HOTĂRÂRE nr. 1.260 din 21 decembrie 2011 (*actualizată*)
privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011
(actualizată până la data de 16 ianuarie 2017*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 lit. r) din Legea dialogului social nr. 62/2011,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Sectoarele de activitate, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. r) din Legea dialogului social nr. 62/2011, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  În cazul în care unele activităţi, definite potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională (CAEN Rev. 2), aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, se regăsesc în mai multe sectoare de activitate, angajatorii vor preciza explicit în mandatul special prevăzut la art. 136 alin. (2) din Legea nr. 62/2011 sectorul de activitate pentru care optează să participe la negociere.


  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii, familiei

  şi protecţiei sociale,

  Sulfina Barbu

  Ministrul finanţelor publice,

  Gheorghe Ialomiţianu

  Bucureşti, 21 decembrie 2011.
  Nr. 1.260.

  Anexă

  Sectoare de activitate
   ┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
   │Sectorul de activitate │Codul CAEN cu denumirea activităţii │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │1. Agricultura, acvacultura şi pescu- │ │
   │itul. Silvicultura şi economia │ │
   │vânatului │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │01. Agricultură, vânătoare şi │
   │ │servicii anexe │
   │ │011. Cultivarea plantelor neperma- │
   │ │nente │
   │ │012. Cultivarea plantelor din │
   │ │culturi permanente │
   │ │013. Cultivarea plantelor pentru │
   │ │înmulţire │
   │ │014. Creşterea animalelor │
   │ │015. Activităţi în ferme mixte │
   │ │(cultura vegetală combinată cu │
   │ │creşterea animalelor) │
   │ │016. Activităţi auxiliare agricul- │
   │ │turii şi activităţi după recoltare │
   │ │017. Vânătoare, capturarea cu capca-│
   │ │ne a vânatului şi activităţi de ser-│
   │ │vicii anexe vânătorii │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │02. Silvicultură şi exploatare │
   │ │forestieră │
   │ │021. Silvicultură şi alte activităţi│
   │ │forestiere │
   │ │022. Exploatarea forestieră │
   │ │023. Colectarea produselor forestie-│
   │ │re nelemnoase din flora spontană │
   │ │024. Activităţi de servicii anexe │
   │ │silviculturii │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │03. Pescuitul şi acvacultura │
   │ │031. Pescuitul │
   │ │032. Acvacultura │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │2. Industria extractivă │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │07. Extracţia minereurilor metali- │
   │ │fere │
   │ │071. Extracţia minereurilor feroase │
   │ │072. Extracţia minereurilor metali- │
   │ │fere neferoase │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │08. Alte activităţi extractive │
   │ │081. Extracţia pietrei, nisipului şi│
   │ │argilei │
   │ │089. Alte activităţi extractive │
   │ │n.c.a. │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │09. Activităţi de servicii anexe │
   │ │extracţiei │
   │ │099. Activităţi de servicii anexe │
   │ │pentru extracţia mineralelor │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │3. Energie, petrol şi gaze şi minerit │ │
   │energetic │ │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │05. Extracţia cărbunelui superior şi│
   │ │inferior │
   │ │051. Extracţia cărbunelui superior │
   │ │(PCS=>23865 kJ/kg) │
   │ │052. Extracţia cărbunelui inferior │
   │ │(PCS<23865 kJ/kg) │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │06. Extracţia petrolului brut şi a │
   │ │gazelor naturale │
   │ │061. Extracţia petrolului brut │
   │ │062. Extracţia gazelor naturale │
   │ │091. Activităţi de servicii anexe │
   │ │extracţiei petrolului brut şi gaze- │
   │ │lor naturale │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │35. Producţia şi furnizarea de ener-│
   │ │gie electrică şi termică, gaze, apă │
   │ │caldă şi aer condiţionat │
   │ │351. Producţia, transportul şi dis- │
   │ │tribuţia energiei electrice │
   │ │352. Producţia gazelor; distribuţia │
   │ │combustibililor gazoşi prin conducte│
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │495. Transporturi prin conducte │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │Pentru negocierea contractului co- │
   │ │lectiv la nivelul acestui sector de │
   │ │activitate, organizaţiile patronale │
   │ │reprezentative pot fi mandatate să │
   │ │negocieze şi de către unităţi care │
   │ │sunt înregistrate, conform codului │
   │ │CAEN, în alte sectoare de activitate│
   │ │şi în care se desfăşoară una dintre │
   │ │următoarele activităţi: │
   │ │353. Furnizarea de abur şi aer con- │
   │ │diţionat │
   │ │3314. Repararea echipamentelor │
   │ │electrice │
   │ │4321. Lucrări de instalaţii elec- │
   │ │trice │
   │ │4618. Intermedieri în comerţul spe- │
   │ │cializat în vânzarea produselor cu │
   │ │caracter specific, n.c.a. │
   │ │4222. Lucrări de construcţii a pro- │
   │ │iectelor utilitare pentru electrici-│
   │ │tate şi telecomunicaţii │
   │ │2899. Fabricarea altor maşini şi │
   │ │utilaje specifice n.c.a. │
   │ │6110. Activităţi de telecomunicaţii │
   │ │prin reţele cu cablu │
   │ │7022. Activităţi de consultanţă │
   │ │pentru afaceri şi management │
