ORDIN nr. 82 din 4 iulie 2019pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne și a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 9 iulie 2019
  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 și 702 bis din 9 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Titularul postului semnează pe o fotocopie a fișei postului. O fotocopie a documentului semnat de titular se introduce în dosarul personal, una se înmânează titularului postului, iar alta se păstrează la șeful nemijlocit.(3) Refuzul titularului postului de a semna pe fotocopia fișei postului se consemnează într-un proces-verbal, care se introduce în dosarul de personal.2. În anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În situația în care fișa postului are caracter clasificat, prin excepție de la prevederile alin. (2), fotocopia documentului semnat de titular se introduce în dosarul personal, acesta având posibilitatea de a consulta fișa postului păstrată la șeful nemijlocit, ori de câte ori consideră necesar.3. În anexa nr. 1, la articolul 7 alineatul (3), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) cel puțin un reprezentant al structurii de resurse umane, care poate fi din rândul personalului cu atribuții de încadrare, formare profesională, organizare sau evidență, în funcție de modulul din fișa postului care face obiectul analizei;
  c) lucrătorul desemnat cu securitatea și sănătatea în muncă din cadrul unității în care se află postul supus analizei sau, în lipsa acestuia, o persoană desemnată din cadrul structurii competente cu atribuții în domeniul inspecției muncii;
  4. În anexa nr. 1, după articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 10, cu următorul cuprins:

  Articolul 10
  (1) Prevederile prezentei anexe nu se aplică posturilor prevăzute în cadrul cabinetului demnitarului.(2) Fișele posturilor prevăzute la alin. (1) se întocmesc de către directorul de cabinet și se aprobă de demnitar.
  5. În anexa nr. 3, la articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11
  (1) Președinte al comisiei centrale de concurs și președinte al comisiei de concurs constituită potrivit art. 8 alin. (3) este desemnat șeful structurii de specialitate din cadrul aparatului central al inspectoratului general/similar, corespunzătoare domeniului de activitate al posturilor vacante pentru care se organizează concurs, sau, după caz, o altă persoană cu funcție de conducere din cadrul aparatului central al inspectoratului general/similar, desemnată de inspectorul general/similar.
  6. În anexa nr. 3, la articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 12
  (1) Președintele comisiei de recrutare este desemnat șeful structurii de specialitate din cadrul unității teritoriale, corespunzătoare domeniului de activitate al posturilor vacante pentru care se organizează concurs, sau, după caz, o altă persoană cu funcție de conducere, desemnată de persoana care are competență de numire în funcție pentru postul respectiv.
  7. În anexa nr. 3, la articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru posturile de conducere vacante din competența de numire a conducerii MAI, organizarea concursurilor sau examenelor prevăzute la art. 27^35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, precum și componența comisiilor se aprobă de ministrul afacerilor interne, la propunerea șefului nemijlocit al postului de conducere. Proiectul actului administrativ privind componența comisiilor se întocmește de DGMRU.8. În anexa nr. 3, la articolul 16 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) stabilește probele de concurs, precum și bibliografia și tematica de concurs prin raportare la atribuțiile postului pentru care se organizează concursul și ale unității în al cărei stat de organizare este prevăzut acesta;
  9. În anexa nr. 3, la articolul 17, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) stabilește probele de concurs, precum și bibliografia și tematica de concurs prin raportare la atribuțiile postului pentru care se organizează concursul și ale unității în al cărei stat de organizare este prevăzut acesta;
  10. În anexa nr. 3, la articolul 36, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Persoanele implicate în procedura de concurs, care intră în contact cu subiectele/temele, ghidul de interviu și grila de apreciere/corectare și notare/baremul de apreciere, completează angajamentele prevăzute de art. 9 alin. (7) din prezenta anexă.11. În anexa nr. 3, articolul 51^2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 51^2
  (1) În situația în care, de la data afișării anunțului de concurs și până la afișarea rezultatelor finale ale concursului, șeful unității organizatoare a concursului sau, după caz, șeful eșalonului superior este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea concursului, se procedează la verificarea, cu celeritate, a aspectelor sesizate.(2) Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluționare a contestațiilor, de către oricare dintre candidați, de către orice persoană interesată sau din oficiu.(3) În vederea verificării aspectelor sesizate, șeful unității organizatoare a concursului sau, după caz, șeful eșalonului superior poate desemna o comisie formată din personal din subordine. Comisia desfășoară, cu respectarea prevederilor legale, orice activități pe care le consideră necesare în vederea soluționării sesizării.
  12. În anexa nr. 3, după articolul 51^2 se introduc trei noi articole, articolele 51^3-51^5, cu următorul cuprins:

  Articolul 51^3

  În situația în care aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele stabilite pentru desfășurarea concursului, șeful care a dispus verificarea poate dispune suspendarea concursului pentru o perioadă de cel mult 5 zile lucrătoare.


  Articolul 51^4
  (1) După analizarea concluziilor cu privire la aspectele sesizate, șeful care a dispus verificarea dispune, cu încadrarea, după caz, în termenul prevăzut la art. 51^3, una dintre următoarele măsuri:
  a) anularea procedurii de concurs, dacă se constată nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea acestuia;
  b) continuarea procedurilor de concurs, dacă se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea și desfășurarea acestuia.
  (2) În situația în care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) lit. a), se poate organiza un nou concurs, potrivit dispozițiilor prezentei anexe.


