ORDIN nr. 829 din 17 septembrie 2015
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 septembrie 2015  Având în vedere:
  - Referatul de aprobare FCCV 3074 din 17 septembrie 2015 al Direcţiei farmaceutice, clawback cost volum;
  - art. 144 alin. (4) şi (5) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 14 alin. (1) din anexa nr. 36 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, şi art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 1 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, alineatele (1), (2), (6)-(8) şi (15) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Preţul de referinţă pe unitate terapeutică pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu pentru sublistele A, B şi D, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, asupra căruia se calculează procentele de compensare, se obţine prin raportarea preţului standard al grupei terapeutice, calculat potrivit alin. (2), la cantitatea de substanţă activă pe unitatea terapeutică a fiecărui medicament.
  (2) Preţul standard al grupei terapeutice este preţul rezultat prin aplicarea formulei statistice a împărţirii fiecărei grupe terapeutice în 4 intervale (quartile) egale, ca urmare a grupării medicamentelor în grupe terapeutice conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin, realizate la nivelele 3-5 ale sistemului de clasificare ATC (anatomică, terapeutică şi chimică) a medicamentelor pentru formele farmaceutice asimilabile căii de administrare conform regulilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, ţinând seama de factorii de DZS [calculaţi prin raportarea cantităţii de substanţă activă pe unitatea terapeutică la dozele zilnice standard (DZS) stabilite conform regulilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii] şi preţul cu amănuntul maximal cu TVA înscris în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii (CANAMED), cu referenţiere la limita primului interval (prima quartilă).
  .................................................................................................
  (6) Pentru medicamentele al căror preţ pe unitate terapeutică este mai mic decât preţul de referinţă calculat potrivit alin. (1), acesta devine preţ de referinţă, la care se aplică procentul de compensare corespunzător fiecărei subliste. Suma rezultată prin aplicarea procentului de compensare reprezintă suma maximă decontată de casele de asigurări de sănătate.
  (7) Pentru medicamentele din sublista B pentru care preţul de referinţă pe unitate terapeutică se calculează prin raportare la grupele terapeutice ce conţin cel puţin un medicament din sublista A, procentul de compensare se aplică la dublul preţului de referinţă corespunzător, calculat potrivit alin. (1).
  (8) Pentru medicamentele din sublista B al căror preţ de referinţă pe unitate terapeutică se calculează prin raportare la grupele terapeutice ce nu conţin medicamente din sublista A, procentul de compensare se aplică la preţul de referinţă corespunzător calculat potrivit alin. (1).
  .................................................................................................
  (15) Deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă care au medicamente ce figurează în Lista preţurilor de referinţă pe unitatea terapeutică aferente medicamentelor - denumiri comerciale din CANAMED, aprobată prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, elaborată pe baza Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să asigure medicamentul pe piaţă în cantităţi suficiente pentru asigurarea nevoilor de consum ale pacienţilor, de la data avizării preţului."
  2. La articolul 1, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (16), cu următorul cuprins:
  "(16) În situaţia în care se constată că deţinătorul de autorizaţie de punere pe piaţă nu a asigurat prezenţa medicamentelor pe piaţă conform prevederilor legale, medicamentele se exclud din lista prevăzută la alin. (15) în maximum 30 de zile de la data comunicării lipsei medicamentului de pe piaţă de către instituţiile abilitate sau de la sesizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale Bucureşti."
  3. La articolul 1, alineatele (4)-(5) şi (12) se abrogă.
  4. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală acordate în tratamentul ambulatoriu este cea corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, asupra preţului de referinţă stabilit în condiţiile prezentului ordin."
  5. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  6. Anexa nr. 2 se abrogă.


  Articolul II

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, preţul de referinţă pe unitate terapeutică pentru medicamentele prescrise în tratamentul ambulatoriu pentru secţiunile C1 şi C3 din sublista C, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează având în vedere sistemul de clasificare ATC, la nivel 5 pe fiecare denumire comună internaţională (DCI), formă farmaceutică asimilabilă căii de administrare conform regulilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi cantitatea de substanţă activă pe unitatea terapeutică, prin aplicarea procentului de 120% la preţul cu amănuntul maximal cu TVA înscris în CANAMED cel mai mic pe unitatea terapeutică. Pentru medicamentele al căror preţ cu amănuntul maximal cu TVA calculat pe unitatea terapeutică este mai mic decât preţul de referinţă calculat, acesta devine preţ de referinţă.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2015.


  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

  Vasile Ciurchea

  Bucureşti, 17 septembrie 2015.
  Nr. 829.

  Anexă

  (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 615/2010)
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Grupe terapeutice │
  ├─────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────┤
  │ RO clustrer K │ Substanţă activă │ Cod ATC1 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A02BAO V │FAMOTIDINUM │A02BA03 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │NIZATIDINUM │A02BA04 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │RANITIDINUM │A02BA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A02BAP V │FAMOTIDINUM │A02BA03 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │RANITIDINUM │A02BA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A02BCO K │ESOMEPRAZOLUM │A02BC05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A02BCO V │ESOMEPRAZOLUM │A02BC05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │LANSOPRAZOLUM │A02BC03 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │OMEPRAZOLUM │A02BC01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │PANTOPRAZOLUM │A02BC02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A02BCP V │ESOMEPRAZOLUM │A02BC05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │OMEPRAZOLUM │A02BC01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │PANTOPRAZOLUM │A02BC02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A02BXO V │BISMUTHI SUBCITRAS │A02BX05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │SUCRALFATUM │A02BX02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A03ADO V │PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM │A03AD01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A03ADP V │DROTAVERINUM │A03AD02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A03FAO K │METOCLOPRAMIDUM │A03FA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A03FAO V │DOMPERIDONUM │A03FA03 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │METOCLOPRAMIDUM │A03FA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A03FAP V │METOCLOPRAMIDUM │A03FA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A04AAO V │GRANISETRONUM │A04AA02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ONDANSETRONUM │A04AA01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │PALONOSETRONUM │A04AA05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A04AAP V │GRANISETRONUM │A04AA02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ONDANSETRONUM │A04AA01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │PALONOSETRONUM │A04AA05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A06ADO V │COMBINAŢII │A06AD65 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A07AAO V │NYSTATINUM │A07AA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A07ECO V │MESALAZINUM │A07EC02 │
  │ │SULFASALAZINUM │A07EC01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A07ECR V │MESALAZINUM │A07EC02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A10ABP V │INSULINE UMANE │A10AB01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │INSULINUM ASPART │A10AB05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │INSULINUM GLULIZINA │A10AB06 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │INSULINUM LISPRO │A10AB04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A10ACP V │INSULINE UMANE │A10AC01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │INSULINUM LISPRO │A10AC04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A10ADP V │INSULINE UMANE │A10AD01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │INSULINUM ASPART │A10AD05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │INSULINUM LISPRO │A10AD04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A10AEP V │INSULINUM DETEMIR │A10AE05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │INSULINUM GLARGINE │A10AE04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A10BAO V │METFORMINUM │A10BA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A10BBO V │GLIBENCLAMIDUM │A10BB01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │GLICLAZIDUM │A10BB09 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │GLIMEPIRIDUM │A10BB12 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │GLIPIZIDUM │A10BB07 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │GLIQUIDONUM │A10BB08 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A10BFO V │ACARBOSUM │A10BF01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A10BGO V │PIOGLITAZONUM │A10BG03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A10BHO V │SAXAGLIPTIN │A10BH03 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │SITAGLIPTINUM │A10BH01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A11DAO V │BENFOTIAMINUM │A11DA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0A11DAP V │THIAMINUM │A11DA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0B01AAO V │ACENOCUMAROLUM │B01AA07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0B01ACInh V │ILOPROSTUM │B01AC11 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0B01ACO V │CLOPIDOGRELUM │B01AC04 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │TICLOPIDINUM │B01AC05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │TRIFLUSALUM │B01AC18 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0B01ACP V │ILOPROSTUM │B01AC11 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0B03XAP V │DARBEPOETINUM ALFA │B03XA02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │EPOETINUM ALFA │B03XA01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │EPOETINUM BETA │B03XA01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │EPOETINUM ZETA │B03XA01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │METOXI-POLIETILENGLICOL EPOETINA BETA │B03XA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0C01DAO V │ISOSORBIDI DINITRAS │C01DA08 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ISOSORBIDI