   │ │473. Comerţ cu amănuntul al carbu- │
   │ │ranţilor pentru autovehicule în ma- │
   │ │gazine specializate │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │4. Industria alimentară, a băuturilor │ │
   │şi tutunului │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │10. Industria alimentară │
   │ │101. Producţia, prelucrarea şi con- │
   │ │servarea cărnii şi a produselor din │
   │ │carne │
   │ │102. Prelucrarea şi conservarea peş-│
   │ │telui, crustaceelor şi moluştelor │
   │ │103. Prelucrarea şi conservarea │
   │ │fructelor şi legumelor │
   │ │104. Fabricarea uleiurilor şi a gră-│
   │ │similor vegetale şi animale │
   │ │105. Fabricarea produselor lactate │
   │ │106. Fabricarea produselor de moră- │
   │ │rit, a amidonului şi produselor din │
   │ │amidon │
   │ │107. Fabricarea produselor de bru- │
   │ │tărie şi a produselor făinoase │
   │ │108. Fabricarea altor produse ali- │
   │ │mentare │
   │ │109. Fabricarea preparatelor pentru │
   │ │hrana animalelor │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │11. Fabricarea băuturilor │
   │ │110. Fabricarea băuturilor │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │12. Fabricarea produselor din tutun │
   │ │120. Fabricarea produselor din tutun│
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │5. Industria textilă, produse textile, │ │
   │îmbrăcăminte. │ │
   │Pielărie şi încălţăminte │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │13. Fabricarea produselor textile │
   │ │131. Pregătirea fibrelor şi filarea │
   │ │fibrelor textile │
   │ │132. Producţia de ţesături │
   │ │133. Finisarea materialelor textile │
   │ │139. Fabricarea altor articole │
   │ │textile │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │14. Fabricarea articolelor de îmbră-│
   │ │căminte │
   │ │141. Fabricarea articolelor de îm- │
   │ │brăcăminte, cu excepţia articolelor │
   │ │din blană │
   │ │142. Fabricarea articolelor din │
   │ │blană │
   │ │143. Fabricarea articolelor de îm- │
   │ │brăcăminte prin tricotare sau │
   │ │croşetare │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │15. Tăbăcirea şi finisarea pieilor; │
   │ │fabricarea articolelor de voiaj şi │
   │ │marochinărie, harnaşamentelor şi │
   │ │încălţămintei; prepararea şi vopsi- │
   │ │rea blănurilor │
   │ │151. Tăbăcirea şi finisarea pieilor;│
   │ │fabricarea articolelor de voiaj şi │
   │ │marochinărie şi a articolelor de │
   │ │harnaşament; prepararea şi vopsirea │
   │ │blănurilor │
   │ │152. Fabricarea încălţămintei │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │6. Exploatarea şi prelucrarea primară a│ │
   │lemnului. │ │
   │Fabricarea hârtiei şi a produselor din │ │
   │hârtie │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │16. Prelucrarea lemnului, fabricarea│
   │ │produselor din lemn şi plută, cu │
   │ │excepţia mobilei; fabricarea arti- │
   │ │colelor din paie şi din alte mate- │
   │ │riale vegetale împletite │
   │ │161. Tăierea şi rindeluirea lemnului│
   │ │162. Fabricarea produselor din lemn,│
   │ │plută, paie şi din alte materiale │
   │ │vegetale │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │17. Fabricarea hârtiei şi a produse-│
   │ │lor din hârtie │
   │ │171. Fabricarea celulozei, hârtiei │
   │ │şi cartonului │
   │ │172. Fabricarea articolelor din │
   │ │hârtie şi carton │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │7. Industria chimică şi petrochimică şi│ │
   │activităţi conexe │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │19. Fabricarea produselor de cocse- │
   │ │rie şi a produselor obţinute din │
   │ │prelucrarea ţiţeiului │
   │ │191. Fabricarea produselor de │
   │ │cocserie │
   │ │192. Fabricarea produselor obţinute │
   │ │din prelucrarea ţiţeiului │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │20. Fabricarea substanţelor şi a │
   │ │produselor chimice │
   │ │201. Fabricarea produselor chimice │
   │ │de bază, a îngrăşămintelor şi produ-│
   │ │selor azotoase; fabricarea materia- │
   │ │lelor plastice şi a cauciucului sin-│
   │ │tetic, în forme primare │
   │ │202. Fabricarea pesticidelor şi a │
   │ │altor produse agrochimice │
   │ │203. Fabricarea vopselelor, lacuri- │
   │ │lor, cernelii tipografice şi │
   │ │masticurilor │
   │ │204. Fabricarea săpunurilor, deter- │
   │ │genţilor şi a produselor de între- │
   │ │ţinere, cosmetice şi de parfumerie │
   │ │205. Fabricarea altor produse │
   │ │chimice │
   │ │206. Fabricarea fibrelor sintetice │
   │ │şi artificiale │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │21. Fabricarea produselor farmaceu- │
   │ │tice de bază şi a preparatelor │
   │ │farmaceutice │
   │ │211. Fabricarea produselor farmaceu-│
   │ │tice de bază │
   │ │212. Fabricarea preparatelor farma- │
   │ │ceutice │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │22. Fabricarea produselor din cau- │
   │ │ciuc şi mase plastice │
   │ │221. Fabricarea articolelor din │
   │ │cauciuc │
   │ │222. Fabricarea articolelor din ma- │
   │ │terial plastic │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │Pentru negocierea contractului co- │
   │ │lectiv la nivelul acestui sector de │
   │ │activitate, organizaţiile patronale │
   │ │reprezentative pot fi mandatate să │
   │ │negocieze şi de către unităţi care │
   │ │sunt înregistrate, conform codului │