  Articolul 51^5

  În situațiile prevăzute la art. 51^3 și art. 51^4 alin. (1), unitatea organizatoare a concursului are obligația aducerii la cunoștință, de îndată, prin modalitățile de afișare și postare prevăzute la art. 22 alin. (1) din prezenta anexă, a măsurilor dispuse, precum și, după caz, a modificărilor survenite cu privire la elementele din anunțul de concurs menționate la art. 22 alin. (2) lit. f).
  13. În anexa nr. 3, la articolul 54, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la sediul unității organizatoare a concursului și se postează pe pagina de internet a unității dacă există această posibilitate. Comunicarea conține motivele care au stat la baza adoptării hotărârii.14. În anexa nr. 3, la articolul 55 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) angajamentele cu privire la păstrarea confidențialității subiectelor/temelor, ghidului de interviu și grilei de apreciere/corectare și notare/baremului de apreciere, întocmite în condițiile art. 9 alin. (7) și art. 36 alin. (4);
  15. În anexa nr. 3, după articolul 57^2 se introduce un nou articol, articolul 57^3, cu următorul cuprins:

  Articolul 57^3

  În situația în care în cadrul procedurilor prevăzute la art. 57, 57^1 și 57^2 există o sesizare cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea concursurilor, acestea se suspendă, prevederile art. 57, 57^1 și 57^2 urmând a se aplica în mod corespunzător după soluționarea sesizării.
  16. În anexa nr. 3, la articolul 59, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Compartimentul cu sarcini de recrutare introduce în dosarul de recrutare rezultatul evaluării psihologice transmis, anterior susținerii concursului prevăzut la alin. (1), de către structura cu atribuții în domeniul psihologic.17. În anexa nr. 3, la articolul 60, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Compartimentul cu sarcini de recrutare introduce în dosarul de recrutare rezultatul evaluării psihologice transmis, anterior susținerii concursului prevăzut la alin. (1), de către structura cu atribuții în domeniul psihologic.18. În anexa nr. 3, la articolul 63, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) În situația prevăzută la art. 7 alin. (3) lit. b), persoana care a stabilit componența comisiei centrale de concurs, precum și președintele acesteia emit precizări pentru asigurarea desfășurării în aceleași condiții a concursului.19. În anexa nr. 3, după articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 65, cu următorul cuprins:

  Articolul 65

  La solicitarea candidaților, numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs poate deveni și cod unic de identificare a acestuia, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.
  20. Anexa nr. 3^1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.21. În anexa nr. 4, la articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), inspectorii generali/adjuncții acestora coordonează în mod direct organizarea și desfășurarea programelor practice pentru dezvoltarea și menținerea deprinderilor tactice de bază ale personalului operativ, care lucrează nemijlocit cu publicul, din cadrul inspectoratului general.22. În anexa nr. 4, la articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Programele pentru dezvoltarea și menținerea deprinderilor tactice de bază ale personalului operativ care lucrează nemijlocit cu publicul, prevăzute la art. 21 alin. (1^1), se realizează prin activități exclusiv practice de pregătire, pentru formarea profesională a polițistului organizate de unitate, cu diminuarea corespunzătoare a numărului de ore prevăzute pentru activitățile de pregătire fizică potrivit alin. (1) lit. c), în limita a minimum 6 ore lunar pentru fiecare polițist.23. În anexa nr. 4, la articolul 23, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Potrivit unui plan anual, aprobat de inspectorul general, în raport cu resursele disponibile, serviciile pentru acțiuni speciale conduc și desfășoară activități practice de pregătire, iar celelalte structuri prevăzute la alin. (4), la nivelul unităților teritoriale, asigură planificarea polițiștilor participanți la programele de pregătire practică prevăzute la alin. (1^1).24. În anexa nr. 6, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4

  Absolventului instituției de învățământ superior pentru formarea ofițerilor MAI - polițiști, forma de învățământ cu frecvență, care nu promovează examenul de licență în prima sesiune organizată în anul absolvirii, i se acordă gradul profesional de agent de poliție, potrivit competențelor de acordare a gradelor militare, stabilite potrivit legii, cu excepția situației în care deține un grad militar de maistru militar/subofițer în rezervă mai mare.
  25. În anexa nr. 6, la articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 17
  (1) Gradele de ofițeri în retragere, cu excepția celor prevăzute la art. 16 alin. (1), se acordă prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu prilejul Zilei Naționale a României - 1 Decembrie, în baza propunerilor întocmite de unitățile care au în evidență astfel de cadre, cu avizul Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din MAI, sau a propunerilor asociației, cu avizul favorabil al unităților din care au făcut parte și al inspectoratului general/similar.
  26. În anexa nr. 6, la articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Gradele de ofițeri în rezervă, cu excepția gradelor de general și amiral, se acordă prin act administrativ emis potrivit competențelor de acordare a gradelor militare, stabilite potrivit legii, cu prilejul Zilei Naționale a României - 1 Decembrie sau al Zilei Rezervistului Militar - 31 mai, cu avizul Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din MAI sau pe baza propunerilor asociației.27. În anexa nr. 7, după articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 5^1

