HOTĂRÂRE nr. 1.496 din 6 decembrie 2007
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 13 decembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.


  Articolul 2

  Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va prelua toate drepturile şi obligaţiile care decurg din contractele de închiriere a spaţiilor din imobilul prevăzut la art. 1, aflate în derulare, încheiate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".


  Articolul 3

  Predarea-preluarea imobilului transmis conform prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poziţia nr. 344 din anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general
  al Guvernului,
  Ilie Gavril Bolojan
  Ministrul pentru întreprinderi
  mici şi mijlocii, comerţ,
  turism şi profesii liberale,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Preşedintele
  Autorităţii Naţionale
  pentru Protecţia Consumatorilor,
  Dan Vlaicu
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 6 decembrie 2007.
  Nr. 1.496.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului
  şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia
  Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public
  al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale
  pentru Protecţia Consumatorilor
    Locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului
    Municipiul Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 72, sectorul 1Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"Autoritatea Naţională pentru Protecţia ConsumatorilorConstrucţie (inclusiv garaj) în suprafaţă construită la sol de 324,67 m2
    Teren aferent în suprafaţă de 545,47 m2
    Nr. cadastral 19449, înscris în Cartea funciară individuală a municipiului Bucureşti cu nr. 53.057, sectorul 1

  ----------