   │ │CAEN, în alte sectoare de activitate│
   │ │şi în care se desfăşoară una dintre │
   │ │următoarele activităţi: │
   │ │473. Comerţ cu amănuntul al carbu- │
   │ │ranţilor pentru autovehicule în ma- │
   │ │gazine specializate │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │8. Industria sticlei şi a ceramicii │ │
   │fine. Industria materialelor de con- │ │
   │strucţii - fabricarea altor produse din│ │
   │minerale nemetalice │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │23. Fabricarea altor produse din │
   │ │minerale nemetalice │
   │ │231. Fabricarea sticlei şi a artico-│
   │ │lelor din sticlă │
   │ │232. Fabricarea de produse refrac- │
   │ │tare │
   │ │233. Fabricarea materialelor de con-│
   │ │strucţii din argilă │
   │ │234. Fabricarea altor articole din │
   │ │ceramică şi porţelan │
   │ │235. Fabricarea cimentului, varului │
   │ │şi ipsosului │
   │ │236. Fabricarea articolelor din │
   │ │beton, ciment şi ipsos │
   │ │237. Tăierea, fasonarea şi finisarea│
   │ │pietrei │
   │ │239. Fabricarea produselor abrazive │
   │ │şi a altor produse din minerale │
   │ │nemetalice n.c.a. │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │9. Industria metalurgică │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │24. Industria metalurgică │
   │ │241. Producţia de metale feroase sub│
   │ │forme primare şi de feroaliaje │
   │ │242. Producţia de tuburi, ţevi, pro-│
   │ │file tubulare şi accesorii pentru │
   │ │acestea, din oţel │
   │ │243. Fabricarea altor produse prin │
   │ │prelucrarea primară a oţelului │
   │ │244. Producţia metalelor preţioase │
   │ │şi a altor metale neferoase │
   │ │245. Turnarea metalelor │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │10. Industria construcţiilor de maşini │ │
   │şi construcţii metalice │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │25. Industria construcţiilor metali-│
   │ │ce şi a produselor din metal, │
   │ │exclusiv maşini, utilaje şi │
   │ │instalaţii │
   │ │251. Fabricarea de construcţii │
   │ │metalice │
   │ │252. Producţia de rezervoare, cis- │
   │ │terne şi containere metalice; pro- │
   │ │ducţia de radiatoare şi cazane │
   │ │pentru încălzire centrală │
   │ │253. Producţia generatoarelor de │
   │ │aburi (cu excepţia cazanelor pentru │
   │ │încălzire centrală) │
   │ │255. Fabricarea produselor metalice │
   │ │obţinute prin deformare plastică; │
   │ │metalurgia pulberilor │
   │ │256. Tratarea şi acoperirea metale- │
   │ │lor; operaţiuni de mecanică generală│
   │ │pe bază de plată sau contract │
   │ │257. Producţia de unelte şi articole│
   │ │de fierărie │
   │ │259. Fabricarea altor produse prelu-│
   │ │crate din metal │
   │ │28. Fabricarea de maşini, utilaje şi│
   │ │echipamente n.c.a. │
   │ │281. Fabricarea de maşini şi utilaje│
   │ │de utilizare generală │
   │ │282. Fabricarea altor maşini şi uti-│
   │ │laje de utilizare generală │
   │ │283. Fabricarea maşinilor şi utila- │
   │ │jelor pentru agricultură şi exploa- │
   │ │tări forestiere │
   │ │284. Fabricarea utilajelor pentru │
   │ │prelucrarea metalului şi a maşinilor│
   │ │-unelte │
   │ │289. Fabricarea altor maşini şi uti-│
   │ │laje cu destinaţie specifică │
   │ │29. Fabricarea autovehiculelor de │
   │ │transport rutier, a remorcilor şi │
   │ │semiremorcilor │
   │ │291. Fabricarea autovehiculelor de │
   │ │transport rutier │
   │ │292. Producţia de caroserii pentru │
   │ │autovehicule; fabricarea de remorci │
   │ │şi semiremorci │
   │ │293. Producţia de piese şi accesorii│
   │ │pentru autovehicule şi pentru motoa-│
   │ │re de autovehicule │
   │ │30. Fabricarea altor mijloace de │
   │ │transport │
   │ │301. Construcţia de nave şi bărci │
   │ │302. Fabricarea materialului rulant │
   │ │303. Fabricarea de aeronave şi nave │
   │ │spaţiale │
   │ │309. Fabricarea altor echipamente de│
   │ │transport n.c.a. │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │Pentru negocierea contractului co- │
   │ │lectiv la nivelul acestui sector de │
   │ │activitate, organizaţiile patronale │
   │ │reprezentative pot fi mandatate să │
   │ │negocieze şi de către unităţi care │
   │ │sunt înregistrate, conform codului │
   │ │CAEN, în alte sectoare de activitate│
   │ │şi în care se desfăşoară una dintre │
   │ │următoarele activităţi: │
   │ │33. Repararea, întreţinerea şi │
   │ │instalarea maşinilor şi echipamen- │
   │ │telor │
   │ │331. Repararea articolelor fabricate│
   │ │din metal, repararea maşinilor şi │
   │ │echipamentelor │
   │ │332. Instalarea maşinilor şi echi- │
   │ │pamentelor industriale │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │11. Industria echipamentelor electrice,│ │
   │electronice şi mecanică fină. Alte │ │
   │activităţi industriale │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │26. Fabricarea calculatoarelor şi a │
   │ │produselor electronice şi optice │
   │ │261. Fabricarea componentelor elec- │
   │ │tronice │
   │ │262. Fabricarea calculatoarelor şi a│
   │ │echipamentelor periferice │
   │ │263. Fabricarea echipamentelor de │
   │ │comunicaţii │
   │ │264. Fabricarea produselor electro- │
   │ │nice de larg consum │
   │ │265. Fabricarea de echipamente de │
   │ │măsură, verificare, control şi navi-│
   │ │gaţie; producţia de ceasuri │
   │ │266. Fabricarea de echipamente │
   │ │pentru radiologie, electrodiagnostic│