  Procedura prevăzută la art. 5 se aplică în mod corespunzător și în cazul delegării polițistului la unitățile de parchet sau la alte autorități și instituții publice, în funcție de interesul MAI.
  28. În anexa nr. 9, la articolul 2, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
  d) statul de organizare, în format electronic;
  29. În anexa nr. 9, la articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. d) se completează în format electronic exclusiv pentru evidența personalului, urmând ca formatul pe suport hârtie să se folosească în activitatea de planificare structurală și management organizatoric.30. În anexa nr. 9, articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) Statul de organizare, în format electronic, este documentul de evidență nominală în care se menționează personalul, posturile prevăzute și ocupate, precum și funcțiile corespunzătoare acestora.(2) Actualizarea modificărilor în documentele de evidență se realizează de către personalul care are prevăzute în fișa postului atribuții în acest sens.(3) Statele de organizare pot fi consultate, cu respectarea principiului «nevoii de a cunoaște», în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.
  31. În anexa nr. 11, la articolul 1 alineatul (1) litera a), punctul 4 se abrogă.32. În anexa nr. 11, la articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Competența emiterii actelor administrative privind modificarea raportului de serviciu și numirea la cabinetele demnitarilor, precum și pentru mutarea la DGMRU și numirea în statul anexă «M» sau «S» revine ministrului afacerilor interne.33. În anexa nr. 11, articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5

  Competența emiterii actului administrativ privind modificarea raportului de serviciu pentru împuternicirea polițistului pentru a exercita atribuțiile unei funcții prevăzute cu indemnizație de comandă revine persoanei care are competență de numire pentru funcția respectivă. Această competență se aplică inclusiv în situația polițistului încadrat în altă unitate.
  34. În anexa nr. 23, la paragraful „I.6. - Evidența perioadelor de timp care nu se iau în calcul la stabilirea sporului de vechime în serviciu“, nota de subsol nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  ^2) La «Situații» se consemnează cazurile în care polițistul nu desfășoară efectiv activitate și nu se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 4 alin. (2) din Normele de încadrare a polițiștilor în condiții de muncă deosebite, speciale și alte condiții, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 489/2005*.
  * Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 489/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  35. Anexa nr. 27 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.


  Articolul II

  Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 și 931 bis din 18 noiembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după litera c^7) se introduce o nouă literă, litera c^8), cu următorul cuprins:
  c^8) fișa de interviu pentru posturi de conducere de nivel IV, prevăzute în anexa nr. 3^8;
  2. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Titularul postului semnează pe o fotocopie a fișei postului. O fotocopie a documentului semnat de titular se introduce în dosarul personal, una se înmânează titularului postului, iar alta se păstrează la șeful nemijlocit.(3) Refuzul titularului postului de a semna pe fotocopia fișei postului se consemnează într-un proces-verbal, care se introduce în dosarul de personal.3. În anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În situația în care fișa postului are caracter clasificat, prin excepție de la prevederile alin. (2), fotocopia documentului semnat de titular se introduce în dosarul personal, acesta având posibilitatea de a consulta fișa postului păstrată la șeful nemijlocit ori de câte ori consideră necesar.4. În anexa nr. 1, la articolul 7 alineatul (3), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) cel puțin un reprezentant al structurii de resurse umane, care poate fi din rândul personalului cu atribuții de încadrare, formare profesională, organizare sau evidență, în funcție de modulul din fișa postului care face obiectul analizei;
  c) lucrătorul desemnat cu securitatea și sănătatea în muncă din cadrul unității în care se află postul supus analizei sau, în lipsa acestuia, o persoană desemnată din cadrul structurii competente cu atribuții în domeniul inspecției muncii;
  5. În anexa nr. 1, după articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 10, cu următorul cuprins:

  Articolul 10
  (1) Prevederile prezentei anexe nu se aplică posturilor prevăzute în cadrul cabinetului demnitarului.(2) Fișele posturilor prevăzute la alin. (1) se întocmesc de către directorul de cabinet și se aprobă de demnitar.
  6. În anexa nr. 2, la articolul 8 alineatul (1), litera d) se abrogă.7. În anexa nr. 2, la articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Maiștrii militari, subofițerii, soldații și gradații profesioniști, în rezervă sau cu statut de rezervist voluntar, pot participa la concursul pentru ocuparea unei funcții vacante de ofițer, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) și au vârsta de cel mult 45 de ani.8. În anexa nr. 3, la articolul 4 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
  e) numire directă, în prima funcție, a absolvenților Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza», arma jandarmi sau pompieri, în funcții de comandant grupă/comandant pluton/șef secție, respectiv comandant pichet/comandant stație/adjunct comandant secție.
  9. În anexa nr. 3, la articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11
  (1) Președinte al comisiei centrale de concurs și președinte al comisiei de concurs constituite potrivit art. 8 alin. (3) este desemnat șeful structurii de specialitate din cadrul aparatului central al inspectoratului general/similar, corespunzătoare domeniului de activitate al posturilor vacante pentru care se organizează concurs, sau, după caz, o altă persoană cu funcție de conducere din cadrul aparatului central al inspectoratului general/similar, desemnată de inspectorul general/similar.
  10. În anexa nr. 3, la articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 12
  (1) Președintele comisiei de recrutare este desemnat șeful structurii de specialitate din cadrul unității teritoriale, corespunzătoare domeniului de activitate al posturilor vacante pentru care se organizează concurs, sau, după caz, o altă persoană cu funcție de conducere, desemnată de persoana care are competență de numire în funcție pentru postul respectiv.
  11. În anexa nr. 3, la articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru posturile de conducere vacante din competența de numire a conducerii MAI, organizarea concursurilor sau examenelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), precum și componența comisiilor se aprobă de ministrul afacerilor interne, la propunerea șefului nemijlocit al postului de conducere. Proiectul actului administrativ privind componența comisiilor se întocmește de DGMRU.12. În anexa nr. 3, la articolul 16 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) stabilește probele de concurs, precum și bibliografia și tematica de concurs prin raportare la atribuțiile postului pentru care se organizează concursul și ale unității în al cărei stat de organizare este prevăzut acesta;
  13. În anexa nr. 3, la articolul 17, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) stabilește probele de concurs, precum și bibliografia și tematica de concurs prin raportare la atribuțiile postului pentru care se organizează concursul și ale unității în al cărei stat de organizare este prevăzut acesta;
  14. În anexa nr. 3, la articolul 26 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) capitolul III - evaluarea aptitudinilor și abilităților specifice palierelor de conducere, precum și a motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor asociate postului, pentru nivelurile de funcții prevăzute la lit. a), b) și c) ale alin. (4).
  15. În anexa nr. 3, la articolul 26, partea introductivă a alineatului (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Evaluarea aptitudinilor și abilităților specifice palierelor de conducere, precum și a motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor asociate postului se diferențiază pe patru niveluri de management, astfel:16. În anexa nr. 3, la articolul 26 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  d) nivel IV - pentru funcțiile inferioare celor de șef de birou/similare.
  17. În anexa nr. 3, la articolul 32, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În decurs de 2 ani de la absolvirea Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza», arma jandarmi sau pompieri, cerința prevăzută la lit. c) a alin. (1) nu se aplică ofițerului care participă la concursul pentru ocuparea unui post de comandant grupă/comandant pluton/șef secție, respectiv comandant pichet/comandant stație/adjunct comandant secție.18. În anexa nr. 3, la articolul 32, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) În vederea asigurării continuității managementului structurilor MAI, în situații temeinic justificate, când, în urma organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de conducere, acesta nu s-a ocupat întrucât nu s-a înscris niciun candidat sau candidații înscriși nu au îndeplinit condițiile de vechime prevăzute la alin. (2), la propunerea motivată a șefului unității organizatoare a concursului, ministrul afacerilor interne poate aproba reducerea la jumătate a perioadelor de vechime menționate, pentru organizarea unui nou concurs.19. În anexa nr. 3, la articolul 36, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Persoanele implicate în procedura de concurs, care intră în contact cu subiectele/temele, ghidul de interviu și grila de apreciere/corectare și notare/baremul de apreciere, completează angajamentele prevăzute de art. 9 alin. (7) din prezenta anexă.20. În anexa nr. 3, la articolul 47 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  d) pentru funcțiile de nivel IV - 100% nota de la capitolul I.
  21. În anexa nr. 3, articolul 51^2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 51^2
  (1) În situația în care, de la data afișării anunțului de concurs și până la afișarea rezultatelor finale ale concursului, șeful unității organizatoare a concursului sau, după caz, șeful eșalonului superior este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea concursului, se procedează la verificarea, cu celeritate, a aspectelor sesizate.(2) Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluționare a contestațiilor, de către oricare dintre candidați, de către orice persoană interesată sau din oficiu.(3) În vederea verificării aspectelor sesizate, șeful unității organizatoare a concursului sau, după caz, șeful eșalonului superior poate desemna o comisie formată din personal din subordine. Comisia desfășoară, cu respectarea prevederilor legale, orice activități pe care le consideră necesare în vederea soluționării sesizării.
  22. În anexa nr. 3, după articolul 51^2 se introduc trei noi articole, articolele 51^3-51^5, cu următorul cuprins:

  Articolul 51^3

  În situația în care aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele stabilite pentru desfășurarea concursului, șeful care a dispus verificarea poate dispune suspendarea concursului pentru o perioadă de cel mult 5 zile lucrătoare.


  Articolul 51^4
  (1) După analizarea concluziilor cu privire la aspectele sesizate, șeful care a dispus verificarea dispune, cu încadrarea, după caz, în termenul prevăzut la art. 51^3, una dintre următoarele măsuri:
  a) anularea procedurii de concurs, dacă se constată nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea acestuia;
  b) continuarea procedurilor de concurs, dacă se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea și desfășurarea acestuia.
  (2) În situația în care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) lit. a), se poate organiza un nou concurs, potrivit dispozițiilor prezentei anexe.


