NORME METODOLOGICE din 24 iunie 2005 (*actualizate*)
pentru aparatul de control financiar al statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
(actualizate până la data 20 august 2010*)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • ------------
  *) Forma actualizată a acestor norme până la data de 20 august 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 2.160 din 17 august 2010.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  I. Programarea şi organizarea activităţii de control financiar al statului
  1. Activitatea de control financiar al statului se exercită prin Direcţia de control financiar şi structurile subordonate aparţinând direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Aceasta se desfăşoară în baza unor programe anuale, trimestriale şi lunare, aprobate de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
  2. Proiectul programului de activitate pentru întregul aparat de control financiar al statului din Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se întocmeşte de Direcţia de control financiar, până la data de 15 a penultimei luni din trimestru, pentru trimestrul următor, pe baza sarcinilor primite de la conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a propunerilor primite de la direcţiile din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Ministerului Finanţelor Publice şi de la structurile de control teritoriale.
  3. Structurile de control din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi direcţiilor generale ale finanţelor publice teritoriale, pe baza sarcinilor ce le revin din programul aprobat, vor întocmi propriile programe de activitate, pe care le vor transmite Direcţiei de control financiar din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 20 a ultimei luni din trimestru pentru trimestrul următor.
  Toate acţiunile de control care nu se regăsesc în programul aprobat de conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se vor înscrie separat la "alte acţiuni", menţionându-se natura acţiunii şi cine a aprobat-o.
  4. Selectarea agenţilor economici la care se va efectua controlul financiar şi stabilirea duratei acestuia se vor face cu respectarea strictă a prevederilor art. 10 şi 11 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare, de către organul financiar competent.
  În scopul întăririi disciplinei economico-financiare la agenţii economici la care statul, direct sau printr-o instituţie ori autoritate publică, are calitatea de acţionar, în urma analizelor lunare efectuate pe baza raportărilor primite, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală poate dispune, ori de câte ori este cazul, efectuarea unor acţiuni de control financiar.
  5. Procedura de selectare a agenţilor economici va ţine cont, în principal, de:
  a) importanţa agentului economic (strategică, naţională, regională, locală);
  b) situaţia economico-financiară a agenţilor economici (pierderi, arierate);
  c) facilităţi acordate (ajutor de stat, credite interne şi externe cu garanţia statului, fonduri comunitare, fonduri de cofinanţare etc.);
  d) programe de restructurare a activităţii economice.
  6. La agenţii economici la care statul, direct sau printr-o instituţie ori autoritate publică, are calitatea de acţionar, de regulă, controlul financiar precedă inspecţia fiscală.
  7. În scopul evitării controalelor paralele sau repetate, al depăşirii duratei verificării şi creşterii eficienţei economice a activităţii de control, fiecare direcţie va ţine o evidenţă strictă a acţiunilor de control financiar pentru fiecare agent economic la care statul, direct sau printr-o instituţie ori autoritate publică, are calitatea de acţionar.
  8. În condiţiile în care în efectuarea controlului financiar nu se pot respecta termenele stabilite prin program, conducătorul direcţiei va analiza condiţiile concrete şi va putea dispune prelungirea duratei acţiunii fără a influenţa realizarea celorlalte acţiuni prevăzute în programul de activitate şi fără depăşirea duratei maxime prevăzute de lege.
  9. Activitatea de pregătire profesională continuă a întregului aparat din centrală şi teritoriu asupra reglementărilor bugetare, financiar-contabile, fiscale, precum şi de pregătire a activităţii de control financiar pe baza tematicilor şi obiectivelor de control se desfăşoară la sediu, la începutul fiecărei luni, potrivit programului de activitate şi în conformitate cu prevederile legii privind statutul funcţionarilor publici.
  10. Înaintea desfăşurării controlului financiar, organul de control financiar are obligaţia să înştiinţeze agentul economic în legătură cu acţiunea care urmează să se desfăşoare prin transmiterea unui aviz de control.
  Avizul de control va cuprinde temeiul juridic şi data de începere a controlului financiar, potrivit anexei nr. 1.
  Agentul economic are posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a controlului financiar, o singură dată, pentru motive justificate.
  11. Avizul de control se comunică agentului economic, în scris, înainte de începerea controlului financiar, astfel:
  a) cu 30 de zile, pentru agenţii economici care fac parte din categoria marilor contribuabili;
  b) cu 15 zile, pentru ceilalţi agenţi economici.
  12. Comunicarea avizului de control nu este necesară:
  a) pentru soluţionarea unor cereri ale agentului economic;
  b) în cazul unor acţiuni îndeplinite ca urmare a solicitării unor autorităţi publice, potrivit legii;
  c) în cazul acceptării voluntare de către agentul economic.
  13. Controlul financiar se efectuează la regii autonome, societăţi naţionale, companii naţionale, societăţi comerciale la care statul, direct sau printr-o instituţie ori autoritate publică, are calitatea de acţionar şi la alţi agenţi economici în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor financiare şi fiscale faţă de stat.
  La începerea controlului financiar, organul de control financiar este obligat să prezinte agentului economic legitimaţia de control şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de control. Începerea controlului financiar trebuie consemnată în registrul unic de control.
  Controlul financiar se desfăşoară, de regulă, în spaţiile de lucru ale agentului economic, care trebuie să pună la dispoziţie un spaţiu adecvat, precum şi logistica necesară desfăşurării controlului.
  Organul de control financiar are dreptul să inspecteze locurile în care se desfăşoară activitatea, în prezenţa agentului economic sau a unei persoane desemnate de acesta.
  14. În executarea atribuţiilor prevăzute în art. 5 din Legea nr. 30/1991, cu modificările ulterioare, principalele obiective ale controlului financiar sunt:
  a) modul de respectare a disciplinei economico-financiare şi de realizare a prevederilor din bugetul de venituri şi cheltuieli;
  b) modul de administrare şi gestionare a mijloacelor materiale şi a fondurilor financiare de către regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale la care statul, direct sau printr-o instituţie ori autoritate publică, are calitatea de acţionar;
  c) modul de utilizare a ajutorului de stat (subvenţii, alocaţii, credite cu garanţia statului, fonduri, facilităţi etc.), potrivit destinaţiei prevăzute de lege;
