ORDIN nr. 267 din 29 noiembrie 2012
privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Nr. M.124 din 16 octombrie 2012
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 267 din 29 noiembrie 2012
 • SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
 • Nr. 6.478 din 27 decembrie 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 16 ianuarie 2013  Pentru aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) din Criteriile şi normele de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se stabileşte aptitudinea şi încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2012,
  luând în considerare dispoziţiile art. 26 alin. (2), art. 27 alin. (1) şi art. 30 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 42 lit. b), art. 85 alin. 1 lit. b) şi c) şi alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 45 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 69 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 79 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 71 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (2^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 şi art. 5 alin. 2 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (4^1) din Hotărârea Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale, medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul apărării naţionale, ministrul administraţiei şi internelor şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Evaluarea capacităţii de muncă în vederea stabilirii aptitudinii faţă de îndeplinirea serviciului militar/în poliţie/în sistemul administraţiei penitenciare/pentru a urma instituţii militare de învăţământ sau, după caz, a gradului de invaliditate se efectuează de către:
  a) comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa nr. 1, denumite în continuare comisii de expertiză medico-militară;
  b) comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.


  Articolul 2

  (1) Sunt supuse evaluării capacităţii de muncă, în vederea stabilirii aptitudinii faţă de îndeplinirea serviciului militar/în poliţie/în sistemul administraţiei penitenciare/pentru a urma instituţii militare de învăţământ sau, după caz, a gradului de invaliditate de către comisiile de expertiză medico-militară prevăzute la art. 1, următoarele categorii de persoane:
  a) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
  b) cadrele militare trecute în rezervă/retragere, soldaţii şi gradaţii profesionişti trecuţi în rezervă ca urmare a încetării raporturilor de muncă după intrarea în vigoare a Legii nr. 51/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, ale căror raporturi de serviciu au încetat sau care beneficiază de pensie de invaliditate de la casele de pensii sectoriale;
  c) elevii liceelor militare şi cei ai şcolilor militare/şcolilor de agenţi de poliţie sau studenţii unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
  d) soţul supravieţuitor, în rezervă sau în retragere, încadrat în grad de invaliditate, beneficiar al pensiei de urmaş.
  (2) Atribuţiile comisiilor de specialitate prevăzute de dispoziţiile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale, medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare, sunt îndeplinite, după caz, de comisiile prevăzute la art. 1.
  (3) Atribuţiile prevăzute la art. 3 şi art. 5 alin. 2 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute la art. 26 alin. (2), art. 27 alin. (1) şi art. 30 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, sunt îndeplinite, după caz, de comisiile prevăzute la art. 1.
  (4) Comisiile de expertiză medico-militară prevăzute la art. 1 pot desfăşura activităţi de expertiză şi în alte situaţii neprevăzute dacă competenţa nu aparţine altui organism.


  Articolul 3

  (1) Comisiile de expertiză medico-militară prevăzute la art. 1 emit documente specifice de expertiză medico-militară, după cum urmează:
  a) decizie medicală emisă de către comisia de expertiză medico-militară, conform modelului prezentat în anexa nr. 2;
  b) decizie medicală emisă de către comisia centrală de expertiză medico-militară, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;
  c) certificat medical pentru situaţiile în care este necesară prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile, în continuarea celor 90 de zile de absenţă din motive medicale, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;
  d) certificat medical de recuperare pentru situaţiile în care este necesară prelungirea concediului medical cu până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile, când sunt posibilităţi de recuperare sau, în cazul unor boli speciale, prevăzute la art. 6 alin. (4^1) din Hotărârea Guvernului nr. 270/1999, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 677/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 6 alin. (5^1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.996/2004, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului prezentat în anexa nr. 5;
  e) aviz medical, în situaţiile prevăzute la art. 9, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.
  (2) Comisiile de expertiză medico-militară prevăzute la art. 1 pot propune pentrucategoriile de personal menţionate la art. 2 alin. (1) următoarele tipuri de aptitudine faţă de îndeplinirea serviciului militar/în poliţie/în sistemul administraţiei penitenciare sau pentru a urma instituţii militare de învăţământ:
  a) APT - apt pentru serviciul militar combatant în timp de pace şi război/apt pentru îndeplinirea serviciului în poliţie/apt pentru îndeplinirea serviciului în sistemul administraţiei penitenciare;
  b) APT LIMITAT (AL) - apt limitat în timp de pace şi război/apt limitat pentru îndeplinirea serviciului în poliţie/apt limitat pentru îndeplinirea serviciului în sistemul administraţiei penitenciare;
  c) INAPT PACE, APT LIMITAT LA RĂZBOI (IPALR) - inapt pentru serviciul militar în timp de pace, apt limitat la război/inapt pentru îndeplinirea serviciului în poliţie în timp de pace, apt limitat la război/inapt pentru îndeplinirea serviciului în sistemul administraţiei penitenciare;
  d) INAPT, CU SCOATERE DIN EVIDENŢĂ (ISE) - inapt pentru serviciul militar, cu scoatere din evidenţă/inapt pentru îndeplinirea serviciului în poliţie, cu scoatere din evidenţă/inapt pentru îndeplinirea serviciului în sistemul administraţiei penitenciare, cu scoatere din evidenţă;
  e) APT/INAPT pentru a urma instituţii de învăţământ militar/similare;
  f) APT/INAPT misiune externă.


  Capitolul II Comisiile de expertiză medico-militară


  Articolul 4

  (1) Comisiile de expertiză medico-militară au următoarea componenţă:
  a) preşedinte: medic specialist/primar expertiza medicală a capacităţii de muncă;
  b) 4 sau 6 membri - medici primari sau specialişti din secţiile/compartimentele spitalului;
  c) secretar - un subofiţer sanitar/funcţionar public cu statut special/salariat civil din spitalul respectiv, fără drept de vot în cadrul comisiei.
  (2) Până la ocuparea funcţiei de medic specialist/primar expertiza medicală a capacităţii de muncă, preşedinte interimar al comisiei de expertiză medico-militară este un medic specialist/primar boli interne sau comandantul/directorul general/directorul medical al spitalului, atunci când acesta are studii superioare medicale.
  (3) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se stabileşte prin dispoziţie/ordin a/al şefului Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale, a/al directorului Direcţiei medicale a Ministerului Administraţiei şi Internelor sau/şi a/al şefului Direcţiei medicale a Serviciului Român de Informaţii, în baza propunerilor comandanţilor/directorilor generali ai spitalelor, avizate de preşedinţii comisiilor centrale de expertiză medico-militare.
  (4) Pentru asigurarea funcţionării comisiilor de expertiză medico-militară, odată cu numirea membrilor titulari se desemnează un număr egal de înlocuitori ai acestora, inclusiv pentru preşedinte şi secretar.
  (5) Componenţa nominală a comisiilor de expertiză medico-militară se consemnează în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a spitalului, la începutul fiecărui an calendaristic.