  Articolul 51^5

  În situațiile prevăzute la art. 51^3 și art. 51^4 alin. (1), unitatea organizatoare a concursului are obligația aducerii la cunoștință, de îndată, prin modalitățile de afișare și postare prevăzute la art. 22 alin. (1) din prezenta anexă, a măsurilor dispuse, precum și, după caz, a modificărilor survenite cu privire la elementele din anunțul de concurs menționate la art. 22 alin. (2) lit. f).
  23. În anexa nr. 3, la articolul 54, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la sediul unității organizatoare a concursului și se postează pe pagina de internet a unității, dacă există această posibilitate. Comunicarea conține motivele care au stat la baza adoptării hotărârii.24. În anexa nr. 3, la articolul 55 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) angajamentele cu privire la păstrarea confidențialității subiectelor/temelor, ghidului de interviu și grilei de apreciere/corectare și notare/baremului de apreciere, întocmite în condițiile art. 9 alin. (7) și art. 36 alin. (4);
  25. În anexa nr. 3, articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 57
  (1) În vederea emiterii actului administrativ de acordare a gradului militar, dosarele de concurs și dosarele de recrutare ale candidaților declarați «admis» la concurs se înaintează structurii de resurse umane a unității organizatoare sau, după caz, structurii de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare.(2) Structura de resurse umane prevăzută la alin. (1) verifică corectitudinea desfășurării concursului și întocmește o notă care cuprinde rezultatul verificărilor realizate cu privire la respectarea procedurilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor, la îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs și/sau de recrutare în volum complet.(3) În situația în care se constată corectitudinea desfășurării concursului se desfășoară următoarele activități, după caz:
  a) structura de resurse umane a unității organizatoare, al cărei șef are competență de acordare a gradului militar, prezintă acestuia nota cu propunere de acordare a gradului militar;
  b) structura de resurse umane a unității organizatoare, al cărei șef nu are competență de acordare a gradului militar, prezintă acestuia nota cu propunere de acordare a gradului militar în vederea asumării și înaintării către persoana competentă să acorde gradul militar, împreună cu dosarele de concurs și dosarele de recrutare ale candidaților declarați «admis» la concurs. Documentele se transmit în maximum 45 de zile de la finalizarea concursului;
  c) structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare, al cărei șef are competență de acordare a gradului militar, prezintă acestuia nota cu propunere de acordare a gradului militar;
  d) structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare, al cărei șef nu are competență de acordare a gradului militar, prezintă șefului unității organizatoare nota cu propunere de acordare a gradului militar, în vederea asumării, după care o prezintă persoanei competente să acorde gradul militar.
  (4) În cazurile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) și d), nota este însoțită de proiectul de act administrativ de acordare a gradului militar.(5) În situația în care se constată nerespectarea procedurilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor, neîndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs și/sau de recrutare în volum incomplet, se desfășoară următoarele activități:
  a) în cazul în care verificarea prevăzută la alin. (2) s-a realizat de către structura de resurse umane a unității organizatoare, al cărei șef are competență de acordare a gradului militar, aceasta prezintă nota cu rezultatul verificărilor și propune acestuia dispunerea, după caz, a uneia dintre următoarele măsuri:(i) invalidarea concursului;(ii) invalidarea concursului în ceea ce privește unul sau o parte dintre posturile pentru care acesta s-a organizat;(iii) invalidarea concursului în ceea ce privește candidatul declarat «admis» care nu îndeplinește condițiile de participare la concurs ori al cărui dosar de recrutare este incomplet;
  b) în cazul în care verificarea prevăzută la alin. (2) s-a realizat de către structura de resurse umane a unității organizatoare al cărei șef nu are competență de acordare a gradului militar, prevederile lit. a) se aplică în mod corespunzător;
  c) în cazul în care verificarea prevăzută la alin. (2) s-a realizat de către structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare al cărei șef are competență de acordare a gradului militar, aceasta prezintă nota acestuia, în vederea dispunerii uneia dintre măsurile prevăzute la lit. a);
  d) în cazul în care verificarea prevăzută la alin. (2) s-a realizat de către structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare al cărei șef nu are competență de acordare a gradului militar, aceasta prezintă nota persoanei cu competență de acordare a gradului militar, cu propunerea de restituire a întregii documentații unității organizatoare, în vederea dispunerii uneia dintre măsurile prevăzute la lit. a).
  (6) În situația prevăzută la alin. (3) lit. b), în cazul în care Direcția generală management resurse umane/structura de resurse umane din inspectoratul general/similar constată nerespectarea procedurilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor, neîndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs și/sau de recrutare în volum incomplet, aceasta prezintă nota persoanei cu competență de acordare a gradului militar, cu propunerea de restituire a întregii documentații unității organizatoare, în vederea dispunerii uneia dintre măsurile prevăzute la alin. (5) lit. a).
  26. În anexa nr. 3, după articolul 57 se introduc două noi articole, articolele 57^1 și 57^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 57^1
  (1) Actul administrativ de numire în funcție se emite potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane, prevăzute în anexa nr. 11 la ordin.(2) Candidatului declarat «admis» la concursul pentru ocuparea unei funcții de execuție prin încadrare directă sau rechemare în activitate i se acordă gradul militar și este numit în funcție numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute art. 6 alin. (1) lit. d) și lit. g)-i) din anexa nr. 2 la ordin. Motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate națională nu se comunică.(3) Candidatul declarat «admis» la concurs este înștiințat în scris cu privire la emiterea actului administrativ de acordare a gradului militar. Acesta are obligația de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înștiințării.(4) În situația în care s-a dispus una dintre măsurile prevăzute la art. 57 alin. (5) lit. a) pct. (i) și (ii), se poate organiza un nou concurs, potrivit dispozițiilor prezentei anexe.(5) În situația în care s-a dispus măsura prevăzută la art. 57 alin. (5) lit. a) pct. (iii), precum și în celelalte situații în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care țin exclusiv de persoana candidatului declarat «admis», acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (2) sau nu se prezintă în termenul prevăzut la alin. (3), oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat «admis» la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit dispozițiilor prezentei anexe.(6) Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, cadrul militar este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii, cu excepția situațiilor prevăzute de art. 85 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 57^2
  (1) Dosarul de concurs și dosarele de recrutare ale candidaților declarați «admis» și la concursurile de ocupare a posturilor de conducere vacante se înaintează, în termen de maximum 45 de zile de la finalizarea concursului, la structura de resurse umane a unității al cărei șef are competența de emitere a actului administrativ de numire în funcție, potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane, prevăzute la anexa nr. 11 la ordin.(2) Structura de resurse umane prevăzută la alin. (1) verifică corectitudinea desfășurării concursului și întocmește o notă care cuprinde rezultatul verificărilor realizate cu privire la respectarea procedurilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor, la îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs și/sau de recrutare în volum complet.(3) În situația în care se constată corectitudinea desfășurării concursului, structura de resurse umane prezintă șefului cu competență de emitere a actului administrativ nota cu propunere de numire în funcție, însoțită de proiectul de act administrativ de numire în funcție.(4) În situația în care se constată nerespectarea procedurilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor, neîndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs și/sau de recrutare în volum incomplet, structura de resurse umane prezintă șefului cu competență de emitere a actului administrativ de numire în funcție nota cu rezultatul verificărilor și propune acestuia dispunerea uneia dintre măsurile prevăzute la art. 57 alin. (5) lit. a) sau, după caz, în situația în care acesta nu este șeful unității organizatoare, restituirea întregii documentații unității organizatoare în vederea dispunerii de către șeful acesteia a uneia dintre măsurile prevăzute la art. 57 alin. (5) lit. a).(5) Prevederile art. 57^1 alin. (3)-(6) se aplică în mod corespunzător.
  27. În anexa nr. 3, după articolul 57^2 se introduce un nou articol, articolul 57^3, cu următorul cuprins:

  Articolul 57^3

  În situația în care în cadrul procedurilor prevăzute la art. 57, 57^1 și 57^2 există o sesizare cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea concursurilor, acestea se suspendă, prevederile art. 57, 57^1 și 57^2 urmând a se aplica în mod corespunzător după soluționarea sesizării.
  28. În anexa nr. 3, la articolul 59, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Compartimentul cu sarcini de recrutare introduce în dosarul de recrutare rezultatul evaluării psihologice transmis, anterior susținerii concursului prevăzut la alin. (1), de către structura cu atribuții în domeniul psihologic.29. În anexa nr. 3, la articolul 60, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Compartimentul cu sarcini de recrutare introduce în dosarul de recrutare rezultatul evaluării psihologice transmis, anterior susținerii concursului prevăzut la alin. (1), de către structura cu atribuții în domeniul psihologic.30. În anexa nr. 3, la articolul 64, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) În situația prevăzută la art. 7 alin. (3) lit. b), persoana care a stabilit componența comisiei centrale de concurs, precum și președintele acesteia pot emite precizări pentru asigurarea desfășurării în aceleași condiții a concursului.31. În anexa nr. 3, după articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 74, cu următorul cuprins:

  Articolul 74

  La solicitarea candidaților, numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs poate deveni și cod unic de identificare a acestuia, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.
  32. Anexele nr. 3^1 și 3^2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 3 și 4 la prezentul ordin.33. În anexa nr. 3^3, numărul curent 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  3.

  Cursuri/Alte forme de pregătire absolvite, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuțiilor postului scos la concurs, altele decât cele necesare pentru ocuparea postului

  Organizate de instituții de formare ale MAI ori ale celorlalte instituții din Sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională

  0,30 p

  Se însumează punctajele.

  Organizate de instituții de învățământ sau formatori autorizați, din învățământul public sau privat, precum și cele organizate în străinătate, cu suportarea costurilor de către MAI

  0,30 p

  Organizate de instituții de învățământ sau formatori autorizați, din învățământul public sau privat, precum și cele organizate în străinătate, cu suportarea costurilor de către candidat