  d) exactitatea şi realitatea înregistrărilor în evidenţe, stabilirea corectă şi îndeplinirea integrală a obligaţiilor financiare şi fiscale faţă de stat;
  e) calitatea managementului.
  15. La finalizarea controlului financiar, se va solicita reprezentantului agentului economic o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate. În declaraţie se va menţiona şi dacă au fost restituite toate documentele solicitate şi puse la dispoziţie de agentul economic.
  II. Întocmirea actelor de control
  16. Organele de control financiar întocmesc, de regulă, următoarele acte de control:
  a) proces-verbal de control financiar;
  b) proces-verbal intermediar;
  c) proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
  d) notă de constatare;
  e) notă unilaterală;
  f) notă de prezentare;
  g) raport de inspecţie fiscală.
  Proces-verbal de control financiar
  17. Procesul-verbal de control financiar este un act bilateral care se semnează de către organul de control financiar şi de reprezentantul legal al agentului economic. Conţinutul orientativ al procesului-verbal de control financiar este prezentat în anexa nr. 2. Constatările ce se înscriu în procesul-verbal de control financiar trebuie să fie precise, bazate pe date şi documente expuse clar, eliminându-se orice elemente şi descrieri personale, inutile şi neconcludente, care încarcă nejustificat conţinutul procesului-verbal de control financiar. La procesul-verbal de control financiar se vor anexa situaţii, tabele, documente, acte, note explicative, necesare susţinerii constatărilor.
  Neregulile constatate se vor consemna în procesul-verbal de control financiar în mod obligatoriu, cu precizarea concretă a actelor normative încălcate (articol, alineat) şi cu determinarea exactă a influenţelor financiare, bugetare şi gestionare nefavorabile.
  Pentru fiecare abatere înscrisă în procesul-verbal de control financiar se vor nominaliza persoanele care nu au respectat prevederile legale şi funcţiile acestora.
  Pentru fiecare abatere constatată prin procesul-verbal de control financiar se vor înscrie măsurile luate operativ în timpul controlului financiar, cu menţiunea documentelor pe baza cărora s-au materializat, sau măsurile dispuse în sarcina agentului economic, cu indicarea termenului de raportare a îndeplinirii acestora.
  18. Organele de control financiar pot solicita note explicative reprezentantului sau oricărui angajat al agentului economic, care să contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea agentului economic, ce pot influenţa procesul-verbal de control financiar.
  19. Notele explicative se întocmesc potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3 şi se iau în orice etapă a controlului financiar pentru clarificarea şi definitivarea constatărilor privind nerespectarea prevederilor actelor normative. Întrebările vor fi formulate în mod clar, concis şi concret, pentru a da posibilitatea unor răspunsuri la obiect.
  În cazul în care persoana în cauză refuză să răspundă la întrebări, organele de control financiar vor transmite întrebările printr-o adresă scrisă, înregistrată la agentul economic, stabilind un termen util de cel puţin 5 zile lucrătoare pentru formularea răspunsului.
  Refuzul de a răspunde la întrebări va fi consemnat în procesul-verbal de control financiar şi se vor aplica sancţiunile prevăzute de lege.
  20. Pentru constatările privind săvârşirea unor fapte care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală, organul de control întocmeşte un proces-verbal de control financiar separat, care va fi înaintat organelor abilitate prin lege pentru efectuarea cercetărilor. În cazul în care cel supus controlului refuză să semneze procesul-verbal de control financiar, organul de control financiar va consemna despre aceasta în procesul-verbal de control financiar.
  21. Agentul economic va fi informat pe parcursul desfăşurării controlului financiar asupra constatărilor rezultate din control.
  La încheierea controlului financiar, organul de control financiar va prezenta agentului economic constatările şi consecinţele, acordându-i acestuia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere în scris, cu excepţia cazului în care agentul economic renunţă la acest drept.
  După analizarea punctului de vedere prezentat de agentul economic, organul de control financiar va proceda la definitivarea actului de control.
  22. Procesul-verbal de control financiar se va comunică agentului economic şi, după semnarea de către reprezentantul său legal, se va înregistra la registratura acestuia. Data comunicării se va considera data înregistrării la agentul economic.
  Procesul-verbal de control financiar va fi înregistrat la registratura organului de control financiar, în termen de 3 zile de la încheierea controlului financiar.
  În cazul în care reprezentantul legal al agentului economic refuză sau tergiversează semnarea, procesul-verbal de control financiar va fi comunicat printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau/şi prin alte mijloace, cum ar fi fax sau e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. Data primirii de către agentul economic a scrisorii, a faxului sau a e-mailului se consideră ca fiind data comunicării procesului-verbal de control financiar.
  23. După finalizarea controlului financiar se va întocmi formularul "Dispoziţie obligatorie", potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4. Dispoziţia obligatorie se transmite la sediul agentului economic controlat şi cuprinde măsurile stabilite în sarcina acestuia şi termenele până la care acesta este obligat să comunice organului de control financiar modul de ducere la îndeplinire.
  Dispoziţia obligatorie se întocmeşte de către organul de control financiar, se avizează de şeful de serviciu şi se aprobă de conducătorul activităţii de control financiar.
  Agentul economic are obligaţia să îndeplinească măsurile dispuse prin procesul-verbal de control financiar, în termenele şi condiţiile stabilite de către organele de control financiar, în caz contrar aplicându-se sancţiunile prevăzute de lege.
  24. Organul de control financiar poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul procesului-verbal de control financiar din oficiu sau la cererea agentului economic, astfel:
  a) Dacă îndreptarea erorii materiale se face prin adăugări sau ştersături operate în cuprinsul procesului-verbal de control financiar, acestea vor fi semnate şi ştampilate de organul de control, în caz contrar nefiind luate în considerare. Îndreptarea erorii materiale va fi operată pe toate exemplarele originale ale procesului-verbal de control financiar. După efectuarea îndreptării erorii materiale, organul de control financiar are obligaţia de a comunică agentului economic de îndată operaţiunea efectuată.
  b) În cazul în care îndreptarea erorii materiale nu se poate efectua direct pe actul de control, se emite un nou proces-verbal de control financiar, care, de asemenea, va fi comunicat agentului economic.
  Procesul-verbal intermediar
