ORDONANȚĂ nr. 41 din 12 august 1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 29 august 1994
  Ținând seama că în perioada de timp care s-a scurs de la constituirea statului român modern, România a aderat la un număr de organizații internaționale interguvernamentale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, existente la momentul respectiv,
  având în vedere importanța participării, în continuare, la aceste organizații pentru dezvoltarea cooperării cu alte state și pentru promovarea intereselor țării noastre,
  în temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanță:

  Articolul 1

  Se aprobă lista organizațiilor internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru care se vor achita cotizații anuale, conform baremurilor stabilite de fiecare organizație (anexa nr. 1).


  Articolul 2

  Ministerul Finanțelor este autorizat să repartizeze fondurile prevăzute în legea bugetului de stat pentru plată, în mod eșalonat, a cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale, conform anexei nr. 2.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul afacerilor externe,
  Teodor Viorel Meleșcanu
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu

  București, 12 august 1994.
  Nr. 41.

  Anexa nr. 1

  LISTA ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE INTERGUVERNAMENTALE LA CARE
  ROMÂNIA ESTE MEMBRĂI. Organizații internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza unor legi, decrete, hotărâri ale Guvernului
  ------------------------------------------------------------------------------
  Instituția
  română care coor-
  Anul donează relațiile
  Nr. Denumirea organizației Sediul Anul aderării cu organizația
  crt. înființării României internațională
  respectivă
  -------------------------------------------------------------------------------
  0 1 2 3 4 5
  -------------------------------------------------------------------------------
  1. Organizația Națiunilor New York 1945 1955 Ministerul Afacerilor
  Unite (O.N.U.) Externe
  - Comitetul O.N.U. pen- Geneva 1966 1970
  tru eliminarea discri-
  minării rasiale ;
  - Convenția contra tor- New York 1984 1990
  turii și a altor tra-
  tamente aplicate cu
  cruzime, inumane sau
  degradante
  2. Organizația Națiunilor Roma 1945 1961 Ministerul Agricultu-
  Unite pentru Alimentație rii și Alimentației
  și Agricultura (F.A.O.)
  3. Organizația Internațio- Geneva 1919 1919 Ministerul Muncii și
  nală a Muncii (O.I.M.) Protecției Sociale
  4. Agenția Internațională Viena 1957 1957 Ministerul Afacerilor
  pentru Energia Atomică Externe; Ministerul
  (A.I.E.A.) Cercetării și Tehno-
  logiei
  5. Organizația Meteorolo- Geneva 1873 1948 Ministerul Apelor,
  gică Mondială (O.M.M.) Pădurilor și Pro-
  tectiei Mediului
  6. Organizația Mondială a Madrid 1975 1975 Ministerul Turismului
  Turismului (O.M.T.)
  7. Organizația Maritimă Londra 1948 1948 Ministerul Transpor-
  Internațională (O.M.I.) turilor
  8. Uniunea Poștală Univer- Berna 1874 1874 Ministerul Comuni-
  sala (U.P.U.) cațiilor
  9. Uniunea Internațională Geneva 1865 1865 Ministerul Comuni-
  de Telecomunicații cațiilor
  (U.I.T.)
  10. Organizația Aviației Montreal 1944 1965 Ministerul Transpor-
  Civile Internaționale turilor
  (O.A.C.I.)
  11. Acordul General pentru Geneva 1947 1971 Ministerul Comerțului
  Tarife și Comerț
  (G.A.T.T.)
  12. Organizația Mondială a Geneva 1927 1927 O.S.I.M.
  Proprietății Intelectuale
  (O.M.P.I.)
  13. Organizația Mondială a Geneva 1946 1948 Ministerul Sănătății
  Sănătății (O.M.S.)
  14. Organizația Națiunilor Viena 1979 1980 Ministerul Industri-
  Unite pentru Dezvoltare ilor
  Industrială (O.N.U.D.I.)
  15. Organizația Națiunilor Paris 1945 1956 Ministerul Culturii
  Unite pentru Educație,
  Știință și Cultură
  (U.N.E.S.C.O.)
  16. Comisia Dunării Budapesta 1948 1949 Ministerul Afacerilor
  Externe
  17. Consiliul Europei Strasbourg 1949 1993 Ministerul Afacerilor
  Externe
  18. Uniunea Latină Madrid 1954 1979 Ministerul Afacerilor
  Externe
  19. Federația Mondială a Geneva 1956 Ministerul Afacerilor
  Asociațiilor pentru Externe
  Națiunile Unite
  (F.M.A.N.U.)
  20. Biroul Paris 1931 1960 Ministerul Afacerilor Externe
  Internațional
  al Expozițiilor
  (B.I.E.)
  21. Conferința Europeană a Paris 1957 1992 Ministerul Transpor-
  Miniștrilor de Tran- turilor
  sporturi (C.E.M.T.)
  22. Conferința Europeană a Bonn 1959 1990 Ministerul Comuni-
  Administrațiilor de cațiilor
  Posta și Telecomunicații
  (C.E.P.T.)
  23. Convenția de la Basel Basel 1989 1991 Ministerul Apelor,
  privind controlul Pădurilor și Protec-
  deșeurilor toxice tiei Mediului
  24. Convenția privind zonele 1991 1991 Ministerul Apelor,
  umede de importanță inter- Pădurilor și Pro-
  națională, în special ca tectiei Mediului
  habitat al păsărilor
  25. Comisia Internațională Paris 1928 1928 Ministerul Apelor,
  a Marilor Baraje Pădurilor și Pro-
  tecției Mediului
  26. Convenția de la Viena Viena 1987 1993 Ministerul Apelor,
  pentru protejarea Pădurilor și Pro-
  stratului de ozon tecției Mediului
  27. Protocolul de la Mont- Montreal 1987 1993 Ministerul Apelor,
  real pentru protejarea Pădurilor și Pro-
  stratului de ozon tecției Mediului
  28. Comisia Europeană de Roma 1953 1993 Ministerul Agricultu-
  Lupta contra Febrei rii și Alimentației
  Aftoase
  29. Oficiul Internațional Paris 1924 1927 Ministerul Agricultu-
  al Epizootiilor rii și Alimentației
  30. Oficiul Internațional Paris 1924 1957 Ministerul Agricultu-
  al Viei și Vinului rii și Alimentației
  31. Comisia Internațională New Delhi 1950 1958 Ministerul Agricultu-
  pentru Irigații și rii și Alimentației
  Drenaje
  32. Societatea Internatio- Haga 1959 1960 Ministerul Agricultu-
  nală pentru Științe rii și Alimentației
  Horticole
  33. Organizația Europeană Paris 1951 1958 Ministerul Agricultu-
  și Mediterană pentru rii și Alimentației
  Protecția Plantelor
  34. Comisia Sericicolă Paris 1969 Ministerul Agricultu-
  Internațională rii și Alimentației
  35. Asociația Internațio- Zurich 1924 1958 Ministerul Agricultu-
  nală pentru Controlul rii și Alimentației
  Semințelor (I.S.T.A.)
  36. Interpol Paris 1923 1973 Ministerul de Interne
  37. Organizația Mondială Geneva 1971 1978 Ministerul Culturii
  a Proprietății Inte-
  lectuale - Uniunea de O.M.P.I. O.M.P.I.
  la Berna - drepturi de
  autor 1886 - 1927
  Berna
  38. Fondul Cultural al Strasbourg 1954 1991 Ministerul Culturii
  Consiliului Europei
  39. Centrul Internațional Roma 1958 1960 Ministerul Culturii
  Roma de Studii pentru
  Conservarea și Restaura-
  rea Bunurilor Culturale
  40. Fondul Patrimoniului Paris 1972 1990 Ministerul Culturii
  Cultural Mondial
  41. Consiliul de Cooperare Bruxelles 1950 1968 Ministerul Finanțelor
  Vamală (C.C.V.)
  42. Biroul Internațional Bruxelles 1890 1892 Ministerul Finanțelor
  pentru Tarife Vamale
  43. Conferința de la Haga Haga 1893 1991 Ministerul Justiției
  de Drept Internațional
  Privat
  44. Curtea Permanentă de Haga 1899 1899 Ministerul Justiției
  Arbitraj de la Haga
  45. Biroul Internațional Sevres- 1875 1883 Biroul Român de
  pentru Măsuri și Franta Metrologie Legală
  și Greutăți
  46. Biroul Internațional de Paris 1955 1956 Biroul Român de
  Metrologie Legală Metrologie Legală
  47. Institutul Internațional Voorburg- 1885 1961 Comisia Naționala
  de Statistică Olanda pentru Statistica
  48. Uniunea Interparlamen- Geneva 1889 1891 Parlamentul României
  țara - Camera Deputaților
  49. Organizația Internațio- Geneva 1946 1950 Institutul Român de
  nală de Standardizare Standardizare
  (I.S.O.)
  50. Comitetul European pen- Bruxelles 1973 1991 Institutul Român de
  tru Standardizare în Standardizare
  Electrotehnică (CENELEC)
  51. Comitetul European de Bruxelles 1961 1991 Institutul Român de
  Standardizare (C.E.N.) Standardizare
  52. Institutul European de Sophia- 1988 1991 Institutul Român de
  Standardizare în Tele- Antipolis- Standardizare
  comunicații (E.T.S.I.) Franta
  53. Rețeaua Internațională Viena 1979 1991 Institutul Român de
  de Terminologie (TERMNET) Standardizare
  54. Institutul Unificat de Dubna- 1956 1956 Ministerul Cercetării
  de Cercetări Nucleare Federația și Tehnologiei
  (I.U.C.N.) Rusa
  55. Societatea Europeană de Geneva 1968 1968 Ministerul Cercetării
  Fizica și Tehnologiei
  56. Centrul Internațional New Berry- 1928 1971 Ministerul Cercetării
  de Seismologie Anglia și Tehnologiei
  57. Centrul Internațional de Moscova 1969 1969 Ministerul Cercetării
  Informare Științifică și Tehnologiei
  și Tehnică
  58. Organizația Internațio- Londra 1959 1991 Oficiul pentru Pro-
  nală a Uniunilor de tecția Consumatorilor
  Consumatori (I.O.C.U.)
  59. Comisia Electrotehnica Geneva 1906 1906 Ministerul Industri-
  Internațională (C.E.I.) ilor
  60. Organizația pentru Haga 1993 1993 Ministerul
  Interzicerea Armelor Afacerilor Externe
  Chimice
  61. Organizația Paris 1970 1993 Ministerul Afacerilor
  Internațională a Externe
  Francofoniei (O.I.F.)
  62. TRACECA Baku 1998 1998 Ministerul
  Transporturilor,
  Construcțiilor
  și Turismului
  63. Agenția Internațională Abu 2009 2011 Ministerul Energiei,
  pentru Energie Dhabi Întreprinderilor Mici
  Regenerabilă și Mijlocii și Mediului
  de Afaceri
  63^1. Organizația Europeană Geneva 1953 2015 Ministerul Educației
  pentru Cercetări Naționale și Cercetării
  Nucleare Științifice
  Aderări în curs de ratificare de către Parlamentul României
  1.*) Abrogată.
  2.*) Abrogată.
  -------------------------------------------------------------------------------

