REGULAMENT din 30 septembrie 2004
de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 12 ianuarie 2005  I. Dispoziţii generale

  Articolul 1

  Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.), denumit în continuare Consiliul de atestare, este un organism consultativ al Ministerului Educaţiei şi Cercetării (M.E.C.).


  Articolul 2

  (1) Consiliul de atestare se bazează pe comisii de specialitate, denumite în continuare comisii, precum şi pe Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.
  (2) Consiliul de atestare este coordonat de către un birou, denumit în continuare Biroul Consiliului de atestare.


  Articolul 3

  Consiliul de atestare, Biroul Consiliului de atestare, comisiile şi Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

  II. Constituire

  Articolul 4

  (1) Comisiile se constituie, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, pe domenii sau pe grupe de domenii de specialitate, astfel încât numărul membrilor unei comisii să fie cuprins între 5 şi 18, în raport cu propunerile instituţiilor organizatoare de doctorat şi, după caz, ale instituţiilor/unităţilor de cercetare-dezvoltare, precum şi cu volumul estimat al lucrărilor.
  (2) Fiecare comisie îşi alege, prin vot secret, un preşedinte şi un vicepreşedinte.
  (3) Comisiile aleg dintre membrii lor cercetători ştiinţifici gradul I, cel mult 2 din partea fiecărei comisii, care formează un colectiv pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, ca structură distinctă, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, cu atribuţii referitoare la propunerea sistemelor de evaluare şi recunoaşterea/echivalarea de grade profesionale, care decurg din reglementările în vigoare.
  (4) Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare îşi alege, prin vot secret, un preşedinte şi un vicepreşedinte.


  Articolul 5

  Consiliul de atestare este constituit, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, din preşedinţii tuturor comisiilor, vicepreşedinţii comisiilor cu mai mult de 12 membri, preşedintele şi vicepreşedintele Colectivului pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.


  Articolul 6

  (1) Biroul Consiliului de atestare este constituit din preşedintele Consiliului de atestare şi 6 vicepreşedinţi ai Consiliului de atestare.
  (2) Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului de atestare sunt aleşi pe funcţii de către Consiliul de atestare, fiecare dintr-o grupă reprezentativă de domenii, prin vot secret, dintre preşedinţii comisiilor şi preşedintele Colectivului pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.


  Articolul 7

  Comisiile, Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, Consiliul de atestare şi Biroul Consiliului de atestare se constituie şi funcţionează, de regulă, pe o perioadă de 4 ani.


  Articolul 8

  (1) Membrii comisiilor/Consiliului de atestare care absentează de la două şedinţe de lucru consecutive sau de la 4 şedinţe de lucru îşi pierd automat calitatea de membri ai comisiilor; se exceptează absenţele motivate.
  (2) În cazurile în care unii membri ai comisiilor îşi pierd această calitate, precum şi în alte cazuri motivate, comisiile, Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, Consiliul de atestare şi Biroul Consiliului de atestare se completează sau se restructurează, după caz, prin aplicarea prevederilor de mai sus.

  III. Atribuţii, activităţi şi responsabilităţi

  Articolul 9

  (1) Comisiile, Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, Biroul Consiliului de atestare şi Consiliul de atestare au atribuţii şi desfăşoară activităţi specifice, după caz, privind elaborarea sistemelor de evaluare, confirmarea/avizarea/recunoaşterea/echivalarea de titluri, distincţii, calităţi, diplome şi certificate acordate/propuse de către instituţiile de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, precum şi de instituţiile/unităţile de cercetare-dezvoltare.
  (2) Comisiile, Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, Biroul Consiliului de atestare şi Consiliul de atestare îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor respectivi şi adoptă rezoluţii motivate dacă acestea întrunesc votul favorabil al majorităţii simple a celor prezenţi.
  (3) Comisiile, Biroul Consiliului de atestare şi Consiliul de atestare poartă întreaga responsabilitate pentru propriile rezoluţii.


  Articolul 10

  (1) Dosarele şi celelalte documente care se înregistrează la M.E.C. pentru evaluare şi decizie, după verificarea conţinutului acestora în raport cu prevederile legale în vigoare, se programează pe comisii, în ordinea înregistrării lor.
  (2) Dosarele şi celelalte documente care nu îndeplinesc condiţiile stabilite de prevederile legale în vigoare se returnează instituţiilor/unităţilor sau persoanelor care le-au transmis.


  Articolul 11

  (1) Sesiunile de lucru ale comisiilor şi Consiliului de atestare sunt, de regulă, ianuarie-martie, aprilie-iunie, septembrie-decembrie.
  (2) Programarea şedinţelor de lucru ordinare ale comisiilor şi Consiliului de atestare se transmite instituţiilor din care fac parte membrii acestora cu cel puţin două săptămâni înainte de începerea sesiunii în cauză.


  Articolul 12

  (1) Comisiile desfăşoară următoarele activităţi specifice:
  a) propun norme ale sistemelor de evaluare;
  b) analizează, pe baza competenţei materiale stabilite de lege pentru Consiliul de atestare, conţinutul tuturor dosarelor şi al celorlalte lucrări însoţitoare care le revin în şedinţa de lucru şi propun rezoluţii motivate strict în raport cu sistemele de evaluare în vigoare, pe care le prezintă, în mod obligatoriu, în cadrul următoarei şedinţe de lucru a Consiliului de atestare;
  c) propun, în cazuri justificate, consultarea altor referenţi de specialitate pentru efectuarea unor evaluări suplimentare;
  d) formulează puncte de vedere la solicitări din partea M.E.C., a Biroului Consiliului de atestare sau a Consiliului de atestare.
  (2) Rezoluţia motivată formulată de către o comisie privind un dosar analizat se înscrie într-o fişă de evaluare şi poate fi: favorabilă; amânare, pentru remedierea unor deficienţe sau/şi pentru efectuarea unei evaluări suplimentare; nefavorabilă, care se argumentează prin prezentarea critică a cerinţelor care nu sunt satisfăcute.
  (3) Pentru remedierea deficienţelor sau/şi pentru efectuarea evaluării suplimentare prevăzute în rezoluţiile de tip amânare, se instituie un termen de 3 luni de la data emiterii ordinului ministrului educaţiei şi cercetării.


