ORDIN nr. 3.081 din 27 ianuarie 2010
privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010  În temeiul Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a administraţiei publice centrale,
  ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Nota privind elaborarea planului-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, şi stagiile de pregătire practică pentru obţinerea certificatului de calificare profesională de nivel 2. Nota este cuprinsă în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  (1) Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi. Planul-cadru este cuprins în anexa nr. 2.
  (2) Planul-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, prevăzut la alin. (1), se aplică începând cu anul şcolar 2010-2011.


  Articolul 3

  (1) Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a şi clasa a XI-a - semestrul I, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ seral. Planul-cadru este cuprins în anexa nr. 3.
  (2) Planul-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a şi clasa a XI-a - semestrul I, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, prevăzut la alin. (1), se aplică începând cu anul şcolar 2010-2011.


  Articolul 4

  (1) Absolvenţii clasei a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, care doresc să dobândească certificatul de calificare profesională de nivel 2 trebuie să parcurgă un stagiu de pregătire practică cu durata de 720 de ore.
  (2) Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică sunt reglementate prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.


  Articolul 5

  (1) Pentru toate profilurile/domeniile de pregătire care organizează învăţământ în limbile minorităţilor naţionale, planurile-cadru pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral, cuprind în cadrul ariei curriculare "Limbă şi comunicare" disciplina Limba şi literatura maternă.
  (2) Disciplinelor Limba şi literatura maternă şi Limba şi literatura română li se alocă acelaşi număr de ore, în trunchiul comun.
  (3) Pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, studiul disciplinei Limba modernă 2 este organizat la decizia şcolii.


  Articolul 6

  (1) Planul-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi, include Religia - ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun; elevul, cu acordul părinţilor sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia şi confesiunea.
  (2) La solicitarea scrisă a părinţilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără această disciplină.


  Articolul 7

  (1) Planurile-cadru de învăţământ cuprinse în anexele nr. 2 şi 3 sunt parte integrantă a curriculumului naţional şi reprezintă oferta centrală obligatorie - pentru toate profilurile/domeniile de pregătire din cadrul ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi, respectiv învăţământ seral.
  (2) Stagiile de pregătire practică pentru obţinerea certificatului de calificare profesională de nivel 2 reprezintă oferta obligatorie pentru elevii care optează pentru obţinerea acestui certificat.
  (3) Inspectoratele şcolare şi conducerile unităţilor de învăţământ răspund de aplicarea integrală şi corectă la clasă a planului-cadru de învăţământ în vigoare, pentru învăţământul de zi, respectiv pentru învăţământul seral.


  Articolul 8

  Pentru elevii din învăţământul seral, filiera tehnologică, care în anul şcolar 2010-2011 se află în clasa a XI-a, anul de completare, clasele a XI-a şi a XII-a ruta directă de pregătire profesională, clasele a XII-a şi a XIII-a ruta progresivă de pregătire profesională, se aplică, până la finalizarea studiilor, planurile de învăţământ aflate în vigoare la momentul intrării elevilor în învăţământul liceal.


  Articolul 9

  (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă.


  Articolul 10

  Secretariatul de Stat pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 11

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Bucureşti, 27 ianuarie 2010.
  Nr. 3.081.