  (la 22-05-2016, Pct. 1 din anexa 1 a fost modificat de Articolul 7 LEGEA nr. 96 din 16 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016 )
  II. Organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și a altor instituții centrale

  Nr.
  crt.

  Denumirea organizației

  Sediul

  Anul
  înființării

  Anul
  aderării
  României

  Instituția română
  care coordonează
  relațiile cu organizația
  internațională
  respectivă

  Explicații

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  Organizația pentru Securitate
  și Cooperare în Europa
  (O.S.C.E.)

  Viena

  1975

  1975

  Ministerul
  Afacerilor
  Externe

  România a semnat Actul
  final al Conferinței pentru
  Securitate și Cooperare
  în Europa

  2.

  Adunarea Parlamențară a
  Organizației pentru Securitate
  și Cooperare în
  Europa (A.P. O.S.C.E.)

  Copenhaga

  1991

  1991

  Ministerul
  Afacerilor
  Externe

  Parlamentul României
  participă cu reprezentanți
  la reuniuni

  3.

  Organizația pentru
  Cooperare Economică
  a Marii Negre

  Istanbul

  1992

  1992

  Ministerul
  Afacerilor
  Externe

  Membru fondator

  4.

  Academia Diplomatică
  Internațională

  Paris

  1926

  1926

  Ministerul
  Afacerilor
  Externe

  Membru fondator

  5.

  Conferința Europeană
  a Aviației Civile (C.E.A.C.)

  Neuilly
  sur Seine

  1954

  1991

  Ministerul
  Transporturilor

  Aprobare viceprim-ministru

  6.

  Asociația Internațională
  Permanentă a Congreselor
  de Navigație (A.I.P.C.N.)

  Bruxelles

  1885
  reactua-
  lizat în
  1990

  1975

  Ministerul
  Transporturilor

  Aderare comunicată de
  Ministerul Transporturilor

  7.

  Asociația Internațională
  Permanentă a Congreselor
  Rutiere (A.I.P.C.R.)

  Paris

  1908

  1957

  Ministerul
  Transporturilor

  Reactualizat;
  aprobare viceprim-ministru
  din anul 1991

  8.

  Autostrada transeuropeană
  N-S (TEM).Proiect regional
  sub egida C.E.E./ O.N.U. și
  P.N.U.D.

  Varșovia

  1977

  1977

  Ministerul
  Transporturilor

  Aprobare viceprim-ministru

  9.

  Carta Europeană a
  Energiei

  Bruxelles

  1991

  1991

  Ministerul
  Industriilor

  Aprobarea primului-ministru,
  din anul 1991

  10.

  Federația Internațională
  pentru Locuire, Urbanism și
  Amenajarea Terito-riului
  (F.I.H.U.A.T.)

  Haga

  1913

  1990

  Ministerul
  Lucrărilor
  Publice și
  Amenajării
  Teritoriului

  Aprobare viceprim -ministru
  din anul 1990

  11.

  Comisia Internațională
  pentru Exploatarea
  Științifică a Mării Mediterane
  (C.I.E.S.M.)

  Monte

  1925

  1925

  Ministerul
  Apelor, Padu-
  rilor și Pro-
  tectiei
  Mediului

  Hotărârea conducerii
  Academiei Române

  12.

  Federația Europeană
  de Zootehnie

  Roma


  1971

  Ministerul
  Agriculturii
  și Alimenta-
  tiei

  România participă din
  anul 1971

  13.

  Sistemul OCDE pentru
  certificarea semințelor
  destinate comerțului
  internațional

  Paris

  1931

  1969

  Ministerul
  Agriculturii
  și Alimenta-
  tiei

  România participă din
  anul 1969

  14.