  Articolul 5

  (1) Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii:
  a) propune tipul de aptitudine pentru îndeplinirea serviciului militar/în poliţie/în sistemul administraţiei penitenciare, în conformitate cu Criteriile şi normele de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se stabileşte aptitudinea şi încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2012, denumite în continuare Criterii şi norme de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă;
  b) propune "aptitudinea pentru a urma instituţii militare de învăţământ/similare" pentru categoriile de personal prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c), pe timpul şcolarizării în instituţiile menţionate, înainte de absolvire sau până la obţinerea primului grad;
  c) consemnează în decizia medicală, în cazul accidentelor de muncă, legătura de cauzalitate între accident şi procesul de muncă sau îndeplinirea îndatoririlor serviciului militar, a serviciului poliţienesc, respectiv a serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, după caz, pe baza concluziei procesului-verbal de cercetare a evenimentului întocmit de organele abilitate conform legii/formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă, denumit în continuare FIAM;
  d) stabileşte încadrarea sau neîncadrarea în grad de invaliditate pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) şi d), în conformitate cu Criteriile şi normele de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă;
  e) consemnează, în baza documentelor emise de către structurile abilitate, cauza invalidităţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Aceasta se va înscrie doar pe prima decizie de încadrare în grad de invaliditate. Ulterior, cauza invalidităţii se va consemna numai în situaţia în care sunt elemente suplimentare care pot duce la schimbarea acesteia. În situaţia în care nu există documente care să ateste caracterul de boală profesională sau accident de muncă, cauza invalidităţii se consemnează ca fiind boală obişnuită sau accident care nu are legătură cu munca;
  f) emite decizii medicale pentru consemnarea legăturii de cauzalitate între deces şi îndeplinirea serviciului militar în cazul cadrelor militare şi soldaţilor şi gradaţilor profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale ce fac obiectul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, aprobatăcu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  g) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru pensionarii de invaliditate şi efectuează revizuirea medicală periodică, conform Criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă. Termenul de revizuire a gradului de invaliditate este de regulă un an, dar, la propunerea preşedintelui comisiei de expertiză medico-militară, acesta poate fi mai mare, dar nu mai mult de 3 ani. Nerespectarea termenului stabilit de către comisia de expertiză medico-militară din motive neimputabile pensionarului se menţionează pe decizia medicală de revizuire;
  h) stabileşte termenele de revizuire medicală pentru cei clasaţi "apt limitat" la interval de 3, 6, 12 luni, după caz. Prezentarea la comisie la termenul de revizuire este o obligaţie a persoanei expertizate, fără notificare din partea comisiei. Neprezentarea la comisie trebuie să fie temeinic motivată printrun raport personal aprobat de comandantul/şeful unităţii militare/instituţiei. Raportul se redactează în două exemplare, din care un exemplar se trimite la comisia de expertiză medico-militară, iar un exemplar rămâne la unitate. Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară stabileşte un nou termen de revizuire ce se va comunică persoanei expertizate, prin intermediul conducerii unităţii militare/instituţiei, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea raportului la comisie. În cazul în care depăşirea termenului de revizuire este mai mare de 3 luni, pacientul se va prezenta la comisia de expertiză medico-militară cu un nou proces-verbal de unitate, însoţit de anexele aferente;
  i) stabileşte, după caz, pentru personalul clasat "apt limitat" pe perioada clasării, următoarele scutiri medicale: scutire de aplicaţii, tabere de instrucţie, şedinţe de tragere, serviciu de zi pe unitate, alte forme de pregătire specifică, portul de armament şi muniţie, scutire de efort fizic intens, ortostatism prelungit şi orice alte activităţi care derivă din specificul activităţii militare/în poliţie/în sistemul administraţiei penitenciare. Totodată, dacă se impun scutiri ale unor activităţi care derivă din caracteristicile locului de muncă, atunci se va consemna pe decizia medicală recomandarea de evaluare prin cabinetul de medicina muncii. Pe perioada clasării de "apt limitat", medicul de unitate va dispensariza cadrul militar/poliţistul/funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare în vederea recuperării, urmărind respectarea recomandărilor terapeutice, igieno-dietetice, precum şi a celor privind solicitările locului de muncă, şi va întocmi biletul de trimitere la termenul de revizuire stabilit de comisia de expertiză medico-militară;
  j) revocă, după caz, concluziile medicale ale comisiilor de recrutare-încorporare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, privind recrutarea sau încorporarea pe timpul stării de asediu, al mobilizării sau al stării de război;
  k) examinează şi precizează pe timpul stării de asediu, al mobilizării şi al stării de război aptitudinea faţă de îndeplinirea serviciului militar, precum şi diagnosticul medical în cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordanţe între starea de sănătate a tânărului la recrutare-încorporare şi documentaţia prezentată;
  l) avizează rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice pentru personalul militar invalid din cadrul Ministerului Apărării Naţionale în vederea menţinerii, încadrării sau reîncadrării în funcţii militare, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  m) stabileşte legătura de cauzalitate în situaţia participării la acţiuni militare a personalului armatei care participă la acţiuni militare în mod individual sau colectiv, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  n) expertizează persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, la împlinirea a 90 de zile de incapacitate temporară de muncă calculate din prima zi de îmbolnăvire, în ultimele 12 luni, indiferent de cauză, în vederea clarificării situaţiei medico-militare;
  o) expertizează, înainte de împlinirea a 90 de zile de incapacitate temporară de muncă, cazurile grave, irecuperabile sau cu afecţiuni psihice care implică risc medical şi/sau social pentru propria persoană sau colectivităţile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi personalul ale cărui afecţiuni implică schimbarea aptitudinii în conformitate cu criteriile şi normele de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă, la solicitarea scrisă a medicilor specialişti, a medicilor de medicina muncii sau a medicilor de unitate. Solicitarea se înaintează medicului de unitate/comisiei unităţii unde îşi exercită activitatea persoana expertizată şi se întocmeşte procesul-verbal de unitate;
  p) stabileşte legătura de cauzalitate dintre accident/boală şi satisfacerea obligaţiilor militare ca militari în termen sau militari cu termen redus, pe durata legal stabilită, ori pentru persoanele care au fost concentrate, mobilizate sau în prizonierat;
  q) stabileşte legătura de cauzalitate pentru persoanele care au participat la Primul sau la al Doilea Război Mondial în armata română, rănite sau accidentate în timpul sau din cauza războiului şi care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 şi 2 din Legea nr. 44/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  r) efectuează, după caz, expertiza medicală a personalului instituţiilor din cadrul sistemului de apărare naţională, ordine publică, securitate naţională la plecarea/înapoierea în/din misiuni externe, potrivit reglementărilor proprii fiecărei instituţii.
  (2) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. (1) lit. n) sau o), cu excepţia soldaţilor şi gradaţilor profesionişti care sunt supuşi prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de expertiză medico-militară are următoarele competenţe:
  a) stabileşte prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile, în funcţie de caracterul şi evoluţia bolii, la propunerea medicului specialist sau a preşedintelui comisiei de expertiză medico-militară, în vederea completării investigaţiilor medicale şi recuperării stării de sănătate. Numărul maxim de zile de concediu medical ce se poate acorda pe un certificat medical/certificat medical de recuperare este de 90 de zile. În situaţia imposibilităţii prezentării pacientului la comisia de expertiză medico-militară sau când documentele întocmite de unitate ajung cu întârziere la comisiile de expertiză medico-militară, prelungirea concediului medical peste 90 de zile se poate recomanda şi retroactiv, dar numai pentru luna în curs sau luna anterioară, dacă documentele au fost prezentate în primele 15 zile ale lunii în curs. De asemenea, se poate prelungi concediul medical retroactiv şi pentru persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă care au urmat un tratament în străinătate, în baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, transmise comisiei de expertiză medico-militară în termen de 15 zile de la data revenirii în ţară;
  b) formulează propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile, în situaţia în care caracterul şi evoluţia bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare;
  c) face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare în cazul unor boli speciale, prevăzute la art. 6 alin. (4^1) din Hotărârea Guvernului nr. 270/1999, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 5 alin. (5^1) din Hotărârea Guvernului nr. 677/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 6 alin. (5^1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.996/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Dispoziţiile alin. (1) lit. j), k), l), m), p) şi q) se aplică exclusiv Ministerului Apărării Naţionale.


