ORDIN nr. 5.617 din 11 noiembrie 2010
privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2010  În conformitate cu prevederile pct. 6 din anexa nr. II/1.4 "Sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ" la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere consultările federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările ulterioare,
  ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 6.054/2009 privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 18 decembrie 2009.


  Articolul 4

  Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  p. Ministrul educaţiei, cercetării,
  tineretului şi sportului,
  Kiraly Andrei Gheorghe,
  secretar de stat
  Bucureşti, 11 noiembrie 2010.
  Nr. 5.617.


  Anexă

  METODOLOGIE 11/11/2010