  Asociația Internaționala
  de Semnalizare Maritimă

  Paris

  1957

  1966

  Ministerul
  Apărării
  Naționale

  România participă din
  anul 1966

  15.

  Comitetul Internațional
  de Medicină și Farmacie
  Militară

  Liege-
  Belgia

  1921

  1923

  Ministerul
  Apărării
  Naționale

  România participă din
  anul 1923

  16.

  Comisia Internaționala
  de Istorie Militară

  Porrentruy
  - Elveția

  1926

  1974

  Ministerul
  Apărării
  Naționale

  România participă din
  anul 1974

  17.

  Asociația Internațională
  a Arhivelor Francofone

  Quebec

  1989

  1993

  Ministerul
  de Interne

  România participă din
  anul 1993

  18.

  Consiliul Internațional
  al Arhivelor

  Paris

  1948

  1956

  Ministerul
  de Interne

  România participă din
  anul 1956

  19.

  Comitetul Tehnic
  Internațional pentru
  Prevenirea și Stingerea
  Incendiilor

  Paris

  1895

  1895

  Ministerul
  de Interne

  Membru fondator

  20.

  Consiliul Internațional
  al Muzeelor

  Paris

  1946

  1958

  Ministerul
  Culturii

  România participă din
  anul 1958

  21.

  Institutul Internațional
  de Teatru

  Paris

  1948

  1957

  Ministerul
  Culturii

  România participă din
  anul 1957

  22.

  Uniunea Internațio-nală
  a Marionetistilor

  Praga

  1929

  1929

  Ministerul
  Culturii

  H.C.M. nr. 468/1959

  23.

  Consiliul Internațional
  al Muzicii

  Paris

  1947

  1960

  Ministerul
  Culturii

  România participă din
  anul 1960

  24.

  Asociația Internațională
  a Teatrelor pentru Copii

  Franta

  1965

  1965

  Ministerul
  Culturii

  România participă din
  anul 1965

  25.

  Federația Internațională
  a Asociațiilor de Bibliotecari

  Haga

  1930

  1961

  Ministerul
  Culturii

  România participă din
  anul 1961

  26.

  Asociația Internațională
  a Teatrelor de Amatori

  Copenhaga

  1970

  1993

  Ministerul
  Culturii

  România participă din
  anul 1993

  27.

  Consiliul Internațional
  al Monumentelor și Siturilor
  Istorice

  Franta

  1965

  1970

  Ministerul
  Culturii

  România participă din
  anul 1970

  28.

  Asociația Autoritatilor care
  Controlează Asigurările din
  Țările în Curs de Dezvoltare  1983

  Ministerul
  Finanțelor

  România participă din
  anul 1983

  29.

  Institutul Internațional
  pentru Unificarea Dreptului
  Privat (UNIDROIT)

  Roma

  1926

  1927

  Ministerul
  Justiției

  Procesul-verbal al Comisiei
  Consiliului Consultativ
  de pe lângă M.A.E.
  din 2 decembrie 1927

  30.

  Federația Internațională
  de Astronautică (I.A.F.)

  Paris

  1960

  1960

  Academia
  Română

  România participă din
  anul 1960

  31.

  Uniunea Geografică
  Internațională (I.B.U.)

  Edmonton

  1959

  1959

  Academia
  Română

  H.C.M. nr. 653/1959

  32.

  Federația Internațională
  a Societăților de Filozofie

  Fribourg


  1973

  Academia
  Română

  România participă din
  anul 1973

  33.

  Uniunea Internațională
  de Științe Psihologice
  (I.U.P. sys)

  Montreal

  1951

  1964

  Academia
  Română

  România participă din
  anul 1964

  34.

  Comitetul Internațional
  de Științe Istorice (C.I.S.H.)

  Geneva

  1926

  1974

  Academia
  Română

  România participă din
  anul 1974

  35.

  Asociația Internațională
  de Studii Sud-Est Europene
  (A.I.E.S.E.E.)

  București

  1963

  1963

  Academia
  Română

  România participă din
  anul 1963

  36.

  Asociația Internațională
  de Științe Economice

  Paris


  1959

  Academia
  Română

  România participă din
  anul 1959

  37.

  Federația Internațională
  de Informare și Documentare

  Haga

  1895

  1958

  Ministerul
  Cercetării
  și Tehnologiei

  România participă din
  anul 1958

  38.

  Uniunea Mondială a
  Nevăzătorilor  1972

  Secretariatul de Stat
  pentru
  Handicapați

  România participă din
  anul 1972

  39.

  Uniunea Europeană
  a Nevăzătorilor  1972

  Secretariatul de Stat
  pentru
  Handicapați

  România participă din
  anul 1972

  40.

  Asociația Internațională
  a Sahului în Braille

  Paris

  1951

  1972

  Secretariatul de Stat
  pentru
  Handicapați

  România participă din
  anul 1972

  41.

  Federația Mondială
  a Surzilor

  Roma

  1951

  1963

  Secretariatul de Stat
  pentru
  Handicapați

  România participă din
  anul 1963

  42.

  Sistemul O.C.D.E.
  pentru aplicarea
  normelor internaționale la
  fructe și legume proaspete

  Paris

  1931

  1969

  Ministerul
  Agriculturii
  și Alimentatiei

  Adresa Secretariatului
  General al Consiliului
  de Miniștri nr. 451/I.D./
  2 iulie 1969

  43.

  O.C.D.E. - Comitetul oțelului

  Paris

  1960

  1993

  Ministerul
  Industriei
  și Comerțului

  România participă din
  anul 1993

  44.

  O.C.D.E. - Comitetul
  pentru industria
  construcțiilor navale

  Paris

  1960

  1998

  Ministerul
  Industriei
  și Comerțului

  România participă din
  anul 1998

  45.

  Rețeaua Internațională
  pentru Întreprinderi
  Mici și Mijlocii (I.N.S.M.E.)

  Roma

  2004

  2004

  Agenția
  Națională
  pentru
  Întreprinderi
  Mici și
  Mijlocii și
  Cooperație

  România participă din
  anul 2004

  46.

  Centrul pentru
  Dezvoltare (OCDE)

  Paris

  1960

  2004

  Ministerul
  Afacerilor
  Externe

  România participă din
  anul 2004

  47.

  OCDE - Programul
  pentru dezvoltare
  economică și creare
  a locurilor de muncă
  (Programul LEED - Local
  la nivel local Employment
  and Economic
  Development Programme)

  Paris

  1961

  2004

  Agenția Națională
  pentru Întreprinderi
  Mici și Mijlocii
  și Cooperație

  România participă ca
  membru cu drepturi
  depline din decembrie
  2004

  48.

  OCDE - Comitetul
  Transporturilor Maritime

  Paris

  1961

  2005

  Ministerul
  Transporturilor
  Construcțiilor
  și Turismului

  România participă din
  anul 2005

  49.

  Europae Archaeologiae
  Consilium (EAC)

  1040 Bruxelles,
  rue Champ du
  Roi 37

  1999

  2002

  Ministerul Culturii și Cultelor

  România participă din
  anul 2002

  50.

  Federația Internațională
  a Consiliilor Artelor și a
  Agențiilor Culturale (IFACCA

  372
  Elizabeth
  St., Surry
  Hills,
  Sydney,
  Australia

  2000

  2005

  Ministerul
  Culturii
  și Cultelor, Administrația
  Fondului
  Cultural
  Național

  România participă din
  anul 2005

  51.