MONONITRAS │C01DA14 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │NITROGLYCERINUM │C01DA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0C01DASL V │NITROGLYCERINUM │C01DA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0C01DATD V │NITROGLYCERINUM │C01DA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0C02ACO V │CLONIDINUM │C02AC01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │MOXONIDINUM │C02AC05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │RILMENIDINUM │C02AC06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0C03AAO V │HYDROCHLOROTHIAZIDUM │C03AA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0C03BAO V │INDAPAMIDUM │C03BA11 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0C04AEO V │CODERGOCRINUM │C04AE01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │NICERGOLINUM │C04AE02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0C07AAO V │PROPRANOLOLUM │C07AA05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │SOTALOLUM │C07AA07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0C07ABO V │ATENOLOLUM │C07AB03 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │BETAXOLOLUM │C07AB05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │BISOPROLOLUM │C07AB07 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │CELIPROLOLUM │C07AB08 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │METOPROLOLUM │C07AB02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │NEBIVOLOLUM │C07AB12 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0C07ABP V │METOPROLOLUM │C07AB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0C07AGO V │CARVEDILOLUM │C07AG02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0C08DAO V │VERAPAMILUM │C08DA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0C08DBO V │DILTIAZEMUM │C08DB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0C09AAO V │BENAZEPRILUM │C09AA07 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │CAPTOPRILUM │C09AA01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ENALAPRILUM │C09AA02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │FOSINOPRILUM │C09AA09 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │LISINOPRILUM │C09AA03 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │PERINDOPRILUM │C09AA04 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │QUINAPRILUM │C09AA06 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │RAMIPRILUM │C09AA05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │TRANDOLAPRILUM │C09AA10 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ZOFENOPRILUM │C09AA15 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0C09AAP V │ENALAPRILUM │C09AA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0C09CAO V │CANDESARTANUM CILEXETIL │C09CA06 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │IRBESARTANUM │C09CA04 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │LOSARTANUM │C09CA01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │TELMISARTANUM │C09CA07 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │VALSARTANUM │C09CA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0C10AAO V │ATORVASTATINUM │C10AA05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │FLUVASTATINUM │C10AA04 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │LOVASTATINUM │C10AA02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │PRAVASTATINUM │C10AA03 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ROSUVASTATINUM │C10AA07 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │SIMVASTATINUM │C10AA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0C10ABO V │BEZAFIBRATUM │C10AB02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │CIPROFIBRATUM │C10AB08 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │FENOFIBRATUM │C10AB05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0C10ADO V │ACIDUM NICOTINICUM │C10AD02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0G02CBO V │BROMOCRIPTINUM │G02CB01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │CABERGOLINUM │G02CB03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0G03ACO V │LYNESTRENOLUM │G03DC03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0G03ACP V │MEDROXYPROGESTERONUM │G03AC06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0G03ACV V │LEVONORGESTRELUM │G03AC03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0G03CATD V │ESTRADIOLUM │G03CA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0G03CAV V │ESTRIOLUM │G03CA04 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │PROMESTRIENUM │G03CA09 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0G04BDO V │OXYBUTYNINUM │G04BD04 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │SOLIFENACINUM SUCCINATE │G04BD08 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │TOLTERODINUM │G04BD07 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │TROSPIUM │G04BD09 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0G04CAO V │ALFUZOSINUM │G04CA01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │DOXAZOSINUM │C02CA04 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │TAMSULOSINUM │G04CA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0H01CBP V │LANREOTIDUM │H01CB03 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │OCTREOTIDUM │H01CB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0H01CCP V │CETRORELIXUM │H01CC02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │GANIRELIXUM │H01CC01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0H03BBO V │CARBIMAZOLUM │H03BB01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │THIAMAZOLUM │H03BB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0H05BXO V │CINACALCETUM │H05BX01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01AAO V │DOXYCYCLINUM │J01AA02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │TETRACYCLINUM │J01AA07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01CAO K │AMOXICILLINUM │J01CA04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01CAO V │AMOXICILLINUM │J01CA04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01CEO V │PHENOXYMETHYLPENICILLINUM │J01CE02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01CEP V │BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM │J01CE08 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │BENZYLPENICILLINUM │J01CE01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01DBO K │CEFADROXILUM │J01DB05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │CEFALEXINUM │J01DB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01DBO V │CEFADROXILUM │J01DB05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │CEFALEXINUM │J01DB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01DBP V │CEFAZOLINUM │J01DB04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01DCO K │CEFACLORUM │J01DC04 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │CEFUROXIMUM │J01DC02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01DCO V │CEFACLORUM │J01DC04 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │CEFUROXIMUM │J01DC02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01DDO K │CEFTIBUTENUM │J01DD14 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01DDO V │CEFIXIMUM │J01DD08 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │CEFTIBUTENUM │J01DD14 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01DDP V │CEFOPERAZONUM │J01DD12 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │CEFTRIAXONUM │J01DD04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01DHP V │IMIPENEMUM + CILASTATINUM │J01DH51 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │MEROPENEMUM │J01DH02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01EEO K │SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM │J01EE01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01EEO V │SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM │J01EE01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01FAO K │AZITHROMYCINUM │J01FA10 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │CLARITHROMYCINUM │J01FA09 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ERYTHROMYCINUM │J01FA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01FAO V │AZITHROMYCINUM │J01FA10 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │CLARITHROMYCINUM │J01FA09 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ERYTHROMYCINUM │J01FA01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ROXITHROMYCINUM │J01FA06 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │SPIRAMYCINUM │J01FA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01FAP V │AZITHROMYCINUM │J01FA10 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │CLARITHROMYCINUM │J01FA09 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01GBInh V │TOBRAMYCINUM │J01GB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01GBP V │AMIKACINUM │J01GB06 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │GENTAMICINUM │J01GB03 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │KANAMYCINUM │J01GB04 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │NETILMICINUM │J01GB07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01XDO K │METRONIDAZOLUM │J01XD01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01XDO V │METRONIDAZOLUM │J01XD01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │TINIDAZOLUM │J01XD02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J01XDP V │METRONIDAZOLUM │J01XD01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J04ABO V │RIFAMPICINUM │J04AB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0J05AFO V │ADEFOVIRUM DIPIVOXILUM │J05AF08 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ENTECAVIRUM │J05AF10 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0L02ABO V │MEGESTROLUM │L02AB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0L02BBO V │BICALUTAMIDUM │L02BB03 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │FLUTAMIDUM │L02BB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0L02BGO V │ANASTROZOLUM │L02BG03 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │EXEMESTANUM │L02BG06 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │LETROZOLUM │L02BG04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0L03AAP V │FILGRASTIMUM (G-CSF) │L03AA02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │PEGFILGRASTIMUM │L03AA13 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0L04ABP V │ADALIMUMABUM │L04AB04 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │CERTOLIZUMAB PEGOL │L04AB05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ETANERCEPTUM │L04AB01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │GOLIMUMAB │L04AB06 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │INFLIXIMABUM │L04AB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0L04AXO V │AZATHIOPRINUM │L04AX01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0M01AB55O V │COMBINAŢII │M01AB55 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │DICLOFENACUM + MISOPROSTOLUM │M01AB55 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0M01ACO V │LORNOXICAMUM │M01AC05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │MELOXICAMUM │M01AC06 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │PIROXICAMUM │M01AC01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │TENOXICAMUM │M01AC02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0M01ACP V │LORNOXICAMUM │M01AC05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │MELOXICAMUM │M01AC06 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │PIROXICAMUM │M01AC01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │TENOXICAMUM │M01AC02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0M01ACR V │MELOXICAMUM │M01AC06 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │PIROXICAMUM │M01AC01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0M01AHO V │CELECOXIBUM │M01AH01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ETORICOXIBUM │M01AH05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0M01AHP V │PARECOXIBUM │M01AH04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0M04AAO V │ALLOPURINOLUM │M04AA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0M05BXO V │STRONTIUM RANELATUM │M05BX03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N02CCO V │SUMATRIPTANUM │N02CC01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N03AXO V │GABAPENTINUM │N03AX12 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N04AAO V │BIPERIDENUM │N04AA02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │TRIHEXYPHENIDYLUM │N04AA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N04BCO V │PIRIBEDILUM │N04BC08 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │PRAMIPEXOLUM │N04BC05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ROPINIROLUM │N04BC04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N04BCTD V │ROTIGOTINUM │N04BC09 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N04BDO V │RASAGILINUM │N04BD02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │SELEGILINUM │N04BD01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N05ADO V │HALOPERIDOLUM │N05AD01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N05ADP V │HALOPERIDOLUM │N05AD01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N05AEO V │SERTINDOL │N05AE03 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ZIPRASIDONUM │N05AE04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N05AEP V │ZIPRASIDONUM │N05AE04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N05AFO V │ZUCLOPENTHIXOLUM │N05AF05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N05AFP V │FLUPENTIXOLUM │N05AF01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ZUCLOPENTHIXOLUM │N05AF05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N05AHP V │OLANZAPINUM │N05AH03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N05ALO V │AMISULPRIDUM │N05AL05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │SULPIRIDUM │N05AL01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │TIAPRIDUM │N05AL03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N05ALP V │TIAPRIDUM │N05AL03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N05BAO V │ALPRAZOLAMUM │N05BA12 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │BROMAZEPAMUM │N05BA08 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │CLORAZEPAT DIKALII │N05BA05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │DIAZEPAMUM │N05BA01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │LORAZEPAMUM │N05BA06 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │MEDAZEPAMUM │N05BA03 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │TOFISOPAMUM │N05BA23 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N05BAP V │DIAZEPAMUM │N05BA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N05BAR K │DIAZEPAMUM │N05BA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N05BAR V │DIAZEPAMUM │N05BA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N05CDO V │CINOLAZEPAMUM │N05CD13 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │MIDAZOLAMUM │N05CD08 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │NITRAZEPAMUM │N05CD02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N05CDP V │MIDAZOLAMUM │N05CD08 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N06AAO V │AMITRIPTYLINUM │N06AA09 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │CLOMIPRAMINUM │N06AA04 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │DOXEPINUM │N06AA12 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │MAPROTILINUM │N06AA21 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N06ABO V │CITALOPRAMUM │N06AB04 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ESCITALOPRAMUM │N06AB10 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │FLUOXETINUM │N06AB03 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │FLUVOXAMINUM │N06AB08 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │PAROXETINUM │N06AB05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │SERTRALINUM │N06AB06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0N06DAO V │DONEPEZILUM │N06DA02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │GALANTAMINUM │N06DA04 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │RIVASTIGMINUM │N06DA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0R03CCO K │SALBUTAMOLUM │R03CC02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0R03CCP V │SALBUTAMOLUM │R03CC02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0R03DAO V │AMINOPHYLLINUM │R03DA05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │THEOPHYLLINUM │R03DA04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0R03DAP V │AMINOPHYLLINUM │R03DA05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0S01ECF V │BRINZOLAMIDUM │S01EC04 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │DORZOLAMIDUM │S01EC03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0S01EEF V │BIMATOPROSTUM │S01EE03 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │LATANOPROSTUM │S01EE01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │TRAVOPROSTUM │S01EE04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0S01GXF V │OLOPATADINUM │S01GX09 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │0V03AEO V │SEVELAMER │V03AE02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1A11CCO K │COLECALCIFEROLUM │A11CC05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │DIHYDROTACHYSTEROLUM │A11CC02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1A11CCO V │ALFACALCIDOLUM │A11CC03 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │CALCITRIOLUM │A11CC04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1A11CCP V │ALFACALCIDOLUM │A11CC03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1B01ABP V │DALTEPARINUM │B01AB04 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ENOXAPARINUM │B01AB05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │NADROPARINUM │B01AB06 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │REVIPARINUM │B01AB08 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │TINZAPARINUM │B01AB10 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1C08CAO V │AMLODIPINUM │C08CA01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │FELODIPINUM │C08CA02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │LACIDIPINUM │C08CA09 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │LERCANIDIPINUM │C08CA13 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │NIFEDIPINUM │C08CA05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1C10AXO V │EZETIMIBUM │C10AX09 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1D01ACTD V │ISOCONAZOLUM │D01AC05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │KETOCONAZOLUM │D01AC08 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │MICONAZOLUM │D01AC02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1G01AFV V │BUTOCONAZOLUM │G01AF15 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │FENTICONAZOLUM │G01AF12 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │MICONAZOLUM │G01AF04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1G03GAP V │FOLLITROPINUM ALFA │G03GA05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │FOLLITROPINUM BETA │G03GA06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1J01MAO V │CIPROFLOXACINUM │J01MA02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │LEVOFLOXACINUM │J01MA12 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │MOXIFLOXACINUM │J01MA14 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │OFLOXACINUM │J01MA01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │PEFLOXACINUM │J01MA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1J01MAP V │CIPROFLOXACINUM │J01MA02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │LEVOFLOXACINUM │J01MA12 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │MOXIFLOXACINUM │J01MA14 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │OFLOXACINUM │J01MA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1J02ACO V │FLUCONAZOLUM │J02AC01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ITRACONAZOLUM │J02AC02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1J02ACP V │FLUCONAZOLUM │J02AC01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1J05ABO V │ACICLOVIRUM │J05AB01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │VALACYCLOVIRUM │J05AB11 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1L02AEP K │LEUPRORELINUM │L02AE02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │TRIPTORELINUM │L02AE04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1L02AEP V │LEUPRORELINUM │L02AE02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │TRIPTORELINUM │L02AE04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1L03ABBP V │INTERFERONUM ALFA 2A │L03AB04 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │INTERFERONUM ALFA 2B │L03AB05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1L03ABCP V │PEGINTERFERON ALFA-2A │L03AB11 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │PEGINTERFERON ALFA-2B │L03AB10 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1L04AAO V │MYCOPHENOLATUM │L04AA06 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │MYCOPHENOLATUM MOFETILUM │L04AA06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1M01A5O V │DEXKETOPROFENUM │M01AE17 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │IBUPROFENUM │M01AE01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │KETOPROFENUM │M01AE03 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │NAPROXENUM │M01AE02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │NIMESULIDUM │M01AX17 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1M01A5P V │DEXKETOPROFENUM │M01AE17 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │KETOPROFENUM │M01AE03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1M01ABO V │ACECLOFENACUM │M01AB16 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │DICLOFENACUM │M01AB05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │INDOMETACINUM │M01AB01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │KETOROLACUM TROMETHAMIN │M01AB15 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1M01ABP V │COMBINAŢII │M01AB55 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │DICLOFENACUM │M01AB05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │KETOROLACUM TROMETHAMIN │M01AB15 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1M01ABR K │DICLOFENACUM │M01AB05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1M01ABR V │COMBINAŢII │M01AB55 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │DICLOFENACUM │M01AB05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │INDOMETACINUM │M01AB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1M01AER V │KETOPROFENUM │M01AE03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1M03B5O V │BACLOFENUM │M03BX01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │CHLORZOXAZONUM │M03BB03 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │TETRAZEPAMUM │M03BX07 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │TOLPERISONUM │M03BX04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1M03B5P V │TOLPERISONUM │M03BX04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1N03AXO V │GABAPENTINUM │N03AX12 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │PREGABALINUM │N03AX16 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1N06AXO V │DULOXETINUM │N06AX21 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1N06DATD V │RIVASTIGMINUM │N06DA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1R05CBO K │ACETYLCYSTEINUM │R05CB01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │CARBOCISTEINUM │R05CB03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1R05CBO V │CARBOCISTEINUM │R05CB03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1R05CBP V │ACETYLCYSTEINUM │R05CB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1R06AEO V │CETIRIZINUM │R06AE07 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │LEVOCETIRIZINUM │R06AE09 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1R06AXAO K │CYPROHEPTADINUM │R06AX02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │KETOTIFENUM │R06AX17 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1R06AXAO V │CYPROHEPTADINUM │R06AX02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │KETOTIFENUM │R06AX17 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1R06AXBO K │DESLORATADINUM │R06AX27 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │FEXOFENADINUM │R06AX26 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │LORATADINUM │R06AX13 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1R06AXBO V │DESLORATADINUM │R06AX27 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │FEXOFENADINUM │R06AX26 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1S01AAF V │GENTAMICINUM │S01AA11 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │TOBRAMYCINUM │S01AA12 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1S01AXF V │OFLOXACINUM │S01AX11 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1S01BAF V │DEXAMETHASONUM │S01BA01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │FLUOROMETHOLONUM │S01BA07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1S01BCF V │DICLOFENACUM │S01BC03 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │INDOMETACINUM │S01BC01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1S01EDF V │BETAXOLOLUM │S01ED02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │CARTEOLOLUM │S01ED05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │TIMOLOLUM │S01ED01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1V03AFO V │CALCII FOLINAS │V03AF03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1V03AFP V │CALCII FOLINAS │V03AF03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │2J02ACO V │POSACONAZOLUM │J02AC04 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │VORICONAZOLUM │J02AC03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │2J02ACP V │VORICONAZOLUM │J02AC03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │2M05B9O V │ACIDUM ALENDRONICUM │M05BA04 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ACIDUM CLODRONICUM │M05BA02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ACIDUM IBANDRONICUM │M05BA06 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ACIDUM RISEDRONICUM │M05BA07 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII (ACIDUM ALENDRONICUM + │ │
  │ │COLECALCIFEROLUM) │M05BB03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │2M05B9P V │ACIDUM CLODRONICUM │M05BA02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ACIDUM IBANDRONICUM │M05BA06 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ACIDUM PAMIDRONICUM │M05BA03 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ACIDUM ZOLEDRONICUM │M05BA08 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │3B03A5O K │COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT│B03AB05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │3B03A5O V │COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT│B03AB05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │FERROSI GLUCONAS │B03AA03 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │FERROSI SULFAS │B03AA07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │3B03A5P V │COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) SUCROZA │B03AC02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │3G03D5TD V │PROGESTERONUM │G03DA04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │1R03BBInh V │GLICOPIRONIUM BROMIDUM │R03BB06 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │TIOTROPIUM │R03BB04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A03AA04O V │MEBEVERINUM │A03AA04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A03AA05O K │TRIMEBUTINUM │A03AA05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A03AA05O V │TRIMEBUTINUM │A03AA05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A03AB06O V │OTILONIUM BROMIDUM │A03AB06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A03BA01P V │ATROPINUM │A03BA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A03BB01P V │BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM │A03BB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A03DA02O V │COMBINAŢII │A03DA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A03DA02P V │COMBINAŢII │A03DA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A03DA02R V │COMBINAŢII │A03DA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A05AA02O V │ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM │A05AA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A05BAN3P V │COMBINAŢII │A05BAN3 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A06AD11O V │LACTULOSUM │A06AD11 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A06AD15O V │MACROGOLUM │A06AD15 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A07AA11O V │RIFAXIMINUM │A07AA11 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A07AX03O V │NIFUROXAZIDUM │A07AX03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A07EA06O V │BUDESONIDUM │A07EA06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A07EA06R V │BUDESONIDUM │A07EA06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A07XA04O V │RACECADOTRILUM │A07XA04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A08AB01O V │ORLISTATUM │A08AB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A09AA02O V │PANCREATINUM │A09AA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A10BA03O V │BUFORMINUM │A10BA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A10BD02O V │COMBINAŢII (METFORMINUM + GLIBENCLAMIDUM) │A10BD02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII (GLIBENCLAMIDUM + METFORMINUM) │A10BD02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A10BD05O V │COMBINAŢII (PIOGLITAZONUM + METFORMINUM) │A10BD05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A10BD07O V │COMBINAŢII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM) │A10BD07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A10BD10O V │COMBINAŢII (SAXAGLIPTINUM + METFORMINUM) │A10BD10 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A10BX02O V │REPAGLINIDUM │A10BX02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A10BX04P V │EXENATIDUM │A10BX04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A10BX09O V │DAPAGLIFLOZINUM │A10BX09 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A11CA01O V │RETINOLUM │A11CA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A11CC20O V │COMBINAŢII │A11CC20 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A11DBN1O V │COMBINAŢII │A11DBN1 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A11DBN1P V │COMBINAŢII │A11DBN1 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A11DBN2O V │COMBINAŢII │A11DBN2 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A11GA01P V │ACIDUM ASCORBICUM │A11GA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A11HA02O V │PYRIDOXINUM │A11HA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A11HA02P V │PYRIDOXINUM │A11HA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A11HA03O V │TOCOFEROLUM │A11HA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A12AA03P V │CALCII GLUCONAS │A12AA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A14AA03O V │METANDIENONUM │A14AA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A16AA01O V │LEVOCARNITINUM │A16AA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A16AB02P V │IMIGLUCERASUM │A16AB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A16AB04P V │AGALSIDASUM BETA │A16AB04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A16AB05P V │LARONIDAZUM │A16AB05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A16AB07P V │ALGLUCOSIDASUM ALPHA │A16AB07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A16AB09P V │IDURSULFASUM │A16AB09 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A16AX01O V │ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM) │A16AX01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A16AX01P V │ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM) │A16AX01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A16AX04O V │NITISINONUM │A16AX04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A16AX06O V │MIGLUSTATUM │A16AX06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A16AX07O V │SAPROPTERINUM │A16AX07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A16AXN1O V │DIVERSE │A16AXN1 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9A16AXN1P V │DIVERSE │A16AXN1 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B01AB01P V │HEPARINUM │B01AB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B01AB11O V │SULODEXIDUM │B01AB11 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B01AB11P V │SULODEXIDUM │B01AB11 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B01AC30O V │COMBINAŢII (ACID ACETYLSALICYLICUM + │ │
  │ │DIPYRIDAMOLUM) │B01AC30 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B01AD02P V │ALTEPLASUM │B01AD02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B01AF01O V │RIVAROXABANUM │B01AF01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B01AX05P V │FONDAPARINUX SODIUM │B01AX05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B02AA02P V │ACIDUM TRANEXAMICUM │B02AA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B02BA01P V │PHYTOMENADIONUM │B02BA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B02BB01P V │FIBRINOGEN UMAN │B02BB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B02BD02P V │FACTOR VIII DE COAGULARE │B02BD02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │MOROCTOCOG ALFA │B02BD02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │OCTOCOG ALFA │B02BD02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B02BD03P V │COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULĂRII │B02BD03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B02BD04P V │FACTOR IX DE COAGULARE │B02BD04 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │NONACOG ALPHA │B02BD04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B02BD06P V │FACTOR VIII DE COAGULARE ŞI FACTOR VON │ │