  Articolul 6

  (1) Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii:
  a) conduce nemijlocit şedinţele comisiei de expertiză medico-militară;
  b) analizează documentele medicale ale pacienţilor, originale sau copii, certificate conform cu originalul, pe care le primeşte prin grija secretarului comisiei de expertiză medico-militară cu minimum 24 de ore înainte de şedinţă, iar atunci când consideră necesar, examinează pacienţii care urmează să fie expertizaţi în şedinţă;
  c) întocmeşte raportul de expertiză medico-militară pentru pacienţii care urmează să fie prezentaţi la comisia de expertiză medico-militară, în situaţia în care dosarul medical este complet,există suficiente documente justificative provenite din alte spitale militare sau civile şi consideră că nu mai este necesară internarea pacientului. Modelul raportului de expertiză medico-militară este prezentat în anexa nr. 7;
  d) propune prelungirea concediului medical şi a concediului medical de recuperare în limitele prevăzute de lege, în următoarele situaţii: pentru completarea investigaţiilor medicale în vederea susţinerii diagnosticului prezentat, pentru precizarea diagnosticului în cazul neconcordanţei dintre investigaţii şi diagnostic, pentru cazurile în care pacientul prezintă şi alte afecţiuni cu impact asupra restantului morfofuncţional pentru care nu s-au făcut investigaţii medicale şi pentru situaţiile când nu au fost respectate normele procedurale;
  e) propune prelungirea concediilor medicale şi a concediilor medicale de recuperare, după caz;
  f) formulează propuneri de neavizare a prelungirii concediilor medicale şi a concediilor medicale de recuperare în situaţia în care nu se justifică propunerea prevăzută la lit. e) şi propune precizarea situaţiei medico-militare, conform baremului medical şi criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă;
  g) constată şi propune membrilor comisiei de expertiză medico-militară nerevizuirea persoanelor aflate în situaţiile prevăzute la art. 79 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu o invaliditate care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
  h) constată şi propune membrilor comisiei nerevizuirea persoanelor aflate în situaţiile prevăzute la art. 79 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în baza documentelor emise de către casele de pensii sectoriale;
  i) alte atribuţii care decurg din activitatea de expertiză medico-militară.
  (2) Secretarul comisiei de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii:
  a) verifică existenţa tuturor documentelor necesare expertizării medico-militare, iar în situaţia când sunt complete le înmânează preşedintelui comisiei de expertiză medico-militară; dacă acestea sunt incomplete sau incorect completate, întocmeşte adrese către unităţile emitente, pentru rectificarea deficienţelor constatate;
  b) redactează documentele prevăzute la art. 3 alin. (1) emise în baza hotărârii comisiei de expertiză medico-militară şi, la solicitarea preşedintelui comisiei de expertiză medico-militară, orice alte documente specifice activităţii de expertiză medico-militară;
  c) asigură transmiterea hotărârilor comisiei de expertiză medico-militară spre avizare către comisia centrală de expertiză medico-militară/preşedintele comisiei centrale de expertiză medico-militară şi şeful Direcţiei medicale, după caz;
  d) asigură transmiterea contestaţiei şi a copiilor documentelor medicale către comisia centrală de expertiză medico-militară;
  e) asigură corespondenţa comisiei de expertiză medico-militară cu structuri/instituţii/pacienţi;
  f) îndosariază şi arhivează documentele comisiei de expertiză medico-militară;
  g) elaborează situaţii statistice specifice comisiei de expertiză medico-militară;
  h) alte atribuţii care decurg din activitatea comisiei de expertiză medico-militară.


  Articolul 7

  (1) În vederea prezentării persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a persoanelor menţionate la art. 2 alin. (1) lit. c) din prezentul ordin, pentru precizarea situaţiei medico-militare, comisia de unitate întocmeşte un proces-verbal redactat în 3 exemplare, care au următoarea distribuţie: un exemplar pentru comisia de expertiză medico-militară, un exemplar pentru comisia centrală de expertiză medico-militară, iar al treilea exemplar rămâne la unitate. Comisia de unitate se constituie în fiecare unitate militară/structură la începutul fiecărui an calendaristic, componenţa nominală a acesteia fiind consemnată în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate. Din comisia de unitate fac parte comandantul/şeful instituţiei, medicul care are arondată unitatea, reprezentantul structurii resurse umane sau al echivalentului acesteia, iar în cazul accidentelor, din comisie face parte şi un membru din cadrul personalului desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă. Procesul-verbal întocmit de către comisia de unitate este valabil până la emiterea unei decizii medicale de către comisiile de expertiză medico-militară.
  (2) Procesul-verbal întocmit de către comisia de unitate trebuie să cuprindă: datele de identitate ale persoanei expertizate, gradul militar sau echivalent, arma, data chemării în activitate/anul de studiu pentru studenţi şi elevi, stagiul de cotizare şi stagiul de cotizare în specialitate şi, în ordine cronologică, date concrete în legătură cu apariţia şi evoluţia îmbolnăvirii, măsurile recuperatorii şi alte date cu caracter medical.
  (3) La procesul-verbal întocmit de către comisia de unitate se anexează următoarele documente, după caz:
  a) în caz de accident de muncă, copia de pe procesul-verbal de cercetare a evenimentului, întocmit de organele abilitate conform legii/FIAM;
  b) în cazul afecţiunilor psihice, nota de relaţii din partea şefilor ierarhici şi a persoanelor din anturaj, precum şi raportul de evaluare psihologică al psihologului de unitate/psihologului din ambulatoriul de specialitate;
  c) în cazul afecţiunilor neoplazice, copia de pe examenul histopatologic;
  d) fişa cu zile de absenţă de la program din motive de boală, întocmită de cabinetul medical şi compartimentul resurse umane pe ultimele 12 luni, sub formă de tabel cu precizări privind perioada concediului medical, cu număr total de zile acordate de medicul de familie/spitalele/ambulatoriile de specialitate. Pentru bolile speciale, prevăzute la art. 6 alin. (4^1) din Hotărârea Guvernului nr. 270/1999, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 5 alin. (5^1) din Hotărârea Guvernului nr. 677/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 6 alin. (5^1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.996/2004, cu modificările şi completările ulterioare, fişa cu zile de absenţă de la program din motive de boală se întocmeşte pe ultimele 12/24 de luni. Durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, a concediilor pentru sarcină şi lăuzie, îngrijirea copilului bolnav şi pentru carantină, precum şi pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate pentru celelalte afecţiuni;
  e) extrasul din fişa de identificare a factorilor de risc profesionali, în vederea identificării specificului activităţii, după caz;
  f) copia documentelor medicale şi a carnetelor de sănătate/fişă medicală, acolo unde există;
  g) adeverinţa de la medicul de familie cu antecedentele personale patologice, în situaţia în care medicul de familie este diferit de medicul de unitate;
  h) alte copii ale documentelor, certificate conform cu originalul, din care să reiasă cauza invalidităţii, adică boală profesională, neoplazie, SIDA, schizofrenie;
  i) documentele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru bolile profesionale şi accidentele de muncă.


  Articolul 8

  (1) În vederea expertizării medico-militare, înaintea împlinirii a 90 de zile de absenţă de la program din motive de boală, pacientul este internat într-o secţie de specialitate a spitalului militar sau prezintă preşedintelui comisiei de expertiză medico-militară documente medicale justificative, referatul medical/biletul de externare/copiile de pe foile de observaţie din ambulatoriul de specialitate sau din alte unităţi medicale militare ori civile, excepţie făcând situaţiile în care pacientul se află deja internat în alt spital din reţeaua civilă sau militară, caz în care se poate prezenta comisiei de expertiză medico-militară la externarea sa din unitatea medicală unde a fost internat.
  (2) La prima încadrare în grad de invaliditate este obligatorie internarea în spital. În acest caz, preşedintele comisiei de expertiză medico-militară va emite nota pentru internare în spitalul militar, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 9. La finalizarea internării, medicul curant va completa raportul de expertiză medico-militară, iar în cazul în care expertizarea se face doar pe baza documentelor, raportul de expertiză medico-militară se întocmeşte de către preşedintele comisiei de expertiză medico-militară. Raportul de expertiză medico-militară reprezintă documentul în baza căruia se emite hotărârea comisiei de expertiză medico-militară.
  (3) În cazul pacienţilor netransportabili, comisia de expertiză medico-militară realizează expertizarea pe baza documentelor medicale recente trimise de către aceştia/unitate/aparţinători.