  Rețeaua Europeană
  a Consiliilor Judiciare (RECJ)

  Bruxelles

  2004

  2007

  Consiliul
  Superior al
  Magistraturii

  România participă din
  anul 2007

  52.

  Rețeaua Europeană
  de Formare Judiciară (EJTN)

  Bruxelles

  2003

  2007

  Institutul Național al
  Magistraturii

  România participă din
  anul 2007

  53.

  OCDE - Comitetul de
  Statistică și Guvernanță în
  Statistică

  Paris

  1961

  2019

  Institutul
  Național de
  Statistică

  România participă, începând
  cu anul 2019, cu statut de
  asociat, la activitatea
  Comitetului de Statistică și
  Guvernanță în Statistică

  54.

  OCDE - Comitetul
  pentru Agricultură (CoAg)

  Paris

  1961

  2010

  Ministerul
  Agriculturii
  și
  Dezvoltării
  Rurale

  România participă, începând
  cu anul 2010, ca observator
  permanent

  55.

  Rețeaua Europeană
  a Institutelor de Științe
  Criminalistice (ENFSI)

  Haga

  1995

  2001

  Institutul
  Național de
  Expertize
  Criminalistice

  România participă din
  anul 2001

  56.

  Conferința Mondială a
  Justiției Constituționale


  2011

  2011

  Curtea
  Constituțională
  a României

  România participă din
  anul 2011

  57.

  Rețeaua Euro-Arabă
  de Formare Judiciară (REAFJ)

  Amman

  2010

  2010

  Institutul
  Național al
  Magistraturii

  România participă din
  anul 2010

  58.

  Forumul European al
  Registrelor Comerțului (ECRF)


  1998

  2004

  Oficiul
  Național
  al Registrului
  Comerțului

  România participă din
  anul 2004

  59.

  Forumul Registrelor
  Comerțului - CRF

  Auckland,
  Noua
  Zeelandă

  2003

  2010

  Oficiul
  Național
  al Registrului
  Comerțului

  România participă din
  anul 2010

  60.

  Asociația Internațională
  a Reglementatorilor
  de Insolvență - IAIR

  Pontefract,
  Anglia

  1995

  2009

  Oficiul
  Național
  al Registrului
  Comerțului

  România participă din
  anul 2009

  61.

  Registrul European al
  Comerțului
  (European Business
  Register - EBR)

  Roma,
  Italia

  1992

  2012

  Oficiul
  Național
  al Registrului
  Comerțului

  România participă din
  anul 2011

  62.

  Academia Internațională
  Anticorupție

  Muenchendorfer
  Strasse 2,
  2361,
  Laxenburg,
  Austria

  2010

  2010

  Ministerul
  Justiției

  România participă din
  anul 2010

  63.

  Organizația Europeană a
  Serviciilor Penitenciare
  și Corecționale - EuroPris

  Haga, Olanda

  2010

  2011

  Administrația
  Națională a
  Penitenciarelor

  România participă din
  anul 2011

  64.

  Asociația Internațională
  a Înaltei Jurisdicții
  Administrative (AIHJA)

  Place du
  Palais -
  Royal 75100
  Paris 01,
  SP-Franța

  1983

  2012

  Înalta Curte
  de Casație
  și Justiție

  România participă din
  anul 2012

  65.

  OCDE - Comitetul de Concurență

  Paris

  1961

  2006

  Consiliul
  Concurenței

  România participă începând
  cu anul 2006 la lucrările
  Comitetului de Concurență

  66.

  EQUINET Rețeaua Europeană
  a Organismelor
  Naționale de Egalitate

  Bruxelles

  2007

  2007

  Consiliul
  Național
  pentru
  Combaterea
  Discriminări

  Decizia conducerii Consiliului
  de aprobare a aderării la rețea

  67.

  Rețeaua Europeană
  pentru Memorie
  și Solidaritate (REMS)

  Varșovia,
  Polonia

  2005

  2014

  Ministerul
  Culturii

  România participă din
  anul 2014

  68.

  Rețeaua Traduki

  Berlin,
  Germania

  2008

  2015

  Ministerul
  Culturii

  România participă din
  anul 2015

  69.

  Fondul de pensii al Conferinței
  de la Haga de Drept
  Internațional Privat

  Haga

  1893

  1991

  Ministerul
  Justiției

  România participă din
  anul 1991 la lucrările
  Comisiei, devenind parte
  la 10 instrumente ale
  acestei Comisii care se
  aplică în relația dintre
  România și celelalte state
  semnatare

  70.

  OCDE - Comitetul pentru
  Investiții sesiune lărgită

  Paris

  1961

  2006

  Departamentul
  pentru
  Investiții
  Străine și
  Parteneriat
  Public-Privat

  În cadrul acestei organizații
  România are calitatea de
  asociat.

  71.

  Rețeaua de cooperare
  legislativă între ministerele
  justiției din statele membre ale
  Uniunii Europene


  2008

  2009

  Ministerul
  Justiției

  România participă din
  anul 2009

  72.

  Asociația
  Internațională a
  Procurorilor (AIP)

  Haga

  1995

  1996

  Ministerul
  Public prin
  Parchetul de
  pe lângă
  Înalta Curte
  de Casație și
  Justiție

  România participă din
  anul 1996.

  73.

  Directorul de Chei Publice al
  Organizației Aviației Civile
  Internaționale

  Montreal,
  Canada

  2005

  2015

  Direcția
  Generală de
  Pașapoarte


  74.

  Asociația Internațională a
  Securității Sociale - ISSA

  Geneva

  1927

  2015

  Casa Națională
  de Pensii
  Publice

  În cadrul acestei organizații
  România are calitate de
  membru afiliat.

  75.

  Confederația Europeană
  de Probațiune

  Utrecht

  1892

  1999

  Ministerul
  Justiției, prin
  Direcția Națională
  de Probațiune

  România participă din
  anul 1999.

  76

  OCDE - Comitetul pentru turism

  Paris

  1948

  2006

  Ministerul Turismului

  În cadrul acestei organizații
  România are calitatea de
  ”participant”.

  77

  OCDE/Agenția pentru Energie
  Nucleară - Comitetul pentru
  gestionarea deșeurilor
  radioactive

  Paris

  1948

  2010

  Agenția Nucleară și pentru
  Deșeuri Radioactive

  În cadrul acestei organizații
  România are calitatea de
  “participant”.

  78

  OCDE/Agenția pentru Energie
  Nucleară - Comitetul pentru
  studii economice și tehnice
  privind energia nucleară
  și ciclul combustibil

  Paris

  1948

  2010

  Agenția Nucleară și pentru
  Deșeuri Radioactive

  În cadrul acestei organizații
  România are calitatea de
  “participant”.

  79

  OCDE/Agenția pentru Energie
  Nucleară - Comitetul pentru
  securitatea instalațiilor
  nucleare

  Paris

  1973

  2010

  Comisia Națională pentru
  Controlul Activităților și
  Nucleare (CNCAN)

  În cadrul acestei organizații
  România are calitatea de
  “participant”.

  80

  OCDE/Agenția pentru Energie
  Nucleară - Comitetul pentru
  reglementarea activităților
  nucleare

  Paris

  1989

  2010

  Comisia Națională pentru
  Controlul Activităților și
  Nucleare (CNCAN)

  În cadrul acestei organizații
  România are calitatea de
  “participant”.