  │ │WILLEBRAND │B02BD06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B02BD08P V │EPTACOG ALFA ACTIVATUM │B02BD08 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B02BX01P V │ETAMSYLATUM │B02BX01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B02BX02P V │CARBAZOCHROMI SALICYLAS │B02BX02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B02BX04P V │ROMIPLOSTIMUM │B02BX04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B03ABN1O K │FERROCHOLINATUM │B03ABN1 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B03AD02O V │COMBINAŢII │B03AD02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B03AD03O V │COMBINAŢII │B03AD03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B03AD04O V │COMBINAŢII │B03AD04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B03AE01O V │COMBINAŢII │B03AE01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B03AE10O V │COMBINAŢII │B03AE10 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B03AEN1O V │COMBINAŢII (FERROSI SULFAS + ACIDUM │ │
  │ │ASCORBICUM) │B03AEN1 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B03BA01P V │CYANOCOBALAMINUM │B03BA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B03BA51O V │COMBINAŢII │B03BA51 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9B03BB01O V │ACIDUM FOLICUM │B03BB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C01AA05O K │DIGOXINUM │C01AA05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C01AA05O V │DIGOXINUM │C01AA05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C01AA05P V │DIGOXINUM │C01AA05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C01BA01O V │CHINIDINI SULFAS │C01BA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C01BB02O V │MEXILETINUM │C01BB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C01BC03O V │PROPAFENONUM │C01BC03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C01BC03P V │PROPAFENONUM │C01BC03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C01BD01O V │AMIODARONUM │C01BD01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C01CA24P V │EPINEPHRINUM │C01CA24 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C01EA01P K │ALPROSTADILUM │C01EA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C01EA01P V │ALPROSTADILUM │C01EA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C01EB15O V │TRIMETAZIDINUM │C01EB15 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C01EB17O V │IVABRADINUM │C01EB17 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C02AB01O V │METHYLDOPUM │C02AB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C02CA01O V │PRAZOSINUM │C02CA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C02KX01O V │BOSENTANUM │C02KX01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C02KX02O V │AMBRISENTANUM │C02KX02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C03CA01O V │FUROSEMIDUM │C03CA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C03CA01P V │FUROSEMIDUM │C03CA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C03DA01O V │SPIRONOLACTONUM │C03DA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C03DA04O V │EPLERENONUM │C03DA04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C03EB01O V │COMBINAŢII (SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM) │C03EB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C04AD03O V │PENTOXIFYLLINUM │C04AD03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C04AX07O V │VINCAMINUM │C04AX07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C05AA01R V │COMBINAŢII │C05AA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C05AA08R V │COMBINAŢII │C05AA08 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C05AD01R V │COMBINAŢII │C05AD01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C05BX01O V │CALCII DOBESILAS │C05BX01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C05CA53O V │DIOSMINUM (COMBINAŢII) │C05CA53 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C05CA54O V │TROXERUTINUM (COMBINAŢII) │C05CA54 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C07BB07O V │COMBINAŢII (BISOPROLOLUM + │ │
  │ │HYDROCHLOROTHIAZIDUM) │C07BB07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C07EBN1O V │COMBINAŢII (METOPROLOLUL + FELODIPINUM) │C07EBN1 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C07NAN1O V │COMBINAŢII │C07NAN1 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C08CA06O V │NIMODIPINUM │C08CA06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C08CA06P V │NIMODIPINUM │C08CA06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C09BB02O V │COMBINAŢII (NITRENDIPINUM + ENALAPRILUM) │C09BB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C09BB04O V │COMBINAŢII (PERINDOPRILUM + AMLODIPINUM) │C09BB04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C09BB10O V │COMBINAŢII (VERAPAMILUM + TRANDOLAPRILUM) │C09BB10 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C09DX01O V │COMBINAŢII (AMLODIPINA + VALSARTAN + │ │
  │ │HIDROCHLOROTHIZIDA │C09DX01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C10AX06O V │ACID OMEGA-3-ESTERI ETILICI 90 │C10AX06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9C10BX03O V │COMBINAŢII (ATORVASTATINUM + AMLODIPINUM) │C10BX03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D01AA02TD V │NATAMYCINUM │D01AA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D01AC52TD V │COMBINAŢII │D01AC52 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D01BA02O V │TERBINAFINUM │D01BA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D05AX02TD V │CALCIPOTRIOLUM │D05AX02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D05AX52TD V │COMBINAŢII (CALCIPOTRIOLUM + BETAMETHASONUM) │D05AX52 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D05AXN1TD V │COMBINAŢII │D05AXN1 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D05BB02O V │ACITRETINUM │D05BB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D06AA04TD V │TETRACYCLINUM │D06AA04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D06AX01TD V │ACIDUM FUSIDICUM │D06AX01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D06BA01TD V │SULFADIAZINUM │D06BA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D06BB03TD V │ACICLOVIRUM │D06BB03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D06BB04TD V │PODOPHYLLOTOXINUM │D06BB04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D06BB10TD V │IMIQUIMODUM │D06BB10 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D07AA02TD V │HYDROCORTISONUM │D07AA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D07AB02TD V │HYDROCORTISONUM BUTYRATUM │D07AB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D07AB10TD V │ALCLOMETAZONUM │D07AB10 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D07AC01TD V │BETAMETHASONUM │D07AC01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D07AC04TD V │FLUOCINOLONI ACETONIDUM │D07AC04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D07AC05TD V │FLUOCORTOLONUM │D07AC05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D07AC13TD V │MOMETASONUM │D07AC13 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D07AC14TD V │METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT │D07AC14 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D07AC17TD V │FLUTICASONUM PROPIONAT │D07AC17 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D07AD01TD V │CLOBETASOLUM │D07AD01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D07CA01TD V │COMBINAŢII (ACIDUM FUSIDICUM + │ │
  │ │HYDROCORTISONUM) │D07CA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D07CB01TD V │COMBINAŢII │D07CB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D07CC01TD V │BETAMETHASONUM+GENTAMICINUM + CLOTRIMAZOLUM │D07CC01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII │D07CC01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII (ACIDUM FUSIDICUM + │ │
  │ │BETAMETHASONUM) │D07CC01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D07CC02TD V │COMBINAŢII │D07CC02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D07XB02TD V │COMBINAŢII │D07XB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D07XC01TD V │COMBINAŢII │D07XC01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D07XC03TD V │COMBINAŢII (MOMETASONUM + AC. SALICILICUM) │D07XC03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D07XC04TD V │COMBINAŢII │D07XC04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D07XDN1TD V │COMBINAŢII │D07XDN1 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D10AD01TD V │TRETINOINUM │D10AD01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D10AD54TD V │COMBINAŢII (ISOTRETINOINUM + ERITROMICINUM) │D10AD54 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D10AF02TD V │ERYTHROMYCINUM │D10AF02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D10AF52TD V │COMBINAŢII │D10AF52 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D10AX03TD V │ACIDUM AZELAICUM │D10AX03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D10BA01O V │ISOTRETINOINUM │D10BA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9D11AX15TD V │PIMECROLIMUS │D11AH02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │PIMECROLIMUS │D11AX15 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G01AA02V V │NATAMYCINUM │G01AA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G01AA51V V │COMBINAŢII │G01AA51 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G01AF01V V │METRONIDAZOLUM │G01AF01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G01AF20TD V │COMBINAŢII (METRONIDAZOLUM + CLOTRIMAZOLUM) │G01AF20 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G01AF20V V │COMBINAŢII (METRONIDAZOLUM + CLOTRIMAZOLUM) │G01AF20 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G01AX05O V │NIFURATELUM │G01AX05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G01AX12V V │CICLOPIROXUM │G01AX12 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G01AXN1V V │COMBINAŢII │G01AXN1 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G01BDN1V V │COMBINAŢII │G01BDN1 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G02AB03P V │ERGOMETRINUM │G02AB03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G03BA03O V │TESTOSTERONUM │G03BA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G03BA03P V │TESTOSTERONUM │G03BA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G03BA03TD V │TESTOSTERONUM │G03BA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G03CX01O V │TIBOLONUM │G03CX01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G03DA04O V │PROGESTERONUM │G03DA04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G03DB01O V │DYDROGESTERONUM │G03DB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G03DB04O V │NOMEGESTROLUM │G03DB04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G03GA01P V │GONADOTROPHINUM CHORIONICUM │G03GA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G03GA02P V │MENOTROPINUM │G03GA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G03GA07P V │LUTROPINUM ALFA │G03GA07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G03GB02O V │CLOMIFENUM │G03GB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G03HA01O V │CYPROTERONUM │G03HA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G03XC01O V │RALOXIFENUM │G03XC01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G04BCN1O V │COMBINAŢII │G04BCN1 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G04BE03O V │SILDENAFILUM │G04BE03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G04CAN1O V │DOXAZOSINUM │G04CAN1 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G04CB01O V │FINASTERIDUM │G04CB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9G04CB02O V │DUTASTERIDUM │G04CB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H01AA02P V │TETRACOSACTIDUM │H01AA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H01AB01P V │TIREOTROPINUM ALFA │H01AB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H01AC01P K │SOMATROPINUM │H01AC01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H01AX01P V │PEGVISOMANTUM │H01AX01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H01BA02O V │DESMOPRESSINUM │H01BA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H01CB05P V │PASIREOTIDUM │H01CB05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H02AA02O V │FLUDROCORTISONUM │H02AA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H02AB01P V │BETAMETHASONUM │H02AB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H02AB02O V │DEXAMETHASONUM │H02AB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H02AB02P V │DEXAMETHASONUM │H02AB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H02AB04O V │METHYLPREDNISOLONUM │H02AB04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H02AB04P V │METHYLPREDNISOLONUM │H02AB04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H02AB06P V │PREDNISOLONUM │H02AB06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H02AB07O V │PREDNISONUM │H02AB07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H02AB09O V │HYDROCORTISONUM │H02AB09 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H02AB09P V │HYDROCORTISONUM │H02AB09 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H03AA01O K │LEVOTHYROXINUM │H03AA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H03AA01O V │LEVOTHYROXINUM │H03AA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H03AA03O V │COMBINAŢII │H03AA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H03AAN1O V │LEVOTIROXINUM + KALII IODIDUM │H03AAN1 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H03CA01O V │KALII IODIDUM │H03CA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H05AA02P V │TERIPARATIDUM │H05AA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H05BA01N V │CALCITONINUM (SOMON) │H05BA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H05BA01P V │CALCITONINUM (SOMON) │H05BA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H05BX02O V │PARICALCITOLUM │H05BX02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9H05BX02P V │PARICALCITOLUM │H05BX02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J01CF04O V │OXACILLINUM │J01CF04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J01CF04P V │OXACILLINUM │J01CF04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J01CR01P V │AMPICILLINUM + SULBACTAM │J01CR01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J01CR02O K │AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM │J01CR02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J01CR02O V │AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM │J01CR02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J01CR02P V │AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM │J01CR02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J01CR03P V │TICARCILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM │J01CR03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J01CR04O V │SULTAMICILLINUM │J01CR04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J01CR05P V │PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM │J01CR05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J01CR50P V │COMBINAŢII (CEFOPERAZONUM + SULBACTAMUM) │J01CR50 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII (CEFOPERAZONUM + SULBACTAMUM) │J01DD62 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J01DE02P V │CEFPIROMUM │J01DE02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J01EB05O V │SULFAFURAZOLUM │J01EB05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J01FF01O V │CLINDAMYCINUM │J01FF01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J01GA01P V │STREPTOMYCINUM │J01GA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J01MA06O V │NORFLOXACINUM │J01MA06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J01MB02O V │ACIDUM NALIDIXICUM │J01MB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J01XA01P V │VANCOMYCINUM │J01XA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J01XA02P V │TEICOPLANINUM │J01XA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J01XB01P V │COLISTINUM │J01XB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J01XX08O V │LINEZOLIDUM │J01XX08 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J01XX08P V │LINEZOLIDUM │J01XX08 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J02AA01P V │AMPHOTERICINUM B │J02AA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J02AB02O V │KETOCONAZOLUM │J02AB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J02AX04P V │CASPOFUNGINUM │J02AX04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J02AX06P V │ANIDULAFUNGINUM │J02AX06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J04AB01O V │CICLOSERINUM │J04AB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J04AB04O V │RIFABUTINUM │J04AB04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J04AB30P V │CAPREOMYCINUM │J04AB30 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J04AC01O V │ISONIAZIDUM │J04AC01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J04AC01P V │ISONIAZIDUM │J04AC01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J04AD01O V │PROTIONAMIDUM │J04AD01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J04AK01O V │PYRAZINAMIDUM │J04AK01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J04AK02O V │ETHAMBUTOLUM │J04AK02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J04AK02P V │ETHAMBUTOLUM │J04AK02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J04AM02O V │COMBINAŢII (RIFAMPICINUM+IZONIAZIDUM) │J04AM02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J04BA02O V │DAPSONUM │J04BA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AB01P V │ACICLOVIRUM │J05AB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AB04O V │RIBAVIRINUM │J05AB04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AB06P V │GANCICLOVIRUM │J05AB06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AB14O V │VALGANCICLOVIRUM │J05AB14 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AB15O V │BRIVUDINUM │J05AB15 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AE01O V │SAQUINAVIRUM │J05AE01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AE02O V │INDINAVIRUM │J05AE02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AE03O V │RITONAVIRUM │J05AE03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AE04O V │NELFINAVIRUM │J05AE04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AE06O V │LOPINAVIRUM + RITONAVIRUM │J05AE06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AE07O V │FOSAMPRENAVIRUM │J05AE07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AE08O V │ATAZANAVIRUM │J05AE08 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AE09O V │TIPRANAVIRUM │J05AE09 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AE10O V │DARUNAVIRUM │J05AE10 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AF01O V │ZIDOVUDINUM │J05AF01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AF02O V │DIDANOSINUM │J05AF02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AF04O V │STAVUDINUM │J05AF04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AF05O V │LAMIVUDINUM │J05AF05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AF06O V │ABACAVIRUM │J05AF06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AF07O V │TENOFOVIRUM DISOPROXIL FUMARATE │J05AF07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AF09O V │EMTRICITABINUM │J05AF09 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AG01O V │NEVIRAPINUM │J05AG01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AG03O V │EFAVIRENZUM │J05AG03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AG04O V │ETRAVIRINUM │J05AG04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AH01Inh V │ZANAMIVIRUM │J05AH01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AH02O K │OSELTAMIVIRUM │J05AH02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AH02O V │OSELTAMIVIRUM │J05AH02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AR01O V │ZIDOVUDINUM + LAMIVUDINUM │J05AR01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AR02O V │ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM │J05AR02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AR04O V │ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM + ZIDOVUDINUM │J05AR04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AX07P V │ENFUVIRTIDUM │J05AX07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AX08O V │RALTEGRAVIRUM │J05AX08 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AX09O V │MARAVIROCUM │J05AX09 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J05AX12O V │DOLUTEGRAVIRUM │J05AX12 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J06BA02P V │IMUNOGLOBULINA NORMALĂ PT. ADM. │ │
  │ │INTRAVASCULARĂ │J06BA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J06BB04P V │IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITICĂ B │J06BB04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9J06BB16P V │PALIVIZUMABUM │J06BB16 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01AA01O V │CYCLOPHOSPHAMIDUM │L01AA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01AA01P V │CYCLOPHOSPHAMIDUM │L01AA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01AA02O V │CHLORAMBUCILUM │L01AA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01AA03O V │MELPHALANUM │L01AA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01AA03P V │MELPHALANUM │L01AA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01AA06P V │IFOSFAMIDUM │L01AA06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01AB01O V │BUSULFANUM │L01AB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01AB01P V │BUSULFANUM │L01AB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01AD02O V │LOMUSTINUM │L01AD02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01AX03O V │TEMOZOLOMIDUM │L01AX03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01AX03P V │TEMOZOLOMIDUM │L01AX03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01AX04P V │DACARBAZINUM │L01AX04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01BA01O V │METHOTREXATUM │L01BA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01BA01P V │METHOTREXATUM │L01BA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01BA04P V │PEMETREXEDUM │L01BA04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01BB02O V │MERCAPTOPURINUM │L01BB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01BB03O V │TIOGUANINUM │L01BB03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01BB04P V │CLADRIBINUM │L01BB04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01BB05O V │FLUDARABINUM │L01BB05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01BB05P V │FLUDARABINUM │L01BB05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01BB06P V │CLOFARABINUM │L01BB06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01BB07P V │NELARABINUM │L01BB07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01BC01P V │CYTARABINUM │L01BC01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01BC02P V │FLUOROURACILUM │L01BC02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01BC02TD V │FLUOROURACILUM │L01BC02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01BC05P