   │ │şi electroterapie │
   │ │267. Fabricarea de instrumente opti-│
   │ │ce şi echipamente fotografice │
   │ │268. Fabricarea suporţilor magnetici│
   │ │şi optici destinaţi înregistrărilor │
   │ │27. Fabricarea echipamentelor elec- │
   │ │trice │
   │ │271. Fabricarea motoarelor electri- │
   │ │ce, generatoarelor şi transformatoa-│
   │ │relor electrice şi a aparatelor de │
   │ │distribuţie şi control a electrici- │
   │ │tăţii │
   │ │272. Fabricarea de acumulatori şi │
   │ │baterii │
   │ │273. Fabricarea de fire şi cabluri; │
   │ │fabricarea dispozitivelor de conexiu│
   │ │ne pentru acestea │
   │ │274. Fabricarea de echipamente elec-│
   │ │trice de iluminat │
   │ │275. Fabricarea de echipamente │
   │ │casnice │
   │ │279. Fabricarea altor echipamente │
   │ │electrice │
   │ │254. Fabricarea armamentului şi │
   │ │muniţiei │
   │ │304. Fabricarea vehiculelor militare│
   │ │de luptă │
   │ │325. Fabricarea de dispozitive, apa-│
   │ │rate şi instrumente medicale şi │
   │ │stomatologice │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │Pentru negocierea contractului co- │
   │ │lectiv la nivelul acestui sector de │
   │ │activitate, organizaţiile patronale │
   │ │reprezentative pot fi mandatate să │
   │ │negocieze şi de către unităţi care │
   │ │sunt înregistrate, conform codului │
   │ │CAEN, în alte sectoare de activitate│
   │ │şi în care se desfăşoară una dintre │
   │ │următoarele activităţi: │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │95. Reparaţii de calculatoare, de │
   │ │articole personale şi de uz gospo- │
   │ │dăresc │
   │ │951. Repararea calculatoarelor şi a │
   │ │echipamentelor de comunicaţii │
   │ │952. Reparaţii de articole personale│
   │ │şi de uz gospodăresc │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │12. Industria mobilei. Alte activităţi │ │
   │industriale │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │31. Fabricarea de mobilă │
   │ │310. Fabricarea de mobilă │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │32. Alte activităţi industriale │
   │ │n.c.a. │
   │ │321. Fabricarea bijuteriilor, imita-│
   │ │ţiilor de bijuterii şi articolelor │
   │ │similare │
   │ │322. Fabricarea instrumentelor muzi-│
   │ │cale │
   │ │323. Fabricarea articolelor pentru │
   │ │sport │
   │ │324. Fabricarea jocurilor şi jucă- │
   │ │riilor │
   │ │329. Alte activităţi industriale │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │13. Servicii comunitare şi utilităţi │ │
   │publice. Gestionarea deşeurilor, acti- │ │
   │vităţi de decontaminare şi de protecţie│ │
   │a mediului │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │353. Furnizarea de abur şi aer │
   │ │condiţionat │
   │ │36. Captarea, tratarea şi distribu- │
   │ │ţia apei │
   │ │360. Captarea, tratarea şi distribu-│
   │ │ţia apei │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │37. Colectarea şi epurarea apelor │
   │ │uzate │
   │ │370. Colectarea şi epurarea apelor │
   │ │uzate │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │38. Colectarea, tratarea şi elimina-│
   │ │rea deşeurilor; activităţi de recu- │
   │ │perare a materialelor reciclabile │
   │ │381. Colectarea deşeurilor │
   │ │ 3811. Colectarea deşeurilor │
   │ │ nepericuloase │
   │ │ 3812. Colectarea deşeurilor │
   │ │ periculoase │
   │ │382. Tratarea şi eliminarea deşeuri-│
   │ │lor │
   │ │ 3821. Tratarea şi eliminarea de- │
   │ │ şeurilor nepericuloase │
   │ │ 3822. Tratarea şi eliminarea de- │
   │ │ şeurilor periculoase │
   │ │383. Recuperarea materialelor │
   │ │ 3831. Demontarea (dezasamblarea) │
   │ │ maşinilor şi a echipamentelor │
   │ │ scoase din uz pentru recuperarea │
   │ │ materialelor │
   │ │ 3832. Recuperarea materialelor │
   │ │ reciclabile sortate │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │39. Activităţi şi servicii de decon-│
   │ │taminare │
   │ │390. Activităţi şi servicii de de- │
   │ │contaminare │
   │ │4931 Transporturi urbane, suburbane │
   │ │şi metropolitane de călători │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │Pentru negocierea contractului co- │
   │ │lectiv la nivelul acestui sector de │
   │ │activitate, organizaţiile patronale │
   │ │reprezentative pot fi mandatate să │
   │ │negocieze şi de către unităţi care │
   │ │sunt înregistrate, conform codului │
   │ │CAEN, în alte sectoare de activitate│
   │ │şi în care se desfăşoară una dintre │
   │ │următoarele activităţi: │
   │ │4932 Transporturi cu taxiuri │
   │ │4939 Alte transporturi terestre de │
   │ │călători n.c.a. │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │14. Construcţii civile şi industriale │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │41. Construcţii de clădiri │
   │ │411. Dezvoltare (promovare) imobili-│
   │ │ară │
   │ │412. Lucrări de construcţii a clădi-│
   │ │rilor rezidenţiale şi nerezidenţiale│
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │42. Lucrări de geniu civil │
   │ │421. Lucrări de construcţii a drumu-│
   │ │rilor şi a căilor ferate │
   │ │422. Lucrări de construcţii a pro- │
   │ │iectelor utilitare │
   │ │429. Lucrări de construcţii a altor │
   │ │proiecte inginereşti │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │43. Lucrări speciale de construcţii │
   │ │431. Lucrări de demolare şi de pre- │
   │ │gătire a terenului │
   │ │432. Lucrări de instalaţii electrice│