  0,30 p
  34. După anexa nr. 3^7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3^8, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin.35. În anexa nr. 4, la articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Cursul pentru inițierea în carieră se adresează cadrelor militare care au dobândit acest statut, în următoarele situații:
  a) prin încadrare directă, în calitate de specialiști cu studii corespunzătoare cerințelor postului;
  b) prin încadrare directă, pe funcții de execuție vacante de cadru militar, a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului.
  36. În anexa nr. 4, la articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Examenele pentru acordarea gradului de plutonier adjutant/maistru militar clasa I și de trecere a subofițerilor în corpul maiștrilor militari se organizează și se desfășoară potrivit metodologiei aprobate de inspectorul general/similar.37. În anexa nr. 4, la articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), inspectorul general al Jandarmeriei Române/adjuncții acestuia coordonează în mod direct organizarea și desfășurarea programelor practice pentru dezvoltarea și menținerea deprinderilor tactice de bază ale personalului operativ, care lucrează nemijlocit cu publicul, din cadrul unităților Jandarmeriei Române.38. În anexa nr. 4, la articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Programele pentru dezvoltarea și menținerea deprinderilor tactice de bază ale personalului operativ care lucrează nemijlocit cu publicul, prevăzute la art. 21 alin. (1^1) se realizează prin activități exclusiv practice de pregătire, pentru formarea profesională a cadrului militar, organizate de unitate, cu diminuarea corespunzătoare a numărului de ore prevăzute pentru activitățile de pregătire fizică potrivit alin. (1) lit. c), în limita a minimum 6 ore lunar pentru fiecare cadru militar.39. În anexa nr. 4, la articolul 23, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Potrivit unui plan anual, aprobat de inspectorul general al Jandarmeriei Române, în raport cu resursele disponibile, la nivelul unităților Jandarmeriei Române se desemnează personal cu pregătire în domeniu din cadrul Jandarmeriei Române, care organizează și desfășoară activitățile practice de pregătire, potrivit programelor de pregătire practică prevăzute la alin. (1^1).40. În anexa nr. 4, articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 43
  (1) Candidatul admis în instituțiile de formare profesională inițială ale Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne este obligat să încheie, în cel mult 15 zile de la data începerii cursurilor, un angajament că va lucra în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioadă de 10 ani de la data nașterii raportului de serviciu.(2) Persoana căreia i-a încetat calitatea de elev, ca urmare a admiterii într-o altă instituție de formare profesională inițială a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne și se află sub efectele unui angajament încheiat în condițiile alin. (1), în cel mult 15 zile de la data începerii cursurilor este obligat să încheie un nou angajament care cumulează și perioada anterioară rămasă de executat, stabilită proporțional cu perioada de școlarizare.(3) Maistrul militar/Subofițerul care a fost admis la un program de studii de licență cu frecvență în cadrul unei instituții de învățământ superior a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne și se află sub efectele unui angajament încheiat în condițiile alin. (1), în cel mult 15 zile de la data începerii cursurilor este obligat să încheie un nou angajament care cumulează și perioada anterioară rămasă de executat.(4) Angajamentele prevăzute la alin. (1)-(3) se completează la instituțiile de formare profesională inițială ale MAI sau, după caz, la structurile de resurse umane din unitățile MAI care au efectuat recrutare și se introduc în dosarul personal.(5) Elevul, studentul sau cadrul militar care refuză încheierea unui nou angajament în condițiile alin. (2) și (3) sau care nu respectă condițiile angajamentelor încheiate este obligat să restituie, proporțional cu perioada rămasă de executat, cheltuielile efectuate în total pe timpul școlarizării/desfășurării programelor/cursurilor, potrivit reglementărilor în vigoare.
  41. În anexa nr. 4, la articolul 44, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Cadrul militar care nu respectă condițiile angajamentelor încheiate este obligat să restituie, proporțional cu perioada rămasă de executat, cheltuielile efectuate în total pe timpul desfășurării programelor/cursurilor, potrivit reglementărilor în vigoare.42. În anexa nr. 4, articolul 45 se abrogă.43. În anexa nr. 6, la articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Maistrului militar/Subofițerului care a fost trecut în corpul ofițerilor și absolventului cu diplomă de licență al unui program de studii organizat la forma de învățământ cu frecvență redusă în cadrul Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne li se acordă gradul militar în funcție de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:
  a) sub 5 ani - sublocotenent;
  b) între 5 și 10 ani - locotenent;
  c) peste 10 ani - căpitan.
  44. În anexa nr. 6, la articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplică și în cazul cadrului militar prevăzut la alin. (2), dacă prin aplicarea acestora i s-ar acorda un grad militar mai mare decât în condițiile alin. (2).45. În anexa nr. 6, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4

  Absolventului instituției de învățământ superior pentru formarea ofițerilor MAI - cadre militare, forma de învățământ cu frecvență, care nu promovează examenul de licență din prima sesiune organizată în anul absolvirii, i se acordă gradul militar de sergent major, potrivit competențelor de acordare a gradelor militare, stabilite potrivit legii, cu excepția situației în care deține un grad militar de maistru militar/subofițer în rezervă mai mare.
  46. În anexa nr. 6, la articolul 7 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) a fost apreciat cu calificativul de cel puțin «foarte bun» în ultimii 2 ani de activitate.
  47. În anexa nr. 6, la articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 15
  (1) Gradele de ofițeri în retragere, cu excepția celor prevăzute la art. 14 alin. (1), se acordă prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu prilejul Zilei Naționale a României - 1 Decembrie, în baza propunerilor întocmite de unitățile care au în evidență astfel de cadre, cu avizul Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din MAI, sau a propunerilor asociației, cu avizul favorabil al unităților din care au făcut parte și al inspectoratului general/similar.
  48. În anexa nr. 6, la articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Gradele de ofițeri în rezervă, cu excepția gradelor de general și amiral, se acordă prin act administrativ emis potrivit competențelor de acordare a gradelor militare, stabilite potrivit legii, cu prilejul Zilei Naționale a României - 1 Decembrie sau al Zilei Rezervistului Militar - 31 mai, cu avizul Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din MAI, sau pe baza propunerilor asociației.49. În anexa nr. 7, la articolul 4, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4