  25. Procesul-verbal intermediar este un act bilateral, care se semnează de către organul de control financiar şi de reprezentantul legal al agentului economic. Acesta se întocmeşte la unităţile subordonate agentului economic, are structura procesului-verbal de control financiar şi nu poate fi atacat pe cale administrativă sau judecătorească.
  Procesul-verbal intermediar este anexa la procesul-verbal de control financiar care se întocmeşte la agentul economic.
  Constatările din procesul-verbal intermediar se vor analiza şi se vor prelua în procesul-verbal de control financiar, în funcţie de prevederile legale, de realitatea constatărilor şi de respectarea procedurilor specifice de control.
  Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
  26. Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se încheie pentru acele fapte ale căror constatare şi sancţionare sunt de competenţa organelor de control financiar, în condiţiile legii şi în conformitate cu procedura stabilită prin legislaţia în vigoare privind regimul juridic al contravenţiilor.
  Nota de constatare
  27. Nota de constatare se întocmeşte atunci când în cursul controlului financiar se fac constatări a căror reconstituire ulterioară nu este întotdeauna posibilă sau care nu pot fi dovedite şi în alte situaţii apreciate de organele de control financiar.
  În nota de constatare se consemnează situaţiile de fapt, precum şi măsurile luate operativ pentru remedierea deficienţelor constatate. În situaţii mai deosebite este indicată folosirea martorilor la stabilirea realităţii faptelor constatate.
  Nota de constatare se semnează de organul de control financiar, de către reprezentantul legal al agentului economic şi de persoanele la care se referă constatarea, precum şi de martori, după caz. Nota de constatare este anexă la procesul-verbal de control financiar.
  Nota unilaterală
  28. Nota unilaterală se întocmeşte în cazurile în care, în urma controlului financiar, nu s-au constatat abateri ori acestea, prin volumul şi importanţa lor, nu justifică întocmirea de procese-verbale de control financiar.
  În nota unilaterală organele de control financiar vor arăta, concret, ce anume documente au controlat şi constatările făcute.
  Nota de prezentare
  29. La actele de control încheiate se anexează notele de prezentare care vor cuprinde, în principal, următoarele:
  a) organele sau persoanele, după caz, în afara agentului economic controlat, care au dat dispoziţii ce au determinat abaterile respective;
  b) problemele care necesită control financiar în continuare şi/sau extinderea controlului la alţi agenţi economici, făcându-se propunerile corespunzătoare;
  c) măsurile ce mai trebuie luate în continuare de agentul economic controlat şi de organul care a dispus controlul financiar;
  d) propuneri de aplicare a unor sancţiuni disciplinare, de imputare sau de transmitere organelor abilitate prin lege pentru efectuarea cercetărilor, după caz;
  e) propuneri de modificare, completare, actualizare a cadrului normativ în domeniul supus controlului financiar.
  În cazul în care organul de control financiar nu are nimic de arătat sau de propus faţă de cele cuprinse în actul de control, nu se mai întocmeşte nota de prezentare.
  Raportul de inspecţie fiscală
  30. Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 30/1991, cu modificările ulterioare, organele de control financiar au obligaţia să verifice exactitatea şi realitatea înregistrărilor în evidenţele prevăzute de lege, urmărind stabilirea corectă şi achitarea integrală a obligaţiilor financiare şi fiscale faţă de stat.
  Constatările de natură financiară, bugetară şi gestionară se consemnează în procesul-verbal de control financiar.
  Constatările fiscale se consemnează în raportul de inspecţie fiscală şi în alte acte administrative fiscale, după caz, cu respectarea prevederilor Codului de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  III. Abrogat
  --------
  Pct. III "Soluţionarea plângerilor" a fost abrogat de art. III din ORDINUL nr. 2.160 din 17 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010.
  31. Abrogat.
  --------
  Pct. 31 a fost abrogat de art. III din ORDINUL nr. 2.160 din 17 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010.
  32. Abrogat.
  --------
  Pct. 32 a fost abrogat de art. III din ORDINUL nr. 2.160 din 17 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010.
  33. Abrogat.
  --------
  Pct. 33 a fost abrogat de art. III din ORDINUL nr. 2.160 din 17 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010.
  34. Abrogat.
  --------
  Pct. 34 a fost abrogat de art. III din ORDINUL nr. 2.160 din 17 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010.
  35. Abrogat.
  --------
  Pct. 35 a fost abrogat de art. III din ORDINUL nr. 2.160 din 17 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010.
  36. Abrogat.
  --------
  Pct. 36 a fost abrogat de art. III din ORDINUL nr. 2.160 din 17 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010.
  37. Abrogat.
  --------
  Pct. 37 a fost abrogat de art. III din ORDINUL nr. 2.160 din 17 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010.
  38. Abrogat.
  --------
  Pct. 38 a fost abrogat de art. III din ORDINUL nr. 2.160 din 17 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010.
  39. Abrogat.
  --------
  Pct. 39 a fost abrogat de art. III din ORDINUL nr. 2.160 din 17 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010.
  40. Abrogat.
  --------
  Pct. 40 a fost abrogat de art. III din ORDINUL nr. 2.160 din 17 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010.
  41. Abrogat.
  --------
  Pct. 41 a fost abrogat de art. III din ORDINUL nr. 2.160 din 17 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2010.
  IV. Evidenţa, urmărirea şi raportarea rezultatelor activităţii de control financiar
  42. Compartimentele de lucru din direcţia de control financiar şi structurile subordonate din cadrul direcţiilor generale din teritoriu vor asigura, ori de câte ori este necesar, urmărirea la agenţii economici controlaţi a aplicării măsurilor stabilite în timpul controlului sau a celor transmise prin documentele de valorificare.
  43. Pentru fiecare proces-verbal de control financiar se va întocmi fişa rezultatelor controlului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5. În fişă se vor înscrie constatările proprii ale echipei de control.
  44. Datele din fişa rezultatelor controlului se vor organiza în evidenţe informatizate. Aceste evidenţe vor servi la aprecierea activităţii desfăşurate de organele de control financiar, a calităţii activităţii aparatului de control şi îmbunătăţirii managementului controlului.
  45. Structurile subordonate din cadrul direcţiilor generale din teritoriu vor raporta Direcţiei de control financiar controalele efectuate şi rezultatele acestora, după cum urmează:
  a) la termenele fixate, prin program sau tematică, ori în termen de 5 zile de la finalizarea controlului financiar;
  b) în termen de 10 zile de la încheierea trimestrului, Raportul privind modul de realizare a programului de control pe trimestrul încheiat.
  46. Direcţia de control financiar va prezenta conducerii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală raportul anual asupra activităţii aparatului de control din centrală şi din teritoriu.