   │ │şi tehnico-sanitare şi alte lucrări │
   │ │de instalaţii pentru construcţii │
   │ │433. Lucrări de finisare │
   │ │439. Alte lucrări speciale de │
   │ │construcţii │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │15. Comerţ │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │45. Comerţ cu ridicata şi cu amănun-│
   │ │tul, întreţinerea şi repararea auto-│
   │ │vehiculelor şi a motocicletelor │
   │ │451. Comerţ cu autovehicule │
   │ │452. Întreţinerea şi repararea auto-│
   │ │vehiculelor │
   │ │453. Comerţ cu piese şi accesorii │
   │ │pentru autovehicule │
   │ │454. Comerţ cu motociclete, piese şi│
   │ │accesorii aferente; întreţinerea şi │
   │ │repararea motocicletelor │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │46. Comerţ cu ridicata, cu excepţia │
   │ │comerţului cu autovehicule şi moto- │
   │ │ciclete │
   │ │461. Activităţi de intermediere în │
   │ │comerţul cu ridicata │
   │ │462. Comerţ cu ridicata al produse- │
   │ │lor agricole brute şi al animalelor │
   │ │vii │
   │ │463. Comerţ cu ridicata al produse- │
   │ │lor alimentare, al băuturilor şi al │
   │ │tutunului │
   │ │464. Comerţ cu ridicata al bunurilor│
   │ │de consum │
   │ │465. Comerţ cu ridicata al echipa- │
   │ │mentului informatic şi de telecomu- │
   │ │nicaţii │
   │ │466. Comerţ cu ridicata al altor ma-│
   │ │şini, echipamente şi furnituri │
   │ │467. Comerţ cu ridicata specializat │
   │ │al altor produse │
   │ │469. Comerţ cu ridicata nespeciali- │
   │ │zat │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │47. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia│
   │ │autovehiculelor şi motocicletelor │
   │ │471. Comerţ cu amănuntul în magazine│
   │ │nespecializate │
   │ │472. Comerţ cu amănuntul al produse-│
   │ │lor alimentare, băuturilor şi al │
   │ │produselor din tutun, în magazine │
   │ │specializate │
   │ │473. Comerţ cu amănuntul al carbu- │
   │ │ranţilor pentru autovehicule în ma- │
   │ │gazine specializate │
   │ │474. Comerţ cu amănuntul al echipa- │
   │ │mentului informatic şi de telecomu- │
   │ │nicaţii în magazine specializate │
   │ │475. Comerţ cu amănuntul al altor │
   │ │produse casnice, în magazine spe- │
   │ │cializate │
   │ │476. Comerţ cu amănuntul de bunuri │
   │ │culturale şi recreative, în magazine│
   │ │specializate │
   │ │477. Comerţ cu amănuntul al altor │
   │ │bunuri, în magazine specializate │
   │ │478. Comerţ cu amănuntul efectuat │
   │ │prin standuri, chioşcuri şi pieţe │
   │ │479. Comerţ cu amănuntul care nu se │
   │ │efectuează prin magazine, standuri, │
   │ │chioşcuri şi pieţe │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │16. Transporturi terestre şi servicii │ │
   │conexe │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │491. Transporturi interurbane de că-│
   │ │lători pe calea ferată │
   │ │492. Transporturi de marfă pe calea │
   │ │ferată │
   │ │493. Alte transporturi terestre de │
   │ │călători │
   │ │494. Transporturi rutiere de mărfuri│
   │ │şi servicii de mutare │
   │ │5221. Activităţi anexe pentru trans-│
   │ │porturi terestre │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │Pentru negocierea contractului co- │
   │ │lectiv la nivelul acestui sector de │
   │ │activitate, organizaţiile patronale │
   │ │reprezentative pot fi mandatate să │
   │ │negocieze şi de către unităţi care │
   │ │sunt înregistrate, conform codului │
   │ │CAEN, în alte sectoare de activitate│
   │ │şi în care se desfăşoară una dintre │
   │ │următoarele activităţi: │
   │ │52. Depozitare şi activităţi auxi- │
   │ │liare pentru transport │
   │ │521. Depozitări │
   │ │5224. Manipulări │
   │ │5229. Alte activităţi anexe trans- │
   │ │porturilor │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │17. Transporturi pe apă şi servicii │ │
   │conexe. │ │
   │Transporturi aeriene şi servicii conexe│ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │50. Transporturi pe apă │
   │ │501. Transporturi maritime şi costi-│
   │ │ere de pasageri │
   │ │502. Transporturi maritime şi costi-│
   │ │ere de marfă │
   │ │503. Transporturi de pasageri pe căi│
   │ │navigabile interioare │
   │ │504. Transportul de marfă pe căi na-│
   │ │vigabile interioare │
   │ │51. Transporturi aeriene │
   │ │511. Transporturi aeriene de pasa- │
   │ │geri │
   │ │512. Transporturi aeriene de marfă │
   │ │şi transporturi spaţiale │
   │ │5222. Activităţi anexe pentru │
   │ │transporturi pe apă │
   │ │5223. Activităţi anexe pentru trans-│
   │ │porturi aeriene │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │Pentru negocierea contractului co- │
   │ │lectiv la nivelul acestui sector de │
   │ │activitate, organizaţiile patronale │
   │ │reprezentative pot fi mandatate să │
   │ │negocieze şi de către unităţi care │
   │ │sunt înregistrate, conform codului │
   │ │CAEN, în alte sectoare de activitate│
   │ │şi în care se desfăşoară una dintre │
   │ │următoarele activităţi: │
   │ │52. Depozitare şi activităţi auxili-│
   │ │are pentru transport │
   │ │521. Depozitări │
   │ │5224. Manipulări │
   │ │5229. Alte activităţi anexe trans- │
   │ │porturilor │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │18. Poştă şi curierat │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │531. Activităţi poştale desfăşurate │
   │ │sub obligativitatea serviciului │
