LEGE nr. 355 din 6 iunie 2002
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionala în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 30 ianuarie 1998 privind activitatea de standardizare naţionala în România, emisă în temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
  "ORDONANTA
  privind activitatea de standardizare naţionala"
  2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Prezenta ordonanţă stabileşte principiile şi cadrul organizatoric ale activităţii de standardizare naţionala."
  3. La articolul 2, literele c) şi i) vor avea următorul cuprins:
  "c) protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii persoanelor fizice, mediului şi apărarea intereselor consumatorilor;
  ................................................................
  i) reprezentarea şi susţinerea intereselor economiei naţionale în activităţile de standardizare internaţionale şi europene."
  4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) În sensul prezentei ordonanţe, următorii termeni sunt definiţi după cum urmează:
  a) autoritate - organul de specialitate al administraţiei publice centrale ori locale sau organismul de specialitate aflat în subordinea ori coordonarea acestuia, abilitat ca, în exerciţiul autorităţii de stat, sa ia măsuri obligatorii şi sa adopte reglementări în domeniul sau de competenţa;
  b) aplicare a unui standard - utilizarea standardului în producţie şi/sau servicii;
  c) marca de conformitate - marca protejata, aplicată sau emisă pe baza unui sistem de certificare, indicând faptul ca produsul, procesul sau serviciul în cauza este conform cu un standard sau cu un alt document normativ specific în ceea ce priveşte calitatea, materialul, modul de fabricaţie a produsului sau de prestare a serviciului ori alte caracteristici;
  d) organism naţional de standardizare - organismul cu activitate de standardizare la nivel naţional, care are ca principala funcţie elaborarea, aprobarea sau adoptarea, după caz, de standarde naţionale şi care este recunoscut de către o autoritate de stat;
  e) program de standardizare naţionala - programul de activitate al organismului naţional de standardizare, realizat în scopul aplicării politicii naţionale de standardizare;
  f) proiect de standard - standardul propus, în general disponibil pentru observaţii, vot, aprobare sau adoptare, după caz;
  g) standard - documentul stabilit prin consens şi aprobat de un organism, care stabileşte, pentru utilizări comune şi repetate, reguli, prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele lor, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine, într-un context dat;
  h) standardizare - activitatea specifică, complexa, care are ca scop final elaborarea şi aprobarea sau adoptarea, după caz, de standarde;
  i) standard european - standardul care este adoptat de către un organism european cu activitate de standardizare şi care este pus la dispoziţie publicului;
  j) standard internaţional - standardul care este adoptat de către un organism internaţional cu activitate de standardizare şi care este pus la dispoziţie publicului;
  k) standard naţional - standardul care este elaborat şi aprobat sau adoptat, după caz, de un organism naţional de standardizare şi care este pus la dispoziţie publicului;
  l) standardizare naţionala - standardizarea care se desfăşoară la nivelul unei anumite tari;
  m) organism - unitatea de drept public sau privat, care are sarcini şi competente bine definite;
  n) reglementare - documentul care conţine reguli cu caracter obligatoriu şi care este adoptat de către o autoritate;
  o) reglementare tehnica - reglementarea care prevede condiţii tehnice, fie în mod direct, fie prin referire la un standard, la o specificăţie tehnica, la un cod de buna practica sau care preia integral conţinutul acestora.
  (2) Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea conformitatii*)."
  -------------- Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 38/1998 a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 245/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 13 mai 2002.
  5. La articolul 4, litera h) se abroga.
  6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Standardul naţional trebuie să conţină prevederi care să nu contravina legislaţiei în vigoare.
  (2) Standardul naţional se identifica prin aplicarea pe acesta a initialelor SR, care semnifica standard român.
  (3) Standardele internaţionale şi europene se publică numai după adoptarea lor ca standarde naţionale."
  7. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Aplicarea unui standard naţional poate deveni obligatorie, în totalitate sau în parte, pe întreg teritoriul, pe plan zonal sau pe plan local, numai conform prevederilor unei reglementări tehnice adoptate, în cazul în care considerente de ordin public, de protecţie a vieţii, a sănătăţii şi a securităţii persoanelor fizice, a mediului şi de apărare a intereselor consumatorilor fac necesară o astfel de măsura."