  Anexa 1
  ────────
  la normele metodologice
  ────────────────────────
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  Direcţia de control financiar
  Nr. ......................................
  AVIZ DE CONTROL FINANCIAR
  Denumirea agentului economic: .........................................
  Codul de identificare fiscală: ........................................
  Sediul social: ........................................................
  Domnului/Doamnei preşedinte al consiliului de administraţie/director general
  Vă facem cunoscut că, începând cu data de ............, veţi face obiectul unui control financiar, având ca obiective:
  - execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
  - administrarea şi gestionarea resurselor materiale şi financiare;
  - respectarea disciplinei financiar-contabile şi fiscale în conformitate cu reglementările în domeniu;
  - verificarea modului de organizare şi conducere a evidenţei financiare şi contabile;
  - calitatea activităţii manageriale.
  Vă rugăm să luaţi măsurile necesare pentru a pune la dispoziţie organelor de control financiar toate documentele financiare, contabile şi fiscale şi alte elemente justificative relevante şi pentru a asigura toate condiţiile necesare bunei desfăşurări a controlului financiar, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare.
  În măsura în care contabilitatea dumneavoastră este informatizată, urmează să asiguraţi ansamblul informaţiilor, datelor şi documentelor arhivate în format electronic, precum şi aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora s-au întocmit.
  Pe parcursul controlului financiar aveţi dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate şi/sau juridică.
  Controlul financiar se va desfăşura cu respectarea prevederilor Legii nr. 30/1991, cu modificările ulterioare, ale Codului fiscal, ale Codului de procedură fiscală şi ale altor reglementări legale în materie.
  Menţionăm că aveţi posibilitatea de a solicita o singură dată amânarea datei de începere a controlului financiar pentru motive justificate.
  Prezentul aviz de control financiar a fost emis în baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 889/2005.
  Conducătorul activităţii de control financiar,
  ...............................................
  (funcţia, numele, prenumele, semnătura, ştampila)
  Persoana de contact: ............ Telefon: .................