   │ │universal │
   │ │532. Alte activităţi poştale şi de │
   │ │curier │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │19. Turism, hoteluri şi restaurante │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │55. Hoteluri şi alte facilităţi de │
   │ │cazare │
   │ │551. Hoteluri şi alte facilităţi de │
   │ │cazare similare │
   │ │552. Facilităţi de cazare pentru va-│
   │ │canţe şi perioade de scurtă durată │
   │ │553. Parcuri pentru rulote, campin- │
   │ │guri şi tabere │
   │ │559. Alte servicii de cazare │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │56. Restaurante şi alte activităţi │
   │ │de servicii de alimentaţie │
   │ │561. Restaurante │
   │ │562. Activităţi de alimentaţie │
   │ │(catering) pentru evenimente şi alte│
   │ │servicii de alimentaţie │
   │ │563. Baruri şi alte activităţi de │
   │ │servire a băuturilor │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │79. Activităţi ale agenţiilor turis-│
   │ │tice şi ale tur-operatorilor; alte │
   │ │servicii de rezervare şi asistenţă │
   │ │turistică │
   │ │791. Activităţi ale agenţiilor tu- │
   │ │ristice şi ale tur-operatorilor │
   │ │799. Alte servicii de rezervare şi │
   │ │asistenţă turistică │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │20. Cultură şi mass-media │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │5811. Activităţi de editare a căr- │
   │ │ţilor │
   │ │5812. Activităţi de editarea de ghi-│
   │ │duri, compendii, liste de adrese şi │
   │ │similare │
   │ │5819. Alte activităţi de editare │
   │ │59. Activităţi de producţie cinema- │
   │ │tografică, video şi de programe de │
   │ │televiziune; înregistrări audio şi │
   │ │activităţi de editare muzicală │
   │ │591. Activităţi de producţie cine- │
   │ │matografică, video şi de programe │
   │ │de televiziune │
   │ │592. Activităţi de realizare a în- │
   │ │registrărilor audio şi activităţi │
   │ │de editare muzicală │
   │ │743. Activităţi de traducere scrisă │
   │ │şi orală (interpreţi) │
   │ │90. Activităţi de creaţie şi inter- │
   │ │pretare artistică │
   │ │900. Activităţi de creaţie şi inter-│
   │ │pretare artistică │
   │ │91. Activităţi ale bibliotecilor, │
   │ │arhivelor, muzeelor şi alte activi- │
   │ │tăţi culturale │
   │ │910. Activităţi ale bibliotecilor, │
   │ │arhivelor, muzeelor şi alte activi- │
   │ │tăţi culturale │
   │ │18. Tipărirea şi reproducerea pe │
   │ │suporţi a înregistrărilor │
   │ │181. Tipărire şi activităţi de ser- │
   │ │vicii conexe tipăririi │
   │ │182. Reproducerea înregistrărilor │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │58. Activităţi de editare │
   │ │5813. Activităţi de editare a │
   │ │ziarelor │
   │ │5814. Activităţi de editare a revis-│
   │ │telor şi periodicelor │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │60. Activităţi de difuzare şi trans-│
   │ │mitere de programe │
   │ │601. Activităţi de difuzare a pro- │
   │ │gramelor de radio │
   │ │602. Activităţi de difuzare a pro- │
   │ │gramelor de televiziune │
   │ │6391. Activităţi ale agenţiilor de │
   │ │ştiri │
   │ │73. Publicitate şi activităţi de │
   │ │studiere a pieţei │
   │ │731. Publicitate │
   │ │732. Activităţi de studiere a pieţei│
   │ │şi de sondare a opiniei publice │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │Pentru negocierea contractului co- │
   │ │lectiv la nivelul acestui sector de │
   │ │activitate, organizaţiile patronale │
   │ │reprezentative pot fi mandatate să │
   │ │negocieze şi de către unităţi care │
   │ │sunt înregistrate, conform codului │
   │ │CAEN, în alte sectoare de activitate│
   │ │şi în care se desfăşoară una dintre │
   │ │următoarele activităţi: │
   │ │932. Alte activităţi recreative şi │
   │ │distractive │
   │ │741. Activităţi de design speciali- │
   │ │zat │
   │ │742. Activităţi fotografice │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │21. Tehnologia informaţiei şi teleco- │ │
   │municaţii │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │582. Activităţi de editare a produ- │
   │ │selor software │
   │ │61. Telecomunicaţii │
   │ │611. Activităţi de telecomunicaţii │
   │ │prin reţele cu cablu │
   │ │612. Activităţi de telecomunicaţii │
   │ │prin reţele fără cablu │
   │ │613. Activităţi de telecomunicaţii │
   │ │prin satelit │
   │ │619. Alte activităţi de telecomu- │
   │ │nicaţii │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │62. Activităţi de servicii în teh- │
   │ │nologia informaţiei │
   │ │620. Activităţi de servicii în teh- │
   │ │nologia informaţiei │
   │ │63. Activităţi de servicii informa- │
   │ │tice │
   │ │631. Activităţi ale portalului web, │
   │ │prelucrarea datelor, administrarea │
   │ │paginilor web şi activităţi conexe │
   │ │6399. Alte activităţi de servicii │
   │ │informaţionale n.c.a. │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │22. Activităţi financiare, bancare şi │ │
   │de asigurări │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │64. Intermedieri financiare, cu ex- │
   │ │cepţia activităţilor de asigurări şi│
   │ │ale fondurilor de pensii │
   │ │641. Intermediere monetară │
   │ │642. Activităţi ale holdingurilor │
   │ │643. Fonduri mutuale şi alte enti- │
   │ │tăţi financiare similare │
   │ │649. Alte activităţi de intermedieri│
   │ │financiare, exclusiv activităţi de │
