HOTĂRÂRE nr. 1.265 din 17 decembrie 2021pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 20 decembrie 2021
  Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 190 din 12 iulie 2006,
  ținând cont de prevederile Convenției de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, întocmită la 20-22 martie 1989, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1991, cu modificările ulterioare, (Convenția de la Basel), și de cele ale amendamentelor la Convenția de la Basel, acceptate de România prin Legea nr. 265/2002,
  luând în considerare faptul că este important să se organizeze și să se reglementeze supravegherea și controlul transferurilor de deșeuri astfel încât să se țină seama de necesitatea de a conserva, proteja și îmbunătăți calitatea mediului și a sănătății oamenilor,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 2 august 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se abrogă. 2. Articolul 3^1 se abrogă. 3. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) Se desemnează Garda Națională de Mediu, organ de specialitate al administrației publice centrale din subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului, ca fiind instituție responsabilă cu supravegherea și controlul transferului de deșeuri, în colaborare cu Autoritatea Vamală Română și Ministerul Afacerilor Interne prin structurile subordonate, după caz, conform competențelor și atribuțiilor prevăzute în actele normative de organizare și funcționare a acestora.
  4. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1)-(1^5), cu următorul cuprins:(1^1) Se desemnează Administrația Fondului pentru Mediu, aflată sub coordonarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, ca fiind instituție publică responsabilă cu gestionarea informațiilor privind transferul de deșeuri. (1^2) Controlul asupra transferurilor de deșeuri se efectuează de Garda Națională de Mediu în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Registrul Auto Român, Autoritatea Vamală Română, Ministerul Sănătății prin autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, precum și cu Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Poliția Română.(1^3) În situația importurilor/transferurilor intracomunitare de mărfuri care, conform documentelor de transport, sunt declarate ca bunuri second-hand, pentru care se constată de către autoritățile competente, după caz, la punctele de trecere a frontierei, neconformități între starea de fapt a mărfurilor și cele declarate, în documente Garda Națională de Mediu efectuează verificarea și stabilește măsurile aplicabile conform atribuțiilor.(1^4) Punctele de trecere a frontierei de stat, pentru transferurile de deșeuri și mărfurile/bunurile second-hand, vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului afacerilor interne. (1^5) Operatorii economici care introduc deșeuri în țară pentru a fi valorificate au obligația de a le descărca doar la punctul de lucru al instalației de valorificare declarat în documentele care însoțesc transportul.5. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă. 6. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 7
  (1) În vederea valorificării deșeurilor generate ca urmare a unei activități desfășurate în perimetrul zonei libere și în antrepozitele vamale pentru care au fost întocmite formalitățile vamale, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, emite documentul de notificare, anexa IA la Regulament, și documentul de circulație, anexa IB la Regulament pentru valorificarea în instalații autorizate, la solicitarea persoanei care deține aceste tipuri de deșeuri.
  7. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Fiecare document de notificare se referă la un singur cod de identificare a deșeurilor și la un transfer individual, așa cum este prevăzut în documentul de notificare, anexa IA la Regulament.(1^2) Deșeurile prevăzute în anexa III la Regulament vor fi însoțite de anexa VII la Regulament, completată cu toate informațiile care însoțesc transferurile de deșeuri.8. După articolul 7^1 se introduce un nou articol, articolul 7^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 7^2
  (1) Operatorii economici prevăzuți la art. 6 alin. (1^5) au obligația să se înregistreze într-un registru instituit la Administrația Fondului pentru Mediu, furnizând inclusiv informații privind capacitatea anuală autorizată de procesare, precum și estimările anuale ale cantităților de deșeuri provenite din import/transfer intracomunitar. (2) Procedura de înregistrare, raportare și declarare se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.(3) În cazul valorificării cantităților de deșeuri estimate la înregistrare, operatorii economici au posibilitatea să solicite suplimentarea cantităților de deșeuri.(4) Operațiunile de valorificare a cantităților de deșeuri generate pe teritoriul național au prioritate.
  9. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9
  (1) Constituie contravenție, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei importul, exportul, tranzitul sau transferul intracomunitar de deșeuri, însoțite de documentele prevăzute în anexa IA, anexa IB sau anexa VII la Regulament, după caz, incomplete sau completate eronat.(2) Constituie contravenție dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei:
  a) abaterea de la traseul aprobat, fără informarea autorităților care au emis aprobarea;
  b) utilizarea unor noi transportatori, fără informarea autorităților care au emis aprobarea;
  c) transferul deșeurilor menționate în documentele care însoțesc transportul, amestecate cu alte deșeuri;
  d) transferul deșeurilor, ambalate în ambalaje care nu au fost aprobate prin anexa IA la Regulament.
  (3) Constituie contravenție, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei:
  a) netransmiterea în scris către autoritățile competente a documentului de circulație prevăzut în anexa IB la Regulament cu minimum 3 zile înainte de efectuarea transferului de deșeuri;
  b) netransmiterea către autoritățile competente a certificării recepției deșeurilor, în termen de 3 zile de la realizarea acesteia;
  c) netransmiterea către autoritățile competente a certificării că operațiunea de valorificare a deșeurilor a fost finalizată, în termen de 30 de zile de la realizarea acesteia;
  d) netransmiterea către autoritățile competente a certificării că operațiunea de valorificare finală a deșeurilor a fost finalizată, conform art. 15 lit. (e) din Regulament;
  e) lipsa semnăturilor pe documentul original al anexei I B sau al anexei VII la Regulament pentru exportul/transferul transfrontalier al deșeurilor, după caz;
  f) lipsa copiilor de pe documentul prevăzut în anexa IA la Regulament, din care să rezulte aprobările autorităților implicate, inclusiv condiții speciale privind acordul, după caz;
  g) nerespectarea obligației de a se înregistra în registrul prevăzut la art. 7^1;
  h) nerespectarea obligației de a înscrie/înscrierea eronată în registrul menționat la art. 7^2 a tuturor transporturilor efectuate.
  (4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1)-(3) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naționale de Mediu potrivit competențelor acesteia.
  10. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 10

  Contravențiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  11. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 10^1

  Normele metodologice privind controlul transferurilor de deșeuri vor fi aprobate prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.


  Articolul II
  (1) Raporturile și situațiile juridice născute până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dar care nu și-au produs efectele în întregime, sunt supuse dispozițiilor legale care le-au instituit.(2) Dispozițiile art. I pct. 9 și 10 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul III

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se emite ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor prevăzut la art. 7^2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta hotărâre.


  Articolul IV

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se emite ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor prevăzut la art. 10^1 din Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta hotărâre.


  Articolul V

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se emite ordinul comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 6 alin. (1^4) din Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta hotărâre.


  Articolul VI

  Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 2 august 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu

  București, 17 decembrie 2021.
  Nr. 1.265.
  -----