  8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - Organismul naţional de standardizare îndeplineşte următoarele condiţii:
  a) este o persoană juridică de drept privat, de interes public, având statut juridic de asociaţie fără scop patrimonial, care a fost creata sau înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
  b) are evaluarea favorabilă a autorităţii de stat care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluarea conformitatii;
  c) aplica principiile standardizarii naţionale prevăzute la art. 4;
  d) aplica, în domeniul standardizarii naţionale, politicile aprobate de Guvern."
  9. După articolul 7 se introduce articolul 7^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 7^1. - Organismul naţional de standardizare are următoarele atribuţii principale:
  a) acordarea dreptului de utilizare a marcilor de conformitate cu standardele naţionale, la cerere, pentru produsele şi serviciile conforme cu standardele naţionale, pe baza procedurilor proprii organismului naţional de standardizare;
  b) adoptarea standardelor internaţionale, regionale şi a standardelor europene, ca standarde naţionale;
  c) asigurarea funcţionarii punctului de informare pentru standarde şi reglementări tehnice şi punerii la dispoziţie oricăror persoane interesate a informaţiilor din baza de date a acestuia, conform Acordului referitor la barierele tehnice din calea comerţului al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, la care România este parte;
  d) asigurarea informării publice prin editarea, publicarea şi difuzarea:
  - standardelor naţionale;
  - programului de standardizare naţionala;
  - listei cuprinzând proiectele de standarde naţionale supuse anchetei publice;
  - listei cuprinzând standardele naţionale în vigoare;
  - listei cuprinzând standardele naţionale anulate sau modificate;
  - altor informaţii şi publicaţii relevante privind standardizarea naţionala;
  e) colaborarea în domeniul standardizarii naţionale cu organisme similare din alte tari;
  f) colectarea, prelucrarea, stocarea şi diseminarea de informaţii şi documente din domeniul standardizarii naţionale;
  g) crearea unui climat favorabil aplicării standardelor naţionale în economie şi dezvoltării standardizarii;
  h) efectuarea de operaţiuni de import-export şi comercializare de standarde, documentaţii şi literatura de standardizare, cu respectarea prevederilor din convenţiile internaţionale sau bilaterale încheiate de organismul naţional de standardizare în acest sens;
  i) elaborarea, aprobarea, reconfirmarea, modificarea şi/sau anularea standardelor naţionale;
  j) elaborarea şi implementarea programului de standardizare naţionala;
  k) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în acte normative în legătură cu scopul sau principal;
  l) înregistrarea standardelor naţionale;
  m) prestarea de servicii de consultanţa, expertiza, instruire, transfer de cunoştinţe, asistenţa tehnica şi altele asemenea în domeniul standardizarii;
  n) publicarea şi urmărirea modului de implementare a regulilor privind aplicarea marcilor de conformitate cu standardele naţionale;
  o) reprezentarea României şi participarea în organismele neguvernamentale internaţionale, regionale şi europene de standardizare;
  p) stabilirea principiilor şi a metodologiei standardizarii naţionale, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe şi cu regulile standardizarii europene şi internaţionale, precum şi asigurarea reprezentării părţilor interesate în activitatea de standardizare naţionala;
  q) stabilirea şi publicarea regulilor de procedura privind realizarea atribuţiilor şi rezolvarea contestaţiilor;
  r) gestionarea fondului documentar naţional de standardizare."
  10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Prevederile art. 7^1 trebuie să fie cuprinse în statutul-cadru al organismului naţional de standardizare.
  (2) Statutul organismului naţional de standardizare trebuie să respecte prevederile statutului-cadru, prevederile prezentei ordonanţe, precum şi orice alte dispoziţii, potrivit reglementărilor în vigoare, şi sa prevadă următoarele:
  A. Poate fi membru al organismului naţional de standardizare, cu aprobarea adunării generale, orice persoană juridică care este de acord cu statutul şi doreşte sa susţină realizarea scopului acestuia.