  Articolul 9

  (1) În vederea evaluării aptitudinilor fizice şi psihice ale cadrelor militare şi ale soldaţilor şi gradaţilor profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale care solicită menţinerea/ încadrarea/reîncadrarea în funcţii militare sau civile, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, aceştia vor fi convocaţi la comisia de expertiză medico-militară pentru stabilirea diagnosticului clinic şi funcţional şi a procentului de incapacitate adaptativă.
  (2) Pe timpul internării în spital, pacientului i se întocmeşte o fişă medicală tip Ministerul Apărării Naţionale cu examinările medicale de specialitate.
  (3) În şedinţa comisiei de expertiză medico-militară din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, la care se evaluează cazul, participă în mod obligatoriu şi medicul specialist de medicina muncii din ambulatoriul de specialitate/spital, iar în absenţa acestuia, medicul specialist de la Centrul de Medicină Preventivă, a cărui prezenţă se înscrie în ordinul de zi pe unitate.
  (4) În cadrul şedinţei, comisia de expertiză medico-militară examinează următoarele documente:
  a) foaia de observaţie clinică;
  b) fişa medicală;
  c) concluzia comisiei special instituite prin ordinul şefului Statului Major General care a cercetat condiţiile în care s-a produs evenimentul;
  d) fişa postului în care urmează să fie încadrat pacientul;
  e) fişa de identificare a factorilor de risc profesional, completată de persoana responsabilă cu securitatea şi sănătatea în muncă a unităţii militare;
  f) fişa de solicitare a examenului medical la angajare, completată de persoana desemnată de unitatea militară.
  (5) Comisia de expertiză medico-militară din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, în baza documentelor menţionate la alin. (4) şi a fişei de aptitudine completate de către medicul specialist de medicina muncii, desemnat prin ordin de zi pe unitate, întocmeşte avizul medical în care va menţiona dacă atribuţiile funcţiei sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecţiunea fizică şi pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava, face recomandările necesare şi înaintează Direcţiei medicale propunerea de încadrare în activitate ca personal militar sau civil.
  (6) După întocmirea avizului medical se va emite o nouă decizie medicală în 4 exemplare, dintre care: un exemplar rămâne la procesul-verbal de şedinţă, un exemplar se trimite la unitatea militară din care face parte pacientul, un exemplar se trimite la casa de pensii sectorială şi un exemplar se înmânează pacientului.


  Articolul 10

  (1) Comisia de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea o dată sau de două ori pe săptămână, în prezenţa a cel puţin 4 membri, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii membrilor, urmând ca în procesul-verbal de şedinţă să se consemneze situaţia în care hotărârea nu a fost luată cu unanimitate de voturi, menţionându-se opinia separată în cadrul procesului-verbal. Procesul-verbal de şedinţă se înregistrează la spitalul în care funcţionează comisia. În situaţii speciale, comisia se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ce vor fi consemnate în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate.
  (2) Propunerea comisiei de expertiză medico-militară se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, document care se înregistrează la spitalul pe lângă care funcţionează comisia de expertiză medico-militară, precum şi în cuprinsul deciziei medicale.
  (3) Decizia medicală se aduce la cunoştinţa persoanei expertizate, care semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare exemplar al acesteia. În cazul clasării ca inapt, dacă pacientul se află la prima încadrare în grad de invaliditate, prezenţa acestuia la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară este obligatorie, cu excepţia celor netransportabili. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă la şedinţa comisiei de expertiză medico-militară sau este prezentă şi refuză să semneze de luare la cunoştinţă, acest fapt se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, iar decizia medicală se comunică în scris persoanei în cauză printr-un mijloc care să asigure confirmarea de primire, inclusiv instituţiei ce a întocmit procesul-verbal de unitate. În caz de imposibilitate de a semna de luare la cunoştinţă din motive medicale, decizia medicală se comunică aparţinătorilor.
  (4) Împotriva deciziilor medicale emise de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele militare se poate face contestaţie la comisiile centrale de expertiză medico-militară, în termen de 30 de zile de la semnarea de luare la cunoştinţă sau de la comunicarea în scris. Contestaţia se înregistrează la comisia de expertiză medico-militară care a emis decizia medicală. Contestaţia, împreună cu copiile documentelor medicale ce au stat la baza emiterii deciziei, se înaintează comisiilor centrale de expertiză medico-militară, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării. Contestaţia se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare.


  Articolul 11

  Expertizarea medico-militară a pacienţilor cu domiciliul în alte state se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  Capitolul III Comisiile centrale de expertiză medico-militară


  Articolul 12

  (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară se constituie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.
  (2) Componenţa comisiilor centrale de expertiză medico-militară este următoarea:
  a) preşedinte: medic specialist sau primar în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă, cadru militar/funcţionar public cu statut special;
  b) membri - 3 sau 4 medici specialişti/primari de specialitate;
  - un specialist psiholog - pentru comisia centrală de expertiză medico-militară a Ministerului Administraţiei şi Internelor;
  - un reprezentant al Direcţiei management resurse umane;
  - un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică pentru Ministerul Apărării Naţionale şi câte un reprezentant al Direcţiei juridice pentru Serviciul Român de Informaţii şi al Direcţiei generale juridice pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor;
  c) secretar - fără drept de vot, desemnat din cadrul direcţiilor medicale ale instituţiilor menţionate la alin. (1).
  (3) Componenţa nominală a comisiei centrale de expertiză medico-militară pentru fiecare instituţie în parte se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale, ministrului administraţiei şi internelor, respectiv al directorului Serviciului Român de Informaţii, după caz.
  (4) Pentru asigurarea funcţionării comisiei centrale de expertiză medico-militară, prin ordinul prevăzut la alin. (3), se desemnează un număr egal de înlocuitori pentru preşedinte, membrii titulari şi secretar. Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor, înlocuitorul preşedintelui comisiei centrale de expertiză medico-militară poate fi medic specialist/primar boli interne/şef serviciu asistenţă medicală.
  (5) Comisia centrală de expertiză medico-militară îşi desfăşoară activitatea o dată sau de două ori pe săptămână, în prezenţa a cel puţin 4 membri, iar hotărârile comisiei se iau cu acordul majorităţii membrilor. Opiniile separate se consemnează în procesul-verbal al şedinţei şi pe decizia medicală. În situaţii speciale, comisia se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ce vor fi consemnate în ordinul/dispoziţia de zi pe unitate al/a fiecărei direcţii medicale, după caz.


  Articolul 13

  (1) Comisia centrală de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii:
  a) coordonează şi controlează activitatea comisiilor de expertiză medico-militară;
  b) analizează şi avizează deciziile medicale ale comisiilor de expertiză medico-militară;
  c) în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-militară, convoacă şi/sau expertizează prin internare sau pe baza documentelor medicale pacientul şi emite o nouă decizie medicală, hotărârea urmând a fi comunicată şi comisiei de expertiză medico-militară emitente. Convocarea pacientului se face printr-un mijloc care să asigure confirmarea de primire a acesteia;
  d) soluţionează, în termenul legal, contestaţiile făcute împotriva deciziilor medicale emise de către comisiile de expertiză medico-militară, hotărârea urmând a fi comunicată şi comisiei de expertiză medico-militară emitente;
  e) revocă, după caz, concluziile vizitei medicale efectuate conform fişei-tip referitoare la selecţia tinerilor care optează pentru a urma cursurile unei instituţii de învăţământ militar sau a candidaţilor care urmează să fie chemaţi/rechemaţi în rândul cadrelor militare în activitate, a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti la angajare ori a rezerviştilor voluntari;
  f) colaborează pe probleme de expertiză medico-militară cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii şi alte structuri militare sau civile.
  (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele prevăzute în anexa nr. 1 sau în cazul neavizării deciziilor medicale, comisia centrală de expertiză medico-militară poate dispune internarea celui în cauză într-o altă clinică de specialitate a spitalului militar sau la un alt spital din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională decât emitentul deciziei medicale contestate. În anumite situaţii, internarea în vederea precizării diagnosticului clinic şi funcţional se poate face şi în clinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii.
  (3) Deciziile medicale ale comisiilor centrale de expertiză medico-medicală pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare. Deciziile medicale necontestate în termen rămân definitive.