  81

  OCDE/Agenția pentru Energie
  Nucleară - Comitetul pentru
  protecția la radiații și
  sănătate publică

  Paris

  1990

  2010

  Comisia Națională pentru
  Controlul Activităților și
  Nucleare (CNCAN)

  În cadrul acestei organizații
  România are calitatea de
  “participant”.

  82

  OCDE/Agenția pentru Energie
  Nucleară - Comitetul pentru
  legislație nucleară

  Paris

  2000

  2000

  Comisia Națională pentru
  Controlul Activităților și
  Nucleare (CNCAN)

  În cadrul acestei organizații
  România are calitatea de
  “participant ad-hoc”,fără
  cotizație, deoarece acest
  comitet este considerat
  “comitet permanent” al
  Consiliului OCDE.

  83.

  OCDE - Comitetul pentru IMM-uri
  și antreprenoriat (WPSMEE)

  Paris

  1993

  2007

  Ministerul pentru Mediul de
  de Afaceri, Comerț și
  Antreprenoriat

  În cadrul acestei organizații
  România are calitatea de
  “participant”.

  84.

  Organizația pentru
  Cooperare și
  Dezvoltare Economică
  - OCDE - Proiectul
  BEPS - Erodarea bazei
  de impozitare și
  transferul
  profiturilor

  Paris

  1961

  2016

  Ministerul Finanțelor
  Publice

  România participă în calitate
  de asociat cu drepturi depline
  din anul 2016.

  85.

  Consiliul Internațional
  pentru Tehnologia
  Informației în Administrația
  Guvernamentală (ICA)

  Londra

  1968

  2018

  Secretariatul
  General al
  Guvernului

  România participă din
  anul 2017.

  86.

  Sistemul Națiunilor Unite
  al Echipelor de evaluare și
  coordonare în caz de dezastre
  (UNDAC)

  Geneva

  1993

  2018

  Inspectoratul
  General
  pentru Situații
  de Urgență

  Memorandumul Ministerului
  Afacerilor Interne nr. 339.738
  din 30.06.2016 prin care au
  fost aprobate obținerea de
  către România a statutului
  de stat membru în sistemul
  UNDAC și plata contribuției
  financiare a României.

  87.

  Centrul Internațional
  pentru Cercetări Arhivistice

  Viena

  2007

  2010

  Arhivele
  Naționale ale
  României


  88.

  Rețeaua europeană de
  dezvoltare durabilă (ESDN)

  Viena

  2005

  2020

  Secretariatul
  General al
  Guvernului


  89.

  Centrul European de Excelență
  pentru Combaterea Amenințărilor
  Hibride de la Helsinki –
  European Center of Excellence for
  Countering Hybrid Threats –
  Hybrid CoE

  Helsinki

  2017

  2018

  Ministerul
  Afacerilor
  Externe


  (la 11-02-2020, Punctul II. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 14 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 )
  III. Organizații internaționale guvernamentale la care România a aderat ca urmare a aprobărilor conducerii Academiei Române sau a altor instituții centrale
  -------------------------------------------------------------------------------
  Instituția
  română care
  coordonează
  Nr. Denumirea Anul relațiile cu Explicații
  crt. organizației Sediul Anul aderării organizația
  înfi- României internațională
  ințării respectivă
  -------------------------------------------------------------------------------
  0 1 2 3 4 5 6
  -------------------------------------------------------------------------------
  1. Federația Interna- 1958 Ministerul Hotărârea condu-
  țională de Control Industriilor cerii Academiei
  în Automatică Române
  (I.F.A.C.)
  2. Institutul Natio- Londra 1948 1957 Ministerul Hotărârea condu-
  nal de Sudura Industriilor cerii Academiei
  Române
  3. Uniunea Interna- Morges- 1948 Ministerul Hotărârea condu-
  țională pentru Elveția Apelor, Pădu- cerii Academiei
  Conservarea Naturii rilor și Române
  și Resurselor Sale Protecției
  (I.U.C.N.) Mediului
  4. Institutul Interna- Roma 1993 Ministerul Aprobare în șe-
  țional de Resurse Agriculturii dință de Guvern
  Genetice Vegetale și Alimen- din 24 martie
  tatiei 1993
  5. Comisia Interna- Paris 1950 1965 Ministerul Hotărârea condu-
  țională de Culturii cerii Academiei
  Numismatica Române
  6. Organizația Inter- Praga 1968 1970 Ministerul România participă
  națională a Sceno- Culturii din anul 1970
  grafilor, Tehnicieni-
  lor și Arhitecților
  de Teatru
  7. Federația Interna- Berna 1950 1960 Ministerul România participă
  țională de Arta Culturii din anul 1960
  Fotografică
  8. Societatea Inter- Paris 1923 1923 Ministerul Aprobarea Uniunii
  națională de Muzica Culturii compozitorilor și
  Contemporană muzicologilor din
  anul 1990
  9. Uniunea Interna- Nisa 1949 1991 Ministerul România participă
  țională a Federa- Culturii din anul 1991
  țiilor Grupurilor
  Folclorice
  10. Consiliul Interna- Confelans 1970 1991 Ministerul România participă
  țional al Organi- - Franta Culturii din anul 1991
  zatiilor de Festi-
  valuri Folclorice
  11. Sistemul interna- Paris 1974 1990 Ministerul Aprobare vice-
  național de inre- Culturii prim-ministru din
  gistrare a publica- anul 1990
  tiilor în serie
  (I.S.D.S.)
  11^1. Agenția Londra 2005 2005 Biblioteca România
  Internațională Națională participă
  ISBN a României- din
  Centrul anul
  Național 2005
  ISBN-
  ISSN-CIP
  11^2. Agenția Berlin 1993 1996 Biblioteca România
  Internațională Națională participă
  ISMN a României din anul 1996
  - Centrul
  Național
  ISBN-ISSN
  -CIP
  12. Consiliul Interna- Bruxelles 1931 1955 Academia Hotărârea condu-
  țional al Uniuni- Română cerii Academiei
  lor Științifice Române
  (I.C.S.U.)
  13. Uniunea Academică Bruxelles 1919 1929 Academia Hotărârea condu-
  Internațională Română cerii Academiei
  (I.A.U.) Române
  14. Uniunea Interna- Rio de 1957 Academia Hotărârea condu-
  țională de Matema- Janeiro Română cerii Academiei
  tică (I.M.U.) Române
  15. Uniunea Astrono- Cambridge 1928 1928 Academia Hotărârea condu-
  mică Internatio- 1967 Română cerii Academiei
  nală (U.A.I.) reafiliere Române
  16. Comitetul Interna- Paris 1963 Academia Hotărârea condu-
  țional pentru Cer- Română cerii Academiei
  cetarea Spațiului Române
  (C.O.S.P.A.R.)
  17. Uniunea Internatio- Oxford 1963 Academia România participă
  nala de Chimie Română din anul 1963
  Pura și Aplicată
  18. Confederația Inter- Toronto 1992 Academia Hotărârea condu-
  națională de Anali- Română cerii Academiei
  za Termica (I.C.T.A.) Române
  19. Uniunea Interna- Paris 1955 1966 Academia Aprobarea M.A.E.
  țională de Științe Română nr. 10/8435/28.
  Biologice (I.U.B.S.) 07.1967
  20. Federația Europeană Londra 1963 Academia România participă
  a Societăților de Română din anul 1963
  Biochimie
  21. Uniunea Interna- Copenhaga 1919 1966 Academia România participă
  țională de Geode- Română din anul 1966
  zile și Geofizică
  (I.U.G.G.)
  22. Uniunea Interna- Hanovra 1969 Academia România participă
  țională de Științe Română din anul 1969
  Geologice
  23. Programul Interna- Stockholm 1991 Academia Hotărârea condu-
  țional Geosfera- Română cerii Academiei
  Biosfera (Global Române
  change)
  24. Asociația Interna- Oslo 1971 Academia România participă
  ționalâ de Științe Română din anul 1971
  Politice (I.P.S.A.)
  25. Asociația Interna- Londra 1970 Academia România participă
  țională de Istorie Română din anul 1970
  Economică
  26. Uniunea Interna- Montpellier 1959 Academia Hotărârea condu-
  țională de Istorie Frankfurt/ Română cerii Academiei
  și Filozofie a Main Române
  Științei :
  - Divizia de logica,
  metodologie și filo-
  zofie a științei
  - Divizia de istorie
  a științei
  27. Comitetul Interna- Leiden 1965 Academia Hotărârea condu-
  țional Permanent al Română cerii Academiei
  Lingvistilor Române
  (C.I.P.L.)
  28. Uniunea Interna- New York 1956 Academia Hotărârea condu-
  țională de Mecanică Română cerii Academiei
  Teoretică și Apli- Române
  câtă
  28^1. Comitetul Cambridge 1958 2008 Academia România a
  Științific Română devenit membru
  pentru Cercetări asociat în
  Antarctice (SCAR) 2008
  29. Comitetul Interna- 1953 Secretariatul România participă
  țional al Sportu- de Stat pentru din anul 1953
  lui pentru Surzi Handicapați
  (C.I.S.S.)
  30. Comitetul Interna- Olanda 1945 1953 Secretariatul România participă
  țional al Șahului de Stat pentru din anul 1953
  Tăcut Handicapați
  31. Organizația Euro- Danemarca 1924 1992 Secretariatul România participă
  peana a Sporturilor de Stat pentru din anul 1992
  pentru Surzi Handicapați
  32. Organizația Inter- Moscova 1973 1974 Ministerul Decretul nr. 125/
  națională de Cola- Industriilor 1974
  borare Economică
  și Tehnico-Științi-
  fică în Domeniul
  Industriei Electro-
  tehnice
  (INTERELECTRO)
  33. Asociația de Drept Londra 1967 Ministerul România participă
  Internațional Afacerilor din anul 1967
  Externe
  -------------------------------------------------------------------------------