V │GEMCITABINUM │L01BC05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01BC06O V │CAPECITABINUM │L01BC06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01BC08P V │DECITABINUM │L01BC08 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01BC53O V │COMBINAŢII (TAGAFUR + URACIL) │L01BC53 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01CA01P V │VINBLASTINUM │L01CA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01CA02P V │VINCRISTINUM │L01CA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01CA04O V │VINORELBINUM │L01CA04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01CA04P V │VINORELBINUM │L01CA04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01CB01O V │ETOPOSIDUM │L01CB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01CB01P V │ETOPOSIDUM │L01CB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01CD01P V │PACLITAXELUM │L01CD01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01CD02P V │DOCETAXELUM │L01CD02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01CX01P V │TRABECTEDINUM │L01CX01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01DA01P V │DACTINOMICINUM │L01DA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01DB01P V │DOXORUBICINUM │L01DB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01DB03P V │EPIRUBICINUM │L01DB03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01DB06O V │IDARUBICINUM │L01DB06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01DB06P V │IDARUBICINUM │L01DB06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01DB07P V │MITOXANTRONUM │L01DB07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01DC01P V │BLEOMYCINUM SULFAS │L01DC01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XA01P V │CISPLATINUM │L01XA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XA02P V │CARBOPLATINUM │L01XA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XA03P V │OXALIPLATINUM │L01XA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XB01O V │PROCARBAZINUM │L01XB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XC02P V │RITUXIMABUM │L01XC02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XC03P V │TRASTUZUMABUM │L01XC03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XC06P V │CETUXIMABUM │L01XC06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XC07P V │BEVACIZUMABUM │L01XC07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XC10P V │OFATUMUMAB │L01XC10 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XE01O V │IMATINIBUM │L01XE01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XE03O V │ERLOTINIBUM │L01XE03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XE04O V │SUNITINIBUM │L01XE04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XE05O V │SORAFENIBUM │L01XE05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XE06O V │DASATINIBUM │L01XE06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XE08O V │NILOTINIBUM │L01XE08 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XE09P V │TEMSIROLIMUSUM │L01XE09 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XE10O V │EVEROLIMUS │L01XE10 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XE18O V │RUXOLITINIBUM │L01XE18 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XX02P V │ASPARAGINAZUM │L01XX02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XX05O V │HYDROXYCARBAMIDUM │L01XX05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XX11O V │ESTRAMUSTINUM │L01XX11 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XX14O V │TRETINOINUM │L01XX14 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XX17O V │TOPOTECAMUM │L01XX17 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XX17P V │TOPOTECAMUM │L01XX17 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XX19P V │IRINOTECANUM │L01XX19 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XX23O V │MITOTANUM │L01XX23 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XX32P V │BORTEZOMIBUM │L01XX32 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L01XX35O V │ANAGRELIDUM │L01XX35 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L02AE03P V │GOSERELINUM │L02AE03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L02BA01O V │TAMOXIFENUM │L02BA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L02BA03P V │FULVESTRANTUM │L02BA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L02BG01O V │AMINOGLUTETHIMIDUM │L02BG01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L03AB07P V │INTERFERONUM BETA 1A │L03AB07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L03AB08P V │INTERFERONUM BETA 1-B │L03AB08 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L03AX13P V │GLATIRAMER ACETAT │L03AX13 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L03AX16P V │PLERIXAFOR │L03AX16 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L04AA04P V │IMUNOGLOBULINA ANTI-LIMFOCITE │L04AA04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L04AA10O V │SIROLIMUS │L04AA10 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L04AA13O V │LEFLUNOMIDUM │L04AA13 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L04AA23P V │NATALIZUMABUM │L04AA23 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L04AA24P V │ABATACEPTUM │L04AA24 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L04AC02P V │BASILIXIMABUM │L04AC02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L04AC07P V │TOCILIZUMABUM │L04AC07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L04AD01O V │CICLOSPORINUM │L04AD01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L04AD02O V │TACROLIMUSUM │L04AD02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9L04AD02P V │TACROLIMUSUM │L04AD02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9M01AA01R V │PHENYLBUTAZONUM │M01AA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9M01AE01O K │IBUPROFENUM │M01AE01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9M01AE52O V │COMBINAŢII (NAPROXEN + ESOMEPRAZOL) │M01AE52 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9M01AG01O V │ACIDUM MEFENAMICUM │M01AG01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9M01CC01O V │PENICILLAMINUM │M01CC01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9M04AC01O V │COLCHICINUM │M04AC01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9M09AX01P V │ACIDUM HIALURONICUM │M09AX01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N02AA01O V │MORPHYNUM │N02AA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N02AA01P V │MORPHYNUM │N02AA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N02AA05O V │OXYCODONUM │N02AA05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N02AA08O V │DIHYDROCODEINUM │N02AA08 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N02AA59O V │COMBINAŢII │N02AA59 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N02AB02P V │PETHIDINUM │N02AB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N02AB03TD V │FENTANYLUM │N02AB03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N02AB03SL V │FENTANYLUM │N02AB03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N02AB03N V │FENTANYLUM │N02AB03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N02AD01O V │PENTAZOCINUM │N02AD01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N02AD01P V │PENTAZOCINUM │N02AD01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N02AX02O V │TRAMADOLUM │N02AX02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N02AX02P V │TRAMADOLUM │N02AX02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N02AX02R V │TRAMADOLUM │N02AX02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N02AX52O V │COMBINAŢII (TRAMADOLUM + PARACETAMOLUM │N02AX52 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N02BA71O V │COMBINAŢII │N02BA71 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N02BB02O K │METAMIZOLUM NATRIUM │N02BB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N02BB02O V │METAMIZOLUM NATRIUM │N02BB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N02BB02P V │METAMIZOLUM NATRIUM │N02BB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N02BB02R V │METAMIZOLUM NATRIUM │N02BB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N03AA02O V │PHENOBARBITALUM │N03AA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N03AA02P V │PHENOBARBITALUM │N03AA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N03AB02O V │PHENYTOINUM │N03AB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N03AB02P V │PHENYTOINUM │N03AB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N03AE01O V │CLONAZEPAMUM │N03AE01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N03AF01O K │CARBAMAZEPINUM │N03AF01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N03AF01O V │CARBAMAZEPINUM │N03AF01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N03AF02O V │OXCARBAZEPINUM │N03AF02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N03AG01O K │ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI │N03AG01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N03AG01O V │ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI │N03AG01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N03AG01P V │ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI │N03AG01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N03AX09O V │LAMOTRIGINUM │N03AX09 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N03AX11O V │TOPIRAMATUM │N03AX11 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N03AX14O V │LEVETIRACETAMUM │N03AX14 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N03AX17O V │STIRIPENTOLUM │N03AX17 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N04BA02O V │COMBINAŢII (LEVODOPUM + BENSERAZIDUM) │N04BA02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM) │N04BA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N04BA02V V │COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM) │N04BA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N04BA03O V │COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM + │ │
  │ │ENTACAPONUM) │N04BA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N04BB01O V │AMANTADINUM │N04BB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N04BX02O V │ENTACAPONUM │N04BX02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N05AH02O V │CLOZAPINUM │N05AH02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N05AH03O V │OLANZAPINUM │N05AH03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N05AH04O V │QUETIAPINUM │N05AH04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N05AX08O V │RISPERIDONUM │N05AX08 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N05AX08P V │RISPERIDONUM │N05AX08 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N05AX12O V │ARIPIPRAZOLUM │N05AX12 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N05AX12P V │ARIPIPRAZOLUM │N05AX12 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N05AX13O V │PALIPERIDONUM │N05AX13 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N05AX13P V │PALIPERIDONUM │N05AX13 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N05BE01O V │BUSPIRONUM │N05BE01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N05CF01O V │ZOPICLONUM │N05CF01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N05CF02O V │ZOLPIDEMUM │N05CF02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N06AX03O V │MIANSERINUM │N06AX03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N06AX05O V │TRAZODONUM │N06AX05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N06AX11O V │MIRTAZAPINUM │N06AX11 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N06AX12O V │BUPROPIONUM │N06AX12 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N06AX14O V │TIANEPTINUM │N06AX14 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N06AX16O V │VENLAFAXINUM │N06AX16 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N06AX17O V │MILNACIPRANUM │N06AX17 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N06BA04O V │METHYLFENIDATUM │N06BA04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N06BA09O V │ATOMOXETINUM │N06BA09 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N06BX02O K │PYRITINOLUM │N06BX02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N06BX02O V │PYRITINOLUM │N06BX02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N06BX03O V │PIRACETAMUM │N06BX03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N06BX03P V │PIRACETAMUM │N06BX03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N06BX16O V │PRAMIRACETAMUM │N06BX16 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N06BX18O V │VINPOCETINUM │N06BX18 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N06DX01O V │MEMANTINUM │N06DX01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N07AA01O V │NEOSTIGMINI BROMIDUM │N07AA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N07AA02O V │PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM │N07AA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N07BB04O V │NALTREXONUM │N07BB04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N07BC02O V │METHADONUM │N07BC02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N07BC51SL V │COMBINAŢII (BUPRENORPHINUM + NALAXONE) │N07BC51 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N07CA01O V │BETAHISTINUM │N07CA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N07CA02O V │CINNARIZINUM │N07CA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N07CA52O V │COMBINAŢII (CINARIZINUM + DIMENHIDRINATUM) │N07CA52 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N07XN03O V │ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM) │N07XN03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N07XN03P V │ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM) │N07XN03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N07XX02O V │RILUZOLUM │N07XX02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N07XX08O V │TAFAMIDIS │N07XX08 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9N07XXN3P V │HIDROLIZAT DE PROTEINĂ DIN CREIER DE PORCINĂ │N07XXN3 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9P01AX08O V │TENONITROZOLUM │P01AX08 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9P01BA02O V │HYDROXYCHLOROQUINUM │P01BA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9P01BA03O V │PRIMAQUINE │P01BA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9P01BC02O V │MEFLOQUINUM │P01BC02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9P02CA03O K │ALBENDAZOLUM │P02CA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9P02CA03O V │ALBENDAZOLUM │P02CA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9P02CC01O V │PYRANTELUM │P02CC01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9P02CE01O V │LEVAMISOLUM │P02CE01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9P03AAN1TD V │SULFUR │P03AAN1 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9P03AX01TD V │BENZYLUM BENZOICUM │P03AX01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R01AD05N V │BUDESONIDUM │R01AD05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R01AD07N K │TIXOCORTOLUM │R01AD07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R01AD08N V │FLUTICASONUM │R01AD08 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R01AD09N V │MOMETASONUM │R01AD09 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R01ADN1N V │COMBINAŢII │R01ADN1 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R01BA52O V │COMBINAŢII │R01BA52 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R02AB03Inh V │FUSAFUNGINUM │R02AB03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R03AC02Inh V │SALBUTAMOLUM │R03AC02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R03AC04Inh V │FENOTEROLUM │R03AC04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R03AC18Inh V │INDACATEROLUM │R03AC18 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R03AK03Inh V │COMBINAŢII (FENOTEROLUM + IPRATROPIUM) │R03AK03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R03AK06Inh V │SALMETEROLUM + FLUTICASONUM │R03AK06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R03AK07Inh V │COMBINAŢII (BECLOMETASONUM + FORMOTEROLUM) │R03AK07 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII (BUDESONIDUM + FORMOTEROLUM) │R03AK07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R03BA01Inh V │BECLOMETASONUM │R03BA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R03BA02Inh V │BUDESONIDUM │R03BA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R03BA05Inh V │FLUTICASONUM PROPIONAT │R03BA05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R03BA07Inh V │MOMETASONUM │R03BA07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R03BA08Inh V │CICLESONIDUM │R03BA08 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R03BB01Inh V │IPRATROPII BROMIDUM │R03BB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R03CA02O V │EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM │R03CA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R03CA02P V │EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM │R03CA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R03DC03O K │MONTELUKASTUM │R03DC03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R03DC03O V │MONTELUKASTUM │R03DC03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R03DX03O K │FENSPIRIDUM │R03DX03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R03DX03O V │FENSPIRIDUM │R03DX03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R03DX05P V │OMALIZUMABUM │R03DX05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R05CB13Inh V │DORNAZA ALFA │R05CB13 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R05CB15O K │ERDOSTEINUM │R05CB15 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R05CB15O V │ERDOSTEINUM │R05CB15 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R05DA04O V │CODEINUM │R05DA04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R05DA09O K │DEXTROMETHORPHANUM │R05DA09 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R05DA09O V │DEXTROMETHORPHANUM │R05DA09 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R06AB04O V │CHLORPHENAMINUM │R06AB04 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R06AD02O K │PROMETHAZINUM │R06AD02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R06AD02O V │PROMETHAZINUM │R06AD02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R06AD07O V │MEQUITAZINUM │R06AD07 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9R06AE05O V │MECLOZINUM │R06AE05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9S01AA01F V │CHLORAMPHENICOLUM │S01AA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9S01AA13F V │ACIDUM FUSIDICUM │S01AA13 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9S01AA23F V │NETILMICINUM │S01AA23 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9S01AA24F V │KANAMYCINUM │S01AA24 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9S01AA30F V │COMBINAŢII │S01AA30 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9S01AX13F V │CIPROFLOXACINUM │S01AX13 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9S01AX17F V │LOMEFLOXACINUM │S01AX17 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9S01BA06F V │BETAMETHASONUM │S01BA06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9S01BA11F V │DESONIDUM │S01BA11 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9S01BC06F V │PIROXICAMUM │S01BC06 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9S01CA01F V │COMBINAŢII ( NETILMICINUM + DEXAMETHASONUM) │S01CA01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII (CLORAMPHENICOLUM + │ │
  │ │DEXAMETHASONUM) │S01CA01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII (TOBRAMYCINUM + DEXAMETAZONUM) │S01CA01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9S01CA05F V │COMBINAŢII │S01CA05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII (CLORAMPHENICOLUM + │ │
  │ │BETHAMETASONUM) │S01CA05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9S01EB01F V │PILOCARPINUM │S01EB01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9S01ED51F V │COMBINAŢII (BRINZOLAMIDUM + TIMOLOLUM) │S01ED51 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII (BIMATOPROSTUM + TIMOLOLUM) │S01ED51 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII (DORZOLAMIDUM + TIMOLOLUM) │S01ED51 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII (LATANOPROSTUM + TIMOLOLUM) │S01ED51 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII (TAVOPROSTUM + TIMOLOLUM) │S01ED51 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9S01XA02F V │RETINOLUM │S01XA02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9S02CA05F V │COMBINAŢII │S02CA05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9S03AAN2F V │NORFLOXACINUM │S03AAN2 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9V03AC01P V │DEFEROXAMINUM │V03AC01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9V03AC03O V │DEFERASIROXUM │V03AC03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9V03AF01P V │MESNUM │V03AF01 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9V03AF05P V │AMIFOSTINUM │V03AF05 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │9V06DDN1O V │COMBINAŢII (AMINOACIZI) │V06DDN1 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │YC09BAO V │COMBINAŢII (ENALAPRILUM + │ │
  │ │HYDROCHLOROTHIAZIDUM) │C09BA02 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII (PERINDOPRILUM + INDAPAMIDUM) │C09BA04 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII (QUINAPRILUM + │ │
  │ │HYDROCHLOROTHIAZIDUM) │C09BA06 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII (RAMIPRILUM + │ │
  │ │HYDROCHLOROTHIAZIDUM) │C09BA05 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII (FOSINOPRILUM + │ │
  │ │HYDROCHLOROTHIAZIDUM) │C09BA09 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │YC09DAO V │COMBINAŢII (CANDESARTANUM CILEXETIL + HCT) │C09DA06 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII (IRBERSARTANUM + │ │
  │ │HYDROCHLOROTHIAZIDUM) │C09DA04 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII (LOSARTANUM + │ │
  │ │HYDROCHLOROTHIAZIDUM) │C09DA01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII (TELMISARTANUM + │ │
  │ │HYDROCHLOROTHIAZIDUM) │C09DA07 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII (VALSARTANUM + │ │
  │ │HYDROCHLOROTHIAZIDUM) │C09DA03 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │YC09DBO V │COMBINAŢII ( VALSARTANUM + AMLODIPINUM) │C09DB01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII (OLMESARTAN MEDOXOMIL + │ │
  │ │AMLODIPINA) │C09DB02 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │YG03FAO V │COMBINAŢII │G03FA17 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ESTRADIOLUMVALERAT + DIENOGEST │G03FA15 │
  ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │YG03FBO V │COMBINAŢII │G03FB01 │
  │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
  │ │COMBINAŢII │G03FB08 │
  └─────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

  --------