  Anexa 1
  NOTĂ
  privind elaborarea planului-cadru de învăţământ pentru
  clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera
  tehnologică, şi stagiile de pregătire practică pentru
  obţinerea certificatului de calificare profesională de nivel 2
  Restructurarea filierei tehnologice a învăţământului liceal are în vedere o mai bună corelare a pregătirii elevilor, pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare personală ale acestora, dar şi cerinţelor pieţei muncii. Avându-se în vedere şi experienţele acumulate ca urmare a angajamentelor României, asumate prin programul Comisiei Europene "Educaţie şi formare 2010", restructurarea este realizată în perspectiva dezvoltării unui sistem de educaţie şi formare profesională care facilitează învăţarea pe tot parcursul vieţii.
  Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, clasa a X-a, se restructurează în condiţiile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Restructurarea învăţământului profesional şi tehnic are în vedere posibilitatea dobândirii calificării profesionale de nivel 2 şi prin ciclul inferior al învăţământului liceal.
  Proiectarea curriculumului pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică, în condiţiile restructurării respectă principiile de proiectare a curriculumului naţional şi are în vedere realizarea obiectivelor majore ale învăţământului profesional şi tehnic, respectiv asigurarea premiselor pentru angajarea pe termen lung a absolvenţilor, prin:
  1. dobândirea competenţelor profesionale tehnice generale, care sunt necesare pentru adaptarea continuă la cerinţele angajatorilor, potrivit dinamicii pieţei muncii;
  2. dobândirea acelor competenţe-cheie transferabile, care sunt necesare pentru integrarea socioprofesională pe parcursul întregii vieţi.
  Termenii de referinţă avuţi în vedere în proiectarea curriculumului pentru învăţământul profesional şi tehnic, în această structură, sunt:
  - politica curriculară promovată în cadrul învăţământului profesional şi tehnic, care prevede finalităţi ale procesului de formare coerente la nivelul politicilor educaţionale, dar descrie şi parcursuri specifice, în funcţie de tipologia formării profesionale convenite la nivel sectorial, în parteneriat cu instituţiile abilitate;
  - dezvoltarea curriculumului ca o consecinţă a dinamicilor tehnologiilor şi a modelelor de profesionalizare implicate de acestea;
  - includerea în structura curriculumului a unităţilor de competenţe cu rol de unităţi de învăţare - componente ale standardelor de pregătire profesională;
  - conţinuturile învăţării presupun aplicarea integrată - în contexte ştiinţifice, tehnice şi comunicaţionale - a cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice care se dobândesc în cadrul procesului de învăţare;
  - definirea diferenţiată a procesului de formare asigurat prin curriculum, în funcţie de: pregătirea de bază sau generală (clasele a IX-a şi a X-a); calificarea profesională în stagiile de pregătire practică pentru obţinerea certificatului de calificare profesională de nivel 2; şi specializarea dobândită prin ciclul superior al învăţământului liceal (clasele a XI-a şi a XII-a);
  - valorificarea elementelor de orientare şi dezvoltare a carierei profesionale (consiliere şi antreprenoriat), prevăzute în oferta curriculară;
  - utilizarea standardelor de pregătire profesională validate de către partenerii sociali ca fundamente pentru evaluarea finală şi certificarea parcursului de pregătire descris prin curriculum.
  În conformitate cu această structură, în clasa a X-a din cadrul ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, ponderea disciplinelor prin care se asigură educaţia de bază - furnizată, conform legii, în cadrul învăţământului obligatoriu, - este predominantă în raport cu ponderea disciplinelor/modulelor prin care se asigură pregătirea generală necesare pentru obţinerea unei calificări.
  Prin menţinerea grupării disciplinelor/modulelor în ariile curriculare specifice actualului curriculum naţional se asigură coerenţa structurală a planurilor-cadru de învăţământ pentru toate nivelurile de şcolaritate.
  Planul-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, filiera tehnologică, are la bază standardele de pregătire profesională (SPP), validate de comitetele sectoriale şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Standardele de pregătire profesională cuprind unităţile de competenţe/rezultate ale învăţării şi competenţele/rezultatele învăţării specifice unei calificări.
  Planul-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, este structurat pe 3 componente: 1. trunchi comun, 2. curriculum diferenţiat şi 3. curriculum în dezvoltare locală.
  Stagiile de pregătire practică vor fi parcurse după finalizarea clasei a X-a numai de către elevii care optează pentru obţinerea certificatului de calificare profesională de nivel 2.
  1. Trunchi comun (TC)
  În clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, trunchiul comun este stabilit la nivel central şi cuprinde disciplinele de învăţământ cu alocările orare corespunzătoare, care sunt comune mai multor domenii de pregătire.
  Oferta de trunchi comun contribuie la:
  - dobândirea educaţiei de bază, prin continuarea dezvoltării competenţelor-cheie urmărite în cadrul învăţământului obligatoriu - condiţie pentru asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii, oricare ar fi specificul liceului (filieră, profil, domeniu de pregătire);
  - asigurarea continuităţii între învăţământul gimnazial şi cel liceal;
  - formarea pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi.
  Alocarea orelor pentru disciplinele din structura trunchiului comun s-a realizat în conformitate cu semnificaţia trunchiului comun pentru această etapă de şcolaritate.
  2. Curriculum diferenţiat (CD)
  Curriculumul diferenţiat este stabilit la nivel central şi cuprinde un pachet de discipline/module cu alocările orare aferente, care sunt specifice pregătirii profesionale generale (teoretice şi practice), care să faciliteze obţinerea unei calificări profesionale de nivel 3 (la finalul clasei a XII-a), dar şi a unei calificări profesionale de nivel 2, în funcţie de opţiunea elevului (la finalul clasei a X-a şi al stagiului de pregătire practică).
  În cadrul unui modul sunt alocate atât ore de pregătire teoretică, cât şi ore pentru pregătirea practică - necesare obţinerii rezultatelor învăţării (competenţe tehnice generale şi competenţe-cheie) specificate în standardele de pregătire profesională. Pregătirea practică săptămânală poate fi realizată atât prin laborator tehnologic, cât şi prin instruire practică în ateliere-şcoală sau la operatorul economic, în orele alocate săptămânal. Această ofertă educaţională asigură instruirea pe domenii de pregătire de bază şi generale.
  Curriculumul diferenţiat vizează dezvoltarea competenţelor-cheie şi a competenţelor tehnice generale, în vederea obţinerii unei calificări profesionale. Elevii beneficiază astfel de fundamentele unei formări diversificate, necesare atât pentru orientarea şcolară şi profesională, cât şi pentru integrarea socioprofesională ulterioară.
  În curriculumul diferenţiat sunt incluse şi stagiile de pregătire practică, cu durata de 6 luni, organizate pentru obţinerea unui certificat de calificare profesională de nivel 2. În acest caz, curriculumul diferenţiat vizează dezvoltarea competenţelor tehnice specializate specifice unui standard de pregătire profesională de nivel 2.
  3. Curriculum în dezvoltare locală (CDL)
  Curriculumul în dezvoltare locală cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare specifice fiecărei unităţi de învăţământ, ofertă realizată în parteneriat cu operatori economici. Prin această ofertă curriculară se asigură cadrul pentru realizarea unei instruiri care să permită, în contextul tehnologic oferit de operatorii economici locali, formarea competenţelor descrise în Standardele de pregătire profesională.
  Curriculumul în dezvoltare locală este parcurs în cele 3 săptămâni de pregătire practică comasată (90 de ore).
  Structurarea planului-cadru de învăţământ în arii curriculare, pe de o parte, şi în trunchi comun (TC), curriculum diferenţiat (CD), curriculum în dezvoltare locală (CDL), pe de altă parte, oferă posibilitatea identificării specificului domeniilor de pregătire - în termeni de discipline şcolare/module şi de alocări de timp corespunzătoare studierii acestora.
  Această structurare îi asigură elevului posibilitatea de a realiza o opţiune informată privind traseul de formare şi cariera sa profesională.
  Oferta curriculară centrată pe aprofundarea competenţelor cheie şi pe dobândirea competenţelor tehnice generale creează premise favorabile pentru reuşita absolventului:
  - în plan social, prin: comunicare, gândire critică;
  - în plan profesional, prin crearea premiselor pentru o viitoare inserţie pe piaţa muncii.
  Curriculumul în dezvoltare locală asigură premisele pentru coparticiparea elevului la constituirea propriului traseu de formare, precum şi pentru creşterea responsabilităţii şcolii în gestionarea ofertei curriculare, în raport cu nevoile educaţionale identificate.
  Prin restructurarea planului-cadru pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, se urmăreşte în perspectivă:
  ● corelarea nivelurilor de educaţie cu nivelurile de referinţă şi cu descriptorii prevăzuţi în Cadrul european al calificărilor, în perspectiva elaborării Cadrului naţional al calificărilor din România;
  ● asigurarea unei rute de pregătire profesională progresivă, flexibilă şi deschisă, care să permită învăţarea pe tot parcursul vieţii;
  ● operaţionalizarea creditelor transferabile şi de acumulare, care se dobândesc pe durata formării profesionale, atât iniţiale, cât şi continue;
  ● recunoaşterea şi validarea achiziţiilor dobândite în diferite contexte de învăţare;
  ● restructurarea pregătirii practice, în cazul în care elevul optează pentru obţinerea unui certificat de calificare profesională de nivel 2, şi asigurarea condiţiilor de învăţare la locul de muncă, prin organizarea de stagii compacte preponderent în întreprinderi - realizate după finalizarea clasei a X-a, prin scheme orare flexibile, care să le asigure întreprinderilor posibilitatea reală de a organiza această pregătire;
  ● formarea, pe durata învăţământului obligatoriu, a competenţelor-cheie definite la nivel european pentru educaţia de bază.
  Restructurarea planului-cadru pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, şi a stagiilor de pregătire practică pentru obţinerea certificatului de calificare profesională de nivel 2 este de natură să determine în perspectivă:
  ● sporirea atractivităţii învăţământului profesional şi tehnic - prin organizarea acestuia în cadrul învăţământului liceal şi prin reconsiderarea statutului elevului care urmează acest tip de învăţământ;
  ● cointeresarea partenerilor sociali pentru implicarea în formarea profesională de calitate a viitorilor angajaţi; creşterea încrederii viitorilor angajatori în calitatea şi relevanţa pregătirii profesionale pe care o asigură şcoala;
  ● cointeresarea şi responsabilizarea elevilor în luarea de decizii cu privire la nivelul de pregătire pe care doresc să îl obţină - fie prin angajare, după absolvirea clasei a X-a, parcurgerea stagiilor de pregătire practică pentru obţinerea certificatului de calificare profesională de nivel 2, fie prin continuarea studiilor în vederea obţinerii certificatului de calificare profesională de nivel 3, a diplomei de bacalaureat şi accesului ulterior în învăţământul superior.


