ORDONANŢĂ nr. 3 din 30 ianuarie 2008
privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 16 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 3, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) realizarea studiilor integrate privind dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, la solicitarea administraţiei publice locale sau centrale;".
  2. La articolul 3, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
  "a^1) planurile de amplasament al pârtiilor de schi, instalaţiilor şi echipamentelor de producere a zăpezii artificiale şi de întreţinere a pârtiilor şi instalaţiilor pentru iluminatul pârtiilor de schi vor fi realizate în format digital, ca vectori cu referinţă geografică, în proiecţie naţională Stereografic 1970;".
  3. La articolul 4, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Terenurile forestiere prevăzute la art. 3 lit. b), destinate realizării pârtiilor pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă, precum şi instalaţiilor de transport pe cablu aferente acestora, sunt exceptate de la plata taxei pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, cu condiţia ca beneficiarul scoaterii să fie autoritatea publică locală.
  ...........................................................
  (3) Lucrările de amenajare a zonelor pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă sunt declarate de utilitate publică şi vor fi exploatate în conformitate cu legislaţia în vigoare."
  4. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
  "(4) Scoaterea din fondul forestier naţional a terenurilor prevăzute la alin. (1) se realizează prin compensare cu terenuri echivalente ca suprafaţă şi bonitate, potrivit legislaţiei silvice în vigoare.
  (5) Terenurile situate în ariile naturale protejate, declarate conform prevederilor legale specifice, nu fac obiectul prezentei legi, cu excepţia cazului în care acestea sunt amplasate în zonele de dezvoltare durabilă ale ariilor naturale protejate de interes naţional, desemnate prin planurile de management aprobate."
  5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Scoaterea din fondul forestier naţional a terenurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) se aprobă numai după realizarea studiilor integrate privind dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă.
  (2) Studiile prevăzute la alin. (1) se avizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Academia Română şi autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se află zonele incluse în studii şi vor urmări respectarea prevederilor legale privind ariile naturale protejate, în special siturile "Natura 2000".
  (3) Finanţarea studiilor integrate pentru suprafeţele de teren din zonele incluse în program se realizează de către Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, în funcţie de fondurile disponibile şi de priorităţile din punctul de vedere al dezvoltării turistice. Autorităţile administraţiei publice locale implicate în program pot hotărî, în condiţiile legii, participarea cu resurse financiare din bugetele proprii."


  Articolul II

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  -------------
  Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
  comerţ, turism şi profesii liberale,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Ministrul internelor şi reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dacian Cioloş
  Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,
  Attila Korodi
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 30 ianuarie 2008.
  Nr. 3.
  -----