  Articolul 14

  Preşedintele comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii:
  a) conduce nemijlocit şedinţele comisiei centrale de expertiză medico-militară;
  b) verifică dosarul medical al cazului supus expertizei medico-militare;
  c) analizează deciziile medicale şi certificatele medicale de recuperare emise de comisiile de expertiză medico-militară, iar în situaţia nerespectării condiţiilor procedurale sau a susţinerii insuficiente a diagnosticului clinic, funcţional şi a încadrării necorespunzătoare în grade de invaliditate, formulează propuneri de neavizare a acestora;
  d) în situaţia prevăzută la art. 13 alin. (2) ia măsurile necesare în vederea expertizării medicale a persoanelor în cauză de către comisia centrală de expertiză medico-militară. Cu minimum 24 de ore înainte de şedinţă, primeşte, prin grija secretarului comisiei centrale de expertiză medico-militară, foile de observaţie sau copiile acestora şi, după caz, documente medicale ale persoanelor care urmează a fi expertizate medico-militar;
  e) întocmeşte raportul de expertiză medico-militară atunci când există suficiente documente justificative provenite din spitale militare sau civile şi consideră că nu mai este necesară internarea pacientului;
  f) pe baza hotărârii comisiei centrale de expertiză medico-militară emite decizia medicală şi o prezintă membrilor acesteia pentru avizare;
  g) emite certificatul medical sau certificatul medical de recuperare, propunând totodată concediul medical de recuperare în anumite situaţii pentru persoanele supuse expertizei medicale;
  h) comunică persoanei expertizate medico-militar decizia medicală/certificatul medical/certificatul medical de recuperare emisă/emis de comisia centrală de expertiză medico-militară, precum şi alte hotărâri ale comisiei. În situaţia în care persoana expertizată nu este prezentă sau refuză primirea deciziei medicale, aceasta se comunică în scris celui în cauză printr-un mijloc care să asigure confirmarea de primire;
  i) constată şi propune membrilor comisiei centrale de expertiză medico-militară nerevizuirea persoanelor aflate în situaţiile prevăzute la art. 79 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform listei prezentate în anexa nr. 8;
  j) alte atribuţii specifice care decurg din activitatea de expertiză medico-militară.


  Articolul 15

  Secretarul comisiei centrale de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii:
  a) verifică existenţa documentelor necesare expertizării medico-militare, iar în situaţia când sunt complete le înmânează preşedintelui comisiei centrale de expertiză medico-militară; dacă acestea sunt incomplete sau incorect completate, întocmeşte adrese către unităţi pentru rectificarea deficienţelor constatate;
  b) redactează documentele emise în baza hotărârii comisiei centrale de expertiză medico-militară;
  c) asigură corespondenţa comisiei centrale de expertiză medico-militară cu alte/alţi structuri/instituţii/pacienţi;
  d) îndosariază şi arhivează documentele comisiei centrale de expertiză medico-militară;
  e) elaborează situaţii statistice specifice comisiei centrale de expertiză medico-militară;
  f) alte atribuţii care decurg din activitatea comisiei centrale de expertiză medico-militară.


  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 16

  (1) Certificatele medicale, certificatele medicale de recuperare, deciziile medicale şi avizele medicale emise potrivit prevederilor prezentului ordin sunt semnate de membrii comisiei de expertiză medico-militară/comisiei centrale de expertiză medico-militară, participanţi la şedinţă, iar în cazul medicilor - membri ai comisiei de expertiză medico-militară/comisiei centrale de expertiză medico-militară se va aplica şi parafa acestora.
  (2) Deciziile medicale vor fi avizate de către comisiile centrale de expertiză medico-militară, iar pentru Serviciul Român de Informaţii şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor vor fi vizate tehnic de către Şeful Direcţiei medicale, respectiv de directorul Direcţiei medicale din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
  (3) Deciziile medicale redactate în 4 sau 5 exemplare, după caz, în condiţiile alin. (2) se comunică astfel:
  a) un exemplar se înmânează personal, sub semnătură, persoanei expertizate, iar când aceasta refuză primirea sau nu se prezintă pentru înmânarea deciziei, aceasta i se comunică în scris printr-un mijloc care să asigure confirmarea de primire. În cazul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elevii, studenţii, cadrele militare în activitate şi soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate, transmiterea deciziei medicale de către Direcţia medicală a Ministerului Apărării Naţionale se va face comandantului unităţii militare din care face parte persoana expertizată, care este direct răspunzător pentru primirea deciziei medicale de către persoana expertizată. În cazul celorlalte categorii de personal, spitalele militare emitente au ca atribuţie comunicarea deciziei medicale cu confirmare de primire. Comunicarea în scris printr-un mijloc care să asigure confirmarea de primire a deciziilor medicale emise de către comisia centrală de expertiză medico-militară se va face prin grija Direcţiei medicale a Ministerului Apărării Naţionale. Comunicarea deciziilor medicale ale persoanelor expertizate aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se va face prin grija acestor structuri;
  b) un exemplar se comunică urmaşilor, în cazul decesului personalului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. f), printr-un mijloc care să asigure confirmarea de primire;
  c) un exemplar se comunică unităţii militare/spitalului militar/casei de pensii sectoriale/instituţiei militare de învăţământ, în funcţie de tipul de aptitudine stabilit de către comisia de expertiză medico-militară sau în cazul revizuirii medicale pentru pensia de invaliditate;
  d) două exemplare se transmit unităţii militare din care face parte persoana expertizată, în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una din instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, dacă persoana expertizată este încadrată prima dată într-un grad de invaliditate şi face obiectul acordării unei pensii de invaliditate, un exemplar fiind destinat întocmirii dosarului de pensionare;
  e) un exemplar se trimite centrului militar judeţean/zonal/de sector, după caz;
  f) în cazul persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c), un exemplar se va trimite instituţiei militare de învăţământ/similare;
  g) un exemplar se returnează spitalului emitent şi va fi anexat procesului verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară;
  h) în cazul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, un exemplar va rămâne la comisia centrală de expertiză medico-militară;
  i) în cazul pacienţilor prezentaţi pentru revizuirea medicală, un exemplar se va trimite casei de pensii sectoriale.
  (4) Deciziile medicale avizate de către comisia centrală de expertiză medico-militară emise în cazul personalului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se trimit Direcţiei medicale a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
  (5) Certificatele medicale se redactează în 3 sau 4 exemplare, după caz, şi se comunică astfel:
  a) un exemplar se înmânează personal, sub semnătură, persoanei expertizate, iar când aceasta refuză primirea sau nu se prezintă pentru înmânarea certificatului, acesta i se comunică în scris printr-un mijloc care să asigure confirmarea de primire. Metodologia de transmitere va fi ca în cazul prevăzut la alin. (3) lit. a);
  b) un exemplar se transmite unităţii militare/similare din care face parte persoana expertizată în situaţia celor care se află în raporturi de serviciu cu una din instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională sau centrelor militare, după caz;
  c) un exemplar va fi anexat procesului-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau comisiei centrale de expertiză medico-militară, după caz;
  d) în cazul Serviciului Român de Informaţii, un exemplar va fi trimis comisiei centrale de expertiză medico-militară, spre informare şi evidenţă;
  e) în cazul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, un exemplar se trimite spre avizare comisiei centrale de expertiză medico-militară şi, ulterior, spre informare şi evidenţă Direcţiei medicale din Administraţia Naţională a Penitenciarelor; în cazul poliţiştilor, exemplarul se transmite doar spre avizare acestei comisii.
  (6) Certificatele medicale de recuperare se redactează în 3 exemplare, care sunt comunicate, după cum urmează:
  a) un exemplar se înmânează personal, sub semnătură, persoanei expertizate, iar când aceasta refuză primirea sau nu se prezintă pentru înmânarea certificatului, acesta i se comunică în scris printr-un mijloc care să asigure confirmarea de primire. Metodologia de transmitere va fi ca în cazul prevăzut la alin. (3) lit. a);
  b) un exemplar se transmite preşedintelui comisiei centrale de expertiză medico-militară/comisiei centrale de expertiză medico-militară pentru avizare şi aprobare de către conducătorii ministerelor şi instituţiilor din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională sau Direcţiei medicale din Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru întocmirea notei-raport ce se va înainta spre aprobare ministrului justiţiei;
  c) un exemplar va fi anexat procesului-verbal de şedinţă al comisiei de expertiză medico-militară sau comisiei centrale de expertiză medico-militară, după caz.
  (7) În cazul Ministerului Apărării Naţionale, avizul medical, al cărui model este prezentat în anexa nr. 6, se întocmeşte de către comisia de expertiză medico-militară de pe lângă spitalul militar şi se redactează în 4 exemplare, care au următoarea destinaţie:
  a) un exemplar se anexează procesului-verbal al comisiei de expertiză medico-militară a spitalului emitent;
  b) un exemplar se transmite comisiei centrale de expertiză medico-militară;
  c) două exemplare se transmit unităţii militare angajatoare, din care un exemplar se înmânează pacientului de către comandantul unităţii militare.