  Anexa 2
  ────────
  la normele metodologice
  ────────────────────────
  PROCES - VERBAL DE CONTROL FINANCIAR
  încheiat la data de ...............
  Procesul-verbal de control financiar se întocmeşte de echipa de control financiar pentru consemnarea aspectelor constatate ca urmare a verificării obiectivelor stabilite prin tematica de control şi dispunerea de măsuri pentru remedierea deficienţelor semnalate.

  Capitolul 1 Date privind controlul financiar

  Prezentarea organelor de control financiar care efectuează verificarea şi care întocmesc procesul-verbal de control financiar, precizându-se, pentru fiecare, numele şi prenumele, funcţia, numărul legitimaţiei, direcţia din care face parte şi numărul/data ordinului de serviciu
  De asemenea, se vor preciza:
  - temeiul legal al efectuării controlului financiar;
  - numărul şi data transmiterii avizului de control. În cazul în care data începerii controlului financiar a fost amânată, se vor specifică numărul şi data acordului, precum şi noul termen aprobat;
  - numărul de înregistrare şi data începerii controlului financiar înscrisă în Registrul unic de control;
  - perioada supusă verificării;
  - perioada în care s-a desfăşurat controlul financiar, precum şi locul de desfăşurare;
  - definirea obiectivului controlului financiar în corelaţie cu tematica înscrisă în ordinul de serviciu.


  Capitolul 2 Date privind agentul economic

  2.1. Datele de identificare a agentului economic: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, codul de identificare fiscală, data de la care a devenit plătitor de T.V.A. - prin opţiune sau prin depăşirea plafonului legal, codul CAEN (activitatea principală desfăşurată), forma de proprietate
  2.2. Mărimea capitalului social şi modificările intervenite în structura acestuia, acţionari (cu pondere semnificativă în capitalul social)
  2.3. Date generale privind programele şi strategiile specifice sectorului de activitate al agentului economic
  2.4. Titluri de participare deţinute la alte societăţi, pe termen lung sau speculative
  2.5. Obiectul de activitate
  2.6. Prezentarea tuturor conturilor bancare în comparaţie cu cele cuprinse în declaraţiile depuse la Administraţia Finanţelor Publice
  2.7. Verificarea evidenţei documentelor cu regim special, cu prezentarea actelor cu care au fost achiziţionate: plaja de numere pentru facturile achiziţionate, facturile utilizate, alte documente cu regim special, documente cu regim special anulate, stocul celor rămase
  2.8. Prezentarea subunităţilor contribuabilului cu precizări specifice, dacă este cazul, pentru cele care prezintă un interes deosebit (declararea punctelor de lucru, respectarea regimului autorizărilor, antrepozit fiscal, utilizator final)
  2.9. Persoanele care asigură conducerea activităţii agentului economic verificat
  2.10. Modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin actele de control anterioare.


