LEGE nr. 74 din 5 iunie 2020pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și pentru completarea anexei nr. 5C la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 9 iunie 2020
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 litera B „Păsări“, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins:
  Denumirea specieiPerioada de vânătoareValoarea de despăgubire (în euro) în perioada
  admisăinterzisă
  „9^1.Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo sinensis)1 septembrie- 28 februarie80270“
  2. La anexa nr. 2 litera B, punctul 34 se abrogă.


  Articolul II

  La anexa nr. 5C la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după poziția PASERIFORMES se introduce o nouă poziție, cu următorul cuprins:
  PELECANIFORMIS
  Phalacrocoracidae– Phalacrocorax carbo sinensis (Cormoranul mare)

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

  București, 5 iunie 2020.
  Nr. 74.
  ----