ORDIN nr. 1.898/855/2021pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.898 din 20 septembrie 2021
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 855 din 13 septembrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 21 septembrie 2021
  Având în vedere:– titlul VIII - Asigurările sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;– art. II din Ordonanța Guvernului nr. 14/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;– Referatul de aprobare nr. CAZ 313 din 20.09.2021 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.549 din 13.09.2021 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății, interimar, și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) prezintă adeverința de la plătitorul de indemnizații din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale, a unor tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevăzute la art. 18 alin. (5), a carantinei, a bolilor infectocontagioase din grupa A, în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în situația eliberării certificatelor de concediu medical acordate în continuare, pentru același episod de boală, de către medicul curant care are obligația întocmirii planului de urmărire a evoluției bolii;
  2. La articolul 9 alineatul (4), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
  h) în cazul unor tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevăzute la art. 18 alin. (5).
  3. La articolul 10^1, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul eliberării certificatelor de concediu medical pentru unele boli speciale și pentru unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevăzute la art. 18 alin. (5), pentru urgențele medico-chirurgicale, pentru bolile infectocontagioase din grupa A, pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare, medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriu nu au obligația întocmirii unui plan de urmărire a evoluției bolii.4. La articolul 10^1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru persoanele care au beneficiat în ultimele 12 luni de 90 de zile, cumulat, de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă pentru aceeași afecțiune, socotite din prima zi de îmbolnăvire, și pentru care este necesară prelungirea concediului medical peste 90 de zile cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale, medicii de specialitate nu au obligația întocmirii unui plan de urmărire a evoluției bolii.5. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Durata de acordare a concediului și a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale și pentru unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevăzute la art. 18 alin. (5) și se diferențiază după cum urmează:
  a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătății;
  b) un an și 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru SIDA și neoplazii, în funcție de stadiul bolii;
  c) pe toată perioada de tratament, până la vindecare, pentru tuberculoză;
  d) pe toată perioada de tratament, până la vindecare, pentru unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare.
  6. La articolul 18, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Tipurile de arsuri pentru care durata de acordare a concediului și a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este prevăzută la alin. (3) lit. d) sunt arsurile de gradul IIB-III localizate pe față, scalp, mâini, picioare, organe genitale, perineu, articulații mari și/sau arsuri de gradul III cu alte localizări, dar care afectează cel puțin 10% din suprafața corporală.7. La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul menținerii incapacității temporare de muncă pentru aceeași afecțiune, concediul medical se poate prelungi de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, în etape succesive de maximum 30/31 de zile calendaristice, cu respectarea duratelor de acordare prevăzute la art. 18 alin. (1)-(3), socotite de la prima zi de îmbolnăvire.8. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 23

  Asigurații bolnavi de tuberculoză, precum și cei cu unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevăzute la art. 18 alin. (5) beneficiază de concediu medical până la duratele maxime prevăzute de lege.
  9. La articolul 37, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Persoanele asigurate care beneficiază de concediu medical pentru carantină completează o declarație pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7^1 la prezentele norme, care se depune la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzuți la art. 36 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, care se păstrează de către aceștia și se prezintă organelor de control.10. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 56
  (1) Durata concediilor pentru tuberculoză, unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevăzute la art. 18 alin. (5), neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcină și lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă, pentru carantină, boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, precum și pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecțiuni.(2) Pentru concediile medicale prevăzute la alin. (1), plătitorii de indemnizații au obligația să elibereze adeverințe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical aferent fiecărei afecțiuni în parte, cu excepția cazurilor de tuberculoză, a unor tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevăzute la art. 18 alin. (5), precum și a celor pentru carantină sau a bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării.
  11. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7^1, care are cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății, interimar,
  Cseke Attila Zoltán
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan


  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 7^1 la norme)
  DECLARAȚIE

  Subsemnatul(a), ..............................., cetățean ........................., născut(ă) la data de ................. în localitatea ..............................., domiciliat(ă) în ...................................., str. .......................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ........................, posesor(posesoare) al/a ..........., seria ............. nr. ................., eliberat(ă) de ......................... la data de .................., cod numeric personal ................................, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că:
  [ ] instituirea măsurii carantinei în perioada ........................ este ca urmare a deplasării mele în interes personal din data de ................ într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, respectiv în .....................;
  [ ] instituirea măsurii carantinei în perioada ........................ nu este ca urmare a deplasării mele în interes personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen.

  Declarant
  ..............................................
  (numele, prenumele și semnătura)
  Data
  ...........................

  -----