ORDONANŢĂ nr. 16 din 26 ianuarie 2006
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI.2 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, înfiinţate în subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureşti, se pot constitui cu personalitate juridică, prin hotărâre a consiliilor locale."
  2. La articolul 5, litera e) va avea următorul cuprins:
  "e) actualizează Registrul local de evidenţă a persoanei, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv;".
  3. La articolul 5, după litera e^1) se introduce o nouă literă, litera e^2), cu următorul cuprins:
  "e^2) utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;".
  4. La articolul 7, literele a) şi c) vor avea următorul cuprins:
  "a) actualizează Registrul judeţean de evidenţă a persoanei;
  .........................................................................
  c) coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă şi a listelor electorale permanente;".
  5. La articolul 7, după literele a^1) şi d) se introduc două noi litere, literele a^2) şi, respectiv, d^1), cu următorul cuprins:
  "a^2) utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
  ...........................................................................
  d^1) aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de Inspectorat;".
  6. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, care funcţionează ca instituţii publice cu personalitate juridică, se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetele locale.
  (2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, fără personalitate juridică, se asigură de la bugetele locale."
  7. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 21^1. - Contravaloarea cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii se constituie ca venit propriu al serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, emitent al acestor documente, sau al bugetului local în cazul în care serviciul nu are personalitate juridică."
  8. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - (1) Materiile prime necesare producerii cărţilor de identitate, cărţilor de identitate provizorii şi cărţilor de alegător, precum şi elementele de particularizare aplicabile prin ştanţare pe cartea de identitate provizorie se achiziţionează, în condiţiile legii, de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectorat, şi se distribuie gratuit serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.
  (2) Imprimatele tipizate şi tipăriturile înseriate necesare în activitatea de eliberare a cărţilor de identitate, precum şi ştampilele care se aplică pe cărţile de identitate provizorii se confecţionează de Tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor şi se distribuie gratuit serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, prin Inspectorat.
  (3) Materialele prevăzute la alin. (2) care se confecţionează şi se distribuie cu titlu gratuit de către Ministerul Administraţiei şi Internelor se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."
  9. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 23^1. - (1) Pentru asigurarea compatibilităţii hardware şi software, a sistemelor informatice şi de comunicaţii pentru emiterea cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător, echipamentele necesare preluării imaginii cetăţenilor care solicită cărţi de identitate, precum şi cele necesare actualizării registrelor locale de evidenţă a persoanelor se achiziţionează de către serviciile publice comunitare locale în baza specificaţiilor tehnice elaborate de Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor.
  (2) Pentru înlocuirea sistemelor de operare sau modificarea parametrilor acestora, pentru modificarea tehnicii de calcul, precum şi pentru instalarea produselor software şi aplicaţiilor necesare operării bazelor de date, sunt autorizaţi specialiştii structurilor teritoriale ale Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor."
  10. La articolul 25 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
  "(2) Până la constituirea în toate localităţile a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, activitatea de evidenţă a persoanelor, pentru unităţile administrativ-teritoriale în care nu funcţionează astfel de servicii publice comunitare, va fi asigurată de serviciile publice comunitare la care sunt arondate în prezent aceste localităţi.
  (3) Modificarea arondării actuale, în funcţie de înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice comunitare potrivit prevederilor alin. (1), se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea serviciului public comunitar judeţean, cu avizul Inspectoratului."


  Articolul II

  Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.


  Articolul III

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 26 ianuarie 2006.
  Nr. 16.
  ----------