  Articolul 17

  Prezentarea persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (1) pentru expertiza medico-militară este obligatorie, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 86 alin. (3) şi art. 95 alin. (2) şi (4) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 . Neprezentarea nemotivată pentru precizarea situaţiei medico-militare atrage măsuri disciplinare proprii fiecărei instituţii.


  Articolul 18

  Ridicarea gradului de invaliditate pentru orice categorie de personal se poate efectua până la împlinirea vârstei prevăzute de lege pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă. Nu pot beneficia de ridicarea gradului de invaliditate în vederea rechemării în rândul cadrelor militare, soldaţilor/gradaţilor profesionişti şi poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare persoanele clasate "inapt", deoarece afecţiunile acestora incluse în diagnosticul de clasare constituie antecedente personale patologice incompatibile cu baremul medical de încadrare, propriu fiecărei instituţii.


  Articolul 19

  (1) În cazul Ministerului Apărării Naţionale, până la emiterea Baremului medical şi a instrucţiunilor pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar şi pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru clarificarea situaţiei medico-militare a rezerviştilor voluntari, expertizarea se va face conform grupei a 2-a din Baremul medical pentru stabilirea aptitudinii faţă de îndeplinirea serviciului militar, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.72/2002*), cu completările ulterioare.
  ---------- Notă *) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.72/2002, cu completările ulterioare, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.
  (2) Elevii şi studenţii, pe timpul şcolarizării în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, înainte de absolvire sau până la obţinerea primului grad, se expertizează de către comisiile de expertiză medico-militară aparţinând instituţiilor din care fac parte unităţile de învăţământ menţionate, conform grupei a 2-a din Baremul medical pentru stabilirea aptitudinii faţă de îndeplinirea serviciului militar, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.72/2002, cu completările ulterioare, până la emiterea unui nou Barem medical, cu respectarea reglementărilor proprii fiecărei instituţii militare de învăţământ.


  Articolul 20

  Tipul de aptitudine pentru participarea la misiuni externe se stabileşte conform dispoziţiilor proprii fiecărei instituţii din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.


  Articolul 21

  Lista afecţiunilor invalidante care afectează ireversibil capacitatea de muncă este prevăzută în anexa nr. 8.


  Articolul 22

  (1) La teritorializarea expertizării medico-miliare a categoriilor de persoane prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi c) se ia în considerare localitatea în care se află unitatea militară unde aceştia îşi desfăşoară activitatea efectiv, iar pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 2 lit. b) se ia în calcul localitatea de domiciliu a persoanei în cauză.
  (2) În mod excepţional, la solicitarea scrisă şi argumentată a persoanei expertizate sau la solicitarea structurilor implicate în activitatea de expertiză medico-militară, cu aprobarea preşedintelui comisiei centrale de expertiză medico-militară şi/sau a şefului/directorului Direcţiei medicale, expertiza medico-miliatară se va efectua şi la altă comisie de expertiză medico-miliară, la care ar fi trebuit expertizată conform teritorializării menţionate în anexa nr. 1.


  Articolul 23

  Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 24

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
  a) Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. M.81/191/11.030/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 7 octombrie 2009;
  b) art. 67-96 din cap. III "Expertiza medicală" din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 516/2003**) privind acordarea asistenţei medicale în reţeaua sanitară a Ministerului Administraţiei şi Internelor;
  c) cap. I, II, V-IX şi anexele nr. 1-13 la Normele tehnice medicale privind expertiza medico-militară în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 25/1993**), cu modificările şi completările ulterioare;
  ----------- Notă **) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 516/2003 şi Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. O.G. 25/1993, cu modificările şi completările ulterioare, nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece au ca obiect reglementări din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.
  d) orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin.


  Articolul 25

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.
  Ministrul apărării naţionale,
  Corneliu Dobriţoiu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Mircea Duşa
  Directorul Serviciului Român
  de Informaţii,
  George-Cristian Maior


  Anexa 1
  LISTA
  cuprinzând spitalele din sistemul de apărare
  naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
  pe lângă care funcţionează comisiile de
  expertiză medico-militară, precum şi judeţele arondate acestora, pentru
  efectuarea expertizei medico-militare a categoriilor de
  persoane prevăzute la art. 2 alin. (1),
  precum şi a categoriilor de persoane pentru care se îndeplineşte
  atribuţia menţionată la art. 5 alin. (1) lit. j) şi k) din ordin
  1. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" Bucureşti - municipiul Bucureşti şi judeţele: Ilfov, Ialomiţa, Giurgiu, Prahova, Teleorman şi Călăraşi
  2. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Gafencu" Constanţa - judeţele: Constanţa şi Tulcea
  3. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Ion Jianu" Piteşti - judeţele: Argeş, Dâmboviţa şi Vâlcea
  4. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Ştefan Odoblejea" Craiova - judeţele: Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Olt
  5. Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov - judeţele: Braşov, Harghita şi Covasna
  6. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Popescu" Focşani - judeţele: Vrancea, Buzău şi Bacău
  7. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Constantin Papilian" Cluj-Napoca - judeţele: Cluj, Bistriţa-Năsăud, Mureş şi Sălaj
  8. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" Timişoara - judeţele: Timiş, Arad şi Caraş-Severin
  9. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Augustin" Sibiu - judeţele: Sibiu, Alba şi Hunedoara
  10. Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Iacob Czihac" Iaşi - judeţele: Iaşi, Neamţ, Suceava şi Botoşani
  11. Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Aristide Serfioti" Galaţi - judeţele: Galaţi, Brăila şi Vaslui
  12. Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea - judeţele Bihor, Satu Mare şi Maramureş
  13. Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" - municipiul Bucureşti şi toate judeţele
  14. Spitalul de Urgenţă "Prof. Dr. D. Gerota" - municipiul Bucureşti şi judeţele: Ilfov, Ialomiţa, Giurgiu, Prahova, Teleorman şi Călăraşi