   │ │asigurări şi fonduri de pensii │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │65. Activităţi de asigurări, reasi- │
   │ │gurări şi ale fondurilor de pensii │
   │ │(cu excepţia celor din sistemul │
   │ │public de asigurări sociale) │
   │ │651. Activităţi de asigurări │
   │ │652. Activităţi de reasigurare │
   │ │653. Activităţi ale fondurilor de │
   │ │pensii (cu excepţia celor din sis- │
   │ │temul public de asigurări sociale) │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │66. Activităţi auxiliare pentru in- │
   │ │termedieri financiare, activităţi de│
   │ │asigurare şi fonduri de pensii │
   │ │661. Activităţi auxiliare interme- │
   │ │dierilor financiare, cu excepţia │
   │ │activităţilor de asigurări şi │
   │ │fonduri de pensii │
   │ │662. Activităţi auxiliare de asigu- │
   │ │rări şi fonduri de pensii │
   │ │663. Activităţi de administrare a │
   │ │fondurilor │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │23. Servicii de asistenţă, consultanţă,│ │
   │suport. │ │
   │Alte activităţi de servicii │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │69. Activităţi juridice şi de con- │
   │ │tabilitate │
   │ │691. Activităţi juridice │
   │ │692. Activităţi de contabilitate şi │
   │ │audit financiar; consultanţă în do- │
   │ │meniul fiscal │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │70. Activităţi ale direcţiilor (cen-│
   │ │tralelor), birourilor administrative│
   │ │centralizate; activităţi de mana- │
   │ │gement şi de consultanţă în │
   │ │management │
   │ │701. Activităţi ale direcţiilor │
   │ │(centralelor), birourilor adminis- │
   │ │trative centralizate │
   │ │702. Activităţi de consultanţă în │
   │ │management │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │71. Activităţi de arhitectură şi in-│
   │ │ginerie; activităţi de testări şi │
   │ │analiză tehnică │
   │ │711. Activităţi de arhitectură, │
   │ │inginerie şi servicii de consultanţă│
   │ │tehnică legate de acestea │
   │ │712. Activităţi de testări şi ana- │
   │ │lize tehnice │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │74. Alte activităţi profesionale, │
   │ │ştiinţifice şi tehnice │
   │ │741. Activităţi de design speciali- │
   │ │zat │
   │ │742. Activităţi fotografice │
   │ │749. Alte activităţi profesionale, │
   │ │ştiinţifice şi tehnice n.c.a. │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │68. Tranzacţii imobiliare │
   │ │681. Cumpărarea şi vânzarea de bu- │
   │ │nuri imobiliare proprii │
   │ │682. Închirierea şi subînchirierea │
   │ │bunurilor imobiliare proprii sau │
   │ │închiriate │
   │ │683. Activităţi imobiliare pe bază │
   │ │de comision sau contract │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │77. Activităţi de închiriere şi │
   │ │leasing │
   │ │771. Activităţi de închiriere şi │
   │ │leasing cu autovehicule │
   │ │772. Activităţi de închiriere şi │
   │ │leasing cu bunuri personale şi gos- │
   │ │podăreşti │
   │ │773. Activităţi de închiriere şi │
   │ │leasing cu alte maşini, echipamente │
   │ │şi bunuri tangibile │
   │ │774. Leasing cu bunuri intangibile │
   │ │(exclusiv financiare) │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │78. Activităţi de servicii privind │
   │ │forţa de muncă │
   │ │781. Activităţi ale agenţiilor de │
   │ │plasare a forţei de muncă │
   │ │782. Activităţi de contractare, pe │
   │ │baze temporare, a personalului │
   │ │783. Servicii de furnizare şi mana- │
   │ │gement al forţei de muncă │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │80. Activităţi de investigaţii şi │
   │ │protecţie │
   │ │801. Activităţi de protecţie şi │
   │ │gardă │
   │ │802. Activităţi de servicii privind │
   │ │sistemele de securizare │
   │ │803. Activităţi de investigaţii │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │81. Activităţi de peisagistică şi │
   │ │servicii pentru clădiri │
   │ │811. Activităţi de servicii-suport │
   │ │combinate │
   │ │812. Activităţi de curăţenie │
   │ │813. Activităţi de întreţinere │
   │ │peisagistică │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │82. Activităţi de secretariat, ser- │
   │ │vicii-suport şi alte activităţi de │
   │ │servicii prestate în principal │
   │ │întreprinderilor │
   │ │821. Activităţi de secretariat şi │
   │ │servicii-suport │
   │ │822. Activităţi ale centrelor de │
   │ │intermediere telefonică (call │
   │ │center) │
   │ │823. Activităţi de organizare a ex- │
   │ │poziţiilor, târgurilor şi congrese- │
   │ │lor │
   │ │829. Activităţi de servicii-suport │
   │ │pentru întreprinderi n.c.a. │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │33. Repararea, întreţinerea şi in- │
   │ │stalarea maşinilor şi echipamentelor│
   │ │331. Repararea articolelor fabricate│
   │ │din metal, repararea maşinilor şi │
   │ │echipamentelor │
   │ │332. Instalarea maşinilor şi echi- │
   │ │pamentelor industriale │
   │ │95. Reparaţii de calculatoare, de │
   │ │articole personale şi de uz gospo- │
   │ │dăresc │
   │ │951. Repararea calculatoarelor şi a │
   │ │echipamentelor de comunicaţii │
   │ │952. Reparaţii de articole personale│
   │ │şi de uz gospodăresc │
   │ │96. Alte activităţi de servicii │
   │ │960. Alte activităţi de servicii │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │Pentru negocierea contractului co- │
   │ │lectiv la nivelul acestui sector de │