  ----------
  Poziția 28^1 de la pct. III din anexa 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. 2 din ORDONANȚA nr. 7 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 5 august 2014.


  Anexa nr. 2

  EȘALONAREA PLĂȚII COTIZAȚIILOR LA ORGANIZAȚIILE INTERNAȚIONALE LA CARE ROMÂNIA ESTE MEMBRĂ


  Anexa nr. 2.1

  COTIZAȚII
  la organismele internaționale din sistemul O.N.U.
  ------------------------------------------------------------------------------
  Sume propuse
  la plată
  Nr. Organismul internațional Valută în anul 1994
  crt. (cotizații
  curente plus
  restante)
  -------------------------------------------------------------------------------
  0 1 2 3
  -------------------------------------------------------------------------------
  Ministerul Afacerilor Externe
  1. Organizația Națiunilor Unite (O.N.U.)
  - bugetul ordinar $ S.U.A. 2.109.052
  - forte O.N.U. de menținere a păcii $ S.U.A. 1.423.203
  2. Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
  Industrială (O.N.U.D.I.) $ S.U.A. 16.769
  Șilingi austrieci 1.750.280
  3. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație,
  Știința și Cultura (U.N.E.S.C.O.) $ S.U.A. 898.653

  Ministerul Agriculturii și Alimentației
  4. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație
  și Agricultura (F.A.O.) $ S.U.A. 1.492.601

  Ministerul Muncii și Protecției Sociale
  5. Organizația Internațională a Muncii (O.I.M.) Franci elvețieni 934.451

  Ministerul Cercetării și Tehnologiei
  6. Agenția Internațională pentru Energie Atomică
  (A.I.E.A.)
  - bugetul ordinar $ S.U.A. 234.599
  - contribuție voluntară $ S.U.A. 49.725

  Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
  7. Organizația Meteorologică Mondială (O.M.M.) Franci elvețieni 268.824

  Ministerul Turismului
  8. Organizația Mondială a Turismului (O.M.T.) $ S.U.A. 62.212
  Pesetas 4.455.000
  Ministerul Transporturilor
  9. Organizația Maritimă Internațională (O.M.I.) lire 100.745
  10. Organizația Aviației Civile Internaționale
  (O.A.C.I.) $ S.U.A. 77.920

  Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
  11. Uniunea Poștală Universală(U.P.U.) Franci elvețieni 3 unități
  contributive*
  12. Uniunea Internațională de Telecomunicații
  (U.I.T.) Franci elvețieni 175.000

  Ministerul Comerțului
  13. Acordul General pentru Tarife și Comerț
  (G.A.T.T.) Franci elvețieni 464.522
  Ministerul Sănătății
  14. Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) $ S.U.A. 2.443.936
  -------------------------------------------------------------------------------
  Total în echivalent dolari S.U.A. 10.656.012
  -------------------------------------------------------------------------------
  Notă
  * Cuantumul cotizației anuale datorate de România este: valoarea unei unități de contribuție CHF x 3 unități.
  Valoarea unei unități de contribuție CHF = valoarea maximă bugetară anuală raportată la numărul total de unități contribuții al Uniunii.

  (la 29-05-2017, Anexa 2.1. a fost modificată de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 111 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 26 mai 2017 )


  Anexa nr. 2.2

  COTIZAȚII
  la alte organisme internaționale

  -------------------------------------------------------------------------------
  Sume propuse
  la plată
  Nr. Organismul internațional Valută în anul 1994
  crt. (cotizații
  curente plus
  restante)

  -------------------------------------------------------------------------------
  0 1 2 3

  -------------------------------------------------------------------------------
  Ministerul Afacerilor Externe
  1. Comisia Dunării Franci elvețieni 186.650
  2. Consiliul Europei Franci francezi 15.466.758
  3. Organizația pentru Interzicerea Armelor
  Chimice $ S.U.A. 12.007
  Florini olandezi 58.547

  4. Uniunea Latină ECU 10.385
  5. Federația Mondială a Asociațiilor pentru
  Națiunile Unite (F.M.A.N.U.) Franci elvețieni 1.150
  6. Academia Diplomatică Internațională Franci francezi 19.000
  7. Asociația de Drept Internațional $ S.U.A. 300
  8. Comitetul O.N.U. pentru Eliminarea
  Discriminării Rasiale $ S.U.A. 1.184
  9. Convenția contra torturii și a altor
  tratamente aplicate cu cruzime, inumane sau
  degradante $ S.U.A. 6.500
  10. Biroul Internațional al Expozițiilor (B.I.E.) Franci francezi 45.000
  11. Centrul European de Excelență pentru euro 60.000
  Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki
  - European Center of Excellence for Countering
  Hybrid Threats - Hybrid CoE


  Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  1. Conferința Europeană a Aviației Civile
  (C.E.A.C.) Franci francezi 58.390
  2. Asociația Internațională Permanentă a Congre-
  selor de Navigației (A.I.P.C.N.) Franci belgieni 45.000
  3. Asociația Internațională Permanentă a Congre-
  selor Rutiere (A.I.P.C.R.) Franci francezi 18.000
  4. Autostrada transeuropeană N-S (T.E.M.) $ S.U.A. 7.500
  5. Conferința Europeană a Miniștrilor de
  Transporturi (C.E.M.T.) Franci francezi 61.453
  6. Secretariatul Permanent euro 7.000
  al Comisiei Interguvernamentale
  TRACECA
  7. OCDE - Comitetul
  Transporturilor Maritime euro 5.000

  Ministerul Comunicațiilor
  1. Conferința Europeană a Administrațiilor de
  Posta și Telecomunicații (C.E.P.T.) ECU 2.178

  Ministerul Industriilor
  1. Comisia Electrotehnică Internațională (C.E.I.) Franci elvețieni 227.148
  2. INTERELECTRO - Moscova $ S.U.A. 40.000
  3. Federația Internațională de Control în
  Automatică (I.F.A.C.) Franci elvețieni 4.800
  4. Institutul Internațional de Sudură Franci elvețieni 17.380
  5. Carta Europeană a Energiei ECU 23.039
  6. Confederația Europeană a euro 20.490
  Organismelor de Control (CEOC)

  Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului
  1. Federația Internațională pentru Locuire,
  Urbanism și Amenajarea Teritoriului
  (F.I.H.U.A.T.) Florini olandezi 5.324

  Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
  1. Convenția de la Basel privind controlul
  deșeurilor toxice $ S.U.A. 4.780
  2. Convenția privind zonele umede de importanță
  internațională, în special ca habitat al
  păsărilor "RAMSAR" 91 Franci elvețieni 4.228
  3. Comisia Internațională a Marilor Baraje Franci francezi 21.687
  4. Convenția de la Viena pentru protejarea
  stratului de ozon $ S.U.A. 524
  5. Protocolul de la Montreal pentru protejarea
  stratului de ozon $ S.U.A. 5.878
  6. Comisia Internațională pentru Exploatarea
  Științifică a Mării Mediterane (C.I.E.S.M.) Franci francezi 80.000
  7. Uniunea Internațională pentru Conservarea
  Naturii și Resurselor Sale (I.U.C.N.) Franci elvețieni 35.953

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  1. Comisia Europeană de Lupta contra Febrei
  Aftoase $ S.U.A. 15.600
  2. Oficiul Internațional al Epizootiilor Franci francezi 365.770
  3. Oficiul Internațional al Viei și Vinului Franci francezi 510.944
  4. Federația Europeană de Zootehnie Franci elvețieni 15.000
  5. Comisia Internațională pentru Irigații si
  Drenaje $ S.U.A. 7.220
  6. Societatea Internațională pentru Științe
  Horticole Florini olandezi 2.300
  7. Sistemul O.C.D.E. pentru certificarea semin-
  țelor destinate comerțului internațional Franci francezi 27.000
  8. Organizația Europeană și Mediteraneană
  pentru Protecția Plantelor Franci francezi 146.000
  9. Sistemul O.C.D.E. pentru aplicarea normelor
  internaționale la fructe și legume proaspete Franci francezi 86.300
  10. Asociația Internațională pentru Controlul
  Semințelor (I.S.T.A.) Franci elvețieni 4.813
  11. Institutul Internațional de Resurse Genetice
  Vegetale $ S.U.A. 5.000
  12. OCDE - Comitetul pentru Agricultură (CoAg) euro 10.300

  Ministerul Apărării Naționale
  1. Asociația Internațională de Semnalizare
  Maritimă Franci francezi 29.000
  2. Comitetul Internațional de Medicină și
  Farmacie Militară Franci belgieni 41.600
  3. Comisia Internațională de Istorie militară Franci elvețieni 550

  Ministerul de Interne
  1. Interpol Franci elvețieni 138.400
  2. Asociația Internațională a Arhivelor
  Francofone Franci francezi 500
  3. Consiliul Internațional al Arhivelor $ S.U.A. 1.902
  4. Comitetul Tehnic Internațional pentru
  Prevenirea și Stingerea Incendiilor Franci elvețieni 2.180

  Ministerul Culturii
  1. Fondul Cultural al Consiliului Europei Franci francezi 299.460
  2. Centrul Internațional de Studii pentru Con-
  servarea și Restaurarea Bunurilor
  Culturale (I.C.C.R.O.M.) $ S.U.A. 10.941
  3. Consiliul Internațional al Muzeelor Franci francezi 46.800
  4. Institutul Internațional de Teatru Franci francezi 13.700
  5. Comisia Internațională de Numismatică Franci elvețieni 400
  6. Uniunea Internațională a Marionetiștilor $ S.U.A. 1.200
  7. Consiliul Internațional al Muzicii $ S.U.A. 1.800
  8. Asociația Internațională a Teatrelor pentru
  Copii și Tineret $ S.U.A. 350
  9. Federația Internațională a Asociațiilor de
  Bibliotecari Florini olandezi 2.830
  10. Asociația Internațională a Teatrelor de
  Amatori Coroane daneze 3.200
  11. Organizația Internațională a Scenografilor,
  Tehnicienilor și Arhitecților de Teatru $ S.U.A. 300
  12. Fondul Patrimoniului Cultural Mondial $ S.U.A. 5.254
  13. Consiliul Internațional al Monumentelor și
  Siturilor Istorice Franci francezi 1.560
  14. Federația Internațională de Arta Fotografică Mărci germane 800
  15. Societatea Internațională de Muzică
  Contemporană Mărci germane 2.600
  16. Uniunea Internațională a Federațiilor
  Grupurilor Folclorice Franci francezi 2.000
  17. Consiliul Internațional al Organizatorilor de
  Festivaluri Folclorice $ S.U.A. 700
  18. Sistemul internațional de înregistrare a
  publicațiilor în serie (I.S.D.S.) Franci francezi 16.758

  Ministerul Finanțelor
  1. Asociația Autorităților care Controlează
  Asigurările din Țările în Curs de Dezvoltare $ S.U.A. 250
  2. Consiliul de Cooperare Vamală (C.C.V.) Franci belgieni 772.000
  3. Biroul Internațional pentru Tarife Vamale Franci belgieni 765.451

  Ministerul Justiției
  1. Conferința de la Haga de Drept Internațional
  Privat euro 19.370,25
  2. Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga Florini olandezi 1.791
  3. Institutul Internațional pentru Unificarea
  Dreptului Privat (UNIDROIT) euro 20.240
  4. Academia Interanațională Anticorupție euro 10.000
  5. Fondul de pensii al Conferinței de la Haga de
  Drept Internațional Privat euro 25.354
  6. Rețeaua de cooperare legislativă între
  ministerele justiției din statele membre euro 650
  ale Uniunii Europene

  Biroul Român de Metrologie Legală
  1. Biroul Internațional pentru Măsuri și Greutăți Franci francezi 215.881
  2. Biroul Internațional de Metrologie Legală Franci francezi 71.240

  Institutul Național de Statistică
  1. Institutul Internațional de Statistică Franci elvețieni 500
  2. OCDE - Comitetul de Statistică euro 21.000
  și Guvernanță în Statistică Sumele reprezentând
  cotizațiile anuale
  se actualizează cu
  rata oficială a
  inflației din țara
  gazdă, aferentă
  anului calendaristic
  anterior celui de
  referință