  Anexa 2
  PLAN-CADRU
  de învăţământ pentru ciclul inferior al liceului,
  filiera tehnologică, învăţământ de zi
  Clasa a X-a
    Aria curriculară/ Disciplină/ModulAlocarea orelor de studiu
    Nr. de ore/săptămânăNr. total de ore/ săptămânăNr. de săptămâniNr. de ore/an şcolar
    TCCDCDLArii curriculare
    LIMBĂ ŞI COMUNICARE6--3035210
    Limba şi literatura română3--  
    Limba modernă 12--
    Limba modernă 21--
    MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII61-245
    Matematică21-  
    Fizică2--
    Chimie1--
    Biologie1--
    OM ŞI SOCIETATE4--140
    Istorie1--  
    Geografie1--
    Socioumane1--
    Religie1--
    ARTE----
    Educaţie muzicală---  
    Educaţie vizuală---  
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT1--35
    Educaţie fizică1--  
    CONSILIERE ŞI ORIENTARE----
    Consiliere şi orientare---  
    TEHNOLOGII210-420
    Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor1--  
    Educaţie antreprenorială1--
    Cultură de specialitate-5-
    Pregătire practică săptămânală-5-
    Pregătire practică comasată CDL--30   3*90
    Total ore/an şcolar66538590     1.140
    Stagii de pregătire practică pentru obţinerea certificatului de calificare de nivel 2   30     24**720