  Articolul 13

  Biroul Consiliului de atestare desfăşoară următoarele activităţi specifice:
  a) asigură legătura cu M.E.C., cu alte instituţii şi organisme de specialitate;
  b) formulează puncte de vedere la solicitări din partea M.E.C. sau a Consiliului de atestare;
  c) propune convocarea Consiliului de atestare în şedinţele de lucru extraordinare;
  d) informează Consiliul de atestare despre activităţile desfăşurate şi deciziile adoptate între două şedinţe de lucru.


  Articolul 14

  (1) Consiliul de atestare are următoarele atribuţii:
  a) propune sistemele de evaluare;
  b) confirmă titlurile ştiinţifice de doctor şi, după caz, distincţiile asociate activităţii de doctorat - "Cum laude", "Magna cum laude", "Summa cum laude" -, propuse de către instituţiile organizatoare de doctorat;
  c) confirmă titlurile didactice de conferenţiar universitar şi de profesor universitar, validate de către senatele universitare;
  d) avizează propunerile instituţiilor organizatoare de doctorat privind conferirea calităţii de conducător de doctorat;
  e) avizează propunerile privind acordarea calităţii de instituţie organizatoare de doctorat;
  f) confirmă rezultatele concursurilor privind acordarea gradelor profesionale de cercetător ştiinţific gradul II şi de cercetător ştiinţific gradul I, aprobate de consiliile ştiinţifice ale instituţiilor/unităţilor de cercetare-dezvoltare;
  g) recunoaşte/echivalează titluri, grade profesionale, diplome şi certificate universitare/postuniversitare acordate de către instituţii din străinătate;
  h) alte atribuţii, asemenea celor de mai sus, care decurg din reglementările în vigoare.
  (2) Consiliul de atestare desfăşoară următoarele activităţi specifice:
  a) dezbate rezoluţiile motivate prezentate de către reprezentanţii tuturor comisiilor şi, după exprimarea votului Consiliului de atestare, le transmite M.E.C. în vederea emiterii ordinului ministrului educaţiei şi cercetării, în termen de cel mult 90 de zile de la data înregistrării dosarelor la M.E.C.;
  b) formulează puncte de vedere la solicitări din partea comisiilor, a Colectivului pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, a Biroului Consiliului de atestare şi a M.E.C.


  Articolul 15

  Deciziile adoptate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării se comunică de către M.E.C. instituţiilor/unităţilor sau persoanelor care au transmis solicitările în cauză.

  IV. Analiza şi soluţionarea contestaţiilor

  Articolul 16

  (1) În cazul contestării unui ordin al ministrului educaţiei şi cercetării sau a unei rezoluţii a Consiliului de atestare de către o instituţie sau o persoană şi la cererea acesteia, potrivit legii, ministrul educaţiei şi cercetării numeşte o comisie de analiză a contestaţiilor, formată din 3 membri, dintre persoanele propuse de instituţiile organizatoare de doctorat şi, după caz, de instituţiile/unităţile de cercetare-dezvoltare, aflate în baza de date a M.E.C., dar diferite de membrii comisiilor.
  (2) Comisia de analiză a contestaţiilor se întruneşte la sediul M.E.C. şi întocmeşte un referat de analiză cu propuneri motivate, în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei la M.E.C. Preşedintele Comisiei de analiză a contestaţiilor sau un reprezentant al acestuia prezintă referatul de analiză în cadrul următoarei şedinţe de lucru a Consiliului de atestare, care adoptă o rezoluţie finală privind soluţionarea contestaţiei în cauză.
  (3) Rezoluţia Consiliului de atestare în legătură cu soluţionarea contestaţiei în cauză se înaintează ministrului educaţiei şi cercetării care, după consultarea cu preşedintele Consiliului de atestare şi în condiţiile legii, decide definitiv, în termen de 60 de zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

  V. Asistenţa tehnică

  Articolul 17

  Activitatea comisiilor, a Biroului Consiliului de atestare şi a Consiliului de atestare se desfăşoară la sediul M.E.C.


  Articolul 18

  Activitatea comisiilor, a Biroului Consiliului de atestare şi a Consiliului de atestare este asistată din punct de vedere tehnic de către compartimentele de specialitate din cadrul M.E.C.

  VI. Dispoziţii finale

  Articolul 19

  Modul de acoperire a cheltuielilor de transport, cazare, diurnă şi de evaluare pentru deplasarea şi activitatea membrilor comisiilor, ai Consiliului de atestare şi ai comisiilor de analiză a contestaţiilor, precum şi ale referenţilor, pentru evaluările suplimentare, se stabileşte printr-o reglementare specifică.


  Articolul 20

  Consiliul de atestare întocmeşte un raport anual asupra activităţii desfăşurate, pe care îl prezintă ministrului educaţiei şi cercetării la sfârşitul lunii septembrie.
  ________________