  În perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă, concediului de maternitate, concediului de creștere a copilului, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav ori a copilului cu handicap pentru afecțiuni intercurente, concediului de acomodare, concediului paternal, precum și a suspendării din funcție, raportul de serviciu al cadrului militar nu poate fi modificat decât din inițiativa sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepția următoarelor situații:
  50. În anexa nr. 7, la articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Cadrul militar este pus la dispoziție când, la încetarea suspendării dispuse potrivit art. 22 alin. (1), nu poate fi numit în funcția deținută anterior sau, după caz, într-o funcție vacantă.51. În anexa nr. 7, la articolul 18, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) pentru cadrul militar prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. a)-f) și alin. (1^1), în termen de cel mult 3 luni, care poate fi prelungit cu încă cel mult 3 luni, cu aprobarea ministrului afacerilor interne;
  52. În anexa nr. 7, la articolul 22 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) pe o perioadă de cel mult 4 ani, pentru efectuarea concediilor fără plată, când a fost selectat pentru a ocupa temporar un post în structurile din cadrul organizațiilor internaționale din care România face parte, în baza aprobării prealabile a ministrului afacerilor interne;
  53. În anexa nr. 7, la articolul 22 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
  b^1) pe o perioadă de cel mult 4 ani, pentru formarea profesională, atunci când este confirmat în serviciul medical;
  54. În anexa nr. 7, la articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În situația suspendării raportului de serviciu în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b^1), unitatea are obligația de a rezerva postul ocupat de către cadrul militar anterior suspendării, cu excepția cazului în care acesta a fost desființat ca urmare a reorganizării unității.55. În anexa nr. 7, la articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prelungirea cu un an a perioadei de suspendare din funcție, pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), se aprobă de persoana care are competența de emitere a actului administrativ de numire în funcție a cadrului militar.56. În anexa nr. 7, la articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) La încetarea concediului fără plată acordat potrivit art. 22 alin. (1) lit. b^1), cadrul militar este repus în funcția ocupată anterior suspendării, cu excepția situației în care postul a fost desființat ca urmare a reorganizării, caz în care cadrul militar se pune la dispoziție în condițiile prezentei anexe.57. În anexa nr. 9, la articolul 2, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
  d) statul de organizare, în format electronic;
  58. În anexa nr. 9, la articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. d) se completează în format electronic exclusiv pentru evidența personalului, urmând ca formatul pe suport hârtie să se folosească în activitatea de planificare structurală și management organizatoric.59. În anexa nr. 9, articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) Statul de organizare, în format electronic, este documentul de evidență nominală în care se menționează personalul, posturile prevăzute și ocupate, precum și funcțiile corespunzătoare acestora.(2) Actualizarea modificărilor în documentele de evidență se realizează de către personalul care are prevăzute în fișa postului atribuții în acest sens.(3) Statele de organizare pot fi consultate, cu respectarea principiului «nevoii de a cunoaște», în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.
  60. În anexa nr. 11, la articolul 1, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Competența emiterii actelor administrative privind numirea în funcție, modificarea și suspendarea raportului de serviciu al cadrului militar, cu excepția situațiilor în care prin lege se stabilește altfel, revine:
  61. În anexa nr. 11, la articolul 1 alineatul (1) litera a), punctul (iv) se abrogă.62. În anexa nr. 11, la articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Competența emiterii actelor administrative privind modificarea raportului de serviciu și numirea la cabinetele demnitarilor, precum și pentru mutarea la DGMRU și numirea în statul anexă «M» sau «S», revine ministrului afacerilor interne.63. În anexa nr. 11, la articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Competența emiterii actelor administrative privind menținerea în activitate revine șefilor care au competența de a emite actele administrative privind trecerea în rezervă/retragere, după aprobarea prealabilă a ministrului afacerilor interne.
  64. În anexa nr. 11, articolele 3 și 4 se abrogă.65. În anexa nr. 11, articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5

  Competența emiterii actelor administrative privind acordarea gradului de sergent major în rezervă absolvenților anului I de studiu ai instituțiilor de învățământ superior care, din diferite motive, nu mai continuă studiile revine șefului care are competență de acordare a gradelor militare cadrelor militare din unitatea în beneficiul căreia se pregăteau.
  66. În anexa nr. 11, articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 7

  Inspectorul general al Inspectoratului General de Aviație al MAI exercită competențele de emitere a actelor administrative stabilite, potrivit prezentei anexe, pentru șefii unităților aflate în subordine/în cadrul inspectoratului general.
  67. În anexa nr. 23, la paragraful „I.6. - Evidența perioadelor de timp care nu se iau în calcul la stabilirea sporului de vechime în serviciu“, nota de subsol nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  ^2) La «Situații» se consemnează cazurile în care cadrul militar nu desfășoară efectiv activitate și nu se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 283/2002*) privind încadrarea personalului Ministerului Afacerilor Interne în condiții de muncă deosebite, speciale și alte condiții.
  *) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 283/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  68. Anexele nr. 27 și 28 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 6 și 7 la prezentul ordin.


  Articolul III

  Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru Relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul IV

  Programele de pregătire practică prevăzute la art. 23 alin. (1^1) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 23 alin. (1^1) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016, cu modificările și completările ulterioare, se organizează pe baza procedurilor tactice comune de intervenție profesională aprobate de inspectorii generali ai Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și Inspectoratului General pentru Imigrări.


  Articolul V

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul VI

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția pct. 20 și pct. 35 ale art. I și pct. 32 și pct. 68 ale art. II, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2020.

  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan

  București, 4 iulie 2019.
  Nr. 82.

  ANEXE nr. 1-7

  ANEXE
  privind modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016
  privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului
  Afacerilor Interne și a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind
  activitatea de management resurse umane în unitățile militare
  ale Ministerului Afacerilor Interne