  -------- Notă *) Pregătirea practică comasată se desfăşoară preponderent la operatorul economic. Notă **) Absolvenţii clasei a X-a, învăţământ liceal filiera tehnologică, care optează pentru obţinerea unui certificat de calificare de nivel 2 vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 de ore.


  Anexa 3
  PLAN-CADRU
  de învăţământ pentru ciclul inferior al liceului,
  filiera tehnologică, învăţământ seral
  Clasa a X-a
    Aria curriculară/ Disciplină/ModulAlocarea orelor de studiu
    Nr. de ore/săptămânăNr. total de ore/ săptămânăNr. de săptămâniNr. de ore/an şcolar
    TCCDCDLArii curriculare
    LIMBĂ ŞI COMUNICARE4--1937148
    Limba şi literatura română2--  
    Limba modernă 11--
    Limba modernă 21--
    MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII41-185
    Matematică11-  
    Fizică1--
    Chimie1--
    Biologie1--
    OM ŞI SOCIETATE3--111
    Istorie1--  
    Geografie1--
    Socioumane1--
    Religie---
    ARTE----
    Educaţie muzicală---  
    Educaţie vizuală---  
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT---  
    Educaţie fizică---  
    CONSILIERE ŞI ORIENTARE----
    Consiliere şi orientare---  
    TEHNOLOGII25-259
    Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor1--  
    Educaţie antreprenorială1--
    Cultură de specialitate-2-
    Pregătire practică săptămânală-3-
    Total ore/an şcolar481222       703


  PLAN-CADRU
  de învăţământ pentru ciclul inferior al liceului,
  filiera tehnologică, învăţământ seral
  Clasa a XI-a - semestrul I
    Aria curriculară/ Disciplină/ModulAlocarea orelor de studiu
    Nr. de ore/săptămânăNr. total de ore/ săptămânăNr. de săptămâniNr. de ore/an şcolar
    TCCDCDLArii curriculare
    LIMBĂ ŞI COMUNICARE4--171456
    Limba şi literatura română2--  
    Limba modernă 12--
    Limba modernă 2---
    MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII4--56
    Matematică2--  
    Fizică2--
    Chimie---
    Biologie---
    OM ŞI SOCIETATE----
    Istorie---  
    Geografie---
    Socioumane---
    Religie---
    ARTE----
    Educaţie muzicală---  
    Educaţie vizuală---  
    EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT----
    Educaţie fizică---  
    CONSILIERE ŞI ORIENTARE----
    Consiliere şi orientare---  
    TEHNOLOGII-9-126
    Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor---  
    Educaţie antreprenorială---
    Cultură de specialitate-4-
    Pregătire practică săptămânală-5-
    Total ore/an şcolar112126       238
    Stagii de pregătire practică pentru obţinerea certificatului de calificare de nivel 2   30     24*720


  ---------------- Notă *) Absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică (clasa a X-a şi clasa a XI-a - semestrul I, învăţământ seral), care optează pentru obţinerea unui certificat de calificare de nivel 2 vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 de ore.
  Absolvenţii care dovedesc că sunt încadraţi în muncă în domeniul pentru care se pregătesc nu sunt obligaţi să parcurgă stagiul de pregătire practică în vederea obţinerii certificatului de calificare de nivel 2.
  -------