ORDIN nr. 211 din 11 februarie 2003 (*actualizat*)
pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip şi eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2**)
(actualizat până la data de 20 ianuarie 2009*)
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • ----------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 20 ianuarie 2009 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 1.043 din 15 decembrie 2003; ORDINUL nr. 1.356 din 27 iulie 2004; ORDINUL nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004; ORDINUL nr. 1.700 din 12 octombrie 2005; ORDINUL nr. 2.218 din 22 decembrie 2005; ORDINUL nr. 1.699 din 18 septembrie 2006; ORDINUL nr. 1.040 din 16 octombrie 2007; ORDINUL nr. 472 din 15 martie 2008; ORDINUL nr. 1.566 din 22 decembrie 2008; RECTIFICAREA nr. 1.566 din 22 decembrie 2008.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) Titlul Ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.218 din 22 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 20 februarie 2006.
  ***) Conform art. V din ORDINUL nr. 2.218 din 22 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 20 februarie 2006, prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2006.
  ****) Conform pct. 90 al art. I din ORDINUL nr. 2.218 din 22 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 20 februarie 2006 în textul reglementarilor şi anexelor la acestea denumirea "Registrul Auto Roman" se inlocuieste cu denumirea "RAR", sintagma "cartea de identitate a vehiculului" se inlocuieste cu "CIV", termenul "mas" se inlocuieste cu sintagma "motor cu aprindere prin scanteie", termenul "mac" se inlocuieste cu sintagma "motor cu aprindere prin comprimare", iar abrevierea "GN", cu abrevierea "GNC".
  Având în vedere prevederile art. 12 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, precum şi ale Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cartii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România,
  În temeiul prevederilor art. 3 pct. 47 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,
  ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Reglementarile privind omologarea de tip şi eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  ------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.218 din 22 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 20 februarie 2006.


  Articolul 2

  Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Pe data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.938/2001 pentru aprobarea Reglementarilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le indeplineasca vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare după 30 de zile de la data publicarii.
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 11 februarie 2003.
  Nr. 211.


  Anexă

  REGLEMENTARI 11/02/2003