  Capitolul 3 Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli

  3.1. Rezultatele financiare obţinute în perioada controlată:
  - analiza execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli, în structură (gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor şi obţinerea rezultatelor, gradul de realizare a principalilor indicatori economico-financiari, cauzele nerealizărilor sau depăşirilor, responsabilităţi, concluzii etc.).
  3.2. Modul de fundamentare şi realizare a veniturilor şi cheltuielilor:
  - analiza comparativă, în dinamică, a evoluţiei cheltuielilor, veniturilor, rezultatelor şi principalilor indicatori economico-financiari, în preţuri curente şi comparabile, determinarea trendului eficienţei activităţii economice desfăşurate;
  - analiza critică a cheltuielilor efectuate, a încadrării acestora în prevederile legale, a necesităţii, realităţii, legalităţii şi oportunităţii angajării lor, influenţele deficienţelor constatate asupra execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, a indicatorilor economico-financiari, precum şi asupra principiului fidelităţii situaţiilor de sinteză şi raportare;
  - analiza modului de realizare a veniturilor şi înregistrarea corectă şi în totalitate a acestora în contabilitate, în perioada la care se referă, influenţele deficienţelor constatate asupra execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, a indicatorilor economico-financiari, precum şi asupra principiului fidelităţii situaţiilor de sinteză şi raportare;
  - corelarea datelor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli cu cele prevăzute în programele şi strategiile specifice sectorului de activitate al agentului economic.


  Capitolul 4 Administrarea şi gestionarea resurselor materiale şi financiare

  4.1. Modul de gestionare a bunurilor din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea agentului economic. În acest sens se vor urmări:
  - efectuarea inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea agentului economic;
  - verificarea listelor de inventariere pentru bunurile depreciate, inutilizabile, deteriorate sau greu vandabile, comenzi în curs, precum şi creanţele şi obligaţiile incerte sau în litigiu;
  - modul de evidenţiere, legalitatea mişcărilor şi transferurilor, înregistrarea în contabilitate a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al statului;
  - conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al statului.
  4.2. Modul de gestionare a patrimoniului propriu al agenţilor economici:
  - inventarierea anuală a elementelor de activ şi pasiv, precum şi a bunurilor deţinute cu orice titlu aparţinând altor persoane juridice şi fizice conform reglementărilor legale;
  - stabilirea rezultatelor inventarierii, modul de verificare şi înregistrare a acestora în contabilitate.
  4.3. Respectarea modului de utilizare a subvenţiilor, alocaţiilor şi transferurilor acordate de la bugetul general consolidat al statului. În acest sens se vor urmări:
  - verificarea notelor de fundamentare privind solicitarea alocaţiilor şi subvenţiilor;
  - verificarea şi avizarea transferurilor şi subvenţiilor acordate de la bugetul general consolidat al statului în baza actelor normative date în aplicarea legii bugetare anuale şi altor acte normative;
  - verificarea modului de utilizare a sumelor reprezentând transferuri şi subvenţii acordate de la bugetul general consolidat al statului.
  4.4. Respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice:
  - verificarea încadrării achiziţiilor în programul anual de investiţii;
  - legat de respectarea procedurii de achiziţii publice, se vor verifica: anunţul/invitaţia de participare la procedura de achiziţii, documentarea pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, actul de numire a comisiei de evaluare a ofertelor prezentate şi hotărârea comisiei privind oferta câştigătoare.
  4.5. Modul de utilizare a creditelor interne sau externe cu garanţia statului:
  - existenţa scrisorilor de garanţie emise de stat privind împrumuturile externe contractate de agenţii economici, concordanţa scrisorii de garanţie cu acordul de împrumut extern;
  - verificarea convenţiilor de garanţie încheiate între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, şi beneficiarul scrisorii de garanţie, respectiv rambursarea ratelor scadente, comisionul de risc şi dobânzile aferente împrumuturilor garantate de stat;
  - modul de constituire şi rambursare a ratelor scadente, a comisionului de risc şi a dobânzilor aferente împrumuturilor cu garanţia statului;
  - modul de respectare a utilizării creditelor obţinute cu garanţia statului, conform destinaţiilor prevăzute în actele normative.
  4.6. Modul de realizare şi evidenţiere a veniturilor totale. În acest sens se vor urmări:
  - modul de derulare a contractelor economice încheiate cu partenerii interni şi externi, de respectare a prevederilor contractuale;
  - modul de fundamentare a preţurilor şi tarifelor;
  - modul de respectare a legalităţii şi eficienţei eventualelor asocieri cu terţe persoane, urmărindu-se dacă au fost cazuri de achiziţionări prin intermediari (societăţi comerciale cu capital privat), precum şi dacă au fost efectuate plăţi cu anticipaţie la aprovizionările cu mărfuri, executări de lucrări sau prestări de servicii;
  - nivelul chiriilor percepute şi încasate, stadiul de încasare a contractelor de închiriere către terţi a mijloacelor fixe şi a activelor din patrimoniul agentului economic (cauzele încasării cu întârziere faţă de scadenţe, responsabilităţi etc.);
  - verificarea contului de "venituri realizate în avans", în sensul realităţii conţinutului său.
  4.7. Modul de utilizare a resurselor financiare. În acest sens se va urmări modul de respectare a legalităţii, realităţii, oportunităţii şi eficienţei următoarelor categorii de cheltuieli:
  - cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate a angajaţilor agentului economic, inclusiv cu mijloacele de transport proprii;
  - cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate, cheltuieli cu sponsorizarea şi încadrarea acestora în limitele de deductibilitate fiscală prevăzute de lege;
  - cheltuieli cu provizioanele şi verificarea modului de constituire a acestora, urmărindu-se dacă sunt deductibile din punct de vedere fiscal;
  - cheltuieli aferente ieşirilor din vânzare/casare/lipsa imobilizărilor, respectiv a celor privind consumul diferitelor elemente de stocuri, existenţa documentelor primare care atestă aceste operaţiuni şi urmărirea deductibilităţii acestora;
  - cheltuieli cu redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii;
  - cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile;
  - cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială;
  - cheltuieli cu serviciile bancare, dobânzile bancare;
  - cheltuieli cu sconturile acordate;
  - cheltuieli cu diferenţele de curs valutar;
  - cheltuieli cu achiziţia autoturismelor de lux, case de vacanţă.