  Anexa 2
  - model -
  ROMÂNIA
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
  (MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR)
  (SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII)
  Comisia de expertiză medico-militară de pe lângă Spitalul ...............
  DECIZIE MEDICALĂ
  Nr. .... din ....
  privind evaluarea capacităţii de muncă de către comisia de expertiză medico-militară de pe lângă Spitalul ..................... a domnului/doamnei ........................ din U.M. .........., CNP ............................, domiciliat/domiciliată în localitatea ......................., str. ....................... nr. ......., bl. .........., sc. ......, et. ......., ap. ........, judeţul/sectorul ............................. .
  Data chemării în activitate/anul de studiu .........
  Stagiu de cotizare/Stagiu de cotizare în specialitate .......
  În baza actelor:
  Procesul-verbal de unitate nr. ......... din ...................., întocmit de .......................
  Raport de expertiză medico-militară nr........... din....................
  I. Istoricul bolii:
  II. Examenul clinic şi de laborator:
  III. Diagnosticul clinic şi funcţional:
  IV. Aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar/în poliţie/în Administraţia Naţională a Penitenciarelor/în instituţia militară de învăţământ .........
  (Conform Criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se stabileşte aptitudinea şi încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2012)
  V. Deficienţa funcţională şi incapacitatea adaptativă (IA%)
  VI. Gradul de invaliditate .....................
  (Conform Criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se stabileşte aptitudinea şi încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2012)
  VII. Legătura de cauzalitate/Cauza invalidităţii ................
  VIII. Termen de revizuire - luna ...... anul.........
  Se recomandă concediu medical de ...... zile, în perioada ........... - ........... sau până la apariţia ordinului de trecere în rezervă/deciziei de încetare a raporturilor de serviciu, fără a se depăşi durata maximă a concediului medical prevăzut de lege.
  IX. Comisia de expertiză medico-militară de pe lângă Spitalul .......................... propune cele menţionate mai sus, în şedinţa din ...................., conform prevederilor actelor normative în vigoare.
  Preşedintele comisiei de
  expertiză medico-militară, Membri:
  ......................... 1. ....................
  2. ....................
  3. ....................
  4. ....................
  5. ....................
  6. ....................
  Secretar,
  ....................
  Am luat cunoştinţă: ............... ............
  (semnătura) (data)
  Contest/Nu contest Decizia medicală nr. ........... din ..............
  Decizia se poate contesta în termen de 30 de zile de la semnarea de luare la cunoştinţă sau de la primirea comunicării făcute în scris printr-un mijloc care să asigure confirmarea de primire, în caz de refuz de luare la cunoştinţă sau neprezentare la comisie. Contestaţia se depune şi se înregistrează la comisia de expertiză medico-militară care a emis decizia medicală.
  X. Comisia centrală de expertiză medico-militară, în şedinţa din ...., avizează/nu avizează propunerea de mai sus privind diagnosticul, aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar, legătura de cauzalitate, gradul de invaliditate, termenul de revizuire .............................. .
  Preşedintele comisiei de
  expertiză medico-militară, Membri:
  ......................... 1. ....................
  2. ....................
  3. ....................
  4. ....................
  5. ....................
  6. ....................
  Secretar,
  ....................
  Decizia medicală a comisiei centrale de expertiză medico-militară poate fi atacată la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare. Deciziile medicale necontestate în termen rămân definitive.


  Anexa 3
  - model -
  ROMÂNIA
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
  (MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR)
  (SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII)
  Comisia centrală de expertiză medico-militară
  DECIZIE MEDICALĂ
  Nr. .... din .....
  privind evaluarea capacităţii de muncă de către comisia centrală de expertiză medico-militară a domnului/doamnei ........................... din U.M. ....., CNP ................, domiciliat/domiciliată în localitatea .........................., str. ................... nr. ........, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ... judeţul/sectorul ......................
  În baza actelor:
  Procesul verbal de unitate nr. ....... din ...................., întocmit de ......................
  Raportul medical nr. ........ din ..........
  I. Istoricul bolii:
  II. Examenul clinic şi de laborator:
  III. Diagnosticul clinic şi funcţional:
  IV. Aptitudinea pentru îndeplinirea serviciului militar/în poliţie/în Administraţia Naţională a Penitenciarelor/în instituţia militară de învăţământ .........
  (conform Criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se stabileşte aptitudinea şi încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2012)
  V. Deficienţa funcţională şi incapacitatea adaptativă (IA %)
  VI. Gradul de invaliditate .....................
  (conform Criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se stabileşte aptitudinea şi încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2012)
  VII. Legătura de cauzalitate/Cauza invalidităţii ..................
  VIII. Termen de revizuire - luna ......... anul ...........
  Se recomandă concediu medical de ..... zile în perioada ......... - ........... sau până la apariţia ordinului de trecere în rezervă/deciziei de încetare a raporturilor de serviciu, fără a se depăşi durata maximă a concediului medical prevăzut de lege.
  Preşedintele comisiei de
  expertiză medico-militară, Membri:
  ......................... 1. ....................
  2. ....................
  3. ....................
  4. ....................
  5. ....................
  6. ....................
  Secretar,
  ....................
  Am luat cunoştinţă: .............. ..........
  (semnătura) (data)
  Decizia medicală poate fi atacată la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare. Deciziile medicale necontestate în termen rămân definitive.


  Anexa 4
  - model -
  ROMÂNIA
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
  (MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR)
  (SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII)
  Comisia de expertiză medico-militară de pe lângă Spitalul ..................
  (Comisia centrală de expertiză medico-militară)
  CERTIFICAT MEDICAL
  Nr. ...... din ........
  Examinând pe .....(gradul, numele şi prenumele)....... din U.M. ................., CNP .........................., domiciliat în comuna/oraşul .........................., str. ....................... nr. ., bl. ..., sc. .., et. .., ap. ...., judeţul/sectorul ........, internat dela ..... până la .....,
  Foaia de observaţie clinică nr. ................, întocmită de Spitalul ......................., Serviciul ....................., sau referat medical, documente medicale
  I. Diagnostic clinic şi funcţional
  II. Se recomandă concediu medical de .............. zile în perioada ..................... - ....................... peste .... zile de incapacitate temporară de muncă.
  Preşedintele comisiei
  de expertiză medico-militară/ Membri:
  comisiei centrale de expertiză 1. ...................
  medico-militară, 2. ...................
  ............................ 3. ...................
  4. ...................
  5. ...................
  6. ...................
  Secretar,
  .................
  Am luat cunoştinţă ................
  Data ................


  Anexa 5
  - model -
  ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
  (MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR)
  (SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII)
  Comisia de expertiză medico-militară de pe lângă Spitalul ..................
  (Comisia centrală de expertiză medico-militară)
  CERTIFICAT MEDICAL DE RECUPERARE
  al .....(gradul, arma, numele şi prenumele)...... din U.M. .......,
  CNP ..................
  Comisia de expertiză medico-militară/Comisia centrală de expertiză medico-militară a analizat situaţia medicală a sus-numitului, stabilindu-i diagnosticul:
  Până la data de ....... a totalizat în ultimele 365/730 de zile un număr de ...... zile de incapacitate temporară de muncă.
  Propunerea comisiei de expertiză medico-militară/comisiei centrale de expertiză medico-militară
  .......................................................................................
  Preşedintele comisiei de expertiză
  medico-militară/Preşedintele comisiei
  centrale de expertiză medico-militară, Membri:
  .................................. .......................
  .......................
  .......................
  .......................
  .......................
  .......................
  Secretar,
  ....................
  Am luat cunoştinţă ...................
  Data ....................
  Preşedintele comisiei centrale de
  expertiză medico-militară,
  .............................. Membri 1*):
  ........................
  ........................
  ........................
  ........................
  ........................
  ........................
  Secretar *1),
  .......................
  Avizul Direcţiei medicale *2),
  Data ................
  Propunerea Direcţiei management *3)
  resurse umane
  Data ................
  Hotărârea ministrului apărării naţionale
  Data ................
  -------------
  *1) Se utilizează doar pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor.
  *2) Se utilizează pentru Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
  *3) Se utilizează doar pentru Ministerul Apărării Naţionale.


  Anexa 6
  - model -
  ROMÂNIA
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
  Comisia de expertiză medico-militară de pe lângă spitalul ..........
  Nr. ..... din .......
  AVIZ MEDICAL
  În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu ale Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 39/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare, în baza următoarelor acte:
  1. fişa postului nr. ................din ..................., eliberată de ...................................;
  2. fişa de identificare a factorilor de risc profesional ....................................................;
  3. fişa de solicitare a examenului medical la angajare nr. ............. din .........................;
  4. procesul-verbal de cercetare a evenimentului nr. .... din .............., eliberat de ..............................;
  5. fişa de aptitudine - medicina muncii nr. ....... din ..............;
  6. fişa de examinare medicală eliberată de Spitalul .....................................................,
  Comisia de expertiză medico-militară de pe lângă Spitalul ................................... şi medicul specialist/primar de medicina muncii ....................... din Spitalul ...................................... stabilesc că atribuţiile funcţiei sunt compatibile/incompatibile cu incapacitatea dată de afecţiunea fizică şi pot fi/nu pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava.
  Vor fi respectate următoarele recomandări:
  1. .......................................................................;
  2. .......................................................................;
  3. .......................................................................;
  4. ........................................................................
  Preşedintele comisiei Membri: Medic specialist
  de expertiză medico-militară, 1. ............. medicina muncii,
  ........................... 2. ............. ...................
  3. .............
  4. .............
  5. .............
  NOTĂ:
  Numărul avizului medical va fi numărul procesului-verbal de şedinţă.