  B. Adunarea generală a membrilor organismului naţional de standardizare este structurată în colegii, după cum urmează:
  a) Colegiul organismelor acreditate, care cuprinde reprezentanţi ai laboratoarelor şi organismelor acreditate, precum şi ai organizaţiilor fără scop patrimonial ale acestora;
  b) Colegiul beneficiarilor, care cuprinde reprezentanţi ai persoanelor juridice care sunt interesate în standardizarea naţionala, cum sunt: agenţi economici, inclusiv întreprinderi mici şi mijlocii, organizaţii patronale, camere de comerţ şi industrie, organizaţii financiar-bancare şi de asigurări, asociaţii profesionale, federaţii şi confederatii sindicale, precum şi altele asemenea;
  c) Colegiul consumatorilor, care cuprinde reprezentanţi ai organizaţiilor fără scop patrimonial de apărare a intereselor consumatorilor, ale persoanelor cu handicap, ale apărării drepturilor omului, din domeniul protecţiei mediului şi altele asemenea;
  d) Colegiul autorităţilor, care cuprinde reprezentanţi ai autorităţilor publice de reglementare, interesate în dezvoltarea activităţii de standardizare naţionala, europeană, regionala şi internationala;
  e) Colegiul cercetării-dezvoltării şi inovarii, care cuprinde reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ, ai persoanelor juridice care au activitate preponderenta de cercetare-dezvoltare, ai centrelor de transfer tehnologic, de incubare şi de inovare, ai experţilor şi consultantilor în domeniul calităţii şi/sau în domeniul protecţiei mediului.
  C. Structura organelor de conducere şi administrare ale organismului naţional de standardizare trebuie să asigure reprezentarea echilibrata a fiecărui colegiu, respectiv a intereselor reprezentate în acestea.
  D. Organismul naţional de acreditare este membru al organismului naţional de standardizare, precum şi al consiliului director al acestuia.
  E. Autoritatea de stat care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformitatii numeşte reprezentantul sau din Colegiul autorităţilor în Consiliul director; acesta este vicepreşedinte al organismului naţional de standardizare şi are drept de veto nominal în luarea deciziilor contrare cu politica naţionala în domeniul standardizarii naţionale.
  (3) Autoritatea de stat care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformitatii elaborează statutul-cadru al organismului naţional de standardizare."
  11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Organismul naţional de standardizare elaborează şi implementeaza programul de standardizare naţionala pe baza solicitărilor primite din partea autorităţilor şi a altor părţi interesate în standardizarea naţionala.
  (2) Organismul naţional de standardizare:
  a) colaborează cu autorităţile şi introduce în programul de standardizare naţionala, în mod prioritar, solicitarile acestora, în special cele referitoare la creşterea calităţii vieţii, protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii persoanelor fizice, precum şi a mediului şi apărarea intereselor consumatorilor;
  b) informează autorităţile, în mod periodic, despre stadiul elaborării, al aprobării sau adoptării, după caz, reconfirmarii, modificării şi/sau anulării standardelor naţionale cuprinse în programul de standardizare naţionala, precum şi despre activitatea de standardizare naţionala din domeniile reglementate;
  c) participa, la solicitarea autorităţilor, la elaborarea actelor normative care au legătură cu standardizarea naţionala;
  d) oferă consultanţa şi expertiza în domeniul standardizarii, dacă este solicitat.
  (3) Autorităţile furnizează informaţii organismului naţional de standardizare, în vederea constituirii de către acesta a bazei de date pentru standarde şi reglementări tehnice."
  12. După titlul capitolului V se introduce articolul 9^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 9^1. - (1) Ministerul Industriei şi Resurselor este autoritatea de stat care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformitatii şi are responsabilitatea elaborării strategiilor şi a politicilor în acest domeniu, care include şi standardizarea naţionala.
  (2) Ministerul Industriei şi Resurselor avizează programul de standardizare naţionala elaborat de organismul naţional de standardizare."
  13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Organismul naţional de standardizare, înfiinţat conform prevederilor art. 7, este Asociaţia de Standardizare din România - ASRO, denumita în continuare Asociaţia, cu sediul în municipiul Bucureşti.
  (2) Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în sfera de competenţa a autorităţii de stat prevăzute la art. 9^1 alin. (1)."
  14. Articolul 11 se abroga.
  15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţie Asociaţiei, în folosinţă, pe bază de contract de închiriere, un spaţiu cu destinaţia de sediu provizoriu în municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.
  (2) Contractul este valabil până la achiziţionarea de către Asociaţie a unui alt sediu, termen la care spaţiul mai sus menţionat se eliberează şi se restituie Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
  (3) În vederea asigurării imobilului necesar ca sediu pentru funcţionarea Asociaţiei Ministerul Industriei şi Resurselor va inainta Guvernului, pentru aprobare, propunerile necesare."
  16. Articolul 13 se abroga.
  17. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - Ministerul Educaţiei şi Cercetării finanţează dezvoltarea instituţională a Asociaţiei şi activitatea de standardizare naţionala, prin programe de stimulare a inovarii, cuprinse în Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare."
