munca după pensionare.


  Articolul 12^2
  (1) Salariații încadrați în funcții specifice din aparatul Camerei Deputaților sau al Senatului primesc lunar un spor de confidențialitate de 15%, calculat la salariul de baza.(2) De sporul prevăzut la alin. (1) beneficiază și salariații încadrați în alte funcții decât cele specifice din aparatul celor două Camere ale Parlamentului, care desfășoară activități sau realizează lucrări cu caracter confidențial, stabilite de Biroul permanent al Camerei Deputaților sau al Senatului, după caz.
  4. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

  Articolul 15

  Premierea salariaților încadrați în aparatul Camerei Deputaților sau al Senatului se face dintr-un fond de premiere care se constituie prin aplicarea unei cote de 10% asupra fondului de salarii, aprobat anual prin buget fiecărei Camere a Parlamentului. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului, de regula trimestrial, salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase.
  5. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Angajarea colaboratorilor, perioadele de colaborare, timpul de muncă sau lucrările executate, răspunderile, drepturile cuvenite și modalitatea de plată se stabilesc prin convenții civile, înregistrate la Camera Deputaților sau la Senat, după caz.6. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

  Articolul 20
  (1) Salariatul numit temporar sa îndeplinească atribuțiile de conducere ale unui compartiment sau sector de activitate, în cazul în care șeful acestuia lipsește o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și nu beneficiază de salariu pe această perioadă primește, pe lângă salariul de baza al funcției, gradului sau treptei profesionale în care este încadrat, indemnizația corespunzătoare funcției de conducere pe care o preia.(2) În cazul în care, pentru anumite funcții de conducere, sunt prevăzute salarii de baza fixe, fără indemnizații de conducere, persoana numita temporar sa îndeplinească o astfel de funcție beneficiază de salariul de baza stabilit pentru aceasta.


  Articolul II

  Prevederile prezentei legi se aplică, în mod corespunzător, și personalului Consiliului Legislativ, inclusiv celui încadrat pe funcțiile salarizate în conformitate cu Legea nr. 40/1991, republicată.


  Articolul III

  Ministerul Finanțelor va introduce în structura bugetului de stat pe anul 1997 modificările ce decurg din aplicarea prezentei legi.


  Articolul IV

  Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificările ulterioare, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se articolelor o noua numerotare.

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 1 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  PETRE ROMAN

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 1 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VASILE LUPU

  ------