  Capitolul 5 Respectarea disciplinei financiar-contabile

  5.1. Organizarea şi exercitarea controlului financiar propriu al agentului economic:
  - modul de organizare şi exercitare a controlului financiar preventiv, atât în faza de contractare, cât şi în faza de plată, în conformitate cu reglementările legale;
  - modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune (structuri, planuri de verificare, respectarea planurilor de verificare, frecvenţă, obiective, mod de exercitare, rezultate, valorificare, măsuri, deficienţe, implicaţii financiare etc.);
  - modul de organizare şi exercitare a auditului intern.
  5.2. Organizarea şi conducerea contabilităţii financiare:
  - modul de înregistrare cronologică şi sistematică în contabilitate a tuturor documentelor justificative privind bunurile mobile şi imobile, disponibilităţile băneşti, titlurile de valoare, drepturile şi obligaţiile, precum şi modificările intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate;
  - conducerea la zi şi în forma prevăzută de lege a registrelor de contabilitate obligatorii;
  - verificarea corelaţiilor dintre datele înscrise în registrele de contabilitate şi datele înscrise în documentele centralizatoare şi de sinteză;
  - modul de utilizare a conturilor, în sensul respectării conţinutului şi funcţionalităţii acestora, aşa cum este prevăzut în normele de aplicare a planului contabil general (se va avea în vedere modul de înregistrare în ceea ce priveşte corespondenţa dintre natura operaţiilor economice şi conţinutul conturilor contabile, cu implicaţii asupra reflectării în mod fidel în situaţiile financiare şi fiscale ale agentului economic);
  - înregistrarea operaţiunilor în contabilitate pe bază de documente, care au calitatea de documente justificative, conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  - modul de gestionare şi utilizare a formularelor cu regim special, conform prevederilor legale;
  - modul de efectuare a operaţiunilor de reevaluare a imobilizărilor corporale, în conformitate cu prevederile legale.
  5.3. Organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune:
  - modul de fundamentare a cheltuielilor care reflectă consumuri (norme de consum, realitatea pierderilor, deprecieri, modificări de stocuri);
  - înregistrarea operaţiilor privind colectarea şi repartizarea cheltuielilor pe destinaţii, respectiv pe activităţi, secţii, faze de fabricaţie, centre de costuri, centre de profit, după caz, precum şi calculul costului de achiziţie, de producţie, de prelucrare a bunurilor intrate, obţinute, lucrărilor executate, serviciilor prestate, producţiei în curs de execuţie, imobilizărilor în curs etc.
  5.4. Întocmirea situaţiilor financiare şi contabile:
  - modul de întocmire a situaţiilor financiare şi contabile în conformitate cu prevederile legale.
  5.5. Constituirea garanţiilor gestionare:
  - constituirea garanţiilor gestionare potrivit reglementărilor în vigoare şi actualizarea periodică a acestora;
  - constituirea şi depunerea garanţiilor la numirea administratorilor şi a cenzorilor conform prevederilor legale.
  5.6. Respectarea disciplinei de casă:
  - justificarea avansurilor în termenul legal, pentru cheltuielile de aprovizionare cu mărfuri şi pentru alte plăţi care se fac în localitatea în care agentul economic are sediul;
  - justificarea avansurilor în termenul legal, pentru cheltuielile de protocol sau pentru organizarea de conferinţe, simpozioane şi alte asemenea acţiuni, în limitele aprobate de conducătorul agentului economic;
  - justificarea avansurilor în termenul legal pentru cheltuielile de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, diurnei, indemnizaţiei şi cazării pe timpul deplasării.