  18. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - (1) Sumele reprezentând cotizaţiile pe care Asociaţia trebuie să le achite în calitate de membru sau afiliat al organizaţiilor internaţionale, regionale şi europene de standardizare, menţionate la art. 7^1 lit. o), se aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Industriei şi Resurselor.
  (2) Fondurile necesare participării la lucrările organismelor europene şi internaţionale de standardizare pot fi alocate prin bugetul Ministerului Industriei şi Resurselor, în limita fondurilor disponibile, la solicitarea Asociaţiei, pe baza programului anual al intalnirilor."
  19. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - Elaborarea, aprobarea sau adoptarea, după caz, reconfirmarea, modificarea şi/sau anularea standardelor naţionale, solicitate de autorităţi, se finanţează atât prin programul de stimulare a inovarii, prevăzut la art. 14, cat şi prin contracte care se încheie de Asociaţie cu autorităţile."
  20. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - Pentru serviciile oferite, prevăzute la art. 7^1 lit. a)-d), f), h), i), m) şi n), precum şi pentru alte servicii Asociaţia are dreptul de a stabili şi a incasa, după caz, tarife."
  21. Articolele 18-20 se abroga.
  22. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - Asociaţia dobândeşte de drept exclusivitatea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 7^1."
  23. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - (1) Asociaţia beneficiază de protecţia dreptului de autor, în condiţiile stabilite prin dispoziţii legale.
  (2) Se admite reproducerea ori utilizarea integrală sau parţială a standardelor naţionale sau a conţinutului publicaţiilor Asociaţiei prin orice procedeu numai dacă exista în prealabil acordul scris al acesteia.
  (3) Mărcile de conformitate cu standardele naţionale, prevăzute în anexa care face parte din prezenta ordonanţă, sunt proprietatea Asociaţiei şi sunt înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în condiţiile stabilite prin dispoziţii legale."
  24. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - (1) Acordarea şi retragerea recunoaşterii Asociaţiei ca organism naţional de standardizare se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei şi Resurselor.
  (2) Recunoaşterea Asociaţiei ca organism naţional de standardizare este valabilă atât timp cat aceasta respecta prevederile prezentei ordonanţe.
  (3) În cazul lichidării sau retragerii recunoaşterii, fondul documentar naţional de standarde, imobilul utilizat ca sediu achiziţionat din fonduri alocate de la bugetul de stat, patrimoniul dobândit de Asociaţie prin programe finanţate, direct sau indirect, de către Ministerul Industriei şi Resurselor se transfera altei asociaţii recunoscute conform prevederilor legale în vigoare."
  25. Articolul 24 se abroga.
  26. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
  "Art. 25. - Standardele naţionale - SR şi STAS -, în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, îşi menţin valabilitatea până la modificarea sau anularea lor de către Asociaţie."
  27. Articolul 26 se abroga.
  28. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe Ministerul Industriei şi Resurselor aproba statutul-cadru, prin ordin al ministrului, şi emite ordine şi instrucţiuni."
  29. Articolele 28 şi 29 se abroga.
  30. Ordonanţa se completează în final cu anexa care are următorul cuprins:
  "ANEXA
  MĂRCI DE CONFORMITATE CU STANDARDELE NAŢIONALE
  Mărcile de conformitate cu standardele naţionale sunt următoarele: SR şi SR-S.
  Simbolurile*) marcilor SR şi SR-S sunt cele din figura de mai jos.
  ----------- Notă *) Simbolurile marcilor SR şi SR-S sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002, pagina 5.
  Marca SR este acordată produselor certificate în conformitate cu cerinţele unui standard naţional.
  Marca SR-S este acordată produselor certificate în conformitate cu cerinţele unui standard naţional de securitate.
  NOTĂ:
  -----
  Dimensiunile marcilor sunt următoarele:
  - marca SR - 38 mm înălţime/37 mm lungime;
  - marca SR-S - 38 mm înălţime/41 mm lungime.
  Culoarea marcii se alege de către titular, cu condiţia ca marca să fie distinctă în context.
  În cazul în care marca trebuie să fie marita sau micşorată, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus. Dimensiunea pe verticala a marcii nu trebuie să fie mai mica de 10 mm.
  Prezenta anexa poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului."


  Articolul 2

  Statutul-cadru prevăzut la art. 8 alin. (3) din ordonanţa se aproba prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  --------