  Anexa 7
  - model -
  Loc pentru ştampilă
  RAPORT DE EXPERTIZĂ MEDICO-MILITARĂ *1)
  Nr. ..... din .......... *2)
  ------------
  *1) Raportul de expertiză medico-militară se va completa de către medicul curant din secţia de specialitate unde a fost internat pacientul sau, în caz de expertizare pe documente, de către preşedintele comisiei de expertiză medico-miliară/comisiei centrale de expertiză medico-militară.
  *2) Raportul va fi înregistrat la comisia de expertiză medico-militară/comisia centrală de expertiză medico-militară într-un registru special înregistrat la compartimentul documente clasificate/similare şi va fi anexat la procesul-verbal de şedinţă.
  Grad, nume şi prenume ...................................................
  În baza documentelor, după caz, totalizează .... zile de incapacitate temporară de muncă, la data de ............:
  Secretarul comisiei .......... Data ............
  1. Foaie de observaţie clinică nr. .... din ......, secţia/Spitalul ............................
  2. Referat medical nr. ......, emis de ...............................
  Referat medical nr. ......, emis de ...............................
  Referat medical nr. ......, emis de ............................. (în funcţie de caz).
  3. Procesul-verbal de unitate nr. .. din ..............., emis de ....................................
  4. Alte documente solicitate (investigaţii paraclinice, bilete de ieşire din spital, notă de relaţii, buletin histopatologic, examen psihologic, proces-verbal de cercetare, fişa BP2, decizia medicală anterioară)
  I. Diagnosticul clinic şi propunerea medicului care întocmeşte raportul
  Diagnostic clinic:
  Propunere:
  [] CM .... zile
  [] APT
  [] AL [] 3 LUNI [] 6 LUNI [] 12 LUNI
  [] IPALR [] ISE
  [] Încadrarea în grad de invaliditate [] I (unu) [] II (doi) [] III (trei) [] Nu se încadrează
  Recomandări:
  [] INTERZIS PORTUL DE ARMĂ
  [] SCUTIRE ŞEDINŢE TRAGERE, APLICAŢII, TABERE DE INSTRUCŢII
  [] SCUTIRE SERVICIU DE ZI PE UNITATE
  [] SCUTIRE ORTOSTATISM PRELUNGIT
  [] ALTE RECOMANDĂRI:
  [] INTERZIS CONDUCERE AUTOVEHICULE
  [] SCUTIRE EFORT FIZIC INTENS ŞI PROBE SPORTIVE
  [] EVALUARE PRIN CABINETUL DE MEDICINA MUNCII
  (semnătura şi parafa)
  II. Propunerea preşedintelui comisiei de expertiză medico-militară/comisiei centrale de expertiză medico-militară
  Diagnostic clinic:
  Deficienţa funcţională:
  [] FĂRĂ [] UŞOARĂ [] MEDIE [] ACCENTUATĂ [] GRAVĂ
  Incapacitate adaptativă (%):
  Propunere:
  [] CM .... zile
  [] APT
  [] AL [] 3 LUNI [] 6 LUNI [] 12 LUNI
  [] IPALR [] ISE
  [] Încadrarea în grad de invaliditate [] I (unu) [] II (doi) [] III (trei) [] Nu se încadrează
  Termen de revizuire:
  [] 1 AN [] 2 ANI [] 3 ANI [] NEREVIZUIBIL
  Cauza invalidităţii:
  Recomandări: [] ACELEAŞI RECOMANDĂRI [] ALTE RECOMANDĂRI:
  (semnătura şi parafa)
  III. Hotărârea comisiei de expertiză medico-militară/comisiei centrale de expertiză medico-militară
  Diagnostic clinic:
  Deficienţa funcţională:
  [] FĂRĂ [] UŞOARĂ [] MEDIE [] ACCENTUATĂ [] GRAVĂ
  Incapacitate adaptativă (%):
  [] CM .... zile
  [] AC
  [] AL [] 3 LUNI [] 6 LUNI [] 12 LUNI
  [] IPALR [] ISE
  [] Încadrarea în grad de invaliditate [] I (unu) [] II (doi) [] III (trei) [] Nu se încadrează
  Termen de revizuire: [] 1 AN [] 2 ANI [] 3 ANI [] NEREVIZUIBIL
  Cauza invalidităţii:
  Recomandări: [] ACELEAŞI RECOMANDĂRI [] ALTE RECOMANDĂRI:
  Hotărârea a fost luată: [] În unanimitate [] Cu majoritate de:
  Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară/
  comisiei centrale de expertiză medico-militară,
  ...........................
  Membri:
  1. [] DA [] NU .................
  2. [] DA [] NU .................
  3. [] DA [] NU .................
  4. [] DA [] NU .................
  5. [] DA [] NU .................
  6. [] DA [] NU .................
  Secretar comisie,
  ................


  Anexa 8
  LISTA
  afecţiunilor invalidante care afectează ireversibil capacitatea de muncă
  1. Afecţiuni oftalmologice care duc la scăderea acuităţii vizuale sub 1/20 la ambii ochi, în stadiul irecuperabil medical sau chirurgical
  2. Amputaţii de membre toracale (antebraţ, braţ, mână) sau membre pelvine (coapsă, gambă, picior) neprotezabile
  3. Spondilita anchilozantă formă avansată
  4. Poliartrita cronică deformantă cu impotenţă funcţională accentuată, rebelă la tratament
  5. Anchiloza de genunchi şi şold bilaterală
  6. Ciroza hepatică cu insuficienţă hepatică ireductibilă
  7. Insuficienţa cardiacă stadiul IV (indiferent de cauză)
  8. Hipertensiunea pulmonară severă cu complicaţii grave, ireversibile
  9. Insuficienţa respiratorie cronică cu indicaţie de oxigenoterapie de lungă durată
  10. Insuficienţa renală cronică în stadiul de uremie depăşită prin mijloace de epurare extrarenală (hemodializă, dializă peritoneală, plasmafereză, hemofiltrarea arterio-venoasă continuă)
  11. Afecţiuni neoplazice, stadiul IV, cu metastaze sau stadiul III, forme inoperabile, cu complicaţii
  12. Boala Parkinson - formă avansată, rebelă la tratament, cu tulburări psihice grave, de vorbire, de deglutiţie şi tulburări respiratorii permanente cu fenomene "on-off"
  13. Scleroza multiplă formă primar sau secundar progresivă cu examen RMN sugestive şi deficite motorii definitive, anchiloze secundare, tulburări de coordonare, de vorbire şi/sau de vedere
  14. Scleroza laterală amiotrofică
  15. Para- şi tetraplegii secundare postraumatisme vertebro-medulare, tumori etc., cu sau fără secţiune medulară
  16. Miastenia gravis, formă avansată sub tratament, cu tulburări de deglutiţie, fonaţie şi crize respiratorii frecvente
  17. Distrofii musculare progresive
  18. Deficite motorii şi/sau afazii definitive sechelare AVC, tumorale (evoluţie staţionară după 2 ani de la episodul acut)
  19. Demenţa
  20. Sindromul cohleo-vestibular cu tulburări majore de echilibru
  21. Infecţia HIV/SIDA stadiile: C1, C2, C3; formele HIV/SIDA încadrabile în gradul I
  22. Orice altă afecţiune, alta decât cele menţionate mai sus, încadrată în gradul I de invaliditate


  Anexa 9
  - model -
  ROMÂNIA
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
  Comisia de expertiză medico-militară/
  Comisia centrală de expertiză medico-militară
  Nr. .......... din ....................
  NOTĂ
  pentru internare în spitalul militar
  Serviciul ........................
  În conformitate cu prevederile legale în vigoare, domnul/doamna .............................., din ........................, se internează pentru întocmirea foii de observaţie clinică, cu propunerea referitoare la: diagnostic, aptitudinea faţă de serviciul militar, legătura de cauzalitate, încadrarea în grad de invaliditate, termenul de revizuire, după care se va prezenta comisiei de expertiză medico-militară.
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  Preşedintele comisiei de expertiză medico-militară/
  comisiei centrale de expertiză medico-militară,
  ..............................
  ---------