  Parlamentul României - Camera Deputaților
  1. Uniunea Interparlamentara Franci elvețieni 52.637
  2. Adunarea Parlamentară a Conferinței pentru
  Securitate și Cooperare în Europa $ S.U.A. 8.809

  Institutul Român de Standardizare
  1. Organizația Internaționala de Standardizare
  (I.S.O.) Franci elvețieni 112.500
  2. Comitetul European pentru Standardizare în
  Electrotehnică (C.E.N.E.L.E.C.) ECU 7.000
  3. Comitetul European de Standardizare (C.E.N.) ECU 12.000
  4. Institutul European de Standardizare în
  Telecomunicații (E.T.S.I.) ECU 6.780

  Institutul de Fizică Atomică
  1. Institutul Unificat de Cercetări Nucleare
  (I.U.C.N.) - Dubna $ S.U.A. 381.900
  2. Societatea Europeană de Fizică Franci elvețieni 4.930
  3. Centrul Internațional de Seismologie $ S.U.A. 1.660

  Institutul Național de Informare și Documentare
  1. Federația Internațională de Informare și
  Documentare $ S.U.A. 195
  Florini olandezi 2.448
  2. Centrul Internațional de Informare Științi-
  fică și Tehnică (C.I.I.S.T.) $ S.U.A. 131

  Oficiul pentru Protecția Consumatorilor
  1. Organizația Internațională a Uniunilor de
  Consumatori (I.O.C.U.) $ S.U.A. 1.000

  Secretariatul de Stat pentru Handicapați
  1. Uniunea Mondială a Nevăzătorilor $ S.U.A. 400
  2. Uniunea Europeană a Nevăzătorilor Mărci germane 160
  3. Asociația Internațională a Șahului în Braille Franci elvețieni 300
  4. Comitetul Internațional al Sportului pentru
  Surzi (C.I.S.S.) Coroane daneze 2.075
  5. Comitetul Internațional al Sahului Tăcut Franci elvețieni 240
  6. Federația Mondială a Surzilor $ S.U.A. 1.000
  7. Organizația Europeană a Sportului pentru
  Surzi Mărci germane 100

  Academia Română
  1. Consiliul Internațional al Uniunilor
  Științifice (I.C.S.U.) $ S.U.A. 8.728
  2. Uniunea Academica Internațională (I.A.U.) Franci belgieni 100.000
  3. Uniunea Internațională de Matematică (I.M.U.) Franci elvețieni 4.200
  4. Uniunea Astronomică Internațională (U.A.I.) Franci elvețieni 7.385
  5. Comitetul Internațional pentru Cercetarea
  Spațiului (C.O.S.P.A.R.) Franci francezi 58.035
  6. Federația Internațională de Astronautică
  (I.A.F.) Franci elvețieni 1.300
  7. Confederația Internațională de Analiză
  Termică (I.C.T.A.) $ S.U.A. 97
  8. Uniunea Internațională de Științe Biologice
  (I.U.B.S.) Franci francezi 19.210
  9. Federația Europeană a Societăților de
  Biochimie Mărci germane 280
  10. Uniunea Geografică Internațională (I.B.U.) $ S.U.A. 750
  11. Uniunea Internațională de Geodezie și
  Geofizica (I.U.G.G.) $ S.U.A. 2.235
  12. Uniunea Internațională de Științe Geologice $ S.U.A. 2.900
  13. Programul Internațional Geosfera-Biosferă
  (Global change) $ S.U.A. 1.000
  14. Asociația Internațională de Științe
  Economice $ S.U.A. 1.000
  15. Asociația Internațională de Științe Politice
  (I.P.S.A.) $ S.U.A. 885
  16. Asociația Internațională de Istorie
  Economică Franci elvețieni 200
  17. Federația Internațională a Societăților
  de Filozofie Franci elvețieni 400
  18. Uniunea Internațională de Istorie și Filozo-
  fie a Științei :
  - Divizia de logică, metodologie și filozofie
  a științei $ S.U.A. 250
  - Divizia de istorie a științei $ S.U.A. 150
  19. Uniunea Internațională de Științe Psiholo-
  gice (I.U.P. sys) $ S.U.A. 200
  20. Comitetul Internațional de Științe Istorice
  (C.I.S.H.) Franci elvețieni 800
  21. Asociația Internațională de Studii Sud-Est
  Europene (A.I.E.S.E.E.) $ S.U.A. 600
  22. Comitetul Internațional Permanent al
  Lingviștilor (C.I.P.L.) $ S.U.A. 200
  23. Uniunea Internațională de Mecanică
  Teoretică și Aplicată $ S.U.A. 1.419
  24. Comitetul Științific pentru Cercetări dolari
  Antarctice (SCAR) S.U.A. 15.000

  Consiliul Superior al Magistraturii
  1. (RECJ) Rețeaua Europeană a euro echivalentul în
  Consiliilor Judiciare euro al sumei de
  15.500 lei la
  data efectuării
  plății
  Institutul Național al Magistraturii
  1. (EJTN) Rețeaua Europeană euro 4.000
  de Formare Judiciară
  2. Rețeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară euro 5.000
  (REAFJ)
  Institutul Național de Expertize
  Criminalistice

  1. Rețeaua Europeană a Institutelor
  de Științe Criminalistice (ENFSI) euro 2.500

  Curtea Constituțională a României
  1. Conferința Mondială a Justiției euro 1.000
  Constituționale

  Oficiul Național al Registrului
  Comerțului
  1. Forumul European al Registrelor Comerțului euro 4.000
  2. Forumul Registrelor Comerțului euro 400
  3. Asociația Internațională a Reglementărilor liră
  de Insolvență sterlină 4.000
  4. Registrul European al Comerțului euro 15.000

  Înalta Curte de Casație și Justiție
  1. Asociația Internațională a Înaltelor euro 310
  Jurisdicții Administrative (AIHJA)

  Administrația Națională a
  Penitenciarelor
  1. Organizația Europeană a Serviciilor euro 6.000
  Penitenciare și Corecționale - EuroPris

  Consiliul Concurenței
  1. Organizația pentru Cooperare și euro 10.800
  Dezvoltare Economică -
  Comitetul de Concurență

  Consiliul Național pentru
  Combaterea Discriminării
  1. Rețeaua Europeană a Organismelor euro 2000
  Naționale de Egalitate (EQUINET)

  Ministerul Public
  1. Asociația Internațională a Procurorilor (AIP) euro 1.500

  Secretariatului General al Guvernului
  1. Consiliul Internațional pentru Tehnologia lire 3.000
  Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) sterline
  2. Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă euro 12.000
  (ESDN)
  -------------------------------------------------------------------------------
  Total în echivalent dolari S.U.A. 4.398.062

  -------------------------------------------------------------------------------

  (la 11-02-2020, Anexa nr. 2.2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 14 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 )
  Notă
  Art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 14 din 4 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2020, prevede:
  ”Articolul II
  (1) Se aprobă plata cotizației în valoare de 6,041.10 euro în vederea participării României ca asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE, pentru anul 2019, precum și plata cotizației anuale în valoare de 21.000 euro pentru anii următori în care România are calitatea de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE.
  (2) Echivalentul în lei al sumelor necesare plății cotizației anuale pentru Comitetul de Statistică și Guvernanță în Statistică se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național de Statistică.
  (3) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) se calculează pe baza raportului de schimb leu/euro în funcție de cursul oficial al BNR de la data efectuării plății.”