  Capitolul 6 Calitatea managementului

  - Modul de îndeplinire a criteriilor de performanţă;
  - realizarea obiectivelor prevăzute în programele şi strategiile multianuale.


  Capitolul 7 Concluzii şi măsuri finale

  - Sinteza principalelor deficienţe în administrarea şi gestionarea resurselor materiale şi financiare;
  - sinteza principalelor deficienţe în aplicarea reglementărilor financiare, contabile şi fiscale.
  La terminarea controlului financiar au fost restituite toate actele şi documentele puse la dispoziţie organelor de control, cu excepţia celor reţinute, pentru care s-a întocmit proces-verbal de ridicare de înscrisuri.
  Asupra modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin prezentul proces-verbal de control financiar veţi comunică la Direcţia de control financiar sau la structura de control financiar din cadrul direcţiei generale a finanţelor publice teritoriale, după caz, până la data de ..... .
  Prezentul proces-verbal de control financiar s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, înregistrate în Registrul unic de control sub nr. ....., din care un exemplar a fost lăsat agentului economic, iar două exemplare au fost luate de organele de control financiar.
  Împotriva procesului-verbal de control financiar se poate depune plângere prealabilă la organul emitent, în termenele prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.


  Anexa 3
  ────────
  la normele metodologice
  ────────────────────────
  NOTĂ EXPLICATIVĂ
      Subsemnatul/Subsemnata ......, având calitatea de ...... la ........,
      de la data de ..../..../...., domiciliat/domiciliată în ............,
      judeţul/sectorul ..... bd./str. ...... nr. ....., bl. ....., sc. ...,
      et. ..., ap. ...., telefon ...., legitimat cu B.I./C.I./Paşaport
      seria ....., nr. ...., eliberat de ....... la data de ..../.../...,
      CNP ....., la întrebările puse de ........, având funcţia de ......
      în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de
      Administrare Fiscală - Direcţia (generală) ...... în baza art. 8 din
      Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului
      financiar şi a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare, dau
      următoarele explicaţii:
      1. Întrebare: ...................................................
      .................................................................
      .................................................................
      .................................................................
      1. Răspuns: .....................................................
      .................................................................
      .................................................................
      2. Întrebare: ...................................................
      .................................................................
      .................................................................
      2. Răspuns: .....................................................
      .................................................................
      .................................................................
      3. Dacă mai aveţi ceva de adăugat?
      .................................................................
      .................................................................
      .................................................................
                   Data şi semnătura
                  ....................
                                        Dată în faţa noastră.
                                          Echipa de control
                             ................................................
                             ................................................
                             ................................................
                             (numele, prenumele, nr. legitimaţiei, semnătura)


  Anexa 4
  ────────
  la normele metodologice
  ────────────────────────
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  Direcţia de control financiar
  Nr. de înregistrare ........./............
  DISPOZIŢIE OBLIGATORIE
  Agentul economic verificat: ..................................
  - sediul social ..............................................
  - codul de identificare fiscală ..............................
  - nr. de înregistrare la registrul comerţului ................
  În baza art. 7 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare,
  DISPUN:
  I. (măsuri pentru înlăturarea şi prevenirea neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă);
  II. (măsuri privind suspendarea unor dispoziţii care nu sunt în concordanţă cu reglementările financiar-contabile în vigoare);
  III. (alte măsuri care se impun, în funcţie de abaterile consemnate în procesele-verbale de control financiar).
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             Aprobat, Avizat, Întocmit,
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Conducătorul activităţii Şef serviciu (birou) Organ de control financiar
   de control financiar coordonator
      (funcţia)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Numele şi prenumele Numele şi prenumele Numele şi prenumele
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Semnătura şi ştampila Semnătura Semnătura
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 5
  ────────
  la normele metodologice
  ────────────────────────
  FIŞA REZULTATELOR CONTROLULUI
  1. Echipa de control ...............................................
  2. Agentul economic verificat: .....................................
  - sediul social .................................................
  - codul de identificare fiscală .................................
  - nr. de înregistrare la registrul comerţului ...................
  3. Denumirea acţiunii:
  4. Data: - începerii acţiunii;
  - terminării acţiunii.
  5. Nr. zile/om utilizate:
  6. Perioada cuprinsă în control:
  7. Contravenţii aplicate:
  - număr;
  - valoare.
  8. Amenzi încasate:
  - număr;
  - valoare.
  9. Valori confiscate:
  10. Imputaţii:
  - număr;
  - valoare.
  11. Acte înaintate organelor abilitate prin lege pentru efectuarea cercetărilor:
  - număr;
  - valoare.
  12. Diferenţe în gestiune:
  13. Alte rezultate:
  ___________