   │ │activitate, organizaţiile patronale │
   │ │reprezentative pot fi mandatate să │
   │ │negocieze şi de către unităţi care │
   │ │sunt înregistrate, conform codului │
   │ │CAEN, în alte sectoare de activitate│
   │ │şi în care se desfăşoară una dintre │
   │ │următoarele activităţi: │
   │ │73. Publicitate şi activităţi de │
   │ │studiere a pieţei │
   │ │731. Publicitate │
   │ │732. Activităţi de studiere a pieţei│
   │ │şi de sondare a opiniei publice │
   │ │743. Activităţi de traducere scrisă │
   │ │şi orală (interpreţi) │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │24. Administraţie publică. Activităţi │ │
   │ale organizaţiilor şi organismelor │ │
   │extrateritoriale │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │84. Administrare publică şi apărare;│
   │ │asigurări sociale din sistemul │
   │ │public │
   │ │841. Administraţie publică generală,│
   │ │economică şi socială │
   │ │842. Activităţi de servicii pentru │
   │ │societate │
   │ │843. Activităţi de protecţie socială│
   │ │obligatorie │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │99. Activităţi ale organizaţiilor şi│
   │ │organismelor extrateritoriale │
   │ │990. Activităţi ale organizaţiilor │
   │ │şi organismelor extrateritoriale │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │25. Învăţământ preuniversitar │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │85. Învăţământ │
   │ │851. Învăţământ preşcolar │
   │ │852. Învăţământ primar │
   │ │853. Învăţământ secundar │
   │ │855. Alte forme de învăţământ │
   │ │856. Activităţi de servicii-suport │
   │ │pentru învăţământ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │26. Învăţământ superior │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │854. Învăţământ superior │
   │ │856. Activităţi de servicii suport │
   │ │pentru învăţământ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │27. Sănătate. Activităţi sanitar-vete- │ │
   │rinare │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │86. Activităţi referitoare la sănă- │
   │ │tatea umană │
   │ │861. Activităţi de asistenţă spita- │
   │ │licească │
   │ │862. Activităţi de asistenţă medica-│
   │ │lă ambulatorie şi stomatologică │
   │ │869. Alte activităţi referitoare la │
   │ │sănătatea umană │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │871. Activităţi ale centrelor de │
   │ │îngrijire medicală │
   │ │872. Activităţi ale centrelor de re-│
   │ │cuperare psihică şi de dezintoxica- │
   │ │re, exclusiv spitale │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │75. Activităţi veterinare │
   │ │750. Activităţi veterinare │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │28. Asistenţă socială │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │87. Servicii combinate de îngrijire │
   │ │medicală şi asistenţă socială, cu │
   │ │cazare │
   │ │873. Activităţi ale căminelor de bă-│
   │ │trâni şi ale căminelor pentru per- │
   │ │soane aflate în incapacitatea de a │
   │ │se îngriji singure │
   │ │879. Alte activităţi de asistenţă │
   │ │socială, cu cazare n.c.a. │
   │ │88. Activităţi de asistenţă socia- │
   │ │lă, fără cazare │
   │ │881. Activităţi de asistenţă socia- │
   │ │lă, fără cazare, pentru bătrâni şi │
   │ │pentru persoane aflate în incapa- │
   │ │citate de a se îngriji singure │
   │ │889. Alte activităţi de asistenţă │
   │ │socială, fără cazare │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │29. Activităţi sportive, jocuri de │ │
   │noroc şi pariuri. │ │
   │Alte activităţi asociative │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ │92. Activităţi de jocuri de noroc şi│
   │ │pariuri │
   │ │920. Activităţi de jocuri de noroc │
   │ │şi pariuri │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │93. Activităţi sportive, recreative │
   │ │şi distractive │
   │ │931. Activităţi sportive │
   │ │932. Alte activităţi recreative şi │
   │ │distractive │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │94. Activităţi asociative diverse │
   │ │941. Activităţi ale organizaţiilor │
   │ │economice, patronale şi profesionale│
   │ │942. Activităţi ale sindicatelor │
   │ │salariaţilor │
   │ │949. Alte activităţi asociative │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │97. Activităţi ale gospodăriilor │
   │ │private în calitate de angajator de │
   │ │personal casnic │
   │ │970. Activităţi ale gospodăriilor │
   │ │private în calitate de angajator de │
   │ │personal casnic │
   │ ├────────────────────────────────────┤
   │ │98. Activităţi ale gospodăriilor │
   │ │private de producere de bunuri şi │
   │ │servicii destinate consumului │
   │ │propriu │
   │ │981. Activităţi ale gospodăriilor │
   │ │private de producere de bunuri des- │
   │ │tinate consumului propriu │
   │ │982. Activităţi ale gospodăriilor │
   │ │private de producere de servicii │
   │ │pentru scopuri proprii │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │30. Cercetare ştiinţifică şi │72. Cercetare-dezvoltare │
   │dezvoltare tehnologică │721. Cercetare-dezvoltare în ştiinţe│
   │ │naturale şi inginerie │
   │ │722. Cercetare-dezvoltare în ştiinţe│
   │ │sociale şi umaniste │
   └───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

  ----------
  Anexa a fost modificată şi completată de art. 23 din HOTĂRÂREA nr. 13 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017.

  ---------